Đề án Khấu hao Tài sản cố định trong Doanh nghiệp

33 287 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 19:58

Đề án Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bao gồm phần lý thuyết cơ bản theo chế độ hiện hành, cũng như thực trạng, các vấn đề còn tồn tại, mâu thuẫn giữa chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán VN, chuẩn mực kế toán quốc tế về khấu hao, cùng một số giải pháp đề xuất. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN  ĐỀ ÁN MÔN HỌC Đề tài: Bàn kế toán khấu hao Tài sản cố định doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Đắc Tú Mã SV: Lớp : CQ502958 Kế toán 50A GVHD: TS Phạm Thị Thủy Hà Nội ngày 11 tháng năm 2018 Mục lục Nội dung…………………………………………………………… Trang số Phần I sở lý luận khấu hao TSCĐ hạch toán khấu hao TSCĐ… I Những vấn đề chung TSCĐ……………… Khái niệm, đặc điểm TSCĐ……………………… 1.1 Khái niệm TSCĐ 1.2 Đặc điểm TSCĐ Phân loại TSCĐ…………………………… 2.1 Theo hình thái biểu 2.2 Theo quyền sở hữu Hao mòn khấu hao TSCĐ…………………… 3.1 Hao mòn TSCĐ 3.2 Khấu hao TSCĐ - Khái niệm khấu hao - Ý nghĩa khấu hao - Nguyên giá, giá trị lại, giá trị hao mòn lũy kế Một số quy định khấu hao TSCĐ…………………… 14 II Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ…………………… 15 A Kế tốn quốc tế khấu hao TSCĐ……………………… 15 B Kế toán Việt Nam khấu hao TSCĐ…………… 16 Phương pháp trích khấu hao đường thẳng Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần điều chỉnh Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm III Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ…………………… 20 Phần II Những ưu nhược điểm vấn đề kế tốn khấu hao TSCĐ thơng qua chế độ tài kế tốn hành thực tế DN đề xuất……22 Về phương pháp trích khấu hao………………………… 23 Về điều kiện ghi nhận TSCĐ……………………………… 24 Về giá trị thu hồi ước tính………………………………… 24 Chi phí khấu hao TSCĐ: khác thuế kế tốn 30 A LỜI NĨI ĐẦU Đất nước ta q trình khơng ngừng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa – đại hóa tiến lên chủ nghĩa xã hội Trong đó, hệ thống kế tốn Việt Nam ngày đổi mới, hồn thiện, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới, phù hợp với thay đổi hồn cảnh, thời đại Tuy nhiên, khơng hệ thống chuẩn mực coi hồn hảo mà kinh tế vận động biến đổi không ngừng Một nội dung quan trọng chế độ kế toán kế tốn Tài sản cố định, nội dung cách tính khấu hao TSCĐ, phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ nội dung đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, tài doanh nghiệp, qua ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước Từ hệ trọng đó, em chọn đề tài “Bàn kế toán khấu hao Tài sản cố định” làm đề tài nghiên cứu đề án Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình, chu đáo giáo Tiến sĩ Phạm Thị Thủy - Khoa Kế toán Đại học Kinh tế quốc dân hết lòng giúp đỡ em q trình nghiên cứu đề tài Trong trình viết đề án khơng tránh khỏi sai sót, hạn chế, em mong đóng góp thầy đề hồn thiện vốn kiến thức mình, để học hỏi nhiều Bài đề án em gồm phần Phần I: sở lý luận khấu hao TSCĐ hạch toán khấu hao TSCĐ Phần II: Thực trạng, ưu nhược điểm vấn đề kế tốn khấu hao TSCĐ thơng qua chế độ tài kế toán hành thực tế DN Những đề xuất cải tiến vấn đề Sau em xin vào nội dung PHẦN I SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẤU HAO TSCĐ VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ Khái niệm, đặc điểm TSCĐ 1.1 Khái niệm TSCĐ TSCĐ tư liệu lao động giá trị ban đầu lớn, thời gian sử dụng dài Một loại tài sản coi TSCĐ đủ tiêu chuẩn sau : -Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó: Lợi ích kinh tế tài sản mang lại biểu việc tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp kiểm soát sử dụng tải sản -Giá trị ban đầu tài sản phải xác định cách tin cậy: Tiêu chuẩn yêu cầu tài sản muốn ghi nhận TSCĐ phải sở khách quan để xác định giá trị ban đầu -Có thời gian sử dụng từ năm trở lên - giá trị từ 30 triệu đồng trở lên 1.2 Đặc điểm TSCĐ - Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh hết thời gian sử dụng khơng lợi mặt kinh tế phải thay đổi - Trong trình hoạt động tài sản cố định bị hao mòn dần Giá trị hao mòn chuyển dịch dần phần vào giá trị sản phẩm sản xuất Bộ phận giá trị chuyển dịch coi yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bù đắp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm - Tài sản cố định không thay đổi hình thái vật chất bên ngồi đặc tính sử dụng ban đầu trình tồn hoạt động Phân loại TSCĐ 2.1 Theo hình thái biểu 2.1.1 TSCĐ hữu hình: Tài sản cố định hữu hình tư liệu lao động chủ yếu hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản kết cấu độc lập hệ thống gồm nhiều phận tài sản liên kết với để thực hay số chức định) thoả mãn tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, vườn cây… 2.1.2 TSCĐ vơ hình: TSCĐ vơ hình tài sản khơng hình thái vật chất, thể lượng giá trị đầu tư thoả mãn tiêu chuẩn tài sản cố định vơ hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí quyền phát hành, phát minh, sáng chế, quyền tác giả,… 2.2 Theo quyền sở hữu 2.2.1 TSCĐ tự DN Là tài sản cố định xây dựng, mua sắm hình thành nguồn vốn ngân sách cấp cấp cấp (DNNN), nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh (doanh nghiệp liên doanh), quỹ doanh nghiệp tài sản cố định biếu tặng Đây tài sản cố định doanh nghiệp phản ánh bảng cân đối kế toán doanh nghiệp 2.2.2 TSCĐ thuê Là tài sản cố định thuê để sử dụng thời gian định theo hợp đồng ký kết Tuỳ theo điều khoản hợp đồng thuê tài sản cố địnhtài sản cố định chia thành: + Tài sản cố định thuê tài TSCĐ thuê tài tài sản cố địnhdoanh nghiệp thuê cơng ty cho th tài Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê tiếp tục thuê theo điều kiện thoả thuận hợp đồng thuê tài Tổng số tiền thuê loại tài sản quy định hợp đồng thuê tài chính, phải tương đương với giá trị tài sản thời điểm ký hợp đồng Tài sản cố định thuê tài coi tài sản cố định doanh nghiệp phản ánh bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp doanh nghiệp trách nhiệm quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định tự doanh nghiệp + Tài sản cố định thuê hoạt động (tài sản cố định thuê vận hành) Là tài sản cố định doanh nghiệp thuê không thoả mãn điều kiện TS cố định thuê tài Bên thuê quản lý sử dụng tài sản cố định thời hạn hợp đồng phải hoàn trả tài sản cố định cho bên cho th hợp đồng kết thúc Ngồi phân loại TSCĐ theo mục đích tình hình sử dụng (hành nghiệp, kinh doanh, phúc lợi…) theo công dụng kinh tế (phục vụ trực tiếp cho KD, gián tiếp cho KD…), tùy theo mục đích việc phân loại mà cách phân loại thích hợp Hao mòn khấu hao TSCĐ 3.1 Hao mòn TSCĐ Trong q trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu tác động nhiều nguyên nhân khác nhau, tài sản cố định doanh nghiệp bị hao mòn dần hình thức: hao mòn hữu hình hao mòn vơ hình 3.1.1 Hao mòn hữu hình Hao mòn hữu hình tài sản cố định hao mòn dần vật chất, giảm dần giá trị sử dụng theo giá trị bị giảm dần Về mặt vật chất, nhận thấy hao mòn qua thay đổi trạng thái vật lý ban đầu phận, chi tiết tài sản cố định dươí tác động ma sát, tải trọng, nhiệt độ ; giảm sút chất lượng tính kỹ thuật ban đầu tài sản cố định q trình hoạt động sau khơng sử dụng Để khôi phục lại giá trị sử dụng tài sản cố định, phải tiến hành sửa chữa, thay phận, chi tiết Về mặt giá trị, với giảm dần giá trị tài sản cố định trình chuyển dịch dần phần giá trị hao mòn vào giá trị sản phẩm sản xuất Đối với tài sản cố định vơ hình, hao mòn hữu hình thể hao mòn mặt giá trị hai ngun nhân dẫn tới hao mòn hữu hình tài sản cố định là: - Thứ việc sử dụng tài sản cố định gây Tài sản cố định qua thời gian sử dụng lạc hậu, cũ kỹ hư hỏng - Thứ hai tác động môi trường tự nhiên Cho dù tài sản cố định không sử dụng bị hao mòn hư hỏng dần, biến đổi hình thái vật chất bên ngồi, suy giảm giá trị sử dụng (cơng suất ) Các nhân tố bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, mưa gió Mức độ hao mòn tài sản cố định phụ thuộc vào yếu tố sau: - Thời gian sử dụng tài sản cố định: tài sản cố định sử dụng lâu cũ kỹ bị hao mòn nhiêu Càng cuối thời gian sử dụng kỹ thuật, mức độ hao mòn lớn - Cường độ sử dụng tài sản cố định: Mỗi loại tài sản cố định giới hạn kỹ thuật cường độ sử dụng để đảm bảo khả phục vụ lâu dài tài sản cố định nghĩa đơn vị thời gian định, tài sản cố định hoạt động tối đa bao nhiêu, cách tài sản cố định lại phải nghỉ, bảo dưỡng tu Sử dụng hiệu tài sản cố định không đồng nghĩa với việc tăng cường độ sử dụng tài sản cố định tối đa Khai thác triệt để tài sản cố định sử dụng hết công suất thiết kế tài sản cố định cường độ giới hạn cho phép - Chất lượng tài sản cố định: chất lượng tài sản cố định yếu tố nguyên vật liệu chế tạo, trình độ cơng nghệ, trình độ kỹ thuật định Tài sản cố định chất lượng cao lâu bị hao mòn hay hư hỏng Việc nhận thức rõ ngun nhân gây hao mòn hữu hình tài sản cố định mức độ tác động chúng giúp doanh nghiệp biện pháp hữu hiệu để hạn chế hao mòn 3.1.2 Hao mòn vơ hình Trong q trình sử dụng, ngồi hao mòn hữu hình, tài sản cố định bị hao mòn vơ hình Hao mòn vơ hình giảm sút t mặt giá trị tài sản cố định ảnh hưởng tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ ba loại hao mòn vơ hình sau: * Hao mòn vơ hình loại Ngun nhân thị trường xuất tài sản cố định loại giá lại rẻ hơn, theo đó, tài sản cố định mua bị phần giá trị ban đầu * Hao mòn vơ hình loại Tài sản cố định bị giảm giá trị xuất tài sản cố định giá bán hoàn thiện mặt kỹ thuật thêm tính mới, cơng dụng mới, * Hao mòn vơ hình loại Xảy tài sản cố định bị gía hồn tồn sản phẩm chấm dứt chu kỳ sống Khi đó, tài sản cố định dùng để chế tạo sản phẩm phải loại bỏ dù chưa khấu hao hết Trường hợp xảy máy móc thiết bị, quy trình cơng nghệ dự án thiết kế, thảo phát minh sáng chế song bị lạc hậu thời điểm đó, xuất tài sản cố định khác ưu việt Điều rằng, không tài sản cố định hữu hình mà tài sản cố định vơ hình bị hao mòn vơ hình Tóm lại, hao mòn vơ hình tình trạng tài sản cố định bị lạc hậu, giá cách tương đối sau mua giá hoàn toàn phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ Biện pháp hiệu để khắc phục hao mòn vơ hình doanh nghiệp phải theo sát tiến khoa học kỹ thuật công nghệ, ứng dụng kịp thời thành tựu vào sản xuất Muốn vậy, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch khấu hao linh hoạt tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ Điều ý nghĩa việc tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp thị trường 3.2 Khấu hao TSCĐ 3.2.1 Khái niệm khấu hao TSCĐ Khấu hao TSCĐ việc tính tốn phân bổ cách hệ thống nguyên giá TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thời gian sử dụng TSCĐ Như vậy, hao mòn tượng khách quan làm giảm giá trị giá trị sử dụng TSCĐ, khấu hao biện pháp chủ quan quản lý nhằm thu hồi lại giá trị hao mòn TSCĐ 3.2.2 Ý nghĩa tính khấu hao - Về phương diện kinh tế, khấu hao cho phép doanh nghiệp phản ánh giá trị thực tài sản, đồng thời làm giảm lợi nhuận ròng doanh nghiệp - Về phương diện tài chính, khấu hao phương tiện tài trợ giúp doanh nghiệp thu phận giá trị TSCĐ 10 Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng TSCĐ quy định bảng đây: Thời gian sử dụng TSCĐ Đến năm ( t < năm) Trên đến năm ( năm < t < Hệ số điều chỉnh ( lần) 1.5 2.0 năm) Trên năm ( t > 6năm) 2.5 Những năm cuối, mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói ( thấp hơn) mức khấu hao tính bình qn giá trị lại số năm sử dụng lại TSCĐ, kể từ năm mức khấu hao tính giá trị lại TSCĐ chia cho số năm sử dụng lại TSCĐ Mức trích khấu hao hàng tháng số khấu hao phải trích năm chia cho 12 tháng Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm Phương pháp khấu hao theo sản lượng áp dụng để tính khấu hao loại máy móc, thiết bị thoả mãn đồng thời điều kiện sau: - Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm - Xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế TSCĐ - Công suất sử dụng thực tế bình qn tháng năm tài khơng thấp 50% cơng suất thiết kế - Trình tự thực phương pháp khấu hao TSCĐ theo số lượng, khối lượng sản phẩm sau: - Căn vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật TSCĐ, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế TSCĐ, gọi tắt sản lượng theo công suất thiết kế 19 - Căn tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm TSCĐ Mức trích khấu Số lượng sản hao tháng = phẩm sản xuất TSCĐ Mức trích khấu hao X tháng bình qn tính cho đơn vị sản phẩm Trong đó: Mức trích khấu hao bình qn tính cho = đơn vị sản phẩm Nguyên giá TSCĐ Sản lượng theo cơng suất thiết kế Mức trích khấu hao năm TSCĐ tổng mức trích khấu hao 12 tháng năm, tính theo cơng thức sau: Mức trích khấu hao năm TSCĐ Số lượng sản = Mức trích khấu hao phẩm sản xuất năm X bình qn tính cho đơn vị sản phẩm Trường hợp công suất thiết kế nguyên giá TSCĐ thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao TSCĐ III Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ Tài khoản sử dụng *Tài khoản 214 (Hao mòn TSCĐ) Để theo dõi tình hình có, biến động tăng, giảm khấu hao, kế tốn sử dụng tài khoản 214 “Hao mòn TSCĐ “ Tài khoản dùng để phản ánh giá trị hao mòn tồn TSCĐ doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê ngắn hạn) 20 Kết cấu tài khoản sau: - Bên Nợ: Phản ánh nghiệp vụ phát sinh làm giảm giá trị hao mòn TSCĐ nhượng bán, lý - Bên Có: phản ánh nghiệp vụ làm tăng giá trị hao mòn TSCĐ (do trích khấu hao, đánh giá tăng ) - Dư Có: Giá trị hao mòn TSCĐ Tài khoản 214 phân tích thành khoản tiểu khoản: - TK 2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình - TK 2142: Hao mòn TSCĐ th tài - TK 2143: Hao mòn TSCĐ vơ hình Cách hạch toán chi tiết: tham khảo văn hướng dẫn PHẦN II NHỮNG ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA VẤN ĐỀ 21 KẾ TỐN KHẤU HAO TSCĐ THƠNG QUA CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH KẾ TỐN HIỆN HÀNH VÀ THỰC TẾ TẠI DN VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO 22 Như biết phương pháp trích khấu hao khấu hao theo phương pháp đường thẳng ( khấu hao ), khấu hao theo số dư giảm dần điều chỉnh, khấu hao theo sản phẩm ( công suất ) Tuy nhiên, doanh nghiệp thường áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng với cách tính tốn đơn giản dễ theo dõi Đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần điều chỉnh phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm hai phương pháp cách tính tốn phức tạp hơn, nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa muốn áp dụng để nhanh chóng thu hồi vốn cố định đầu tư mua tài sản không không thoả mãn số điều kiện như: TSCĐ đầu tư (chưa qua sử dụng) loại máy móc thiết bị, dụng cụ làm việc,…bởi thực tế nay, phần lớn doanh nghiệp nhỏ vừa nước ta với số vốn nên thường đầu tư tài sản qua sử dụng, đầu tư tài sản khơng đáp ứng điều kiện lại Đây vướng mắc trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa mà nhà nước cần sách tháo gỡ thích hợp Ngồi DN nhiều loại TSCĐ với tính chất, cơng dụng cách thức sử dụng khác nhau, mức độ suy giảm giá trị, giá trị sử dụng khác để phù hợp với tình hình thực tế nhà nước nên đa dạng hoá phương pháp khấu hao kế tốn tài Như góp phần giúp cho việc áp dụng phù hợp với đặc điểm loại tài sản đặc điểm doanh nghiệp Cụ thể: - Đối với tài sản nhà cửa, vật kiến trúc nên áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, máy móc thiết bị nên áp dụng phương pháp số dư giảm dần điều chỉnh thoặc theo phương pháp khối lượng sản phẩm Riêng TSCĐ vô hình nên áp dụng phương pháp trích khấu hao đường thẳng VỀ ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN TSCĐ 23 Theo chuẩn mực, TSCĐ ghi nhận vào thời gian sử dụng (1 năm trở lên) giá trị tối thiểu TSCĐ (30 triệu đồng trở lên) Điều khơng phù hợp hồn tồn với loại hình doanh nghiệp Sự đa dạng loại hình doanh nghiệp, quy mô hoạt động thay đổi thời giá đặt yêu cầu khác giá trị tài sản Một tài sản xem TSCĐ hữu hình tổ hợp sản xuất thủ công nghiệp nhỏ công ty sản xuất, tập đồn lớn xem giá trị công cụ, dụng cụ phân bổ thẳng vào chi phí sản xuất kỳ Điều kiện ghi nhận nói cứng nhắc đa dạng ngành nghề, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh Ngoài với tính phức tạp nghiệp vụ liên quan đến hạch tốn TSCĐ vơ chi phí nghiên cứu phát triển, chi phí lợi thương mại…thì điều kiện ghi nhận phân biệt rõ chi phí phép vốn hố vào tài sản chi phí cần phải hạch tốn vào lãi lỗ kỳ Do nên điều chỉnh, bổ sung để rõ ràng, linh động, mềm dẻo nhằm giúp DN sử dụng hiệu TSCĐ thể điều kiện ghi nhận TSCĐ khác loại hình DN, DN khơng quy mơ… VỀ GIÁ TRỊ THU HỒI ƯỚC TÍNH CỦA TSCĐ Giá trị thu hồi ước tính TSCĐ số tiền thu tiến hành lý tài sản hết khấu hao Những TSCĐ dù cũ, lạc hậu, hư hỏng… tới mức lượng giá trị cố định thu hồi được, dù dạng phế liệu Thực tế số DN khấu hao hết nguyên sử dụng đến 55 – 60% tổng số TSCĐ Điều gây khó khăn cho việc phân tích hoạt động kinh tế Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 Tài sản cố định ( VAS 03 ), điều 5: 24 “Giá trị phải khấu hao: Là nguyên giá TSCĐ hữu hình ghi báo cáo tài chính, trừ (-) giá trị lý ước tính tài sản Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ hữu hình phát huy tác dụng cho sản xuất, kinh doanh” * Theo thông tư 45/2013/TT - BTC cơng thức xác định mức khấu hao là: Mức khấu hao trung bình = hàng năm TSCĐ Nguyên giá TSCĐ (1) Thời gian sử dụng Trong đó: Ngun giá TSCĐ tồn chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Thời gian sử dụng: Là thời gian sử dụng TSCĐ xác định theo quy định phụ lục ban hành theo thông tư Nếu theo chuẩn mực số 03 (VAS 03) cơng thức khơng phù hợp vì: “Nguyên giá tài sản cố định” tồn chi phí mà doanh nghiệp bỏ để TSCĐHH theo VAS 03 doanh nghiệp trích khấu hao phần nguyên giá tài sản cố định sau trừ giá trị lý ước tính “Thời gian sử dụng” thời gian sử dụng TSCĐ xác định theo quy định phụ lục ban hành kèm theo thông tư 45/2013 Còn theo VAS 03 doanh nghiệp phân bổ cách hệ thống giá trị phải khấu hao TSCĐHH suốt thời gian sử dụng hữu ích tài sản (Thời gian sử 25 dụng hữu ích TSCĐHH doanh nghiệp xác định chủ yếu dựa mức độ sử dụng ước tính tài sản) Như công thức (1) phải “giá trị phải khấu hao” “nguyên giá TSCĐHH” “Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ” “Thời gian sử dụng” TSCĐ Để thông tư số 45/2013/TT -BTC phù hợp, quán với chuẩn mực kế tốn việt nam (VAS) 03 cơng thức trích khấu hao TSCĐHH theo phương pháp đường thẳng là: Mức trích khấu hao trung bình hàng năm TSCĐHH = Giá trị phải khấu hao/Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ Trong đó: Giá trị phải khấu hao nguyên giá TSCĐHH ghi báo cáo tài chính, trừ (-) giá trị lý ước tính tài sản Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐHH doanh nghiệp xác định chủ yếu dựa mức độ sử dụng ước tính tài sản Những phân tích cho thấy bất cập khác chuẩn mực qui định khấu hao TSCĐ Chính điểm bất cập khác dẫn đến nhiều cách hiểu khác khấu hao tài sản cố định, điều dễ nảy sinh so sánh khơng bình đẳng doanh nghiệp 26 + Kế tốn quốc tế đưa giá trị lý vào cơng thức tính khấu hao Điều làm cho DN Việt Nam tham gia vào thương mại quốc tế gặp khó khăn khác cách thức tính Trong q trình hội nhập vào kinh tế quốc tế nay, sau Việt Nam gia nhập WTO, nên điều chỉnh chế độ kế toán VN cho vừa phù hợp với kinh tế VN, vừa giảm khác biệt chế độ kế toán VN so với chế độ kế toán quốc tế mà đảm bảo hợp lý, để DN Việt Nam không bỡ ngỡ tham gia hoạt động mua bán, giao dịch trường quốc tế Kiến nghị: Nên đưa thêm giá trị lý ước tính vào cơng thức tính khấu hao Cụ thể phương pháp khấu hao đều: Số khấu hao trích hàng năm = (Nguyên giá – Giá trị thu hồi ước tính) Số năm sử dụng ước tính Việc khơng đưa giá trị thu hồi vào công thức xác định mức khấu hao thiếu sót lớn vì: + Trên thực tế nhiều TSCĐ lý thu hồi bán với số tiền lớn, chẳng hạn như: nhà cửa, tơ, khơng tính tới giá trị thu hồi gián tiếp làm cho mức khấu hao hạch tốn vào chi phí sản xuất cao thực tế + Hiện doanh nghiệp tồn đọng nhiều tài sản hết khấu hao chưa xử lý nằm kho doanh nghiệp gây lãng phí lượng tiền lớn Lượng TSCĐ khấu hao hết song khơng lý Đây biểu thiếu sót khơng đưa giá trị thu hồi TSCĐ vào cơng thức tính khấu hao TSCĐ 27 Hiện nay, áp dụng công thức tính đến giá trị thu hồi ước tính, phức tạp, số lý sau đây: - Giá trị thu hồi ước tính nhiều xác định khó khăn phức tạp, đặc biệt tài sản giá trị sử dụng dài, giá trị lớn, dù kinh nghiệm đến đâu thể xác định giá trị thu hồi ước tính cách xác, đó, sau đem lý tài sản phải điều chỉnh lại mức trích khấu hao năm trước gây khó khăn cho cơng tác kế tốn - Về giá trị thời gian tiền: Để làm rõ vấn đề này, em xin nêu ví dụ: DN mua TSCĐHH phục vụ trực tiếp cho sản xuất, nguyên giá 20 triệu, thời gian sử dụng hữu ích năm, giá trị thu hồi ước tính triệu Lãi suất ngân hàng 14% / năm ( không xét đến loại thuế ) Nếu theo cơng thức thơng tư 45/2013 năm trích khấu hao triệu tính vào chi phí sản xuất, sau năm đem bán triệu, ( giả sử ước tính xác tuyệt đối giá trị thu hồi) tổng cộng DN thu số lãi quy tại: NPV1 = (5/1,14 + 5/1,142 + 5/1,143 + 5/1,144 + 2/1,144) – 20 = - 4,25 Theo cơng thức tính đến giá trị thu hồi, năm trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất (20 – 2) /4 = 4,5 triệu, sau đem bán triệu, : NPV2 = (4,5/1,14 + 4,5/1,142 + 4,5/1,143 + 4,5/1,144 + 2/1,144) – 20 = - 5,7 Ta thấy NPV1 > NPV2, xét góc độ tổng quát với số liệu nguyên giá, lãi ngân hàng… thay đổi, ta ln NPV > NPV2, điều chứng tỏ xét góc độ lợi nhuận phương pháp tính khấu hao không xét đến giá trị thu hồi ước tính thơng tư 45/2013 DN lợi hơn, nên đến áp dụng phương pháp Tuy nhiên, bất cập phương 28 pháp trình bày trên, nên kiến nghị sử dụng cách tính khấu hao tính đến giá trị lý Vấn đề quản lý TSCĐ hết khấu hao: + Tổ chức kiếm kê đánh giá lại thực trạng TSCĐ hết khấu hao + Mạnh dạn bán lý TSCĐ lạc hậu hiệu + Đưa nội dung phản ánh thực trạng TSCĐ hết khấu hao vào thuyết minh BCTC 29 CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ: SỰ KHÁC NHAU GIỮA THUẾ VÀ KẾ TOÁN Mặc dù chi phí khấu hao TSCĐ yếu tố quan trọng cấu thành phí DN, khác biệt kế toán thuế khiến cho DN lúng túng vấn đề ghi nhận chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí KH TSCĐ chưa đứng tên sở hữu DN Theo quy định thuế, Phần C, Mục IV Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, điểm b: “Chi phí khấu hao TSCĐ khơng giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu DN (trừ TSCĐ thuê mua tài chính) khơng trừ xác định thu nhập chịu thuế.” Theo chuẩn mực chế độ kế tốn hành, chi phí khấu hao TSCĐ khơng giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu DN số trường hợp cụ thể ghi nhận vào chi phí DN Ví dụ 1: DN X mua hộ để làm văn phòng, lý chưa chuyển tên sổ đỏ theo tên DN, nghĩa DN chưa chứng minh văn phòng làm việc mua thuộc quyền sở hữu Theo quy định thuế, chi phí khấu hao văn phòng làm việc khơng tính vào chi phí hợp lý DN Nhưng thực tế, rõ ràng, văn phòng làm việc thuộc quyền sở hữu DN, nên theo quy định kế tốn chi phí khấu hao, văn phòng làm việc ghi nhận vào chi phí DN Hy vọng, Bộ Tài Tổng cục Thuế xem xét vấn đề để quy định phù hợp giúp cho DN nói chung người làm cơng tác kế tốn nói riêng thuận lợi việc hạch tốn nói riêng thuận 30 lợi việc hạch tốn chi phí, xác định lợi nhuận chịu thuế Đồng thời, để trách việc kế toán lách luật thuế, trốn thuế đưa thêm chi phí vào DN để bù đắp chi phí kế tốn mà khơng thuế ghi nhận Mặt khác, thống kế toán thuế giúp cho người quản lý thuế thuận lợi vấn đề tra, toán thuế 31 C KẾT LUẬN Vấn đề kế toán khấu hao TSCĐ vấn đề quan trọng hệ thống chế độ kế tốn nói chung kế tốn TSCĐ nói riêng Nó ảnh hưởng tới tình hình tài DN, ảnh hưởng đến lỗ lãi DN, qua ảnh hưởng tới vấn đề thuế - nguồn thu Nhà nước Do hệ thống chuẩn mực kế tốn khấu hao TSCĐ cần phải thường xuyên nghiên cứu, đổi mới, phát triển ngày hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu lĩnh vực quản lý Trên số ý kiến đề xuất em sau trình nghiên cứu vấn đề với giúp đỡ thầy khoa Kế tốn ĐHKTQD nói chung giáo Tiến sĩ Phạm Thị Thủy nói riêng, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để hồn thiện đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày 11/1/2018 Sinh viên Nguyễn Đắc Tú 32 Tài liệu tham khảo - Giáo trình Kế tốn tài DN GS.TS Đặng Thị Loan - Giáo trình Ngun lý kế tốn PGS.TS Nguyễn Thị Đơng - Các chuẩn mực, chế độ hành: + VAS 03,04… + Thông tư 45/2013/TT - BTC + Thông tư 78/2014/TT - BTC - Các trang web tham khảo: http://danluat.thuvienphapluat.vn/chi-phi-khau-hao-tscd-su-khac-biet-giuaquy-dinh-cua-thue-va-ke-toan.-41509.aspx http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/05/12/2862/ số trang web khác 33 ... khấu hao TSCĐ - Mọi TSCĐ doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh phải trích khấu hao Mức trích khấu hao hạch tốn vào chi phí kinh doanh kỳ + Doanh nghiệp khơng tính trích khấu hao TSCĐ... Số khấu hao luỹ kế TSCĐ Vì giá trị lại sổ kế tốn mang dấu ấn chủ quan DN, với TSCĐ giảm bớt thời gian khấu hao làm cho tốc độ giảm giá trị nhanh tốc độ giảm chậm kéo dài thời gian khấu hao Do... sở hữu Hao mòn khấu hao TSCĐ…………………… 3.1 Hao mòn TSCĐ 3.2 Khấu hao TSCĐ - Khái niệm khấu hao - Ý nghĩa khấu hao - Nguyên giá, giá trị lại, giá trị hao mòn lũy kế Một số quy định khấu hao TSCĐ……………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án Khấu hao Tài sản cố định trong Doanh nghiệp, Đề án Khấu hao Tài sản cố định trong Doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay