NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN

44 249 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 20:26

Sử dụng các loại phân hoá học, đặc biệt là phân NH4+ là loại phân hình thành H+ trong quá trình nitrate hoá. Cây trồng hấp thu các cations và thải H+vào dung dịch đất theo cơ chế hấp thu trao đổi Sự rửa trôi của các cation này và được thay thế đầu tiên bởi H+ , sau đó là Al3+Độ chua tiềm tàng thường cao hơn rất nhiều so với độ chua trao đổi. Có thể lớn hơn 1.000 lần trong đất cát, 100.000 lần trong đất sét và có hàm lượng chất hữu cơ cao. Chương NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BÀI 1: CẢI THIỆN pH ĐẤT CHUA VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CHUA Tiểu Luận Nhóm 1.Qui trình bón phân cho nho Qui bón phân cho măng tây Qui trình bón phân cho táo Qui trình bón phân cho hành tây Qui trình bón phân cho rau húng Qui trình bón phân cho nha đam Hướng dẫn • Phỏng vấn 10 nơng hộ (nhóm sv) • Nội dung vấn: – Địa điểm: nhà….tổ (xóm, ấp, thơn)….,xã phường)… , huyện… – số người/hộ:…… – Diện tích đất nơng nghiệp: ……… – Cây trồng: 1:…… m2 ,cây 2…… m2 , … – Số lần bón phân: (bón lót, bón thúc) – Liều lượng lần 1:………….kg, loại phân:…… – Lần 2:…….kg, loại phân:………… • Năng suất trung bình:…………….tấn/ha (kg/ha) • Chi phí:………… , thu nhập:………… • Lợi nhuận:……………  báo cáo: hình ảnh +nội dung Các khái niệm tổng quát độ chua độ kiềm Acid-Base RH  R - + H+ ROH  R+ + OH- Khái niệm pH • pH = log10 / [H+] = -log10 [H+] Đất chua • Đất chua định nghĩa đất có pH thấp Các tính chất hóa học: chua, pH < Một số đặc điểm đất chua nhiệt đới Hình thái phẫu diện Có q trình rửa trơi sét chất dinh dưỡng mạnh Q trình tích lũy Fe, Al đất • Các tính chất vật lý Thường tầng mặt có sa cấu nhẹ tầng bên rửa trôi sét chất hữu cơ, nên thường bị nghèo dinh dưỡng Tầng mặt có cấu trúc yếu hay khơng có cấu trúc nên dễ bị xói mòn, đóng ván sau mưa hay tưới Các tính chất sinh học: đất chua nên nấm loại vi sinh vật phát triển mạnh đất Đất thường có tỉ lệ C/N thấp ( mmhos/cm, pH < 8,5, Na trao đổi (ESP) 15 %, ECse < 4mmohs/cm, pH > 8,5 Đất mặn kiềm Có nồng độ muối cao đất mặn (ECse > mmohs/cm) Na trao đổi cao đất kiềm (ESP > 15 %); đất có pH < 8,5 Ngược lại với đất mặn, muối rửa trôi, Na trao đổi thủy phân làm tăng pH, kết hình thành nên đất kiềm Các ảnh hưởng muối đến sinh trưởng trồng • Tính độc Na+ Cl- ức chế sinh trưởng mẩn cảm với muối, • Khi nồng độ ion cao, dung dịch đất có áp suất thẩm thấu cao, nên tiếp xúc với tế bào rễ, nước chất hoà tan tế bào rễ có khuynh hướng di chuyển ngồi dung dịch đất, làm cho tế bào rễ bị co nguyên sinh Cải tạo đất mặn • Tưới rửa, đất cần có tính chất tiêu nước mặt nước đất tốt • Yêu cầu rửa mặn muối phải rửa sâu xuống vùng rễ • Nên phủ chất hữu mặt đất để làm giảm bốc nước tăng khả tiêu nước đất Cải tạo đất kiềm – đất kiềm mặn • cần phải làm giảm Na trao đổi và/hay ECse phải giảm thấp, • dùng Ca2+ gypsum (CaSO4.2H2O) để trao đổi với Na+ keo đất sau dùng nước rửa ion Na+ Bổ sung Keo đất Cl Na+ - + +Na -NaCl Na+ Na+ + Na+ Na Cl+ Na + ClNa NaCl + Cl- Ca Ca2+2+ Ca 2+ Ca 2+ 2+Ca Ca2+ Ca Ca2+2+ Ca Ca2+ Ca2+ Ca2+ 2+ H2O Ca2+ - 2+ Ca -Na + Ca2+ 2+ Ca - 2+ Ca -Na +Ca2+ 2+ Ca Keo đất Na+ Na+ Na+ Na+ Quản lý đất mặn Giảm đến mức tối thiểu tích lũy muối q trình canh tác, vùng khơ hạn bán khơ hạn Duy trì ẩm độ đất xung quanh ẩm độ đồng ruộng cách thường xuyên tưới nước ... Luận Nhóm 1.Qui trình bón phân cho nho Qui bón phân cho măng tây Qui trình bón phân cho táo Qui trình bón phân cho hành tây Qui trình bón phân cho rau húng Qui trình bón phân cho nha đam Hướng... ……… – Cây trồng: 1:…… m2 ,cây 2…… m2 , … – Số lần bón phân: (bón lót, bón thúc) – Liều lượng lần 1:………….kg, loại phân: …… – Lần 2:…….kg, loại phân: ………… • Năng suất trung bình:…………….tấn/ha (kg/ha)... ta phải chuẩn độ đất với base, Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chua đất • Sử dụng loại phân hoá học, đặc biệt phân NH4+ loại phân hình thành H+ trình nitrate hố • - Cây trồng hấp thu cations thải
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, Chương 4 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BÀI 1: CẢI THIỆN pH ĐẤT CHUA VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CHUA, Các khái niệm tổng quát về độ chua và độ kiềm, Một số đặc điểm chính của đất chua nhiệt đới, Nguồn gốc của độ chua, Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chua của đất, Đất phèn (acid sulfate soil-ASS), H2S + Fe(OH)3  FeS.nH2O, BÀI 2 CẢI THIỆN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT MẶN, ĐẤT KIỀM VÀ ĐẤT MẶN KIỀM, Cải tạo đất mặn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay