Luận văn tốt nghiệp : Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng

90 41 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 18:39

Từ tình hình thực tế, các Doanh nghiệp phải thường xuyên điều tra, tính toán, cân nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu sao cho với chi phí bỏ ra ít nhất nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất với sản phẩm có chất lượng cao. Để đạt được mục đích này đòi hỏi các Doanh nghiệp phải quan tâm tới mọi yếu tố ảnh hưởng tới sản phẩm của mình.Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp sản xuất nói chung và trong Doanh nghiệp kinh doanh xây lắp nói riêng đã và đang là một vấn đề được nhiều nhà kinh doanh quan tâm. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu quan trọng trong bất kỳ Doanh nghiệp nào, hai chỉ tiêu này luôn có mối quan hệ khăng khít và không tách rời nhau.Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay thì vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao lợi nhuận, tăng tích luỹ cho Doanh nghiệp, nó là tiền đề đảm bảo cho sự tồn tại, củng cố chỗ đứng của Doanh nghiệp trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường. Để làm tốt công việc này, đòi hỏi các Doanh nghiệp cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó có những biện pháp cụ thể tiết kiệm các khoản mục chi phí chi dùng cho sản xuất.Xuất phát từ nhận thực trên và qua thời gian thực tập tại Công ty XL và VTXD 8 em thấy rằng xây lắp là một trong những hoạt động chính của Công ty và hiện nay Công ty đang dần phát huy khả năng và ưu thế của mình trên thị trường này. Để đạt được lợi nhuận cao nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất, đồng thời sản phẩm xây lắp đạt chất lượng cao thì việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty đã được chú ý và đặc biệt coi trọng... LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến có đổi chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường có điều tiết nhà nước Trước cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường, mối quan tâm lớn hàng đầu Doanh nghiệp Lợi nhuận: Lợi nhuận định tồn hay không tồn Doanh nghiệp Từ tình hình thực tế, Doanh nghiệp phải thường xuyên điều tra, tính tốn, cân nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu cho với chi phí bỏ đem lại hiệu kinh tế cao với sản phẩm có chất lượng cao Để đạt mục đích đòi hỏi Doanh nghiệp phải quan tâm tới yếu tố ảnh hưởng tới sản phẩm Hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp sản xuất nói chung Doanh nghiệp kinh doanh xây lắp nói riêng vấn đề nhiều nhà kinh doanh quan tâm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai tiêu quan trọng Doanh nghiệp nào, hai tiêu ln có mối quan hệ khăng khít không tách rời Trong điều kiện kinh tế vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô to lớn việc nâng cao lợi nhuận, tăng tích luỹ cho Doanh nghiệp, tiền đề đảm bảo cho tồn tại, củng cố chỗ đứng Doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Để làm tốt công việc này, đòi hỏi Doanh nghiệp cần tổ chức cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cách xác, kịp thời, đối tượng, chế độ quy định phương pháp để từ có biện pháp cụ thể tiết kiệm khoản mục chi phí chi dùng cho sản xuất Xuất phát từ nhận thực qua thời gian thực tập Công ty XL VTXD em thấy xây lắp hoạt động Cơng ty Cơng ty dần phát huy khả ưu thị trường Để đạt lợi nhuận cao với chi phí bỏ thấp nhất, đồng thời sản phẩm xây lắp đạt chất lượng cao việc tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty ý đặc biệt coi trọng Vì lý nên em lựa chọn đề tài “Hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Xây lắp Vật xây dựng “làm luận văn tốt nghiệp Nội dung luận văn tốt nghiệp gồm phần Phần 1: Lý luận chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp kinh tế thị trường Phần 2: Thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Xây lắp Vật xây dựng Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý hach tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xây lắp Cơng ty Xây lắp Vật xây dựng -1- PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I - Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, yêu cầu công tác quản lý, nhiệm vụ hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp kinh doanh xây lắp Đặc điểm ngành xây dựng sản phẩm xây lắp: Xây dựng (XDCB) ngành sản xuất vật chất độc lập có chức tái sản xuất tài sản cố định cho kinh tế quốc dân Nó tạo nên sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng đất nước Hơn nữa, đầu XDCB gắn liền với việc ứng dụng cơng nghệ đại góp phần thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật ngành sản xuất vật chất Nó có tác động mạnh mẽ tới hiệu trình sản xuất kinh doanh Vì vậy, phận lớn thu nhập quốc dân nói chung quỹ tích luỹ nói riêng với vốn đầu tư, tài trợ nước sử dụng lĩnh vực XDCB So với ngành sản xuất khác, XDCB có đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trưng, thể rõ sản phẩm xây lắp trình sáng tạo sản phẩm ngành Đặc điểm sản phẩm xây lắp có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sử dụng lâu dài, có giá trị lớn đòi hỏi nhà xây dựng phải dự đoán trước xu hướng tiến xã hội để tránh bị lạc hậu Phong cách kiến trúc kiểu dáng sản phẩm cần phải phù hợp với văn hố dân tộc Trên thực tế, có khơng cơng trình xây dựng trở thành biểu tượng quốc gia chùa Một cột Hà nội, tháp Ephen Pari chất lượng cơng trình xây dựng phải đặc biệt ý Nó khơng ảnh hưởng tới tuổi thọ cơng trình ảnh hưởng tới an toàn cho người sử dụng Sản phẩm xây lắp mang tính tổng hợp phát huy tác dụng mặt kinh tế, trị, kế tốn, nghệ thuật Nó đa dạng lại mang tính độc lập, cơng trình xây dựng theo thiết kế, kỹ thuật riêng, có giá trị dự tốn riêng địa điểm định, nơi sản xuất sản phẩm đồng thời nơi sau sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy tác dụng Những đặc điểm có tác động lớn tới giá trị sản xuất ngành xây dựng Q trình từ khởi cơng hồn thành cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài Nó phụ thuộc quy mơ tính chất phức tạp kỹ thuật cơng trình Q trình thi cơng chia thành nhiều giai đoạn, giai đoạn thi công lại chia thành nhiều công việc khác nhau, công việc chủ yếu diễn trời chịu tác dộng lớn nhân tố môi trường xấu mưa, nắng, lũ, lụt đòi hỏi nhà xây dựng phải giám -2- sát chặt chẽ biến động để hạn chế đến mức thấp ảnh hưởng xấu Sản phẩm xây dựng sản phẩm đơn tiêu thụ theo cách riêng Các sản phẩm coi tiêu thụ trước xây dựng theo giá trị dự toán hay giá thoả thuận với chủ đầu (giá đấu thầu) tính chất hàng hố sản phẩm xây lắpsản phẩm xây lắp hàng hố đặc biệt Chi phí sản xuất loại chi phí sản xuất KD xây lắp a) Khái niệm Quá trình sản xuất trình kết hợp ba yếu tố: liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động đồng thời trình tiêu hao thân yếu tố Như để tiến hành sản xuất hàng hoá nhà sản xuất phải bỏ chi phí thù lao lao động, liệu lao động đối tượng lao động Chi phí sản xuất biểu tiền tồn hao phí lao động vật hố hao phí lao động sống mà doanh nghiệp xây lắp phải tiêu dùng kỳ để thực trình sản xuất sản phẩm xây lắp Thực chất chi phí q trình chuyển dịch vốn, chuyển dịch yếu tố sản xuất tạo công trình, hạng mục cơng trình định Cần phân biệt chi phí chi tiêu: Chi phí biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hoá cần thiết cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp kỳ kinh doanh Tức gắn liền với khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ Còn chi tiêu giảm đơn loại vật tư, tài sản, tiền vốn doanh nghiệp dùng với mục đích b) Phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp kinh doanh xây lắp Trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp, chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại có tính chất kinh tế khác nhau, yêu cầu quản lý loại chi phí khác Việc quản lý chi phí khơng thể dựa vào số liệu phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất mà phải vào loại chi phí riêng biệt để phục vụ phân tích tồn chi phí sản xuất yếu tố kinh tế ban đầu chúng theo cơng trình, hạng mục cơng trình, theo nơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí Do đòi hỏi phải có phân loại chi phí sản xuất Việc phân loại chi phí sản xuất cách khoa học có ý nghĩa lớn cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành cơng trình xây lắp Trên sở phân loại chi phí sản xuất, vào nội dung phát sinh chi phí, kế tốn tiến hành tập hợp chi phí cho đối tượng có liên quan Bên cạnh việc phân loại giúp doanh nghiệp kiểm tra, phân tích chi phí sản xuất doanh thu doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm xây lắp Tuỳ theo yêu cầu quản lý, đối tượng cung cấp thông tin, giác độ xem xét chi phíchi phí sản xuất phân loại theo cách sau: Phân loại chi phí theo dự tốn -3- Trong xây dựng giá trị dự toán cơng trình có ý nghĩa suốt q trình sản xuất kinh doanh Để lập dự tốn cơng trình người ta phân loại chi phí sản xuất thành khoản sau: chi phí xây lắp, chi phí mua sắm, chi phí khác chi phí dự phòng Cách phân loại chi phí khơng có ý nghĩa với kế tốn mà cung cấp cho nhà quản lý thông tin làm chuẩn mực kiểm tra tiến độ thi cơng dựa vào người ta bóc tách chi phí vật liệu, nhân cơng, chi phí máy thi cơng Do có cách phân loại thứ hai Phân loại theo khoản mục chi phí Cách phân loại nhằm tính giá thành sản phẩm phân tích cấu chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Theo cách chi phí sản xuất kinh doanh chia thành ba khoản mục chính: chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Nhưng đặc thù ngành xây dựngchi phí máy thi cơng lớn phức tạp nên ba khoản mục thay bốn khoản mục chi phí sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: tất chi phí nguyên vật liệu để cấu thành nên thực thể cơng trình vật liệu (xi măng, thép, gạch, cát, đá, sỏi ), vật liệu phụ (sơn, phụ gia, ốc vít ), vật kết cấu giá trị thiết bị kèm theo vật kiến trúc (quạt thơng gió, thiết bị vệ sinh ) - Chi phí nhân cơng trực tiếp: Là tồn tiền lương chính, phụ cấp khoản có tính chất lương công nhân trực tiếp tham gia xây lắp cơng trình (cả cơng nhân ngồi biên chế) Nó bao gồm tiền lương trả theo thời gian, trả theo sản phẩm, làm thêm giờ, tiền thưởng thường xuyên vượt suất lao động Khoản mục không bao gồm khoản trích 19% BHXH, BHYT, KPCĐ cơng nhân trực tiếp sản xuất, lương khoản trích theo lương công nhân gián tiếp (Ban huy cơng trình) - Chi phí sử dụng máy thi cơng: chi phí trực tiếp liên quan tới việc sử dụng máy để hoàn thành sản phẩm xây lắp gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị, tiền thuê máy, tiền lương công nhân điều khiển máy thi cơng, chi phí nhiên liệu, động lực dùng cho máy thi cơng - Chi phí sản xuất chung bao gồm: + Tiền lương nhân viên quản lý đội; Khoản trích theo lương BHYT, BHXH, KPCĐ tính theo tỷ lệ quy định (19%) tiền lương phải trả công nhân trực tiếp xây lắp nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế Doanh nghiệp) + Chi phí nguyên vật liệu sử dụng cho việc quản lý sản xuất chung đội + Chi phí cơng cụ sản xuất phục vụ thi công quản lý đội + Chi phí khấu hao TSCĐ nhà xưởng, thiết bị dùng cho quản lý đội + Chi phí dịch vụ mua ngồi điện, nước, điện thoại +Chi phí khác tiền liên quan tới hoạt động đội Những chi phí khoản mục chi phí thuộc phạm vi chi phí tính hợp đồng xây dựng cụ thể -4- Phân loại theo yếu tố chi phí: Phân loại theo yếu tố chi phí giúp giữ tính nguyên vẹn yếu tố khoản chi phí khơng kể phát sinh từ đâu, có quan hệ tới trình sản xuấthạch tốn chi phí sản xuất có tác dụng lớn cơng tác kế tốn cơng tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp phải bỏ loại chi phí nào, làm sở cho việc lập dự tốn chi phí sản xuất kinh doanh kỳ sau, lập kế hoạch tính toán nhu cầu vật tư, vốn lưu động (như tiền mặt) Theo cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phítính chất kinh tế chung xếp chung vào yếu tố, khơng tính đến nơi phát sinh chi phí dùng vào mục đích q trình sản xuất Đối với doanh nghiệp xây dựng bản, chi phí sản xuất gồm yếu tố sau: yếu tố nguyên vật liệu, yếu tố công cụ, dụng cụ, yếu tố nhiên liệu động lực, yếu tố tiền lương khoản trích theo lương, yếu tố khấu hao TSCĐ, yếu tố chi phí dịch vụ mua ngồi, yếu tố khác tiền Phân loại theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh Căn vào việc tham gia chi phí vào hoạt động kinh doanh, tồn chi phí chia làm ba loại: chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính, chi phí bất thường Cách phân loại giúp cho việc phân định chi phí xác, phục vụ cho việc tính giá thành, xác định chi phí kết loại hoạt động kinh doanh đắn việc lập báo cáo tài nhanh chóng, kịp thời Phân loại theo cách ứng xử chi phí Nhằm mục đích đáp ứng u cầu lập kế hoạch kiểm sốt chủ động điều tiết chi phí nhà quản trị doanh nghiệp, phân loại theo cách ứng xử nghĩa mức độ hoạt động biến động chi phí biến động Khi mức hoạt động kinh doanh thay đổi, nhà quản trị doanh nghiệp cần thấy trước chi phí biến động nào, biến động loại biến động để tương ứng với biến động mức hoạt động Theo cách phân loại tổng chi phí doanh nghiệp bao gồm hai loại chi phí: biến phí định phí Ngồi hai cách phân loại người ta có số cách phân loại khác sau: - Chi phí sản xuất ngồi sản xuất - Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp - Chi phí kiểm sốt chi phí khơng kiểm sốt - Chi phí theo thời kỳ chi phí sản phẩm Tóm lại, cách phân loại chi phí sản xuất có ý nghĩa riêng phục vụ cho yêu cầu quản lý đối tượng cung cấp thông tin cụ thể Nhưng chúng bổ sung cho nhằm quản lý hiệu tồn chi phí sản xuất phát sinh phạm vi toàn doanh nghiệp thời kỳ định -5- Giá thành sản phẩm xây lắp loại giá thành sản phẩm xây lắp a - Giá thành sản phẩm xây lắp Để xây dựng công trình hay hạng mục cơng trình doanh nghiệp kinh doanh xây lắp phải đầu vào trình sản xuất thi cơng lượng chi phí định Những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp chi q trình thi cơng tham gia cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành q trình Như vậy, giá thành sản phẩm xây lắp tồn chi phí sản xuất (bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí máy thi cơng chi phí sản xuất chung) tính cho cơng trình, hạng mục cơng trình hay khối lượng xây lắp hoàn thành đến giai đoạn qui ước hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao chấp nhận toán Khác với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, người ta tính tốn giá thành cho loạt sản phẩm sản xuất thời kỳ giá thành đơn vị sản phẩm, sở quan trọng để xác định giá bán doanh nghiệp kinh doanh xây lắp, giá thành sản phẩm xây lắp mang tính chất cá biệt Mỗi cơng trình, hạng mục cơng trình hay khối lượng xây lắp sau hồn thànhgiá thành riêng Hơn nữa, nhận thầu cơng trình xây dựng rõ ràng giá bán (giá nhận thầu giá trúng thầu) có trước thi cơng cơng trình Như vậy, giá bán có trước xác định giá thành thực tế cơng trình Do đó, giá thành thực tế cơng trình định tới lợi nhuận doanh nghiệp đạt thi cơng cơng trình mà thơi Tuy vậy, điều kiện nay, để đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phép Nhà nước số doanh nghiệp kinh doanh xây lắp linh hoạt, chủ động xây dựng số cơng trình (chủ yếu cơng trình nhà ở, văn phòng, cửa hàng ) sau bán lại cho đối tượng có nhu cầu sử dụng với giá bán hợp lý giá thành sản phẩm xây lắp nhân tố quan trọng để xác định giá bán Trước người ta quan niệm giá thành sản phẩm tồn giá trị chi phí sản xuất tính theo số lượng loại sản phẩm hồn thành Như vậy, giá thành khơng phản ánh đắn chất nhiều mang tính chất chủ quan vì: - Tính vào giá thành số khoản mục chi phí mà thực chất thu nhập tuý xã hội như: BHXH, khoản trích nộp cho quan cấp trên, thuế vốn, thuế tài nguyên - Một số khoản mục chi phí gián tiếp phân bổ vào giá thành loại sản phẩm hay sản phẩm theo tiêu thức phù hợp Việc phân bổ mang tính chủ quan b - Phân biệt khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp hai mặt biểu trình sản xuất chế tạo sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với chúng lại khác phạm vi, giới hạn nội dung -6- Chi phí sản xuất tính chi phí sản xuất phát sinh thời kỳ định (tháng, quí, năm) giá thành lại liên quan đến chi phí khối lượng xây lắp dở dang kỳ trước chuyển sang lại khơng bao gồm chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ - Chi phí sản xuất tập hợp theo thời kỳ định, giá thành sản phẩm xây lắp chi phí sản xuất tính cho cơng trình, hạng mục cơng trình hay khối lượng xây lắp hồn thành Tuy nhiên, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp lại có điểm giống nhau: chúng chi phí phản ánh lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp chi trình sản xuất Giá thành sản phẩm xây lắp chi phí sản xuất cơng tác xây lắp thống mặt lượng trường hợp: đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành kỳ tính giá thành khối lượng xây lắp dở dang đầu kỳ cuối kỳ c - Bản chất, chức giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm xây lắp ln thể mặt định tính định lượng Mặt định tính chi phí yếu tố chi phí vật hay tiền tiêu hao q trình sản xuất xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình Mặt định lượng chi phí thể mức độ tiêu hao cụ thể loại chi phí tham gia vào q trình sản xuất, chế tạo sản phẩm xây lắp để cấu thành nên thực thể cơng trình hồn thành, biểu thước đo tổng quát thước đo giá trị Mục đích sản xuất kinh doanh hay nói cách khác mục đích bỏ chi phí Doanh nghiệp tạo nên giá trị sử dụng định để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng xã hội Trong điều kiện kinh tế thị trường, Doanh nghiệp nói chung Doanh nghiệp xây lắp nói riêng ln quan tâm tới hiệu chi phí bỏ ra, để với chi phí bỏ thu lợi nhuận tối đa Trong hệ thống tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý, giá thành sản phẩm tiêu thoả mãn đáp ứng nội dung thông tin Giá thành sản phẩm luôn chứa hai mặt khác vốn có bên chi phí sản xuất chi lượng giá trị sử dụng thu hồi cấu thành khối lượng sản phẩm xây dựng hoàn thành Như vậy, chất giá thành sản phẩm kết chuyển dịch giá trị yếu tố chi phí vào sản phẩm xây lắp, cơng việc lao vụ hồn thành Giá thành sản phẩm có hai chức chủ yếu là: Chức thước đo bù đắp chi phí chức lập giá Tồn chi phí mà doanh nghiệp chi để hồn thành khối lượng cơng tác xây lắp, cơng trình, hạng mục cơng trình phải bù đắp số tiền thu tốn cơng trình, hạng mục cơng trình khối lượng cơng tác xây lắp Việc bù đắp chi phí đầu vào đảm bảo q trình tái sản xuất giản đơn Mục đích sản xuất nguyên tắc kinh doanh chế thị trường đòi hỏi nhà doanh nghiệp phải trang trải, bù đắp chi phí đầu vào đồng thời có lợi nhuận Trong điều kiện nay, -7- giá bán sản phẩm xây lắp giá nhận thầu Do giá nhận thầu xây lắp biểu giá trị cơng trình, hạng mục cơng trình phải dựa sở giá thành dự tốn Thơng qua giá bán sản phẩm xây lắp mà đánh giá mức độ bù đắp chi phí hiệu chi phí d - Các loại giá thành sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh xây lắp Để đáp ứng yêu cầu quản lý trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, xác định giá thành sản phẩm việc làm cần thiết có ý nghĩa thực tiễn cao Tuy nhiên yêu cầu quản lý thời điểm phạm vi khác khác Do vậy, việc phân loại giá thành sở để nhà quản trị doanh nghiệp xác định giá thành sản phẩm Giá thành dự toán Sản phẩm ngành xây dựng có đặc điểm có giá trị lớn, thời gian thi cơng dài mang tính chất đơn chiếc, kết cấu phức tạp, quy mơ lớn Do đó, giai đoạn thiết kế có dự tốn tương ứng với mức độ xác cụ thể khác phù hợp với nội dung giai đoạn thiết kế Căn vào giá trị dự toán cơng trình, hạng mục cơng trình, xác định giá thành dự toán Giá thành dự tốn tổng số chi phí dự tốn để hồn thành khối lượng sản phẩm xây lắp định Giá dự toán xác định sở định mức chi phí theo thiết kế duyệt khung giá quy định áp dụng lĩnh vực XDCB cấp có thẩm quyền ban hành Kể từ năm 1999 theo chế độ có thay đổi thuế GTGT nên giá thành dự toán tính theo cơng thức: Z dự tốn = T + C + TL Trong đó: - T: Chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân cơng, máy) - C: chi phí chung - TL: Thu nhập chịu thuế tính trước Mặt khác, đơn giá vật liệu, nhân công, máy quan có thẩm quyền ban hành dựa mặt giá thị trường Chính Z dự tốn khơng theo sát biến động thực tế, không phản ánh thực chất giá trị cơng trình Do Doanh nghiệp phải lập giá thành kế hoạch để dự kiến tiêu hạ giá thành Giá thành kế hoạch: Là giá thành xây dựng từ điều kiện cụ thể Doanh nghiệp sở phấn đấu hạ giá thành dự toán biện pháp quản lý kỹ thuật tổ chức thi công, định mức đơn giá áp dụng Doanh nghiệp xây lắp Z kế hoạch = Z dự toán - Mức hạ Z dự toán Giá thành thực tế: Phản ánh tồn chi phí thực tế để hồn thành, bàn giao khối lượng cơng tác xây lắp mà Doanh nghiệp nhận thầu Giá thành bao gồm khoản chi phí theo định mức, vượt định mức khoản chi phí -8- phát sinh khơng có định mức (như chi phí phát sinh thiệt hại sản phẩm hỏng, thiệt hại ngừng sản xuất ) Nó xác định theo số liệu kế toán cung cấp Giá thành thực tế khoản chi phí thực tế theo khoản mục quy định thống cho phép tính vào giá thành Nó xác định vào cuối kỳ kinh doanh Việc so sánh giá thực tế với giá dự toán cho phép đánh giá trình độ quản lý sử dụng chi phí Doanh nghiệp xây lắp so với Doanh nghiệp xây lắp khác Nếu so sánh giá thực tế với giá kế hoạch, ta đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp xây lắp điều kiện cụ thể sở vật chất trình độ quản lý Từ đưa ý kiến đóng góp cho nhà quản trị Doanh nghiệp việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Hiện lĩnh vực kinh doanh xây lắp giá thành thực tế báo cáo theo hai tiêu: - Giá thành thực tế khối lượng cơng tác xây lắp: tồn chi phí bỏ để tiến hành sản xuất khối lượng công tác xây lắp định thời kỳ định, thường quý Chỉ tiêu xác định vào thời kỳ có tác dụng phản ảnh kịp thời mức giá thành thi công để có biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành - Giá thành thực tế cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành: Bao gồm tồn chi phí thực tế bỏ để tiến hành thi cơng cơng trình, hạng mục cơng trình từ khởi cơng đến hoàn thành, bàn giao cho đơn vị chủ đầu Ngồi sản phẩm xây lắp có loại giá thành sau: + Giá đấu thầu xây lắp: Là loại giá thành dự toán mà chủ đầu đưa để đơn vị xây lắp làm xác định giá đấu thầu với nguyên tắc giá đấu thầu công tác xây lắp nhỏ giá dự tốn, đáp ứng mục đích tiết kiệm nguồn vốn đầu + Giá hợp đồng xây lắp: Là loại giá thành dự toán xây lắp ghi hợp đồng kinh tế ký kết đơn vị xây lắp chủ đầu sau thoả thuận giao nhận thầu Về nguyên tắc giá hợp đồng xây lắp phải nhỏ giá đấu thầu công tác xây lắp Về việc áp dụng hai loại giá nêu yếu tố quan trọng việc hoàn thiện chế quản lý kinh tế xây dựng Nó thể tính cạnh tranh lành mạnh đơn vị xây lắp chế thị trường Ngồi đơn vị xây lắp tạo chủ động việc định giá sản phẩm tổ chức sản xuất kinh doanh Đó yếu tố để phát triển hoạt động đơn vị Mối quan hệ chi phí giá thành: Hoạt động xây lắp thống hai mặt trình Như thấy chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ có độc lập tương Chi phí thể hao phí sản xuất giá thành thể kết qúa trình sản xuất Về mặt chất: Chúng bao gồm hao phí lao động sống lao động vật hoá mà Doanh nghiệp phải bỏ qúa trình thi cơng xây lắp -9- Về mặt lượng: Chi phí sản xuất phản ánh hao phí thời kỳ định, giá thành sản phẩm phản ánh hao phí liên quan tới khối lượng cơng việc hồn thành, bàn giao, nghiệm thu Giá thành sản phẩm không bao gồm chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, chi phí khơng liên quan đến hoạt động sản xuất, chi phí thực tế phát sinh chờ phân bổ, lại bao gồm chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, chi phí thực tế chưa phát sinh tính trước kỳ chi phí phát sinh kỳ trước phân bổ cho kỳ Trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất tạo sở cho việc tính giá thành sản phẩm Đây hai bước công việc liên tiếp gắn bó hữu với nhau, tạm tính giá thành xây lắp theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý thể qua sơ đồ sau: A B D C AB: Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ BD: Chi phí sản xuất phát sinh kỳ AC: Tổng giá thành sản phẩm CD: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Tổng giá Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sản xuất thành sản phẩm = xuất dở dang + xuất phát sinh - dở dang cuối kỳ xây lắp đầu kỳ kỳ Như giá thành sản phẩm phạm trù sản xuất hàng hoá, phản ánh giá trị thực khoản hao phí sản xuất Mọi cách tính chủ quan, không phản ảnh yếu tố giá trị giá thành dẫn đến việc phá vỡ mối quan hệ hàng hố tiền tệ, khơng xác định hiệu kinh doanh không thực tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính Z sản phẩm xây lắp: Do đặc thù ngành XDCB sản phẩm xây dựng việc quản lý đầu xây dựng q trình khó khăn, phức tạp, từ chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường Việc quản lý thi cơng nói chung quản lý chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng phải chặt chẽ Đối với sản phẩm xây lắp trước thi cơng thiết phải lập dự tốn (dự tốn thiết kế, dự tốn thi cơng) Trong q trình sản xuất phải thường xuyên đối chiếu với dự toán để kịp thời phát sai lệch Có thể nói dự toán dùng làm thước đo để đáng giá hoạt động - 10 - Ngày Số CTGS thán g 10/6 302 Tổng số TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG GHI BÊN NỢ tiền TK 632 601.156.651 601.156.651 TK TK TK Bên cạnh việc vào sổ TK 1541 kế tốn chi phí giá thành tiến hành vào sổ chi tiết TK 1541 " Chi phí xây lắp dở dang" Cho cơng trình Ngân hàng Nơng nghiệp Mường Lay - Lai Châu - 76 - PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ, HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VẬT XÂY DỰNG I Đánh giá ưu điểm Qua q trình tìm hiểu thực tế Cơng ty xây lắp vật xây dựng 8, giúp đỡ nhiệt tình cán phòng kế tốn, với nỗ lực thân em có hiểu biết định cơng tác quản lý cơng tác kế tốn Cơng ty Bản thân em nhận thấy công tác quản lý cơng tác kế tốn, đặc biệt kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty có nhiều ưu điểm Là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp phát triển nông thôn, thực hạch tốn kinh tế độc lập cơng ty xây lắp vật xây dựng đạt thành công định việc tạo lập cho chỗ đứng vững thị trường Các cơng trình Cơng ty đảm nhận thi cơng có kiến trúc đẹp, chất lượng cao giá thành hợp lý nên uy tín cơng ty ngày cao lĩnh vực xây lắp Đạt thành nhờ linh hoạt, nhạy bén quản lý Ban Giám đốc Công ty nói chung máy kế tốn nói riêng Phòng kế tốn cơng ty biên chế người, người chịu trách nhiệm phần hành kế tốn độc lập Cơng việc bộn bề vất vả cán phòng kế tốn làm việc với nỗ lực tinh thần trách nhiệm cao, khơng thể khơng nói tới kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Chính từ phân tích, phản ánh xác kịp thời họ mà ban giám đốc cơng ty nhanh chóng xác định nhân tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm từ đưa định quản lý phù hợp công tác quản lý chi phí giá thành sản phẩm cơng ty Hiện hình thức kế tốn lựa chọn áp dụng cơng ty hình thức kế tốn "Chứng từ ghi sổ" Việc lựa chọn hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm thực tế công ty ( công việc nhiều, cán kế tốn ít, địa bàn hoạt động rộng) Theo hình thức kế toán này, hệ thống sổ sách kế toán Cơng ty tương đối hồn thiện Hệ thống chứng từ ban đầu tổ chức hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ đảm bảo tính xác Hệ thống sổ chi tiếtđược lập sở yêu cầu quản lý công ty đảm bảo quan hệ đối chiếu với sổ tổng hợp Công ty áp dụng phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo chế độ quy định Cơng ty xác định niên độ kế tốn theo năm dương lịch từ ngày 01/01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm Hàng tháng, Công ty lập báo cáo ước giá trị sản lượng thực lập kế hoạch sản lượng cho tháng sau gửi lên Tổng - 77 - công ty để đánh giá sơ kết hoạt động cơng trình Cơng ty từ nhìn nhận mặt mạnh yếu cơng tác quản lý để có biện pháp phát huy ưu điểm đề giải pháp khắc phục hạn chế Về việc tổ chức thi công công trường tuân theo quy chế hợp lý Việc cung ứng vật giao chủ yếu cho cơng trình từ khâu tìm nguồn hàng, vận chuyển đến tận chân cơng trình đáp ứng nhu cầu vật cách kịp thời Việc quản lý lao động theo hợp đồng khoán tạo cho người lao động chủ động hồn thành cơng việc thời hạn Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp xác định phù hợp với đặc điểm đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp với yêu cầu khả công ty, giúp công ty hạch tốn chi phí sản xuất cho cơng trình, hạng mục cơng trình cách rõ ràng, cụ thể, đơn giản, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, quản lý phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty bao gồm chi phí trực tiếp phù hợp với yêu cầu hạch toán chế độ kế toán ban hành cho đơn vị xây lắp đòi hỏi cơng ty phải xây dựng máy quản lý gọn nhẹ, giảm chi phí quản lý làm tăng lợi nhuận Tóm lại, nói tổ chức kế tốn cơng ty tương đối hợp lý, phản ánh kịp thời, xác trung thực chi phí sản xuất phát sinh Riêng cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp hạch toán rõ ràng, cụ thể chi phí sản xuất cho cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành khơng bỏ sót chi phí Do hỗ trợ tích cực cho sản xuất thi cơng cơng trình đồng thời phục vụ tốt yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty từ cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản trị công ty việc đề biện pháp hữu ích để tiết kiệm chi phí đưa định đầu đắn Tuy có nhiều ưu điểm đạt công ty tránh khỏi khó khăn tồn cần khắc phục việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Em xin mạnh dạn đưa số kiến nghị xung quanh công tác quản lý, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm góp phần nhỏ hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty để thời gian không xa Công ty đạt nhiều thành tích ngày đứng vững thương trường II Thực trạng số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty xây lắp vật xây dựng - Thực trạng kiến nghị nhằm hoàn thiện lĩnh vực quản lý chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm - Do thay đổi chiến lược kinh doanh từ xây lắp sang sản xuất vật liệu đầu khơng có hiệu dẫn đến làm ăn thua lỗ công ty chưa - 78 - có đầu thích đáng vào máy móc thi cơng gây khó khăn trở ngại cho cơng tác đấu thầu, thi cơng xâylắp Để khắc phục tình trạng mặt công ty nên tập trung vào ngành nghề kinh doanh xây lắp đồng thời trang bị hệ thống máy móc thi cơng ngày đại với uy tín sẵn có thị trường xây lắp, lại trang bị máy móc thi cơng đại với đội ngũ cán kỹ thuật có bề dầy kinh nghiệm chắn công ty phát huy khả ưu thị trường - Ngồi việc cung cấp thông tin kinh tế chưa liên tục làm giảm hiệu việc giúp nhà quản trị doanh nghiệp kiểm tra, điều hành có định kịp thời cho công tác quản lý kế hoạch thực công ty Cùng với phát triển kinh tế thị trường, với tiến khoa học công nghệ thông tin công ty nên nghiên cứu để áp dụng kế toán máy vào cơng tác kế tốn Việc áp dụng kế tốn máy vào cơng tác kế tốn giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp có thơng tin kế tốn cách xác, đầy đủ kịp thời Kế toán máy giúp giảm nhẹ khối lượng ghi chép, tăng suất lao động nhân viên kế tốn nói kế tốn máy phương tiện trợ giúp hữu ích cho nhà quản trị doanh nghiệp nắm thơng tin chi tiết đầy đủ hoạt động công ty, đồng thời nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Một số tồn chủ yếu kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 2.1 - Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp - Công tác lập chứng từ ban đầu Do đặc điểm ngành xây dựng, sản phẩm XDCB nên công ty không tổ chức kho vật liệu chung công ty mà kho vật liệu bố trí cơng trình Trong đó, cơng ty tổ chức thi cơng nhiều cơng trình lớn nhỏ khác địa điểm khác nhu cầu sử dụng vật cơng trình thường xuyên Do đó, việc theo dõi cấp vật xuất dùng hàng ngày theo phiếu xuất vật kho cơng trình lên phòng kế tốn cơng ty khó khăn phức tạp Chính lẽ nhân viên kinh tế lập phiếu xuất vật cơng trình gửi lên phòng kế tốn cơng ty Biết tình hình thực tế vật sử dụng ngành xây dựng đa dạng chủng loại, giá biến động, vật liệu cung cấp cho sản xuất thi công dựa tiến độ thi công, vật liệu mua xuất dùng vào cơng trình Nhưng mặt khác, cơng trình, hạng mục cơng trình có định mức khối lượng vật cụ thể, định mức phòng kế hoạch kinh tế kỹ thuật lập dựa sở bóc tách dự tốn thiết kế điều kiện thi cơng cơng trình cụ thể Vì để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp phát vật vào cơng trình, kiểm tra số vật liệu tiêu hao so với định mức, góp phần kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất, đồng thời theo dõi lượng vật xuất - 79 - vào giá thành cơng trình lượng giá trị cơng ty nên mở thẻ “Chi phí NVL xuất vào giá thành cơng trình” nhân viên kinh tế cơng trình theo dõi ghi chép Việc mở thẻ giúp cho phòng kế tốn có đối chiếu thủ kho nhân viên kinh tế số lượng loại NVL đưa vào giá thành cơng trình Ngồi cần kiểm tra đối chiếu lượng NVL tiêu hao so với định mức, chi phí dự tốn, kế tốn cần kiểm tra thẻ cung cấp thông tin cách xác nhanh cho nhà quản lý cần biết lượng chi phí NVL bỏ vào cơng trình đến thời điểm Số liệu thẻ dùng để đối chiếu với sổ chi tiết TK 621 - Chi tiết cho cơng trình Biểu số 3.1 Trích: Mẫu thẻ chi phí ngun vật liệu xuất vào Z cơng trình Đơn vị: Công ty XL VTXD Trang: 01 THẺ CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU XUẤT VÀO GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH Tên vật : Xi măng Bỉm sơn Đơn vị tính : Kg Tên cơng trình : Ngân hàng Nông nghiệp Mường lay - Lai châu CTgốc Diễn giải Xuất vật Ghi N-T FX Số Đ giá Thành tiền lượng 8/4 36 Xuất xây lắp phần thô 21.600 1.015 21.924.000 Cộng: 85.000 86.275.000 Thẻ mở cho loại vật liệu mở từ khởi cơng cho dến kết thúc cơng trình - Phương pháp hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Như trình bầy, đặc điểm ngành xây dựng nguyên vật liệu mua thường sử dụng cho thi công không qua kho Công ty mà Kế tốn Cơng ty vào phiếu nhập - phiếu xuất khống nhân viên kinh tế lập → Kế toán tiến hành lập chứng từ ghi sổ nhập - xuất nguyên vật liệu thực chất ngun vật liệu khơng nhập kho mà đưa vào sử dụng công trình Luận văn kiến nghị nguyên vật liệu mua sử dụng cho thi cơng hạch tốn vào TK621 không nhập khống qua TK152 Sơ đồ số 3.1: Sơ đồ hạch tốn tổng hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp ( Sau hoàn thiện hạch tốn) TK111 TK1413 TK621 TK 152,1413 Cơng ty cấp TM VL mua sử dụng VL sử dụng không hết Cho cơng trình vào cơng trình nhập lại kho - 80 - TK152 Công ty cấp VL ghi Xuất VL vào cơng trình Nợ cơng trình trực tiếp vào Z CT TK 1541 KC chi phí NVL - Mở sổ kế tốn chi tiết chi phí 621 Tại cơng ty chi phí thực tế phát sinh cho cơng trình kết chuyển vào giá thành cơng trình mà kế tốn cơng ty chưa theo dõi chi tiết sổ chi tiết TK 621, mà chi tiết CTGS Theo chế độ kế toán ban hành cho đơn vị xây lắp kế tốn cơng ty nên theo dõi sổ chi tiết TK 621 theo cơng trình Cụ thể qua số liệu cơng trình Ngân hàng Nơng nghiệp Mường lay - Lai châu sổ chi tiết TK 621, mở sau: 2.3.Hạch tốn chi phí nhân công trực tiếp Hiện Công ty sử dụng TK 344 “ phải trả công nhân viên” để hạch tốn khoản phải trả tiền lương, tiền cơng khoản phải trả khác thuộc thu nhập CBNV danh sách quĩ lương thời vụ bao nhiêu? theo em để theo dõi xác thu nhập bình qn CBNV quĩ lương Công ty áp dụng chế độ kế toán ban hành cho đơn vị xây lắp kế tốn Cơng ty nên mở thêm 2TK cấp cho TK là: TK 3341: Phải trả công nhân viên thuộc biên chế TK 3342: Phải trả lao động thuê - 81 - Sơ đồ số 3.2 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp ( Sau hồn thiện hạch tốn) TK1413 TK3341 TK622 TK1541 Hồn TM CT Phân bổ tiền lương Chi lương CBCNV vào CP NCTT Kết chuyển CP NCTT Vào Z cơng trình TK3342 Hồn TM CT Phân bổ tiền lương chi lương LĐ thuê vào CP NCTT - Căn báo cáo chi tiền mặt T1- T5/2000 hợp đồng, biên nghiệm thu đính kèm Chứng từ NHNN Mường Lay – LC Kế toán lập CTGS Biểu số 3.3 Đơn vị : Công ty XL VTXD Chứng từ ghi sổ SỐ 272 Ngày 10 / / 2000 Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Số Ngày Nợ Có Nợ Có T1-T5 Hồn chi phí TMT1 – T5/2000 3342 100.078.00 Chi lương theo hợp đồng 1413 100.078.000 Cộng 100.078.00 100.078.000 Kèm theo chứng từ gốc Đồng thời kế toán kết chuyển tiền lương phải trả vào chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng trình NHNN Mường Lay - Lai Châu Biểu số 3.4 Đơn vị : Công ty XL VTXD Chứng từ ghi sổ SỐ 273 Ngày 10 / / 2000 Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi Số Ngày Nợ Có N C T1-T5 Hồn chi phí nhân cơng trực 622 100.078.00 tiếp chứng từ NHNN 3342 100.078.00 Mường lay – Lai Châu - 82 - Cộng 100.078.00 100.078.00 Kèm theo chứng từ gốc Việc kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp vào giá thành cơng trình, vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, vào sổ có liên quan tiến hành theo trình tự Cơng ty Bên cạnh việc vào sổ TK 622 kế toán tiến hành vào sổ chi tiết TK 622 - Như Hạch toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.4 Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng Cơng ty áp dụng chế độ kế toán ban hành cho đơn vị xây lắp sử dụng TK 623 để hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng Chi phí máy thi cơng cơng trình công ty kết chuyển vào giá thành cơng trình Theo chế độ quy định TK tiết thành nhiều Tk cấp chưa đầu nhiều vào lĩnh vực nên cơng ty, chi phí sử dụng máy thi cơng chủ yếu khấu hao máy móc chi phí th máy thi cơng, cơng ty không thiết phải mở Tk cấp cho Tk SƠ ĐỒ SỐ 3.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sử dụng máy thi cơng ( Sau hồn thiện hạch tốn ) TK 1413 TK1541 Hoàn tiền mặt chi lương TK 334 Phân bổ tiền lương vào CP máy MTC TK 623 KC chi phí máy thi công vào Z TK 152,153 TK1413 Xuất nhiên liệu sd Hoàn CF nhiên liệu vào máy TC ghi nợ CT CP sd máy TC TK 214 Trích KHTSCĐ dùng cho máy thi công Đồng thời với việc mở sổ TK 623, kế toán mở sổ chi tiết TK 623 hạch tốn chi tiết chi phí ngun vật liệu trực tiếp 2.5 Hạch tốn chi phí sản xuất chung: Trong kinh doanh xây lắp, chi phí sản xuất bao gồm khoản mục chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi cơng chi phí sản xuất chung Để nâng cao chất lượng sản phẩm - 83 - khoản mục chi phí ngun vật liệu chi phí nhân cơng cần phải làm tốt để đạt mục đích hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp ban giám đốc cần trọng công tác quản lý chi phí sản xuất chung, giảm bớt chi phí khơng cần thiết chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí tiền khác.Điều cơng trình thực dễ dàng công ty mở thêm tài khoản cấp cho tài khoản 627 Mỗi yếu tố chi phí tương ứng với TK cấp - Tài khoản 6271: Chi phí tiền lương nhân viên quản lý đội trích BHXH, BHYT, KPCĐ tồn cơng nhân viên cơng trình - Tài khoản 6272: Chi phí vật liệu dùng cho sản xuất - Tài khoản 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất - Tài khoản 6274: Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho đội - Tài khoản 6278: Chi phí dịch vụ mua ngồi Việc mở số tài khoản cấp cho TK 627 giúp ta biết tỷ trọng yếu tố chi phí khoản mục chi phí sản xuất chung để từ đề biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất chung - 84 - Sơ đồ số 3.4 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung ( Sau hồn thiện hạch tốn) TK 1413 111,112,131 Hồn TM chi lương TK334 TK627 Phân bổ tiền lương vào CPSXC TK Các khoản ghi giảm CPSXC Hoàn TM - CP sản xuất chung TK1541 TK338 Trích BHXH, KPCĐ,BHYT (19%) - tồn CBCNV (trong danh sách) Cơng trình TK214 Trích KHTSCĐ dùng cho quản lý cơng trình Kết chuyển CP sản xuất chung vào Z cơng trình TK 153,142 Xuất cơng cụ, dụng cụ dùng cho quản lý cơng trình Cụ thể, theo số liệu NHNN Lai Châu hoàn TM T1 - T5 / 2000 trình tự hạch tốn chi phí sản xuất chung sau: - Căn vào bảng kê hồn TM cơng trình từ T1 - T5 / 2000 đính kèm bảng kê chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí tiền khác, kế tốn lập CTGS : Biểu số 3.7 Đơn vị : Công ty XL VTXD Chứng từ Số Ngày Trích yếu Số hiệu TK Nợ Có - 85 - Chứng từ ghi sổ SỐ 298 Ngày 10 / / 2000 Số tiền Nợ Có T1-T5 Hồn TM T1- T5 - Chi lương quản lý đội - CP dịch vụ mua - CP dụng cụ sản xuất 1413 3341 6278 6273 Cộng 35.000.00 21.768.64 1.500.000 58.268.64 58.268.64 58.268.64 Kèm theo chứng từ gốc Đồng thời kế toán lập CTGS kết chuyển tiền lương phải trả BCH cơng trình vào chi phí sản xuất chung NHNN Mường Lay – Lai Châu - 86 - Biểu số 3.8 Đơn vị : Công ty XL VTXD Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số Ngày Nợ Có T1-T5 Kết chuyển lương quản 6271 lý vào CP sx chung 3341 NHNN Mường Lay – Lai Châu Cộng Chứng từ ghi sổ SỐ 299 Ngày 10 / / 2000 Số tiền Nợ Có 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 Kèm theo chứng từ gốc - Căn vào thông báo nộp BHXH, BHYT, KPCĐ ( biểu số 2.23), kế tốn lập CTGS trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Biểu số 3.9 Đơn vị : Công ty XL VTXD Chứng từ ghi sổ SỐ 300 Ngày 10 / / 2000 Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Số Ngày Nợ Có Nợ Có T1-T5 Trích : KPCĐ 3382 221.048 BHXH 3383 1.657.864 BHYT 3384 221.048 Vào CPSXC cơng trình 6271 2.099.960 NHNN Mường Lay- Lai Châu Cộng 2.099.960 2.099.960 Kèm theo chứng từ gốc - Căn vào CTGS số 298, 299, 300 vừa lập, kế toán lập CTGS số 301 kết chuyển chi phí sản xuất chung vào giá thành cơng trình NHNN Mường Lay - Lai Châu Biểu số 3.10 Đơn vị : Công ty XL VTXD Chứng từ Số Ngày Trích yếu Số hiệu TK Nợ Có - 87 - Chứng từ ghi sổ SỐ 301 Ngày 10 / / 2000 Số tiền Nợ Có T1-T5 KC : - CP nhân viên PX - Chi phí dụng cụ sx - Chi phí dvụ mua ngồi 1541 Vào Z cơng trình NHNN Mường Lay – Lai Châu Cộng 6271 6273 6278 60.368.60 37.099.96 1.500.000 21.768.64 60.368.60 60.368.60 Kèm theo chứng từ gốc Việc vào sổ đăng ký CTGS, vào sổ TK có liên quan tiến hành theo trình tự Cơng ty Song song với việc vào sổ Tk 627 kế toán tiến hành vào sổ chi tiết TK 627 hạch tốn chi tiết chi phí ngun vật liệu trực - 88 - KẾT LUẬN Hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung doanh nghiệp kinh doanh xây lắp nói riêng vấn đề nhiều nhà kinh doanh quan tâm Giá thành sản xuấttính chất định việc tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp Do vậy, việc tập hợp đúng, đủ chi phí sản xuất tính tốn xác giá thành sản phẩm cơng tác kế tốn giá thành có tác dụng lớn việc định sản xuất doanh nghiệp Qua thời gian ngắn thực tập công ty xây lắp vật xây dụng 8, sau thời gian nghiên cứu tài liệu, sách báo tài liệu tham khảo công ty kết hợp với kiến thức học trường, với hướng dẫn bảo tận tình thầy cô giáo trường đặc biệt Tiến sĩ: Nguyễn Thị Đơng, phòng ban chức cơng ty giúp em hồn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Hoàn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty xây lắp vật xây dựng 8” Trong luận văn này, em nêu lên thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo cơng trình thuộc cơng ty, đồng thời em mạnh dạn trình bầy số kiến nghị với nguyện vọng để cơng ty tham khảo nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty xây lắp vật xây dựng Với mong muốn học hỏi, tìm hiểu nghiệp vụ chun mơn em tha thiết mong muốn nhận đóng góp thầy, cô giáo, cô phòng kế tốn cơng ty tồn thể bạn đồng nghiệp để kiến thức em ngày hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo đặc biệt Tiến sỹ Nguyễn Thị Đông, phòng kế tốn cơng ty giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này./ Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2000 TÀI LIỆU THAM KHẢO: Giáo trình Lý thuyết thực hành kế tốn tài - Trường ĐH KTQD Giáo trình Kinh tế ngành sản xuất vật chất - Trường ĐHKTQD Giáo trình Lý thuyết hạch tốn kế tốn - Trường ĐHKTQD Giáo trình Kế toán quản trị - Trường ĐHKTQD Hệ thống kế toán ban hành cho đơn vị xây lắp Tạp chí kế toán Luận văn khoá - 89 - - 90 - ... XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG I - Khái quát chung đặc điểm Công ty Xây lắp vật tư xây dựng - Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Xây lắp Vật tư xây dựng Công ty Xây lắp Vật tư Xây dựng Doanh nghiệp. .. lắp: Đối tư ng hạch tốn chi phí sản xuất xác định đối tư ng hạch tốn: Trong cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nói xác định đắn đối tư ng hạch tốn chi phí sản xuất. .. chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp kinh doanh xây lắp Đặc điểm ngành xây dựng sản phẩm xây lắp: Xây dựng (XDCB) ngành sản xuất vật chất độc lập có chức tái sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp : Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng, Luận văn tốt nghiệp : Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng, I - Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, yêu cầu của công tác quản lý, nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp., Chi phí sản xuất và các loại chi phí sản xuất trong KD xây lắp., Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành sản phẩm xây lắp., Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành:, 6 - Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm xây lắp:, Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và căn cứ xác định đối tượng hạch toán:, Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp., SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG, SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, Sơ đồ số 1.6, 2 - Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý ở Công ty Xây lắp và Vật tư Xây dựng 8, 3 - Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty XL & VTXD 8:, Công tác hạch toán chi phí sản xuất, PHIẾU LĨNH VẬT TƯ THEO HẠN MỨC, BÁO CÁO XUẤT VẬT TƯ T1 - 5/2000, TRÍCH SỔ CÁI TK 621 "CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP", Sơ đồ số 2.6, SƠ ĐỒ SỐ 2.7, SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG, Trích: Sổ cái TK 623 "Chi phí sử dụng máy thi công", Trích sổ cái TK 627" Chi phí sản xuất chung", III .Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty XL & VTXD 8., Phương pháp tính giá thành sản phẩm, II. Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp và vật tư xây dựng 8, 2 - Một số tồn tại chủ yếu và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp., SƠ ĐỒ SỐ 3.3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay