Luận văn tốt nghiệp : Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010 2014 và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO”

144 83 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 06:52

Để làm được điều đó Công ty phải tích cực thực hiện công tác đầu tư vào hoạt động của mình để làm sao cho hoạt động của IMICO thực sựu năng động và hiệu quả. Việc sử dụng nhân lực thế nào, phương án hoạt động ra sao hay những phương án phương thức marketing hiệu quả cũng làm đem lại những thuận lợi tốt trong quá trình hoạt động, cuối cùng làm cho lợi nhuận tăng lên. Đó là điều mà Công ty luôn tìm kiếm và cố gắng hoàn thiện những công tác kinh doanh của mình để đạt được những mục tiêu mà Công ty luôn hướng tới. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, Các doanh nghiệp không thích ứng với điều kiện sẽ phải chấp nhận quy luật đào thải ... 81 Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỚ ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010-2 014 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP .82 DẦU KHÍ... tích tình hình sử dụng TSCĐ giai đoạn 2010- 2014 công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO 92 3.3.1 Phân tích tình biến động TSCĐ giai đoạn 2010-2 014 Cơng ty cổ phần đầu tư xây lắp... ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO giai đoạn 2010 – 2014 106 3.3.4 Tình hình trang bị TSCĐ cho lao động 117 3.3.5 Đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ giai đoạn 2010 – 2014 Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp : Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010 2014 và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO”, Luận văn tốt nghiệp : Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010 2014 và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO”, TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO., PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO NĂM 2014, GIAI ĐOẠN 2010-2014 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP, 4-Phương hướng và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO., KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn