Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp dân doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương bến thủy

90 32 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 09:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN BÁ VĂN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DÂN DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN THỦY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN BÁ VĂN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DÂN DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN THỦY Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HÒA NHÂN ĐÀ NẴNG – NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Bá Văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DÂN DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay 1.1.2 Nguyên tắc cho vay 1.1.3 Phân loại cho vay NHTM 1.1.4 Quy trình cho vay ngân hàng thương mại .7 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DÂN DOANH CỦA NHTM .9 1.2.1 Đặc điểm doanh nghiệp dân doanh vai trò cho vay ngân hàng doanh nghiệp dân doanh .9 1.2.1.1 Doanh nghiệp dân doanh 1.2.1.2 Đặc điểm Doanh nghiệp dân doanh 12 1.2.1.3 Vai trò cho vay ngân hàng doanh nghiệp dân doanh 14 1.2.2 Quan niệm mở rộng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp dân doanh .16 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay ngân hàng thương mại DNDD 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng cho vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp dân doanh 21 1.2.4.1 Nhân tố từ phía ngân hàng 21 1.2.4.2 Nhân tố từ bên ngân hàng 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DÂN DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN THỦY .25 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN THỦY 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .25 2.1.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Công thương Việt Nam 25 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Công thương Bến Thủy 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý ngân hàng cơng thương Bến Thủy 26 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh năm qua 29 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DÂN DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN THỦY 31 2.2.1 Phân tích khái qt tình hình tín dụng thị phần ngân hàng công thương Bến Thủy 31 2.2.2 Phân tích tình hình tăng trưởng dư nợ DNDD NHCTBT .33 2.2.3 Phân tích cấu dư nợ cho vay DNDD .35 2.2.3.1 Phân tích cấu dư nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp 36 2.2.3.2 Phân tích cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế 38 2.2.3.3 Phân tích cấu dư nợ cho vay theo hình thức bảo đảm 39 2.2.3.4 Phân tích cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 42 2.2.4 Phân tích mức tăng trưởng khách hàng DNDD 43 2.2.5 Phân tích mức tăng dư nợ bình qn khách hàng DNDD 44 2.2.6 Phân tích tình hình kiểm sốt rủi ro .46 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN THỦY TRONG NHỮNG NĂM QUA 49 2.3.1 Những thành đạt 49 2.3.2 Những mặt hạn chế .50 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay ngân hàng Công thương Bến Thủy doanh nghiệp dân doanh .52 2.3.3.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 52 2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 53 2.3.3.3 Nguyên nhân từ môi trường 54 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN THỦY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DÂN DOANH 56 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 56 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế Nghệ An 56 3.1.1.1 Phương hướng quan điểm phát triển 56 3.1.1.2 Mục tiêu tổng quát 56 3.1.1.3 Các chi tiêu chủ yếu 56 3.1.2 Định hướng ngân hàng Công thương Bến Thủy phát triển kinh tế doanh nghiệp dân doanh 58 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DÂN DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN THỦY 60 3.2.1 Rà sốt hồn thiện sách khách hàng nhằm gia tăng, củng cố thị phần cho vay doanh nghiệp dân doanh 60 3.2.2 Nghiên cứu cải tiến cung cấp thêm sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường 63 3.2.3 Điều chỉnh quy chế cho vay, cải tiến cách cho vay bảo đảm thuận lợi cho khách hàng, kiểm soát rủi ro .66 3.2.4 Tăng cường công tác huy động vốn 68 3.2.5 Tăng cường nhận thức ứng dụng có hiệu cơng nghệ cơng nghệ thông tin chiến lược phát triển nghiệp vụ ngân hàng 70 3.2.6 Bảo đảm yêu cầu đội ngũ cán cấu tổ chức 71 3.2.7 Nâng cao hiệu hoạt động marketing .72 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 75 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 75 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 76 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu CBTD DN DNDD DNNN DNVVN NH NHCT NHCT BT NHNN NHTM SXKD TCKT TCTD TG TMCP TNHH Nội dung Cán tín dụng Doanh nghiệp Doanh nghiệp dân doanh Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Ngân hàng Công thương Ngân hàng Công thương Bến Thủy Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Sản xuất kinh doanh Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Tiền gửi Thương mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ HIỆU TÊN BẢNG BẢNG 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 TÌNH HÌNH KINH DOANH CƠ BẢN THỜI KỲ 2006-2010 TÌNH HÌNH CHUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ TÌNH HÌNH TỶ TRỌNG VÀ THỊ PHẦN CHO VAY CỦA NHCTBT CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY THEO HÌNH THỨC BẢO ĐẢM CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY THEO THEO KỲ HẠN TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG KHÁCH HÀNG TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ BÌNH QUÂN KHÁCH HÀNG TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN VÀ NỢ XẤU TRA NG 29 32 33 34 36 38 39 42 43 45 47 65 “bao toán” Bao toán (Factoring) hình thức cấp tín dụng ứng trước TCTD cho bên bán hàng thông qua việc mua lại khoản phải thu thông qua hợp đồng mua bán hàng hoá bên bán bên mua hàng Nghiệp vụ số ngân hàng triển khai ngân hàng ACB triển khai sản phẩm hiệu Tiện ích sản phẩm sau: Đối với bên bán hàng:  + Không cần tài sản đảm bảo cho khoản ứng trước  + Nhận tiền sau giao hàng  + Tăng nguồn vốn lưu động mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ động việc lập kế hoạch tài dự đốn dòng tiền vào  + Doanh số cao khoản ứng trước nhiều, gia tăng doanh số bán hàng  + Tăng lợi cạnh tranh bán hàng theo phương thức trả chậm mà không ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh Đối với bên mua hàng  + Chủ động đàm phán điều khoản toán tốt với nhà cung cấp  + Công cụ hỗ trợ quan hệ mua hàng trả chậm  + Không tốn khoản phí Cần mở rộng hai hình thức bao tốn nước bao toán quốc tế với mức cho vay 80% giá trị đơn hàng Nhưng hình thức dễ gặp rủi ro vậy, chi nhánh cho vay theo hình thức cần phải thu thập thơng tin người mua hàng tốt, đảm bảo mức độ tin cậy nên chọn mặt hàng mua bán đơn hàng cho vay theo hình thức “bao tốn”, đồng thời, cán tín dụng phải có đủ trình 66 độ để phân tích, đánh giá khách hàng, đánh giá lực người mua Nếu triển khai sản phẩm tốt thu hút nhiều số lượng DNDD đến với ngân hàng sản phẩm phù hợp với DNDD phân tích 3.2.3 Điều chỉnh quy chế cho vay, cải tiến cách cho vay bảo đảm thuận lợi cho khách hàng, kiểm soát rủi ro Đối với nhiều ngân hàng, đối tượng khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tư nhân cỡ nhỏ thường không mặn mà, mà ngân hàng thường áp dụng nhiều thủ tục pháp lý rườm rà điều kiện kèm theo để hạn chế hợp đồng vay vốn nhỏ Thêm vào đó, ngân hàng phải tn theo quy trình thống mà ngân hàng nhà nước quy định để kiểm sốt mục đích sử dụng vốn khách hàng quản lý chặt chẽ Chính mà quy trình cho vay ngân hàng nhiều giai đoạn thủ tục, doanh nghiệp dân doanh khó tiếp cận nguồn vốn Mặc dù vậy, ngân hàng nên ngày hoàn thiện sách tín dụng, điều chỉnh quy chế cho vay khu vực kinh tế dân doanh để đảm bảo thủ tục vay nhanh gọn, thuận tiện cho khách hàng mà đảm bảo an tồn nguồn vốn Ngân hàng khơng thể tồn không cho vay vốn cạnh tranh, phát triển chất lượng dịch vụ thấp đối thủ khác Khách hàng rời bỏ ngân hàng thủ tục giao dịch rườm rà, phức tạp, sách nhiễu đến giao dịch ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt - Bổ sung, sửa đổi thủ tục vay theo hướng đơn giản hóa, có sách cụ thể rõ ràng khu vực đánh giá cán tín dụng chiến lược kinh doanh, khả chấp nhận rủi ro ngân hàng Kết hợp nguồn thông tin khách hàng để rút gọn quy trình thẩm định duyệt vay đảm bảo mức độ an toàn vốn vay đáp ứng 67 nhu cầu vay vốn gấp rút DN Sử dụng chức tư vấn khách hàng “cơng cụ” tháo gỡ khó khăn chế, thủ tục, giúp khách hàng có tiềm thật sự, có khả kinh doanh hiệu kết nối với ngân hàng - Xử lý vấn đề thông tin tài sản chấp quan hệ tín dụng ngân hàng doanh nghiệp Yêu cầu tài sản đảm bảo phải linh hoạt Phát triển hệ thống thông tin hai chiều ngân hàng khách hàng Nếu doanh nghiệp ngân hàng tích cực việc tham gia hoạt động dịch vụ, toán qua ngân hàng tạo sở thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng phần biết thực lực hoạt động doanh nghiệp - Nên nới lỏng quy định cho vay tín chấp khách hàng có uy tín, khách hàng quen thuộc Tất nhiên ngân hàng nới lỏng q mức mà khơng có đầy đủ thông tin thông tin không đáng tin cậy khách hàng vay để thẩm định, đánh giá tín dụng xác dẫn đến chấp nhận rủi ro vượt mức cho phép Vốn cấp tín dụng ngân hàng cho kinh tế chủ yếu hình thành từ khoản tiền gửi huy động xã hội Ngân hàng có nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm hồn toàn việc hoàn trả đầy đủ khoản tiền gửi tiền lãi theo thoả thuận cho người gửi tiền Từ góc độ kinh doanh tiền tệ tuý, NHTM mong tăng tín dụng để tạo thu nhập lớn hơn, từ có điều kiện làm nghĩa vụ tốt với Nhà nước xã hội Nhưng ngân hàng khơng thể cấp tín dụng cách vô điều kiện để đồng nghĩa với thiếu trách nhiệm Nền kinh tế tồn phận doanh nghiệp người dân không tiếp cận vốn vay tín dụng ngân hàng thương mại lý quan trọng không đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục vay vốn ngân hàng theo nguyên tắc thương mại Vì thế, việc cho 68 vay tín chấp ngân hàng phải thận trọng lựa chọn khách hàng để đảm bảo uy tín q trình trả nợ đảm bảo hiệu kinh doanh ngân hàng Để kiểm soát rủi ro vay chi nhánh, rút giải pháp sau: - Thăm hỏi khách hàng thường xun: thơng qua thăm hỏi đánh giá tính cách, lực kinh doanh thực tế, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay ý chí trả nợ khách hàng - Phân tích nguồn trả nợ: nguồn trả nợ vay khác tuỳ thuộc vào đối tượng sử dụng vốn Đối với khoản vay trung dài hạn mức sinh lời dự án nguồn trả nợ Đối với khoản vay ngắn hạn, cần phân tích chu kỳ kinh doanh, hàng tồn kho, khoản phải thu chuyển hoá thành tiền để trả nợ vay ngân hàng Phân tích nguồn trả nợ khách hàng nhằm đánh giá tính thực tiễn lực trả nợ, phòng ngừa tình trạng sử dụng dịch vụ đáo hạn nợ bên ngồi để trả nợ thực chất tình hình tài có vấn đề - Tăng cường kiểm tra vay: Nên kiểm tra định kỳ khoản vay, định kỳ tháng, tháng tuỳ thuộc vào khoản dư nợ, kiểm tra bất thường khoản dư nợ quy mô nhỏ, kiểm tra thường xuyên khoản vay lớn Đánh giá thường xuyên tình trạng tài sản chấp Đánh giá thay đổi tình hình tài người vay Kiểm soát trước, sau cho vay yêu cầu cần thiết ngân hàng nhằm phát sớm khoản vay có vấn đề để có biện pháp khắc phục kịp thời tránh rủi ro q trình cho vay 3.2.4 Tăng cường cơng tác huy động vốn Thực tế ngân hàng thương mại cổ phần vốn tự có chiếm tỷ lệ nhỏ lại vốn huy động, vốn vay vốn khác Trong hoạt động ngân hàng vốn yếu tố định hoạt 69 động kinh doanh, ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay có đủ nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu vay khách hàng Do cơng tác huy động vốn có vai trò định việc mở rộng hoạt động cho vay ngân hàng Khảo sát thực tế cho thấy hầu hết doanh nghiệp địa bàn có quy mơ doanh nghiệp nhỏ, trình độ cơng nghệ lạc hậu, việc tiếp cận nguồn vốn gặp nhiều khó khăn Để hội nhập phát triển, doanh nghiệp cần cần vốn để đầu tư thay đổi, nâng cấp máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh Và thực tế cho thấy: có 74% DN muốn tìm đến vốn hình thức vay ngân hàng dù lãi suất vốn vay mức cao Hiện tiềm vốn vùng lớn Vấn đề đặt cần tìm giải pháp để biến tiềm thành thực, huy động triệt để vốn vùng, từ ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh Ngân hàng phải hoạch định chiến lược huy động vốn khả thi phù hợp với nhu cầu đầu tư kinh tế Thành phố, đặc biệt trọng đến nguồn vốn trung dài hạn giải pháp tích cực khẩn trương Thứ nhất, mở rộng hình thức tiền gửi tiết kiệm dân bao gồm tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi sử dụng thẻ, tiết kiệm có thưởng…; đa dạng hóa kỳ hạn tiền gửi; “chứng khốn hóa” khoản tiền gửi trung, dài hạn để người sở hữu chuyển đổi linh hoạt cần thiết Thứ hai, ngân hàng phải phát triển dịch vụ đa dạng với nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyển lựa đào tạo đội ngũ nhân viên tinh thơng nghiệp vụ mà hiểu biết nhiều mặt chăm lo khách hàng Ngân hàng nên tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm huy động, nâng cao tính tiện ích thơng qua chất lượng tính đa dạng sản phẩm Về lâu dài, ngân hàng phải đạt mục tiêu: cá nhân tổ chức có nguồn tiền chưa sử dụng, tìm kiếm ngân hàng loại hình huy động 70 phù hợp với mong muốn họ Riêng hình thức huy động tiết kiệm kỳ hạn truyền thống, cần có sửa đổi theo hướng linh hoạt: cho phép khách hàng rút tiền trước hạn phần, trả lãi định kỳ với gởi lớn, khách hàng quyền lựa chọn kỳ hạn giới hạn kỳ hạn tối đa ngân hàng v.v 3.2.5 Tăng cường nhận thức ứng dụng có hiệu cơng nghệ cơng nghệ thông tin chiến lược phát triển nghiệp vụ ngân hàng Có thể nói, cơng nghệ thơng tin xem xu hướng hoạt động ngân hàng đại thập niên vừa qua, giải pháp kỹ thuật công nghệ lựa chọn phù hợp bảo đảm cho phát triển công nghệ tin học ngân hàng hướng, yếu tố giúp ngân hàng tăng khả cạnh tranh thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, chiếm lĩnh thị phần thiết bị giao dịch tự động, tăng cường lực hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại; đẩy nhanh tốc độ tốn, tăng vòng quay tiền tệ, qua góp phần nâng cao hiệu đồng vốn xã hội Xu hướng mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin phát triển giao dịch ngân hàng điện tử góp phần nâng cao lực quản lý, điều hành NHNN + Điều hành hoạt động ngân hàng phải dựa sở hạ tầng công nghệ thơng tin đại tin học hố hầu hết mặt nghiệp vụ, sở hệ thống quản trị ngân hàng tập trung (corebanking) đáp ứng yêu cầu mang tính thời đại tiêu chuẩn kỹ thuật, tính sử dụng, tính đồng liên kết, đảm bảo để ngân hàng quản lý, điều hành toàn hoạt động cách hiệu + Hệ thống thu thập thông tin thiết kế cho phép ngân hàng thu thập đầy đủ thơng tin phục vụ cho hoạt động sách tiền tệ, nguyên tắc thông tin thu thập phải khách quan, trung thực, 71 xác, kịp thời từ TCTD, thị trường tiền tệ, hệ thống tốn để sử dụng cho việc phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo, cảnh báo biến động thị trường tài chính, tiền tệ ảnh hưởng môi trường kinh tế vĩ mơ lên hoạt động tiền tệ, tín dụng, để ngân hàng có đối sách thích hợp kịp thời Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục trình đổi cơng nghệ, tận dụng tối đa ưu mà công nghệ mang lại Trong trình chuyển đổi, tuyệt đối khơng để sai sót nhầm lẫn nảy sinh ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp người gởi tiền, gây lòng tin nơi họ, tạo dư luận không tốt ngân hàng Tất nhiên nhân viên ngân hàng cần có thời gian định để thích ứng với cơng nghệ mới, giới chức lãnh đạo ngân hàng cần có biện pháp động viên, khuyến khích giúp đỡ, chí đòi hỏi, nhân viên phải nổ lực hết khả để sớm thích nghi 3.2.6 Bảo đảm yêu cầu đội ngũ cán cấu tổ chức Thực tiễn nhiều quốc gia cho thấy, phát triển hệ thống ngân hàng hỗ trợ phát triển tương xứng nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao tạo nên bền vững cho ngành Ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Ở Việt Nam, phát triển nhanh chóng hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), đặc biệt giai đoạn 2007- 2008, bộc lộ hạn chế Điều bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, tựu chung lại nguyên nhân từ nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển chưa phù hợp với mức độ tăng trưởng hoạt động TCTD Vì thế, ngân hàng ln ln cần có giải pháp để phát triển nguồn nhân lực sau: + Xây dựng đội ngũ nhân viên có đạo đức nghề nghiệp, lòng u nghề, say mê với cơng việc, có tính kỷ luật có trách nhiệm với công việc Cao cả, đạo đức nghề nghiệp thể mong muốn đóng góp tài 72 cơng sức phát triển chung ngân hàng + Nguồn nhân lực chất lượng cao phải lực lượng lao động có khả thích ứng cơng nghệ linh hoạt cao cơng việc chun mơn Đòi hỏi ngân hàng thường xun phải tổ chức lớp tập huấn để nâng cao trình độ chun mơn, kỹ thuật đội ngũ nhân viên để có khả thích ứng tốt với công việc phức tạp thay đổi thời đại ngày nay, ko bị động trước thay đổi nhanh chóng nội dung cách thức tiến hành công việc + Các mô tả công việc tiêu chuẩn chức danh cần xây dựng cụ thể Việc xây dựng nên thực tương tự mơ hình chấm điểm tín dụng mà ngân hàng sử dụng để thẩm định khoản tín dụng Từ việc đánh giá nhân lực dựa vào điểm số đánh giá định tính người lãnh đạo trực tiếp Nguyên tắc đánh giá nhân lực cần ln đảm bảo ngun tắc cơng khai, xác, dân chủ toàn diện + Ngay tuyển dụng, ngân hàng cần xác định rõ lực cán để hướng cán vào vị trí cụ thể chuyên viên, chuyên gia nghiên cứu, quản lý Từ ngân hàng thiết kế chương trình đào tạo phù hợp cho vị trí chuyên làm nhiệm vụ ngân hàng, chuyên gia nghiên cứu rủi ro đặc biệt đào tạo người chuyên quản lý + Đối với chế khen thưởng khuyến khích: nên chuyển đổi tồn sang chế trả lương theo lực Theo kết chấm điểm công việc cộng với đánh giá định tính lãnh đạo trực tiếp sở để xác định mức thu nhập cán Bên cạnh nên để thang lương chuyên gia cao cấp tương đương với mức thu nhập cấp quản lý nhằm tạo công đánh giá công việc qua lương thưởng 3.2.7 Nâng cao hiệu hoạt động marketing Trước tiên, nói marketing, ta thấy rằng: kinh tế thị 73 trường, marketing sức mạnh đích thực Bất sản phẩm dù chất lượng có tốt đến đâu khơng chiếm lĩnh thị trường khơng có marketing Do hình thức marketing vươn tới đối tượng khách hàng khác nên NHTM thường áp dụng đồng thời nhiều phương thức marketing để thu hút khách hàng: Thu thập hoàn thiện sở liệu khách hàng cách thành lập phận chuyên phụ trách thu thập thông tin hàng ngày, hàng tuần khách hàng theo lượng giao dịch, tiến hành thu thập thông tin khách hàng thông qua hội thảo, hội nghị khách hàng Ngân hàng nên sử dụng tiêu thức khác để chia nhỏ thị trường theo đơn vị nhỏ có đồng chất hay tính chất hoạt động Từ ngân hàng nắm cụ thể khách hàng Kết hợp phương tiện truyền thông điều tra thực tế: nghiên cứu thông tin qua phương tiện truyền thông báo chí, tài liệu thống kê, loại báo cáo lien quan, thơng tin từ trung tâm phòng ngừa rủi ro, internet để nắm bắt thơng tin tình hình kinh tế, diễn biến thị trường xu hướng phát triển ngành nghề kinh doanh Tiến hành thu thập thông tin luật pháp, theo dõi biến động lãi suất, tỷ giá, giá dịch vụ, tín dụng, sách huy động vốn, đầu tư cơng nghệ triển khai dịch vụ đối thủ cạnh tranh… Tổ chức thu thập thông tin mẫu điều tra thị trường có định kỳ đánh giá khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Thực sách lãi suất phí dịch vụ cạnh tranh Thị trường Việt Nam vốn nhạy cảm với vấn đề giá, quan trọng để khách hàng định có lựa chọn sản phẩm ngân hàng hay khơng Chính vậy, xây dựng sách phù hợp để vừa đảm bảo lợi nhuận ngân hàng vừa đảm bảo lợi ích khách hàng mà có khả cạnh 74 tranh tốt yếu tố quan trọng Ngân hàng cần xây dựng sách giá linh hoạt, ý phân biệt tới nhóm khách hàng ưu tiên nhóm khách hàng lớn khách hàng truyền thống Có thể chấp nhận khơng thu phí thu phí thấp dịch vụ hỗ trợ để thu hút them giao dịch lớn có khả đưa tổng lợi nhuận cao Ngân hàng nên nghiên cứu để phát triển sản phẩm với nhiều tính tiện ích hơn, gia tăng thêm tiện ích sản phẩm thời để tăng thêm giá trị cho khách hàng Đồng thời sử dụng kênh phân phối truyền thống (các chi nhánh phòng giao dịch) kênh phân phối đại (ngân hàng điện tử), phương tiện truyền thông (quảng cáo, quan hệ công đồng, quan hệ truyền thông) để đưa sản phẩm đến với khách hàng Như vậy, thấy rằng, đa số DNDD cần vốn để đầu tư chiều sâu, nâng cao lực hoạt động cạnh tranh chưa thoả mãn điều kiện vay vốn nên NHTM khó mở rộng hoạt động tín dụng đối tượng khách hàng Để mở rộng đầu tư vốn tín dụng ngân hàng vào DNDD DN phải tự hồn thiện mình, có tinh thần hợp tác, tơn trọng điều kiện vay vốn ngân hàng Mặt khác, NHTM cần phải đổi tư hoạt động để thực tiếp cận với khu vực kinh tế giúp cho nguồn vốn vay thực có hiệu Bên cạnh đó, Nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý để hỗ trợ cho phát triển DNNVV hoạt động tín dụng ngân hàng Trên tảng nội dung công tác trên, thiết nghĩ NHCTBT cần trọng: Tăng cường hoạt động quảng cáo Chi nhánh thông qua phương tiện truyền thông để tuyên truyền thông tin hoạt động ngân hàng sản phẩm dịch vụ 75 Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm Hội nghị khách hàng không nơi Chi nhánh báo cáo thành tích đạt phương hướng hoạt động năm tới, mà dịp để doanh nghiệp khách hàng tụ họp Thơng qua hội nghị, Chi nhánh xin khách hàng đề đạt mong muốn, nguyện vọng họ sản phẩm ngân hàng, lấy ý kiến khách hàng sản phẩm sản phẩm định đưa tương lai với doanh nghiệp Tăng cường tham gia tài trợ cho hoạt động thể dục, thể thao, tổ chức kiện quan trọng, tài trợ thi doanh nghiệp, tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ gia đình sách để tạo hình ảnh tốt đẹp chi nhánh xã hội 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Nhà nước cần phải đồng bộ, thống hệ thống pháp luật nước ta, tăng tính khả thi, nhanh vào sống Cơ chế xây dựng, sửa đổi pháp luật phải hợp lý phải coi trọng đổi mới, hoàn thiện Đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật pháp lệnh, nâng cao chất lượng văn Việc nghiên cứu tổ chức thực điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên phải quan tâm đầy đủ Thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết chế bảo đảm thi hành pháp luật Xây dựng hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, bảo đảm tốt tính dân chủ, pháp chế, công khai, minh bạch hệ thống pháp luật Ban hành sách hỗ trợ lãi suất ngân hàng giúp cho doanh nghiệp giải vấn đề khó khăn vốn vay với lãi suất thấp Chính sách hỗ trợ góp phần giúp danh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh có điều kiện tái đầu tư sản xuất điều kiện khó khăn 76 Xem xét sách thuế tại, áp dụng biểu thuế suất luỹ tiến phần, thuế thu nhập doanh nghiệp Mở rộng diện ưu đãi doanh nghiệp thành lập; thực sách thuế ưu đãi xuất khẩu; tiếp tục cải cách hành thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, tạo thuận lợi cho đơn vị quốc doanh Từng bước hoàn thiện hệ thống văn pháp lý phù hợp với hoạt động ngân hàng đại Với việc xây dựng ban hành nhiều văn pháp quy, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, Nghị định Giao dịch điện tử, Chứng từ điện tử, An tồn bảo mật, Thanh tốn không dùng tiền mặt,… tạo hành lang pháp lý để triển khai ứng dụng công nghệ vào mặt hoạt động nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng Triển khai có hiệu đề án, dự án đại hố cơng nghệ ngân hàng tiến tới hội nhập với hệ thống Ngân hàng khu vực giới; thông qua việc cung cấp thông tin kip thời xác luồng chu chuyển vốn có góp phần điều hành hiệu sách tiền tệ vủa NHNN, tạo mội trường thuận lợi để mở rộng dịch vụ ngân hàng đại Nguồn nhân lực cho cơng nghệ, đại hố ngân hàng quan tâm phát triển, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho q trình đổi cơng nghệ, đại hoá ngân hàng; đủ sức tiếp nhận chuyển giao cơng nghệ cao, quản lý, khai thác vận hành có hiệu hạ tầng kỹ thuật công nghệ đại, trì hoạt động nghiệp vụ, dịch vụ ổn định; đảm bảo an tồn tài sản thơng tin liệu khách hàng 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Đa số doanh nghiệp gặp khó khăn doanh nghiệp có nợ xấu nên không đủ điều kiện để vay Để doanh nghiệp gặp khó khăn vay mới, NHNN cần có đạo, hướng dẫn cụ thể vấn đề xử lý nợ cũ - Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bên cạnh sách hạ 77 lãi suất cho vay mới, cần có sách miễn, giảm lãi vay khách hàng vay với lãi suất cao trước Tuy nhiên, quy định miễn giảm lãi Điều 23 Quy chế cho vay TCTD khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 tương đối chặt chẽ Đề nghị NHNN xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình nên giao quyền chủ động cho TCTD - Đề nghị tăng tiêu tăng trưởng tín dụng trung dài hạn cho ngân hàng thương mại tỉnh nghèo nhu cầu đầu tư lớn song tổng dư nợ địa bàn chiếm tỷ trọng nhỏ so với nước Đề nghị ngân hàng thương mại xem xét hỗ trợ nguồn vốn cho chi nhánh để có điều kiện mở rộng đầu tư tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn địa bàn - Tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc để tạo thuận lợi lớn, hỗ trợ ngân hàng thương mại giảm bớt chi phí vốn, hỗ trợ cho mục tiêu lợi nhuận; gián tiếp tạo điều kiện để ngân hàng xem xét tiếp tục giảm lãi suất cho vay đầu ra, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Tạo điều kiện để hỗ trợ cho ngân hàng thương mại có khó khăn nguồn vốn khoản, đặc biệt vào tháng cuối năm, nhiều hợp đồng tiền gửi tập trung đáo hạn, yêu cầu lực khoản cao - Thực số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng; đó, trọng biện pháp ngăn ngừa rủi ro xảy tác động khủng hoảng tài dấu hiệu suy thối kinh tế toàn cầu, bảo đảm quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh - NHNN tăng cường quản lý sẵn sàng hỗ trợ khoản tổ chức tín dụng gặp khó khăn để bảo đảm thị trường tiền tệ hoạt động thông suốt, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền, an toàn TCTD hệ thống 78 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế xu hướng tất yếu diễn mạnh mẽ, với phát triển ngày đa dạng loại hình sản xuất kinh doanh, có lĩnh vực tài Việc ngày mở rộng quy mơ hệ thống ngân hàng cộng với môi trường cạnh tranh gay gắt việc hỗ trợ phát triển DNDD nhiệm vụ cần thiết đảm bảo cho phát triển lâu dài kinh tế tốc độ phát triển kinh tế phụ thuộc nhiều vào phát triển doanh nghiệp Đồng thời với doanh nghiệp nào, vốn yếu tố đầu vào trình hoạt động kinh doanh Tuy nhiên hoạt động cho vay NHTM thời gian vừa qua lại chưa thực đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp Đặc biệt thời gian tới hoạt động NHTM nước mở rộng, cạnh tranh ngân hàng diễn gay gắt Chính thế, ngân hàng Cơng thương Bến Thủy cần phải có định hướng hoạt động đắn để phù hợp với trình đổi kinh tế Xuất phát từ kết đạt chưa làm để định hướng cho thời gian tới ngân hàng cần thực đồng giải pháp, khắc phục khó khăn nhằm hướng việc cung ứng sản phẩm cho vay vào DNDD cách có hiệu hơn, quy mơ Qua tìm hiểu thực tế tác giả mạnh dạn đưa giải pháp kiến nghị để mở rộng hoạt động cho vay khối doanh nghiệp dân doanh ngân hàng Công thương Bến Thủy Tác giả xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Hoà Nhân quý thầy cô giáo phản biện đề tài, hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế Đại học Đà Nẵng tận tình hướng dẫn, phản biện giúp tác giả hoàn thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ tài (2010), Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội [2] Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội [3] Ngân hàng Công thương Bến Thủy (2006-2010), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh địa bàn tỉnh Nghệ An [4] Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An (2006-2010), Báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Nghệ An [5] Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội [6] Website: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn [7] Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại – Commercial Bank Management, NXB Tài chính, Hà Nội [8] Website Ngân hàng công thương Việt Nam, Tổng quan Vietinbank, http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/about/history.html ... MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DÂN DOANH CỦA NHTM .9 1.2.1 Đặc điểm doanh nghiệp dân doanh vai trò cho vay ngân hàng doanh nghiệp dân doanh .9 1.2.1.1 Doanh nghiệp dân doanh ... cho vay ngân hàng Công thương Bến Thủy doanh nghiệp dân doanh Chương LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DÂN DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN... Cán tín dụng Doanh nghiệp Doanh nghiệp dân doanh Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Ngân hàng Công thương Ngân hàng Công thương Bến Thủy Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp dân doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương bến thủy , Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp dân doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương bến thủy , Chương 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DÂN DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Chương 2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP DÂN DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN THỦY, Hình 2.2: Tình hình kinh doanh cơ bản thời kỳ 2006-2010, Đơn vị tính: tỷ đồng, Sở dĩ có tình hình tăng trưởng nói chung như trên là do sự biến động cơ cấu trong dư nợ. Do vậy, để giải thích rõ hơn thực trạng tăng trưởng, luận văn sẽ đi phân tích sâu cơ cấu dư nợ trên một số hướng như sau:, Hình 2.12: Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu, + Cơ cấu dư nợ trong cho vay còn cần phải tiếp tục hiệu chỉnh để khai thác hết yếu tố tiềm ẩn, phù hợp xu thế hơn:, Mặc dù có những khó khăn trong những năm qua, nhưng Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ đã vươn lên đứng vững trong thị trường kinh doanh tiền tệ, xác lập được hướng kinh doanh vững chắc, chiếm lĩnh thị trường đầu tư lớn trên địa bàn Nghệ An trong lĩnh vực côn, Để phát huy tốt vai trò, chức năng của một ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ cần đưa ra những định hướng phát triển tích cực nhất nhằm đưa ngân hàng phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo đủ sức cạnh tranh với các ngân , Qua phân tích thực tế cho thấy cuộc chiến giành giật khách hàng, giành giật thị phần tại địa bàn NHCTBT hoạt động chẳng kém phần quyết liệt so với các thành phố lớn. Tuy NHCTBT không ngừng gia tăng được qui mô dư nợ tuyệt đối nhưng lại giảm đi về tỷ trọng, Ngân hàng nên nghiên cứu để phát triển các sản phẩm mới với nhiều tính năng và tiện ích hơn, và gia tăng thêm tiện ích của các sản phẩm hiện thời để tăng thêm giá trị cho khách hàng. Đồng thời sử dụng các kênh phân phối truyền thống (các chi nhánh và phòn, Tăng cường hoạt động quảng cáo về Chi nhánh thông qua phương tiện truyền thông để tuyên truyền các thông tin về hoạt động của ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay