TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011

17 226 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 20:33

TONG HOTONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011 TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011 TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011 P BIA GIAO AN CUC DEP1011 TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011 TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011 TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỒI NHƠN TRƯỜNG TH SỐ HOÀI ĐỨC SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ĐốI VỚI HỌC SINH LỚP Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM THOA Tháng năm 2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ II HOÀI ĐỨC TỔ CHUÊN MÔN KHỐI 1,2    GIAÙO AÙN SHCM THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Lớp Môn:Tự nhiên Xã hội Bài: Mặt Trời Ngày lên lớp: 20/4/2018 giáo viên : Nm hc: Nguyn Th Kim Thoa 2017 - 2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC BÀI THU HOẠCH KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII CỦA ĐẢNG) Họ tên: Mai Hoàng Tuấn Chức vụ: Nhân Viên Hoài Đức, ngày 12/ 8/ 2018 Số: 03/VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC gV : Nguyễn Thị Kim Thoa Năm học: 2016 - 2017 PHÒNG GD & ĐT HOÀI NHƠN TRƯỜNG TH SỐ HOÀI ĐỨC SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ố Đ I VỚI HỌC SINH LỚP Họ tên: Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên chủ nhiệm lớp: 2A HOÀI ĐỨC, THÁNG NĂM 2018 phòng giáo dục & đào tạO HOI NHN TRNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC    Số: 03/VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS NĂNG KHIẾU, GIÚP ĐỠ HS CHƯA HOÀN THÀNH NỘI DUNG HỌC TẬP, CHƯA ĐẠT V NNG LC, PHM CHT giáo viên : Nguyn Th Kim Thoa CHỦ NHIỆM LỚP 2A Năm học: 2016 - 201 phòng giáo dục & đào tạO HOI NHN TRNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC    KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC”BÀN TAY NẶN BỘT TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI HAI Năm học: 2015 - 2016 phòng giáo dục & đào tạO HOI NHN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC    KẾ HOẠCH Thực giảng dạy Bộ tài liệu “Bác Hồ học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” Năm học 2017-2018 GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ KIM THOA Dạy lớp 2A Năm học: 2017 - 2018 phòng giáo dục & đào tạO HOI NHN TRNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC    CÁC KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 Kế hoạch chuyên môn cá nhân Kế hoạch hoạt động NGLL – Hoạt động ngoại khóa Kế hoạch hỗ trợ HS chưa hoàn thành bồi dưỡng HS khiếu Kế hoạch học BDTX Kế hoạch thực phương pháp bàn tay nặn bột GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ KIM THOA Dy lp 2A Nm hc: 2017 - 2018 phòng giáo dục & đào tạO HOI NHN TRNG TIU HC S HOÀI ĐỨC    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Giáo viên: NGUYỄN THỊ KIM THOA Chủ nhiệm lớp 2A Năm học: 2016 - 2017 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC    BÁO CÁO THÀNH TÍCH CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Người báo: Nguyễn Thị Kim Thoa GVCN: lớp 2A Năm học: 2017-2018 phßng Gd & ĐT HỒI NHƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC    GIÁO ÁN Mơn: Tự nhiên Xã hội Lớp Tõ tuÇn ®Õn tuÇn 35 GV: Nguyễn Thị Kim Thoa Năm học: 2017 – 2018 phßng Gd & ĐT HỒI NHƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC    GIAÙO AN TP Từ tuần 19 đến tuần 27 LP 2A GV: Nguyễn Thị Kim Thoa Năm học: 2017 – 2018 phßng Gd & ĐT HỒI NHƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC -   BIÊN BẢN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUN MƠN NĂM HỌC: 2017-2018 ( Trích) Tổ chun mơn khối 1+2 phßng Gd & ĐT HỒI NHƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HOÀI ĐỨC    BIÊN BẢN SƠ KẾT HỌC KÌ I ( Trích) TỔ Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Thoa Năm học: 2014– 2015 ... Nhân Viên Hoài Đức, ngày 12/ 8/ 2018 Số: 03/VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC gV : Nguyễn Thị Kim Thoa Năm học: 2016 - 2017 PHỊNG... TRNG TIU HC S HOÀI ĐỨC    Số: 03/VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS NĂNG KHIẾU, GIÚP ĐỠ HS CHƯA HOÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011, TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay