ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 2 hóa học 12

4 49 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 12:55

Tải tài liệu miễn phí Fanpage: https://www.facebook.com/onthithptquocgia2018/ SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT BẮC ĐƠNG QUAN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG ESTER-CACBOHYDRAT MÔN HÓA HỌC 12 CB Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên……………………………………………………….Lớp………………………………… 0501 Mã đề Câu1 Khi thủy phân este HCOOC(CH3)=CH2 dung dịch NaOH ta được: A muối ancol B muối xeton C muối nước D muối andehit Câu Thủy phân hỗn hợp este : metyl axetat metyl fomat dung dịch NaOH đung nóng Sau phản ứng ta thu được: A muối ancol B muối ancol C muối ancol D muối ancol Câu Mô tả không với glucozơ ? A Có mặt hầu hết phận cây, chin B Có tên gọi đường nho C Chất rắn, màu trắng, tan nước có vị D Có 0,1% máu người Câu Cho chất : (1): H2/Ni,to ; (2): dung dịch AgNO3/NH3 ; (3): Cu(OH)2 ; (4): CH3COOH/H2SO4 đặc Sacarose tác dụng với chất A 1,2 B 1,4 C 3,4 D 2,3 Câu Để phân biệt glucose fructose , nên chọn thuốc thử A dung dịch AgNO3/NH3 B dung dịch brom C Cu(OH)2 môi trường kiềm D dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc Câu Để chứng minh glucose có nhóm –OH , dùng phản ứng hóa học A Khử glucozơ H2/Ni, to B phản ứng với axit axetic /H2SO4 đặc xúc tác C Phản ứng điều chế ancol etylic D Oxy hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng Câu Khi thủy phân chất thu glixerol A Muối B Este đơn chức, no C Etyl axetat D Chất béo Câu Thủy phân hoàn toàn 1,995 gam dung dịch saccarose 60% môi trường axit vừa đủ thu dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với AgNO3/NH3 đun nhẹ Lượng kết tủa Ag thu là: A 1,125 gam B.0,756 gam C 0,378 gam D 1,512 gam Câu Cho phát biểu sau: (1): Este sản phẩm axit ancol (2): Este hợp chất hữu phân tử có nhóm COO(3) Este no, đơn chức , mạch hở có CTPT CnH2nO2 ( n ≥ 2) (4): Hợp chất CH3COC2H5 thuộc loại este (5): Sản phẩm phản ứng axit ancol este Các phát biểu là: A (2) B (3) C (1) , (4) D (3) , (5) Câu 10 Trong số chất sau: (1) Tinh bột; (2) mantose ; (3) fructose ; (4) Glucose; (5) saccarose ; (6) xenlulose Chất thuộc loại polisaccarit là: A , B 2,5 C , D ,6 Câu 11 Cho 10 gam glucose chứa 10% tạp chất len men thành ancol etylic Trong trình chế biến, ancol bị hao hụt 5% Khối lượng ancol etylic thu là: A 4,37 gam B 4,65 gam C 6,84 gam D 5,56 gam Câu 12 Glucozo có tính chất andehit ancol đa chứa phân tử có: A Chức ancol chức andehit B Chức ancol chức xeton C chứa nhiều nhóm chức ancol khơng liền kề chức andehit D chứa nhiều nhóm chức ancol liền kề chức andehit Câu 13 Các tên gọi CTCT sau không phù hợp với ? A etyl propionat C2H5COO-C2H5 B propyl fomat H-COO-CH2CH2CH3 C vinyl axetat CH2=CH-COOCH3 D phenyl axetat CH3COO-C6H5 Tải tài liệu miễn phí Fanpage: https://www.facebook.com/onthithptquocgia2018/ Câu 14 Chọn phát biểu A Xà phòng muối canxi axit béo B Xà phòng muối natri, kali axit béo C Xà phòng muối axit hữu D xà phòng muối natri kali axit axetic Câu 15 Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm : A Dễ kiếm B Rẻ tiền xà phòng C Có khả hào tan tốt nước D Có thể dùng giặt rữa nước cứng Câu 16 Một cacbohidrat (Z) có phản ứng diễn theo sơ đồ chuyển hóa sau: / ddNaOH t0 (Z) Cu dung dịch xanh lam Vậy (Z) là: ( OH )2  → dung dịch xanh lam → A fructose B glucose C mantose D saccarose Câu 17 Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp este đồng phân ta thu 13,44 lít CO ( đktc ) 10,8 gam H2O Công thức cấu tạo este là: A C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H3COOCH3 HCOOC3H5 C (CH2OCOCH3)2 (COOC2H5)2 D CH3COOCH3 HCOOC2H5 Câu 18 Cho chất (X) vào dung dịch AgNO3 NH3 , đun nóng, khơng thấy xảy phản ứng tráng gương Chất X A glucose B fructose C axetanehit D saccarose Câu 19 Điều sau khơng nói glucozo : (1) Glucozo monosaccarit ; phân tử có nhóm –OH (2) glucozo cho phản ứng tráng gương (3) Glucozo điều chế cách thủy phân tinh bột hay thủy phân glixerol (4) Glucozo có tính chất ancol đa chức giống glixerol A , B , C , D , Câu 20 Chất X có cơng thức phân tử C4H8O2 Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có cơng thức C3H5O2Na Cơng thức cấu tạo X là: A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC3H5 Câu 21 Cho dung dịch sau: glucozo, glixerol, fomandehit, etanol Có thể dùng thuốc thử sau để phân biệt dung dịch trên? A dung dịch AgNO3 NH3 B Cu(OH)2 C Na kim loại D nước brom Câu 22 Chất sau este ? A C3H5(ONO2)3 B CH3COOC2H5 C C2H5OC2H5 D HCOOCH3 Câu 23 Cho 5,625 gam glucozo lên men thành ancol etylic thấy thoát 2,24 lít khí CO ( đktc ) Hiệu suất trình lên men là: A 62,5% B 72,5% C 82,5% D 85% Câu 24 Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ người ta thấy gốc xenlulozơ (C6H10O5)n: A nhóm hiđroxyl B nhóm hiđroxyl C nhóm hiđroxyl D nhóm hiđroxyl Câu 25 Khi cho xenlulose vào dung dịch HNO3 đặc có H2SO4 tham gia: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → Sản phảm tạo thành là: A [C6H7O2(ONO3)3]n + 3nH2O B [C6H7O2(ONO)3]n + 3nH2O C [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O D [C6H7O2(NO3)3]n + 3n H2O Câu 26 Để chứng minh glucozo có nhóm chức andehit, dùng phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng khơng chứng minh nhóm chức andehit glucozo A Oxy glucose dung dịch AgNO3/NH3 B Oxy hóa glucozo Cu(OH)2 đun nóng C Khử glucose H2/Ni, to D Len men glucoxo xúc tác enzim Câu 27 Tinh bột , xenlulose saccarose tham gia vào: A phản ứng tráng bạc B phản ứng thủy phân C phản ứng với Cu(OH)2 D phản ứng đổi màu iot Câu 28 Phát biểu ? A Thủy phân xenlulozo thu glucozo B Fructose có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fuctose có nhóm CHO C Thúy phản tinh bột thu glucose fructose D Cả xenlulose tinh bột có phản ứng tráng bạc Tải tài liệu miễn phí Fanpage: https://www.facebook.com/onthithptquocgia2018/ Câu 29 Muốn điều chế 41,58 kg xenlulozo trinitrat từ xenlulose axit nitric với H = 80% thể tích dung dịch HNO3 88,2% ( D=1,5 g/ml ) cần dùng lít ? A 20 lit B 25 lít C 17,64 lit D 8,33 lít Câu 30 Đốt cháy hoàn toàn 6,84 gam cacbohidrat ( Y ) thu 5,376 lít khí CO2 ( đktc) 3,96 gam H2O Biết Y có phân tử khối nhỏ 500 đvC không tham gia phản ứng tráng gương Tên gọi X là: A Saccarose B Glucose C xenlulose D Fructose Câu 31: Hỗn hợp E gồm este đơn chức X este hai chức Y (X, Y no, mạch hở) Xà phòng hóa hồn tồn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu hai muối có tổng khối lượng a gam hỗn hợp T gồm hai ancol có số nguyên tử cacbon Đốt cháy tồn T, thu 16,128 lít khí CO2(đktc) 19,44 gam H2O Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 43,0 B 37,0 C 40,5 D 13,5 Câu 32 Cacbonhiđrat X tác dụng với Cu(OH)2/NaOH cho dung dịch màu xanh lam, đun nóng lại tạo kết tủa đỏ gạch X chất sau đây? A Glucozơ B Mantozơ C Xenlulozơ D Saccarozơ Câu 33 Dãy chất sau có phản ứng thủy phân môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ B Tinh bột, xenlulozơ, polivinyl axetat C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, chất béo D Tinh bột, xenlulozơ, thủy tinh hữu Câu 34 Khi cho axit axetic tác dụng với HO-CH2-CH2-OH thu este: A CH3COO-CH2-CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-COO-CH3 B CH3COO-CH2-CH2-OOCCH3 CH3COO-CH2-CH2OH C CH3-OOC-CH2-CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH3 D CH3COO-CH2-CH2-OH CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3 Câu 35 Điều chế CH3COOCH=CH2, người ta từ: A CH2=CH-OH CH3COOH B CH3OH CH2=CH-COOH C CH3COOH C2H2 D CH3COOH CH3OH Câu 36 Hợp chất thơm A có cơng thức phân tử C8H8O2 phản ứng với dung dịch NaOH dư thu muối Vậy A có số đồng phân cấu tạo phù hợp với giả thiết là: A B C D Câu 37 Trong cơng nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực phản ứng sau đây? A Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 B Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 C Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 D Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 Câu 38 Cho sơ đồ chuyển hóa sau : H 2O AgNO3 / NH HCl +A C H  → A CuO  → B   → C  → D → E Các chất A, B, C, D, E sơ đồ là: A C2H5OH, CH3CHO, CH3COONH4, CH3COOH, CH3COOC2H5 B C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO, CH3COO-C2H5 C CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOC2H5 Câu 39 Khi thủy phân đến xenlulozơ tinh bột, ta thu phân tử glucozơ Điều chứng tỏ: A Xenlulozơ tinh bột phảm ứng với Cu(OH)2 B Xenlulozơ tinh bột bao gồm gốc glucozơ liên kết với C Xenlulozơ tinh bột polime có nhánh D Xenlulozơ tinh bột tham gia phản ứng tráng gương Câu 40: Xà phòng hóa hồn tồn 4,4 gam CH3COOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 4,1 B 3,7 C 4,2 D 6,4 Câu 41 Cho m gam glucozơ lên men thành etanol với hiệu suất 80% Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh vào dung dịch nước vơi dư thu 20g kết tủa Giá trị m là: A 45g B 11,25g C 22,5g D 14,4g Tải tài liệu miễn phí Fanpage: https://www.facebook.com/onthithptquocgia2018/ Câu 42 Cho dãy chuyển hóa sau: + NaOH ( du ) +X Phenol → Phenyl axetat → Y (hợp chất thơm) t0 Hai chất X, Y sơ đồ là: A anhidric axetic, phenol B anhidric axetic, natri phenolat C axit axetic, natri phenolat D axit xetic, phenol Câu 43: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat etyl phenyloxalat Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu m gam hỗn hợp muối 10,9 gam hỗn hợp Y gồm ancol Cho toàn Y tác dụng với Na dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 40,2 B 49,3 C 42,0 D 38,4 Câu 44 Thực nghiệm sau không tương ứng với cấu trúc glucozơ? A Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; tác dụng (CH3CO)2O tạo este tetraaxetat B Tác dụng với: AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag C tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo kết tủa đỏ gạch làm nhạt màu nước brom D Có hai nhiệt độ nóng chảy khác Câu 45 Cơng thức hóa học sau nước Svayde, dùng hòa tan xenlulozơ trình sản xuất tơ nhân tạo? A [Cu(NH3)4](OH)2 B [Ag(NH3)2]OH C [Cu(NH3)2]OH D [Zn(NH3)4](OH)2 Câu 46: Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi 3,125 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ), thu được0,7 mol CO2 Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ thu hỗn hợp haiancol (có số nguyên tử cacbon) hỗn hợp hai muối Phân tử khối Z A 132 B 118 C 146 D 136 Câu 47 Cho 4,48 gam hỗn hợp etyl axetat phenyl axetat (có tỉ lệ mol : 1) tác dụng hết với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X, thu m gam chất rắn khan Giá trị m : A 5,6 B 4,88 C 3,28 D 6,4 Câu 48 Hàm lượng glucozơ máu người không đổi %? A 0,1% B 1% C 0,001% D 0,01% Câu 49 Quá trình chuyển hóa sau đúng? OH → glucozơ A Glucozơ → fructozơ B Fructozơ  − OH   → glucozơ C Fructozơ ¬   - D Glucozơ → fructozơ Câu 50 Tinh bột tan có phân tử khối khoảng 4000 đvC Số mắc xích phân tử tinh bột tan là: A 28 B 26 C 27 D 25 ……………………………….HẾT…………………………… Truy cập Fanpage: https://www.facebook.com/onthithptquocgia2018/ Truy cập channel học tập miễn phí: https://www.youtube.com/channel/UCbgs6NkDoaBxCOcEU8p-mZw ... HO-CH2-CH2-OH thu este: A CH3COO-CH2-CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-COO-CH3 B CH3COO-CH2-CH2-OOCCH3 CH3COO-CH2-CH2OH C CH3-OOC-CH2-CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH3 D CH3COO-CH2-CH2-OH CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3... đặc có H2SO4 tham gia: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → Sản phảm tạo thành là: A [C6H7O2(ONO3)3]n + 3nH2O B [C6H7O2(ONO)3]n + 3nH2O C [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O D [C6H7O2(NO3)3]n + 3n H2O Câu 26 Để chứng... Câu 17 Đốt cháy hoàn toàn 13 ,2 gam hỗn hợp este đồng phân ta thu 13 ,44 lít CO ( đktc ) 10 ,8 gam H2O Công thức cấu tạo este là: A C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H3COOCH3 HCOOC3H5 C (CH2OCOCH3 )2 (COOC2H5)2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 2 hóa học 12 , ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 2 hóa học 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay