Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định hàm lượng glucomannan trong bột nưa của một số loài thuộc chi amorphophallus tại tây nguyên

109 38 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2018, 00:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH THẢO NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG GLUCOMANNAN TRONG BỘT NƯA CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI AMORPHOPHALLUS TẠI TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH THẢO NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG GLUCOMANNAN TRONG BỘT NƯA CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI AMORPHOPHALLUS TẠI TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60 44 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Minh Hà TS Nguyễn Thị Thanh Hương THÁI NGUYÊN – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khoa học khác Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Thảo Xác nhận BCN khoa Hóa học Xác nhận cán hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lan TS Nguyễn Thị Thanh Hương i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Minh Hà cô giáo – TS Nguyễn Thị Thanh Hương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, khoa Sau Đại học, khoa Hóa học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Lê Ngọc Hùng, Ban quản lí Dự án Tây Nguyên hỗ trợ kinh phí thực đề tài, cán phòng Hóa dược, Viện Hóa học hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Trung tâm kỹ thuật têu chuẩn đo lường – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam gia đình bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực luận văn Học viên Nguyễn Thị Thanh Thảo ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến kết đạt Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung họ Araceae 1.1.1 Đặc điểm thực vật 1.1.2 Phân loại phân bố 1.2 Giới thiệu chung chi Amorphophallus 12 1.2.1 Đặc điểm thực vật số loài thuộc chi Amorphophallus Việt Nam 12 1.2.2 Sự phân bố số loài thuộc chi Amorphophallus 17 1.2.3 Các nghiên cứu chi Amorphophallus giới Việt Nam 20 1.2.4 Nhu cầu sử dụng chế biến sản phẩm từ glucomannan iii iiii 22 1.3 Giới thiệu glucomannan 23 1.3.1 Cơng thức hóa học đặc điểm cấu trúc 23 1.3.2 Tính chất vật lí hóa học glucomannan 25 1.3.3 Ứng dụng glucomannan 28 1.4 Các phương pháp xác định hàm lượng glucomannan 30 ivi vi 1.4.1 Phương pháp dùng thuốc thử 3,5-dinitrosalicylic axit (3,5-DNS) 30 1.4.2 Phương pháp so màu phenol-sunfuric axit 30 1.4.3 Phương pháp so màu enzim 31 Chương 2: THỰC NGHIỆM 33 2.1 Đối tượng nghiên cứu 33 2.2 Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định hàm lượng glucomannan bột Nưa 33 2.2.1 Hóa chất thiết bị xử lý mẫu 33 2.2.2 Hóa chất thiết bị xác định hàm lượng glucomannan bột củ Nưa 33 2.2.3 Chuẩn bị điều kiện phân tch cách tiến hành xây dựng qui trình xác định hàm lượng glucomannan bột Nưa 34 2.3 Khảo sát thích nghi số lồi thuộc chi Amorphophallus số vùng Tây Nguyên lập hồ thu mẫu 37 2.4 Xác định hàm lượng glucomannan số loài Nưa thu 38 2.5 Xác định hàm lượng glucomannan số chế phẩm bột Nưa 39 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Kết xây dựng qui trình định lượng glucomannan số loài thuộc chi Amorphophallus 40 3.1.1 Kết xây dựng đường chuẩn glucose 41 3.1.2 Kết xác định hệ số tương quan nồng độ glucose nồng độ glucomannan 42 3.1.3 Kết xác định giới hạn phát (LOD) giới hạn định lượng (LOQ) 43 3.1.4 Kết độ lặp lại độ thu hồi phương pháp 45 3.2 Kết khảo sát thích ứng số lồi thuộc chi Amorphophallus iv Tây Nguyên 47 3.3 Kết xác định hàm lượng glucomannan nguyên liệu mẫu củ Nưa 50 3.3.1 Kết xác định hàm lượng glucomannan củ Nưa tự nhiên thu thập củ trồng Tây Nguyên 51 v 3.3.2 Kết xác định hàm lượng glucomannan củ lồi A.konjac K.Koch theo kích thước củ 52 3.3.3 Kết xác định hàm lượng glucomannan theo loài củ Nưa giống sau bảo quản trước trồng 53 3.4 Kết xác định hàm lượng glucomannan số chế phẩm bột Nưa 54 KẾT LUẬN 56 KIẾN NGHỊ 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT A Amorphophallus DEAE Sắc ký trao đổi ion âm ĐN Đắk Nông ĐVTN Động vật thực nghiệm HPLC Sắc ký lỏng hiệu cao LĐ Lâm Đồng TCCS Tiêu chuẩn sở TN3 Tây Nguyên UV-VIS Phổ tử ngoại khả kiến 3,5-DNS 3,5-dinitrosalicylic axit iv Bảng 3.9: Kết số tiêu chế phẩm bột Nưa Bột Nưa tinh chế Bột Nưa kỹ thuật Tên tiêu Độ ẩm (%) Độ nhớt (cps) Trung Quốc Việt Nam Trung Quốc Việt Nam ≤ 10,0 6,41 ≤ 13,0 12,89 ≥ 32000 138750 ≥ 22000 102500 Hàm lượng asen (mg/kg) ≤ 2,0 Hàm lượng chì (mg/kg) ≤ 1,0 khơng phát 0,67 ≤ 3,0 ≤ 1,0 không phát 1,16 Các kết phù hợp với TCCS sản phẩm bột Nưa Trung Quốc – quốc gia có chế phẩm bột Nưa lưu hành nhiều thị trường KẾT LUẬN Trong trình thực đề tài, thu kết sau: Lần xây dựng phương pháp định lượng glucomannan phương pháp so màu với chất màu 3,5-DNS Phương pháp đánh giá có độ ổn định, độ lặp lại độ xác cao Giới hạn phát (LOD) giới hạn định lượng (LOQ) glucomannan 21,15 µg/ml 64,10 µg/ml; độ thu hồi trung bình đạt 98,5%; Đã di thực gây trồng thành công ba lồi thuộc chi Amorphophallus thích nghi với điều kiện trồng Tây Nguyên A.konjac K.Koch, A.krausei Engl & Gehrm A.yuloensis H.Li; Đã sử dụng phương pháp định lượng glucomannan phương pháp so màu với chất màu 3,5-DNS để xác định hàm lượng glucomannan mẫu củ Nưa nghiên cứu, kết thu sau: + Hàm lượng glucomannan mẫu củ thu hái tự nhiên củ gây trồng Tây Nguyên ba loài A.konjac K.Koch, A.krausei Engl & Gehrm A.yuloensis H.Li không khác nhiều, với hàm lượng bột khô củ dao động tương ứng: 48 - 50%; 46 - 49% 42 - 45%; + Hàm lượng glucomannan khơng phụ thuộc kích thước củ, ba loài Nưa gây trồng Tây Nguyênhàm lượng glucomannan cao Điều cho thấy khả trồng Nưa làm nguyên liệu chế biến glucomannan Đắk Nông Lâm Đồng khả thi; Lần xây dựng TCCS xác định hàm lượng glucomannan chế phẩm bột Nưa tnh chế bột Nưa kỹ thuật từ loài Nưa gây trồng chế biến Việt Nam; với hàm lượng glucomannan tương ứng đạt 97,5% 79,5%; Phương pháp định lượng glucomannan phương pháp so màu với chất màu 3,5-DNS đơn giản, xác, phù hợp để xác định hàm lượng glucomannannguyên liệu củ Nưa chế phẩm bột Nưa, thuận lợi cho việc thu mua nguyên liệu, trồng, sản xuất chế biến glucomannan nước KIẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu khuôn khổ luận văn, nhận thấy ba loài A.konjac K.Koch, A.krausei Engl & Gehrm A.yuloensis H.Li sinh trưởng tốt vùng Tây Nguyên cho hàm lượng glucomannan tương đối cao Từ cho thấy, Tây Nguyên vùng có tiềm để phát triển vùng nguyên liệu Nưa đem lại hàm lượng glucomannan cao khơng đóng góp vào kinh tế nước mà góp phần vào ngành y học, thực phẩm Bởi cần có nghiên cứu hướng phát triển sản phẩm ứng dụng glucomannan sức khỏe người DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Đỗ Huy Bích cộng sự, “Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam tập II” Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, tr.78 Bộ y tế (2007) Thực vật học Nhà xuất Y học, tr.358-359 Võ Văn Chi (1997) Từ điển thuốc Việt Nam Nhà xuất Y học, tr 617 Võ Văn Chi (2003) Từ điển thực vật thông dụng Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, tập I, tr 272 Nguyễn Văn Dư (2004), “Bổ sung ba loài thuộc chi NưaAmorphophallus Blume ex Decne (họ Ráy-Araceae Việt Nam)” Tạp chí Sinh học, 26 (4A): 57-60 Nguyễn Văn Dư (2005), “Araceae Juss – họ Ráy Danh mục loài thực vật Việt Nam” Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Dư (2012), “Nghiên cứu trồng phát triển Nưa konjac (Amorphophallus) số loài khác chi Nưa (họ Ráy – Araceae) Việt Nam hướng tới việc lấy củ làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức thuốc điều trị bệnh tiểu đường, mỡ máu béo phì” Nguyễn Văn Dư, Hà Tuấn Anh, Bùi Văn Thanh, Trương Anh Thư, “ Ba loài Nưa (Amorphophallus) – họ Ráy (Araceae) có triển vọng cơng nghệ thực phẩm” Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học toàn quốc Sinh thái Tài nguyên sinh vật lần thứ – Viện ST&TNSV – Viện KH&CN Việt Nam Dược điển Việt Nam 10 Trần Thị Hoài (2014), “Nghiên cứu hàm lượng, chất lượng, tác dụng dược lý xây dựng quy trình sản xuất glucomannan củ NưaAmorphophallus sp (họ Ráy – Araceae) trồng tỉnh Thừa Thiên Huế” 11 Phạm Hoàng Hộ (2003) Cây cỏ Việt Nam Nhà xuất Trẻ 12 Nguyễn Đức Huệ Các phương pháp phân tích hữu Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội, 2005 13 Võ Mai Hương, Trần Vũ Ngọc Thi, Nguyễn Thị Thu, “Nghiên cứu sinh trưởng Nưa chuông (Amorphophallus paeoniifolius (Denst.) Nicols) Thừa Thiên Huế” 14 Đỗ Tất Lợi (2006) Những thuốc vị thuốc Việt Nam Nhà xuất Y học, tr 625 15 Trần Thị Ý Nhi (2013), “ Nghiên cứu quy trình tách chiết, cấu trúc hóa học hoạt tính sinh học glucomannan từ NưaAmorphophallus sp (họ Ráy – Araceae)” 16 Tran Thi Y Nhi, Do Truong Thien, Pham Thi Bich Hanh, Nguyen Van Du, Nguyen Kim Thanh, Lai Thi Thuy, Nguyen Quoc Ba (2013), “Quantitative analysis of glucomannan content in Amorphophallus konjac glucomannan flour by 3,5-dinitrosalicy (DNS) colorimetry” Vietnam journal of Chemistry, 51 (5A), p.75 – 80 II Tài liệu tếng Anh 17 Araceae – Flowering Plant Families, UH botany University of Hawaii Retrieved 17 January 2014 18 Araceae Iowa State University Retrieved 17 January 2014 19 Balint Koroskenyi and S.Tephon P.Me Carthy (2001), “Synthesis of Acetylated konjac Glucomannan and Effect of Degree of Acetylation on Water Absorbenaf” Biomacromolecules, Vol.2, p.824-826 20 Bishop C.T., Cooper F.P (1960), “Constituation of a Glucomannan from Jack pine”, Canadian Journal of Chemistry, Vol.38, p.793-804 21 Chen Yan, Xiao Yan Lin, Xue Gang Luo, Ying Ting Kang (2009), “Flexibility Modification of Konjac Glucomannan Film by Deacetylaton”, Materials Science Forum, Vol.610-613, p.1248-1251 22 Chunmei Niu, Wenhui Wu, Zhu Wang, Shumin Li and Jianquan Wang(2007), “ Adsorpton of heavy metal ions from aqueous solution by crosslinked carboxymetyl konjac glucomannan”, Journal of Hozardous Materials, Vol.141, Issue 1, p.209 – 214 23 Dating Tian, Hong Quan Xie (2008), “Graft copolymerization of acrylamide onto konjac glucomannan via inverse emulsion polymerization and its thickening properties”, Journal of Applied Polymers Science, Vol.108, Issue 5, p.3122 – 3127 24 De S, Dey YN, Ghosh AK (2010), “Anti-inflammatory activity of methanolic extract of Amorphophallus paeoniifolius and its possible mechanism”, Int J Pharma Biosci, 1, p.1 – 25 Fang WeiXuan, Wu PengWu,“Variations of Konjac glucomannan (KGM) from Amorphophallus konjac and its refined powder in China” Food Hydrocolloids 18: 167 – 170 26 Feng Lui, Xue Gang Luo, Xiao Yan Lin (2009), “Removal of Zn(II) from aqueous solution by copolymers of graftng acrylic acid onto deacetylated konjac glucomannan”, Materials Science Forum, p.611 – 614 27 Heng Yan, Bing Cai, Yan Cheng, Guoning Guo, Dan Li, Xiaolin Yao, Xuewen Ni, Glyn O Philips, Yapeng Fang, Fatang Jiang (2011), “Mechanism of lowering water activity of konjac glucomannan and its derivatives”, Food Hydroclloids, In Press, Corrected Proof, Available online 24 Ferbuary 2011 28 J A Douglas, J J C Scheffer, C M Triggs (2015), “Effect of plant density and initial corm size on the corm yield of konjac (Amorphophallus konjac)”, Vol 43, Issue 1, p.1 – 29 J A Douglas, J M Follett , J E Waller (2006), “Effect of three plant densities on the corm yield of konjac (Amorphophallus konjac) grown for or years”, Vol 34, p.139 – 144 30 Jayaraman Angayarkanni et al (2010), “Antioxidant potential of Amorphophalus paeoniifolius in realaton to their phenolic content”, Bharathiar University, 48, p.659 – 665 31 Jiang Fatang, Li Wanfen, Zhan Xiaohui, Chen Guofeng, Zhou Jun, Huang Jing and Zhang Shenghua (2006), “Preparation and Characterization of Konjac Superabsorbent Polymer” Journ Wuh Univ Techn -Mater Sci Ed 21(4): – 32 Kaname Katsuray, Kohsaku Okuyama, Kenichi Hatanaka, Ryuichi Oshima, Takaya Sato, Kei Matsuzakic (2003), “Constitution of konjac 13 glucomannan: chemical analysis and C NMR spectroscopy”, Carbohydrate Polymers, Vol.53, p.183 – 189 33 Keithley J, Swanson B (2005), “ Glucomannan and obesity: a critical review” Altern Ther Health Med,11(6): 30 – 34 34 Li Heng, Zhu Guanghua, Peter C Boyce, Niels Jacobsen (2010), Flora of China, 23, p.1, 3, 23 – 33, 80 35 Liu Pei-Ying, Zhang Dapeng, Zhao Lei (1985), “The Karyotype Analysis and Protein Study of two Species of Amorphophallus”, Journal of Southwest Agricultural University, 7(4): 39 – 43 36 Long Huang, Rheo Takahashi, Shinsaku Kobayashi, Tokuzo Kawase and Katsuyoshi Nishinari (2002), “Gelation Behavior of Native and Acetylated konjac Glucomannan”, Biomacromolecules, Vol.3, Issue 6, p.1296 – 1303 37 Malini Sen et al (2009), “Effects of petroleum ether extract of Amorphophalus paeoniifolius tuber on central nervous system in mice”, Indian J Pharm Sci, p 71 38 Masaakira Maeda, Hideo Shimahara, Noboru Sugiyama (1980),“ Detailed Examination of the Branched Structure of Konjac Glucomannan”, Vol 44, Issue 2, p.245 – 252 39 Melinda Chua, Fui Yee (2011), “An investigation of the biology and chemistry of the chinese medicinal plant, Amorphophallus konjac” 40 Melinda Chua, Kelvin Chan, Trevor J.Hocking, Peter A.Williams, Christopher J.Perry, Timothy C.Baldwin (2012), “Methodologies for the extraction and analysis of konjac glucomannan from corms of Amorphophallus konjac K.Koch” Carbohydrate Polymers 87, p.2202 – 2210 41 Melinda Chua, Timothy C.Baldwina, Trevor J.Hockinga, Kelvin Chan (2010), “Traditonal uses and potential health benefit of Amorphophallus konjac K.Koch ex N.E.Br”, Journal of Ethnophamacology, Vol.128, p.268 – 278 42 Noboru Sugiyama, Hideo Shimahara, Tetsuo Andoh, Motoko Takemoto (1973), “Konjac-mannanase from the Tubers of Amorphophallus konjac K Koch”, Vol 37, Issue 1, p.9 – 17 43 Orawan Tatirat and Sanguansri Charoenrein (2011), “Physicochemical properties of konjac glucomannan extracted from konjac flour by a simple centrifugation process”, Accepted Manuscript, doi: 10.1016/j.lwt.2011.07.019 44 Paola Cescutt, Cristana Campa, Franco Delben, Roberto Rizzo (2002), “Structure of the oligomers obtained by enzymatc hydrolysis of the glucomannan produced by the plant Amorphophallus konjac”, Carbohydrate Research, Vol.337, p.2505 – 2511 45 Peng Shushenget al.(1994), “The research on the effect of konjac fine powder to inorganic nutriton and to the removal and blukde action of harmful inorganic ions”, Journal of Western China Medical University 25(3): 274 46 Pu Liua, Yong huan Yang, Ye Lui and Xiangyu Wang (2008), “Konjac glucomannan supported palladium complex: An efficient and recyclable catalyst for Heck reaction”, Reatve and Funtional Polymers, Vol.68, Issue 1, p.384 – 388 47 Shanjun Gao, Jinming Guo, Katsuyoshi Nishinari (2008), “Themoreversible konjac glucomannan gel crosslinked by borax”, Carbohydrate Polymers, Vol.72, p.315 – 325 48 Shanjun Gao, Jinming Guo, Lili Wu, Shan Wang (2008), “Gelaton of konjac glucomannan crosslinked by organic borate”, Carbohydrate Polymers, Vol.73, p.498 – 505 49 Shilpi JA, Ray PK, Sarder MM, Uddin SJ (2005), “ Analgesic activity of Amorphophallus paeoniifolius tuber’’, Fitoterpia, p.367 – 369 50 Teijeiro – Osoirio D., Lamela C.J., Nielsen H.M., Remunan – Lopez C., (2009), “Preparation and Characterization of chitosan/glucomannan microspheres for pulmonary delivery of macromolecules”, Univ Santiago de Compostela, p.36 – 68 51 Vladimirvuksan, Davidj, A Jenkins, Peterspadafora, Johnl Sievenpiper, Robinowen, Edwardvidgen, Furiobrighent,Robertjosse, Lawencea, Leiter, Charlesbruce – Thompson (1999), “Konjac – Mannan (Glucomannan) Improves Glycemia and Other Associated Risk Factors for Coronary Heart Disease in Type Diabetes”, Diabetes Care, Vol.22, p.913 – 919 52 William J.Kraemer, Jakob L.Vingren, Ricardo Silvestre, Barry A.Spiering, Disa L.Hatfield, Jen Y.Ho, Maren S.Fragala, Carl M.Maresh, Jeft S.Volek (2007), “ Effect of adding exercise to a diet containing glucomannan”, Metabolism, Vol.56, Issue 8, p.1149 – 1158 53 Xiayanlin, Qiang Wu, Xuegang Luo, Feng Liu, Xiaoquing Luo, Pan He (2010), “Effect meltrheological of degree properties of acetylaton of actylated on thermoplastic konjac and glucomannan”, Carbohydrate Polymers, Vol.2, p.167 – 172 54 Ying-qing Zhang, Bi-jun Xie, Xin Gan (2005), “Advance in the applications of konjac glucomannan and its derivatives”, Carbohydrate Polymers, Vol.60, p.27 – 31 55 Yongshang Lu, Lina Zhang, Pu Xiao (2004), “Structure, properties and bidegradability of water resistant regenerated cellulose films coated with polyurethane/benzyl konjac glucomannan semi-IPN coatng”, Polymers Degradaton and Stability, Vol.86, Issue 1, p.51 – 57 56 Zhao, J Zhang, D Srzednicki, G Kanlayanarat, S Borompichaichartkul (2010), “Development of a low – cost two – stage technique for producton of low-sulphur purified konjac flour, International Food Research Journal, Vol.17, p.1113 – 1124 57 Zhenlin Xu, Youhui Yang, Yueming Jiang, Yuanming Sun, Yudong Shen, Jie Pang (2008), “Synthesis and characterization of konjac glucomannan- Graff – polyacryamide via γ-Irradiation”, Molecules, Vol.13, p.490 – 500 58.Yuan ZH, Wu DC, Zhao Y, Wu H, Li XY (2003), “The determination of konjac glucomannan in konjac refined powder and monosaccharide compositions by HPLC”, 28(7):621 – ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH THẢO NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG GLUCOMANNAN TRONG BỘT NƯA CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI AMORPHOPHALLUS. .. Amorphophallus số vùng Tây Nguyên lập hồ sơ thu mẫu 37 2.4 Xác định hàm lượng glucomannan số loài Nưa thu 38 2.5 Xác định hàm lượng glucomannan số chế phẩm bột Nưa 39 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU... Tây Nguyên theo dự án TN3 Chính phủ, đồng thời nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng glucomannan củ Nưa, lựa chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định hàm lượng glucomannan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định hàm lượng glucomannan trong bột nưa của một số loài thuộc chi amorphophallus tại tây nguyên , Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định hàm lượng glucomannan trong bột nưa của một số loài thuộc chi amorphophallus tại tây nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay