Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tại công ty Phong Châu.

45 33 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 21:51

Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển đa dạng về mọi mặt, với nền công nghệ hiện đại hoá ngày càng cao. Để một doanh nghiệp phát triển bền vững trên thị trường nhiều sự cạnh tranh quyết liệt, bắt buộc doanh nghiệp phải có những sự lựa chọn đúng đắn về chiến lược phát triển cũng như các định hướng tương lai. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển không tránh khỏi những thiếu sót làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp luôn phải phan tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp để khắc phục sửa chữa những bất lợi hay phát huy những thế mạnh của doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn về mọi mặt. Nhằm mục đích ứng dụng những kiến thức đã được học ở trường để phân tích tình hình hoạt động , phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp, qua quá trình thực tập tốt nghiệp này sẽ giúp bản thân em hoàn thiện hơn về mặt lý thuyết khi ứng dụng vào thực tế. Để mở rộng kiến thức lý thuyết được áp dụng vào thực tế một cách đầy đủ nhất, em đã lựa chọn cơ sở thực tập là Công ty TNHH Phong Châu (gọi tắt là Phong Châu). Với gần15 năm xây dựng và phát triển, trước xu thế hội nhập quốc tế và sự tác động phức tạp của thị trường, Phong Châu đã nỗ lực không ngừng và đã trở thành 1 trong những doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn trong nước tuy gặp rất nhiều khó khăn. Đó chính là lý do em lựa chọn Phong Châu là nơi ứng dụng những kiến thức của mình nhằm hoàn thiện hơn giữa lý thuyết và thực tế. Em xin chân thành cảm ơn những người đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập cũng như sự giúp đỡ tận tình của GĐ.Nguyễn Ngọc Lượng cùng các anh, chị tại Phòng kế toán và các Phòng nghiệp vụ khác trong Phong Châu để em được ứng dụng vốn kiến thức đã trau dồi tại trường học vào thực tế. Đồng thời, xin gửỉ lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Ths.Nguyễn Quốc Trung đã hướng dẫn và chỉ bảo tận tình để em được rõ hơn về thực tế và lý thuyết và cách ứng dụng học và hành hiệu quả nhất. Những nội dung chính của báo cáo: Phần I: Tổng quan về công ty TNHH Phong Châu. Phần II: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Phần III: Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tại công ty Phong Châu. Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU .3 1.1.Quá trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Phong Châu 1.2Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn công ty: 1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty TNHH Phong Châu .6 1.3.1 Nội dung lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 1.3.2 Đặc điểm xuất hàng hố cơng ty Phong Châu 1.3.3 Cách thức tổ chức sản xuất sách nguồn hàng công ty TNHH Phong Châu 12 1.3.4 Quy trình xuất hàng mây tre đan công ty TNHH Phong Châu 13 1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH Phong Châu 15 PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU .18 2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Phong Châu18 2.2 Tình hình vận dụng chế độ kế tốn cơng ty TNHH Phong Châu”.19 2.2.1Chính sách,chế độ kế tốn mà công ty áp dụng: 19 2.2.2 Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế tốn: .19 2.2.3 Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán 22 2.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế tốn 22 2.2.5 Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán 23 2.3 Đặc điểm kế toán số phần hành chủ yếu công ty TNHH Phong Châu: 24 2.3.1 Kế toán nghiệp vụ xuất trực tiếp cơng ty Phong Châu .24 2.3.2 Kế tốn nghiệp vụ công ty nhận uỷ thác xuất khẩu: 29 SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 2.3.3.Hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: 31 2.3.4 Hạch tốn chi phí bán hang: .33 2.3.5: Hạch tốn dự phòng khoản phải thu khó đòi: 35 PHẦN 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY PHONG CHÂU .36 3.1 Những thành tựu đạt được: 36 3.1.1 Về máy kế tốn cơng ty: 36 3.1.2 Về hệ thống chứng từ kế tốn sử dụng cơng ty .37 3.1.3 Về hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 37 3.1.4 Về hệ thống sổ sách mà Công ty áp dụng: 38 3.1.5 Về phương pháp hạch toán nghiệp vụ lien quan đến hoạt động xuất hàng hoá Công ty: 39 3.2 Những hạn chế chủ yếu cơng tác hạch tốn xuất hàng hố cơng ty 39 3.2.1 Về hệ thống tài khoản kế toán .39 3.2.2 Về công tác lập báo cáo 40 3.2.3 Về cơng tác hạch tốn số nghiệp vụ .40 KẾT LUẬN .41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG Sơ đồ 1.1: Thị trường, thị phần công ty 10 Sơ đồ 1.2: Quy trình xuất .14 Sơ đồ 1.3: Bộ máy tổ chức quản lý cơng ty khái quát sau: 16 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy kế toán: .18 Sơ đồ 2.2: Quy trình luân chuyển chứng từ 21 Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ 23 Sơ đồ 2.4: Trình tự tiến hành nghiệp vụ xuất .25 Sơ đồ 2.5: Hạch toán nghiệp vụ xuất trực tiếp Công ty 27 Sơ đồ 2.6: Hạch toán xuất uỷ thác (nhận uỷ thác) công ty: .30 Bảng 1.1: Kim ngạch xuất mây tre đan công ty Phong Châu Bảng 2.2: Kim ngạch xuất hang mây tre đan Bảng 2.1: Các loại báo cáo .23 Bảng 2.1: Các báo cáo khác 24 SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường ngày phát triển đa dạng mặt, với cơng nghệ đại hố ngày cao Để doanh nghiệp phát triển bền vững thị trường nhiều cạnh tranh liệt, bắt buộc doanh nghiệp phải có lựa chọn đắn chiến lược phát triển định hướng tương lai Tuy nhiên, trình phát triển khơng tránh khỏi thiếu sót làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển Vì vậy, doanh nghiệp ln phải phan tích tình hình hoạt động doanh nghiệp để khắc phục sửa chữa bất lợi hay phát huy mạnh doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp ngày lớn mạnh mặt Nhằm mục đích ứng dụng kiến thức học trường để phân tích tình hình hoạt động , phát triển kinh doanh doanh nghiệp, qua trình thực tập tốt nghiệp giúp thân em hoàn thiện mặt lý thuyết ứng dụng vào thực tế Để mở rộng kiến thức lý thuyết áp dụng vào thực tế cách đầy đủ nhất, em lựa chọn sở thực tập Công ty TNHH Phong Châu (gọi tắt Phong Châu) Với gần15 năm xây dựng phát triển, trước xu hội nhập quốc tế tác động phức tạp thị trường, Phong Châu nỗ lực không ngừng trở thành doanh nghiệp xuất nhập lớn nước gặp nhiều khó khăn Đó lý em lựa chọn Phong Châu nơi ứng dụng kiến thức nhằm hồn thiện lý thuyết thực tế Em xin chân thành cảm ơn người giúp đỡ em thời gian thực tập giúp đỡ tận tình GĐ.Nguyễn Ngọc Lượng anh, chị Phòng kế tốn Phòng nghiệp vụ khác Phong Châu để SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp em ứng dụng vốn kiến thức trau dồi trường học vào thực tế Đồng thời, xin gửỉ lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Ths.Nguyễn Quốc Trung hướng dẫn bảo tận tình để em rõ thực tế lý thuyết cách ứng dụng học hành hiệu Những nội dung báo cáo: Phần I: Tổng quan công ty TNHH Phong Châu Phần II: Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn công ty Phần III: Nhận xét đánh giá công tác kế tốn cơng ty Phong Châu SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU 1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Phong Châu - Tên doanh nghiệp: Cơng ty TNHH Phong Châu - : Tầng 8-9 Tồ nhà Mecanimex, số Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội - Website: www.phongchau.com.vn, www.vietshoes.vn - Điện thoại: (043).7764888/7764505/7764555 - Fax: 04.7764889 - Giấy phép ĐKKD Số: 043968 sở KH ĐT TP Hà Nội, cấp ngày 27/12/1994 - Mã số thuế: 0 2 Được thành lập từ năm 1994, Công ty TNHH Phong Châu công ty TNHH hai thành viên, với mặt hàng kinh doanh chủ yếu ban đầu sản phẩm may mặc, giầy dép xuất Từ thành lập nhân viên công ty có người đến số lượng nhân viên lên đến 20 người Trải qua giai đoạn khó khăn năm 1996-1998, trước khủng hoảng tài chung khu vực, công ty TNHH Phong Châu gặp phải khó khăn định việc trì thị trường xuất Tuy nhiên, với nỗ lực cao Ban lãnh đạo công ty gồm người có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực xuất khẩu, cơng ty vượt qua khó khăn, xây dựng thêm ngành hàng xuất nằm nhóm mặt hàng xuất chủ lực nhà nước quan tâm là: giầy dép, thủ cơng mỹ nghệ mây tre đan đồ gỗ Công ty mở rộng phạm vi hoạt động nhiều tỉnh thành nước SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp Trong báo cáo em xin sâu mặt hang xuất chủ yếu thủ công mỹ nghệ mây tre đan Công ty TNHH Phong Châu chuyên sâu kinh doanh mặt hang mây tre đan xuất khẩu, qua thời gian cơng ty tích luỹ nhiều kinh nghiệm năm bắt thị hiếu khách hang, xu hướng thị trường mẫu mã, chất lượng, màu sắc hang hố Hiểu rõ quy trình kỹ thuật sản xuất, có hướng đầu tư đẩy kim ngạch xuất tăng lên qua năm cụ thể sau: Bảng 1.1: Kim ngạch xuất mây tre đan cơng ty Phong Châu Đơn vị tính: USD Năm 2003 2004 2005 2006 2007 tháng đầu năm 2008 Kim 159.689.04 353.913.43 361.767.00 507.228.96 675.562.62 450.375.08 ngạch (Nguồn: phòng kế tốn cơng ty TNHH Phong Châu) năm 2008 Qua bảng ta thấy kim ngạch xuất mây tre đan công ty tăng ổn định qua năm Năm 2003, kim ngạch đạt 159.698.04 usd thời điểm công ty bắt đầu chuyển đổi cấu kinh doanh từ nhà cung cấphàng sang trực tiếp xuất cho khách hang nước Năm 2004 kim ngạch tăng nhanh thị trường Nhật Bản tăng mạnh nhập khẩu, mặt hang mây tre đan đạt 353.613.43 usd Đây tình hình chung kim ngạch xuất mặt hang nước đến năm 2006 kim ngạch lại tăng vọt 507.228.96 usd công ty ký hợp đồng với Đan Mạch cung cấp hang rào Tre trị giá 200.000 usd năm 2007 tổng kim ngạch công ty tăng lên 675.562.62 usd Từ cuối năm 2007, đến thị trường đểu tăng nhờ cơng ty có phương án kinh doanh, khai thác mở rộng thị trường, thể tháng đầu năm 2008 kim ngạch đạt 450.375.08 usd Công ty chủ yếu xuất mặt hang chủ lực Tre ghép mây tre đan thể rõ bảng sau: SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp Bảng 1.2: Kim ngạch xuất hang mây tre đan Đơn vị tính: usd nước nhập Nhật Đan mạch Pháp Mỹ Tây ban nha Đức Thị trường khác Tổng 2003 2004 2005 2006 2007 tháng 2008 95.970.87 253.025.61 127.049.13 77.997.25 108.866.36 75.775.73 13.796.76 7.313.03 29.070.56 115.199.85 176.673.75 116.782.25 1.954.50 5.883.53 20.155.59 14.355.37 17.152.53 11.435.02 7.803.83 8.255.15 9.662.61 6.441.74 4.306.75 3.085.09 6.011.18 4.007.74 8.358.34 8.781.55 5.854.36 5.950.41 4.630.68 18.338.14 26.363.43 5.486.47 3.657.64 117.672.24 270.852.84 206.724.00 253.614.48 332.634.44 223.954.48 (Nguồn: kế tốn cơng ty tnhh Phong Châu năm 2008) Đây mặt hang mũi nhọn công ty nên đầu tư khai thác triệt để từ khâu mẫu mã đến kinh phí sản xuất Hàng năm kim ngạch mặt hang chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch 1.2Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn công ty: Công ty Phong Châu đuợc phép xuất trực tiếp nhận uỷ thác xuất mặt hang giày dép, bảo hộ lao động, thủ công mỹ nghệ đồ gỗ phục vụ nhu cầu sản xuất đời sống theo kế hoạch, theo yêu cầu địa phương, ngành, xí nghiệp thuộc thành phần kinh tế theo quy định nhà nước Cơng ty có nhiệm vụ xây dựng tổ chức thực có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh kế hoạch có liên quan Tự tạo nguồn vốn, quản lý khai thác, sử dụng nguồn vốn cách có hiệu quả, thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước, tuân thủ sách, chế độ quản lý kinh tế, quản lý xuất nhập giao dịch đối ngoại, thực đầy đủ nghĩa vụ ghi hợp đồng kinh tế có liên quan, nâng cao chất lượng, gia tăng lượng hàng xuất khẩu, mở rộng thị trường nước ngoài, thu hút ngoại tệ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đào tạo cán lành nghề đồng thời làm tốt công tác xã hội SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty phép đề xuắt với Bộ Thương mại việc xây dựng tiêu kế hoạch có liên quan đến hoạt động cơng ty Trong hoạt động kinh doanh phép vay vốn tiền mặt ngoại tệ, trực tiếp ký kết hợp đồng kinh tế nước nước mở rộng buôn bán sản phẩm, hàng hố theo quy định Nhà nước Cơng ty phép tham dự hội chợ triển lãm để giới thiệu sản phẩm công ty nước, đặt đại diện chi nhánh nước ngoài, xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, dề bạt, kỷ luật cán bộ, công nhân viên 1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty TNHH Phong Châu 1.3.1 Nội dung lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Cùng với vận động thương mại hố tồn cầu, cơng ty xây dựng cho chiến lược kinh doanh táo bạo để thích ứng với nhịp độ phát triển nhanh chóng thị trường Ngành nghề kinh doanh cơng ty bao gồm: sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ; sản xuất, kinh doanh giầy dép nguyên liệu giầy, nhập đồ chơi thiết bị giáo dục Nhưng thực tế nhiệm vụ công ty chuyên kinh doanh xuất mặt âfng thủ công mỹ nghệ như: tre đan, tre ghép (Nam Định); sản phẩm từ cói (Ninh Bình); sản phẩm từ dừa (Bến Tre); đồ nội thất gia đình từ gỗ tre (Bắc Ninh) Từ năm 1994 thành lập đến năm 2003 công ty TNHH Phong Châu chủ yếu sản xuất gia công cung cấp sản phẩm mây tre đan cho công ty lớn IKEA, T&C, INTERMARK, BAROTEX, ARTETPORT, LICOLA, NAORIVEX… Đầu năm 2002 công ty mạnh dạn đầu tư sở vật chất, nguồn vốn trực tiếp xuất thị trường nước ngồi Mặt hàng chủ yếu cơng ty kinh doanh là: thu mua, sản xuất sản phẩm từ mây tre, tre ghép dùng trang trí nội thất xây dựng 1.3.2 Đặc điểm xuất hàng hoá công ty Phong Châu SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp a.Hàng hố xuất cơng ty: Hàng hố xuất chủ yếu là: + Giầy dép + Hàng bảo hộ lao động + Thủ công mỹ nghệ đồ gỗ Do đòi hỏi thị trường nên nhóm mặt hàng công ty ngày trở nên đa dạng phong phú *Mặt hàng tre ghép: sản phẩm làm chất liệu từ tre, nứa, bương…nên khâu sản xuất đơn giản mang tính thủ cơng cao: Pha thô ngâm nước chất chống mối mọt (30-60 ngày), pha chế chẻ nhỏ ghép thành dáng sản phẩm loại bột gắn kết keo đặc biệt, bào trà mặt thơ, hồn thiện…Trước năm 2000 mặt hàng với công ty xuất mẫu mã đơn giản : bát, khay, đĩa, cốc, lọ…và mặt hoàn thiện bên chủ yếu phun PU tự nhiên phun sơn dầu, gần xuất mẫu mã như: tủ, bàn ghế, giường…những sản phẩm thực đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thị trường dần khẳng định vị trí qua kim ngạch ngày tăng trở thành mặt hàng mũi nhọn công ty * Mặt hàng tre đan: nguồn hàng dồi doanh nghiệp nguồn cung cấp mẫu mã Nhưng đặc tính mặt hàng có giá trị thấp có nhiều rủi ro mốc, mọt cồng kềnh nên khách hàng kỹ cẩn trọng việc đặt hàng Mặc dù vậy, nhu cầu mặt hang lớn thị trường tập trung chủ yếu Nhật Bản, nước khu vực Đây lợi nhược điểm mặt hang * Mặt hàng cói: mặt hang làm kết hợp với nguyên liệu thực vật: bèo tây, vỏ than chuối, vỏ đay…nên nguyên liệu thực vật không khai thác mùa vụ, không đủ tuổi không xử lý tốt dễ bị mối mọt xâm nhập làm hư hỏng Hơn nữa, mặt SVTH: Lê Hải Yến Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp (8) kết chuyển doanh thu bán hàng kỳ Với ví dụ minh hoạ kế tốn cơng ty hạch tốn sau: -Căn vào hố đơn GTGT số 32302 cơng ty TNHHNN viên giầy Thượng Đình, kế tốn cập nhật vào phần hành kế toán mua hàng: Nợ TK 151 Nợ TK 133 Có TK 331 Căn vào hoá đơn GTGT số PI 02/11/PC, kế toán cập nhật số liệu vào phần hành kế toán bán hàng: Nợ TK 131 Có TK 511 Có TK 33311 Đồng thời phản ánh giá vốn hàng xuất khẩu: Nợ TK 632 Có TK 151 Giầy lưa hố mặt hang hưởng thuế suất ưu đãi 0% nên Công ty nộp thuế xuất Khi công ty nhận giấy báo có ngân hàng khoản tiền khách hàng toán, tỷ giá thời điểm tốn Nợ TK 112(1122) Nợ TK 635 Có TK 131 d Trình tự ghi sổ kế tốn: Hàng ngày nhận chứng từ nhân viên phòng kinh doanh gửi liên quan đến nghiệp vụ xuất , kế toán tiến hành cập nhật số liệu máy Sau số liệu chuyển sang sổ chi tiết sổ TK 151,131,511,632 SVTH: Lê Hải Yến 28 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản 1311 - phải thu khách hàng nước 2.3.2 Kế tốn nghiệp vụ cơng ty nhận uỷ thác xuất khẩu: *Chứng từ sử dụng: giống trường hợp xuất trực tiếp,phương thức kinh doanh hàng xuất uỷ thác phải có chứng từ xuất đầy đủ theo quy định Ngoài xuất uỷ thác có chứng từ sau: - Hợp đồng uỷ thác xuất - Hoá đơn GTGT tiền hoa hồng nhận từ dịch vụ uỷ thác - Hố đơn GTGT cơng ty lập để phản ánh khoản phí thu hộ chi hộ cho đơn vị giao uỷ thác - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội đơn vị giao uỷ thác Công ty tiến hành làm đầy đủ thủ tục cho lô hàng xuất uỷ thác giống trường hợp xuất trực tiếp Nếu hàng xuất theo giá CIF, công ty phải mua bảo hiểm cho lô hang thuê tàu vận chuyển đến cảng người nhập Đến ngày giao cho khách ngoại, bên giao uỷ thác vận chuyển hàng đến tận tàu hàng vận tải biển mà Công ty thuê Khi hàng đến cảng, người bán nhận hang thi thuyền trưởng ký vào vận đơn, lúc hàng xác định tiêu thụ thuộc quyền sở hữu người mua Sau hàng xác nhận tiêu thụ, phòng kinh doanh cơng ty hồn tất chứng từ tốn chuyển cho phận kế toán ngân hàng để làm thủ tục tốn ngân hàng cơng ty Bộ chứng từ tốn theo hình thức L/C thường bao gồm: hối phiếu, thư yêu cầu toán tiền hàng xuất L/C, hoá đơn thương mại, chứng từ vận tải, loại giấy tờ khác hàng hố Khi có tiền khác ngoại trả, vào chứng từ chứng minh việc Công ty trả loại chi phí phát sinh q trình xuất hộ bên giao uỷ SVTH: Lê Hải Yến 29 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp thác, phòng kinh doanh lập bảng phân tích ngoại tệ, xác định số tiền phải thu, phải trả cho bên giao uỷ thác tiến hàng lý, kết thúc hợp đồng Sơ đồ 2.6: Hạch toán xuất uỷ thác (nhận uỷ thác) công ty: TK 111, 112 TK 331 TK 511 TK 33311 Số tiền hàng XK phải trả đơn vị giao ủy thác Thuế nộp hộ Các khoản chi trả hộ khác Hoa hồng ủy thác XK hưởng Thanh tốn nốt tiền hàng lại khoản khác (nếu có) *Định khoản kế tốn: - kế toán vào hợp đồng ngoại hợp đồng XKUT, lập hoá đơn cho số tiền hoa hồng uỷ thác hưởng: Nợ TK 131 Có TK 511 Có TK33311 SVTH: Lê Hải Yến 30 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp -Phản ánh khoản thu hộ, chi hộ: Nợ tk 131 Nợ tk 133 Có tk 111,112 -Khi cơng ty lập hố đơn khoản phí thu hộ, chi hộ: Nợ tk 131 Có tk 511 Có tk 33311 -Khi nhận tiền khách ngoại tốn Nợ tk 1122 Có tk 131 -Khi toán tiền cho bên giao uỷ thác Nợ tk 331 Có tk 1121 -Kết chuyển số tiền nợ phải trả sang nợ phải thu đơn vị giao uỷ thác Nợ tk 131 Có tk 331 -Kết chuyển khoản phí thu hộ chi hộ: Nợ tk 511: Có tk 131 *Sổ sách sử dụng: Trên sở chứng từ nhận được, kế toán tiến hành cập nhật số liệu vào phần hành kế toán để từ máy đưa số liệu lên sổ chi tiết sổ tổng hợp tài khoản liên quan 2.3.3.Hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: * Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp: Tại cơng ty khoản chi phí xem chi phí QLDN bao gồm: SVTH: Lê Hải Yến 31 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp Tiền lương, khoản phụ cấp cá khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn) phận quản lý - Chi phí bảo quản, chi phí kho hàng - Chi phí đồ dùng văn phòng phẩm cho phận quản lý, khoản chi thuế, phí, lệ phí, tiền điện nước… *Tài khoản sử dụng: Để tập hợp hạch tốn khoản chi phí QLDN, kế tốn sử dụng tk642 – “chi phí quản lý doanh nghiệp” Nợ: + Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh kỳ Có: + Các khoản làm giảm chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ + Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ Tài khoản 642 khơng có số dư cuối kỳ mở chi tiết theo yếu tố chi phí *Trình tự hạch tốn: Khi khoản chi phí QLDN phát sinh, kế tốn chi phí vào chứng từ phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có…để cập nhật số liệu vào máy để cuối q tập hợp chi phí gửỉ cho kế tốn trưởng để tổng hợp xác định kết Căn vào phân bổ tiền lương khoản trích theo lương, kế tốn hạch tốn tính lương cho phận quản lý: Nợ tk 642 Có tk 334,338 Căn vào phiếu xuất kho vật liệu, dụng cụ dung cho phận quản lý kế toán phản ánh: SVTH: Lê Hải Yến 32 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp Nợ tk 642 Có tk 152,153 Căncứ vào bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ, kế toán định khoản theo bút toán sau: Nợ tk 642 Có tk214 Các khoản chi phí dịch vụ mua chi tiền khác vào phiếu chi để hạch tốn: Nợ TK642 Nợ TK133 Có TK 111,112,331… *Sổ sách kế toán: Trên sở chứng từ gốc, kế toán tiến hành cập nhật vào máy Sau đó, máy tự động chuyển số liệu sổ chi tiết TK 642 cuối quý, kế toán tổng hợp chi phí bán hàng sổ tổng hợp chữ T TK 642 2.3.4 Hạch tốn chi phí bán hang: *Nội dung hạch tốn chi phí bán hang: Chi phí bán hang cơng ty bao gồm khoản chi phí phát sinh lien quan đến hoạt động bán hang hố phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, bao gồm nội dung sau: - Chi phí vận chuyển, bốc dỡ hang hố: vé cầu phà, phí xăng dầu, phí hải quan, kiểm nghiệm, giám định hang hố, chiphí vận chuyển, xếp, đóng gói hang hố… SVTH: Lê Hải Yến 33 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp - Chi phí thuê kho bãi, lưu kho - Tiền lương khoản trích theo lương bộphận kinh doanh - Các chi phi dịch vụ mua khác: tiền điện nước, điện thoại, internet, cước bưu điện, văn phòng phẩm, cơng tác phí, thủ tục phí ngân hang, chi phí thong báo L/C…phát sinh phòng kinh doanh phòng hành - Chi phí khấu hao TSCĐ ♦ Tài khoản sử dụng: để theo dõi hạch tốn chi phí bán hang, cơng ty sử dụng TK 641 – “chi phí bán hàng” Nợ: + tập hợp chi phí bán hang thực tế phát sinh kỳ Có: + khoản làm giảm chi phí bán hang kỳ + kết chuyển chi phí bán hang cuối kỳ Tài khoản 641 khơng có số dư cuối kỳ mở chi tiết theo yếu tố chi phí ♦ Trình tự hạch tốn Khi khoản chi phí bán hang phát sinh, kế toán cứvào chứng từ phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có, hố đơn GTGT…để cập nhật số liệu vào máy từ cuối quý tập hợp chi phí gửi cho kế tốn trưởng tổng hợp xác định kết Căn vào bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương, kế tốn hạch tốn tính lương cho phận bán hang nội địa xuất Nợ tk 641_chi tiết Có tk 334,338 SVTH: Lê Hải Yến 34 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp Căn vào phiếu xuất kho công cụ, dụng cụ dung cho phận bán hang kế toán phản ánh: Nợ tk 641 Có tk 152,153 Căn vào bảng tính phân bổ khấu hao tscđ, kế toán định khoản theo bút tốn sau: Nợ tk 641 Có tk 214 Các khoản chi phí dịch vụmua ngồi chi tiền khác, chi phí bảo hành sản phẩm kế tốn vào phiếu chi để hạch toán Nợ tk 641 Nợ tk 133 Có tk 111,112,331 ♦Sổ sách kế tốn Trên sở chứng từ gốc kế toán tiến hành cập nhật vào máy để máy tự động chuyển số liệu sổ chi tiết tk 641.cuối quý lên sổ tổng hợp chữ T tk 641 2.3.5: Hạch tốn dự phòng khoản phải thu khó đòi: Cơng ty có thị trường hoạt động tương đối rộng(trong ngồi nước) phương thức tốn chậm chủ yếu, khoản nợ phải thu chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng tài sản công ty Tuy nhiên tình hình tốn với khách hàng tương đối tốt Do khoản nợ khơng có khả thu hồi nên cơng ty khơng lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi SVTH: Lê Hải Yến 35 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY PHONG CHÂU Qua 14 năm không ngừng phấn đấu, Cơng ty vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để tồn phát triển Với nhạy bén công tác quản lý phát triển máy quản trị đồng thời ổn định công tác tổ chức cán theo nguyên tắc tập trung , tiếp tục chương trình đào bồi dưỡng cho cán nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho tình hình kinh doanh giúp Cơng ty bước hoà nhập với nhịp độ phát triển đất nước, hoàn thành tốt tiêu lợi nhuận kinh tế Là doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh xuất chủ yếu nên vấn đề tổ chức máy kế tốn cần phải hợp lý có hiệu Để hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty, ta cần đánh giá cách xác để thấy mặt mạnh hạn chế cho cơng tác hạch tốn để đưa biện pháp khắc phục mặt yếu nhằm làm cho kế tốn ngày khẳng định vai trò việc quản lý hoạt động kinh doanh Công ty 3.1 Những thành tựu đạt được: 3.1.1 Về máy kế tốn cơng ty: Đội ngũ cán kế tốn cơng ty có trình độ nghiệp vụ chun mơn cao, thành thạo, có kinh nghiệm cơng tác kế tốn Cơng ty liên tục tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán kế tốn Cơng ty áp dụng vi tính vào cơng tác kế tốn để đảm bảo tính bảo mật, giảm bớt khối lượng cơng việc, tiết kiệm chi phí văn phòng, đảm bảo cung cấp số liệu nhanh chóng, kịp thời Hiện nay, phòng kế tốn cơng ty trang bị áp dụng phần mềm kế toán Fast Accounting biên soạn theo định 15 tài cơng tác kế tốn nên giảm bớt SVTH: Lê Hải Yến 36 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp khối lượng công việc ghi chép sổ sách, đảm bảo cung cấp số liệu nhanh chóng, kịp thời, xác, góp phần nâng cao hiệu cơng tác kế tốn Các nhân viên kế tốn thường xuyên nâng cao trình độ, bổ túc sử dụng tin học văn phòng phần mềm kế tốn có thay đổi, để giúp cho đội ngũ cán nhân viên kế toán theo kịp thay đổi 3.1.2 Về hệ thống chứng từ kế tốn sử dụng cơng ty Mọi chứng từ sử dụng q trình hạch tốn ban đầu phù hợp với nội dung kinh tế tính chất pháp lý nghiệp vụ phát sinh, mẫu biểu Bộ Tài Chính ban hành Ngồi chứng từ bắt buộc, Cơng ty có mấu chứng từ riêng đề phù hợp với đặc thù kinh doanh Những thơng tin nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép cách đầy đủ, xác vào chứng từ, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế với số liệu sổ sách kế toán Các chứng từ phân loại, hệ thống hoá theo nghiệp vụ kinh tế đóng thành tập, theo tháng niên độ để cần kiểm tra, đối chiếu tìm ngay, thuận tiện cho việc sử dụng chứng từ Bên cạnh phối hợp nhịp nhàng phòng kế tốn Cơng ty với phòng khác tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán hạch toán kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Đồng thời, Công ty xây dựng đuợc trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý, phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ ngoại thương Sau thực xong hợp đồng xuất khẩu, chứng từ lien quan tập hợp, xếp, bảo quản theo hợp đồng phòng kế toán nên thuận tiện cho việc theo dõi kiểm tra cần thiết 3.1.3 Về hệ thống tài khoản kế toán sử dụng Hệ thống tài khoản kế tốn sử dụng cơng ty sử dụng phù hợp với định số 15/QĐ – BTC ban hành ngày 30/03/2006 Tuy nhiên để phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh đơn vị mình, kế toán tiến SVTH: Lê Hải Yến 37 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp hành xây dựng danh mục tài khoản chi tiết dựa hệ thống tài khoản bắt buộc Bộ Tài Chính ban hành.Đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nghiệp vụ phát sinh lien quan đến toán lớn Vì vậy, tài khoản theo dõi công nợ , phải thu, phải trả Công ty theo dõi chi tiết cho đối tượng toán tiền ngoại tệ VNĐ đảm bảo thực tốt cơng tác tốn, đảm bảo cho q trình luân chuyển vốn diễn nhanh Mặt khác tài khoản 112 – “ tiền gửi ngân hàng” việc chi tiết cho loại tiền tệ sử dụng theo dõi chi tiết theo ngân hàng Đối với tài khoản laọi phản ánh doanh thu Công ty chi tiết theo loại hình kinh doanh giúp cho kế tốn nội cung cấp thong tin hiệu kinh doanh theo lĩnh vực hoạt động cần thiết 3.1.4 Về hệ thống sổ sách mà Công ty áp dụng: Cơng việc kế tốn cụ thể giao cho nhân viên phù hợp với lực, chuyên mơn người qua giúp cho cơng tác kế tốn chun mơn hố cao Đồng thời kế tốn trưởng phân cơng trách nhiệm cho kế tốn viên theo dõi lập loại sổ định làm cho việc ghi chép sổ thống nhất, đảm bảo cho việc kiểm tra, đối chiếu sổ phận kế tốn Hơn nữa, việc áp dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình kế tốn giúp cho cơng việc ghi sổ kế tốn khơng tiết kiệm thời gian mà nhân lực số liệu sau cập nhật vào phần hành kế toán liên quan tự động đưa số liệu snag loại sổ sách liên quan; khoản doanh thu, giá vốn hàng bán, khoản chi phí kinh doanh từ dộng kết chuyển tự động TK 911thơng qua bút tốn kết chuyển tự động Các báo cáo tổng hợp kết hoạt động tự động thực máy Các số sách sử dụng chủ yếu Công ty sổ chi tiết sổ tổng hợp mở đầy đủ cho tài khoản tiện cho việc lập báo cáo chi tiết báo cáo tổng hợp SVTH: Lê Hải Yến 38 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 3.1.5 Về phương pháp hạch toán nghiệp vụ lien quan đến hoạt động xuất hàng hố Cơng ty: a Về phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Đối với hàng tồn kho đặc biệt hàng hố xuất Cơng ty hạch toán theo phươngpháp kê khai thường xuyên Bên cạnh đó, chủ yếu hoạt động xuất Công ty dựa sở hợp đồng ngoại ký kết để tiến hành thu mua hàng hoá nước nên hàng hố xuất bán theo lơ xuất thẳng cho khách hàng nên phương pháp giá thực tế đích danh sử dụng để xác định trị giá vốn hàng xuất Kiểm kê thường xuyên giá thực tế đích danh cung cấp thơng tin đầy đủ, xác số lượng hàng hoá tồn kho giá vốn hàng xuất bán từ giúp dễ dàng xác định kết theo thương vụ xuất b Về phương pháp hạch tốn ngoại tệ: Ngoại tệ Cơng ty quy đổi theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng thời điểm phát sinh để hoạch tốn Điều giúp cho kế tốn theo dõi xác biến động tỷ giá hối đoái, phản ánh giá trị thực tế tiền VNĐ để ghi sổ 3.2 Những hạn chế chủ yếu công tác hạch tốn xuất hàng hố cơng ty Bên cạnh ưu điểm bật trên, công tác kế tốn nói chung kế tốn hoạt động xuất nói riêng cơng ty nhiều bất cập Cụ thể là: 3.2.1 Về hệ thống tài khoản kế toán Theo chế độ kế toán hành, doanh nghiệp có hoạt động ngoại thương với nước ngồi giao dịch có sử dụng ngoại tệ kế tốn phải theo dõi số dư ngun tệ, phát sinh tăng giảm theo lần phát sinh nghiệp vụ TK 007 – “ngoại tệ loại” Tuy nhiên, công ty lại sử dụng tài khoản để tổng hợp số liệu cuối kỳ kế tốn ttong kỳ sử dụng số dư ngoại tệ ngân hàng mở khoản SVTH: Lê Hải Yến 39 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp 3.2.2 Về công tác lập báo cáo Báo cáo chi tiết báo cáo tổng hợp lập thống nội dung kết cấu, nhiên báo cáo tài tổng hợp cơng ty có số phần chưa rõ ràng cụ thể, cần bổ sung để thong tin báo cáo tài thực phát huy hiệu 3.2.3 Về công tác hạch toán số nghiệp vụ * Về hạch toán tỷ giá ngoại tệ: Là công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ công ty lớn Việc sử dụng tỷ giá thực tế cơng ty có ưu điểm giúp kế tốn theo dõi xác biến động tỷ giá hối đoái phản ánh giá trị thực tế nghiệp vụ thời điểm phát sinh lại gây khó khăn việc hạch tốn nghiệp vụ hàng ngày, đặc biệt việc xử lý chênh lệch vào cuối năm *Về kế tốn dự phòng phải thu khó đòi: Là cơng ty kinh doanh có bạn hàng nước nước ngồi nên cơng tác theo dõi khoản phải thu đặt yêu cầu đòi hỏi cao Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng đáng kể tổng tài sản Bảng cân đối kế tốn cơng ty Tuy nhiên có quy định hợp đồng tất khoản nợ phải thu đểu thu hồi đủ hteo thời gian quy định Như việc hạch toán hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động xuất nói rieng mà khơng thực trích lập dự phòng phải thu khó đòi thiếu sót quan trọng SVTH: Lê Hải Yến 40 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp KẾT LUẬN Hiện sản phẩm cơng ty TNHH Phong Châu có mặt 10 thị trường lớn, nhỏ giới Kim ngạch xuất công ty năm sau cao năm trước, tốc độ tăng trưởng đều, góp phần làm thay đổi mặt kinh tế xã hội địa phương, góp phần xố đói giảm nghèo, giải cơng ăn việc làm cho người lao động tăng thu ngân sách nhà nước Để đạt điều trước hết cố gắng cán công nhân viên cơng ty động tìm kiếm đối tác, thị trường khơng ngừng hồn thiện sản phẩm tốt nữa, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu, sau định hướng đắn ban giám đốc công ty phát triển sản phẩm, phát triển thị trường mây tre đan suốt thời gian vừa qua Tuy nhiên, đạt cơng ty TNHH Phong Châu nhỏ bé phát triển chung toàn xã hội Kim ngạch xuất mây tre đan đóng góp chung vào kim ngạch xuất nước, kim ngạch xuất mặt hàng thủ cơng mỹ nghệ hạn chế, bên cạnh thiếu vốn, thiếu mặt hàng sản xuất, thiếu lao động lành nghề có chuyên môn, kỹ thuật, thiếu kiến thức kinh nghiệm thương mại quốc tế làm cho sản phẩm mây tre đan cơng ty nói riêng Việt Nam nói chung chưa phát triển để đạt hiệu cao Chính muốn để sản phẩm mây tre đan công ty thật phát triển nữa, đem lại hiệu kinh tế - xã hội to lớn buộc lãnh đạo cán cơng ty phải có giải pháp kế hoạch tổng thể trình phát triển hội nhập kinh tế chung đất nước Nhìn lại chặng đường qua với nhiều khó khăn thử thách phải đối mặt nhiều tương lai đạt vừa thành vừa bước đệm cho phát triển công ty sau Với kinh nghiệm thực tế ỏi khả sưu tầm tài liệu hạn chế song em hy vọng thu hoạch thực tập tốt nghiệp góp phần nhỏ bé cho nghiên cứu, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh ngành hang mây tre đan Việt nam SVTH: Lê Hải Yến 41 Lớp: Kế toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình KTTC doanh nghiệp_nxb thống kê_trường ĐH Kinh tế quốc dân hệ thống tài khoản kế toán theo chế độ kế toán Giáo trình lý thuyết hạch tốn kế tốn_nxb tài chính_trường ĐH Kinh tế quốc dân Trang web: www.mof.gov.vn www.webketoan.com Các luận văn khác Các báo cáo tài liệu tổng hợp công ty TNHH Phong Châu SVTH: Lê Hải Yến 42 Lớp: Kế toán 47A
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tại công ty Phong Châu., Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tại công ty Phong Châu., PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU, 2Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty:, Sơ đồ 1.1: Thị trường, thị phần của công ty, Sơ đồ 1.2: Quy trình xuất khẩu, PHẦN II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU, Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:, Sơ đồ 2.5: Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại Công ty, Sơ đồ 2.6: Hạch toán xuất khẩu uỷ thác (nhận uỷ thác) tại công ty:, PHẦN 3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY PHONG CHÂU, 1 Những thành tựu đã đạt được:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay