Đánh giá tác động môi trường cải tạo và nâng cấp bãi rác Bảo Yên, Lào Cai

163 11 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2018, 15:02

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI SỞ TÀI NGUYÊN MƠI TRƯỜNG ================== B¸O C¸O ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP KHU XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HỢP VỆ SINH HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN BẢO YÊN – TỈNH LÀO CAI Lào Cai, 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ================== B¸O C¸O ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP KHU XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HỢP VỆ SINH HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN BẢO YÊN – TỈNH LÀO CAI ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ Lào Cai, 2016 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” MỤC LỤC Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường iii Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” DANH MỤC CÁC TỪ KÝ HIỆU VIẾT TẮT BCL BOD BTC BTCT BTNMT BXD COD CTNH CTR HTXLNT KH NĐ-CP UBND UBMTTQ PCCC PL QĐ QCVN TCVN TT : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường Bãi chôn lấp Nhu cầu ôxi sinh hố Bộ tài Bê tơng cốt thép Bộ tài ngun mơi trường Bộ xây dựng Nhu cầu oxi hố học Chất thải nguy hại Chất thải rắn thông thường Hệ thống xử lý nước thải Kế hoạch Nghị định phủ Ủy ban nhân dân Ủy ban mặt trận tổ quốc Phòng cháy chữa cháy Phân loại Quyết định Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Thông tư iv Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” DANH MỤC BẢNG Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường v Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” DANH MỤC HÌNH VẼ Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường vi Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” MỞ ĐẦU XUẤT XỨ DỰ ÁN Rác thải gây ô nhiễm môi trường vấn đề ngày xúc không đô thị, thành phố lớn mà vùng nông thôn Trong năm qua, việc thu gom, xử lý rác thải nơng thơn mang tính tự phát, chưa quan tâm, đầu tư nên ô nhiễm môi trường rác thải nhiều nơi mức báo động vấn đề môi trường nhà nước với cấp, ngành quan tâm Trong năm gần đây, kinh tế huyện Bảo Yên nói riêng tỉnh Lào Cai nói chung có bước phát triển đáng kể, với trình phát triển kinh tế phát triển dân số ngày tăng làm cho lượng rác thải môi trường ngày lớn Rác thải sinh hoạt địa bàn trung tâm huyện Bảo Yên cần xử lý bao gồm rác thải phát sinh từ hộ dân, rác thải sinh hoạt từ sở y tế, phế thải xây dựng… UBND huyện Bảo Yên giao cho Đội môi trường Bảo Yên đảm nhận việc thu gom, vận chuyển xử lý rác thải cho địa bàn trung tâm huyện Bảo Yên Tuy nhiên, lượng rác thu gom xử lý phần bãi rác huyện Phần lại bị đổ bỏ bừa bãi khu vực công cộng, đường, hay đổ bỏ vườn nhà… gây ảnh hưởng đến môi trường sống mỹ quan Mặt khác, bãi rác huyện Bảo Yên trước xây dựng chưa theo tiêu chuẩn bãi chôn lấp hợp vệ sinh mà đơn bãi chứa rác lộ thiên, khơng có biện pháp xử lý gây ô nhiễm môi trường, đồng thời lại q tải thời gian dài nên tình trạng nhiễm môi trường xảy tương đối nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người môi trường Hiện tại, bãi chôn lấp rác thải tập trung huyện thuộc đối tượng sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1942a/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 UBND tỉnh Lào Cai việc phê duyệt danh mục sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý địa bàn tỉnh Lào Cai Việc giải chất thải trở thành mối quan tâm sâu sắc tỉnh Lào Cai nói chung huyện Bảo Yên nói riêng, để đảm bảo cân sinh thái cho phát triển lâu dài bền vững Chính từ nhu cầu, tình hình thực tế trên, ngày 19/3/2015, UBND tỉnh Lào Cai đồng ý chủ trương giao cho Sở Tài nguyên Môi trường Chủ đầu tư việc nâng cấp, cải tạo bãi rác hợp vệ sinh huyện Bảo Yên Văn số 971/UBND-TH Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” thực cần thiết cấp bách, cần phải thực giai đoạn để trì việc nhận rác tồn huyện thời Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” gian 10 năm đến 15 năm tới, giải vấn đề xúc ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực, nâng cao khả bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tránh nguy lan truyền bệnh dịch diện rộng 1.2 Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt 1.3 Mối quan hệ dự án với quy hoạch phát triển quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt Dự án thực phù hợp với định hướng phát triển KT-XH huyện Bảo Yên (nằm đất quy hoạch khu xử lý rác thải huyện), phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lào Cai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 phê duyệt Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 UBND tỉnh Lào Cai CĂN CỨ PHÁP LUẬT KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 2.1 Các văn pháp luật kỹ thuật a Văn pháp luật thuộc lĩnh vực Môi trường - Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014; - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn; - Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính Phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường; - Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; - Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu; - Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; - Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 26/12/2010 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; - Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc mơi trường khơng khí xung quanh tiếng ồn; - Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 Bộ Tài nguyên Môi Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” - - trường việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa; Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc mơi trường nước đất; Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc mơi trường đất; Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý chất thải nguy hại; Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường b Văn pháp luật thuộc lĩnh vực Xây dựng - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng c Các văn khác - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ban hành ngày 29/11/2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2001 Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Bộ Xây dựng “Hướng dẫn quy định bảo vệ môi trường việc lựa chọn địa điểm, xây dựng vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn”; - Quyết định số 64/2003/QĐ – TTg ngày 22 tháng năm 2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”; - Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày tháng 12 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ việc “Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” - - - - - - - định hướng đến năm 2020” Thủ tướng Chính phủ ban hành; Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ “Về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho số đối tượng thuộc khu vực cơng ích”; Quyết định số 130/2012/QĐ-UBND ngày 18/05/2012 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định số trình tự, thủ tục đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác đông môi trường, cam kết BVMT đề án BVMT địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 4519/BTNMT-TCMT ngày 6/11/2013 Bộ Tài nguyên Môi trường việc triển khai thực Quyết định số 1788/QĐ-TTg; Quyết định số 4416/UBND-CT ngày 13/11/2013 UBND tỉnh Lào Cai việc triển khai thực Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 UBND tỉnh Lào Cai việc Phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lào Cai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1942a/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 UBND tỉnh Lào Cai việc phê duyệt danh mục sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 21/07/2014 UBND tỉnh Lào Cai việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Văn số 971/UBND-TH ngày 19/3/2015 UBND tỉnh Lào Cai việc đầu tư thực dự án cải tạo, nâng cấp bãi rác hợp vệ sinh Bảo Thắng Bảo Yên 2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng - Tiêu chuẩn xây dựng số 261:2001 - Tiêu chuẩn thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn; - Tiêu chuẩn TCVN 5208-91: “Kỹ thuật an toàn lao động”; - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng ban hành theo định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996; - QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn; - QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn; - QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung; - QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp; - QCVN 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải cơng nghiệp; - QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; - QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuần kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép số kim loại nặng đất; Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 10 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” CHƯƠNG THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 6.1 TĨM TẮT VỀ Q TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Trong trình thực đánh giá tác động môi trường dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai”, nhằm hồn thiện báo cáo đánh giá tác động mơi trường, hạn chế thấp tác động xấu đến môi trường người, đảm bảo phát triển bền vững dự án, công tác tổ chức tham vấn cộng đồng Chủ dự án kết hợp với đơn vị tư vấn thực nghiêm chỉnh theo quy định khoản 2, Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường 2014 khoản 4, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Chính phủ 6.1.1 Tóm tắt trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án Việc tham vấn ý kiến UBND, UBMTTQ cấp xã nơi thực dự án thực theo hướng dẫn khoản 5, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Chính phủ Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đến UBND, UBMTTQ xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên – nơi thực dự án, kèm theo công văn số 1229/STNMT-CCBVMT ngày 11 tháng 07 năm 2016 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai việc tham vấn ý kiến cộng đồng Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” 6.1.2 Tóm tắt q trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án thực theo hướng dẫn khoản 6, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Chính phủ Được chấp thuận UBND xã Yên Sơn – nơi thực dự án, ngày 13 tháng 07 năm 2016, chủ dự án phối hợp với UBND xã Yên Sơn đồng chủ trì họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án Thành phần tham gia họp bao gồm: đại diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai (chủ dự án); đại diện UBND xã Yên Sơn, đại diện UBMTTQ xã Yên Sơn; đại diện cộng đồng dân cư Bản Mạ 2, Bản Lự Bản Múi 6.2 KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 6.2.1 Ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 149 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” 6.2.1.1 Ý kiến UBND xã Yên Sơn Sau nghiên cứu công văn số 1229/STNMT-CCBVMT ngày 11 tháng 07 năm 2016 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai việc tham vấn ý kiến cộng đồng Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” kèm theo báo cáo ĐTM dự án, UBND xã Yên Sơn có ý kiến sau: Về tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Chính quyền nhân dân xã Yên Sơn hoàn toàn đồng ý với tác động dự án vạch báo cáo ĐTM gửi kèm Về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Chính quyền nhân dân xã Yên Sơn trí với biện pháp giảm thiểu chủ dự án đưa báo cáo gửi kèm Kiến nghị chủ dự án: UBND xã Yên Sơn kiến nghị chủ dự án cam kết thực nghiêm túc biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng cam kết thực nghiêm túc chương trình quản lý mơi trường, quan trắc chất lượng môi trường giai đoạn dự án 6.2.1.2 Ý kiến UBMTTQ xã Yên Sơn Sau nghiên cứu công văn số 1229/STNMT-CCBVMT ngày 11 tháng 07 năm 2016 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai việc tham vấn ý kiến cộng đồng Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” kèm theo báo cáo ĐTM dự án, UBMTTQ xã Yên Sơn có ý kiến sau: Về tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: UBMTTQ xã Yên Sơn đồng ý với nội dung trình bày theo báo cáo ĐTM dự án Về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: UBMTTQ xã n Sơn trí với tác động mơi trường biện pháp kiểm sốt, giảm thiểu nhiễm trình bày theo báo cáo ĐTM dự án Kiến nghị chủ dự án: Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” dự án góp phần giảm thiểu tình trạng nhiễm mơi trường địa phương, phù hợp với quy hoạch tỉnh Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 150 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” nhà Do kiến nghị chủ dự án thực tiến độ để cơng trình nhanh chóng đưa vào sử dụng 6.2.2 Ý kiến đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án Tại họp tham vấn UBND xã Yên Sơn phối hợp với chủ dự án thực hiện, chủ dự án nhận ý kiến góp ý nội dung báo cáo ĐTM dự án số kiến nghị cộng đồng dân cư địa phương: 6.2.2.1 Ý kiến cộng đồng dân cư Lự, Múi 1, Mạ - Nhất trí với nội dung báo cáo mà chủ dự án trình bày; - Hiện diện tích thực dự án phần diện tích trồng người dân Đề nghị chủ dự án có thơng báo cụ thể tới hộ dân có diện tích trồng khu vực dự án thời gian để hộ dân thu hoạch phần diện tích trước tiến hành thi cơng xây dựng; - Đề nghị chủ dự án đơn vị thi cơng có phối hợp chặt chẽ trình thực hiện, cam kết thực nghiêm túc biện pháp giảm thiểu đưa ra; - Đề nghị đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương quản lý cơng nhân, tránh phát sinh tệ nạn xã hội, mâu thuẫn dịch bệnh; - Đề nghị ưu tiên tuyển dụng công nhân người địa phương; - Đề nghị chủ dự án bố trí thi cơng dự án tiến độ, tránh kéo dài để giảm bớt thời gian ảnh hưởng việc thi công đời sống môi trường hộ dân khu vực chịu ảnh hưởng 6.2.2.2 Ý kiến khác đại biểu tham gia họp - Các tác động tạm thời môi trường tránh khỏi trình thực Dự án, đề nghị nhà thầu thi công lựa chọn thực nghiêm túc biện pháp giảm thiểu để giảm đến mức tối thiểu ảnh hưởng bất lợi môi trường điều kiện sinh hoạt người dân; - Phần lớn nhà thầu thi công cam kết thực tốt biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực q trình thi cơng xây dựng, nhiên thực tế triển khai ln sai phạm Vì vậy, đề nghị phía chủ đầu tư phải có dàng buộc cao pháp lý nhà thầu việc tuân thủ biện pháp giảm thiểu tác động báo cáo ĐTM nêu, đồng thời bố trí cán giám sát trình thực hiện; - Đề nghị chủ dự án cung cấp số điện thoại thường trực để người dân trực tiếp liên hệ có trường hợp cần thiết phải báo cáo trình triển khai dự án xã; - Sớm triển khai dự án để tiến hành thu gom xử lý lượng rác thải sinh hoạt phát sinh; - Kiến nghị Chủ dự án lựa chọn nhà thầu có đủ lực tài lực người, trang thiết bị để thực dự án, đảm bảo thi công tiến độ, Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 151 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” đạt chất lượng giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực cho cộng đồng cho môi trường 6.2.3 Ý kiến phản hồi cam kết chủ dự án đề xuất, kiến nghị, yêu cầu quan, tổ chức, cộng đồng dân cư tham vấn Chủ dự án xin tiếp thu ý kiến góp ý đại biểu xin cam kết thực nghiêm túc kiến nghị nhận để đảm bảo giảm thiểu đến mức thấp tác động mà dự án gây môi trường sức khỏe người dân; đảm bảo quyền lợi người dân dự án thực Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 152 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CAM KẾT KẾT LUẬN Việc thực dự án: “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” việc làm cần thiết, cấp bách phù hợp với nhu cầu thực tiễn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển địa phương Khi dự án vào vận hành mang lại nhiều tác động tích cực cho địa phương giải vấn đề rác thải cho tồn huyện vòng 10 đến 15 năm tới, góp phần cải thiện môi trường, hạn chế dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, … Tuy nhiên, dự án xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội khác, trình thực dự án gây số tác động tới môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh khu vực dự án Song tác động mang tính chất tạm thời (trong thời gian xây dựng dự án), cục kiểm soát, giảm thiểu Việc tuân thủ vận hành quy trình biện pháp, giải pháp kỹ thuật nêu góp phẩn kiểm sốt hạn chế tối đa tác động tiêu cực Báo cáo nhận dạng đánh giá tác động dự án, đồng thời đưa biện pháp giảm thiểu tác động xấu phòng chống, ứng phó cố, rủi ro mơi trường Hầu hết tác động mang tính chất tạm thời, cục với quy mô nhỏ, biện pháp đưa đánh giá mang tính khả thi cao, giảm thiểu tới mức thấp tác động xấu xảy Đồng thời, để khắc phục giảm thiểu đến mức thấp tác động tiêu cực từ dự án đến môi trường Chủ đầu tư dự án cam kết bảo đảm thực tốt biện pháp quản lý giảm thiểu nêu Chương Chương báo cáo Cụ thể: Chủ đầu tư cam kết: - Thực đầy đủ giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước, đất, chất thải rắn tất giai đoạn; - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt Quy chuẩn trước phát thải môi trường; - Thực tốt biện pháp phòng chống cố mơi trường, bảo đảm an tồn, vệ sinh lao động, vệ sinh mơi trường, phòng cháy chữa cháy, tất giai đoạn dự án; - Phối hợp chặt chẽ với quan chuyên môn, quan quản lý môi trường thực tốt chương trình quan trắc, giám sát chất lượng mơi trường giai đoạn thực dự án; Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 153 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” - Khi có yếu tố mơi trường phát sinh q trình thực dự án, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động môi trường, Chủ đầu tư báo cáo với quan chức có thẩm quyền để giải nhằm xử lý nguồn gây ô nhiễm Hầu hết tác động mang tính chất tạm thời, cục với quy mô nhỏ, biện pháp đưa đánh giá mang tính khả thi cao Việc tuân thủ vận hành quy trình biện pháp, giải pháp kỹ thuật nêu góp phần kiểm sốt hạn chế tối đa tác động tiêu cực dự án KIẾN NGHỊ - Kiến nghị quyền địa phương tổ chức, quan, ban ngành kết hợp với chủ dự án thực giám sát việc thực nội dung đề cập báo cáo; - Để tạo điều kiện triển khai dự án kế hoạch tiến độ, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án CAM KẾT Nhằm phòng, chống giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội phòng ngừa ứng phó cố mơi trường giai đoạn thực dự án, Chủ dự án cam kết thực nghiêm túc chương trình quản lý mơi trường, chương trình giám sát mơi trường nêu Chương 5; thực cam kết với cộng đồng nêu mục 6.2.3 Chương báo cáo Bên cạnh đó, chủ dự án cam kết thực đầy đủ biện pháp kiểm sốt, giảm thiểu nhiễm mơi trường nêu nhằm đạt quy định Tiêu chuẩn Quy chuẩn quốc gia môi trường Cụ thể bao gồm: Trong q trình thi cơng xây dựng - Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án cam kết thực việc thu gom xử lý nước thải sinh hoạt công nhân q trình xây dựng quản lý cơng trình đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt; - Đối với chất thải rắn chất thải nguy hại: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ chương trình quản lý mơi trường chất thải rắn chất thải nguy hại theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính Phủ Quản lý chất thải rắn, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý chất thải nguy hại; - Đối với bụi khí thải: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ biện pháp kiểm sốt bụi khí thải q trình thi cơng xây dựng cơng trình trình bày Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 154 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” báo cáo nhằm đạt tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; - Đối với tiếng ồn độ rung: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ biện pháp kiểm sốt tiếng ồn độ rung q trình thi cơng xây dựng cơng trình nhằm đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung Trong giai đoạn hoạt động dự án - Đối với nước rỉ rác: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ biện pháp trình bày báo cáo nhằm đạt quy chuẩn, nước thải trước thải môi trường phải đạt loại B1 QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn loại B QCVN 40:2011 – Quy chuẩn quốc gia nước thải công nghiệp; - Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án cam kết thực việc thu gom xử lý nước thải sinh hoạt công nhân viên khu xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt; - Đối với khí thải: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ biện pháp giảm thiểu tác động khí thải trình bày báo cáo, khí thải đầu phải tuân thủ theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn hành: QCVN 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải công nghiệp; - Đối với chất thải rắn chất thải nguy hại: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ chương trình quản lý mơi trường chất thải rắn chất thải nguy hại theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính Phủ Quản lý chất thải rắn, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý chất thải nguy hại; - Đối với cố gây thiệt hại môi trường: Chủ dự án cam kết thực đền bù thiệt hại môi trường dự án gây theo quy định Luật Bảo vệ Môi trường Nghị định 117/2009/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009 việc xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực mơi trường Trong giai đoạn đóng cửa - Đối với nước rỉ rác: Chủ dự án cam kết tiếp tục vận hành hệ thống xử lý nước thải nhằm đạt quy chuẩn, nước thải trước thải môi trường phải đạt loại B1 QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn loại B QCVN 40:2011 – Quy chuẩn quốc gia nước thải công nghiệp Ngoài ra, chủ dự án cam kết thực hạng mục công việc sau: - Nộp báo cáo quan trắc định kỳ đến Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai theo định kỳ quy định; Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 155 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” - Sau hoàn thành nội dung báo cáo định phê duyệt ĐTM phải gửi hồ sơ xin xác nhận hoàn thành hạng mục bảo vệ môi trường trước dự án vào hoạt động; - Cam kết tuân thủ trình thu gom, vận chuyển chất thải theo quy định Chủ dự án có kế hoạch theo dõi thường xuyên hoạt động dự án nhằm phát kịp thời vấn đề môi trường nảy sinh thực nghiêm chỉnh biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, kiểm sốt nhiễm đề xuất báo cáo này, để hạn chế tới mức thấp tác động xấu có hại tới mơi trường khu vực nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường theo qui định Nhà nước qui định công tác bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 156 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO - Hoàng Văn Huệ, Trần Đức Hạ, Giáo trình Thốt nước (Tập - Xử lý nước thải), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội; - Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ (2000), Đánh giá tác động môi trường, NXB ĐHQGHN, Hà Nội; - Lê Trình (2000), Đánh giá tác động môi trường, phương pháp ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội; - Ngô Lê Thông (2004), Giáo trình cơng nghệ hàn điện nóng chảy (tập – Cơ sở lý thuyết), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội; - Phạm Ngọc Đăng (2003), Môi trường không khí, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội; - Trần Đông Phong, Nguyễn Quỳnh Hương (2000), Giáo trình kỹ thuật Mơi trường, Trường Đại Học Xây dựng Hà Nội; - Trần Đông Phong, Nguyễn Thị Quỳnh Hương (2008), Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường, Trường Đại học Xây dựng; - Trần Hiếu Nhuệ cộng (2001), Giáo trình Quản lý chất thải (Tập – Chất thải rắn đô thị), NXB Xây dựng, Hà Nội; - Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2002), Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 157 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” PHỤ LỤC Phụ lục Các văn tham vấn cộng đồng Phụ lục Các văn pháp lý liên quan đến dự án Phụ lục Kết phân tích trạng mơi trường Phụ lục Một số hình ảnh khảo sát,lấy mẫu Phụ lục Một số vẽ liên quan dự án Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi Trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 158 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” Phụ lục CÁC VĂN BẢN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 159 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” Phụ lục CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 160 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 161 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” Phụ lụclục MỘT SỐ HÌNH ẢNHTÍCH KHẢO SÁT,TRẠNG LẤY MẪU Phụ KẾT QUẢ PHÂN HIỆN MÔI TRƯỜNG Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 162 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” Phụ lục MỘT SỐ BẢN VẼ LIÊN QUAN DỰ ÁN Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên Môi trường 163 ... Tài nguyên Môi trường 17 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. ” - Cải thiện chất lượng môi trường sống... Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. ” 5938:1995” Áp dụng vào bãi rác huyện Bảo Yên: lượng rác thải... TỈNH LÀO CAI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MƠI TRƯỜNG ================== B¸O C¸O ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP KHU XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HỢP VỆ SINH HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường cải tạo và nâng cấp bãi rác Bảo Yên, Lào Cai, Đánh giá tác động môi trường cải tạo và nâng cấp bãi rác Bảo Yên, Lào Cai, CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM, CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN, CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN, CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN, CHƯƠNG 4 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN, CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG 6 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG, KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT, CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay