Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2018, 09:34

.. .Giáo án Sinh học Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Tìm hiểu khái niêm phân loại Phân loại thực vật ? thực vật ? -Gv: Yêu cầu hs nghiên cứu... thực vật, xếp chúng vào H: Phân loại thực vật ? nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự định -Hs: trả lời … Gv: Chốt lại nội dung  gọi phân loại thực vật Hoạt động 2: Tìm hiểu bậc phân loại Các bậc phân. .. loại Các bậc phân loại: Gv: Giới thiệu bậc phân loại từ cao đến thấp theo sơ đồ: Ngành - lớp - - họ - chi - loài Giáo án Sinh học +Ngành: bậc phân loại cao +Loài: bậc phân loại sở Các lồi có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật, Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn