Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần kết cấu thép BMF

83 11 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - NGUYỄN THỊ THUẬN KẾ TỐN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BMF LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - NGUYỄN THỊ THUẬN KẾ TỐN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BMF CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Đà Nẵng – 2012 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình TNDN : Thu nhập doanh nghiệp .1 VAS : Chuẩn mực kế toán .1 QH : Quốc hội BCTC : Báo cáo tài HĐKD : Hoạt động kinh doanh .1 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Sự khác biệt lợi nhuận kế toán lợi nhuận chịu thuế 11 .2 Bảng 1.2 14 .2 Bảng 1.3 Các trường hợp phát sinh chênh lệch tạm thời 18 .2 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp so sánh phương pháp ghi nhận chi phí, doanh thu 37 .2 Bảng 2.2 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh thuyết minh báo cáo tài cơng ty năm 2011 40 .2 Bảng 2.3 Tờ khai toán thuế năm 2011 44 .2 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Hạch tốn chi phí thuế thu nhập hành .3 21 .3 Sơ đồ 1.2 22 .3 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 27 .3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác .4 Tác giả luận văn LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG .4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm .4 1.1.2 Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2 LỢI NHUẬN KẾ TOÁN 1.2.1 Nguyên tắc đo lường lợi nhuận kế toán 1.2.2 Đo lường lợi nhuận kế toán 1.3 SO SÁNH LỢI NHUẬN KẾ TOÁN VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ 10 1.3.1 Chênh lệch vĩnh viễn 12 1.3.2 Chênh lệch tạm thời .17 1.4 PHẢN ÁNH VÀ CUNG CẤP THƠNG TIN VỀ CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP .19 1.4.1 Phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .20 1.4.2 Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BMF 25 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY .25 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 25 2.1.2 Đặc điểm quản lý 26 2.2 KẾ TỐN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP Ở CÔNG TY 29 2.2.1 Xác định thu nhập chịu thuế công ty 29 2.2.2 So sánh thu nhập chịu thuế với lợi nhuận kế tốn cơng ty .32 2.2.3 Phản ánh cung cấp thông tin chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 39 2.2.4 Đánh giá tổng hợp kế toán chi phí thuế TNDN cơng ty 45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐĨNG GĨP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BMF 50 3.1 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BMF 50 3.1.1 Xác định chi phí hợp lý 50 3.1.2 Ý thức, trách nhiệm chủ doanh nghiệp phận kế tốn cơng tác kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 3.1.3 Một số ý kiến đóng góp hồn thiện kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại cơng ty .52 3.1.4 Ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện tổ chức theo dõi cung cấp thơng tin cơng tác kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 54 3.2 QUẢN TRỊ CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 57 3.2.1 Kiểm sốt tốt chứng từ kế tốn tính giá thành xác .57 3.2.2 Xây dựng định mức chi phí 59 3.2.3 Kiểm sốt tốt chi phí khơng vượt dự toán 60 KẾT LUẬN 66 PHỤ LỤC 69 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNDN : Thu nhập doanh nghiệp VAS : Chuẩn mực kế toán QH : Quốc hội BCTC : Báo cáo tài HĐKD : Hoạt động kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 1.1 Sự khác biệt lợi nhuận kế toán lợi nhuận chịu thuế 11 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Các khoản chi phí khơng hợp pháp hợp lý thuế chênh lệch vĩnh viễn Các trường hợp phát sinh chênh lệch tạm thời Bảng tổng hợp so sánh phương pháp ghi nhận chi phí, doanh thu Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh thuyết minh báo cáo tài cơng ty năm 2011 Tờ khai toán thuế năm 2011 14 18 37 40 44 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 2.1 Tên bảng Hạch tốn chi phí thuế thu nhập hành Hạch tốn chi phí thuế TNDN hỗn lại Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Trang 21 22 27 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thuận LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việc xác định kết kinh doanh doanh nghiệp chịu chi phối trực tiếp Luật thuế TNDN, doanh nghiệp chưa phân biệt rõ ràng việc xác định lợi nhuận theo mục tiêu tài việc xác định lợi nhuận theo mục tiêu tính thuế Sự khác biệt lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế đặt nhu cầu thách thức cho doanh nghiệp việc tìm hiểu kế tốn thuế TNDN Có nhiều nghiên cứu giới khác biệt lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế (ví dụ Mihir A.Desai, năm 2002; Celia Whitaker, năm 2005; James Poterba, năm 2007 ) Kết nghiên cứu James Poterba (2009) từ năm 1993 đến 2004 cho thấy khoảng chênh lệch tạm thời phát sinh thường xuyên nguyên nhân tạo khoảng cách lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế Cũng theo nghiên cứu này, cơng ty có thuế thu nhập hoãn lại lớn, thay đổi thuế suất thuế thu nhập có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận sau thuế Nghiên cứu cho thấy, cắt giảm thuế suất thuế TNDN từ 35% xuống 30% năm 2004 quyền liên bang Mỹ dẫn đến kết thuế thu nhập hoãn lại tăng tương ứng với mức thu nhập ròng công ty Mỹ khoảng 60 tỷ đôla (James Poterba, 2009) Ở Việt Nam, Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN đời, nhiều doanh nghiệp áp dụng thực Tuy nhiên, việc thực chuẩn mực doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực đề ra, đặc biệt việc hạch tốn thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Nhiều doanh nghiệp bỏ qua thuế thu nhập doanh nhiệp hỗn lại kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp việc nghiên cứu kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp, quan hoạch định sách, nhận thức đầy đủ kế tốn chi phí thuế Để làm rõ vấn đề tác giả tập trung nghiên cứu chi phí thuế doanh nghiệp cụ thể Đó lý tác giả chọn đề tài "Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cơng ty cổ phần kết cấu thép BMF ” làm đề tài nghiên cứu 60 Định mức lượng thời gian cho phép để hoàn thành đơn vị sản phẩm Có thể xác định cách: - Phương pháp kỹ thuật: chia công việc theo nhiều công đoạn kết hợp với bảng thời gian tiêu chuẩn thao tác kỹ thuật để định thời gian chuẩn cho công việc - Phương pháp bấm Về lượng thời gian để sản xuất sản phẩm xác định sau: + Thời gian cần thiết để sản xuất sản phẩm + Thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy + Thời gian tính cho sản phẩm hỏng Như ta có: Định mức chi phí NCTT = Định mức lượng x Định mức giá 3.2.2.3 Xây dựng định mức chi phí sản xuất chung Cũng tương tự chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp ta có: Định mức chi phí sản xuất chung = Định mức lượng x Định mức giá Từ việc xây dựng định mức chi phí, cơng ty lập dự tốn chi phí cho kỳ kinh doanh Có cơng ty kiểm sốt tốt chi phí cho khơng vượt dự tốn 3.2.2.4 Xây dựng định mức chi phí bán hàng chi phí quản lý Định mức chi phí bán hàng, chi phí quản lý = số phần trăm x tổng chi phí phát sinh 3.2.3 Kiểm sốt tốt chi phí khơng vượt dự tốn Thực tế cho thấy có nhiều vấn đề phát sinh việc thực sản xuất kinh doanh, nhiên cơng ty chưa có quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao đơn giá Từ dẫn đến giá thành thực tế thừa thiếu so với dự toán đơn giá thực tế cao so với dự toán ban đầu duyệt Khi quan thuế kiểm tra thường bị xuất toán khoản chi phí vượt dự tốn truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều Quản trị chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đồng 61 nghĩa với việc kiểm sốt tốt khoản chi phí khơng vượt dự toán Trong phần này, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm quản trị tốt giảm thiểu tổn thất cho doanh nghiệp, giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Để quản trị tốt chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, cơng ty phải có biện pháp nắm bắt tình hình thực dự toán yêu cầu việc luân chuyển, quy định chứng từ kế toán nhằm đảm bảo sở pháp lý việc xác định chi phí hợp lý Trong q trình kinh doanh, cơng ty cần phải kiểm tra, theo dõi tình hình thực dự tốn khối lượng đơn giá thực Công ty cần xây dựng bảng biểu thống thực phòng kế hoạch, kế tốn cơng ty Mục đích nhằm khống chế tiêu cho đảm bảo chi phí thực tế phát sinh nhỏ với dự tốn Đồng thời số lượng khơng vượt định mức tiêu hao vật liệu, nhân công theo dự tốn tốn nhằm đảm bảo tính hợp lý khoản chi phí 3.2.3.1 Kiểm sốt chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Kiểm soát mua - nhập kho nguyên vật liệu Để tránh sai phạm cung ứng vật tư thông đồng với nhà cung cấp, Giám đốc Cơng ty uỷ quyền cho Phó Giám đốc kinh doanh tiến hành lựa chọn nhà cung cấp dựa tiêu chí Cơng ty xây dựng giá cả, chất lượng uy tín bán giao hàng Sau lựa chọn nhà cung cấp, phòng kinh doanh vào biên dự trù vật tư đối chiếu với dự toán để lập đơn đặt hàng Định kỳ, phận vật tư tiến hành đánh giá lại nhà cung cấp báo cáo lại cho Giám đốc Cơng ty việc có nên tiếp tục hay loại bỏ nhà cung cấp với tiêu chí loại bỏ Cơng ty xây dựng Cơng ty nên chuyển đổi vị trí nhân viên mua hàng để tránh tình trạng người có quan hệ với số nhà cung cấp định thời gian dài Khi tiến hành giao nhận nguyên vật liệu từ nhà cung cấp, cung ứng vật tư phải kiểm tra mặt số lượng, chất lượng, chủng loại …và so sánh đối chiếu với đơn đặt hàng Đại diện phòng KCS phải tiến hành kiểm tra chất lượng vật tư lập biên kiểm tra chất lượng Nếu vật tư nhà cung cấp giao theo yêu cầu 62 số lượng, chất lượng, chủng loại…thì tiến hành giao nhận Khi giao nhận cung ứng vật tư phải lập biên giao nhận vật tư có xác nhận bên Thủ kho sau kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại… nguyên vật liệu cho nhập kho tiến hành lập phiếu nhập kho Phiếu nhập kho trước hết phải có chữ ký xác nhận cung ứng vật tư, thủ kho để chuyển giao trách nhiệm vật tư từ cung ứng vật tư sang thủ kho - Kiểm soát xuất kho sử dụng bảo quản nguyên vật liệu Để kiểm sốt q trình xuất kho ngun vật liệu, sau xét duyệt giấy đề nghị cấp vật tư, Giám đốc Phó Giám đốc kỹ thuật Giám đốc uỷ quyền lập phiếu xuất kho, thủ kho vào phiếu xuất kho để xuất nguyên vật liệu Sau xuất nguyên vật liệu, thủ kho người nhận phải ký vào phiếu xuất kho để chuyển giao trách nhiệm vật tư từ thủ kho sang người nhận Khi xuất vật tư sử dụng cho sản xuất cần có biện pháp kiểm tra chặt chẽ mặt số lượng, chủng loại, quy cách…có với dự tốn u cầu xuất nguyên vật liệu không, tránh trường hợp xuất nhầm vật tư làm thất chi phí, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất Kiểm soát tồn kho vật tư mức tối thiểu để đảm bảo cho trình sản xuất diễn liên tục, không bị gián đoạn Do tất hoạt động sản xuất Công ty dựa dự tốn nên Cơng ty sử dụng phương pháp MRP (Materials Requirements Planning) phương pháp lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu Để thực phương pháp này, Công ty cần lập lịch trình sản xuất cách chi tiết cho tuần Ngồi ra, Cơng ty cần xây dựng báo cáo phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nhằm xác định mức biến động lượng hay đơn giá nguyên vật liệu từ xác định nguyên nhân có biện pháp kiểm sốt kịp thời 3.2.3.2 Kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty phải thường xuyên theo dõi khối lượng thực hiện, chất lượng kỹ thuật tay nghề công nhân nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm kế hoạch sản xuất tránh lãng phí nguyên vật liệu trình độ tay nghề 63 cơng nhân thấp Kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc công nhân hệ thống thẻ từ, nghiêm cấm tình trạng người quẹt thẻ thay cho người khác Thống kê phân xưởng kiểm tra việc chấm công hàng ngày cơng nhân phải kiểm sốt thời gian dành cho công việc Các tổ trưởng thuộc phân xưởng phải kiểm sốt chất lượng cơng việc, bố trí cơng việc phù hợp với tay nghề (bậc thợ) cơng nhân tổ Để kiểm sốt chặt chẽ thời gian làm việc chất lượng công việc, Cơng ty nên bố trí thêm cán kỹ thuật để giám sát công việc công nhân Công ty cần thiết lập báo cáo phân tích chi phí nhân cơng trực tiếp để đánh giá nhân tố ảnh hưởng tìm nguyên nhân gây nên biến động chi phí nhân cơng trực tiếp để từ có biện pháp kiểm sốt thích hợp 3.2.3.3 Kiểm sốt chi phí sản xuất chung Tiến hành phân tích chi phí sản xuất chung theo tổng số chi phí theo yếu tố để đánh giá thay đổi tỷ trọng khoản chi thực tế so với dự tốn Phân tích tổng số chi phí sản xuất chung, ngồi việc tìm chênh lệch nguyên nhân đưa tới chênh lệch chi phí sản xuất chung thực tế so với dự tốn cần phải xác định đâu định phí đâu biến phí để có biện pháp quản lý thích hợp Để quản lý chặt chẽ khoản chi phí phát sinh chi phí tiền, dịch vụ mua ngồi…thì phải kiểm tra, đối chiếu, so sánh kết hợp với khoản mục liên quan: chi phí tiền với khoản mục tiền mặt, tiền gởi ngân hàng,dịch vụ mua với khoản mục phải trả người bán, tạm ứng…Đồng thời để kiểm sốt tốt chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí khác tiền phục vụ cho sản xuất, Công ty cần xây dựng định mức chi phí, chế khốn chi nội hợp lý để tạo động lực tăng cường công tác kiểm soát, đề biện pháp tiết kiệm chi phí Cơng ty cần xây dựng báo cáo phân tích biến động biến phí sản xuất chung định phí sản xuất chung để tìm nhân tố ảnh hưởng dẫn đến biến động khoản mục chi phí này, từ đưa biện pháp kiểm sốt thích hợp 64 3.2.3.4 Kiểm sốt chi phí bán hàng chi phí quản lý Tất khoản chi phí phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng chi phí quản lý cần phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ phải cá nhân tổ chức đáng tin cậy cung cấp số chi phí giao trách nhiệm cho nhân viên quản lý chi phí điện, nước, chi phí điện thoại Phần chi phí quản cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng môi giới, chi phí tiếp tân khánh tiết, hội nghị, … liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nên kiểm soát chặt chẽ, để đảm bảo nằm dự tốn nhằm mục đích giảm thiểu chênh lệch chi phí ghi nhận theo kế tốn theo thuế Vì chi phí luật thuế khống chế mức tối đa Các chi phí tiền phạt vi phạm pháp luật cơng ty nên có biện pháp kỷ luật nhân viên làm phát sinh chi phí để giảm chi phí khơng khấu trừ xác định thu nhập chịu thuế 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ mặt tồn cơng tác kế tốn chi phí thuế TNDN cơng ty cổ phần kết cấu thép BMF Luận văn đưa giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp xác định chi phí hợp lý từ tối tiểu số chi phí thuế thu nhập phải nộp chứng từ kế tốn khơng hợp lý, hợp lệ Luân văn đưa ý kiến ý thức, trách nhiệm chủ doanh nghiệp phận kế tốn cơng tác kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Qua thực trạng cho thấy công ty xác định thời điểm ghi nhận giá trị doanh thu ghi nhận chưa theo quy định Luật thuế Từ xảy chênh lệch tạm thời lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế công ty chưa nhận diện Từ đó, luận văn khắc phục vấn đề việc xác định lại sở tính thuế khoản mục kế toán nhận diện khoản chênh lệch tạm thời kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Luận văn đưa giải pháp quản trị chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thơng qua việc kiểm sốt tốt chứng từ kế tốn kiểm sốt chi phí khơng vượt dự tốn Về phía luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luận văn đề xuất số ý kiến mở rộng phạm vi số chi phí khấu trừ thuế nhằm nhằm đảm bảo quyền lợi người nộp thuế Đây bước hoàn thiện luật thuế q trình hội nhập tạo cơng doanh nghiệp 66 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, với yêu cầu đòi hỏi ngày cao trung thực độ tin cậy thơng tin kế tốn cung cấp nhằm làm sở cho định kinh tế Trong năm qua có nhiều văn luật đời nhằm quy định hướng dẫn thuế luật thuế, luật kế toán, kiểm toán, chuẩn mực kế toán tạo điều kiện quan trọng việc nâng cao khả quản lý, giám sát, tăng cường tính cơng khai, minh bạch kinh tế Tuy nhiên, trình thực cho thấy Cơng ty có hành vi thiếu minh bạch tiến trình cung cấp thơng tin tài dẫn đến việc kinh doanh khơng hợp pháp, trốn thuế doanh nghiệp quốc doanh gây tổn hại lớn cho kinh tế quốc gia Ngun nhân khơng doanh nghiệp hiểu sai khái niệm lợi nhuận kế toán lợi nhuận chịu thuế, tâm lý e ngại xác định lợi nhuận kế tốn khơng giống với lợi nhuận chịu thuế Giữa thuế kế toán tồn nhiều khác biệt liên quan đến việc xác định doanh thu, thu nhập chi phí Từ dẫn đến chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp tính dựa số liệu kế toán với thuế thu nhập doanh nghiệp xác định dựa nguyên tắc, quy định thuế Vì vậy, việc thiết lập nguyên tắc, quy định cho việc xử lý, ghi nhận trình bày khoản chênh lệch nhu cầu thiết Qua thực tế tìm hiểu cụ thể cơng tác hạch tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cụ thể địa bàn Đà Nẵng nhận thấy công ty chưa áp dụng đầy đủ chuẩn mực thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể bỏ qua thuế thu nhập hoãn lại Từ dặt vấn đề cần phải trang bị kiến trức đầy đủ thuế cho nhân viên kế tốn tài thực chế độ, sách quan thuế kiểm tra sát để đảm bảo thông tin báo cáo tài xác 67 Với khả kiến thức có hạn tác giả chưa đưa nhiều giải pháp hữu ích đóng góp cho doanh nghiệp nhà nước Hy vọng đóng góp nhỏ tác giả góp ích cho doanh nghiệp 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Công Phương – năm 2010 [2] Chuẩn mực số 17 – thuế thu nhập doanh nghiệp [3] Thông tư số 20/2006/TT- BTC hướng dẫn thực chuẩn mực kế toán số 17 [4] Nguyễn Lê Diễm Thúy – luận văn thạc sĩ kinh tế - Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp thực trạng giải pháp hoàn thiện [5] Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH 12 [6] Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Chính phủ hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp [7] Bùi Thị Thùy Dung – luận văn thạc sĩ kinh tế - Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty xây lắp địa bàn tỉnh Quảng Nam PHỤ LỤC Các mẫu biểu phát sinh chênh lệch tạn thời công ty cần theo dõi Biểu số 01: Bảng xác định chênh lệch tạm thời chịu thuế Năm …… Chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh năm Tăng Giảm STT Diễn giải I Chênh lệch tạm II thời phát sinh Phát sinh từ … Phát sinh từ … Phát sinh từ … Chênh lệch tạm Phát sinh từ giao dịch năm hành Phát sinh áp dụng hồi tố sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót phát sinh từ năm trước Hoàn nhập từ giao dịch năm hành Hoàn nhập áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót phát sinh từ năm trước thời hoàn nhập Hoàn nhập … Hoàn nhập … Tổng cộng * Căn để lập “Bảng xác định chênh lệch tạm thời chịu thuế” số chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh năm liên quan đến tài sản khoản nợ phải trả giao dịch * Dòng tổng cộng chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh năm để ghi vào cột “Chênh lệch tạm thời chịu thuế tăng” cột “Chênh lệch tạm thời chịu thuế giảm” “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” (Biểu số 02) Biểu số 02 Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả Năm Chênh lệch tạm thời Thuế thu nhập chịu thuế năm hoãn lại phải trả ghi nhận T năm Chênh lệch huế suất Diễn giải A – 1/ Phát sinh (hoặc hoàn nhập) từ giao dịch năm 2/ Phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót phát sinh từ năm trước Cộng Tăng Giảm Tăng Giảm (%) Được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại Được ghi giảm vốn chủ sở hữu Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi giảm (Hồn nhập) năm Được ghi giảm chi phí thuế thu nhập hoãn lại Được ghi tăng vốn chủ sở hữu * Căn để lập “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” “Bảng xác định chênh lệch tạm thời chịu thuế” (Biểu số 01) Biểu số 03 STT I II Bảng xác định chênh lệch tạm thời khấu trừ Năm Chênh lệch tạm thời khấu trừ phát sinh năm Tăng Giảm Hoàn nhập Phát sinh từ việc áp Hoàn áp dụng hồi tố Phát sinh dụng hồi tố thay đổi nhập từ thay đổi từ Diễn giải sách kế tốn giao sách kế tốn giao dịch điều chỉnh hồi tố dịch điều chỉnh hồi năm sai sót phát sinh năm tố sai sót hành từ năm trước hành phát sinh từ năm trước Chênh lệch tạm thời phát sinh Phát sinh từ Phát sinh từ Phát sinh từ Chênh lệch tạm thời hoàn nhập Hoàn nhập Hoàn nhập Tổng cộng * Căn để lập Bảng xác định chênh lệch tạm thời khấu trừ số chênh lệch tạm thời khấu trừ phát sinh năm liên quan đến tài sản khoản nợ phải trả giao dịch * Dòng tổng cộng chênh lệch tạm thời khấu trừ phát sinh năm để ghi vào Cột “Chênh lệch tạm thời khấu trừ/ tăng” Cột “Chênh lệch tạm thời khấu trừ/ giảm” “Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” (Biểu số 05) - Trường hợp doanh nghiệp khơng có khả chắn có lợi nhuận tính thuế tương lai, kế tốn khơng ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại tính khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ phát sinh năm Toàn khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ theo dõi riêng “Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời khấu trừ chưa sử dụng” (Biểu số 04) làm xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại năm sau, doanh nghiệp có đủ lợi nhuận chịu thuế thu nhập để thu hồi tài sản thuế thu nhập hoãn lại Biểu số 04 Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời khấu trừ chưa sử dụng Năm Diễn giải STT Phát sinh từ Phát sinh từ Phát sinh từ Cộng Chênh lệch tạm thời khấu trừ chưa sử dụng Phát sinh từ Phát sinh từ việc áp dụng hồi tố giao dịch thay đổi sách kế tốn năm điều chỉnh hồi tố sai sót phát sinh từ năm trước Biểu số 05 Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại Năm Chênh lệch tạm thời khấu trừ năm Chênh lệch Các khoản lỗ tính thuế Các khoản ưu đãi thuế Diễn giải A – 1) Phát sinh từ giao dịch năm -2) Phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót phát sinh từ năm trước Cộng Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Thuế suất (%) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại ghi nhận năm Được ghi Được ghi giảm chi phí tăng vốn thuế thu nhập chủ sở hữu hỗn lại 10 11 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoàn nhập năm Được Được ghi vào ghi giảm chi phí thuế thu vốn chủ sở nhập hỗn lại hữu 12 13 ... nợ thu thu nhập hỗn lại phải trả Chi phí/ thu nhập thu thu nhập doanh nghiệp Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thu thu nhập doanh nghiệp) : Là tổng chi phí thu thu nhập hành chi. .. số thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính thu nhập chịu thu thu suất thu thu nhập doanh nghiệp năm hành Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 21 Chi phí Thu thu nhập. .. 8211 - Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành - Tài khoản 8212 - Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành Theo VAS 17, Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần kết cấu thép BMF , Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần kết cấu thép BMF , CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BMF, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP BMF

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay