Hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty TNHH tiến thắng

126 15 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 09:10

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thanh Quảng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC TRẢ CÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ TRẢ CÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Một số khái niệm [4], [13], [20], [24] 4 1.1.2 Nguyên tắc việc trả công cho người lao động [4], [13], [14], [24] 1.1.3 Ý nghĩa việc trả công cho người lao động [4], [13], [14] 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC TRẢ CÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.2.1.Xây dựng sách trả cơng cho người lao động [4], [13], [14], [21] 1.2.2 Xác định mức trả công [4], [6], [14], [21], [24] 13 1.2.4 Các hình thức trả cơng cho người lao động [4], [6], [14], [20], [21] 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRẢ CÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 26 1.3.1 Nhân tố thuộc thân công việc [4], [14], [20], [24] 26 1.3.2 Nhân tố thuộc thân nhân viên [4], [14], [20], [24] 27 1.3.3 Nhân tố thuộc môi trường công ty thị trường lao động [4], [14], [20], [24] 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG 31 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY TNHH TIẾN THẮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRẢ CÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 31 2.1.1 Đặc điểm tổ chức 31 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực cơng ty 33 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 38 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG THỜI GIAN QUA 41 2.2.1 Chính sách trả cơng lao động 41 2.2.2 Thực trạng mức trả công công ty 47 2.2.3 Cơ cấu tiền công công ty TNHH Tiến Thắng 53 2.2.4 Các hình thức trả cơng lao động cơng ty TNHH Tiến Thắng thời gian vừa qua 61 2.3 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG 69 2.3.1 Do mơi trường bên ngồi 69 2.3.2 Do môi trường bên công ty 69 2.3.3 Do thân người lao động 70 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ CƠNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG 71 3.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Căn vào biến động yếu tố môi trường bên 71 71 3.1.2 Căn vào chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh công ty thời gian đến 72 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc đề xuất giải pháp 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 74 75 3.2.1 Hồn thiện sách trả cơng 75 3.2.2 Hồn thiện việc xác định mức trả cơng 80 3.2.3 Hồn thiện cấu tiền cơng 93 3.2.4 Hồn thiện hình thức trả cơng cho người lao động 97 3.2.5 Một số giải pháp có tính bổ trợ để hồn thiện cơng tác trả cơng lao động công ty TNHH Tiến Thắng 106 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 107 KÊT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 112 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BHXH : Bảo hiểm xã hội - BHLĐ : Bảo hộ lao động - BQ : Bình qn - CP : Chi phí - CBQL : Cán quản lý - CNKT : Công nhân kỹ thuật - LĐ : Lao động - NLĐ : Người lao động - NNL : Nguồn nhân lực - SXKD : Sản xuất kinh doanh - TSCĐ : Tài sản cố định - TSLĐ : Tài sản lưu động - TCBQ : Tiền cơng bình qn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Tên Bảng Trang Tình hình lao động Công ty qua năm Bảng cân đối kế tốn cơng ty qua năm Tình hình mặt sản xuất kinh doanh cơng ty Tình hình máy móc thiết bị cơng ty Tình hình hoạt động kinh doanh công ty qua năm Tình hình kinh doanh ngành may Tình hình kinh doanh ngành sợi Tình hình sản xuất cơng ty qua năm Tình hình thực giá trị sản lượng cơng ty So sánh mức lương bình qn năm 2011 công ty với doanh 34 36 37 38 39 39 40 40 41 nghiệp may địa bàn Tình hình quỹ tiền cơng tiền cơng bình quân công ty giai đoạn 2009 – 2011 2.12 Tình hình phân phối quỹ tiền cơng phận cơng ty Tình hình quỹ tiền cơng tiền cơng bình qn người lao động 2.13 phận văn phòng cơng ty giai đoạn 2009 – 2011 Tình hình quỹ tiền cơng tiền cơng bình qn người lao động 2.14 Xưởng sợi giai đoạn 2009 – 2011 Tình hình quỹ tiền cơng tiền cơng bình qn người lao động 2.15 Xưởng May giai đoạn 2009 – 2011 2.16 Quy mô tiền công công ty 2.17 Kết điều tra khảo sát mức độ hài lòng tiền cơng cơng ty Bảng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ người 2.18 lao động(dành cho tổ trưởng) 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 Bảng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ người lao động(dành cho nhân viên nghiệp vụ) Bảng hệ số lương cấp bậc chức danh công tác Kết khảo sát tính rõ ràng minh bạch hệ thông trả công Cơ cấu tiền công công ty TNHH Tiến Thắng Bảng hệ số phụ cấp công ty TNHH Tiến Thắng Kết điều tra công tác khen thưởng Kết điều tra khảo sát hình thức thưởng Kết điều tra khảo sát việc thưởng tương xứng với thành tích 44 44 45 45 46 46 47 48 49 50 52 53 54 57 58 59 60 2.27 2.28 2.29 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 Kết điều tra khảo sát nhu cầu sách phúc lợi Hệ số cấp bậc công việc chức danh công tác Kết điều tra khảo sát mức độ quan trọng yếu tố Bảng xác định tổng quỹ tiền công công ty Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 Bảng nhân tố sử dụng để định giá công việc Bảng định giá cơng việc cho khối văn phòng Bảng định giá cơng việc xưởng may Bảng định giá công việc xưởng sợi Khoảng cách điểm bậc lương Bảng bậc hệ số lương cho công việc khối văn phòng Bảng bậc hệ số lương cho công việc xưởng may Bảng bậc hệ số lương cho công việc xưởng sợi Bảng số lượng lao động hưởng lương bậc lương khối văn phòng Bảng số lượng lao động hưởng lương bậc lương xưởng may Bảng số lượng lao động hưởng lương bậc lương xưởng sợi Bảng tổng hợp số lượng lao động hệ số lương có Dự kiến cấu tiền công công ty thời gian đến Bảng mức phụ cấp điện thoại nhân viên văn phòng Bảng tính tiền cơng theo thời gian cho phận quản lý, phục vụ công ty Đơn giá tiền công cho công đoạn sản phẩm Quan hệ lương gián tiếp trực tiếp phận may Bảng tính tiền cơng cơng nhân xưởng sợi Quan hệ lương gián tiếp trực tiếp phận sợi 61 63 69 78 79 83 84 85 86 87 90 90 90 91 92 93 93 95 97 100 103 104 106 107 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Số hiệu sơ đồ, hình vẽ 2.1 2.2 Tên sơ đồ, hình vẽ Trang Sơ đồ tổ chức quản lý công ty TNHH Tiến Thắng Đồ thị minh họa cấu theo trình độ học vấn người lao động 33 Công ty năm 2011 35 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nguồn nhân lực yếu tố đóng vai trò định đến tồn phát triển doanh nghiệp, họ xem tài sản quan trọng doanh nghiệp, doanh nghiệp biết sử dụng hiệu nguồn nhân lực có hiệu sản xuất kinh doanh cao Nhưng vấn đề không đơn giản người lao động hoạt động nhằm hoạt động mục đích thân, người làm việc người ta muốn động viên để làm việc Có thể nhận thấy có nhiều cách để sử dụng nguồn nhân lực cách hiệu quả, có nội dung mà khơng thể bỏ qua nâng cao động lực người lao động Động động lực vấn đề đáng quan tâm doanh nghiệp nhà lãnh đạo cần phải làm để tạo động lực cho người lao động, giúp họ hăng say làm việc, phát huy hết khả thân để đem lại lợi ích cho thân cho doanh nghiệp Tuy việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động có vấn đề thiếu không nhắc đến là: Hồn thiện cơng tác trả cơng cho người lao động Nhận thức vấn đề quan trọng này, năm qua từ thành lập cơng ty TNHH Tiến Thắng khơng ngừng hồn thiện công tác trả công cho người lao động, kết hợp khuyến khích lợi ích vật chất tinh thần người lao động nhờ tạo động lực phát triển đơn vị đạt số kết định Tuy nhiên công tác trả công lao động công ty số tồn việc xây dựng sách trả công, xác định mức trả công, việc xác định yếu tố cấu thành tiền công tiền thưởng phúc lợi hay quỹ tiền cơng chưa hợp lý Do mà công tác trả công lao động công ty chưa thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, chưa thu hút trì lực lượng lao động cách thường xuyên, khuyến khích giữ chân người tài Xuất phát từ thực tế đó, tơi định chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ cho là: “Hồn thiện cơng tác trả công lao động Công ty TNHH Tiến Thắng” 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc trả công cho người lao động - Phân tích thực trạng việc trả cơng cho người lao động công ty TNHH Tiến Thắng thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác trả công lao động công ty TNHH Tiến Thắng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc trả công cho người lao động công ty TNHH Tiến Thắng - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung việc trả công cho người lao động + Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung công ty TNHH Tiến Thắng + Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm đến Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiên nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử - Phương pháp phân tích chuẩn tắc, phương pháp phân tích thực chứng - Các phương pháp so sánh, phân tích, điều tra, chuyên khảo phương pháp khác… Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo đề tài trình bày chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận việc trả công cho người lao động 104 + m: Số lượng thành viên nhóm + Wj: Hệ số hồn thành nhiệm vụ đánh giá tháng công nhân(j) đánh giá theo phương pháp công ty áp dụng giới thiệu chương Mức độ hồn thành cơng việc chia làm 04 mức sau: - Hoàn thành xuất sắc: W = 1,4 - Hoàn thành tốt: W = 1,2 - Hoàn thành: W = 1,0 - Khơng hồn thành: W = 0,6 Yêu cầu hệ số hoàn thành nhiệm vụ (W j) người lao động phải phản ánh chất lượng, số lượng lao động thực tế họ Việc đưa tiêu chuẩn đánh giá tùy thuộc điều kiện cụ thể doanh nghiệp phải thể nguyên tắc: người lao động giỏi hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt phải có hệ số cao Việc xác định hệ số hoàn thành nhiệm vụ tập thể cán công nhân viên bàn bạc thống Ví dụ: Chúng ta xem xét phân phối tiền cơng khốn theo nhóm sở trình độ lực cơng nhân, ngày cơng thực tế đánh giá suất tháng cho người lao động sau: Bảng 3.20: Bảng tính tiền công công nhân xưởng sợi Tt (1) Họ tên (2) Lê Thị Nin Trần Vũ Phan Thị Hòa Hồ Thị Lợi Võ Thị Lan Nguyễn Tân Thi Thị Hoa Văn Đức Tài Hệ số Ngày cấp bậc công Hệ số thành Cơng quy chuẩn tích (Hj) (Gj) (Wj) (Gj *) (3) (4) (5) (6=3*4*5) 3.74 26 1.2 103.22 3.35 26 1.0 77.05 3.1 26 0.8 54.46 2.76 26 1.2 70.66 2.65 26 1.4 96.46 2.55 26 1.2 79.56 2.5 26 1.2 78 2.45 26 1.2 76.44 (Nguồn: Phòng kế tốn) Tiền công quy chuẩn (Mj) (7) 3,350,000 3,280,000 3,150,000 3,060,000 3,100,000 2,950,000 2,900,000 2,800,000 105 Với cách phân phối người lao động có hệ số hồn thành cơng việc cao nhận tiền công cao so với phương thức cũ Riêng lao động gián tiếp Xưởng sợi theo tiêu chuẩn định biên tại, tiền công trả theo phương pháp chung áp dụng cho khối gián tiếp phục vụ với quỹ tiền công gián tiếp tính 12,4% tổng quỹ tiền cơng công nhân trực tiếp thực kỳ thể cụ thể qua bảng sau: 106 Bảng 3.21 Bảng quan hệ tiền công gián tiếp trực tiếp xưởng sợi Stt Gián tiếp 1 2 ∑ 13 Số lượng Trực tiếp 20 23 32 38 124 Tổng 1 22 26 34 39 137 Bậc Hệ số Tổng hệ lương 16 15 lương 6.87 6.47 4.13 3.74 3.35 2.96 2.56 2.17 1.78 số lương 13.74 6.47 8.26 14.96 26.8 65.12 66.56 73.78 69.42 345.11 3.2.5 Một số giải pháp có tính bổ trợ để hồn thiện cơng tác trả công lao động công ty TNHH Tiến Thắng a Kiện tồn máy làm cơng tác quản trị tiền công Để thuận lợi cho việc tổ chức thực giải pháp trên, trước tiên Công ty cần phải kiện tồn máy tổ chức làm cơng tác quản trị tiền công, cụ thể: Tuyển dụng thêm nhân viên có trình độ chun mơn phù hợp phụ trách cơng tác quản trị tiền công công ty Tổ chức cho nhân viên làm công tác quản trị tiền công tham gia lớp đào tạo chuyên sâu để có kiến thức, kỹ năm tham mưu thực tốt cơng tác Ngồi ra, Cơng ty cần sớm thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn cho nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công ty b Tăng thu nhập cho người lao động từ nguồn: Tận dụng phế phẩm, phế liệu trình sản xuất để tái chế bán lại; Tổ chức tăng ca ngày nghỉ có u cầu c Khơng ngừng củng cố, hồn thiện hệ thống quy chế, nội quy công ty nhằm gắn quyền lợi người lao động với lợi ích doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm cá nhân, kỷ luật lao động sản xuất d Tăng cường tổ chức hội thi sát hạch nâng cao tay nghề, tổ trưởng quản lý sản xuất giỏi, giao tiếp khách hàng giỏi với tiêu chí giảm nhẹ hình thức, 107 tăng cường chất lượng chun mơn, nhằm khuyến khích, động viên đơng đảo người lao động e Hồn thiện hệ thống quy chế khen thưởng cơng ty; Ngồi ra, sau xây dựng xong hệ thống quản trị tiền công, định kỳ công ty phải xem xét điều chỉnh hệ thống trả cơng cho phù hợp với tình hình thực tế; điều chỉnh quỹ tiền công công ty cho phù hợp với tình hình thực tế sở dự đoán tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ tăng suất trung bình cơng ty số yếu tố khác 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - Lập kế hoạch sử dụng lao động, định biên lao động đặc biệt coi trọng việc ổn định đội ngũ lao động lành nghề - Tuyển dụng sử dụng lao động phạm vi kế hoạch lao động lập - Có phương án bố trí xếp giải dứt điểm năm phù hợp với khả tài doanh nghiệp - Thực giao khốn sản phẩm, định giá cơng việc 108 KÊT LUẬN Trong năm qua, hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH Tiến Thắng có chuyển biến tích cực, thành có đóng góp khơng nhỏ cơng tác trả cơng lao động đơn vị Tuy nhiên, công tác thời gian qua tồn nhiều bất cập hạn chế định, chưa đáp ứng kịp thời với phát triển của cơng ty Chính vậy, việc nghiên cứu để đề số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác trả cơng cho người lao động Công ty việc làm cần thiết Xuất phát từ thực tế đồng thời sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, Luận văn “Hồn thiện cơng tác trả cơng lao động Công ty TNHH Tiến Thắng” đạt kết sau: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận việc trả công cho người lao động Qua đó, Luận văn xác định vấn đề trả công lao động yếu tố quan trọng hàng đầu, định thành công doanh nghiệp giai đoạn - Phân tích thực trạng, đánh giá nguồn lực, công tác trả công cho người lao động công ty TNHH Tiến Thắng thời gian qua Rút nhận xét, đánh giá thành công tồn công tác nguyên nhân hạn chế - Thơng qua lý luận thực trạng, luận văn đề xuất số định hướng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác trả cơng lao động công ty TNHH Tiến Thắng thời gian tới 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ luật lao động (2005), Các văn quy định chế độ tiền công, BHXH năm 2004, NXB lao động xã hội [2] Bộ luật lao động (2006), Tài liệu tập huấn nghiệp vụ lao động, tiền công trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB lao động xã hội [3] PGS.TS Trần Xuân Cầu - PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân; [4] TS Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB thống kê [5] GS.TS Nguyễn Thành Độ, TS Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB Lao động xã hội [6] Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, nxb Lao động xã hội, Hà Nội [7] Nguyễn Minh Đường(1996), Bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ nhân lực điều kiện mới, nxb Chính trị quốc gia, Hà nội [8] GS.TS Ngơ Đình Giao (1997), Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp, NXB khoa học kỹ thuật 1997 [9] Giáo trình Kinh tế học trị Mac-Lenin 1999, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội [10] Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2002), Giáo trình Quản trị học, Nxb Tài chính, Hà Nội [11] GS Phạm Minh Hạc(1996), Vấn đề người CNH – HĐH, nxb Chính trị Quốc Gia, Hà nội [12] Nguyễn Thanh Hội(1999), Quản trị học, Nhà xuất thống kê [13] Nguyễn Thanh Hội(2000), Quản trị nhân sự, Nhà xuất thống kê [14] TS Hà Văn Hội (2003), Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất Bưu điện [15] Đặng Thanh Huyền(1997), Kinh nghiệm Nhật Bản giáo dục phổ thông phát triển nguồn nhân lực, tạp chí Những vấn đề kinh tế giới 110 [16] GS.TS Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực, nxb Tư pháp, Hà nội [17] Tài liệu tình hình phát triển ngành Dệt may Việt Nam giai đoạn 2000-2010 Việt nam [18] Tài liệu tình hình phát triển Ngành dệt may khu vực miền Trung giai đoạn 2000-2010 [19] Phan Thanh Tâm(2000), Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu cơng nghiệp hố, đại hố, NXB Chính trị quốc gia [20] Nguyễn Hữu Thân (2001), Quản trị nhân sự, nxb Thống kê, TP.HCM [21] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2009), Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Lớp Cao học QTKD Khoá 18, 2008-2011, Đại học Đà Nẵng [22] Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Khoa: Khoa học quản lý) (1999), Giáo trình khoa học quản lý (tập 1), Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [23] Giáo sư Phùng Thế Trường(1998), Giáo trình quản lý người doanh nghiệp, Nhà xuất Giáo dục [24] TS Nguyễn Quốc Tuấn (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê; [25] Hoàng Xuân Việt(1995), Quản trị đắc nhân tâm, Nhà xuất tổng hợp Đồng tháp [26] Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2005), Hệ thống văn pháp luật hướng dẫn thực luật sửa đổi, bổ sung số điều luật lao động (lao động việc làm, tiền công, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động) [27] Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2006), Tiền công doanh nghiệp, vướng mắc thường gặp cách xử lý, NXB Lao động xã hội [28] George T Milkovich, John W Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê, TP.HCM [29] Martin Hilb (2003), Quản trị nhân tổng thể, Nxb Thống kê, TP.HCM 111 [30] GS.TS Martin Hilb(2000), Quản trị nhân theo quan điểm tổng thể, nxb Thống kê, Hà nội [31] Paul Hersey, KenBlanc Hard(1995), Quản lý nguồn nhân lực, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [32] Các trang Web: http://www.moet.govn.vn http://www gso.gov.vn http://www.vietnamtextile.org.vn/vi/trang-chu.aspx http://www.vinatex.com.vn/vi/trang-chu.aspx http://www.vietrade.gov.vn/dt-may-va-nguyen-liu/1223-phan-tich-swotnganh-hang-dt-may-vit-nam.html http://vneconomy.vn/2011011103402623p0c5/det-may-viet-nam-tren-duonggia-biet-gia-cong.htm http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=v%C4%83n+ho %C3%A1+doanh+nghi%E1%BB%87p&meta= PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh (chị)! Tôi tên Nguyễn Thanh Quảng, học viên cao học trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng khóa 2008 – 2011 Để thực đề tài tốt nghiệp: “Hồn thiện cơng tác trả cơng lao động công ty TNHH Tiến Thắng”, xin phép hỏi anh (chị) cam đoan kết vấn sử dụng cho việc thực đề tài nói trên, khơng dùng vào mục đích khác Rất mong nhận giúp đỡ anh (chị) I Câu hỏi khảo sát Xin anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi cách khoanh tròn vào theo mức độ đồng tình với nhận định phiếu hỏi Tiêu chí Được trả lương tương xứng với kết làm việc Được tăng lương theo nỗ lực hoàn thành công việc Được trả lương công so với lao động khác tổ chức Hệ thống lương quy định rõ ràng, minh bạch A Về tiền công Rất Không không đồng ý đồng ý Không đồng ý Đồng Rất ý đồng ý B Về tiền thưởng Rất Khơng Tiêu chí khơng đồng ý đồng ý Tiền thưởng xứng đáng với Không đồng ý Đồng Rất ý đồng ý thành tích Mức thưởng hợp lý Chế độ thưởng quy định rõ ràng Hình thức thưởng đa dạng Cơng tác khen thưởng quan tâm nhiều C Các khoản phúc lợi Chính sách phúc lợi hợp lý Xin anh/chị vui lòng đánh số thứ tự từ cao đến thấp điều anh/ chị mong muốn, quan tâm Mức độ quan trọng yếu tố chọn theo thang điểm quan trọng nhất, quan trọng Lương khoản phúc lợi Điều kiện làm việc Văn hóa cơng ty Cơ hội thăng tiến Sự thích thú công việc Cơ hội học hỏi nâng cao trình độ Quan hệ lãnh đạo nhân viên, đồng nghiệp tốt Khác II Một số thông tin cá nhân Anh / chị thuộc nhóm tuổi ? Dưới 30 Từ 30 đến 44 Từ 45 đến 54 Từ 55 trở lên Anh / chị thuộc giới tính ? Nam Nữ Anh /chị làm việc phận nào ? Văn phòng Xưởng may Xưởng sợi Anh / chị tuyển dụng vào công ty do: Tự tìm đến Người quen giới thiệu Thơng qua quảng cáo Hình thức khác Vị trí anh / chị: Nhân viên Trưởng/phó phòng Khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh / chị ! PHỤ LỤC ĐỊNH GIÁ CÔNG VIỆC TẠI BỘ PHẬN VĂN PHÒNG Kiến thức Các chức danh công việc kỹ Hệ số ưu tiên Giám đốc Phó giám đốc Kế tốn trưởng Tổ trưởng may thời trang Quản đốc xưởng may Chuyên gia mỹ thuật Phó phòng kế tốn Thợ may thời trang Trưởng phòng kinh doanh Trưởng phòng hành quản trị Phó quản đốc phân xưởng may Phó phòng kinh doanh Trưởng phận y tế Trưởng phòng kỹ thuật Chuyên viên thiết kế Chuyên viên kỹ thuật Nhân viên Marketing Kế toán toán Phụ trách nhà ăn Giới thiệu thời trang Nhân viên tổng hợp Chuyên viên công nghệ Tổ trưởng tổ xe Kỹ sư trực trạm điện Tổ trưởng bảo vệ Kế toán tiền mặt Cán tiền lương Thợ sửa chữa Nhân viên nấu ăn Kỹ thuật viên 0.25 100 90 100 90 75 90 80 90 65 50 60 55 55 50 45 35 45 30 30 50 35 35 15 25 10 25 25 25 15 25 Các Các nỗ nỗ Điều Trách Tổng lực lực kiện nhiệm điểm về làm cá đánh trí thể việc nhân giá óc 0.3 100 95 100 90 80 90 80 75 70 70 70 70 65 55 60 50 45 60 50 35 35 35 25 30 25 30 40 25 15 25 lực 0.25 50 50 30 30 45 30 35 30 35 40 35 35 35 35 30 40 35 25 30 30 35 35 45 35 40 35 25 35 50 35 0.1 90 80 25 35 55 35 25 35 50 45 40 35 30 35 25 30 50 25 25 40 35 35 50 50 50 25 25 50 50 35 0.1 100 80 100 50 90 50 10 50 50 20 50 50 25 25 15 10 35 10 10 10 35 20 50 45 15 20 10 86.6 79.5 75 65.5 68.5 61 60.25 57 56 53 50.75 50.70 50 43.25 41.75 38.25 38.25 37.75 33.5 35 32.5 32.5 31 31 30 30 28.75 28.5 27.75 27 Thi đua khen thưởng Chuyên viên nhân Y tá Kế toán vật tư Thủ kho vật tư Thống kê phân xưởng Thủ quỹ Nhân viên phục vụ nhà ăn Nhân viên tiếp phẩm Lái xe Nhân viên hồ sơ kinh doanh Nhân viên hồ sơ nhân Tạp vụ phân xưởng Nhân viên văn thư Thủ kho thành phẩm Thủ quỹ Nhân viên tạp vụ văn phòng 35 25 20 25 15 20 5 5 15 15 10 10 10 5 25 35 30 30 15 20 25 5 20 20 25 25 25 15 10 25 25 30 25 40 25 20 50 50 50 25 25 20 20 20 25 35 25 25 30 25 40 35 50 45 45 45 25 25 30 25 25 40 35 20 15 25 15 15 20 2 5 5 15 27 26.25 26 26 25 23 20.75 19.95 19.95 19.95 19 19 18.5 18 18 17.5 16.7 PHỤ LỤC ĐỊNH GIÁ CÔNG VIỆC MAY QUẦN TÂY Kiến Các chức danh công việc thức kỹ Hệ số ưu tiên Cơng đoạn Gá cơi túi mổ Lộn, khóa lưỡi gà Vắt sổ quanh túi mổ Khố dây kéo Diễu trang trí túi trước Mí đường túi trước Mí quanh túi, gá dây kéo Vắt sổ nối ống thân trước Văt sổ sườn đường Văt sổ đường Diễu sườn đường Diễu sườn đường Vắt sổ đáy thân sau Văt sổ đáy thân trước Văt sổ sườn Ráp phối vào lưng Mí đường lưng Diễu bảng lưng Gắn bách trang trí Mai lai Gắn bách trang trí Đóng măt cáo Ủi quần thành phẩm Công đoạn bậc Vắt sổ đáp túi trước Mổ túi Các nỗ lực trí óc Các nỗ Điều Trách Tổng lực kiện nhiệ điểm làm m cá đánh thể việc nhân giá 0.25 0.3 lực 0.25 10 25 15 25 15 10 15 20 10 20 10 15 18 18 18 25 20 15 15 20 10 10 10 10 15 15 20 15 15 20 25 20 25 20 25 25 25 25 25 30 25 20 20 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 65 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 19 24.25 21.75 25.75 21.75 20.5 23.25 25.75 22 25.75 22 24.75 25.5 25.5 25.5 27.25 27.5 24.75 23.25 24.5 20.5 20.5 22 10 15 15 15 30 30 50 50 10 10 20.5 21.75 0.1 0.1 Chít ly thân sau Mí nối ống trước Mí đáy thân sau Mí đáy thân trước Nối phối lưng Lược nhãn Lược nhãn thành phần Ủi thân trước hồn chỉnh Khố sườn Khố lai Mí dựng vào phối lưng Lược lưng Ủi lưng thành phẩm Ủi thân sau hoàn chỉnh Ủi sườn Ủi túi Ủi bách thân trước Khoá dây luồn Ép keo túi Ép keo lưng Lược bánh trang trí Cơng đoạn phụ Định vị thân trước Dự phòng Tổ trưởng Tổ phó 10 15 15 15 20 5 10 20 15 20 20 20 20 15 15 15 25 50 50 50 50 50 50 50 65 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20.5 23.25 23.25 23.25 24.5 18.75 18.75 22 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5 35 25 15 15 35 30 30 30 30 30 50 60 50 50 35 20 18.75 19.45 35.25 29.75 18.75 ... việc trả công cho người lao động 3 Chương 2: Thực trạng công tác trả công lao động công ty TNHH Tiến Thắng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả công lao động công ty TNHH Tiến... TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG THỜI GIAN QUA 41 2.2.1 Chính sách trả cơng lao động 41 2.2.2 Thực trạng mức trả công công ty 47 2.2.3 Cơ cấu tiền công công ty TNHH Tiến Thắng 53 2.2.4... trả công cho người lao động - Phân tích thực trạng việc trả cơng cho người lao động công ty TNHH Tiến Thắng thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác trả công lao động công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty TNHH tiến thắng , Hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty TNHH tiến thắng , CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC TRẢ CÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG, Đối tượng: Áp dụng cho khối lao động quản lý ở các bộ phận và phục vụ., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, II. Một số thông tin về cá nhân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay