Nâng cao chất lượng tín dụng dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh ba đình thanh hóa

89 44 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 20:57

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Tài ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương tận tình bảo trang bị cho em tảng kiến thức kĩ thiết thực cho việc nghiên cứu công việc sau Đặc biệt, em xin cảm ơn hướng dẫn thầy TS Phan Trần Trung Dũng, giúp em trình chọn đề tài, xây dựng khóa luận góp ý để em hồn thành khóa luận tốt Hà nội ngày 02 tháng 05 năm 2017 Người thực MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .6 DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG NHÂN 10 1.1 Các vấn đề chung tín dụng ngân hàng 10 1.1.1 Khái niệm đặc trưng tín dụng ngân hàng 10 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng .13 1.2 Tín dụng dành cho KHCN 15 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm tín dụng dành cho KHCN 15 1.2.2 Các loại hình tín dụng dành cho KHCN 16 1.2.3 Vai trò tín dụng dành cho KHCN 17 1.3 Chất lượng tín dụng dành cho KHCN 18 1.3.1 Quan điểm chất lượng tín dụng .18 1.3.2 Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụng dành cho KHCN .20 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng dành cho KHCN 26 1.3.4 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng dành cho KHCN .31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH BA ĐÌNH THANH HĨA 33 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa 33 2.1.1 Quá trình phát triển cấu tổ chức NHNN & PTNT - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa 33 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động chi nhánh 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh năm gần đây.36 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHNN & PTNT Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa .41 2.2.1 Thực trạng cấp tín dụng dành cho KHCN NHNN & PTNT - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa 41 2.2.2 Chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHNN & PTNT - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa 48 2.2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHNN & PTNT chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa 58 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN - CHI NHÁNH BA ĐÌNH THANH HÓA 64 3.1 Định hướng mục tiêu kinh doanh chi nhánh thời gian tới .64 3.1.1 Về công tác nguồn vốn 64 3.1.2 Về cơng tác tín dụng .66 3.1.3 Các công tác khác 67 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHNN & PTNT - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa 68 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn để mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng dành cho KHCN 68 3.2.2 Xây dựng sách khách hàng đắn .69 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động tín dụng nhân lĩnh vực có tiềm bên cạnh lĩnh vực phát triển mạnh 70 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý nợ, thu hồi xử lý nợ xấu 71 3.2.5 Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng .72 3.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ CBTD 72 3.2.7 Nâng cao chất lượng thẩm định 74 3.2.8 Xây dựng hoàn thiện xếp hạng tín nhiệm KHCN chi nhánh 75 3.2.9 Đảm bảo thực tốt quy trình cho vay .76 3.2.10 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng 76 3.2.11 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng 77 3 Kiến nghị 78 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 78 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước .78 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 80 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CSTT : Chính sách tiền tệ DN : Doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNN & PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại KHCN : Khách hàng nhân TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn VND : Việt Nam đồng DANH MỤC BẢNG BIỂU Danh mục bảng Bảng 2.1: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn giai đoạn từ năm 2009-2012 37 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ chi nhánh giai đoạn 2009-2012 .39 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ phân theo thời gian chi nhánh giai đoạn 2009-2012 40 Bảng 2.4: Doanh thu ngồi tín dụng chi nhánh giai đoạn 2009-2012 41 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ theo chủ thể giai đoạn 2009-2012 .50 Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ giai đoạn 2009-2012 52 Bảng 2.7 Tình hình nợ xấu chi nhánh giai đoạn 2009-2012 .55 Bảng 2.8: Thu nhập từ hoạt động cho vay dành cho KHCN giai đoạn 20092012 57 PHỤ LỤC .87 Phụ lục 1: So sánh danh mục sản phẩm tín dụng nhân Agribank, Vietinbank BIDV 87 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn theo chủ thể chi nhánh giai đoạn 2009-2012 37 Biểu đồ 2.2: So sánh tổng dư nợ dư nợ cho vay KHCN giai đoạn 2009-2012 51 Biểu đồ 2.3: Doanh số cho vay doanh số thu nợ giai đoạn 2009-2012 52 Biểu đồ 2.4: So sánh hệ số thu nợ chi nhánh NHNN & PTNT 54 địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2009-2012 54 Biểu đồ 2.5: So sánh vòng quay vốn tín dụng chi nhánh NHNN & PTNT địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2009-2012 56 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Được so sánh mạch máu kinh tế, Ngành ngân hàng đóng vai trò vơ quan trọng phát triển kinh tế xã hội Đặc biệt, kinh tế thị trường với chức cung cấp tín dụng cho kinh tế, vai trò hoạt động kinh doanh tín dụng NHTM khẳng định rõ nét Trong đó, phận tín dụng dành cho KHCN có tầm quan trọng định việc nâng cao, cải thiện đời sống người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước mảng kinh doanh tiềm đem lại nguồn thu nhập lớn cho Ngân hàng Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động kinh doanh NHTM, nhóm KHCN thường chiếm tỷ trọng nhỏ doanh số giao dịch việc phân tích thẩm định KHCN đơn giản so với khách hàng DN nên NHTM thường đặt nặng vấn đề quản trị chất lượng nghiệp vụ tín dụng dành cho khách hàng DN nhiều Do đó, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng dành cho KHCN cần trọng quan tâm Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, với kiến thức học trường kinh nghiệm thực tiễn trình thực tập chi nhánh NHNN & PTNT Ba Đình Thanh Hóa, em xin mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng dành cho khách hàng nhân ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHTM - Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHNN & PTNT chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHNN & PTNT chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHNN & PTNT chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa - Phạm vi nghiên cứu: Về mặt lý luận: Nội dung khóa luận chủ yếu tập trung vào mảng tín dụng dành cho đối tượng KHCN, sâu nghiên cứu phương pháp tiêu liên quan đến chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHNN & PTNT chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa Về mặt thực tiễn: Khóa luận sử dụng số liệu chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa giai đoạn 2009-2012 Thời gian ứng dụng giải pháp đề xuất: 2013-2015 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp quy nạp diễn giải - Phương pháp so sánh - Phương pháp thống kê Kết cấu đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại dành cho khách hàng nhân Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng dành cho khách hàng nhân ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng dành cho khách hàng nhân ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa 74 3.2.7 Nâng cao chất lượng thẩm định Bất kì khoản vay Ngân hàng chấp nhận phải thông qua trình thẩm định kĩ trước đến định cho vay, lãi suất vay, thời hạn vay… Chất lượng thẩm định nâng lên giúp chi nhánh nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng chủ động việc tham gia tư vấn, thẩm định từ chối từ đầu dự án khả thi, tiết kiêm chi phí cho kinh tế 3.2.7.1 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin Để cơng tác thẩm định tốt, đòi hỏi phải có đầy đủ thơng tin cần thiết cho q trình thẩm định thơng tin người vay, dự án xin vay Ngồi có thông tin khác liên quan thông tin thị trường, mơi trường kinh tế, trị xã hội, thông tin lĩnh vực hoạt động người vay Các thơng tin có đầy đủ xác đưa định đắn Để thẩm định tốt, CBTD cần thu thập thông tin từ nguồn khác: - Phỏng vấn trực tiếp người vay: Trong vấn cần làm rõ thông tin mục đích việc vay vốn, tình hình tài người vay khả trả nợ… Điều cần ý vấn trực tiếp CBTD ngồi giỏi chun mơn mà phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác có liên quan, hiểu rõ tâm lý người vấn Đối với khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh, CBTD cần điều tra trực tiếp sở sản xuất kinh doanh Trong điều tra trực tiếp sở sản xuất, cần nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh chung qua đánh giá triển vọng khách hàng - Thu thập thông tin từ bên ngồi: Ngân hàng thu thập thông tin từ đối tác làm ăn, từ ngân hàng bạn mà ngân hàng quan hệ, từ trung tâm thông tin chuyên nghiệp từ mối quan hệ cũ CBTD Ngày khoa học phát triển mạnh, kinh tế thị trường đòi hỏi thơng tin nhanh nhạy xác, chi nhánh cần xây dựng cho nguồn cung cấp thơng tin thường xun, xác với chi phí thấp - Lập quỹ thẩm định trang bị sở vật chất kỹ thuật cho công tác này: Việc thu thập thông tin phải bỏ chi phí định chi phí gặp gỡ, vấn khách hàng, chi phí cho CBTD xuống tận sở để trực tiếp điều tra, chi phí để mua thơng tin từ trung tâm cung cấp thơng tin, chi phí nhập tiêu tài vào phần mềm máy tính, đưa tồn thơng tin tổng hợp khách hàng vào 75 máy tính để cần CBTD truy cập dễ dàng Tuy nhiên, việc thu thập thơng tin khó khăn phạm vi thu thập thông tin rộng, kênh cung cấp thơng tin khơng đầy đủ khó tiếp cận cán thẩm định bị giới hạn thời gian Do người thẩm định phải thường xuyên ý vấn đề thu thập lưu trữ thông tin cách khoa học ngành nghề phụ trách Đối với chi nhánh NHNN & PTNT Ba Đình, cơng tác thẩm định cần phải đổi hồn thiện số khía cạnh: - Tăng cường thu thập thông tin từ nhiều nguồn đảm bảo độ khách quan xác - Xây dựng tính cụ thể cơng việc - Nâng cao trình độ thẩm định CBTD: Yếu tố người thẩm định dự án đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi người CBTD phải trang bị chun mơn tốt tác phong nhạy bén, động, xác công việc 3.2.7.2 Nâng cao chất lượng công tác xử lý thông tin Sau thu thập thơng tin đầy đủ, xác, cơng tác xử lý thông tin quan trọng định đến chất lượng công tác thẩm định: - Khi thẩm định dự án xin vay phải đốn rủi ro xảy ra, xem xét tính khả thi dự án khơng góc độ tài chính, mà ảnh hưởng tới môi trường, xã hội - Phân tích tiêu định tính cần ý: việc đánh giá tư cách người vay, khả tài khách hàng Thực tốt giải pháp cần trước yếu tố người, cán dày dặn kinh nghiệm, có kỹ giao tiếp, có nhạy cảm nghề nghiệp ln có phân tích, đánh giá cơng tác thẩm định xác Ngồi cần có quy trình thẩm định đầy đủ, chi tiết đến nhóm ngành, tốt có kinh nghiệm cán giàu kinh nghiệm trước khơng thể thiếu hệ thống quản lý, lưu trữ, phân tích thơng tin khoa học, nâng cao công tác thẩm định thời gian lẫn chất lượng 3.2.8 Xây dựng hồn thiện xếp hạng tín nhiệm KHCN chi nhánh Xếp hạng tín nhiệm đánh giá mức độ tín nhiệm, khả trả nợ tương lai khách hàng dựa hệ thống xếp hạng Một hệ thống xếp hạng tín 76 nhiệm tin cậy phải phân biệt rõ khách hàng/khoản vay theo hạng, dựa đặc điểm rủi ro tín dụng khách hàng/khoản vay Căn vào kết xếp hạng, chi nhánh từ chối khách hàng có mức điểm thấp, dành nhiều thời gian, nhân lực để tiếp tục thẩm định khách hàng vay đạt mức điểm yêu cầu Do đó, sử dụng xếp hạng tín nhiệm nội tiết kiệm thời gian, công sức, giảm bớt can thiệp từ người mang lại lợi ích cho ngân hàng khách hàng để ngân hàng đưa định cấp tín dụng mới, bổ sung cho khách hàng tốt hay cảnh báo sớm để có biện pháp kịp thời khách hànghạng tín nhiệm thấp 3.2.9 Đảm bảo thực tốt quy trình cho vay Quy trình cho vay phải tuân thủ chặt chẽ đảm bảo linh hoạt, tạo điều kiện quan trọng để ngân hàngđịnh cho vay đắn điều kiện cho khách hàng nhằm đảm bảo hai mục tiêu: an toàn sinh lợi Tại chi nhánh, CBTD cần linh hoạt việc áp dụng quy trình tín dụng vào trường hợp cụ thể Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng lâu dài với ngân hàng, bước hồ sơ, thủ tục không cần thiết Bước thu thập, điều tra thơng tin giảm nhẹ kế thừa thơng tin có sẵn, CBTD cần thiết phải thực đầy đủ, kỹ lưỡng bước quy trình, để đảm bảo khách hàng hiểu rõ thực yêu cầu ngân hàng Vì vậy, ngân hàng tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa thủ tục rườm ra, tạo uy tín thu hút KHCN ngày nhiều 3.2.10 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng Cơng tác kiểm tra kiểm sốt cơng tác quan trọng nhằm đánh giá tình hình tín dụng nói chung chất lượng tín dụng nói riêng Để nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro, chi nhánh cần phải có phòng ban nhóm cán nhân viên làm cơng tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát kịp thời sai sót để có biện pháp xử lí kịp thời Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng chi nhánh cần tiến hành theo bước sau: - Kiểm tra, phát bất hợp lý nghiệp vụ tín dụng trước tiến hành cung cấp tín dụng thông qua việc thẩm định, tái thẩm định điều kiện vay vốn theo quy định 77 - Giám sát trình thực hiện, hạn chế xảy sai sót nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra, để phòng tránh thiệt hại, rủi ro tín dụng thơng qua việc kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp, hợp lệ hồ sơ khách hàng, hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay yêu tố chứng từ, khớp giấy tờ… - Kiểm tra nghiệp vụ sau hồn thành nhằm phát sai sót, bất thường nghiệp vụ kiểm tra sử dụng vốn vay theo mục đích ghi hợp đồng tín dụng, kiểm tra tiến độ thực dự án, phương án, kiểm tra trạng tài sản bảo đảm tiền vay Chi nhánh cần thiết lập nhóm cán có lực đánh giá hoạt động tín dụng hai phía ngân hàng khách hàng không liên quan đến hoạt động cho vay, thu nợ làm phận với nhiệm vụ: - Thực công tác kiểm tra, giám sát việc làm CBTD cán lãnh đạo nhằm giúp cho họ tuân thủ đầy đủ theo quy trình, quy chế nghiệp vụ, đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu theo pháp luật - Tăng cường đạo công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm tra theo tháng, quý tất mặt nghiệp vụ theo đề cương kiểm tra NHNN & PTNT Việt Nam chương trình kiểm tra Giám đốc chi nhánh, tập trung trọng vào việc kiểm tra chấp hành chế độ, quy trình nghiệp vụ tín dụng, kế tốn ngân quỹ để phát hiện, ngăn chặn kịp thời sai sót, tiêu cực phát sinh - Giải đơn thư, khiếu nại, tố cáo khách hàng cán công nhân viên Để phát huy cơng tác kiểm sốt nội bộ, cần hồn hệ thống kế tốn xây dựng hệ thống báo cáo kế toán phận, báo cáo kế tốn hợp nhất… cơng nghệ hỗ trợ để liên kết thông tin thu thập giúp việc kiểm soát nội dễ dàng, nhanh 3.2.11 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng Sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống ngân hàng năm gần mở hội cho khách hàng nhà đầu tư tiếp cận với sản phẩm dịch vụ cao cấp Theo thống kê nhất, tỉ lệ tín dụng GDP tỉ lệ tiền gửi GDP tăng tương ứng từ 17,7% 13,6% năm 1991 lên 115 130% năm 2010 Số lượng máy ATM tài khoản 78 nhân có gia tăng nhanh chóng Tính đến cuối năm 2010, tồn quốc số lượng thẻ toàn hệ thống đạt 28,5 triệu với 11.000 máy ATM 50.000 POS Thẻ ngân hàng ngày trở nên phổ biến ngân hàng trọng phát triển Tuy nhiên, so sánh với nước khu vực giới khả tiếp cận đến dịch vụ ngân hàng đại người Việt Nam thấp Phân bổ chi nhánh giao dịch thương mại chưa đồng Chính thực tế đặt yêu cầu nâng cao sở hạ tầng đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng qua cải thiện sức cạnh tranh ngân hàng, tối đa hóa nhân lực, tiết kiệm chi phí quản lý, đơn giản hóa thủ tục yêu cầu mở rộng kênh giao tiếp ngân hàng khách hàng thông qua việc xây dựng máy ATM, POS, tăng cường dịch vụ Home-Banking, Internet-banking … Vì vậy, cần tiếp tục phát triển, đổi công nghệ thông tin ngân hàng, trì vận hành tốt hệ thống mạng, thiết bị, hạ tầng công nghệ, hệ thống ứng dụng NHNN NHNN & PTNT Việt Nam triển khai thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng trình độ tin học cho cán chi nhánh nhằm đáp ứng yêu cầu đại hoá hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, chi phí trang bị công nghệ đào tạo, bồi dưỡng không nhỏ nên việc thực giải pháp cần hỗ trợ NHNN & PTNT Việt Nam với chi nhánh 3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước - Chính phủ cần tạo lập mơi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ để ngân hàng khách hàng thực đầy đủ quyền nghĩa vụ - Chính phủ cần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho môi trường chúng hoạt động kinh tế diễn bao gồm thân ngân hàng khách hàng vay vốn 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Tăng cường vai trò giám sát, tra, hồn thiện cơng tác tra nghiệp vụ lẫn đội ngũ cán tra Công tác tra cần đặc biệt trọng đến tra quản trị điều hành chất lượng tín dụng Hoạt động tra giám sát dừng mức phát 79 chưa thật kiên việc xử lí triệt để sai phạm hệ thống ngân hàng dẫn đến hiệu công tác tra chưa cao Do vậy, để hồn thiện nâng cao vai trò tra NHNN cần phải quan tâm tới vấn đề sau: - Bám sát hoạt động tín dụng ngân hàng để sớm phát ngăn chặn kịp thời sai phạm; tập trung tra chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội nhằm quản lí tốt chất lượng tín dụng - Đổi nâng cao chất lượng tra tra chỗ; tăng cường việc giám sát ngân hàng sau tra, xử lí nghiêm trường hợp tái phạm - Tăng cường đội ngũ cán tra; thực biện pháp để chuyển cán giỏi chuyên môn, vững lĩnh, kinh nghiệm công tác tra ngân hàng đưa cán yếu trình độ, khơng đủ lĩnh, phẩm chất khỏi đội ngũ tra Thông qua tra giám sát nhằm tăng cường tính cơng khai, minh bạch hoạt động tín dụng ngân hàng để củng cố niềm tin thành phần kinh tế vào hệ thống ngân hàng Việt Nam 3.3.2.2 Nâng cao quy mô hoạt động chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Trong hoạt động tín dụng phải thực an tồn - hiệu - bền vững ln tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam mà kinh tế giới tồn nhiều bất ổn, phát triển không vững Do vậy, việc Nhà nước tiếp tục mở rộng quy mô nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia cần thiết vì: - Giúp NHNN có thêm thơng tin cần thiết để thực chức quản lý giám sát hoạt động TCTD nước - Giúp TCTD đối phó với vấn đề thơng tin bất cân xứng Thơng tin tích cực giúp ngân hàng giảm chi phí thơng tin, giảm thời gian xem xét định tín dụng, khơng bỏ lỡ hội tiếp cận khách hàng tốt Còn thơng tin tiêu cực giúp ngân hàng ngăn ngừa rủi ro, tránh khoản nợ xấu Việc chia sẻ thông tin giúp cho 80 TCTD TCTD nhỏ khơng có đủ kinh nghiệm chi phí để điều tra thơng tin từ góp phần thúc đẩy phát triển TCTD - Hệ thống thông tin giúp loại trừ ý tưởng không lành mạnh số khách hàng đồng thời vay nhiều ngân hàng, họ biết hành vi họ không qua mặt hệ thống chia sẻ thông tin ngân hàng Từ góp phần nâng cao tư cách đạo đức doanh nghiệp - Do có thêm thơng tin từ quan Thơng tin tín dụng, TCTD đẩy mạnh cho vay, tăng trưởng dư nợ tín dụng, đặc biệt dư nợ tăng đảm bảo chất lượng - Ở Việt Nam, thơng tin tín dụng nguồn thơng tin tín dụng đáng tin cậy giúp TCTD khâu xem xét định tín dụng thực nâng cao chất lượng tín dụng Trong kinh tế thị trường nay, tín dụng nguồn vốn định phát triển DN kinh tế nói chung Vì thúc đẩy quy mô hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thông tin quốc gia góp phần vào việc sử dụng nguồn vốn hạn chế nước hiệu hơn, đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng bền vững kinh tế 3.3.2.3 Hồn thiện mơi trường pháp lý Mơi trường pháp lý hồn thiện tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi cho TCTD ngân hàng hoạt động Do đó, NHNN cần rà sốt lại hệ thống văn pháp lý ngân hàng để xóa bỏ chồng chéo, thiếu đồng Ngoài ra, cần phải ban hành văn pháp quy phù hợp với thực tế, phù hợp với thông lệ quốc tế để hệ thống văn ngành mang tính thực tiễn cao 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 3.3.3.1 Ban hành văn hướng dẫn cụ thể NHNN & PTNT Việt Nam có nhiều văn hướng dẫn việc thực quy trình tín dụng nhằm giúp việc cho vay thực quy trình mà NHNN đặt ra, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể NHNN & PTNT Việt Nam ngân hàng nên có văn hướng dẫn cụ thể song phải kịp thời xác nghiệp vụ có văn NHNN, ngành Chính phủ liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng loại tín dụng ngắn hạn Điều 81 giúp CBTD, CBTD nắm bắt công việc nhanh chóng, cơng việc cho vay sn sẻ hiệu 3.3.3.2 Có sách nhân tuyển chọn, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán có sách khen thưởng rõ ràng NHNN & PTNT Việt Nam cần có sách đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, đồng thời trọng đến việc gửi cán đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu tìm cách ứng dụng nghiệp vụ mà ngân hàng giới áp dụng Trong điều kiện máy tính ứng dụng rộng rãi hoạt động ngân hàng nay, tiến tới thực tất nghiệp vụ tín dụng qua mạng máy tính việc đào tạo nâng cao trình độ cán máy tính cần thiết, mang tính chất định hoạt động ngân hàng Do vậy, có sách tuyển chọn, đào tạo nâng cao trình độ cán hợp lý, ngân hàng đảm bảo vị thị trường, vươn lên thành ngân hàng dẫn đầu toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam 3.3.3.3 Đổi mạnh mẽ quản trị điều hành Việc đổi mạnh mẽ chế quản trị điều hành phải theo nguyên tắc ngân hàng hệ thống thống nhất, theo chuẩn mực pháp luật quy định phù hợp với thông lệ quốc tế Nâng cao lực trách nhiệm thành viên hội đồng quản trị theo hướng hội đồng quản trị điều hành công việc chủ chốt, ban điều hành thừa hành đạo hội đồng quản trị, chức điều hành tổng giám đốc nhẹ Trong thời gian tới cần chuyển sang quản lý theo thị trường, nhóm khách hàng loại hình dịch vụ Cơ cấu lại mơ hình tổ chức theo hướng nâng cao kỹ quản lý rủi ro cách thành lập phận quản lý rủi ro, phận quản lý tài sản nợ, tài sản có Khơng nên phân cấp tập trung quyền lớn vào tay hội đồng quàn trị gây chậm chạp điều hành, thông tin khơng thơng suốt dẫn đến thiếu xác ban hành lệnh xuống cấp 3.3.3.4 Tiếp tục triển khai chương trình đại hóa ngân hàng Bước đầu chương trình đại hóa ngân hàng NHNN & PTNT Việt Nam triển khai tích cực, mang đến kết định Trong thời gian tới, Ngân hàng tiếp tục phát huy áp dụng nhanh công nghệ tiên tiến 82 hoạt động Đồng thời, ln tích cực cập nhật, học hỏi cơng nghệ mới, tạo điều kiện áp dụng nhanh chóng công chi nhánh 3.3.3.5 Xây dựng hình ảnh văn hóa doanh nghiệp NHNN & PTNT Việt Nam cần chủ động, tích cực việc xây dựng, củng cố uy tín thương hiệu ngân hàng, khẳng định niềm tin yêu nơi khách hàng, góp phần “Mang phồn thịnh đến khách hàng” theo triết lý kinh doanh ngân hàng 3.3.3.6 Phối hợp hoạt động chi nhánh chi nhánh với hội sở Đề nghị Tổng Giám đốc, Ban Kế hoạch tạo điều kiện cho chi nhánh Ba Đình chia sẻ sử dụng nguồn vốn dự án mà NHNN & PTNT Việt Nam làm đầu mối nhận vốn để tăng cường khả nguồn vốn, cạnh tranh với TCTD khác địa bàn Đề nghị Ban, Phòng, Trung tâm Trụ sở hỗ trợ tích cực cho chi nhánh công tác đào tạo, hướng dẫn mặt nghiệp vụ để chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh mà NHNN & PTNT Việt Nam giao cho 83 KẾT LUẬN Là phân khúc thị trường tín dụng tiềm đem lại nguồn lợi lớn cho ngân hàng, bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam NHNN & PTNT - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa, thị trường tín dụng nhân ngày trở nên cạnh tranh gay gắt, ẩn chứa nhiều rủi ro Do đó, nâng cao chất lượng tín dụng dành cho KHCN cần thiết chi nhánh Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, luận văn thực nhiệm vụ sau: - Hệ thống hoá vấn đề chất lượng tín dụng dành cho KHCN NHTM, đề cập đến tiêu định tính định lượng để đánh giá xác chất lượng tín dụng nhân cho NHTM - Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng dành cho KHCN chi nhánh Ba Đình qua năm gần nhất, luận văn kết đạt được, mặt tồn nguyên nhân - Đề cập định hướng đưa số giải pháp kiến nghị giúp chi nhánh nâng cao chất lượng tín dụng dành cho KHCN Tuy nhiên, phạm vi hiểu biết hạn chế bị giới hạn dung lượng khóa luận tốt nghiệp nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, nhầm lẫn Vì vậy, em mong nhận đựơc ý kiến đóng góp q báu thầy để khóa luận nhận thức thân hoàn thiện 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình - Nguyễn Minh Kiều, 2005, Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê - Nguyễn Minh Kiều, 2009, Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài - Fredric Minskin , 2001, Giáo trình tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB khoa học-kỹ thuật - Nguyễn Văn Tiến, 2010, Giáo trình kinh tế tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê Báo cáo, tài liệu nội - NHNN & PTNT chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa, Phòng tài kế toán, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2009 - NHNN & PTNT chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa, Phòng tài kế tốn, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2010 - NHNN & PTNT chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa, Phòng tài kế tốn, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2011 - NHNN & PTNT chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa, Phòng tài kế tốn, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2012 - Sổ tay tín dụng NHNN & PTNT Việt Nam Các văn bản, quy định - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , 2005, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước, 2011, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001, Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng - Ngân hàng Nhà nước, 2005, Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005 việc sửa đổi, bổ sung số điều quy chế cho vay tổ chức khách hàng ban hành theo định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 85 - Ngân hàng Nhà nước, 2002, Quyết định 1381/ 2002/QĐ-NHNN ngày 16/12/2002 việc tổ chức tín dụng cho vay khơng có bảo đảm tài sản Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành - Ngân hàng Nhà nước, 2003, Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN ngày 4/4/2003 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 1381/ 2002/QĐNHNN ngày 16/12/2002 việc tổ chức tín dụng cho vay khơng có bảo đảm tài sản - NHNN & PTNT Việt Nam, 2010, Quyết định 666/QĐ-HĐQT-TDHO ngày 15/6/2010 quy định quy trình cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - NHNN & PTNT Việt Nam, 2010, Quyết định 909/QĐ-HĐQT-TDHO ngày 22/7/2010 quy định quy trình cho vay hộ gia đình, nhân hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - NHNN & PTNT Việt Nam, 2011, Quyết định số 881/QĐ-HĐQT-TDHO ngày 16/7/2011 việc ban hành quy định thực Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn - NHNN & PTNT Việt Nam, 2007, Quyết định số 1300/QĐ-HĐQT-TDHO ngày 03 tháng 12 năm 2007 quy định bảo đảm tiền vay Websites, báo Lê Hồng Vân, 2010, Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại, http://voer.edu.vn/module/kinh-te/chat-luong-tin-dung-cua-ngan-hang-thuongmai.html (truy cập ngày 15/4/2013) Website NHNN & PTNT Việt Nam, http://agribank.com.vn/61/955/khach-hang-ca-nhan/cho-vay-ca-nhan ho-giadinh/cho-vay-mua-sam-hang-tieu-dung-vat-dung-gia-dinh.aspx (cập nhật ngày 28/4/2013) Website NHNN & PTNT Việt Nam, http://agribank.com.vn/31/820/tintuc/hoat-dong-agribank/2013/03/6423/25-nam-xay-dung-va-phat-trien-cuaagribank-gop-phan-phat-trien-kinh-te -xa-hoi-cua-dat-nuoc-va-he-thong-nganhang-viet-nam 24-3-2013-.aspx 86 Website Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/product/loan/ (cập nhật ngày 28/4/2013) Website Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, http://bidv.com.vn/Sanphamdichvu/khachhangcanhan/Cac-san-pham-tin-dung.aspx (truy cập ngày 28/4/2013) - Tổng cục thống kê, 2012, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2012 - Dương Hồng Tâm, 2001, Góp thêm ý kiến nâng cao chất lượng tín dụng, Tạp chí ngân hàng số 12/2001, tr33-35 - Nguyễn Thị Mỹ Dung, 2007, Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao-Một chiến lược cho tổ chức tín dụng xu hội nhập, Tạp chí ngân hàng 87 PHỤ LỤC Phụ lục 1: So sánh danh mục sản phẩm tín dụng nhân Agribank, Vietinbank BIDV Agribank Vietinbank BIDV Danh - Cho vay mua sắm hàng tiêu - Cho vay sản xuất - Cho vay tiêu Mục dùng vật dụng gia đình kinh doanh thơng dùng tín chấp Sản - Cho vay xây dựng mới, sửa thường - Thấu chi tín Phẩm chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà - Cho vay nhân chấp Tín dân cư kinh doanh chợ - Cho vay mua Dụng - Cho vay mua phương tiện lại - Cho vay cửa hàng nhà cửa hiệu - Cho vay hỗ trợ du học - Cho vay mua Nhân - Cho vay người lao động làm - Cho vay phát triển tơ việc nước ngồi nơng nghiệp nông - Chiết - Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ thôn khấu/cho vay sản xuất kinh doanh, dịch vụ - Cho vay nhà bảo đảm - Cho vay lưu vụ - Cho vay mua ô tô giấy tờ có giá, - Cho vay đầu tư vốn cố định dự - Cho vay chứng thẻ tiết kiệm án sản xuất kinh doanh minh tài - Cho vay ứng - Cho vay trả góp - Cho vay du học trước tiền bán - Cho vay cầm cố giấy tờ có giá nước ngồi - Cho vay thấu chi tài khoản - Cho vay người - Cho vay phát hành thẻ tín dụng Việt Nam làm việc chứng khốn - Cho vay ứng trước tiền bán nước chứng khoán - Cho vay đảm bảo - Cho vay mua cổ phiếu phát số dư tiền gửi, hành lần đầu sổ tiết kiệm, giấy tờ - Cho vay mua cổ phiếu tăng vốn có giá góp - Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán (Nguồn: agribank.com.vn, vietinbank.vn, bidv.com.vn) 88 Phụ lục 2: Doanh số thu nợ giai đoạn 2009-2012 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2009 Doanh số thu nợ KHCN 186 484 Mức tăng trưởng tuyệt đối Mức tăng trưởng tương đối (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động NHNN & PTNT Ba Đình Thanh Hóa) 2010 172 486 -13 998 -7,5 % kinh doanh 2011 2012 207 291 282 820 34 805 75 529 20,17 % 36,43 % 2009-2012, chi nhánh ... Nam - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng dành cho khách hàng cá nhân ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa. .. luận chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại dành cho khách hàng cá nhân Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng dành cho khách hàng cá nhân ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Việt Nam. .. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH BA ĐÌNH THANH HĨA 33 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh ba đình thanh hóa, Nâng cao chất lượng tín dụng dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh ba đình thanh hóa, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, 1 Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng, 2 Tín dụng dành cho KHCN, 3 Chất lượng tín dụng dành cho KHCN, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH BA ĐÌNH THANH HÓA, 1 Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa, 2 Thực trạng chất lượng tín dụng dành cho KHCN tại NHNN & PTNT - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa, địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2009-2012, Bảng 2.8: Thu nhập từ hoạt động cho vay dành cho KHCN giai đoạn 2009-2012, CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH BA ĐÌNH THANH HÓA, 1 Định hướng mục tiêu kinh doanh của chi nhánh trong thời gian tới, 2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng dành cho KHCN tại NHNN & PTNT - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay