Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2018, 09:34

... nhóm thực vật học + H: Tại người ta xếp thơng, trắc bách diệp vào nhóm? - HS đọc thông tin  bài, khái + H: Tại tảo, rêu xếp vào niệm phân loại thực vật (140) nhóm khác Tiểu kết: - Phân loại thực. .. loại thực vật tìm hiểu đặc điểm giống khác thực vật để phân chia chúng thành bậc phân loại Hoạt động 2: Các bậc phân loại Hoạt động dạy Hoạt động hoc - GV giới thiệu bậc phân loại thực - HS nghe... phải khái niệm sử dụng phân loại Tiểu kết: Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài Hoạt động 3: Các ngành thực vật Hoạt động dạy Hoạt động hoc - H: Đặc điểm bậc ngành - HS nhắc lại ngành thực vật học?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật, Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn