Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần công trình 2

115 39 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 09:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ KIM HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ KIM HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn VÕ THỊ KIM MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Tổng quan tài liệu Kết cấu luận văn .6 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm kế tốn quản trị chi phí 1.1.2 Sơ lược đời phát triển kế tốn quản trị chi phí 10 1.1.3 Bản chất vai trò kế tốn quản trị chi phí 11 1.1.3.1 Bản chất kế toán quản trị chi phí 11 1.1.3.2 Vai trò kế tốn quản trị chi phí .11 1.1.4 Phân loại chi phí doanh nghiệp xây lắp .13 1.1.4.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế .13 1.1.4.2 Phân loại chi phí theo chức hoạt động chi phí 14 1.1.4.3 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 16 1.1.4.4 Phân loại theo cách ứng xử 16 1.1.4.5 Phân loại chi phí kiểm tra định 17 1.2 NỘI DUNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 18 1.2.1 Lập dự toán chi phí sản xuất 18 1.2.1.1 Xây dựng định mức 19 1.2.1.2 Lập dự tốn chi phí 21 1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí tính giá .22 1.2.3 Kiểm sốt chi phí theo khoản mục 22 1.2.3.1 Kiểm sốt chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22 1.2.3.2 Kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp 23 1.2.3.3 Kiểm soát chi phí sử dụng máy thi cơng .24 1.2.3.4 Kiểm sốt chi phí sản xuất chung .25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH .28 2.1.GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH 28 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần Cơng trình 28 2.1.1.1 Q trình hình thành Cơng ty .28 2.1.1.2 Q trình phát triển Cơng ty .28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức cơng ty CP Cơng trình 230 2.1.2.1 Chức Công ty .30 2.1.2.2 Nhiệm vụ Công ty 31 2.1.2.3 cấu tổ chức 31 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty CP Cơng trình 33 2.1.3.1 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty CPCT 33 2.1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng .34 2.1.4 Tình hình hoạt động Cơng ty CP CT qua năm 2009-2011 35 2.1.5 Quy trình hoạt động xây lắp Cơng ty CP Cơng trình 35 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CP CƠNG TRÌNH .38 2.2.1 Phân loại chi phí Cơng ty CP Cơng trình 38 2.2.1.1 Phân loại chi phí theo chức hoạt động chi phí 38 2.2.1.2 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí 39 2.2.2 Thực trạng lập dự toán CPSX Cơng ty CP Cơng trình 39 2.2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 40 2.2.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp 49 2.2.2.3 Chi phí sử dụng máy thi cơng 53 2.2.2.4 Chi phí sản xuất chung 55 2.2.3 Cơng tác hạch tốn tập hợp CP SX Cơng ty CP cơng trình 56 2.2.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 57 2.2.3.2.Chi phí nhân công trực tiếp 58 2.2.3.3 Chi phí sử dụng máy thi công 60 2.2.3.4 Chi phí sản xuất chung 61 2.2.3.5 Tập hợp chi phí sản xuất .63 2.2.4 Cơng tác kiểm sốt CP sản xuất Cơng ty CP Cơng trình 63 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CP CƠNG TRÌNH 64 2.3.1 Những kết đạt 64 2.3.2 Tồn .65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH 68 3.1 Tổ chức mơ hình KTQT chi phí Cơng ty CP Cơng trình 68 3.1.1 Mơ hình kế tốn quản trị chi phí Cơng ty 68 3.1.2 Chức nhiệm vụ phần hành kế toán .69 3.2 Phân loại chi phí sản xuất Cơng ty CP cơng trình 69 3.3 Xây dựng hệ thống định mức chi phí nội C.T CP cơng trình 73 3.3.1 Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 73 3.3.2 Định mức chi phí nhân cơng trực tiếp 75 3.3.3 Định mức chi phí sử dụng máy thi cơng 75 3.4 Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty CP cơng trình 76 3.5 Phân tích, kiểm sốt chi phí Cơng ty CP cơng trình 78 3.5.1 Hồn thiện báo cáo phục vụ cho phân tích, kiểm sốt CP C ty .78 3.5.2 Phân tích kiểm sốt CPSX Cơng ty CP Cơng trình 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN .89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn NVL Ngun vật liệu CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi cơng CPSXC Chi phí sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh CPSX Chi phí sản xuất KTQT Kế tốn quản trị DN Doanh nghiệp KTTC Kế tốn tài DNXL Doanh nghiệp xây lắp TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng XDCT Xây dựng cơng trình CTCP Công ty cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Tên bảng Một số chi tiêu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty năm 2009 – 2011 Tổng hợp kinh phí dự thầu Giá trúng thầu số cơng trình năm 2010 Định mức lượng vật liệu dùng cho hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Định mức giá ngun vật liệu hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Dự tốn tổng hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Định mức lượng nhân cơng trực tiếp hạng muc cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Định mức giá nhân công trực tiếp phục vụ hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Dự tốn tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Dự tốn chi phí dụng máy thi cơng hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Dự tốn tổng hợp chi phí sử dụng máy thi cơng hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Dự tốn tổng hợp chi phí sản xuất hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp hạng mục cơng trình cải Trang 35 37 38 40 43 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 59 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Tập hợp chi phí sử dụng máy thi cơng hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Tập hợp chi phí sản xuất chung hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Bảng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp cho hạng mục cơng trình cải tạo, nâng cấp đoạn Km879+830-Km889+880 Phân loại chi phí sản xuất Cơng ty Cổ phần cơng trình theo cách ứng xử Tổng hợp chi phí cố định Hệ thống tài khoản kế toán kết hợp kế toán quản trị kế tốn tài áp dụng Cơng ty cổ phần Cơng trình Kết kiểm sốt chi phí ngun vật liệu Báo cáo tình hình thực dự tốn chi phí ngun vật liệu Bảng 3.6 Bảng 3.7 phân tích chi phí nguyên vật liệu thực tế so với dự toán Kết kiểm soát chi phí phân cơng trực tiếp Kết kiểm sốt chi phí sử dụng máy thi cơng Báo cáo tình hình thực dự tốn chi phí sử dụng máy thi Bảng 3.8 cơng phân tích chi phí sử dụng máy thi công thực tế so với 60 62 63 70 72 77 80 81 84 85 86 dự tốn DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang Sơ đồ 2.1 T Tổ chức máy quảnCơng ty CP Cơng trình 32 Sơ đồ 2.2 33 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty CP Cơng trình Bảng 3.8: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CƠNGPHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CƠNG THỰC TẾ SO VỚI DỰ TỐN ST T Dự tốn Tên NVL Mạy càõt Mạy mi 2,7kw Mạy khạc Mạy khoan 4,5kw Cáön cáøu 10táún SL ca 3,60 ca 0,96 59.214 % 1,20 17.536 ca 0,70 ca ĐG 101.11 Thành tiền 363 996 56 372.643 0,98 59.300 1,20 19.500 - 58.114 0,02 86 1,72 1.964 - 891 10,34 341 39.272 28,5 10 801.44 108 22.900 28,5 10 39.235.823 805.67 - (1.200) - 594 27 23.021.319 - 4.225 - ca 0,28 98.324 ca 0,26 73.122 742 19 328 62.737.997 30,2 - - 1.298.8 0,71 23.400 Tổng 2.402 30,2 Maïy träün 250l Tổng cộng 3,60 SL 109.30 ca baìn 1KW 845 21 SL Chênh lệch ĐG 043 76 Ätä 7táún Mạy âáưm ĐVT Thực tế ĐG Thành tiền 103.51 110.20 78.242 1.297.6 0,30 98.324 0,26 73.122 0,01 29.497 0,02 19.328 62.838.36 - - - - 100.37 Qua bảng (3.8) phân tích biến động chi phí sử dụng máy thi công thực tế tăng so với dự toán 100.370 đồng nguyên nhân: Khối lượng thực tế thi công ca máy tương đối không đổi so với dự tốn, số loại máy hoạt động thực tế số ca máy tăng so với dự tốn khơng đáng kể Giá ca máy thực tế so với dự tốn tăng khơng đáng kể đơn vị khai thác suất làm việc máy tối đa, nên khấu hao máy thi cơng phân bổ cho hạng mục cơng trình giảm d Phân tích kiểm sốt chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất Cơng ty Cổ phần Cơng trình thực tế giảm so với dự toán 44.071.959 đồng, điều thể quảnchi phí sản xuất chung tiết kiệm chiều hướng tốt, chi phí sản xuất chung giảm chủ yếu tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, tiếp khách KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua vấn đề nghiên cứu chưa hợp lý kế tốn quản trị chi phí Cơng ty CP Cơng trình 2, luận văn đưa số giải pháp đề xuất: - Tập hợp chi phí sản xuất xây lắp - Nhận diện lại cách phân loại chi phí - Phân tích kiểm sốt chi phí sản xuất Luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị chi phí cơng ty CP Cơng trình nhằm nâng cao hiệu quảnchi phí Cơng ty KẾT LUẬN Ngành xây dựng giao thông ngành đặc thù phức tạp mà đặc biệt ngành xây dựng giao thông đường sắt, sản phẩm mang tính đơn chiếc, sản xuất chi phối nhiều tự nhiên, xã hội, thời gian xây dựng kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý điều hành sản xuất Sản phẩm xây dựng giao thông giá trị lớn nên việc quản trị chi phí hiệu tiết kiệm tiền vốn cho doanh nghiệp xã hội Do tính chất đặc thù nên việc quản trị chi phí xây lắp doanh nghiệp phức tạp, mà bên cạnh giải pháp đề luận văn cần phải tiếp tục nghiên cứu thêm số giải pháp khác để nâng cao hiệu quảnchi phí Cơng ty Cổ phần Cơng trình Với ý nghĩa luận văn nghiên cứu: - Hệ thống hóa lý luận cơng tác kế tốn quản trị chi phí - Làm rõ nhiệm vụ kế tốn quản trị cơng ty xây dựng - Phân tích đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí cơng ty CP Cơng trình - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị chi phí - Đề xuất số giải pháp hồn thiện KTQTCP Cơng ty PHỤ LỤC Phụ lục 01 BNG GIẠ MÄÜT SÄÚ VÁÛT TỈ V/C ÂÃÚN CÄNG TRÇNH Hảng mủc: CƠNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐOẠN KM 879+830-KM 889+880 Địa điểm: NÚI THÀNH – QUẢNG NAM Cỉå Âå Âån Giạ Âån ïc Ghi n giạ gäúc giạ Tãn váût VC tỉ âỉåì dỉû vë gäúc ng v v/c chụ toạn sàõt Giạ âãún hiãûn Xi màng táú 1.004.5 1.004.5 1.004.5 trỉåìng xáy PC30 n 45 45 45 làõp Giaï âãún hiãûn Caït vng m3 81.818 81.818 81.818 trỉåìng xáy làõp Giạ âãún hiãûn 190.90 54.4 245.38 245.38 Âạ 1x2 m3 trỉåìng xáy 71 0 làõp Giaï âãún hiãûn 150.00 54.4 204.47 204.47 Âạ 2x4 m3 trỉåìng xáy 71 1 làõp Giaï âãún hiãûn 190.90 54.4 245.38 245.38 Âạ balạt m3 trỉåìng xáy 71 0 làõp Phụ lục 02 BNG ÂÅN GIẠ NHÁN CÄNG XÁY DỈÛNG CÅ BN Âån giạ nhán cäng XDCB nhọm - Âỉåìng sàõt, Cáưu, cäúng Hảng mủc: CƠNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐOẠN KM 879+830-KM 889+880 Địa điểm: NÚI THÀNH – QUẢNG NAM Báûc thåü H.säú 2,0 2,180 2,5 2,370 2,7 2,446 3,0 2,560 3,2 2,650 3,5 2,785 3,7 2,875 4,0 3,010 4,2 3,116 4,3 3,169 4,5 3,275 4,7 3,381 5,0 3,540 5,2 3,666 Læång täúi thiãøu: Lỉång cb PCLÂ 650.000 PCKvỉû PCXDCB c (thạng) 20% 26% 1.417.0 00 1.540.50 1.589.90 1.664.0 00 1.722.50 1.810.25 1.868.75 1.956.5 00 2.025.40 2.059.85 2.128.75 2.197.65 2.301.0 00 2.382.90 130.00 368.42 0 130.000 400.530 130.000 130.00 413.374 432.64 0 130.000 447.850 130.000 470.665 130.000 130.00 485.875 508.69 0 130.000 526.604 130.000 535.561 130.000 553.475 130.000 130.00 571.389 598.26 0 130.000 619.554 Cäüng 0% Lỉång ngy 26 1.915.4 20 2.071.03 2.133.27 2.226.6 40 2.300.35 2.410.91 2.484.62 2.595.1 90 2.682.00 2.725.41 2.812.22 2.899.03 3.029.2 60 3.132.45 73.670 79.655 82.049 85.640 88.475 92.728 95.563 99.815 103.154 104.824 108.163 111.502 116.510 120.479 5,5 6,0 2.505.75 2.710.5 4,170 00 3,855 130.000 130.00 651.495 704.73 3.287.24 3.545.2 30 126.433 136.355 Phụ lục 03 ĐỊNH MỨC VỀ LƯỢNG CA MÁY Hạng mục: CƠNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐOẠN KM 879+830-KM 889+880 Địa điểm: NÚI THÀNH – QUANG NAM SH MT SH ÂG 1.049 1.050 10 1.058 1.020 1.118 Hảng mủc Cỉa càõt ray Mạy càõt Mạy mi 2,7kw Mạy khạc Khoan läù ray Mạy khoan 4,5kw Cáøu TVBT DỈL xúng âỉåìng Cáưn cáøu 10táún Váûn chuøn váût tỉ c vãư ga Ätä 7táún Náng gåì chàõn âạ cáưu BT Mạy träün 250l Mạy âáưm bn 1KW Âån vë mảch ca ca % Läù Khäúi læåüng 24,00 3,60 0,96 1,20 24,00 ca 0,70 th 7559,25 ca 30,24 táún 732,67 ca 28,57 m3 2,97 ca ca 0,28 0,26 … … Phụ lục 04 BNG GIẠ CA MẠY TT (Ban hnh theo quút âënh säú 3398/QÂ-UBND ngy 24/11/2006 ca UBND tènh Qung Nam) Hảng mủc: CƠNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐOẠN KM 879+830-KM 889+880 Địa điểm: NÚI THÀNH – QUẢNG NAM M Âån Trỉì Âån Tãn thiãút bë Âån giạ S giạ âiãûn giạ sau dỉ trỉì toạn âiãûn Mạy âo BX
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần công trình 2 , Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần công trình 2 , Tổng quan tài liệu, LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 2, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 2, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay