Nguyên lý kế toán

8 285 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2013, 08:44

Bài 1: Căn cứ các số liệu sau hãy phân biệt tài sản, nguồn vốn của DN và xác định tổng số :(ĐVT: Ngàn đồng)1. Phải trả người bán:20.0002. Thành phẩm:20.0003. Vật liệu chính:20.0004. Phụ tùng:3.0005. Nguồn vốn kinh doanh:700.0006. Nhà xưởng: 200.0007. Phương tiện vận tải:100.0008. Phải trả CNV:5.0009. Lợi nhuận chưa phân phối:115.00010. Quỹ đầu tư phát triển:8.00011. Vật liệu phụ:5.00012. Sản phẩm dở dang:7.00013. Vay ngắn hạn:30.00014. Phải nộp cho nhà nước:7.00015. Máy móc thiết bị:320.00016. Nhiên liệu:6.00017. Vay dài hạn:50.00018. Quỹ khen thưởng:3.00019. Hàng gửi đi bán:14.00020. Phải thu của khách hàng:12.00021. Tạm ứng:3.00022. Các lọai trái phiếu:25.00023. Các lọai CCDC nhỏ:4.00024. Các khỏan phải trả khác:5.00025. Các khỏan phải thu khác:6.00026. Quyền sử dụng đất:200.00027. Quỹ phúc lợi: . cân đối kế tóan ngày 31/12/2007. 2. Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/01/2008. Nhận xét từng nghiệp vụ có ảnh hưởng như thế nào đến bảng cân đối kế tóan.. ĐỐI KẾ TÓAN Ngày 31 tháng 12 năm 20x2 ĐVT: 1.000 đ Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền 1. Tiền mặt (111) 2. Tiền gởi NH (112) 3. Phải thu của KH (131) 4. Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý kế toán , Nguyên lý kế toán , Nguyên lý kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn