Hoàn thiện công tác lập dự toán tại công ty viễn thông quảng nam

128 8 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 15:08

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Cúc ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn Chương - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN 1.1 Vai trò cơng tác lập dự tốn quản trị doanh nghiệp .4 1.1.1 Khái niệm lập dự toán 1.1.2 Vai trò cơng tác lập dự toán quản trị doanh nghiệp 1.2 Phân loại dự toán 1.2.1 Phân loại theo chức 1.2.2 Phân loại theo mức độ hoạt động 1.2.3 Phân loại theo thời gian 1.3 Trách nhiệm phận tham gia trình lập dự tốn 1.4 Quy trình lập dự tốn, trình tự lập loại dự tốn, mơ hình lập dự tốn .10 1.4.1 Quy trình lập dự tốn .10 1.4.2 Trình tự cách thức lập loại dự toán .12 1.4.2.1 Dự toán tiêu thụ .12 1.4.2.2 Dự toán tồn kho .14 iii 1.4.2.3 Dự tốn chi phí 15 1.4.2.4 Dự toán vốn đầu tư 16 1.4.2.5 Dự toán vốn tiền .17 1.4.3 Các mơ hình dự tốn 18 1.4.3.1 Mơ hình thông tin từ xuống 19 1.4.3.2 Mơ hình thơng tin phản hồi .20 1.4.3.3 Mơ hình thơng tin từ lên 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 Chương 2: CÔNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG NAM 26 2.1 Đặc điểm tình hình chung Viễn thông Quảng Nam 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Viễn thơng Quảng Nam 26 2.1.2 Chức nhiệm vụ quyền hạn 27 2.1.2.1 Chức năng: 27 2.1.2.2 Nhiệm Vụ: .27 2.1.2.3 Quyền hạn: 28 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Viễn thông Quảng Nam 29 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 29 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phận 30 2.2 Đặc điểm cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam 32 2.2.1 Quy định chung trình tự lập loại dự tốn Viễn thơng Quảng Nam .32 2.2.2 Các loại dự toán phương pháp lập loại dự tốn Viễn thơng Quảng Nam .36 2.2.2.1 Dự tốn thơng tin mơi trường, ngành địa bàn: 36 2.2.2.2 Dự toán sản lượng, doanh thu: 38 2.2.2.3 Dự tốn chi phí dự tốn tổng hợp sản xuất kinh doanh 41 iv 2.2.2.4 Dự toán tổng hợp thu-chi tài 50 2.3 Đánh giá thực trạng công tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam .52 2.3.1 Ưu điểm: 52 2.3.2 Nhược điểm: 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 Chương 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NAM 58 3.1 Cơ sở mục đích việc hồn thiện cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam 58 3.2 Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam .60 3.2.1 Hồn thiện mơ hình lập dự tốn 60 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống dự toán 61 3.2.3 Xây dựng quy trình lập dự tốn .63 3.3 Hoàn thiện loại dự toán 66 3.3.1 Hồn thiện dự tốn liên quan đến doanh thu 67 3.3.2 Hoàn thiện dự tốn liên quan đến chi phí kinh doanh 72 3.3.3 Xây dựng dự tốn dòng tiền 81 3.4 Hoàn thiện hệ thống đánh giá trách nhiệm cấp quản lý việc lập dự toán .85 3.4.1 Hoàn thiện hệ thống báo cáo cấp quản lý 85 3.4.2 Phương pháp xác định thành cấp quản lý việc lập dự toán 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CM Chuyển mạch D.Đ Di động DT Doanh thu DN Doanh nghiệp DN Doanh nghiệp ĐTCĐ Điện thoại cố định KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định KTNB Kiểm toán nội KT Kiến trúc NL Nhiên liệu NVL Nguyên vật liệu PTTB Phát triển thuê bao TBị Thiết bị TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh VT-CNTT Viễn thông- Công nghệ thông tin vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 Tên bảng Trang Các loại dự tốn phận thực Thơng tin mơi trường, ngành Đại Lộc năm 33 37 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 2011 Kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2011 Chi tiết dự tốn trích khấu hao TSCĐ Kế hoạch tổng hợp thu, chi tài năm 2011 Dự toán doanh thu cước cố định Dự toán Doanh thu Hòa mạng năm 2011 Đại 39 43 51 68 70 3.3 3.4 Lộc Chi tiết kế hoạch chi phí thường xun năm 2011 Bảng tổng hợp dự tốn chi phí nguyên vật liệu 73 76 3.5 3.6 năm 2011 Dự toán nhiên liệu năm 2011 Dự toán chi phí quảng cáo khuyến năm 77 79 3.7 3.8 2011 Bảng dự tốn chi phí sửa chữa năm 2011 Dự toán tiền tháng 01 năm 2011 80 82 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 Tên sơ đồ Trang Quy trình dự tốn Stepphen Brookson Mơ hình thơng tin từ xuống Mơ hình thơng tin phản hồi Mơ hình thơng tin từ lên Tổ chức máy quản lý Viễn thơng Quảng Nam Mơ hình dự tốn Viễn thơng Quảng Nam Mơ hình dự toán Mối quan hệ dự toán 11 19 20 23 29 32 60 62 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhiều năm qua dự toán xem công cụ quản lý hiệu khoa học hữu ích Nó giúp nhà quản lý phán đốn trước tình hình sản xuất kinh doanh chuẩn bị việc phải làm để hướng hoạt động kinh doanh theo mục tiêu định cách dễ dàng Tuy nhiên theo khảo sát, doanh nghiệp sử dụng sử dụng cơng cụ cách có hiệu mà Viễn thông Quảng Nam không ngoại lệ Là doanh nghiệp giữ vị trí quan trọng lĩnh vực thông tin truyền thông địa bàn Quảng Nam cơng tác lập dự tốn đơn vị nhiều khiếm khuyết như: phối hợp chia sẻ thông tin phận khâu quan trọng q trình lập dự tốn đơn vị chưa quan tâm nên lập dự toán thời gian Việc phân chia người, phận đảm nhận trách nhiệm lập dự toán chưa thực Cho nên việc lập dự toán đơn vị báo cáo cho đầy đủ biểu mẫu Chứ không nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng việc lập dự toán Nên chất lượng lập dự tốn đơn vị chưa cao Bên cạnh đó, đối thủ cạnh tranh nước cạnh tranh khốc liệt với Tập đoàn Bưu Viễn thơng Việt Nam, mà cụ thể thị trường Quảng Nam dần thị phần kinh doanh Vậy làm để tận dụng tốt hội kinh doanh đương đầu với thách thức mối quan tâm hàng đầu Tập đồn bưu Viễn thơng Việt Nam Vậy yêu cầu cấp thiết đặt phải nâng cao lực cạnh tranh đứng vững thị trường mục tiêu chung Tập đồn, mà cơng cụ quản lý hiệu lập dự tốn cách xác khoa học Như vậy, mang lại lợi ích góp phần nâng cao khả cạnh tranh đơn vị Ở góc độ học thuật, nhiều luận án trước bàn kế toán quản trị cách chung chung, chưa sâu vào thực trạng công tác lập dự tốn Trong đó, dự tốn ln khâu trình quản lý nhiều tổ chức Từ thực tế đó, việc nghiên cứu thực trạng cơng tác lập dự tốn doanh nghiệp mà Viễn thơng Quảng Nam điển hình có ý nghĩa thực tiễn khoa học Đó lý để em chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập dự tốn để góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh đơn vị Mục đích nghiên cứu Đề tài hướng đến mục đích sau: - Tổng hợp lý luận liên quan đến cơng tác lập dự tốn doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam, qua đề số giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự tốn Viễn thông Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng để xem xét tồn diện cơng tác lập dự tốn, qua phân tích, đối chiếu giải mục tiêu nghiên cứu Việc thu thập số liệu khâu quan trọng trình thực đề tài Phương pháp vấn cán chuyên trách lập kế hoạch doanh nghiệp, cán tài phòng kế tốn sử dụng chủ yếu để xem xét cách lập, sở lập nguồn số liệu để lập Trên sở đó, thống kê, tổng hợp phân tích nguồn số liệu thu thập được, nội dung phấn từ phận đơn vị để trình bày vấn đề cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu vấn đề dự toán ngắn hạn lập đơn vị trực thuộc Viễn thơng Quảng Nam.Dự tốn dài hạn khơng quan tâm dự tốn dài hạn thường dự tốn vốn dự toán đầu tư, lập liên quan đến việc đầu tư doanh nghiệp, mà Viễn thơng Quảng Nam dự tốn thường Tập đồn định giao cho Viễn thơng Quảng Nam giám sát thực Số liệu minh họa cho đề tài số liệu kế hoạch năm 2011 số liệu thực năm 2010 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có ba chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác lập dự tốn Chương 2: Cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam Chương 3: Hồn thiện cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam kh¸c TT 1.1 1.2 Phơ lơc 2.3: chi tiết dự toán chi phí lao động năm 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng Thực năm 2010 Kế hoạch năm 2011 Tổng Mức chi Tổng mức Số lao Mức chi mức chi Số lao bình chi kế Tên tiêu động đợc bình quân thực động đợc quân hoạch hởng chế (Triệu hởng chế (Triệu (triệu độ (ngêi) ®ång/ngêi) (triƯu ®é (ngêi) ®ång/ ®ång) ®ång) ngêi) Tỉng sè x x 28,781 x x 33,924 Tæng chi phÝ 487 23,446 516 27,447 tiền lơng Theo thời hạn lao 487 23,446 516 27,447 động Hợp đồng từ 474 49.38 23,406 495 55 27,374 năm trở lên Hợp đồng thử 13 3.08 40 21 74 việc, ngắn hạn Theo tÝnh chÊt 474 23,526 495 27,447 lao ®éng Lao ®éng qu¶n 107 62.00 6,634 110 69 7,638 lý Lao ®éng c«ng 350 47.00 16,450 365 53 19,219 nghƯ Lao ®éng phôc 17 26.00 442 20 30 590 10 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 vụ, phụ trợ Tổng chi phí BHLĐ cá nhân Đồng phục Phơng tiện bảo vệ cá nhân khác Chăm sóc sức khỏe ngời lao động Tổng chi phí đào tạo Đào tạo dài hạn Đào tạo ngắn hạn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí công đoàn Ăn ca Dự phòng trợ cấp việc làm 1,234 711 855 474 0.50 237 495 408 0.30 122 354 352 1.00 352 516 254 495 474 277 578 551 42 432 474 474 4.00 0.20 2.00 0.30 168 86 948 142 42 453 495 495 0.80 3.00 0.40 188 362 1,485 198 474 1.20 569 495 1.34 665 497 5.40 2,684 495 5.40 2,673 x x x x 26 50 11 Phô lôc 2.4: chi tiết dự toán chi phí thờng xuyên năm 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng Thực Kế hoạch năm Số Tên tiêu TT năm Tỷ lệ % năm Dự kiến 2010 KH/ năm trớc Tổng số 46,925 56,465 120.33 Mua máy, thiết bị đầu cuối hỗ trợ khách hàng 5,455 6,444 118.13 (phân bổ 50%) 1.1 Máy GPhone 3,840 4,608 120.00 1.2 2.1 2.2 2.3 Modem ADSL 1,615 1,836 113.68 Hoa hång tr¶ VNPost 14,181 15,368 108.37 Thu cớc viễn thông Hoà mạng, dịch chuyển TB Bán loại thẻ thẻ trả trớc Chi cho hạ tầng mạng di động VNP Chi phí thờng xuyên kh¸c 13,786 14,880 107.94 395 488 123.54 68 345 507.35 27,221 34,308 126.04 4.1 VËt liƯu nghiƯp vơ 7,425 9,187 123.73 4.2 Nhiªn liƯu 4,150 4,357 104.99 4.3 4,465 5,618 125.82 2,250 4,360 193.78 4.5 §iƯn, níc Dơng SX, đồ dùng văn phòng Vận chuyển 164 170 103.66 4.6 Công tác phí 195 215 110.26 4.7 1,434 1,864 129.99 4.10 Bảo hộ lao động khác Nghiên cứu khoa học, đổi công nghệ, chế thử sản phẩm, cải tiến Thởng suất lao động, thởng sáng kiến cải tiến, tiết kiệm vật t Thuê nhà, mặt 4.11 Hoa hồng đại lý 3,107 3,728 119.99 4.12 Mua bảo hiểm tài sản 1,245 1,120 89.96 4.13 Chi phí khác 1,595 2,074 130.03 4.4 4.8 4.9 100 250 12 4.14 Các khoản phí lệ phí 1,191 1,265 106.21 12 Phụ lục 2.5: dự toán chi phí quảng cáo, khuyến mại năm 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2010 Năm 2011 TT 1 1 2 Tên tiêu Tổng số x Doanh thu sản lợng TH x Mạng cố định Khuyến mại phát triển thuê bao cố định Quảng cáo, chăm sóc khách hàng, Các dịch vụ mạng di động VNP Khuyến mại phát triển x x 2,700 x x 80,790 1,805 x x x x Đơn giá Doanh Mức chi thu Đơn thực giá sản lợng KH 6,170 x x Mức chi kế hoạch Tỷ lệ % chi năm KH/năm trớc 6,910 111.99 x 3,024 112.00 x x 2,022 112.02 895 x x 1,002 111.96 x 975 x x 1,092 112.00 6,512 220 x x 246 111.82 13 2 3 thuª bao di động Quảng cáo, chăm sóc khách hàng, Các dịch vụ Internet Khuyến mại phát triển thuê bao MegaVnn Quảng cáo, chăm sóc khách hàng, Các dịch vụ lại (Khuyến mại, QC, chăm sóc khách hàng, ) x x 755 x x 846 112.05 x 22,843 2,045 x x 2,290 111.98 x x 1,640 x x 1,836 111.95 x x 405 454 112.10 x 6,632 450 504 112.00 x x 14 14 Sè TT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 Phô lôc 2.6: toán chi phí kết nối mạng Đơn vị tính : Triệu đồng Thực năm Đơn Dự kiến kế hoạch 2011 2010 vị Tên tiêu tính % so TH 2010 Chi Chi sản l- Sản lợng Sản lợng Chi phÝ phÝ Slỵng ỵng phÝ 10,42 106.6 Tỉng sè x 9,766 x x 17,492,7 18,625,4 10,24 106.4 106.4 Tr¶ VMS 9,621 27 55 8 120.7 Tr¶ c¸c doanh nghiƯp kh¸c x 145 x 176 x DÞch vơ kÕt nèi níc víi Phót Vishipel DÞch vơ kÕt nèi qc tÕ víi Phót Vishipel DÞch vơ kÕt nèi níc víi 117.0 Phót 49,596 27 58,027 32 EVN DÞch vơ kÕt nèi qc tÕ víi 119.0 119.0 Phót 102,374 56 121,825 67 EVN 0 DÞch vơ kÕt nèi níc víi HT Phót DÞch vơ kÕt nèi qc tÕ víi HT Phót DÞch vơ kÕt nèi níc víi Phót SPT DÞch vơ kÕt nèi qc tÕ víi SPT Phót DÞch vơ kÕt nèi níc víi 117.0 117.0 Phót 13,368 15,640 Vietel 0 DÞch vơ kÕt nèi qc tÕ víi Phót 98,975 54 123,720 68 125.0 125.0 15 2.1 2.1 2.1 2.1 Vietel DÞch vơ kÕt nèi níc víi VTC DÞch vơ kÕt nèi qc tÕ víi VTC DÞch vơ kÕt nèi níc víi FPT DÞch vơ kÕt nèi qc tÕ víi FPT Phót Phót Phót Phót 16 Phơ lơc 2.7: dự toán Tổng hợp sxkd năm 2011 Đơn vị tính: TriƯu ®ång Sè TT A 1.1 1.1 1.1 1.2 2.1 2.2 Tên tiêu Các tiêu kinh tế Doanh thu phát sinh đơn vị Doanh thu kinh doanh thông thờng Doanh thu VT - CNTT phát sinh Doanh thu hoạt động tài Thu nhập khác Doanh thu VT-CNTT phân chia (đợc nhận (+), phải trả (-)) Phân chia khối HTPT (BCC khác) Phân chia nội khối HTPT Doanh thu VT-CNTT phát sinh sau phân chia Đơn vị tính Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Thực năm 2010 Kế hoạch năm 2011 Tỷ lệ % Dự năm kiến KH/ năm trớc 216,29 264,505 214,69 264,005 214,36 263,870 122.2 122.9 123.0 Tr.®ång 332 135 40.66 Tr.®ång 1,600 500 31.25 214,36 263,870 123.0 208,18 223,239 208,18 223,239 107.2 107.2 68,628 90.34 Tr.®ång Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Chi phí đơn vị Tr.đồng 4.1 Chi phí VT-CNTT Tr.đồng 4.1 Khấu hao TSCĐ Tr.®ång 62,000 17 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 6.1 6.2 6.3 B 1.1 1.1 1.1 1.1 115.9 117.8 120.3 Sưa ch÷a TSCĐ Tr.đồng 45,621 52,895 Chi phí lao động Tr.đồng 28,781 33,924 Chi phí thờng xuyên Tr.đồng 46,925 56,465 Tr.đồng 8,422 7,280 86.44 Tr.®ång 45 255 566.6 Tr.®ång 9,766 10,420 106.7 214,36 263,870 8,110 41,266 6,178 40,631 332 135 40.66 1,600 500 31.25 20,792 23,956 115.2 14,127 13,958 98.80 54.65 Chi phÝ QC, TT, KM, TT, KT… Giá vốn hàng hoá kinh doanh thơng mại Chi trả cớc kết nối Chi phí hoạt động tài Chi khác Doanh thu VT-CNTT đơn vị đợc hởng Lợi nhuận đơn vị Lợi nhuận VT-CNTT Lợi nhuận hoạt động tài Lợi nhuận khác Điều tiết doanh thu: Nộp (+); CÊp (-) Tr.®ång Tr.®ång Tr.®ång Tr.®ång Tr.®ång Tr.®ång Tr.®ång 123.0 508.8 657.6 Tr.đồng Các tiêu Sản lợng chủ yếu Tổng số thuê bao Thuê bao viễn thông thực tăng Thuê bao điện thoại Thuê bao thực tăng Thuê bao cố định Thuê bao 7,319 4,000 Thuª bao Gphone Thuª bao 5,215 6,258 Thuª bao di động trả sau VinaPhone Thuê bao 1,025 2,200 120.0 214.6 18 1.1 Thuê bao di động trả tríc VinaPhone Thuª bao 1.1 1.1 Thuª bao CDMA, GSM néi vïng Thuª bao Thuª bao CityPhone Thuª bao 1.2 1.2 1.2 C Thuª bao Internet thực tăng Thuê bao Internet trực tiếp Thuê bao MegaVNN Thuª bao 568 1,500 264.0 6,665 9,998 150.0 6,665 9,998 150.0 Thuê bao Thuê bao Các tiêu hiệu Năng suất lao động x x x x x x 1.1 Theo doanh thu TriƯu ®ång/n gời/năm 1.2 Theo số lợng thuê bao viễn thông thực tăng Thuê bao/ngời/năm * 12 1.3 Theo thuê bao viễn thông mạng Thuê bao/ngời/năm * 76 Hiệu chi phÝ (chi phÝ/doanh thu) 131 Hiệu sử dụng TSCĐ (doanh thu/nguyên giá TSCĐ) Hiệu đầu t (Doanh thu tăng thêm/Giá trị đầu t năm) Doanh thu thuê bao bình quân * * 87.10 * Triệu đồng/th uê bao/thán g 1.83 1.87 102 19 20 ... sở lý luận công tác lập dự tốn Chương 2: Cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam Chương 3: Hồn thiện cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam Chương - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TỐN 1.1... việc hồn thiện cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam 58 3.2 Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn Viễn thơng Quảng Nam .60 3.2.1 Hồn thiện mơ hình lập dự tốn 60 3.2.2 Hoàn thiện hệ... đề dự toán ngắn hạn lập đơn vị trực thuộc Viễn thông Quảng Nam .Dự tốn dài hạn khơng quan tâm dự toán dài hạn thường dự toán vốn dự toán đầu tư, lập liên quan đến việc đầu tư doanh nghiệp, mà Viễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập dự toán tại công ty viễn thông quảng nam , Hoàn thiện công tác lập dự toán tại công ty viễn thông quảng nam , Dự toán được phân thành:, 4 Quy trình lập dự toán, trình tự lập các loại dự toán, và các mô hình lập dự toán, Chương 2: CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NAM, 1 Đặc điểm tình hình chung tại Viễn thông Quảng Nam, 2 Đặc điểm công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam, 3 Đánh giá thực trạng công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam, TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NAM, 2 Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam, 3 Hoàn thiện các loại dự toán, 4 Hoàn thiện hệ thống đánh giá trách nhiệm các cấp quản lý trong việc lập dự toán, [7] Atkinson Banker Kaplan Young (1988), “Management Accouting”.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay