Giải phóng phụ nữ từ quan điểm chủ nghĩa mác lênin đến tư tưởng hồ chí minh, quan điểm của đảng cộng sản việt nam và thực tiễn ở nước ta

136 148 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 20:45

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền người vấn đề xuyên suốt đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân téc lịch sử, vấn đề bật thời đại Quyền người, dĩ nhiên trước hết quyền cho cá nhân, quyền khẳng định chủ thể với quyền lợi, nghĩa vụ người khác Thế loài người vạch đôi xã hội, nửa đàn ông, nửa đàn bà, đàn bà bị hạn chế bị loại trừ khỏi quyền người Chính lẽ đó, vấn đề giải phóng người, đặc biệt giải phóng phụ nữ nhà tử tửụỷng xã hội chủ nghĩa quan tâm ngày vấn đề chung toàn nhân loại, lẽ quan tâm đến phụ nữnghĩa quan tâm đến nguồn lực có vai trò đặc biệt quan trọng tồn phát triển xã hội loài người Lịch sử xã hội chứng minh tiến xã hội chậm lại xã hội có phận đơng đảo người bị áp bóc lột, bị hạn chế bị loại trừ Vì vấn đề giải phóng phụ nữ đặt từ lâu Từ kỷ thứ XIX chủ nghĩa Mác - Lênin đời góp phần quan trọng việc giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng nam nữ (mà ngày theo cách gọi nhà khoa học đại Việt Nam bình đẳng giới) nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng xã hội, giải phóng người Đây đóng góp vĩ đại chủ nghĩa Mác - Lênin phát triển khoa học giới giới nói chung Việt Nam nói riêng Trong lịch sử dựng nước giữ nước dân téc Việt Nam, phụ nữ ln giữ vị trí quan trọng có cống hiến to lớn, góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang dân téc, đồng thời tạo nên truyền thống giới Nhận thức rõ vai trò quan trọng phụ nữ, sau giành độc lập năm 1945, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đặt móng cho nghiệp giải phóng phụ nữ Điều Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 khẳng định quyền bình đẳng nam nữ Trải qua nhiều lần sửa đổi Hiến pháp, song tưởng bình đẳng giới ln bổ sung hoàn thiện Tất Hiến pháp từ 1946, 1959, 1980, 1992 khẳng định: phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Ngồi có hàng loạt văn bản, thị, nghị khác khẳng định quyền bình đẳng nam nữ Nghị 04 Bộ Chính trị, Chỉ thị 37 CT/TW, Chỉ thị 44/CT Gần nhất, sau thực thành công Chiến lược Kế hoạch hành động quốc gia tiến phụ nữ đến năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ký định phê duyệt Chiến lược quốc gia tiến phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 Kế hoạch hành động tiến phụ nữ Việt Nam đến năm 2005 Nhìn chung, năm qua việc thực Chỉ thị, Nghị Đảng Nhà nước bình đẳng giới đạt thành tựu bước đầu đáng ghi nhận Địa vị người phụ nữ Việt Nam ngày khẳng định đề cao đóng góp to lớn họ thành tựu chung nước quan tâm Đảng Cộng sản Việt Nam Tuy nhiên, chưa nhận thức đầy đủ khác biệt giới, chưa vận dụng tiếp thu thành tựu lý luận quan trọng mà chủ nghĩa Mác Lênin để lại cho khoa học giới nên nghiệp bình đẳng giới số hạn chế định tưởng "trọng nam khinh nữ", nạn ngược đãi phụ nữ, tác phong gia trưởng, chun quyền, độc đốn khơng Ýt đàn ơng, thiếu bình đẳng việc định lớn đầu sản xuất, định hướng hôn nhân, nghề nghiệp cho tồn khơng Ýt nơi nhiều gia đình Maởt khaực xã hội gia đình chưa thực nhìn nhận, đánh giá hết cống hiến phụ nữ khó khăn họ, mặt nặng huy động, khai thác đóng góp phụ nữ mà chưa coi trọng mức việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ mặt, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, đáp ứng đòi hỏi ngày cao sống Chính điều làm chậm trình thực mục tiêu cơng xã hội bình đẳng giới nước ta Tình hình đặt yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận giải phóng phụ nữ cách thấu đáo từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến thực tiễn Việt Nam, góp phần khẳng định tìm điều kiện bản, giải pháp chủ yếu nhằm thực cơng giải phóng phụ nữ, phát huy vai trò phụ nữ tất lĩnh vực đời sống xã hội Đó nhiệm vụ vừa bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa thời cấp bách, đòi hỏi nỗ lực toàn đảng, toàn dân, trước hết ngành, cấp, nhà khoa học quan tâm nghiên cứu vấn đề Chính thực tế thơi thúc tơi chọn đề tài: "Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thực tiễn nước ta" làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề giải phóng phụ nữ từ lâu nhiều nhà tưởng nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin quan tâm nghiên cứu đề cập sớm nhiều tác phẩm, điển hình như: "Mác - Ăngghen - Lênin giải phóng phụ nữ"; "Ba cách mạng với vấn đề giải phóng phụ nữ" (1976); "Bác Hồ với nghiệp giải phóng phụ nữ" (1990) Ngồi có tác phẩm lý luận quan trọng C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin như: "Tình cảnh giai cấp lao động Anh"; "Gia đình thần thánh"; "Tun ngơn Đảng Cộng sản"; "Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước"; "Chủ nghĩa lao động nữ"… Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu cách mạng giành quan tâm thích đáng việc đề chủ trương, đường lối, sách nhằm giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng nam nữ Với quan tâm Đảng Nhà nước, tài trợ tổ chức quốc tế, tâm huyết nhà khoa học, số vấn đề lý luận thực tiễn nghiên cứu phụ nữ đặt ra, xem xét có hướng giải đắn Nhiều Hội thảo khoa học Trung tâm nghiên cứu vào khía cạnh khác vai trò phụ nữ cơng trình: "Thực trạng gia đình Việt Nam vai trò phụ nữ đình" (1990); "Gia đình, người phụ nữ giáo dục gia đình" (1993); "Gia đình Việt Nam nghiệp đổi đất nước vấn đề xây dựng người " (1995); "Đánh giá tiến phụ nữ từ 1985-1995" (1995) Những cơng trình thực trạng vai trò phụ nữ gia đình, ngồi xã hội nước ta, nêu lên kiến nghị nhằm thay đổi bổ sung sách xã hội phụ nữ để họ có điều kiện phát huy hết vai trò nghiệp đổi Giáo sư Lê Thị Nhâm Tuyết với "Phụ nữ Việt Nam qua thời đại" làm bật vai trò phụ nữ Việt Nam suốt chiều dài lịch sử dân téc, từ buổi đầu dựng nước đến năm 1968 Nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước vai trò phụ nữ gia đình như: "Vai trò gia đình hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam" Giáo sư Lê Thi làm chủ nhiệm; "Phụ nữ giới phát triển" (1996) tác giả Trần Thị Vân Anh Lê Ngọc Hùng; "Phụ nữ bình đẳng giới đổi Việt Nam" (1998) Giáo sư Lê Thi; "Luận khoa học cho việc đổi sách xã hội phụ nữ gia đình" Phó giáo sư Trần Thị Vân Anh làm chủ nhiệm Tất cơng trình phản ánh thay đổi vai trò phụ nữ gia đình bước đầu có số kiến nghị nhằm phát huy vai trò phụ nữ gia đình cơng đổi Ngồi có luận văn, luận án "Bình đẳng giới gia đình nông thôn đồng sông Hồng nay" (2002) tác giả Chu Thị Thoa; "Gia đình Việt Nam vai trò người phụ nữ gia đình nay" tác giả Dương Thị Minh; "Học thuyết Mác - Lênin phụ nữ liên hệ với thực tiễn nước ta" (2002) tác giả Lê Ngọc Hùng Đó tác phẩm, luận văn, luận án bước đầu đặt sở lý luận cho việc nghiên cứu phụ nữ gia đình theo phương pháp tiếp cận giới - mét phương pháp nghiên cứu mẻ lại hiệu Các công trình nghiên cứu kể liệu tham khảo quan trọng giúp tơi hồn thành đề tài luận văn Tuy nhiên, nước ta, nghiên cứu chuyên sâu quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin phụ nữ Ýt Trong thư mục cơng trình nghiên cứu viết công bố, xuất cán Trung tâm nghiên cứu khoa học gia đình phụ nữ có Ýt Ên phẩm chuyên bàn vấn đề giải phóng phụ nữ Trước tình hình đó, tác giả chọn đề tài: "Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thực tiễn nước ta" với mong muốn góp phần cơng sức nhỏ bé vào nỗ lực chung toàn xã hội vấn đề giải phóng phụ nữ phương diện lý luận lẫn thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích Trên sở làm rõ quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta giải phóng phụ nữ, tác giả luận chứng điều kiện giải pháp chủ yếu nhằm giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng giới đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.2 Nhiệm vơ Để đạt mục đích đề ra, tác giả luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau đây: - Hệ thống hóa, khái quát hóa quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin vấn đề giải phóng phụ nữ làm rõ vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vấn đề giải phóng phụ nữ Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam - Làm rõ thực trạng vấn đề giải phóng phụ nữ nước ta - Phân tích điều kiện giải pháp chủ yếu nhằm thực nghiệp giải phóng phụ nữ, tiến tới bình đẳng giới tình hình 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tiến trình giải phóng phụ nữ chủ nghĩa Mác Lênin, tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta lịch sử Việt Nam, lý luận thực tiễn Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta vấn đề giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng giới - Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu: lơgíc lịch sử; phân tích tổng hợp liệu thực tế để giải nhiệm vụ đặt Tác giả luận văn kế thừa công cụ phân tích giới để tìm hiểu, phân tích, lý giải thực trạng bình đẳng giới Việt Nam Những đóng góp mặt khoa học luận văn - Lần vấn đề giải phóng phụ nữ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta nghiên cứu cách có hệ thống Tác giả luận văn bước đầu kết hợp chặt chẽ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam với phương pháp tiếp cận giới xem xét lý giải vấn đề bình đẳng giới, coi bước phát triển lơgíc q trình nhận thức, làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn chủ nghĩa Mác Lênin giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng giới - Luận văn điều kiện giải pháp chủ yếu thực cơng giải phóng phụ nữ, tiến tới bình đẳng giới Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn luận văn Với đóng góp mặt khoa học đây, luận văn góp phần vào việc nghiên cứu vấn đề lý luận cơng giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng giới đồng thời cung cấp thêm sở khoa học, cho việc hoạch định chiến lược tổng thể sách cụ thể tiến phụ nữ, thực nghiệp giải phóng phụ nữ nhằm phát huy khả sáng tạo họ trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, giảng dạy gia đình, giới hệ thống trường Đảng, trường đào tạo cán nữ trường trung cấp lý luận trị nước ta Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu làm chương, tiết Chửụng CHUÛ NGHểA MÁC - LÊNIN, Tệ TệễÛNG HỒ CHÍ MINH VAỉ ẹẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VẤN ẹỀ GIẢI PHÓNG PHUẽ Nệế 1.1 CHỦ NGHểA MÁC - LÊNIN BAỉN VỀ ẹềA Về NGệễỉI PHUẽ Nệế TRONG XAế HỘI Tệ BẢN CHỦ NGHểA 1.1.1 ẹũa vũ ngửụứi phú nửừ saỷn xuaỏt tử baỷn chuỷ nghúa “Vaỏn ủề giaỷi phoựng phú nửừ” tửứ lãu ủaừ ủửụùc nhiều nhaứ khoa hóc quan tãm nghiẽn cửựu nhửng cho ủeỏn coứn nhiều yự kieỏn khaực Coự yự kieỏn cho raống, noựi ủeỏn giaỷi phoựng phuù nửừ laứ noựi ủeỏn ủũa vũ ngửụứi phuù nửừ xaừ hoọi coự giai caỏp ủoỏi khaựng Loaùi yự kieỏn khaực laùi cho raống, giaỷi phoựng phú nửừ laứ vaỏn ủề coự tớnh lũch sửỷ nẽn xaừ hoọi coự giai caỏp ủoỏi khaựng giaỷi phoựng phú nửừ thửùc chaỏt laứ baứn ủũa vũ ngửụứi phuù nửừ xaừ hoọi Coứn xaừ hoọi xaừ hoọi chuỷ nghúa, giaỷi phoựng phú nửừ laứ ủề caọp ủeỏn vai troứ phuù nửừ gia ủỡnh vaứ ngoaứi xaừ hoọi Nhìn chung, mi loái yự kieỏn ủều coự tớnh hụùp lyự cuỷa noự, song moọt caựch heọ thoỏng vaứ khaựi quaựt thỡ caực quan nieọm trẽn ủều chửa ủaùt tụựi, coứn loaùi boỷ tớnh phong phuự, daùng cuỷa thuaọt ngửừ naứy Khi baứn caựch máng Trung Quoỏc vụựi vieọc giaỷi phoựng phuù nửừ vaứo naờm 1923, Chuỷ tũch Hồ Chí Minh cho raống vaỏn ủề giaỷi phoựng phú nửừ laứ: Quyền bỡnh ủaỳng giaựo dúc, kinh teỏ, chớnh trũ cho caỷ ủaứn oõng cuừng nhử cho caỷ ủaứn baứ thi haứnh heọ thoỏng trửụứng hoùc thoỏng nhaỏt, tửực laứ thaứnh laọp trửụứng hoùc, ủoự trai vaứ gaựi cuứng hóc, traỷ cõng nhử cho sửù lao ủoọng nhử Quyeàn ủửụùc nghổ ngụi vaứ tieàn trụù caỏp cho trửụứng hụùp ủau oỏm, coự mang [38, tr.11] Caực nhaứ khoa hoùc xaừ hoọi Xõ vieỏt trửụực ủãy quan nieọm raống: Vaỏn ủề giaỷi phoựng phú nửừ laứ vaỏn ủề ủũa vũ ngửụứi phú nửừ dửụựi chuỷ nghúa tử baỷn, veà nhửừng ủửụứng vaứ 10 phửụng phaựp giaỷi phoựng lao ủoọng phuù nửừ veà maởt xaừ hoọi vaứ thửùc hieọn sửù bỡnh ủaỳng thửùc sửù cuỷa hó, sửù tham gia cuỷa vaứo cõng cuoọc xãy dửùng chuỷ nghúa xaừ hoọi vaứ chuỷ nghúa coọng saỷn [58, tr.390] Toồng hụùp caực yự kieỏn trẽn coự theồ nhaọn thaỏy: “Vaỏn ủề giaỷi phoựng phú nửừ” thửùc chaỏt laứ baứn ủũa vũ, vai troứ cuỷa phuù nửừ xaừ hoọi vaứ nhửừng ủửụứng giaỷi phoựng phú nửừ, ủaỷm baỷo quyền bỡnh ủaỳng cuỷa phú nửừ trẽn taỏt caỷ caực lúnh vửùc kinh teỏ, chớnh trũ, vaờn hoựa, xaừ hoọi nhaốm phaựt huy vai troứ to lụựn cuỷa phuù nửừ gia ủỡnh cuừng nhử xaừ hoọi “ẹũa vũ ngửụứi phuù nửừ” laứ phửực theồ caực ủieàu kieọn kinh teỏ - xaừ hoọi ủaởc trửng cho cuoọc soỏng lao ủoọng saỷn xuaỏt vaứ sinh hoát cuỷa phú nửừ gia ủỡnh vaứ xaừ hoọi ẹeồ khaộc hóa ủũa vũ ngửụứi phú nửừ xaừ hoọi, nhaỏt laứ xaừ hoọi tử baỷn chuỷ nghúa, caực nhaứ kinh ủieồn ủaừ sửỷ duùng haứng loaùt caực khaựi nieọm khaực nhử “ủũa vũ xaừ hoọi”; “sửù thoỏng trũ ”; “sửù baỏt coõng”; “sửù baỏt bỡnh ủaỳng xaừ hoọi” Noựi ủeỏn ủũa vũ ngửụứi phú nửừ saỷn xuaỏt tử baỷn chuỷ nghúa C.Maực vaứ Ph.Aấngghen ủaừ toá caựo kieồu boực loọt tử baỷn chuỷ nghúa ủoỏi vụựi lao ủoọng nửừ Boùn chuỷ tử baỷn ủaừ boỷ tieàn mua sửực lao ủoọng cuỷa phú nửừ vaứ baột laứm vieọc ủeỏn kieọt sửực ủiều kieọn khõng ủaỷm baỷo veọ sinh daón ủeỏn beọnh taọt, tửỷ vong Tyỷ leọ maộc beọnh cuỷa phú nửừ bao giụứ cuừng cao nam giụựi C.Maực chổ roừ: “trong nhửừng nghề nghieọp cuỷa phú nửừ nhử bõng, len, lúa vaứ ủồ goỏm tyỷ leọ bỡnh quaõn cheỏt vỡ beọnh phoồi 100 nghỡn ngửụứi ủaứn baứ laứ 643 ngửụứi nhiều so vụựi tyỷ leọ ủaứn oõng laứ 610 ngửụứi” [34, tr.428] Nhử vaọy, hoọi chửựng “cheỏt lao ủoọng quaự sửực” ủaừ xuaỏt hieọn tửứ cuoỏi theỏ kyỷ XIX ủaởc bieọt laứ ủoỏi vụựi ngửụứi phú nửừ, ủiều naứy ủaừ ủửụùc caực nhaứ nghiẽn cửựu ủaởt caõu hoỷi lụựn: phaỷi chaờng vụựi nhửừng ủieàu kieọn lao ủoọng dửụựi chuỷ nghúa tử baỷn nhử vaọy phuù nửừ mụựi maộc nhửừng chửựng beọnh hieồm ngheứo? Caực õng cuừng tìm cãu traỷ lụứi raống: xaừ hoọi tử baỷn chuỷ nghúa, coự theồ noựi lao ủoọng 122 ủoọng caựch maùng, chaờm lo ủụứi soỏng, giaỷi quyeỏt vaứ baỷo veọ quyền lụùi chớnh ủaựng cuỷa phú nửừ Phaỷi xaực ủũnh raống cõng cuoọc giaỷi phoựng phú nửừ chổ coự theồ trieồn khai toỏt, ủaùt hieọu quaỷ cao caực caỏp, caực ngaứnh vaứ toaứn theồ xaừ hoọi quaựn trieọt toỏt caực chuỷ trửụng, ủửụứng loỏi, chớnh saựch cuỷa ẹaỷng vaứ Nhaứ nửụực, ủaởc bieọt laứ vai troứ cuỷa Hoọi Liẽn hieọp phú nửừ vaứ Ủy ban vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phú nửừ Hoọi Liẽn hieọp phú nửừ Vieọt Nam laứ toồ chửực chớnh trò - xaừ hoọi, ủửụùc thaứnh laọp ngaứy 20 thaựng 10 naờm 1930 Hoọi coự gần 12 trieọu hoọi viẽn tham gia sinh hoát tái 12.000 chi hoọi phú nửừ cụ sụỷ Múc ủớch cuỷa Hoọi laứ chaờm lo baỷo veọ quyền lụùi chớnh ủaựng cuỷa phú nửừ, táo ủiều kieọn cho phuù nửừ ủửụùc bỡnh ủaỳng, ủửụùc phaựt trieồn Chửực naờng cuỷa Hoọi laứ vaọn ủoọng caực tầng lụựp phú nửừ thửùc hieọn toỏt caực múc tiẽu kinh teỏ - xaừ hoọi Nhaứ nửụực ủeà ra, trửùc tieỏp tham gia vaứo vieọc dửù thaỷo luaọt phaựp, chớnh saựch coự lieõn quan ủeỏn phú nửừ Hoọi coứn giuựp ủụừ hoọi viẽn nãng cao trỡnh ủoọ mói maởt chớnh trũ, kinh teỏ, vaờn hoựa, xaừ hoọi, phaựp luaọt, giuựp phuù nửừ nãng cao nhaọn thửực ủầy ủuỷ chớnh saựch, quan ủieồm cuỷa ẹaỷng vaứ Nhaứ nửụực ủoỏi vụựi phuù nửừ, táo ủiều kieọn cho phú nửừ tham gia tớch cửùc vaứo caực chửụng trỡnh phaựt trieồn kinh teỏ - xaừ hoọi Trong thụứi gian qua Hoọi ủaừ coự nhửừng vieọc laứm thieỏt thửùc nhử giuựp voỏn vaứ hửụựng dn phú nửừ giuựp laứm kinh teỏ gia ủỡnh, dáy nghề vaứ giụựi thieọu vieọc laứm cho phuù nửừ ủeồ taờng thu nhaọp caỷi thieọn ủụứi soỏng Tuy nhiẽn, tình hình kinh teỏ ủaỏt nửụực coứn nhiều khoự khaờn, toồ chửực quaỷn lyự xaừ hoọi phaỷi theo cụ cheỏ mụựi nẽn cõng taực vaọn haứnh chửa ủửụùc suõng seỷ, múc tieõu phaỏn ủaỏu coứn cửù li khaự xa Vỡ vaọy, thụứi kyứ cõng nghieọp hoựa, hieọn ủái hoựa ủaỏt nửụực, Hoọi cần ủoồi mụựi theo phửụng hửụựng: dáng hoựa veà hỡnh thửực toồ chửực, noọi dung vaứ phửụng thửực hoaùt ủoọng cuỷa Hoọi phaỷi theo lửựa tuoồi, ngaứnh nghề sụỷ thớch, gaộn quyền lụùi vụựi nghúa vú, baỷo ủaỷm lụùi ớch thieỏt thửùc cho hoọi viẽn ẹeồ nãng cao chaỏt lửụùng hoát ủoọng, Hoọi cần cuỷng coỏ, kieọn toaứn caực caỏp Hoọi, khõng ngửứng tuyẽn truyền, vaọn ủoọng phú nửừ coự yự thửực traựch nhieọm tham gia hóc taọp baống nhiều hỡnh thửực nhaốm nãng cao trỡnh ủoọ vaờn 123 hoựa, chớnh trũ, chuyẽn mõn nghieọp vú, kyừ thuaọt ủaựp ửựng yẽu cầu cuỷa sửù nhieọp ủoồi mụựi, taỏt caỷ vỡ múc tiẽu: “Dãn giaứu, nửụực mánh, xaừ hoọi cõng baống, dãn chuỷ, vaờn minh” Bẽn cánh ủoự cần phaỷi phaựt huy vai troứ cuỷa Ủy ban vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phuù nửừ, ủaởc bieọt laứ ụỷ cụ sụỷ UÛy ban quoỏc gia vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phuù nửừ Vieọt Nam ủửụùc thaứnh laọp theo Quyeỏt ủũnh soỏ 72/TTg cuỷa Thuỷ tửụựng Chớnh phuỷ ngaứy 25 thaựng naờm 1993 vaứ ủửụùc tieỏp tuùc kieọn toaứn theo Quyeỏt ủũnh soỏ 92/TTg ngaứy 11/6/2001 UÛy ban coự nhieọm vú tham mửu vieọc xãy dửùng vaứ kieồm tra thửùc hieọn chieỏn lửụùc, ủoàng thụứi phoỏi hụùp vụựi caực cụ quan ban ngaứnh vieọc xaõy dửùng phaựp luaọt, chớnh saựch nhaứ nửụực coự lieõn quan ủeỏn sửù bỡnh ủaỳng giụựi vaứ sửù tieỏn boọ cuỷa phuù nửừ ẹeồ thửùc hieọn toỏt vai troứ cuỷa mỡnh ủoỏi vụựi cõng taực bỡnh ủaỳng giụựi Ủy ban vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phú nửừ cần xãy dửùng chửụng trỡnh haứnh ủoọng vụựi caực múc tiẽu cú theồ bỡnh ủaỳng giụựi mang tớnh ủũnh lửụùng, coự tớnh khaỷ thi, coự thụứi gian hoaứn thaứnh cuù theồ (traựnh chung chung, quaự nhiều múc tiẽu) Trửụực heỏt cần phaỷi thửùc hieọn moọt caựch nghiẽm tuực Keỏ hoách haứnh ủoọng vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phuù nửừ vaứ Chieỏn lửụùc quoỏc gia vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phuù nửừ Vieọt Nam ủeỏn naờm 2010 ẹaõy laứ chieỏn lửụùc coự vai troứ ủaởc bieọt quan tróng khuõn khoồ chớnh saựch cuỷa Chớnh phuỷ nhaốm ủát ủửụùc vaứ trì múc tiẽu bỡnh ủaỳng giụựi Múc tiẽu toồng quaựt cuỷa chieỏn lửụùc laứ: Nãng cao chaỏt lửụùng ủụứi soỏng vaọt chaỏt vaứ tinh thaàn cuỷa phú nửừ, táo mói ủiều kieọn cần thieỏt ủeồ thửùc hieọn caực quyền cụ baỷn cuỷa phú nửừ, ủeồ tham gia vaứ hửụỷng lụùi ủầy ủuỷ vaứ bỡnh ủaỳng moùi lúnh vửùc cuỷa ủụứi soỏng chớnh trũ, kinh teỏ, vaờn hoựa, xaừ hoọi Chieỏn lửụùc quoỏc gia vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phú nửừ bao gồm múc tiẽu chớnh vụựi caực chổ tiẽu cú theồ cho tửứng lúnh vửùc ủeỏn naờm 2010 nhử sau: Thửùc hieọn caực quyền bỡnh ủaỳng cuỷa phú nửừ lúnh vửùc lao ủoọng vaứ vieọc laứm Thửùc hieọn caực quyeàn bỡnh ủaỳng cuỷa phuù nửừ lúnh vửùc giaựo duùc 124 Thửùc hieọn caực quyền bỡnh ủaỳng cuỷa phú nửừ lúnh vửùc chaờm soực sửực khoỷe Naõng cao chaỏt lửụùng vaứ hieọu quaỷ hoát ủoọng cuỷa phú nửừ trẽn caực lúnh vửùc chớnh trũ, kinh teỏ, vaờn hoựa, xaừ hoọi ủeồ taờng soỏ phuù nửừ ủửụùc giụựi thieọu vaứ bầu tham gia laừnh ủáo caực caỏp, caực ngaứnh Taờng cửụứng naờng lửùc hoaùt ủoọng vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phú nửừ Taỏt caỷ caực múc tiẽu trẽn ủều nhaốm ủát ủửụùc múc ủớch lụựn hụn laứ bỡnh ủaỳng giụựi bền vửừng Ủy ban vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phú nửừ caàn thửùc hieọn sửù phoỏi hụùp haứnh ủoọng giửừa caực toồ chửực, caực ban ngaứnh… ủeồ toồng keỏt, ủaựnh giaự, ruựt kinh nghieọm vieọc thửùc hieọn caực chửụng trỡnh liẽn quan ủeỏn phú nửừ Phaỷi taờng cửụứng mụỷ caực lụựp bồi dửụừng nãng cao kieỏn thửực giụựi vaứ caực hoaùt ủoọng phaựt trieồn giụựi cho ủoọi nguừ laừnh ủaùo chuỷ choỏt (keồ caỷ nam giụựi) Toựm laùi: ẹeồ thửùc hieọn toỏt caực nhieọm vú trẽn, caực caỏp, caực ngaứnh phaỷi coi ủãy laứ cõng vieọc thửụứng xuyẽn, liẽn túc, khõng giao khoaựn traựch nhieọm cho riẽng moọt toồ chửực naứo Taỏt caỷ ủeàu phaỷi gaựnh vaực traựch nhieọm chung, cuứng phoỏi hụùp haứnh ủoọng Coự nhử vaọy coõng cuoọc giaỷi phoựng phuù nửừ mụựi hoaứn thaứnh thaộng lụùi nhử lụứi dáy cuỷa coỏ thuỷ tửụựng Phám Vaờn ẹồng: “Toaứn xaừ hoọi chaờm lo cho phuù nửừ, chaộc chaộn sửực saựng táo cuỷa haứng chúc trieọu phú nửừ lao ủoọng vaứ taỏm loứng nhãn haọu cuỷa haứng trieọu baứ mé seừ caứng ủoựng goựp cho xaừ hoọi ủửụùc nhiều hơn.” [10, tr.191] 3.2.5 ẹaồy mánh cõng taực nghiẽn cửựu khoa hóc phú nửừ Trong sửù nghieọp caựch máng giaỷi phoựng daõn toọc, nhụứ coự ủửụứng loỏi ủuựng ủaộn vaứ saựng taùo, ẹaỷng Coọng saỷn Vieọt Nam ủaừ kheựo leựo ủoọng viẽn vaứ lõi cuoỏn ủõng ủaỷo phú nửừ tham gia, ủoự caựch máng ủaừ thaứnh cõng rửùc rụừ Trong hoứa bỡnh, xãy dửùng ủaỏt nửụực nhaỏt laứ cõng cuoọc ủoồi mụựi hieọn vũ trớ, vai troứ phuù nửừ ngaứy caứng ủửụùc phaựt huy Tuy vaọy, vaón chửa tửụng xửựng vụựi 125 tieàm naờng voỏn coự cuỷa noự Vỡ theỏ hieọn yẽu cầu tieỏp túc ủaồy mánh cõng taực nghiẽn cửựu khoa hóc phú nửừ ủang laứ ủoứi hoỷi bửực xuực Cõng taực nghiẽn cửựu phú nửừ ủaừ ủửụùc nhiều quoỏc gia trẽn theỏ giụựi quan tãm, ủaởc bieọt laứ ụỷ Thúy ẹieồn Ngửụứi ta nghiẽn cửựu phú nửừ vụựi yự nghúa ủoứi quyền bỡnh ủaỳng cho phú nửừ, ủãy cuừng laứ moọt nhửừng nguyẽn nhãn quan tróng táo nẽn sửù bỡnh ủaỳng giụựi cao ụỷ Thúy ẹieồn noựi riẽng vaứ ụỷ Baộc AÂu noựi chung, vaứ ủoự cuừng laứ cụ sụỷ ủeồ coự ủửụùc moọt tyỷ leọ phú nửừ tham cao nhaỏt trẽn theỏ giụựi Caực taực giaỷ nghiẽn cửựu phú nửừ ủaừ thaỳng thaộn tuyẽn boỏ múc ủớch cuỷa mình: Bụỷi vỡ thửùc sửù caựi maứ chuựng ta muoỏn coự khõng khaực gỡ hụn laứ moọt cuoọc caựch máng tri thửực: chuựng ta thaựch thửực neàn vaờn hoựa thoỏng soaựi tửứ coọi nguoàn cuỷa noự nhử Elizabeth Minich ủaừ din ủát… Nhửừng gỡ chuựng ta ủang laứm coự theồ so saựnh vụựi vieọc Copernicus phaự vụừ quan nieọm traựi ủaỏt laứ trung tãm cuỷa vuừ trú, vụựi vieọc Darwin phaự vụừ quan nieọm cuừ veà loaứi Chuựng ta ủang phaự vụừ quan nieọm phú quyền, vaứ sửù thay ủoồi naứy cuừng cụ baỷn, cuừng nguy hieồm vaứ sõi súc khõng keựm [48, tr.17] nửụực ta, cõng taực nghiẽn cửựu khoa hóc phú nửừ, quyền bỡnh ủaỳng giửừa nam vaứ nửừ ủaừ ủửụùc moọt soỏ taực giaỷ caọn ủái vaứ hieọn ủái ủề caọp tụựi, chuỷ yeỏu dửụựi goực ủoọ vaờn hoựa, ngheọ thuaọt, thi ca vaứ sửỷ hoùc Tửứ naờm 1945 Hieỏn phaựp nửụực Vieọt Nam ủaừ ban haứnh quyeàn bỡnh ủaỳng nam nửừ Tửứ ủoự ủeỏn coự raỏt nhieàu baứi baựo, nhieàu taực giaỷ tieỏp túc nghiẽn cửựu vaỏn ủề naứy ẹaởc bieọt vaứo thaựng naờm 1987 Ủy ban khoa hóc xaừ hoọi ủaừ quyeỏt ủũnh thaứnh laọp Trung taõm nghiẽn cửựu khoa hóc phú nửừ, ủãy laứ cụ quan chuyẽn traựch vieọc nghiẽn cửựu ngửụứi phú nửừ Cụ quan naứy coự traựch nhieọm taọp hụùp lửùc lửụùng caực ngaứnh coự lieõn quan vaứ phoỏi hụùp cuứng nghieõn cửựu moọt soỏ chửụng trỡnh, ủề taứi liẽn quan ủeỏn vaỏn ủề phú nửừ, cuừng tửứ ủãy cõng taực nghiẽn cửựu khoa hóc phú nửừ ngaứy caứng trụỷ nẽn phoồ bieỏn Coự theồ noựi ủãy laứ cõng 126 taực nghieõn cửựu dửùa treõn sửù khaỷo saựt, quan saựt thửùc tráng ủụứi soỏng cuỷa phú nửừ cuứng vụựi caực quan heọ xaừ hoọi coự lieõn quan, lao ủoọng, vieọc laứm, sinh hoaùt gia ủỡnh vaứ hoaùt ủoọng xaừ hoọi, hửụỷng thuù vaờn hoựa vaứ vaọt chaỏt, ủũa vũ vaứ quyeàn lửùc tửứ ủoự cung caỏp nhửừng cụ sụỷ lyự luaọn vaứ thửùc tin cho cõng taực vaọn ủoọng phú nửừ, ủề xuaỏt nhửừng phửụng hửụựng haứnh ủoọng vaứ giaỷi phaựp nhaốm thửùc hieọn sửù bỡnh ủaỳng veà giụựi, sửù tieỏn boọ vaứ phaựt trieồn cuỷa phuù nửừ Vieọt Nam Tửứ nhửừng naờm 90, quan ủieồm tieỏp caọn giụựi vieọc xem xeựt vaỏn ủề phú nửừ vaứ sửù bỡnh ủaỳng giửừa nam nửừ raỏt ủửụùc hoan ngheõnh vaứ vaọn dúng caỷ caực cõng trỡnh nghiẽn cửựu vaứ caực dửù aựn phaựt trieồn kinh teỏ - xaừ hoọi Caựch tieỏp caọn mụựi vieọc nghieõn cửựu laứ chuự yự ủeỏn moỏi quan heọ giửừa hai giụựi trẽn mói maởt cuỷa ủụứi soỏng xaừ hoọi tửứ lao ủoọng vaứ hửụỷng thú, quyền lụùi vaứ nghúa vú gia ủỡnh; ủũa vũ, vũ trớ cuỷa phú nửừ gia ủỡnh vaứ ngoaứi xaừ hoọi Nhửừng thieọt thoứi, yeỏu keựm cuỷa phú nửừ xuaỏt phaựt tửứ nguyẽn nhãn naứo? Khoaỷng caựch giửừa nam nửừ vaứ phửụng hửụựng khaộc phuùc ủeồ ủem laùi sửù bỡnh ủaỳng giửừa hai giụựi mói maởt? Tửứ lũch sửỷ ủaừ tồn tái sửù baỏt bỡnh ủaỳng giụựi gia ủỡnh, sửù phãn bieọt ủoỏi xửỷ vụựi phú nửừ nhửừng phong túc, taọp quaựn, vaờn hoựa truyền thoỏng vaứ quy ửụực cuỷa caực toõn giaựo, sửù ủaựnh giaự thaỏp cuỷa xaừ hoọi veà khaỷ naờng, giaự trũ lao ủoọng nửừ lao ủoọng saỷn xuaỏt, saựng taùo vaứ quaỷn lyự ủaừ giam haừm phuù nửừ ụỷ ủũa vũ thaỏp keựm gia ủỡnh vaứ xaừ hoọi vụựi taỏt caỷ nhửừng baỏt cõng, thieọt thoứi Moọt thụứi gian daứi vieọc nghiẽn cửựu ngửụứi phú nửừ chuựng ta ủaừ maộc phaỷi nhửừng sai lầm nghiẽm tróng, khõng bieỏt võ tỡnh hay hửừu yự moọt soỏ taực giaỷ ủaừ khõng phãn bieọt ủửụùc nhửừng ủaởc ủieồm sinh hóc tửù nhiẽn baồm sinh cuỷa phuù nửừ vụựi ủaởc ủieồm xaừ hoọi ngửụứi táo Vỡ vaọy ủề nhửừng chớnh saựch liẽn quan ủeỏn phú nửừ lái raỏt khoự thửùc hieọn Cần lửu yự nghiẽn cửựu ngửụứi phú nửừ phaỷi tớnh ủeỏn ủaởc ủieồm tửù nhiẽn, ủaởc bieọt laứ 127 chửực naờng sinh saỷn cuỷa hoù Chửực naờng naứy raỏt aỷnh hửụỷng ủeỏn sửực khoỷe vaứ hoaùt ủoọng cuỷa phú nửừ, nhửng neỏu tuyeọt ủoỏi hoựa noự, coi ủoự laứ nhửừng yeỏu tố quyeỏt ủũnh khõng theồ naứo thay ủoồi ủửụùc laứ hoaứn toaứn sai laàm Trong nghieõn cửựu, neỏu chổ taọp trung nghieõn cửựu caựi riẽng cuỷa phú nửừ maứ taựch rụứi caựi chung cuỷa hai giụựi, thieỏu sửù nghiẽn cửựu, so saựnh tỡnh tráng nam nửừ caực tỡnh huoỏng caàn thieỏt laứ baỏt lụùi cho chớnh ngửụứi phú nửừ Vỡ vaọy cõng taực nghiẽn cửựu cần phaỷi ủửụùc xem xeựt tớnh toồng theồ vaứ gaộn boự hửừu cụ vụựi thỡ mụựi mang laùi hieọu quaỷ cao nhaỏt Tuy coứn coự nhửừng hán cheỏ nhaỏt ủũnh, song cõng taực nghiẽn cửựu khoa hóc phú nửừ ụỷ nửụực ta nhửừng naờm qua ủaừ ủaùt ủửụùc nhửừng thaứnh tửùu raỏt ủaựng tửù haứo Nhiều nhaứ khoa hóc nghiẽn cửựu phú nửừ ủaừ coự sửù hụùp taực vụựi caực nhaứ khoa hoùc nửừ treõn theỏ giụựi vaứ khu vửùc Sửù hụùp taực ủoự ủaừ táo ủaứ cho caực nhaứ nghiẽn cửựu phú nửừ ụỷ Vieọt Nam coự thẽm tri thửực vaứ kinh nghieọm mụựi Nhửừng keỏt quaỷ nghiẽn cửựu ủửụùc cõng boỏ ủaừ goựp phần tớch cửùc ủoỏi vụựi vieọc hoách ủũnh caực chieỏn lửụùc vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phuù nửừ, boồ sung, hoaứn thieọn caực chớnh saựch kinh teỏ - xaừ hoọi coự liẽn quan ủeỏn phú nửừ Thieỏt nghú, ủoự cuừng chổ mụựi laứ nhửừng thaứnh tửùu nghieõn cửựu bửụực ủầu Trong quaự trỡnh thửùc hieọn cõng nghieọp hoaự, hieọn ủaùi hoựa ủaỏt nửụực, ủeồ cung caỏp nhửừng luaọn chửựng khoa hóc cho ẹaỷng, Nhaứ nửụực nhaốm hoách ủũnh caực chuỷ trửụng, chớnh saựch phú nửừ, cần tieỏp túc ủaồy mánh cõng taực nghiẽn cửựu khoa hóc phú nửừ trẽn nhửừng phửụng dieọn chuỷ yeỏu sau ủãy: Thửự nhaỏt: Cõng taực nghiẽn cửựu khoa hóc phú nửừ ụỷ tầm vú mõ cần ủi sãu nghiẽn cửựu nhửừng vaỏn ủeà lyự luaọn vaứ phửụng phaựp luaọn vaỏn ủề phú nửừ, vaỏn ủề giụựi ủaởc bieọt laứ vaỏn ủeà bỡnh ủaỳng giụựi Tửứ ủoự ủeà xuaỏt nhửừng phửụng hửụựng nghieõn cửựu vaứ phửụng phaựp nghieõn cửựu hửừu hieọu vaỏn ủề phú nửừ ẹãy laứ vaỏn ủề coự tầm quan tróng ủaởc bieọt cõng taực nghiẽn cửựu phú nửừ ụỷ nửụực ta ẹeồ thửùc hieọn ủửụùc yẽu cầu quan tróng ủaởc bieọt naứy, caực cụ quan nghiẽn cửựu vaứ caực nhaứ khoa hóc cần coự sửù ủaàu tử thoỷa ủaựng vaứ sửù hụùp taực chaởt cheừ quaự trỡnh nghiẽn cửựu Bẽn cánh ủoự cần 128 tieỏp túc nghiẽn cửựu nhửừng vaỏn ủề naỷy sinh tửứ thửùc teỏ cuoọc soỏng nhaỏt laứ aỷnh hửụỷng cuỷa kinh teỏ thũ trửụứng hieọn taực ủoọng ủeỏn lyự trớ, tỡnh caỷm, nhu caàu, thũ hieỏu, loỏi soỏng cuỷa phú nửừ ẹồng thụứi cuừng cần laứm roừ sửù taực ủoọng trụỷ lái cuỷa phú nửừ ủoỏi vụựi phaựt trieồn kinh teỏ - xaừ hoọi, ủaởc bieọt giaỷi quyeỏt caực vaỏn ủề xaừ hoọi, teọ nán xaừ hoọi Trẽn cụ sụỷ nhửừng keỏt luaọn ủửụùc ruựt tửứ thửùc tin cuoọc soỏng, caực nhaứ nghiẽn cửựu, nhaứ khoa hóc laỏy ủoự laứm cụ sụỷ luaọn chửựng ủeồ ủieàu chổnh, boồ sung, sửỷa ủoồi nhửừng chớnh saựch, luaọt phaựp lieõn quan ủeỏn phú nửừ, goựp phần tớch cửùc vaứo cõng cuoọc giaỷi phoựng phuù nửừ, thửùc hieọn bỡnh ủaỳng nam nửừ Thửự hai: Nghiẽn cửựu phú nửừ phaỷi ủaởt moỏi tửụng taực vụựi gia ủỡnh, ủaởc bieọt laứ vụựi ngửụứi chồng Phaỷi laứm roừ vai troứ cuỷa ngửụứi phú nửừ vaứ vaỏn ủeà bỡnh ủaỳng giụựi gia ủỡnh vỡ qua ủoự mụựi coự theồ ruựt ủửụùc nhửừng ửu vaứ nhửụùc ủieồm cuỷa phuù nửừ ủeồ coự theồ ủieàu chổnh nhửừng chớnh saựch cho phuứ hụùp vụựi sửù phaựt trieồn cuỷa hoù ẹeồ thửùc hieọn toỏt vai troứ ngửụứi vụù, ngửụứi mé gia ủỡnh ủoứi hoỷi phú nửừ phaỷi coự kieỏn thửực Vỡ vaọy vieọc naõng cao trỡnh ủoọ hóc vaỏn cho phú nửừ laứ heỏt sửực cần thieỏt Thõng qua caực hỡnh thửực tuyẽn truyền, caực phửụng tieọn thõng tin ủái chuựng nhử saựch baựo, phim aỷnh, caực hoaùt ủoọng vaờn hoựa, vaờn ngheọ, caực lụựp taọp huaỏn, bồi dửụừng maứ mụỷ roọng tầm hieồu bieỏt cuỷa phuù nửừ, ủaởc bieọt laứ nhửừng kieỏn thửực sụ ủaỳng veà nhửừng vaỏn ủeà phaựp luaọt, y teỏ, chửụng trỡnh dãn soỏ vaứ keỏ hoách hoựa gia ủỡnh, giaựo duùc con, baỷo veọ sửực khoỷe, baỷo veọ saộc ủép vaứ giửừ gỡn hánh phuực gia ủỡnh Nhửừng noọi dung trẽn vửứa mang tớnh caỏp baựch, vửứa lãu daứi, ủoứi hoỷi phaỷi ủửụùc quan tãm, nghiẽn cửựu moọt caựch thửụứng xuyẽn vaứ liẽn túc thỡ mụựi coự keỏt quaỷ Thửự ba: Cõng taực nghiẽn cửựu phú nửừ cần phaỷi ủửụùc sửù quan taõm, giuựp ủụừ cuỷa caực ủoaứn theồ, caực toồ chửực xaừ hoọi, ủaởc bieọt laứ Hoọi Lieõn hieọp phuù nửừ Vieọt Nam - ủụn vũ trửùc tieỏp nhaỏt ủoỏi vụựi mói hoát ủoọng cuỷa phong traứo phú nửừ Hoọi phaỷi thửụứng xuyẽn toồ chửực caực hoát ủoọng xaừ hoọi ủeồ phaựt huy moùi vai troứ voỏn coự cuỷa phú nửừ, phaựt hieọn, ủoọng viẽn kũp thụứi mói khoự khaờn cuỷa phú nửừ nhaốm táo laọp moỏi quan heọ hoứa thuaọn gia 129 ủỡnh, goựp phaàn oồn ủũnh quan heọ xaừ hoọi Thõng qua caực hoát ủoọng xaừ hoọi maứ tìm nhửừng ủieồm mánh vaứ hán cheỏ cuỷa mi toồ chửực, ủoaứn theồ ủoỏi phú nửừ ẹeồ cõng taực nghiẽn cửựu khoa hóc phú nửừ ủát ủửụùc keỏt quaỷ nhử mong muoỏn Nhaứ nửụực cần táo ủiều kieọn thuaọn lụùi ủeồ mi toồ chửực hoaứn thaứnh toỏt nhieọm vú cuỷa mỡnh Nghiẽn cửựu vaỏn ủề naứy phaỷi ủaởt toồng theồ nghieõn cửựu Chieỏn lửụùc quoỏc gia toaứn dieọn, laõu daứi, phaỷi gaộn vụựi Chieỏn lửụùc phaựt trieồn kinh teỏ - xaừ hoọi, vaờn hoaự, giaựo dúc cuỷa ủaỏt nửụực Maởt khaực, cõng taực nghiẽn cửựu phaỷi xuaỏt phaựt tửứ quan ủieồm lũch sửỷ cuù theồ, phaỷi coự sửù taực ủoọng cuỷa yeỏu toá thụứi ủaùi, cuỷa xu theỏ hoọi nhaọp vaứ ủoồi mụựi Nhử vaọy: ụỷ nửụực ta, giai ủoán hieọn phú nửừ muoỏn ủửụùc bỡnh ủaỳng, ủửụùc phaựt trieồn, hoaứn thaứnh toỏt traựch nhieọm cuỷa mỡnh ủoỏi vụựi gia ủỡnh vaứ xaừ hoọi thỡ cõng taực nghiẽn cửựu phú nửừ phaỷi ủửụùc ủaởt moọt caựch nghieõm tuực, vụựi sửù noồ lửùc cuỷa toaứn ủaỷng, cuỷa caực caỏp, caực ngaứnh coự liẽn quan ủaởc bieọt laứ caực nhaứ khoa hóc nghiẽn cửựu phú nửừ KẾT LUẬN Trong caực hỡnh thửực baỏt bỡnh ủaỳng xaừ hoọi thỡ baỏt bỡnh ủaỳng giụựi xuaỏt hieọn sụựm nhaỏt vaứ tồn tái dai daỳng nhaỏt Haọu quaỷ cuỷa noự khõng chổ hán cheỏ sửù phaựt trieồn cuỷa phuù nửừ maứ coứn caỷn trụỷ tieỏn trỡnh phaựt trieồn cuỷa caỷ gia ủỡnh vaứ xaừ hoọi Múc tiẽu cuỷa cuoọc caựch máng xaừ hoọi chuỷ nghúa laứ giaỷi phoựng nhãn loái, ủoự bao haứm caỷ giaỷi phoựng phuù nửừ - moọt nửỷa hụùp thaứnh cuỷa nhãn loái ẹaỏu tranh thửùc hieọn cõng baống, bỡnh ủaỳng xaừ hoọi ủửụng nhiẽn phaỷi bao haứm cõng baống, bỡnh ủaỳng giửừa nam vaứ nửừ Chuỷ nghúa Maực chổ roừ ủieàu kieọn, phửụng phaựp, caựch thửực ủeồ thửùc hieọn múc tiẽu giaỷi phoựng phú nửừ khõng hoaứn toaứn gioỏng vụựi lyự luaọn veà giaỷi phoựng ngửụứi noựi chung Vỡ vaọy maởc duứ cuoọc ủaỏu tranh 130 giaỷi phoựng giai caỏp, giaỷi phoựng daõn toọc ủaừ giaứnh thaộng lụùi ụỷ moọt loát nửụực, nhửng phú nửừ laứ nán nhãn cuỷa sửù aựp bửực giụựi Ngaứy nay, nhãn loái ủaừ ủát ủửụùc nhửừng thaứnh tửùu to lụựn giaỷi phoựng ngửụứi nhửng bỡnh ủaỳng giụựi vaón coứn tồn tái phoồ bieỏn ụỷ nhiều quoỏc gia Thửùc teỏ naứy ủoứi hoỷi nhửừng ngửụứi coọng saỷn phaỷi bieỏt keỏt hụùp tớnh vửừng vaứng khoa hoùc ủeồ giaỷi thớch ủuựng ủaộn vaứ sãu saộc caực phám truứ, quy luaọt cho cuoọc ủaỏu tranh giaỷi phoựng ngửụứi, ủoàng thụứi phaỷi naộm baột ủửụùc nhửừng tri thửực cuỷa caực nhaứ khoa hóc hieọn ủái ủeồ laứm phong phuự, sãu saộc thẽm noọi dung cuoọc ủaỏu tranh giaỷi phoựng phuù nửừ Baống caực cụ sụỷ khoa hóc ủầy tớnh thuyeỏt phúc chuỷ nghúa Maực ủaừ thửùc hieọn cuoọc ủaỏu tranh giaỷi phoựng phuù nửừ Tửứ sửù keỏ thửứa quan ủieồm cuỷa caực baọc tiền boỏi, Chuỷ tũch Hồ Chí Minh ủaừ thửùc hieọn cõng cuoọc giaỷi phoựng dãn toọc, giaỷi phoựng ngửụứi, giaỷi phoựng phú nửừ ẹiều ủoự ủaừ trụỷ thaứnh ngoùn ủuoỏc soi saựng cho moùi bửụực ủửụứng cuỷa caựch máng Vieọt Nam Dửụựi aựnh saựng ủoự, caực tầng lụựp phuù nửừ Vieọt Nam ủaừ ủửụùc giaỷi phoựng khoỷi nhửừng aựp bửực, baỏt cõng, nhửừng troựi buoọc bụỷi huỷ túc vaứ quan nieọm phong kieỏn naởng nề ủeồ bửụực lẽn ủũa vũ laứm chuỷ cuoọc ủụứi, laứm chuỷ baỷn thaõn Tửứ coự ẹaỷng laừnh ủáo, tử tửụỷng Hồ Chí Minh giaỷi phoựng phú nửừ ủaừ ủửụùc cú theồ hoựa baống caực Nghũ quyeỏt, Chổ thũ cuỷa ẹaỷng, theồ cheỏ hoựa baống luaọt phaựp, chớnh saựch cuỷa Nhaứ nửụực Tuy nhiẽn trẽn thửùc teỏ vieọc vaọn dúng ủửụứng loỏi, chớnh saựch cuỷa ẹaỷng, Nhaứ nửụực coứn nhiều hán cheỏ, thieỏu soựt Do ủoự, múc tiẽu phaỏn ủaỏu ủeồ giaỷi phoựng phuù nửừ, ủeồ ủaỏu tranh cho sửù bỡnh ủaỳng thửùc sửù laứ múc tiẽu lãu daứi cuỷa ẹaỷng vaứ Nhaứ nửụực ta Ngaứy nay, ủaỏu tranh cho giaỷi phoựng phuù nửừ - moọt nửỷa cuỷa xaừ hoọi loaứi ngửụứi luoõn ủaởt chuựng ta vieọc xem xeựt vaứ giaỷi quyeỏt moọt loaùt caực moỏi quan heọ Quan heọ giửừa phuù nửừ vụựi nam giụựi, giửừa gia ủỡnh vaứ xaừ hoọi, giửừa cuoọc caựch máng giaỷi phoựng 131 phú nửừ vụựi cuoọc caựch máng xaừ hoọi trẽn taỏt caỷ caực lúnh vửùc kinh teỏ, xaừ hoọi, tử tửụỷng, vaờn hoựa Thửùc teỏ cho thaỏy, ngaứy khoõng phaỷi “trao quyền” bình ủaỳng laứ phú nửừ coự theồ bỡnh ủaỳng maứ phaỷi “táo quyền” cho phú nửừ Quaự trỡnh táo quyền laứ sửù keỏt hụùp chaởt cheừ caỷ hai yeỏu tố, sửù n lửùc chuỷ quan cuỷa phú nửừ vaứ sửù taực ủoọng, táo ủiều kieọn khaựch quan tửứ phớa xaừ hoọi Khi maứ cụ hoọi vaứ ủieàu kieọn phaựt trieồn cuỷa phuù nửừ coứn thaỏp hụn nam giụựi; maứ phuù nửừ coứn chũu nhửừng thieọt thoứi tửứ gia ủỡnh cuỷa mỡnh thỡ "ủoỏi xửỷ ủaởc bieọt" vụựi phú nửừ laứ heỏt sửực cần thieỏt, ủeồ ủát tụựi sửù bỡnh ủaỳng vụựi nam giụựi ẹeồ thửùc hieọn ủửụùc ủiều naứy cần coự moọt cụ cheỏ, chớnh saựch tửứ phớa xaừ hoọi, tửứ caực nhaứ laừnh ủaùo quaỷn lyự, vụựi caựch nhỡn tieỏn boọ, thaựi ủoọ uỷng hoọ thaọt sửù ủoỏi vụựi phú nửừ; cuừng cần coự sửù nhaọn thửực ủuựng ủaộn vaứ thaựi ủoọ uỷng hoọ tớch cửùc cuỷa chớnh nhửừng ngửụứi nam giụựi mi gia ủỡnh Taỏt caỷ ủều coự theồ goựp phần vaứo vieọc thửùc hieọn thaộng lụùi múc tiẽu maứ ẹái hoọi IX cuỷa ẹaỷng ủề ra: ẹoỏi vụựi phú nửừ, thửùc hieọn toỏt luaọt phaựp vaứ chớnh saựch bỡnh ủaỳng giụựi, bồi dửụừng, ủaứo táo nghề nghieọp, nãng cao hóc vaỏn, coự cụ cheỏ, chớnh saựch ủeồ phuù nửừ tham gia ngaứy caứng nhiều vaứo caực cụ quan laừnh ủáo vaứ quaỷn lyự ụỷ caực caỏp, caực ngaứnh; chaờm soực vaứ baỷo veọ sửực khoỷe baứ meù vaứ treỷ em; táo ủiều kieọn ủeồ phú nửừ thửùc hieọn toỏt thiẽn chửực ngửụứi mé; xãy dửùng gia ủỡnh no aỏm, bỡnh ủaỳng, tieỏn boọ, hánh phuực [14, tr.126] DANH MUẽC CÁC CÔNG TRèNH CỦA TÁC GIẢ 132 Nguyn Thũ Kim Loan (2001), “Vaứi neựt veà aỷnh hửụỷng cuỷa tử tửụỷng Nho giaựo ủoỏi vụựi vieọc phaựt huy vai troứ cuỷa Phú nửừ Vieọt Nam giai ủoán hieọn nay”, Thõng tin Nghiẽn cửựu giaỷng dáy Trửụứng Chớnh trũ Tiền Giang, tr 17-18 Nguyn Thò Kim Loan (2002), “Vai troứ cuỷa Phuù nửừ gia ủỡnh ụỷ nửụực ta hieọn nay”, Thõng tin Nghiẽn cửựu - giaỷng dáy Trửụứng Chớnh trũ Tiền Giang, tr 43-45 Nguyn Thò Kim Loan (2003), “Tỡm hieồu quan ủieồm cuỷa Baực Hoà, cuỷa ẹaỷng ta vai troứ cuỷa ngửụứi Phú nửừ Vieọt Nam gia ủỡnh”, Thõng tin Nghiẽn cửựu - giaỷng dáy Trửụứng Chớnh trũ Tieàn Giang, tr 8-9 133 DANH MUẽC TAỉI LIỆU THAM KHẢO Lê Trọng Ân (2004), Tìm hiểu tác phẩm: Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu Nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Báo cáo nghiên cứu sách Ngân hàng Thế giới (2000), Tổng quan đưa vấn đề giới vào phát triển, Hà Nội Ba cách mạng với vấn đề giải phóng phụ nữ (1976), Nxb Phụ nữ Bác Hồ nghiệp giải phóng phụ nữ (1990), Nxb Phụ nữ Bác Hồ với phong trào phụ nữ Việt Nam (1982), Nxb Phụ nữ Báo cáo tổ chức phi phủ 10 năm thực Cương lĩnh hành động Bắc Kinh Việt Nam (tháng 02 năm 2005) Báo cáo 10 năm thực Cương lĩnh hành động Bắc Kinh Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (tháng 02 năm 2005) Báo cáo quốc gia lần thứ 2,3,4,5,6 tình hình thực Cơng ước CEDAW Chính sách xã hội phụ nữ nông thôn (1998), Nxb Khoa học xã hội 10 Di chuực Baực Hồ vaứ cõng taực nghiẽn cửựu, tuyẽn truyền cuỷa baỷo taứng Hồ Chí Minh (2002), Nxb Haứ Noọi 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Nghị số 04-NQ/TW ngày 12/7/1993 Bộ Chính trị "đổi tăng cường công tác vận động phụ nữ tình hình mới" 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Lê Quý Đức, Vũ Thy Huệ (2003), Người phụ nữ văn hóa gia đình thị, Nxb Chính trị quốc gia 134 16 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 17 Hồ Chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ (1970), Nxb Phụ nữ 18 Lẽ Ngóc Huứng(2002), “Hóc thuyeỏt MaựcLẽnin phú nửừ vaứ liẽn heọ vụựi thửùc tieón hieọn ụỷ nửụực ta”, Luaọn vaờn toỏt nghieọp lụựp Cao caỏp lyự luaọn chớnh trũ, Hoùc vieọn Chớnh trũ quoỏc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Linh Khiếu (2003), Nghiên cứu phụ nữ giới gia đình, 19 Nxb Khoa học xã hội 20 21 Kế hoạch hành động quốc gia tiến phụ nữ Việt Nam đến năm 2000, Nxb Phụ nữ, 1997 Vũ Ngọc Khánh (1998), Văn hóa gia đình Việt Nam, Nxb Văn hóa dân téc 22 V.I.Lênin (1979), Toaứn taọp, taọp 7, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 23 V.I Lênin (1980), Toaứn taọp, taọp 24, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 24 V.I Lênin (1981), Toaứn taọp, taọp 31, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 25 V.I Lênin (1977), Toaứn taọp, taọp 37, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 26 V.I Lênin (1977), Toaứn taọp, taọp 39, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 27 V.I Lênin (1977), Toaứn taọp, taọp 40, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 28 V.I Lênin (1977), Toaứn taọp, taọp 42, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 29 Lênin với vấn đề giải phóng phụ nữ (1970), Nxb Phụ nữ 30 ẹaởng Thò Linh (1997), “Vaỏn ủề phú nửừ gia ủỡnh ụỷ Vieọt Nam hieọn Thửùc traùng vaứ giaỷi phaựp”, Luaọn aựn phoự tieỏn sú Trieỏt hoùc, Vieọn nghiẽn cửựu Chuỷ nghúa Maực-Lẽnin vaứ tử tửụỷng Hồ Chí Minh, Haứ Noọi C.Maực - Ph.Aấngghen (1995), Toaứn taọp, taọp 2, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, Sửù thaọt, Haứ noọi C.Maực - Ph.Aấngghen (1993), Toaứn taọp, taọp 4, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, Haứ Noọi C.Maực - Ph Aấngghen (1995), Toaứn taọp, taọp 21, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, Haứ Noọi 31 32 33 135 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C.Maực - Ph Aấngghen (1993), Toaứn taọp, taọp 23, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, Haứ Noọi C.Maực vaứ Ph Aấngghen vụựi vaỏn ủề giaỷi phoựng phú nửừ (1967), Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Dửụng Thò Minh (2004), Gia ủỡnh Vieọt Nam vaứ vai troứ ngửụứi phuù nửừ giai ủoaùn hieọn nay, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, HaứNoọi Hồ Chí Minh vụựi sửù nghieọp giaỷi phoựng phú nửừ (1990), Nxb Phú nửừ Hồ Chí Minh (1980), Toaứn taọp, taọp 1, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Hồ Chí Minh (1995), Toaứn taọp, taọp 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (1995),Toaứn taọp, taọp 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (1981), Toaứn taọp, taọp 5, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Hồ Chí Minh (1989), Toaứn taọp, taọp 8, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Hồ Chí Minh (1989), Toaứn taọp, taọp 9, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Hồ Chí Minh (1989), Toaứn taọp, taọp 10, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Nghiên cứu phụ nữ lý thuyết phương pháp (1996), Nxb Phụ nữ, Hà Nội Phụ nữ cách mạng xã hội chủ nghĩa (1959), Nxb Sự thật, Hà Nội Phụ nữ nghèo nông thôn điều kiện kinh tế thị trường (1996), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội G.Renate Dullikein (1996), Nghiẽn cửựu phú nửừ- Lyự thuyeỏt vaứ phửụng phaựp, Nxb Phuù nửừ, Haứ Noọi G.Steven (1990), Vai troứ cuỷa Hồ Chí Minh lũch sửỷ tieỏn boọ cuỷa phú nửừ, Hoọi thaỷo quoỏc teỏ Hồ Chí Minh, Nxb Khoa hóc xaừ hoọi, Haứ Noọi ẹ Thũ Thách (1995), “Tử tửụỷng Hồ Chí Minh giaỷi phoựng phú nửừ: Nguồn goỏc vaứ giaự trũ hieọn thửùc”, Khoa hóc phú nửừ, (4), tr 3-5 136 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ẹ Thũ Thách (1999), Trớ thửực nửừ Vieọt Nam cõng cuoọc ủoồi mụựi hieọn - tiềm naờng vaứ phửụng hửụựng xaõy dửùng, Luaọn aựn tieỏn sú chuyẽn ngaứnh CNXHKH, Hóc vieọn Chớnh trũ quoỏc gia Hồ Chí Minh, Haứ Noọi Lê Thi (1997), Vai trò gia đình việc xây dựng nhân cách người Việt Nam, Nxb Phụ nữ Lê Thi (1999), Việc làm, đời sống phụ nữ chuyển đổi kinh tế Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Toựm taột tình hình theỏ giụựi cuỷa UNDP Truyền thống phụ nữ Việt Nam (2000), Nxb Văn hóa dân téc, Hà Nội Trung tãm nghiẽn cửựu khoa hóc lao ủoọng nửừ vaứ vaờn phoứng lao ủoọng quoỏc teỏ Giụnevụ (1998), Quyeàn lao ủoọng nửừ ụỷ Vieọt Nam thụứi kyứ ủoồi mụựi, Haứ Noọi Lê Thị Nhâm Tuyết (1973), Phụ nữ Việt Nam qua thời đại, Nxb Khoa học xã hội Tửứ ủieồn Chuỷ nghúa coọng saỷn khoa hoùc (1986), Nxb Tieỏn boọ Matxcụva, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi UÛy ban vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phuù nửừ Vieọt Nam (2000), Dửù thaỷo Chieỏn lửụùc haứnh ủoọng quoỏc gia vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phú nửừ Vieọt Nam giai ủoán 2001-2010, Haứ Noọi Vaờn phoứng lao ủoọng quoỏc teỏ Giụnevụ (1998), Tiẽu chuaồn lao ủoọng quoỏc teỏ lao ủoọng nửừ Vấn đề giải phóng phụ nữ (1982), Nxb Phụ nữ Vấn đề phụ nữ giải Liên Xô nào? (1959), Nxb Phụ nữ Vieọt Nam qua laờng kớnh giụựi (1995), Chửụng trỡnh phaựt trieồn cuỷa Lieõn hieọp quoỏc (UNDP), Haứ Noọi, Vieọt Nam Vieọn Chuỷ nghúa xaừ hoọi khoa hoùc (2004), Taọp baứi giaỷng Khoa hóc giụựi, (Daứnh cho lụựp cao hóc vaứ nghiẽn cửựu sinh chuyeõn ngaứnh CNXHKH), Haứ Noọi ... học quan tâm nghiên cứu vấn đề Chính thực tế thơi thúc tơi chọn đề tài: "Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thực tiễn. .. đình phụ nữ có Ýt Ên phẩm chun bàn vấn đề giải phóng phụ nữ Trước tình hình đó, tác giả chọn đề tài: "Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng. .. đích Trên sở làm rõ quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta giải phóng phụ nữ, tác giả luận chứng điều kiện giải pháp chủ yếu nhằm giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải phóng phụ nữ từ quan điểm chủ nghĩa mác lênin đến tư tưởng hồ chí minh, quan điểm của đảng cộng sản việt nam và thực tiễn ở nước ta , Giải phóng phụ nữ từ quan điểm chủ nghĩa mác lênin đến tư tưởng hồ chí minh, quan điểm của đảng cộng sản việt nam và thực tiễn ở nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn