Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán tại công ty điện lực quảng nam thuộc tổng công ty điện lực miền trung

101 12 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 15:06

Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp qui lớn, địa bàn quản lý rộng, doanh nghiệp trọng đến phân cấp quản lý, phân cấp quản lý tài cấp với đơn vị cấp xác định hình tổ chức kế tốn phù hợp có vai trò quan trọng việc điều hành hoạt động SXKD doanh nghiệp Phân cấp quản lý tài phù hợp giúp nhà quản lý doanh nghiệp dễ dàng việc kiểm tra, kiểm soát hoạch định chiến lược kinh doanh, đòn bẩy để vận hành máy quản lý cách nhịp nhàng, nâng cao tính tự chủ, tính động chịu trách nhiệm cấp, phát huy hiệu sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp Dựa sở phân cấp quản lý tài chính, doanh nghiệp xác lập hình tổ chức kế tốn phù hợp phân công, phối hợp cấp theo hình tổ chức kế tốn lựa chọn có ý nghĩa quan trọng việc đáp ứng yêu cầu thơng tin kế tốn phục vụ quản lý doanh nghiệp Ở Công ty Điện lực tỉnh, phân cấp quản lý tài hình tổ chức kế tốn, qui SXKD, địa bàn hoạt động, khách hàng tăng nhiều, nhìn chung phân cấp quản lý tài hạn chế hình tổ chức kế tốn chủ yếu tập trung Thực tế cho thấy, chế quản lý tập trung có ưu điểm định Tuy nhiên, điều kiện công ty Điện lực tỉnh, việc quản lý tập trung hạn chế nhiều phát triển, linh hoạt, động tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị Điện lực cấp Công ty Điện Lực Quảng Nam đổi tên từ Điện Lực Quảng Nam theo Quyết định số 230/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập Trang đoàn Điện Lực Việt Nam, công ty thành viên Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung Qui Công ty Điện Lực Quảng Nam gồm trụ sở 12 đơn vị trực thuộc, có 10 Điện Lực khu vực, 01 Trung tâm viễn thơng, 01 Xí nghiệp điện Tuy vậy, nay, Công ty chưa thực phân cấp quản lý tài cho đơn vị cấp tổ chức kế tốn theo hình tập trung, khả tự chủ chịu trách nhiệm đơn vị cấp thấp, ỷ lại Đặc biệt, văn số 2405/EVN CPC ngày 19/7/2010 Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện Lực Quảng Nam chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện Lực Quảng Nam kể từ ngày 01/01/2011 Lúc Công ty doanh nghiệp hạch toán độc lập với qui lớn nêu trên, phân cấp quản lý tài từ xác lập hình tổ chức kế tốn phù hợp Cơng ty Điện Lực Quảng Nam vấn đề cấp thiết Đề tài” Hồn thiện hình tổ chức kế tốn Công ty Điện Lực Quảng Nam thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung” với mục đích nghiên cứu sâu hình tổ chức kế tốn, hồn thiện hình tổ chức kế tốn phù hợp với điều kiện Cơng ty Điện lực Quảng Nam, góp phần giải vấn đề cấp thiết Tổng quan đề tài nghiên cứu Xác lập hình tổ chức kế tốn doanh nghiệp nội dung quan trọng công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp, sở lựa chọn hình tổ chức kế tốn phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, cơng tác kế tốn triển khai mặt tổ chức nhân sự, tổ chức phần hành kế toán, xác lập mối quan hệ phần hành…phù hợp với hình lựa chọn Xuất phát từ tình hình thực tiễn đơn vị thực tập, đồng thời đơn vị cơng tác, nhận thấy hình tổ chức kế tốn đơn vị bộc lộ Trang nhiều khuyết điểm, không phù hợp điều kiện tại, đề tài sở nghiên cứu lý luận hình tổ chức kế tốn, đánh giá thực trạng đơn vị, phân tích tổng hợp tìm số giải pháp nhằm hồn thiện hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện Lực Quảng Nam vận dụng cho cơng ty điện lực cấp tỉnh nước Đề tài có tham khảo số tài liệu phân cấp tài hình tổ chức kế tốn chủ yếu mặt lý luận, số đề tài nghiên cứu hồn thiện tổ chức kế tốn góc độ hồn thiện hạch tốn số khâu, phần hành kế toán định doanh nghiệp SXKD, đề tài phân cấp quản lý tài xác lập hình tổ chức kế tốn chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Đề tài có tham khảo Luận văn Thạc sĩ tác giả Lê Hồi Nhơn - Cơng ty Điện Lực Đăclăk với tên đề tài “Phân cấp quản lý tài xác lập hình tổ chức kế tốn hợp lý Công ty Điện lực 3” viết năm 2004 Tuy nhiên, đề tài tham khảo số ý tưởng xác lập hình tổ chức kế tốn nói chung cần phải dựa sở phân cấp quản lý tài Từ phát triển nghiên cứu vận dụng cụ thể điều kiện Công ty Điện lực Quảng Nam Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hồn thiện hình tổ chức kế toán hợp lý sở yêu cầu phân cấp quản lý tài Cơng ty Điện Lực Quảng Nam Qua đó, mở rộng áp dụng cho Công ty Điện Lực cấp tỉnh nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu hình tổ chức kế tốn, từ nghiên cứu vận dụng để hồn thiện hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện lực Quảng Nam phù hợp với điều kiện phân cấp quản lý tài Cơng ty Trang - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề thuộc hình tổ chức kế tốn phạm vi Cơng ty Điện lực Quảng Nam bao gồm Văn phòng Cơng ty đơn vị SXKD thuộc Công ty Phương pháp nghiên cứu: Đề tài dựa sở phương pháp luận vật biện chứng, xem xét thực tiễn vận động tác động qua lại lẫn tượng; đề tài sử dụng phương pháp nghiệp vụ phân tích, tổng hợp để nghiên cứu, trình bày vấn đề lý luận thực tiễn cách logic, bảo đảm tính hệ thống Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Nghiên cứu vận dụng vấn đề lý luận hình tổ chức kế tốn vào thực tiễn cụ thể Công ty Điện Lực Quảng Nam - Đề tài góp phần hồn thiện hình tổ chức kế tốn bảo đảm thơng tin kế tốn đáp ứng tốt yêu cầu quản lý Công ty Điện lực Quảng Nam Đồng thời, sở tham khảo để hồn thiện hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện lực cấp tỉnh nói chung nước ta Cấu trúc đề tài: Mở đầu Chương – Những vấn đề lý luận hình tổ chức kế tốn doanh nghiệp Chương – Nghiên cứu phân cấp quản lý tài hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện lực Quảng Nam thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung Chương - Hồn thiện hình tổ chức kế tóan Công ty Điện lực Quảng Nam thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung Kết luận Trang CHƯƠNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 hình tổ chức kế tốn -một nội dung tổ chức kế toán 1.1.1 Khái niệm, nội dung tổ chức kế toán 1.1.1.1 Khái niệm: Tổ chức kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn gắn liền với tổ chức máy kế tốn Tổ chức cơng tác kế tốn tổ chức xếp khối lượng cơng tác kế tốn để sở xem xét bố trí người thực cho phù hợp Tổ chức máy kế toán xếp, phân công công việc (phần hành) cho kế tốn hình thành mối quan hệ để thực cơng việc phòng kế tốn (hoặc phận kế toán) doanh nghiệp Tổ chức kế toán đơn vị phải tuân theo qui định tổ chức kế toán Nhà nước, phù hợp với chế độ quản lý kinh tế tài Nhà nước thời kỳ, đảm bảo thống nội dung, phương pháp kế toán với hệ thống chuẩn mực kế toán hành Nhà nước 1.1.1.2 Nội dung tổ chức kế toán Tổ chức kế toán khái niệm nêu gồm tổ chức cơng tác kế tốn tổ chức máy kế tốn Tuy nhiên, cơng tác kế tốn máy kế toán triển khai tổ chức phải sở hình định Do vậy, nói đến nội dung tổ chức kế tốn phải bao hàm việc xác lập hình tổ chức kế tốn Cụ thể nội dung tổ chức kế toán bao gồm: - Một là, xác lập hình tổ chức kế tốn phù hợp với đặc điểm quản lý, qui đơn vị(từ hình tổ chức kế tốn xác định là: tập trung, phân tán vừa tập trung vừa phân tán) - Hai là, tổ chức công tác kế toán tổ chức xếp khối lượng cơng tác kế tốn Nội dung tổ chức xếp tiến hành theo giai đoạn Trang trình hạch tốn kế tốn (ta có khối lượng cơng tác kế tốn giai đoạn hạch tốn ban đầu, giai đoạn xử lý ghi sổ kế toán, giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kế toán) Mặt khác, giai đoạn hạch toán kế tốn ta phải xem xét tổ chức theo phần hành kế toán (như phần hành kế toán TSCĐ, phần hành kế toán nguyên vật liệu, phần hành kế tốn chi phí giá thành…) - Ba là, tổ chức máy kế tốn theo hình xác lập Qua xác lập quan hệ chế hoạt động máy để thực có hiệu tồn cơng tác kế toán đơn vị Tổ chức kế toán ln xem khâu then chốt q trình thực cơng tác kế tốn đơn vị Sự cần thiết thể mặt sau: - Tổ chức kế toán khoa học hợp lý góp phần quan trọng việc cung cấp thơng tin hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp cách có hệ thống cho việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, giúp nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng… đến định đầu tư kinh doanh - Trong điều kiện kinh doanh theo chế thị trường nay, cạnh tranh đơn vị ngày gay gắt, nhũng thông tin cung cấp cho quản lý ngày đòi hỏi phong phú kịp thời Điều đặt cho người làm kế toán phải quan tâm đến tổ chức kế toán, vận dụng thành tựu kỹ thuật để không ngừng hồn thiện tổ chức kế tốn mặt Trên sở vậy, thơng tin kế tốn đáp ứng đòi hỏi ngày cao quản lý điều kiện chế thị trường - Tổ chức hiểu việc thiết kế khối lượng công việc xếp người để thực công việc Tổ chức kế tốn vậy, thiết kế khối lượng cơng tác kế tốn theo giai đoạn, theo phần hành Và sở đó, thiết lập mối liên hệ phân công lao động kế toán, thực việc xếp nhân viên kế tốn đơn vị nhằm thực cơng tác kế tốn cách thuận lợi, xác nhanh chóng Trang Tổ chức kế toán khoa học hợp lý giúp cho đơn vị có máy kế tốn gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả, góp phần tinh giảm máy quản lý đơn vị, tăng hiệu suất lao động kế toán hiệu lực máy quản lý 1.1.2 hình tổ chức kế toán 1.1.2.1 Khái niệm: Theo tác giả Ngơ Hà Tấn, hình tổ chức kế tốn quan hệ phân phối cơng tác kế tốn cấp quản lý dựa sở qui hoạch thông tin cho cấp tổ chức (doanh nghiệp (DN), công ty, tổng công ty ) Từ quan hệ phân phối cơng tác kế tốn hình thành máy kế toán để thực khối lượng cơng tác kế tốn phân phối cho cấp.[3,194-195] Như vậy, hình tổ chức kế tốn thể mặt: Một mặt quan hệ phân phối cơng tác kế tốn cấp quản lý tổ chức (cơng tác kế tốn phân phối tập trung cấp trên, phân phối toàn cho cấp dưới, phân phối vừa tập trung cấp vừa phân tán cho đơn vị cấp dưới) Mặt khác quan hệ bố trí nhân kế tốn cấp quản lý (cấp cấp dưới) để hình thành máy kế tốn thống tồn tổ chức phù hợp với quan hệ phân phối cơng tác kế tốn xác định (có bố trí thành máy kế tốn riêng đơn vị cấp dưới, có nhân viên làm nhiệm vụ hạch toán theo yêu cầu kế toán cấp trên,…) 1.1.2.2 Các hình tổ chức kế tốn Từ thực tiễn, lý luận tổ chức kế toán khái qt thành ba hình tổ chức kế tốn là: tập trung, phân tán vừa tập trung, vừa phân tán: a - hình tổ chức kế tốn tập trung: Trang hình tổ chức kế tốn tập trung hình tổ chức mà tồn cơng tác kế toán doanh nghiệp tiến hành tập trung phòng kế tốn doanh nghiệp Ở phận khác khơng tổ chức máy kế tốn riêng mà bố trí nhân viên làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu nhận kiểm tra chứng từ, ghi chép lập báo cáo nghiệp vụ phục vụ cho nhu cầu quản lý SXKD đơn vị chuyển chứng từ báo cáo phòng kế tốn doanh nghiệp để xử lý tiến hành công tác kế tốn Ưu điểm: hình kế tốn tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng phương tiện kỹ thuật tính tốn đại, máy kế tốn nhân viên đảm bảo việc cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời cho việc quản lý đạo SXKD doanh nghiệp hình kế toán tập trung phù hợp với doanh nghiệp qui SXKD khơng lớn bố trí SXKD tập trung Nhược điểm: hình tổ chức kế tốn tập trung có hạn chế định qui doanh nghiệp lớn, địa bàn hoạt động doanh nghiệp phân tán không phát huy tác dụng kiểm tra, giám sát kế toán trưởng lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động SXKD đơn vị trực thuộc Có thể khái qt hình tổ chức kế tốn tập trung theo sơ đồ sau: K Ế TỐN TRƯỞNG Kế tốn vật tư hàng hoá Kế toán TSCĐ CCDC Kế toán tiền lương BHXH Kế tốn CPSX tính giá thành Kế toán vốn tiền th toán Nhân viên kinh tế đơn vị trực thuộc b- hình tổ chức kế tốn phân tán: Sơ đồ 1.1: hình tổ chức kế toán tập trung Kế toán nguồn vốn qũy Kế toán Tổng hợp & kiểm tra Trang hình tổ chức kế tốn phân tán hình tổ chức kế tốn mà cơng tác kế tốn khơng tiến hành phòng kế tốn doanh nghiệp mà tiến hành đơn vị trực thuộc doanh nghiệp Cơng việc kế tốn đơn vị trực thuộc máy kế tốn đơn vị đảm nhận từ cơng việc kế toán ban đầu, kiểm tra xử lý chứng từ đến kế toán chi tiết kế toán tổng hợp tất phần hành kế toán lập báo cáo kế toán phạm vi đơn vị theo qui định DN Ưu điểm: hình kế tốn vận dụng thích hợp doanh nghiệp có quy lớn, việc kiểm tra đạo SXKD đơn vị trực thuộc chủ động, nhạy bén kịp thời Nhược điểm: hình có hạn chế việc đạo, kiểm tra kế toán trưởng lãnh đạo doanh nghiệp cơng tác kế tốn hoạt động SXKD đơn vị trực thuộc Tuy nhiên, hạn chế khắc phục hệ thống thơng tin phục vụ cho việc điều hành quản lý đại hóa hệ thống quản lý tổ chức chặt chẽ, khoa học, hợp lý cấp đơn vị phụ thuộc Có thể khái qt hình tổ chức kế tốn phân tán theo sơ đồ sau: KẾ TỐN TRƯỞNG Bộ phận kế tốn văn phòng Bộ phận kế tốn hoạt động chung DN Bộ phận kế tốn tổng hợp Trưởng phòng (tổ trưởng) kế toán đơn vị trực thuộc c - hình tổ chức kế tốn vừa tập trung vừa phân tán: K.toán tổng hợp K.toán t.lương BHXH K.tốn vật tư Sơ đồ 1.2: hình tổ chức kế toán phân tán … Bộ phận kiểm tra kế tốn Trang 10 Đây hình kết hợp hai hình áp dụng doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc có đặc điểm, điều kiện khác Theo hình này, doanh nghiệp có đơn vị có tổ chức kế tốn riêng có đơn vị khơng có tổ chức kế tốn riêng Đối với đơn vị phụ thuộc hoạt động tương đối toàn diện, xa văn phòng trung tâm doanh nghiệp, có tổ chức kế toán riêng, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị mình, định kỳ lập báo cáo gởi phòng kế tốn doanh nghiệp Những đơn vị thực hạch tốn mang tính chất phân tán Đối với đơn vị phụ thuộc có quy nhỏ gần văn phòng trung tâm doanh nghiệp khơng tổ chức kế tốn riêng, bố trí số nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu thập, xử lý, kiểm tra chứng từ, sau gởi phòng kế tốn doanh nghiệp Những đơn vị thực hạch toán mang tính chất tập trung Phòng kế tốn doanh nghiệp có nhiệm vụ hạch tốn nghiệp vụ phát sinh văn phòng doanh nghiệp nghiệp vụ phát sinh đơn vị phụ thuộc khơng có tổ chức kế toán riêng Định kỳ tổng hợp báo cáo kế tốn đơn vị phụ thuộctổ chức kế toán riêng với báo cáo văn phòng doanh nghiệp để lập báo cáo kế tốn tồn doanh nghiệp hình tổ chức kế tốn vừa tập trung vừa phân tán hình tối ưu cho doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc có quy khác nhau, tình hình phân cấp quản lý hạch tốn khác nhau, trình độ quản lý đơn vị phụ thuộc khơng đồng đều, có đặc điểm, điều kiện cụ thể khác Ưu điểm: hình tổ chức kế tốn thường phù hợp với doanh nghiệp có qui lớn đơn vị phụ thuộc có phân cấp quản lý khác thực công tác quản lý theo phân cơng hình tạo điều kiện thuận lợi việc phân cơng lao động kế tốn, thực chun mơn hố, bồi Trang 87 Thí nghiệm thiết bị - Phần trước thuế - Thuế GTGT … Cộng Người lập biểu …, ngày tháng năm 20 GIÁM ĐỐC 3.2.2.2 Nội dung cơng tác kế tốn Phòng phòng kế tốn Cơng ty Cơng tác kế tốn phòng kế tốn Cơng ty bao gồm kế tốn nghiệp vụ phát sinh Văn phòng, đơn vị hạch toán tập trung kết nối liệu kế tốn đơn vị có tổ chức kế tốn riêng a Theo dõi nguồn vốn Cơng ty cấp cho Điện lực Căn định cấp vốn cho Điện lực tiền, tài sản , Công ty mở sổ theo dõi cấp vốn cho Điện lực, theo dõi quản lý sử dụng điều chuyển vốn đơn vị nội Công ty Khi cấp vốn cho Điện Lực, kế tốn Cơng ty ghi: Nợ TK 1361 Có TK 211 - cấp TSCĐ Có TK 112,152 - cấp tiền, vật tư Theo dõi quản lý nguồn vốn khấu hao Điện lực trích nộp Cơng ty Trên sở nguồn vốn khấu hao, Cơng tykế hoạch sử dụng, cân đối đầu tư b Theo dõi cơng nợ với Điện lực: Ngồi quan hệ cấp phát vốn, Công ty Điện lực phát sinh quan hệ tốn nội khác như: Cơng ty cấp chi phí sản xuất, chi phí sữa chữa lớn cho Điện lực, cấp vốn khấu hao bản, quĩ đầu tư phát triển cho Điện lực để chi phí, đầu tư xây dựng, sữa chữa, mua sắm tài sản cố định Công ty cấp tiền lương, thưởng, quĩ khen thưởng, phúc lợi, khoản chi hộ khác cho Điện lực khoản phải nộp Trang 88 Điện lực với Công ty Trên sở chứng từ thơng báo hạch tốn, kế tốn theo dõi khoản cơng nợ nội tài khoản phải thu, phải trả nội c Kế tốn tài sản cố định: Tại Cơng ty, TSCĐ theo dõi quản lý cho tồn Cơng ty Hàng tháng, biến động TSCĐ Điện lực kế toán Điện lực cập nhật quản lý đơn vị, kế tốn Cơng ty cập nhật phần phát sinh Văn phòng Cơng ty đơn vị hạch toán tập trung Cuối tháng, báo cáo tăng, giảm TSCĐ Điện lực, kế tốn Cơng ty thực ghép liệu, tổng hợp, đối chiếu biến động Điện lực Công ty với hồ sơ chứng từ TSCĐ định tăng, giảm, điều chuyển…đảm bảo cân đối tồn Cơng ty số lượng, giá trị, nguồn vốn d Kế toán xây dựng bản, sửa chữa lớn Theo dõi thực kế hoạch XDCB, SCL tồn Cơng ty Hàng tháng, tổng hợp báo cáo tình hình thực SCL, XDCB hoàn thành, dỡ dang Điện lực hạch tốn tổng hợp tồn Cơng ty Thực theo phân cấp, cơng trình hồn thành có giá trị lớn, kế tốn Cơng ty nhận hồ sơ từ Điện lực, lập thẩm tra phê duyệt giá trị tốn, thơng báo giá trị phê duyệt cho Điện lực Đối với cơng trình SCL, Cơng ty ghi nhận chi phí cơng trình vào chi phí SXKD Ngồi ra, kế tốn theo dõi nguồn vốn cơng trình, thực cấp phát vốn cho Điện lực, theo dõi hợp đồng vay vốn, trả nợ vay Các cơng trình XDCB, SCL hồn thành đơn vị thực báo cáo Công ty, Công ty theo dõi khoản cấp vốn chi phí SCL cho Điện lực, ghi: Nợ TK 136 Có TK 112 - cấp tiền Có TK 336 - cấp bù trừ e Kế tốn doanh thu, cơng nợ: Trên sở số liệu doanh thu từ báo cáo Điện lực gửi phần doanh thu Công ty trực dõi, kế tốn trích Trang 89 ghép liệu, hạch tốn doanh thu tổng hợp cho tồn Cơng ty theo loại hình điện, viễn thơng SXKD khác Công nợ phải thu khách hàng kế toán mở theo dõi theo đối tượng cho đơn vị trực thuộc Cuối tháng, kế toán đối chiếu doanh thu, cơng nợ tồn Cơng ty khớp với doanh thu, cơng nợ đơn vị f Kế tốn chi phí SXKD: Chi phí Cơng ty bao gồm khoản chi phí theo dõi trực tiếp Cơng ty, gồm chi phí đơn vị hạch tốn tập trung chi phí Điện lực báo cáo - Chi phí điện mua: Căn bảng tổng hợp sản lượng điện mua theo hợp đồng mua điện với Tổng cơng ty, hố đơn bán điện nội Tổng Cơng ty, kế tốn hạch tốn tăng giá vốn sản phẩm điện - Chi phí nguyên vật liệu: Gồm chi phí nguyên vật liệu Điện lực báo cáo chi phí phát sinh trực tiếp Cơng ty, đơn vị hạch tốn tập trung, kế toán tập hợp phân bổ vào giá thành sản xuất theo qui định - Chi phí tiền lương, khoản trích theo lương: Căn đơn giá Tổng Công ty giao đơn giá giao lại cho Điện lực, kế toán kiểm tra, hạch toán chi phí tiền lương Điện lực theo số liệu báo cáo hạch tốn quĩ lương lại vào chi phí tiền lương Chi phí BHXH, BHYT, BHTN lấy theo số liệu Điện lực bổ sung phần phát sinh Cơng ty Kinh phí cơng đồn trích theo tỷ lệ qui định - Chi phí khấu hao: Trên sở chi phí khấu hao Điện lực báo cáo, kế toán hạch toán vào chi phí bổ sung phần trích khấu hao tài sản cố định Văn phòng Cơng ty đơn vị hạch toán tập trung Đối với phần khấu hao Điện lực trích nộp Cơng ty, kế tốn ghi: Nợ TK 3368 Có TK 1361 - vốn khấu hao Có TK 336 - vốn vay Trang 90 - Chi phí sữa chữa lớn TSCĐ: Trên sở báo cáo cơng trình sữa chữa lớn hồn thành Điện lực Cơng ty, kế tốn phân bổ chi phí thực vào chi phí SXKD theo tính chất chi phí, ghi: Nợ TK 3351, 627, 641 Có TK 241- chi phí SCL Văn phòng Cơng ty Có TK 336- chi phí SCL Điện lực - Chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí tiền khác: Gồm chi phí phát sinh Điện lực theo báo cáo chi phí Văn phòng Cơng ty g Xác định kết hoạt động kinh doanh: Trên sở báo cáo Điện lực, Cơng ty trích ghép liệu, cập nhật phần phát sinh Công ty, xác định kết hoạt động SXKD cho tồn Cơng ty Giá thành Cơng ty giá thành đầy đủ, kế tốn Cơng ty kết chuyển doanh thu, chi phí xác định lãi lỗ, tính thuế phải nộp lợi nhuận sau thuế phân phối theo qui định - Kế toán phần doanh thu điện, viễn thông Điện lực chuyển lên, ghi: Nợ 336 Có TK 511 Có TK 3331 - Kế tốn phần chi phí điện, viễn thơng Điện lực chuyển lên, ghi: Nợ TK 154, 627, 641, 642 Có TK 336 h Lập báo cáo kế tốn tồn Cơng ty: Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo kế tốn cho tồn Cơng ty sở báo cáo Điện lực gửi báo cáo Văn phòng Cơng ty, báo cáo kế tốn Cơng ty bao gồm báo cáo tài qui định Nhà nước báo cáo kế tốn quản trị theo u cầu Cơng ty Về cách lập báo cáo tổng hợp Công ty, cần lưu ý: Trang 91 - Bảng cân đối kế toán: Cộng khoản mục tương đương tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu báo cáo Điện lực Văn phòng Cơng ty, loại trừ khoản phải thu, phải trả đơn vị nội khoản Công ty cấp vốn cho Điện lực theo dõi Công ty lẫn Điện lực - Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh: Cộng khoản mục doanh thu, giá vốn, lợi nhuận gộp… báo cáo Điện lực Văn phòng Cơng ty, loại trừ khoản doanh thu, giá vốn, lãi lỗ nội Trên sở báo cáo, tiến hành phân tích tài Cơng ty, nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu nguồn lực Công ty, đề xuất biện pháp quản lý doanh thu, chi phí, cơng nợ, hỗ trợ đơn vị cơng tác tài kế tốn Tóm lại, cơng tác kế tốn Cơng ty, ngồi đơn vị: Xí nghiệp Điện Trung tâm Viễn thơng hạch tốn tập trung Cơng ty, lại Điện lựctổ chức kế tốn riêng Quan hệ cơng tác kế tốn Cơng ty với Điện lực khái quát qua sơ đồ sau: Trang 92 Kế toán Điện lực Kế tốn Cơng ty Chứng từ ban đầu Lập báo cáo kế tốn tồn Cơng ty Kiểm tra Cập nhật, tổng hợp Ghép liệu, tổng hợp Lập báo cáo kế toán Sơ đồ 3.2 Sơ đồ quan hệ kế tốn Cơng ty với Điện lực KẾT LUẬN CHƯƠNG Để hồn thiện hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện lực Quảng Nam, chương trình bày cụ thể yêu cầu PCQLTC điều kiện Công ty Từ nội dung, yêu cầu PCQLTC mới, tác giả xác định lại hình tổ chức kế tốn phù hợp Cơng ty hình vừa tập trung, vừa phân tán Với hình tổ chức kế tốn xác lập, nội dung cơng tác kế toán tổ chức lại cách phù hợp, góp phần đem lại hiệu cơng tác kế tốn quản lý tài Cơng ty Điện lực Quảng Nam KẾT LUẬN Trang 93 Qua nghiên cứu hình tổ chức kế tốn doanh nghiệp kết hợp với tìm hiểu thực tế phân cấp quản lý tài hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện lực Quảng Nam, Luận văn với đề tài “Hồn thiện hình tổ chức kế tốn cơng ty điện lực Quảng Nam thuộc Tổng công ty Điện Lực Miền Trung” giải số vấn đề sau: - Đánh giá thực trạng phân cấp quản lý tài hình tổ chức kế tốn áp dụng Cơng ty Điện lực Quảng Nam, tác giả trình bày cụ thể nội dung PCQLTC Công ty cho đơn vị trực thuộc, trình bày hình tổ chức kế tốn tập trung áp dụng Công ty, sâu phân tích mối quan hệ kế tốn Cơng ty với đơn vị trực thuộc theo hình Qua đó, tác giả đánh giá ưu, nhược điểm PCQLTC hình tổ chức kế tốn áp dụng, nhận thấy với điều kiện Cơng ty, việc PCQLTC hình tổ chức kế tốn tập trung khơng phù hợp, bộc lộ nhiều hạn chế, Công ty cần xem xét sửa đổi phù hợp - Nhằm giải hạn chế PCQLTC hình tổ chức kế tốn điều kiện Công ty, tác giả sở phân tích điều kiện cần quan tâm PCQLTC Công ty, đề xuất, đưa yêu cầu trình bày cụ thể thay đổi PCQLTC, xác định lại hình tổ chức kế tốn phù hợp với PCQLTC mới, hình vừa tập trung, vừa phân tán - Để thực PCQLTC hình tổ chức kế tốn xác định lại, tác giả nêu yêu cầu cần thiết, phát hoạ cụ thể nội dung cơng tác kế tốn đơn vị trực thuộc Văn phòng Cơng ty, mối liên hệ cơng tác kế tốn Cơng ty với đơn vị, đảm bảo điều kiện cần thiết để Công ty thực theo hướng hồn thiện Trang 94 Tuy nhiên, điều kiện hạn chế khả năng, số vấn đề Luận văn chưa hồn thiện chưa có dẫn chứng cụ thể mặt số liệu để lập minh hoạ số báo cáo kế toán điều kiện tổ chức lại kế tốn Cơng ty Tác giả nhận thấy với hình tổ chức kế tốn này, Tổng Cơng ty điện lực Miền trung tham khảo vận dụng triển khai đồng cho Công ty Điện lực cấp tỉnh thuộc Tổng công ty Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ nhiệt tình ý kiến đóng góp thầy giáo khoa Kế tốn, đặc biệt thầy giáo Phó giáo sư -tiến sĩ Ngơ Hà Tấn tận tình giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cám ơn Ban giám đốc đại học Đà Nẵng, thầy cô giáo Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, Lãnh đạo Công ty Điện Lực Quảng Nam tất đồng nghiệp, bạn bè, gia đình cung cấp tài liệu, tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian qua, tơi mong nhận ý kiến đóng góp để luận văn hoàn thiện Trang 95 Tài liệu tham khảo: - Luận văn Thạc sĩ tác giả Lê Hoà Nhơn với tên đề tài:” Phân cấp quản lý tài xác lập hình tổ chức kế tốn hợp lý Cơng ty Điện lực “ - Tài liệu nghiên cứu tổ chức kế tốn PGS Tiến sĩ Ngơ Hà Tấn - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng - Giáo trình Tài doanh nghiệp - Luật kế tốn - Chế độ kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Bộ Tài - Các Nghị định, thơng tư hướng dẫn Quản lý tài doanh nghiệp Cơng ty Nhà nước, Công ty TNHH thành viên Nhà nước gồm: Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 Chính phủ chuyển đối công ty nhà nước thành công ty TNHH thành viên tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên nhà nước chủ sở hữu Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 việc hướng dẫn chế tài cơng ty TNHH thành viên nhà nước chủ sở hữu Thông tư số 117/2010/TT-BTC ban hành ngày 5/80/2010 Bộ Tài Hướng dẫn qui chế tài tài cơng ty TNHH thành viên nhà nước chủ sở hữu - Chế độ kế toán, qui chế quản lý tài Tập đồn Điện lực Tổng Công ty Điện Lực Miền trung - Tài liệu tổ chức kế toán trang web: Tailieu.vn; Diễn đàn kế toán… Trang 96  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: HỒN THIỆN HÌNH TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM (CHƯƠNG 1+2) Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Lớp: Khoá học: Năm học: Điện thoại liên hệ: PGS.TS Ngô Hà Tấn Trần Thị Ái Cao học Kế toán 11 2008-2011 0963 140 142 Trang 97 MỤC LỤC Trang 98 Trang Trang bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục sơ đồ Danh mục đồ thị MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Tổng quan đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài: CHƯƠNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 hình tổ chức kế toán -một nội dung tổ chức kế toán 1.1.1 Khái niệm, nội dung tổ chức kế toán 1.1.1.1 Khái niệm: 1.1.1.2 Nội dung tổ chức kế toán 1.1.2 hình tổ chức kế tốn 1.1.2.1 Khái niệm: 1.1.2.2 Các hình tổ chức kế toán .7 1.2 Phân cấp quản lý tài - sở xác lập hình tổ chức kế toán .12 1.2.1 Phân cấp quản lý tài doanh nghiệp 12 1.2.1.1 Tài quản lý tài doanh nghiệp 12 Trang 99 1.2.1.2 Nội dung phân cấp quản lý tài .15 1.2.1.3 Ý nghĩa phân cấp quản lý tài doanh nghiệp 16 1.2.2 Phân cấp quản lý tài sở xác lập hình tổ chức kế toán 17 1.3 Tổ chức kế toán quan hệ tốn hình thành nội doanh nghiệp 19 1.3.1 Sự hình thành quan hệ toán nội .19 1.3.2 Tổ chức kế toán quan hệ toán nội 20 1.3.2.1 Đối với hình tổ chức kế tốn phân tán 20 1.3.2.2 Đối với hình tổ chức kế tốn tập trung .23 1.3.2.3 Đối với hình tổ chức kế tốn vừa tập trung, vừa phân tán 23 1.4 Đặc điểm doanh nghiệp SXKD điện cấp tỉnh vấn đề đặt hình tổ chức kế tốn 23 1.4.1 Đặc điểm doanh nghiệp SXKD điện cấp tỉnh 23 1.4.2 Những vấn đề đặt hình tổ chức kế toán doanh nghiệp SXKD điện cấp tỉnh .25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TỐN HIỆN TẠICƠNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 27 2.1 Giới thiệu Công ty Điện Lực Quảng Nam thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung 27 2.1.1 Sự hình thành phát triển Công ty Điện lực Quảng Nam 27 2.1.2 Đặc điểm SXKD đơn vị thuộc Công ty Điện Lực Quảng Nam .31 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Công ty đơn vị trực thuộc .35 2.1.3.1 Tổ chức máy quản lý Công ty .35 2.1.3.2 Tổ chức máy quản lý đơn vị trực thuộc 36 2.2 Phân cấp quản lý tài hình tổ chức kế tốn Công ty Điện lực Quảng Nam 39 Trang 100 2.2.1 Phân cấp quản lý tài Cơng ty Điện Lực Quảng Nam 39 2.2.1.1 Đối với Điện lực khu vực 40 2.2.1.2 Đối với Xí nghiệp Điện 43 2.2.1.3 Đối với Trung tâm Viễn thông 43 2.2.2 hình tổ chức kế tốn cơng ty Điện Lực Quảng Nam .44 2.2.2.1 Cơng tác kế tốn đơn vị trực thuộc Công ty 46 2.2.2.2 Cơng tác kế tốn Văn phòng Công ty 50 2.3 Đánh giá phân cấp quản lý tài hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện Lực Quảng Nam 58 2.3.1 Đánh giá phân cấp quản lý tài Cơng ty Điện Lực Quảng Nam .58 2.3.2 Đánh giá hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện Lực Quảng Nam 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN HÌNH TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 62 3.1 Những yêu cầu PCQLTC xem xét lại hình tổ chức kế tốn Cơng ty điện lực Quảng Nam 62 3.1.1 Những yêu cầu PCQLTC điều kiện Công ty 62 3.1.1.1 Những điều kiện cần quan tâm PCQLTC Công ty 62 3.1.1.2 Yêu cầu PCQLTC điều kiện .63 3.1.2 Khái qt hình tổ chức kế toán phù hợp với PCQLTC xác định lại nêu 72 3.2 Triển khai nội dung cơng tác kế tốn điều kiện hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện lực Quảng Nam 75 3.2.1 Những qui định cần thiết để thực cơng tác kế tốn theo hình Cơng ty 75 3.2.1.1 Đối với Điện lực khu vực thực theo hình phân tán .75 Trang 101 3.2.1.2 Đối với Xí nghiệp Điện cơ, Trung tâm viễn thơng thực theo hình tập trung 76 3.2.2 Nội dung cơng tác kế tốn theo hình tổ chức kế tốn Cơng ty 77 3.2.2.1 Nội dung cơng tác kế tốn đơn vị trực thuộc 77 3.2.2.2 Nội dung cơng tác kế tốn Phòng phòng kế tốn Cơng ty 87 KẾT LUẬN 93 ... mơ hình tổ chức kế tốn Cơng ty Điện lực Quảng Nam thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung Chương - Hồn thiện mơ hình tổ chức kế tóan Cơng ty Điện lực Quảng Nam thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung. .. HÌNH TỔ CHỨC KẾ TỐN HIỆN TẠI Ở CƠNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 2.1 Giới thiệu Công ty Điện Lực Quảng Nam thuộc Tổng Cơng ty Điện lực miền Trung 2.1.1 Sự hình. .. Điện lực Trong thành viên thuộc Tập đoàn Điện Lực, có thành viên, là: Tổng Cơng ty Điện Lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện Lực Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán tại công ty điện lực quảng nam thuộc tổng công ty điện lực miền trung , Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán tại công ty điện lực quảng nam thuộc tổng công ty điện lực miền trung , CHƯƠNG 1 - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP., 2 Phân cấp quản lý tài chính - cơ sở xác lập mô hình tổ chức kế toán., 3 Tổ chức kế toán các quan hệ thanh toán hình thành trong nội bộ doanh nghiệp., 4 Đặc điểm doanh nghiệp SXKD điện cấp tỉnh và những vấn đề đặt ra đối với mô hình tổ chức kế toán., CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN HIỆN TẠI Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG., 1 Giới thiệu về Công ty Điện Lực Quảng Nam thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung., 2 Phân cấp quản lý tài chính và mô hình tổ chức kế toán ở Công ty Điện lực Quảng Nam., 3 Đánh giá phân cấp quản lý tài chính và mô hình tổ chức kế toán tại Công ty Điện Lực Quảng Nam., CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG., 1 Những yêu cầu về PCQLTC và xem xét lại mô hình tổ chức kế toán ở Công ty điện lực Quảng Nam., 2 Triển khai nội dung công tác kế toán trong điều kiện mô hình tổ chức kế toán mới ở Công ty Điện lực Quảng Nam.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay