Bài tập nguyên lý kế toán

84 621 4
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 14:20

Cùng với việc biên soạn Giáo trình Nguyên lí kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng biên soạn quyển BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN dựa trên nội dung Giáo trình này.Trên tinh thần phục vụ giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quyển BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN đã được nhóm giảng viên trẻ của Khoa chuẩn bị chu đáo, thảo luận nhiều lần, sát với chuẩn mực kế toán, với các bài tập từ đơn giản đến phức tạp.Hi vọng quyển Bài tập sẽ giúp cho sinh viên củng cố những chương đã học, nâng cao kỹ năng thực hành và chuẩn bị tốt cho việc học các môn kế toán cụ thể tiếp theo.Trân trọng giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt với sinh viên trong và ngoài ngành kế toán, với sinh viên các hệ đào tạo quyển BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN TR NG I H C KINH T ƯỜ ĐẠ Ọ Ế KHOA K TOÁNẾ Bài t pậ NGUYÊN LÍ K TOÁNẾ L I NÓI UỜ ĐẦ Cùng v i vi c biên so n Giáo trình Nguyên lí kớ ệ ạ ế toán, Khoa K toán, Tr ng i h c Kinh t - iế ườ Đạ ọ ế Đạ h c à N ng biên so n quy n BÀI T P NGUYÊN LÍọ Đ ẵ ạ ể Ậ K TOÁN d a trên n i dung Giáo trình này.Ế ự ộ Trên tinh th n ph c v gi ng d y và h c t p,ầ ụ ụ ả ạ ọ ậ góp ph n nâng cao ch t l ng đào t o, quy n BÀIầ ấ ượ ạ ể T P NGUYÊN LÍ K TOÁN đã đ c nhóm gi ng viênẬ Ế ượ ả tr c a Khoa chu n b chu đáo, th o lu n nhi uẻ ủ ẩ ị ả ậ ề l n, sát v i chu n m c k toán, v i các bài t p tầ ớ ẩ ự ế ớ ậ ừ đ n gi n đ n ph c t p.ơ ả ế ứ ạ Hi v ng quy n Bài t p s giúp cho sinh viênọ ể ậ ẽ c ng c nh ng ch ng đã h c, nâng cao k n ngủ ố ữ ươ ọ ỹ ă th c hành và chu n b t t cho vi c h c các mônự ẩ ị ố ệ ọ k toán c th ti p theo.ế ụ ể ế Trân tr ng gi i thi u v i b n đ c, đ c bi tọ ớ ệ ớ ạ ọ ặ ệ v i sinh viên trong và ngoài ngành k toán, v iớ ế ớ sinh viên các h đào t o quy n BÀI T P NGUYÊNệ ạ ể Ậ LÍ K TOÁN Ế TR NG I H C KINH T ƯỜ ĐẠ Ọ Ế KHOA K TOÁNẾ - 2 - BÀI 1 Nh ng nh n đ nh sau đây là úng hay Sai. Gi iữ ậ ị Đ ả thích. 1. M c đích c a k toán là ch cung c p thôngụ ủ ế ỉ ấ tin v tình hình kinh t tài chính cho ng i qu nề ế ườ ả lí đ n v .ơ ị 2. K toán nghiên c u tài s n c a đ n vế ứ ả ủ ơ ị không ch tr ng thái t nh mà còn nghiên c u cỉ ở ạ ĩ ứ ả s v n đ ng c a tài s n.ự ậ ộ ủ ả 3. K toán ch c n thi t cho các đ n v ho tế ỉ ầ ế ơ ị ạ đ ng vì m c tiêu l i nhu n.ộ ụ ợ ậ 4. Hai ch c n ng c b n c a k toán là thôngứ ă ơ ả ủ ế tin và ki m tra.ể 5. Qui trình k toán trong đ n v g m ba giaiế ơ ị ồ đo n: Thu th p, đo l ng và ghi nh n.ạ ậ ườ ậ 6. đo l ng đ i t ng k toán là tài s n,Để ườ ố ượ ế ả th c đo hi n v t là th c đo t t nh t.ướ ệ ậ ướ ố ấ 7. Th c đo giá tr là th c đo b t bu c đ cướ ị ướ ắ ộ ượ s d ng trong k toán.ử ụ ế 8. S k p th i c a thông tin k toán không c nự ị ờ ủ ế ầ đ t ra, mi n là thông tin đó ph n ánh đ y đ ,ặ ễ ả ầ ủ toàn di n, trung th c, khách quan ho t đ ngệ ự ạ ộ kinh t tài chính c a đ n v .ế ủ ơ ị BÀI 2 V n d ng các nguyên t c k toán chung đ cậ ụ ắ ế ượ th a nh n đ x lí các tình hu ng sau:ừ ậ ể ử ố - 3 - 1. Ch s h u công ty X cho ông S (nhân viên c aủ ở ữ ủ công ty) vay 5.000.000 đ ng. Kho n n c a ông Sồ ả ợ ủ có ghi vào s k toán c a công ty X không?ổ ế ủ 2. Ngày 1/1/N công ty X chi 60.000.000 đ ngồ thanh toán ti n thuê v n phòng cho c n m, b tề ă ả ă ắ đ u t ngày 1/1/N. Anh (ch ) hãy cho bi t s ti nầ ừ ị ế ố ề thuê v n phòng đ c ghi nh n vào chi phí qu nă ượ ậ ả doanh nghi p c a tháng 01/N là bao nhiêu?ệ ủ 3. Ngày 15/06/N Công ty X xu t 100 s n ph m Aấ ả ẩ chuy n đi bán cho Công ty Y. Ngày 20/06/N Côngể ty Y nh n đ c hàng và ch p nh n thanh toán.ậ ượ ấ ậ S s n ph m trên đ c h ch toán tiêu th vàoố ả ẩ ượ ạ ụ th i đi m nào?ờ ể 4. Ch s h u công ty X mua m t ôtô con đủ ở ữ ộ ể dùng riêng cho gia đình v i giá 330.000.000ớ đ ng, đã thanh toán b ng chuy n kho n t tàiồ ằ ể ả ừ kho n cá nhân c a ông ta. Giá tr c a ôtô trên cóả ủ ị ủ đ c ghi vào s k toán c a công ty X không? ượ ổ ế ủ BÀI 3 Ch n m t ý c t A phù h p v i m t ý c t B:ọ ộ ở ộ ợ ớ ộ ở ộ C t Aộ C t Bộ 1. Khái ni m th c th kinh doanhệ ự ể a. Chi phí đ c ghi nh n đ xác đ nh k t qu kinhượ ậ ể ị ế ả doanh trong kì là chi phí phát sinh đ t o nênể ạ doanh thu đã ghi nh n trong kì.ậ 2. Gi thi t ho t đ ng liên t cả ế ạ ộ ụ b. Vi c ghiệ chép k toán c a m t đ n v là đ c l p và táchế ủ ộ ơ ị ộ ậ bi t v i ch s h u c a nó và đ i v i các đ n vệ ớ ủ ở ữ ủ ố ớ ơ ị khác. - 4 - 3. Nguyên t c kì k toánắ ế c. Báo cáo kế toán c a đ n v đ c l p sau nh ng kho ng th iủ ơ ị ượ ậ ữ ả ờ gian nh t đ nh.ấ ị 4. Nguyên t c th c đo ti n tắ ướ ề ệ d. Giá trị c a tài s n đ c xác đ nh c n c vào s ti n ho củ ả ượ ị ă ứ ố ề ặ các kho n t ng đ ng ti n ph i chi ra đ có tàiả ươ ươ ề ả ể s n đó t i th i đi m hình thành tài s n.ả ạ ờ ể ả 5. Nguyên t c phù h pắ ợ e. Các đ i t ngố ượ k toán ph i đ c xác đ nh giá tr b ng ti n đế ả ượ ị ị ằ ề ể ghi s .ổ 6. Nguyên t c giá phíắ f. N u vi ph m giế ạ ả thi t này, vi c đo l ng các đ i t ng theo giáế ệ ườ ố ượ th tr ng s có ý ngh a h n so v i giá g cị ườ ẽ ĩ ơ ớ ố 7. Gi thuy t c s d n tíchả ế ơ ở ồ g. Các nghi p v kinh t phát sinh đ c ghi nh n khôngệ ụ ế ượ ậ nh t thi t liên quan đ n vi c thu và chi ti n.ấ ế ế ệ ề BÀI 4 Ch n ph ng án tr l i đúng nh t cho các câuọ ươ ả ờ ấ sau: 1. Thông tin k toán c n đ c trình bày trungế ầ ượ th c và khách quan nh m b o đ m yêu c u v :ự ằ ả ả ầ ề a. Tính tr ng y uọ ế b. úng h nĐ ạ c. Tính so sánh d. tin c yĐộ ậ 2. M c tiêu chính c a nguyên t c nh t quánụ ủ ắ ấ nh m:ằ a. Cung c p thông tin đúng th i h nấ ờ ạ b. T ng c ng tính so sánh đ c c a các báoă ườ ượ ủ cáo tài chính gi a các kì k toán khác nhauữ ế - 5 - c. B o đ m s phù h p doanh thu và chi phíả ả ự ợ trong m t kì k toánộ ế d. B o đ m các thông tin gi ng nhau đ cả ả ố ượ trình bày trong m i kì k toánỗ ế 3. Khái ni m th c th kinh doanh đ c ph n ánhệ ự ể ượ ả t t nh t qua phát bi u nào sau đây:ố ấ ể a. Khi công ti m và công ti con đ c h p nh tẹ ượ ợ ấ cho m c đích k toán, gi thi t này b vi ph mụ ế ả ế ị ạ b. Cách t t nh t đ đo l ng tin c y k t quố ấ ể ườ ậ ế ả ho t đ ng c a đ n v là đo l ng các k t qu đ1oạ ộ ủ ơ ị ườ ế ả t i th i đi m nó b gi i th .ạ ờ ể ị ả ể c. Ho t đ ng c a đ n v đ c tách bi t v iạ ộ ủ ơ ị ượ ệ ớ ng i ch s h u và các đ n v khác.ườ ủ ở ữ ơ ị d. M t th c th kinh doanh là đ n v kinhộ ự ể ơ ị doanh đ làm t i đa hoá l i ích c a ng i ch sể ố ợ ủ ườ ủ ở h uữ 4. n v k toán có th là:Đơ ị ế ể a. Doanh nghi p s n xu t hay doanh nghi pệ ả ấ ệ th ng m iươ ạ b. Ngân hàng c. Tr ng h c, b nh vi nườ ọ ệ ệ d. C a, b và c.ả 5. Khi có l m phát phi mã thì vi c áp d ngạ ệ ụ nguyên t c nào sau đây s làm gi m tính h u íchắ ẽ ả ữ c a thông tin k toán :ủ ế a. Nguyên t c giá g cắ ố b. Nguyên t c phù h pắ ợ c. Nguyên t c th n tr ngắ ậ ọ d. C a và cả - 6 - 6. M c dù có ý ki n ph n đ i liên quan đ n vi cặ ế ả ố ế ệ s d ng giá g c đ xác đ nh giá tr tài s n, giáử ụ ố ể ị ị ả g c v n đ c s d ng vì:ố ẫ ượ ử ụ a. Ph n ánh t t giá hi n hànhả ố ệ b. B o đ m ph n ánh giá tr tài s n đúng v iả ả ả ị ả ớ chi phí th c tự ế c. Làm đ n gi n vi c so sánh s li u qua cácơ ả ệ ố ệ n mă d. Giá g c tính đ n s thay đ i v giá c a đ iố ế ự ổ ề ủ ố t ng đ c đo l ng.ượ ượ ườ 7. Theo ph ng th c bán hàng hóa thông th ng,ươ ứ ườ doanh thu đ c ghi nh n khi:ượ ậ a. Doanh nghi p đã thu đ c ti nệ ượ ề b. Quy n s h u hàng hoá bán ra đ c chuy nề ở ữ ượ ể giao c. Ng i mua đã nh n đ c hàngườ ậ ượ d. Hàng hóa đã đ c xu t kho ượ ấ 8. Phát bi u nào sau đây đ c p đ n nguyên t cể ề ậ ế ắ phù h p:ợ a. Ghi nh n tài s n ph i phù h p v i ngu nậ ả ả ợ ớ ồ hình thành tài s nả b. Ti n chi ra trong kì ph i phù h p v i ti nề ả ợ ớ ề thu trong kì c. Thu nh p nên đ c báo cáo trên c s hàngậ ượ ơ ở quí d. Chi phí đ xác đ nh k t qu ph i phù h pể ị ế ả ả ợ v i doanh thu đã ghi nh nớ ậ 9. Nguyên t c nào cho phép ghi nh n m t kho nắ ậ ộ ả l khi có ch ng c ch a ch c ch n:ỗ ứ ứ ư ắ ắ a. Th n tr ngậ ọ - 7 - b. Phù h pợ c. Nh t quánấ d. Khách quan 10. Nguyên t c tr ng y u liên quan đ nắ ọ ế ế a. Nh ng kho n m c có s ti n l n:ữ ả ụ ố ề ớ b. Nh ng thông tin mà vi c không trình bàyữ ệ ho c trình bày sai nh ng thông tin này làm nhặ ữ ả h ng đ n vi c ra quy t đ nh c a ng i s d ngưở ế ệ ế ị ủ ườ ử ụ nh ng thông tin này.ữ c. Nh ng nghi p v phát sinh th ng xuyênữ ệ ụ ườ v i qui mô l nớ ớ d. Vi c cung c p đ thông tin cho ng i sệ ấ ủ ườ ử d ng ụ BÀI 5 Nh ng nh n đ nh sau đây là úng hay Sai. Gi iữ ậ ị Đ ả thích. 1. Khái ni m đ n v k toán ch phù h p khiệ ơ ị ế ỉ ợ đ n v đ c đ c p đ n là m t doanh nghi p ho tơ ị ượ ề ậ ế ộ ệ ạ đ ng vì l i nhu n.ộ ợ ậ 2. Gi thi t ho t đ ng liên t c đ c v n d ngả ế ạ ộ ụ ượ ậ ụ trong h u h t các tr ng h p tr khi m t doanhầ ế ườ ợ ừ ộ nghi p chu n b gi i th .ệ ẩ ị ả ể 3. N u công ti A mua tài s n c a công ti B,ế ả ủ nguyên t c giá phí yêu c u công ti A ghi nh n tàiắ ầ ậ s n theo đúng giá g c ban đ u mà công ti B đãả ố ầ ghi nh n.ậ 4. Theo nguyên t c phù h p, có th có m tắ ợ ể ộ kho n chi phí đ c ph n ánh trên báo cáo tàiả ượ ả chính c a m t kì, nh ng vi c chi ti n l i di n raủ ộ ư ệ ề ạ ễ vào m t kì k toán khác.ộ ế - 8 - 5. Khi s ti n c a m t kho n m c đ c các kố ề ủ ộ ả ụ ượ ế toán viên cho là không tr ng y u so v i cácọ ế ớ kho n m c khác, kho n m c đó có th b xoá bả ụ ả ụ ể ị ỏ kh i s k toán.ỏ ổ ế 6. Tuân th nguyên t c nh t quán đ c hi u làủ ắ ấ ượ ể vi c áp d ng các nguyên t c và ph ng pháp kệ ụ ắ ươ ế toán đ i v i các nghi p v t ng t không đ cố ớ ệ ụ ươ ự ượ thay đ i trong b t kì tr ng h p nào.ổ ấ ườ ợ 7. Khi giá th tr ng c a m t tài s n thay đ iị ườ ủ ộ ả ổ thì k toán đ c phép đi u ch nh giá tr c a tàiế ượ ề ỉ ị ủ s n đó v giá th tr ng trong b t kì tr ng h pả ề ị ườ ấ ườ ợ nào. BÀI 6 Nh ng nh n đ nh sau đây là úng hay Sai. Gi iữ ậ ị Đ ả thích. 1. Tài s n c a đ n v là nh ng ngu n l c kinhả ủ ơ ị ữ ồ ự t do đ n v ki m soát và có th mang l i l i íchế ơ ị ể ể ạ ợ kinh t trong t ng lai. ế ươ 2. Tài s n c a đ n v ph i là nh ng tài s nả ủ ơ ị ả ữ ả thu c quy n s h u c a đ n v .ộ ề ở ữ ủ ơ ị 3. K toán ch ghi nh n nh ng tài s n xác đ nhế ỉ ậ ữ ả ị đ c giá tr m t cách đáng tin c y.ượ ị ộ ậ 4. T i th i đi m ký h p đ ng mua hàng hóa,ạ ờ ể ợ ồ đ n v ghi nh n hàng hóa đó là tài s n c a đ nơ ị ậ ả ủ ơ v .ị 5. Nguyên t c th n tr ng yêu c u kh n ngắ ậ ọ ầ ả ă mang l i l i ích kinh t trong t ng lai c a tàiạ ợ ế ươ ủ s n ph i ch c ch n.ả ả ắ ắ 6. T t c nh ng tài s n thuê đ u không ph i làấ ả ữ ả ề ả tài s n c a đ n v .ả ủ ơ ị - 9 - 7. Chi phí nghiên c u không đu c ghi nh n làứ ợ ậ tài s n vô hình vì không ch c ch n chi phí này cóả ắ ắ mang l i l i ích kinh t trong t ng lai hayạ ợ ế ươ không. 8. Chí phí tr tr c là tài s n.ả ướ ả 9. Vi c qui đ nh tiêu chu n giá tr đ i v i TSCệ ị ẩ ị ố ớ Đ th hi n nguyên t c tr ng y u c a k toán.ể ệ ắ ọ ế ủ ế 10. Hàng t n kho ch bao g m nh ng hàng hoáồ ỉ ồ ữ đ c l u tr t i kho c a đ n v .ượ ư ữ ạ ủ ơ ị 11. Theo chu n m c k toán (VAS 01), chi phíẩ ự ế ph i tr đ c xem là n ph i tr . ả ả ượ ợ ả ả 12. Ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p lãiạ ộ ủ ệ ho c l s làm t ng ho c gi m ngu n v n ch sặ ỗ ẽ ă ặ ả ồ ố ủ ở h u.ữ 13. Trách nhi m pháp c a đ n v đ i v iệ ủ ơ ị ố ớ ngu n v n ch s h u và n ph i tr là gi ngồ ố ủ ở ữ ợ ả ả ố nhau. 14. M t lo i ngu n v n ch tham gia hình thànhộ ạ ồ ố ỉ nên m t lo i tài s n.ộ ạ ả 15. Ngu n v n ch s h u c a m t đ n v đ cồ ố ủ ở ữ ủ ộ ơ ị ượ xác đ nh khi đã xác đ nh đ c giá tr tài s n và nị ị ượ ị ả ợ ph i tr c a đ n v .ả ả ủ ơ ị BÀI 7 Ch n m t ý c t A phù h p v i m t ý c t B:ọ ộ ở ộ ợ ớ ộ ở ộ C t Aộ C t Bộ 1.Tài s n ng n h nả ắ ạ a. Ti m n ng làm t ng ti nề ă ă ề và các kho n t ng đ ng ti nả ươ ươ ề 2. Tài s n dài h nả ạ b. Giá tr v n ch s h uị ố ủ ở ữ đ c tính b ng s chênh l ch gi a giá tr tài s nượ ằ ố ệ ữ ị ả và n ph i tr .ợ ả ả - 10 - [...]... được sử dụng BÀI 14 Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau: 1 Tài khoản kế toán thiết kế theo kiểu 2 bên dựa trên cơ sở: a Tính đa dạng của đối tượng kế toán b Theo yêu cầu của quản c Đặc điểm vận động mang tính 2 mặt của đối tượng kế toán d Để đảm bảo nguyên tắc ghi kép 2 Tài khoản kế toán thiết kế theo nhiều cấp độ khác nhau dựa trên cơ sở: a Tính đa dạng của đối tượng kế toán b Yêu cầu... phù hợp với tính đa dạng của đối tượng kế toán c Đặc điểm vận động mang tính 2 mặt của đối tượng kế toán d Để đảm bảo nguyên tắc ghi kép 3 Tài khoản phản ánh tài sản có kết cấu ngược với tài khoản phản ánh nguồn vốn dựa trên cơ sở: a Tính đa dạng của đối tượng kế toán b Theo yêu cầu của quản c Đặc điểm vận động mang tính 2 mặt của đối tượng kế toán d Để đảm bảo nguyên tắc ghi kép 19 - - 4 Phát sinh... gọi là kế toán 3 là số hiện có của đối tượng kế toán phản ánh trên tài khoản lúc đầu kì 4 Số biến động làm tăng đối tượng kế toán trong kì là 5 Kết cấu của tài khoản phản ánh luôn ngược với kết cấu của tài khoản phản ánh 6 Kết cấu của tài khoản luôn giống với kết cấu của tài khoản 7 Tài khoản .dùng để phản ánh một cách chi tiết về đối tượng kế toán đã phản ánh trong tài khoản tương ứng 8 Số... TK tổng hợp c Kiểm tra số liệu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết d Không câu nào đúng BÀI 15 Những nhận định sau đây là Đúng hay Sai Giải thích 1 Nợ, Có là thuật ngữ dùng trong kế toán để phân biệt hai bên của tài khoản chứ không có ý nghĩa về mặt kinh tế 2 Ghi kép vào tài khoản là chỉ ghi vào hai tài khoản có liên quan 3 Qua các loại quan hệ đối ứng kế toán có thể thấy rằng tính cân đối giữa... vào 2 đối tượng kế toán b Ghi theo quan hệ đối ứng c Ghi đồng thời vào ít nhất 2 TK theo quan hệ đối ứng kế toán d Cả a và b 11 Tài khoản tổng hợp biểu hiện trong thực tế là: a Sổ chi tiết b Bảng chứng từ c Sổ cái d Bảng tổng hợp chi tiết 12 Tài khoản chi tiết biểu hiện trong thực tế là: a Sổ chi tiết b Bảng chứng từ c Sổ cái d Bảng tổng hợp chi tiết 13 Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết có... bán 3 Vay ngắn hạn ngân hàng mua nguyên vật liệu nhập kho: 10.000 4 Mua bằng phát minh sáng chế trị giá 20.000 bằng tiền gửi ngân hàng 5 Dùng tiền mặt trả nợ cho người bán 7.500 Yêu cầu: 24 - - 1 Aïp dụng phương trình kế toán tìm giá trị của X, Sau đó cho biết phương trình kế toán công ti vào ngày 31/12/N? 2 Cho biết phương trình kế toán sau mỗi nghiệp vụ kinh tế trên BÀI 18 Công ti B có tình hình tài... của một bản chứng từ 2 Một yêu cầu về tính pháp của chứng từ là phải có các chữ ký của các bên có liên quan 3 Chứng từ mệnh lệnh có thể làm căn cứ để ghi sổ 16 - - 4 Chứng từ thủ tục kế toán là loại chứng từ có đầy đủ cơ sở pháp để cho các cuộc thanh tra, kiểm tra 5 Mọi nghiệp vụ ghi vào sổ sách kế toán đều phải có chứng từ hợp pháp, hợp lệ tín) BÀI 13 Cho các cụm từ sau: a Tổng hợp b Chi tiết... bàn cờ t Bút toán Chọn các cụm từ cho sẵn ở trên để điền vào chỗ trống trong các định nghĩa sau: 1 là khái niệm biểu thị mối quan hệ mang tính hai mặt giữa tài sản và nguồn vốn, giữa tăng và giảm của các đối tượng kế toán cụ thể trong mỗi nghiệp vụ kinh tế 2 Việc sử dụng các tài khoản tổng hợp để phản ánh và theo dõi các đối tượng kế toán có 17 - - nội dung kinh tế dạng tổng quát gọi là kế toán 3 là... vay ngắn hạn: 200.000 7 Chi tiền mặt để thanh toán nợ thuế Nhà nước: 20.000 8 Trích từ lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung Nguồn vốn kinh doanh: 100.000 và Quỹ đầu tư phát triển: 20.000 Yêu cầu: 1 Aïp dụng phương trình kế toán tìm giá trị của X, Sau đó cho biết phương trình kế toán công ti vào ngày 01/01/N? 2 Phân tích sự biến động của các đối tượng kế toán và nhận xét về sự thay đổi của Tài sản và... còn nợ 3 Mua nguyên liệu của người bán M chưa trả tiền trị giá 50.000.000 4 Mua công cụ dung cụ trị giá 12.000.000 đã trả bằng tiền mặt 5 Vay ngắn hạn trả hết nợ cho người bán M 6 Dùng tiền mặt trả lương nhân viên 3.000.000 Yêu cầu: 1 Xác định phương trình kế toán khi thành lập công ti 2 Xác định tài sản và nguồn vốn của công ti sau mỗi nghiệp vụ kinh tế trên qua phương trình kế toán 23 - - BÀI 17 Công . T ƯỜ ĐẠ Ọ Ế KHOA K TOÁNẾ Bài t pậ NGUYÊN LÍ K TOÁNẾ L I NÓI UỜ ĐẦ Cùng v i vi c biên so n Giáo trình Nguyên lí kớ ệ ạ ế toán, Khoa K toán, Tr ng i h c. ế ớ sinh viên các h đào t o quy n BÀI T P NGUYÊNệ ạ ể Ậ LÍ K TOÁN Ế TR NG I H C KINH T ƯỜ ĐẠ Ọ Ế KHOA K TOÁNẾ - 2 - BÀI 1 Nh ng nh n đ nh sau đây là úng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nguyên lý kế toán , Bài tập nguyên lý kế toán , Bài tập nguyên lý kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay