Báo cáo kiến tập viện QHQT

25 163 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 20:14

MỤC LỤCMở đầuI.Tổng quan về Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.1. Lịch sử hình thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.2. Nhiệm vụ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.3. Cơ cấu tổ chức Bảo tàng4. Hoạt động của Bảo tàng5. Kế Hoạch Nhật ký kiến tập(theo thángII. Tìm hiểu về Phòng Giáo dục, công chúng1. Cơ cấu phòng.2. Nhiệm vụ của Phòng giáo dục công chúngIII. Mục đích kiến tậpKết quả kiến tậpI. Đạt đượcII. Chưa đạtIII. Đánh giá về phương diện lý luậnIV. Bài học thực tếV. Đề tài tập trung nghiên cứu trong quá trình kiến tập Kiến nghịI. Với cơ quan kiến tậpII. Với nhà trường Hv Báo chí và tuyên truyềnIII. Với khoa Tuyên truyền – Chuyên ngành Văn hóa và phát triển. HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ BÁO CÁO KIẾN TẬP Đơn vị kiến tập: Viện Quan hệ Quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Quế Sinh viên thực : Nguyễn Trung Hiếu Mã sinh viên : 35.22.012 Lớp : Thông tin đối ngoại K35 Hà Nội, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN BÁO CÁO KIẾN TẬP Đơn vị kiến tập: Viện Quan hệ Quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Quế Sinh viên thực : Nguyễn Trung Hiếu Mã sinh viên : 35.22.012 Lớp : Thông tin đối ngoại K35 Hà Nội, tháng năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Thực Kế hoạch số 974 - KH/HVBCTT, ngày 02/03/2018 Học viện Báo chí Tuyên truyền “Kế hoạch kiến tập” từ ngày 12/03/2018 đến 06/04/2018 quan làm công tác đối ngoại hợp tác quốc tế bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, tổ chức xã hội doanh nghiệp nghiên cứu giảng dạy quan hệ quốc tế, sở nghiên cứu đào tạo Trung ương địa phương nước Thực phương châm “học đôi với hành”, “gắn lý luận với thực tiễn” công tác đào tạo cán Thông tin đối ngoại, Học viện Báo chí Tuyên truyền tổ chức cho sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K35 kiến tập Được phân công Ban Chủ nhiệm Khoa Quan hệ quốc tế, nhóm sinh viên kiến tập Viện Quan hệ quốc tế - Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh gồm có sinh viên Trong thời gian kiến tập, đoàn hướng dẫn, đạo tận tình PGS TS Nguyễn Thị Quế - nguyên Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Dưới hoạch cá nhân tơi sau q trình kiến tập: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 1.1 Chặng đường lịch sử phát triển học viện 1.1.1 Nguyễn Ái Quốc - Người mở đầu nghiệp giáo dục, đào tạo cán Đảng (1924 – 1945) Khởi đầu nghiệp giáo dục, đào tạo cán Đảng, tháng 12/1924, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin đường lối cách mạng vào phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam Tại đây, Người lựa chọn người u nước có chí lớn tổ chức nhiều lớp huấn luyện, đào tạo để truyền bá lý luận, đường lối phương pháp hoạt động cách mạng cho họ Khi trở nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo cán phục vụ cho nghiệp giải phóng dân tộc Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 rõ: "Việc đào tạo cán trở thành công tác gấp rút, bỏ qua giờ, phút Tất cấp huy Đảng phải đặc biệt ý công tác này" Không mở lớp huấn luyện trị mà phải mở lớp huấn luyện qn Hội nghị toàn quốc Đảng (15/8/1945) định “Trung ương phải đặc biệt mở lớp huấn luyện cán bộ, cán bắt buộc chịu huấn luyện theo chương trình phổ thơng Đảng” Nhờ có đường lối cách mạng, đường lối xây dựng Đảng đào tạo cán đắn, với 5.000 đảng viên, Đảng ta lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành cơng, xố bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến nước ta, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông Đông Nam Á, mở kỷ nguyên lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội 1.1.2 Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc phục vụ công kháng chiến kiến quốc năm 1945 – 1954 Sau Hội nghị cán Trung ương lần thứ VI (14 đến 18/01/1949), thực chủ trương Đảng công tác huấn luyện cán phục vụ nghiệp cách mạng, Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc trở thành Trường huấn luyện cán hoạt động thường xuyên Đây mốc quan trọng đặc biệt lịch sử Học viện, đánh dấu bước phát triển công tác huấn luyện, đào tạo cán Đảng Lúc với vai trò nòng cốt phong trào huấn luyện học tập toàn quốc Trường đào tạo đội ngũ huấn luyện viên cho cấp, bao gồm huấn luyện viên chuyên nghiệp cán lãnh đạo sử dụng làm huấn luyện viên kiêm chức Trường Đảng bám sát nhiệm vụ trị, việc coi trọng quán triệt đường lối cách mạng, đồng thời coi trọng việc giáo dục phẩm chất, giáo dục tác phong lề lối làm việc cho cán Địa điểm Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc đặt Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hố, tỉnh Thái Ngun 1.1.3 Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương thời kỳ Đảng lãnh đạo thực hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng (1954 – 1975) Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc hồn tồn giải phóng, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn - giai đoạn tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Miền Nam, hồn thành nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương chuyển từ Việt Bắc thủ đô Hà Nội Nhà trường tiếp tục thực chủ trương Đảng, Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng cán phục vụ nghiệp cách mạng giai đoạn Ngày 8/2/1957 Trung ương Đảng Chỉ thị số nhấn mạnh tầm quan trọng việc học tập lý luận giai đoạn cách mạng Ngày 7/9/1957, nhà trường khai giảng khoá học lý luận dài hạn đầu tiên, mở đầu thời kỳ giáo dục lý luận cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự lễ khai giảng đọc Diễn văn khai mạc Cuối năm 1958, Trung ương cho xây dựng khu trường với quy mô lớn khang trang hơn, đảm bảo việc ăn học tập, làm việc cho gần 1000 cán bộ, học viên Đây sở Học viện Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, ngày 26/3/1962, Bộ Chính trị họp chuyên đề cải cách công tác giáo dục lý luận Đảng, Bộ Chính trị Nghị số 52/NQ-TW ghi rõ: “Hướng cố gắng trường Đảng việc cải tiến học tập phải không ngừng tăng cường lý luận với thực tiễn” Bộ Chính trị định Trường mang tên Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương Trong thời kỳ này, trường có bước phát triển liên tục vững công tác giáo dục, đào tạo nghiên cứu khoa học Song song với cơng tác đào tạo lý luận trị, từ năm 1966 đến 1975, công tác nghiên cứu khoa học trường quan tâm mức, có nhiều cơng trình nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cung cấp khoa học cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, sách tổ chức đạo thực Trong thời kỳ Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương đào tạo 43.075 cán cho ngành, mặt trận địa phương 1.1.4 Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc thời kỳ đầu nước độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 – 1986) Sau miền Nam hồn tồn giải phóng, tháng 9/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) họp Hội nghị lần thứ 24, đề nhiệm vụ trước mắt thống đất nước mặt Nhà nước, đưa nước tiến lên chủ nghĩa xã hội Giai đoạn đặt cho nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học trường Đảng nhiệm vụ khẩn trương với quy mô lớn Ban Bí thư Trung ương khố IV định thành lập sở trường thành phố Hồ Chí Minh, thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán từ tháng 2/1978 Ngày 01/10/1978, Ban Bí thư Chỉ thị số 54/CT-TW "về nhiệm vụ Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc giai đoạn mới" Trung ương đặt rõ nhiệm vụ trường: Một là, đào tạo, bồi dưỡng cán cao, trung cấp lý luận trị; hai là, nghiên cứu lý luận nhằm làm tốt việc giảng dạy, đồng thời góp phần vào cơng tác lý luận chung Đảng Ngày 5/3/1982, Ban Bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị số 06-CT/TW công tác đào tạo cán lý luận Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Ngày 20/6/1983 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Quyết định số 163-CT việc đưa công tác đào tạo trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc vào quy chế đại học đại học 1.1.5 Học viện Nguyễn Ái Quốc năm đầu thời kỳ đổi (1986 – 1993) Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam đề đường lối đổi toàn diện đất nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nhằm đáp ứng yêu cầu cao nghiệp giáo dục, đào tạo cán lãnh đạo quản lý trung cao cấp, cán làm công tác lý luận thời kỳ đầu đổi mới, ngày 22/7/1986, Bộ Chính trị khóa VII Nghị số 34/NQ-TW chuyển trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc thành Học viện Khoa học xã hội mang tên Nguyễn Ái Quốc trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (gọi tắt Học viện Nguyễn Ái Quốc) Từ năm 1987, hệ đào tạo nghiên cứu sinh Học viện bắt đầu bảo vệ luận án tiến sĩ theo quy chế nhà nước Quy mô hệ đào tạo hai năm đào tạo thạc sĩ tăng lên Hệ đào tạo học viên quốc tế hình thành với việc thành lập Ban Quốc tế phụ trách công tác hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán đảng, nước bạn Đội ngũ giảng viên, cán nghiên cứu bổ sung, nâng cao trình độ khoa học chất lượng công tác Đầu năm 1989, Học viện có 25 giáo sư phó giáo sư, 38 phó tiến sĩ 1.1.6 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước (từ 1993 đến nay) Ngày 10/3/1993 Bộ Chính trị khóa VII Quyết định số 61/QĐ-TW “Về việc xếp lại trường Đảng Trung ương chuyển thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” Quyết định Bộ trị xác định rõ: "Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Chính phủ trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán nghiên cứu khoa học lý luận trị Đảng Nhà nước" Theo định này, Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I, II, III trực thuộc Trung ương trước đây, chuyển thành Phân viện Hà Nội, Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện Đà Nẵng Trường Đại học Tuyên giáo trực thuộc Ban tuyên giáo Trung ương chuyển thành Phân viện Báo chí Tuyền truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ngày 22/6/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/CP, xác định ghi rõ: “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quan trực thuộc Chính phủ” Học viện đặt Hà Nội, có Phân viện Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Phân viện Báo chí - Tuyên truyền Để tăng cường tiềm lực số lượng chất lượng cho công tác giáo dục, đào tạo nghiên cứu khoa học giai đoạn mới, ngày 30/10/1996 Bộ Chính trị Quyết định số 07/QĐ-TW hợp Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lấy tên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Sau hợp nhất, ngày 20/10/1999, Bộ Chính trị 10 Quyết định 67/QĐ-TW “Về chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” Theo Quyết định Học viện trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Đảng Nhà nước Việt Nam Ngày 04/02/1997, Bộ Chính trị ban hành định số 166/QĐNS/TW thành lập Ban Cán Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để thay mặt Trung ương lãnh đạo, đạo công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ngày 03/02/2004, Ban Cán Đảng Học viện Nghị số 04/NQ-BCS “Một số chủ trương giải pháp trước mắt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” Triển khai thực nghị Ban Cán Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Quyết định số 80/QĐ-HVCTQG ngày 19/2/2004 định số 685/QĐ-HVCTQG ngày 10/4/2006, cụ thể hoá mục tiêu, bước biện pháp thực nội dung Nghị Ban Cán Đảng toàn hệ thống Học viện, đặc biệt coi trọng hai nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu khoa học Nghị Ban Cán Đảng định nói Giám đốc Học viện tạo bước chuyển biến Học viện Ngày 17/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2006/NĐCP Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Điều Nghị định ghi rõ: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đơn vị nghiệp thuộc Chính phủ, đơn vị tài cấp I Ngày 06/01/2014, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 224-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Theo Quyết định này, Học viện Hành trực thuộc Bộ Nội vụ, đồng thời Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh đổi tên thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 11 1.2 Tìm hiểu viện Quan hệ Quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 1.2.1 Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo Viện + PGS,TS Phan Văn Rân: Viện trưởng + PGS,TS Thái Văn Long: Phó Viện trưởng Cán bộ, công chức Viện + 19 cán bộ, cơng chức; có: Phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân Các đơn vị trực thuộc + Ban Quan hệ quốc tế Chính sách đối ngoại Đảng, Nhà nước + Ban Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế + Ban Địa trị giới + Phòng Hành - Tổng hợp 1.2.2 Vị trí, chức Viện Quan hệ quốc tế đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt Học viện) Viện Quan hệ quốc tế thực chức năng: Giảng dạy quan hệ quốc tế, địa - trị giới, lịch sử phong trào cộng sản, cơng nhân quốc tế giải phóng dân tộc, nghiệp vụ ngoại giao chương trình đào tạo, bồi dưỡng Học viện Trung tâm; nghiên cứu vấn đề trị quốc tế sách đối ngoại Đảng Nhà nước phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 12 góp phần vào việc hoạch định đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước 1.2.3 Nhiệm vụ Về đào tạo, bồi dưỡng cán a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán thuộc hệ lớp theo kế hoạch Giám đốc Học viện b) Đào tạo sau đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Lịch sử phong trào cộng sản, cơng nhân quốc tế giải phóng dân tộc c) Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Quan hệ quốc tế, lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, địa - trị giới Về nghiên cứu khoa học: a) Nghiên cứu vấn đề quan hệ quốc tế, địa - trị giới, phong trào cộng sản cơng nhân quốc tế, đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành Quan hệ quốc tế, lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, địa - trị giới, góp phần cung cấp luận khoa học cho việc xây dựng, hồn thiện đường lối, sách Đảng Nhà nước, đấu tranh chống quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào cơng tác tư tưởng Đảng b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập tài liệu tham khảo môn học Quan hệ quốc tế, Lịch sử phong trào cộng sản, cơng nhân quốc tế, Địa - trị giới, Nghiệp vụ ngoại giao 13 Thông tin công bố kết nghiên cứu khoa học quan hệ quốc tế, lịch sử phong trào cộng sản, cơng nhân quốc tế giải phóng dân tộc, địa - trị giới tin khoa học theo quy định pháp luật Giám đốc Học viện Tham mưu cho Giám đốc Học viện chương trình, nội dung, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học quan hệ quốc tế; lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế giải phóng dân tộc; địa - trị giới; Nghiệp vụ ngoại giao Hướng dẫn nội dung phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học lĩnh vực quan hệ quốc tế đường lối đối ngoại Đảng, Nhà nước cho đội ngũ giảng viên Học viện, trường trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trường bồi dưỡng cán bộ, ngành, đoàn thể Trung ương Hợp tác với tổ chức nước nước nghiên cứu, đào tạo quan hệ quốc tế theo quy định pháp luật Giám đốc Học viện Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Viện mặt; thực chế độ, sách, cơng tác thi đua - khen thưởng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện theo thẩm quyền; thực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đơn vị theo quy định pháp luật; quản lý tài tài sản theo phân cấp Giám đốc Học viện Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Học viện giao 14 1.2.4 Thành tích, khen thưởng + Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003) + Huân chương Lao động hạng Nhì (2009) + Huân chương Hữu nghị Lao động hạng Nhì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2009) + 03 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2001, 2008, 2013) + Cờ Thi đua Chính phủ (2012) + Danh hiệu Tập thể lao đông xuất sắc (năm học 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011) + Cờ “Đơn vị Tiêu biểu xuất sắc” năm học 2007 - 2008, Cờ “Đơn vị đạt danh hiệu thi đua Tiêu biểu xuất sắc” năm học 2011 - 2012, Danh hiệu Điển hình Tiên tiến phong trào thi đua yêu nước Học viện (2013) + Danh hiệu “5 năm liền đạt danh hiệu “Chi vững mạnh”” (từ 1998 - 2003); Danh hiệu “5 năm liền đạt danh hiệu “Chi vững mạnh”” (từ 2007 - 2011) + Danh hiệu “5 năm liền đạt danh hiệu “Cơng đồn tiên tiến, xuất sắc”” (từ năm học 2006 - 2007 đến năm học 2010 - 2011) + Bằng khen Cơng đồn cơng chức Việt Nam thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2011, Bằng khen Cơng đồn cơng chức Việt Nam thành tích xuất sắc phong trào thi đua xây dựng quan tổ chức Cơng đồn vững mạnh năm học 2011 - 2012 15 CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP TẠI VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 2.1 Thời gian kiến tập - Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 06/04/2018 2.2 Nhật trình kiến tập STT Thời gian Ngày Thứ hai (12/3/2018) Sáng: 7h30 - 11h30 Hoạt động Đánh giá Làm quen với cán Sau ngày đầu Viện; tiên nắm Giới thiệu thân; quy Tìm hiểu tổng quan Viện, định làm việc quy định làm việc Ngày Thứ ba (13/3/2018) Sáng: 7h30 - 11h30 Viện Tìm hiểu cơng việc Hiểu thêm Viện; vị trí cơng Tìm hiểu cơng việc liên việc cụ thể quan đến Thông tin đối Viện ngoại; Bước đầu làm Làm quen với nghiệp quen vụ văn phòng bắt chưa đầu học nghiệp vụ việc đơn giản 16 quen Ghi Ngày Thứ tư (14/3/2018) Sáng: 7h30 - 11h30 Thực hành nghiệp vụ Vẫn đơn giản giám sát lúng túng giáo viên hướng dẫn; tiến hành Đi đến Thư viện Quốc công việc gia để lấy thêm tư liệu; Ngày Thứ năm (15/3/2018) Chiều: 13h30 - 17h30 giao Thực hành nghiệp vụ Đã bắt đầu đơn giản giám sát quen dần với giáo viên hướng dẫn; nghiệp vụ giao Ngày Thực hành nghiệp vụ Thứ sáu (16/3/2018) đơn giản giám sát Sáng: 7h30 - 11h30 giáo viên hướng dẫn; Đi đến Thư viện Quốc gia để lấy thêm tư liệu; Ngày Nhận đề tài kiến tập từ Tiến hành họp Thứ bảy (17/3/2018) giáo viên hướng dẫn (qua nhóm sau mail) nhận đề tài Ngày Tìm kiếm tài liệu, lấy Đề tài tài Chủ nhật (18/3/2018) thông tin phục vụ cho đề liệu có phần tài (tại nhà) sức thân Ngày Gặp giảng viên hướng Xin đổi đề Thứ hai (19/3/2018) dẫn để xin hướng dẫn tài kiến tập cách làm đề tài khác Sáng 7h30 – 11h30 Ngày Tìm kiếm tài liệu, lấy Thực tìm Thứ ba (20/3/2018) 17 Sáng: 7h30 – 11h30 thông tin phục vụ cho đề kiến tài liệu tài 10 cho đề tài Ngày 10 Tìm kiếm tài liệu, lấy Hướng nghiên Thứ tư (21/3/2018) thông tin phục vụ cho đề cứu chấp Sáng: 7h30 – 11h30 tài nhận, tiến hành Gặp giảng viên hướng làm đề tài dẫn để trình bày hướng nghiên cứu 11 Ngày 11 Tìm kiếm tài liệu, lấy Thứ năm (22/3/2018) thơng tin phục vụ cho đề Sáng: 7h30 – 11h30 12 tài Ngày 12 Tìm kiếm tài liệu, lấy Buổi học hữu Thứ sáu (23/3/2018) thông tin phục vụ cho đề ích, thu Chiều: 13h30 – 17h00 tài nhiều kiến Tham gia buổi học: Vấn thức đề Iran nhìn từ địa – trị góc độ địa trị 13 Ngày 13 Tìm kiếm tài liệu, lấy Thứ bảy (24/3/2018) thông tin phục vụ cho đề giới tài (tại nhà) 14 Ngày 14 Tìm kiếm tài liệu, lấy Hồn thiện Chủ nhật (25/3/2018) thơng tin phục vụ cho đề tài (tại nhà) đề tài để thảo nộp sáng hôm 18 sau 15 Ngày 15 Thứ hai (26/3/2018) Nộp lại thảo cho Phải chỉnh sửa giảng viên hướng dẫn Sáng: 7h30 – 11h30 16 17 Tìm kiếm tài liệu, lấy Thứ ba (27/3/2018) thơng tin phục vụ cho đề tài Ngày 17 Tìm kiếm tài liệu, lấy Thứ tư (28/3/2018) thông tin phục vụ cho đề Sáng: 7h30 – 11h30 18 nhiều lỗi khác Ngày 16 Sáng: 7h30 – 11h30 tài Ngày 18 Tham gia buổi học: Yếu Thứ năm (29/3/2018) tố địa - Chính trị Chiều: 13h30 – 16h30 chiến lược toàn cầu Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến (Buổi 1) 19 Ngày 19 Tham gia buổi học: Yếu Thứ sáu (30/3/2018) tố địa - Chính trị Chiều: 13h30 – 16h30 chiến lược toàn cầu Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến (Buổi 2) 20 Ngày 20 Thứ bảy (31/3/2018) 21 Ngày 21 Chủ nhật (1/4/2018) lại mục lục Hoàn thiện đề tài (tại nhà) Hoàn thiện đề tài (tại nhà) 19 22 Ngày 22 Thứ hai (2/4/2018) Nộp đề tài kiến tập cho Nhận giảng viên hướng dẫn Sáng: 7h30 – 11h đánh giá tốt từ giảng viên hướng dẫn 23 Ngày 23 Thứ ba (3/4/2018) Chiều: 13h30 – 17h Tiếp tục công việc giao; Học thêm số kỹ nghiệp vụ cần thiết khác; Cảm ơn giảng viên hướng dẫn chào tạm biệt cán Viện chụp ảnh kỷ niệm 24 Ngày 24 Viết báo cáo kiến tập Thứ tư (4/4/2018) 25 Ngày 25 Viết báo cáo kiến tập Thứ năm (5/4/2018) 26 Ngày 26 Thứ sáu (6/4/2018) Hoàn thiện báo cáo kiến tập Kết thúc thời gian kiến tập 2.3 Kết kiến tập 2.3.1 Những kết đạt - Có quan sát hiểu biết ban đầu hoạt động quan kiến tập Cụ thể Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Được tham gia học hỏi, tìm hiểu cấu tổ chức phòng ban Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 20 - Thơng qua hoạt động thực tế, sinh viên trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tiếng với kiến thức chuyên sâu lĩnh vực quan hệ quốc tế - Tham gia hoạt động học tập, nghiên cứu tài liệu quan quốc tế, địa – trị giới, nghiệp vụ ngoại giao; thực nghiên cứu khoa học với đề tài giao - Hoàn thiện thêm kiến thức chuyên ngành Thông tin đối ngoại thông qua bảo cán nhân viên Viện Quan hệ quốc tế - Tìm tòi tư liệu phục vụ cho học tập thông qua hệ thống thư viện Viện Quan hệ quốc tế 2.3.2 Những kết chưa đạt - Ban đầu nhóm sinh viên bỡ ngỡ chưa quen với giấc, quy trình làm việc quan hành cơng sở - Kiến thức chưa hoàn thiện mặt lý thuyết dẫn đến tình trạng hoạt động thực tiễn chưa đạt hiệu cao - Kỹ giao tiếp - Chưa thực động, nhạy bén công việc - Vẫn thiếu chủ động công việc, rụt rè, thiếu hồ đồng 2.3.3 Đánh giá phương diện lý luận Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nơi có điều kiện tốt để sinh viên tìm hiểu họat động liên quan tới nghiên cứu, tìm hiểu chun ngành Thơng tin đối ngoại kiến thức quan hệ quốc 21 tế, địa - trị giới, lịch sử phong trào cộng sản, cơng nhân quốc tế giải phóng dân tộc Quá trình hoạt động thực tiễn giúp cho kiến thức chuyên ngành hoàn thiện Hoạt động nghiên cứu lý luận thực tiễn có quan hệ chặt chẽ với Những lý thuyết trừu tượng cụ thể hóa hoạt động thực tiễn Q trình kiến tập sinh viên tìm hiểu kiến thức thơng qua cơng trình nghiên cứu, cơng trình xuất thành sách bày trí Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2.3.4 Bài học thực tế Quá trình hoạt động thực tế gặp nhiều khó khăn việc nghiên cứu qua sách Đây thách thức sinh viên hội để tăng hiểu biết kĩ thực hành làm việc nhóm Q trình hoạt động thực tế giúp nhóm sinh viên nhận hoạt động nghiên cứu lý thuyết trường học sở tảng quan trọng cho người làm Kỹ làm việc nhóm làm tư độc lập đóng vai trò quan trọng hoạt động thực tiễn Trong trình hoạt động thực tiễn việc mắc sai lầm ban đầu tránh khỏi, sai lầm thường đem lại hậu nghiêm việc sai lầm nghiên cứu lý thuyết 2.3.5 Đề tài tập trung nghiên cứu trình kiến tập Tên đề tài: “Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam từ năm 2007 đến nay” 22 (Được in riêng nộp kèm báo cáo) CHƯƠNG PHẦN KIẾN NGHỊ 3.1 Với quan kiến tập - Kính mong quý quan tạo điều kiện để sinh viên có hội tiếp tục học hỏi thơng qua hệ thống thư viện hoạt động thực tế Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 23 - Tạo điều kiện để sinh viên có hội tham gia thực tập năm cuối Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Sau q trình kiến tập kính mong cán Viện Quan hệ quốc tế tạo điều kiện hướng dẫn giúp đỡ sinh viên việc học tập, nghiên cứu đề tài 3.2 Với nhà trường - Kính mong nhà trường xây dựng thêm hệ thống môn học mang tính ứng dụng thực hành cao - Tăng thời lượng học thực tế giảm tải lượng kiến thức lý thuyết cho sinh viên 3.3 Với khoa Quan hệ quốc tế – Học viện Báo chí Tuyên truyền Kính mong khoa Quan hệ quốc tế tăng thời lượng học thực tế, tăng thời lượng làm việc nhóm tư cá nhân cho sinh viên có khả vững vàng môi trường tập thể! Tạo điều kiện để sinh viên có nhiều hội học tập rèn luyện kỹ thuyết trình trước đám đơng CHƯƠNG 4: KINH NGHIỆM HỌC HỎI SAU ĐỢT KIẾN TẬP Kiến tập giai đoạn chuyển tiếp môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn tạo điều kiện cho em có hội cộ sát với thực tế, gắn kết lý thuyết học ghế trường đại học với mơi trường thực tiễn bên ngồi 24 Đợt kiến tập thử thách cho em Chương trình kiến tập rèn luyện cho em khả độc lâp tư công việc Nội dung chương trình tạo điều kiện cho em vận dụng kiến thức học cách có khoa học sáng tạo vào sống Hoàn thành đợt kiến tập bước khởi đầu, tiền đề cho đợt thực tập sau Bước chuẩn bị giúp em thêm phần tự tin thực tập quan, công ty chứng tỏ với nơi tiếp nhận lực thân Đợt kiến tập giúp em có hiểu biết thêm yêu cầu kỹ chun mơn kỹ mềm để hồn thành tốt công việc Qua đợt kiến tập giúp em có nhận thức tốt cơng việc sau định hướng rõ ràng nghề nghiệp từ có động học tập tốt Qua đó, đợt kiến tập dạy cho em tác phong làm việc, tiếp cận thực tiễn để hiểu sâu cơng tác nghiệp vụ, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, không bị ngỡ ngàng với công việc sau trường, củng cố lập trường, nâng cao ý thức công việc Lời cuối, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đơn vị kiến tập Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đặc biệt PGS,TS Nguyễn Thị Quế tạo điều kiện để em học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức hoàn thành tốt đợt kiến tập này! 25 ... biệt cán Viện chụp ảnh kỷ niệm 24 Ngày 24 Viết báo cáo kiến tập Thứ tư (4/4/2018) 25 Ngày 25 Viết báo cáo kiến tập Thứ năm (5/4/2018) 26 Ngày 26 Thứ sáu (6/4/2018) Hoàn thiện báo cáo kiến tập Kết... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN BÁO CÁO KIẾN TẬP Đơn vị kiến tập: Viện Quan hệ Quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí... CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP TẠI VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 2.1 Thời gian kiến tập - Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 06/04/2018 2.2 Nhật trình kiến tập STT Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tập viện QHQT, Báo cáo kiến tập viện QHQT, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH, CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP TẠI VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay