Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay xây lắp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển đà nẵng

112 9 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 09:10

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Hà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP CỦA NHTM 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Tín dụng ngân hàng .4 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng .4 1.1.1.2 Một số loại hình tín dụng thơng thường .5 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.2.2 Rủi ro tín dụng .8 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP 15 1.2.1 Hoạt động cho vay xây lắp 15 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp .15 1.2.1.2 Những nét đặc thù hoạt động cho vay xây lắp 19 1.2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay xây lắp 20 1.2.2 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng cho vay xây lắp 21 1.2.2.1 Nợ xấu CVXL Tỷ lệ nợ xấu CVXL 21 1.2.2.2 Tỷ lệ dư nợ CVXL khơng có TSĐB 22 1.2.2.3.Tỷ lệ trích dự phòng rủi ro CVXL .22 1.2.2.4 Tỷ lệ xóa nợ ròng CVXL 22 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP CỦA NHTM 23 1.3.1 Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay NHTM 23 1.3.1.1 Phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay NHTM .23 1.3.1.2 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay NHTM 28 1.3.2 Tiêu chí đánh giá cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng CVXL 30 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế rủi ro tín dụng CVXL NHTM 31 1.3.3.1 Nhân tố thuộc Ngân hàng .31 1.3.3.2 Nhân tố bên .34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG .36 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG (BIDV ĐÀ NẴNG) 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.1.1 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam .36 2.1.1.2 Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng - BIDV Đà Nẵng37 2.1.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng 38 2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức .38 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng 38 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng .40 2.1.3.1 Tình hình huy động vốn .40 2.1.3.2 Tình hình cho vay 42 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh 44 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 46 2.2.1 Quy định hoạt động cho vay doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp BIDV Đà Nẵng 46 2.2.2 Khái qt tình hình CVXL rủi ro tín dụng CVXL BIDV Đà Nẵng 48 2.2.3 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng CVXL BIDV Đà Nẵng 52 2.2.3.1 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng CVXL phân theo kỳ hạn vay 52 2.2.3.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng CVXL phân theo loại hình doanh nghiệp 54 2.2.3.3 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng CVXL phân theo hình thức đảm bảo 55 2.2.4 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng CVXL BIDV Đà Nẵng 57 2.2.4.1 Phòng ngừa rủi ro tín dụng CVXL 58 2.2.4.2 Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng hoạt động CVXL 61 2.2.5 Đánh giá thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng CVXL BIDV Đà Nẵng 62 2.2.5.1 Thành công 62 2.2.5.2 Hạn chế .64 2.2.5.3 Nguyên nhân .65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG 73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012-2015 .73 3.1.1 Định hướng chung 73 3.1.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội Thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 .73 3.1.1.2 Định hướng phát triển chung BIDV giai đoạn 2012-2015 73 3.1.1.3 Mục tiêu định hướng hoạt động kinh doanh BIDV Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2015 75 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng BIDV Đà Nẵng 75 3.1.3 Định hướng hoạt động cho vay lĩnh vực xây lắp 76 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG 77 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng phù hợp DNXL 77 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định DNXL .79 3.2.3 Thực CVXL theo quy trình tín dụng 86 3.2.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra, quản lý giám sát trình sử dụng vốn vay DNXL Chi nhánh .87 3.2.5 Tăng cường vai trò kiểm sốt rủi ro tín dụng CVXL Chi nhánh .91 3.2.5.1 Nâng cao khả xác định nguy rủi ro phận QLRR DNXL 91 3.2.5.2 Nâng cao công tác thu thập, lưu trữ, khai thác xử lý thơng tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đo lường rủi ro tín dụng CVXL 93 3.2.6 Nâng cao trình độ cán hạn chế rủi ro đạo đức 94 3.2.7 Quản lý nợ có vấn đề CVXL tăng cường công tác thu hồi nợ xử lý 97 3.2.8 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay .98 3.3 KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ .98 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 100 3.3.3 Kiến nghị DNXL 101 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu BIDV BIDV Đà Nẵng Cán QHKH CIC CVXL DNXL DPRR NHNN NHTM NQH QLRR QTTD TCTD TSĐB Nội dung Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng Cán Quan hệ khách hàng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà Nước Cho vay xây lắp Doanh nghiệp xây lắp Dự phòng rủi ro Ngân hàng Nhà Nước Ngân hàng thương mại Nợ hạn Quản lý rủi ro Quản trị tín dụng Tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Tran bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn theo đối tượng khách hàng Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn đối tượng khách hàng Kết hoạt động kinh doanh BIDV Đà Nẵng Tình hình CVXL rủi ro tín dụng CVXL BIDV g 41 43 45 48 2.5 2.6 Đà Nẵng Cơ cấu rủi ro tín dụng CVXL phân theo kỳ hạn Cơ cấu rủi ro tín dụng CVXL phân theo loại hình 52 54 2.7 doanh nghiệp Cơ cấu rủi ro tín dụng CVXL phân theo hình thức 56 2.8 đảm bảo Các tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng 63 CVXL BIDV Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2011 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tên hình Sơ đồ tổ chức BIDV Đà Nẵng Trang 38 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tên biểu đồ Tình hình dư nợ CVXL Tình hình nợ xấu CVXL Tỷ lệ nợ xấu CVXL Cơ cấu dư nợ CVXL theo thời hạn Tỷ lệ nợ xấu CVXL phân theo thời hạn Tỷ lệ nợ xấu phân theo loại hình doanh nghiệp Tỷ lệ nợ xấu CVXL phân theo hình thức đảm bảo Trang 49 51 51 53 53 55 56 -1- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành xây dựng ngành kinh tế lớn kinh tế quốc dân, góp phần tạo cơng trình kiến trúc đồ sộ xây dựng kinh tế phát triển, nhiên, ngành đòi hỏi đơn vị hoạt động lĩnh vực phải có nguồn vốn lớn đảm bảo thực tốt đơn đặt hàng theo yêu cầu Vì vậy, ngồi nguồn vốn tự có DNXL, nguồn vốn hoạt động doanh nghiệp lĩnh vực thường hỗ trợ từ nguồn vốn bên ngoài, đặc biệt từ Ngân hàng thương mại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ngân hàng có truyền thống lâu đời cơng tác cấp phát, cho vay, quản lý vốn đầu xây dựng tất lĩnh vực kinh tế, Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng khẳng định vai trò chủ lực mạnh việc cho vay vốn phục vụ đầu phát triển doanh nghiệp địa bàn Việc cho vay lĩnh vực xây lắp góp phần hỗ trợ nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ cơng tác xây dựng sở hạ tầng, phát triển địa phương Tuy nhiên, tình hình hoạt động đơn vị xây lắp nhiều sai sót dẫn đến hoạt động cho vay lĩnh vực xây lắp tồn số hạn chế có nguy xảy rủi ro làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng thu nhập ngân hàng Những biểu tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu hoạt động cho vay xây lắp cho thấy cho vay lĩnh vực xây lắp ln tiềm ẩn rủi ro tín dụng gây tổn thất cho Ngân hàng Chính việc nghiên cứu hoạt động cho vay xây lắp, tồn có nguy xảy rủi ro tín dụng hoạt động nhằm đưa kiến nghị, đề xuất nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh cần thiết - 89 - + Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán thuộc phận kiểm tra nội bộ; đào tạo kỹ cho cán nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra chi nhánh + Khơng ngừng hồn thiện đổi phương pháp kiểm tra theo giai đoạn, đối tượng cụ thể Để nâng cao công tác kiểm tra nội BIDV Đà Nẵng, Chi nhánh cần tổ chức kiểm tra định kỳ tất nghiệp vụ Chi nhánh đặc biệt hoạt động tín dụng, nhằm kiểm sốt hoạt động tín dụng cách chủ động phát sớm sai sót nghiệp vụ có nguy gây rủi ro cho hoạt động kinh doanh Chi nhánh, tránh phát sai sót cách thụ động, thực phát sai sót có rủi ro xảy phát sai sót có đồn kiểm tra NHNN Hội sở Nội dung kiểm tra đánh giá tín dụng cần trọng đến vấn đề sau: Việc tn thủ chấp hành quy trình, sách tín dụng; kiểm tra vốn vay ngân hàng có sử dụng mục đích khơng; tài sản đảm bảo có tuân thủ theo cam kết hợp đồng cầm cố chấp hay không? Đối với hoạt động CVXL, phận kiểm tra nội cần xem xét kỹ chứng từ giải ngân có liên quan cơng trình vay vốn, tính hợp pháp, hợp lệ tài sản đảm bảo, đảm bảo chi nhánh thực giải ngân cơng trình theo với kế hoạch vốn chủ đầu tư, kiểm tra việc theo dõi mục đích sử dụng vốn vay cán QHKH nhằm xác định cán QHKH có thực theo sát cơng trình phát vay doanh nghiệp hay không? Chi nhánh cần thực rà sốt tồn diện dư nợ DNXL, nợ hạn, nợ xấu hoạt động cho vay xây lắp, xác định nguyên nhân, vấn đề có liên quan Ngoài ra, phận kiểm tra nội cần quan tâm đến dấu hiệu cảnh báo rủi ro hoạt động tín dụng Chi nhánh việc đánh giá xếp hạng DNXL có phù hợp chưa, doanh nghiệp có thực cam kết tín dụng theo điều kiện giải ngân hay không? Bộ phận kiểm tra - 90 - nội cần xác định mức phạt sai phạm cán QHKH, cán QTTD trường hợp sai sót phát sau kiểm tra, để tránh lặp lại sai phạm trình thực nghiệp vụ 3.2.5 Tăng cường vai trò kiểm sốt rủi ro tín dụng CVXL Chi nhánh 3.2.5.1 Nâng cao khả xác định nguy rủi ro phận QLRR DNXL Để đánh giá rủi ro tín dụng DNXL, cán QLRR cần ý phân tích yếu tố sau: - Môi trường kinh doanh doanh nghiệp thông qua phân tích mơi trường vi mơ, vĩ mơ: phân tích điều kiện kinh tế, ổn định trị xã hội, sách nhà nước ảnh hưởng đến doanh nghiệp nào, doanh nghiệp có khả thích nghi với thay đổi môi trường hay khơng? Doanh nghiệp có gặp khó khăn hay bất lợi điều kiện hay khơng? Từ điều kiện mơi trường kinh doanh có tạo cho doanh nghiệp hội khơng hội có giúp doanh nghiệp mang lại hiệu kinh doanh hay không? Việc xem xét môi trường kinh doanh doanh nghiệp, đánh giá tác động môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, gây rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp làm để giảm thiểu rủi ro thơng qua ngân hàng kiểm sốt rủi ro hay không - Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh ngành thông qua việc phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp, xem xét vị doanh nghiệp ngành nào, có bật so với doanh nghiệp khác hay khơng, có điểm mạnh điểm yếu Từ đó, xem xét xu hướng thị trường xu hướng phát triển doanh nghiệp thời gian đến - 91 - Trên sở đánh giá yếu tố cán QLRR cần phải nhận định đánh giá khả doanh nghiệp lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động, đánh giá lực cạnh tranh thị trường doanh nghiệp, đánh giá hội, thách thức, lực doanh nghiệp, đánh giá rủi ro xảy doanh nghiệp nhằm có kế hoạch phòng ngừa rủi ro nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng q trình cho vay 3.2.5.2 Nâng cao cơng tác thu thập, lưu trữ, khai thác xử lý thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đo lường rủi ro tín dụng CVXL Hệ thống thông tin, đặc biệt hệ thống thông tin tín dụng có vai trò quan trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động cho vay Các thơng tin cần xác, chân thực, có độ tin cậy cao có nguồn gốc cụ thể Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác thu thập xử lý thông tin, cán QHKH, cán thẩm định cần trọng số vấn đề sau: + Đối với thông tin khách hàng cung cấp cần u cầu thơng tin báo cáo tài qua kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập chưa kiểm tốn mức độ xác báo cáo cần coi trọng đặt quan hệ tín dụng với doanh nghiệp Bên cạnh đó, để có thơng tin cần thiết hỗ trợ cho công tác đánh giá, thẩm định khách hàng vay vốn cán QHKH trực tiếp đến nơi hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng để quan sát tìm hiểu mặt: hệ thống sở vật chất, hệ thống tổ chức, cách thức tổ chức công việc đơn vị … + Thông tin mà cán thu thập cần tổng hợp từ nhiều nguồn: khách hàng cung cấp, thông tin nội hệ thống ngân hàng, thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước, ra, cán QHKH cần thu thập thơng tin tình hình kinh tế xã hội Cán QHKH - 92 - cần tổng hợp thông tin xác, đầy đủ phục vụ cho việc phân tích hoạt động cho vay DNXL + Một định cấp tín dụng thường dựa sở phân tích tổng hòa yếu tố phân tích thơng tin tính pháp lý doanh nghiệp, phân tích tình hình tài tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, mối quan hệ tín dụng doanh nghiệp với Ngân hàng Do đặc thù kinh doanh DNXL, ngồi thơng tin đó, cán QHKH cần phải tìm hiểu nắm bắt thơng tin cơng trình xây dựng, nguồn tốn cơng trình, thị trường xây dựng lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường … Sau thu thập thông tin khách hàng, cán cần phải sàng lọc, phân tích thơng tin để làm sở trình Ban lãnh đạo đưa định tín dụng đắn phù hợp với doanh nghiệp nhằm tăng cường mối quan hệ Ngân hàng DNXL, có biện pháp phù hợp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng chung cho Chi nhánh 3.2.6 Tăng cường áp dụng mơ hình cho vay khép kín DNXL Trong hoạt động cho vay thi công xây lắp việc quản lý dòng tiền, giá trị sản lượng thực hiện, giá trị dở dang cơng trình, tiến độ nghiệm thu, tốn cơng trình sở để đánh giá nguồn thu Cơng trình có đủ khả tốn nợ cho Ngân hàng hay khơng Giá trị sản lượng thực nhỏ giá trị hợp đồng nguồn thu Cơng trình có khả trả nợ xác định cơng thức: Giá trị sản lượng thực – giá trị Chủ đầu toán – dư nợ Cơng trình Tuy nhiên, phải ln thực so sánh giá trị sản lượng thực với giá trị Chủ đầu nghiệm thu để khối lượng dở dang mức vừa phải Hoạt động cho vay khép kín DNXL hiểu hoạt động mà Ngân hàng vừa cho vay Chủ đầu để tốn cho Nhà thầu thi cơng, vừa cho vay ngắn hạn Nhà thầu để toán tiền cho - 93 - nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào Khi tiến hành cho vay Nhà thầu theo phương thức cho vay khép kín, nguồn trả nợ hay dòng tiền tốn Cơng trình đảm bảo, đồng thời tiêu cần quan tâm Cho vay xây lắp đảm bảo Chủ đầu thực vay vốn Chi nhánh Việc áp dụng mơ hình góp phần làm gia tăng quy mơ dư nợ, nguồn trả nợ ngắn hạn DNXL đảm bảo 3.2.7 Nâng cao trình độ cán hạn chế rủi ro đạo đức Nâng cao chất lượng đội ngũ cán QHKH, cán thẩm định nhân tố vô quan trọng, ảnh hưởng đến độ an tồn tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng Vì BIDV Đà Nẵng cần tiếp tục tăng cường công tác đào tạo cán làm cơng tác tín dụng nhằm tạo đội ngũ lao động có trình độ nghiệp vụ cao, am hiểu lĩnh vực xây lắp Hoạt động cho vay DNXL hoạt động tín dụng phức tạp đòi hỏi cán QHKH phải người am hiểu lĩnh vực Để hạn chế rủi ro cho vay DNXL, việc tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán QHKH, cán thẩm định, cán QTTD điều cần thiết BIDV Đà Nẵng thực với biện pháp sau: - Cần xây dựng thực tiêu chuẩn hóa cán làm cơng tác tín dụng theo tiêu chuẩn: Cán làm cơng tác tín dụng người có phẩm chất đạo đức cách tốt; có ý thức trách nhiệm; có lĩnh trung thực, vững vàng, tơn trọng thật; có trình độ chun mơn vững vàng, hiểu biết xã hội, am hiểu ngành, lĩnh vực xây lắp; am hiểu pháp luật, thị trường; có khả giao tiếp tốt với khách hàng - Thường xuyên tổ chức đào tạo đào tạo lại kiến thức chung kiến thức ngành, phân tích tài chính, nhận biết rủi ro thị trường nhằm hỗ trợ cho cán việc phân tích tình hình doanh nghiệp Phổ biến kịp thời văn hướng dẫn, quy định Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, BIDV cơng tác tín dụng Đào tạo có quy trình, - 94 - bản, chuyên sâu cán QHKH lĩnh vực xây lắp, xây dựng để cán nắm bắt đặc điểm chung DNXL từ vận dụng vào đơn vị quản lý - Tổ chức lớp học ngắn hạn nhằm trang bị cho cán làm công tác tín dụng kỹ mềm kỹ đàm phán, kỹ giao tiếp để tiếp thị, thu hút thuyết phục khách hàng đến với ngân hàng - Tăng cường công tác giáo dục tưởng trị, rèn luyện đạo đức cán để cán nhận thức vai trò trách nhiệm thân Có chế độ thưởng phạt hợp lý nhằm tạo động lực cho cán giúp cán nhận thấy khuyết điểm sai lầm trình làm việc nhằm xây dựng hình mẫu cán QHKH, cán thẩm định, cán QTTD chuẩn mực, đạo đức hoạt động ngân hàng - Cán phải tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn thơng qua việc thực tế cơng trình tiếp xúc với doanh nghiệp, nhằm nắm bắt tình hình kinh doanh khó khăn mà doanh nghiệp mắc phải để từ có đề xuất phù hợp hỗ trợ cho doanh nghiệp đề giải pháp nhằm hạn chế rủi ro - Do cán QHKH phụ trách cho vay DNXL cần có kiến thức chun mơn, am hiểu đặc điểm hoạt động DNXL, thông số kỹ thuật hoạt động thi công xây lắp, nhằm đánh giá lực tài chính, tính khả thi dự án xây dựng phương án kinh doanh doanh nghiệp nên công tác tuyển dụng cán QHKH, BIDV Đà Nẵng cần có sách tuyển dụng hợp lý thực tuyển dụng kỹ sư xây dựng cử nhân kinh tế xây dựng, người có tảng kiến thức ngành xây dựng Việc đào tạo thêm kiến thức lĩnh vực ngân hàng, tài nguồn nhân lực tốn thời gian so với việc đào tạo cán QHKH nắm kiến thức - 95 - lĩnh vực xây lắp Điều giúp BIDV Đà Nẵng rút ngắn thời gian đào tạo cán nắm bắt thực tốt nghiệp vụ tín dụng DNXL cơng tác tín dụng lĩnh vực đạt hiệu cao - Xây dựng chế tiền lương phù hợp gắn chặt quyền lợi trách nhiệm cán thực cơng tác tín dụng góp phần hạn chế rủi ro đạo đức Ngoài ra, cán làm cơng tác tín dụng phải thường xun có ý thức tự đào tạo, bồi dưỡng, học hỏi nâng cao kiến thức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao cơng việc góp phần hạn chế rủi ro việc cấp tín dụng BIDV Đà Nẵng 3.2.8 Quản lý nợ có vấn đề CVXL tăng cường công tác thu hồi nợ xử lý Quản lý nợ có vấn đề tồn q trình phòng ngừa, kiểm tra, giám sát sử dụng biện pháp xử lý, thu hồi khoản nợ có vấn đề nhằm giảm thiểu rủi ro xảy hoạt động cho vay Chi nhánh Hoạt động CVXL hoạt động truyền thống BIDV nói chung BIDV Đà Nẵng nói riêng, hoạt động cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro lĩnh vực cho vay khác vậy, trình xử lý nợ có vấn đề cần thực bước cách thận trọng, cụ thể: - Cán theo dõi trực tiếp khách hàng cần làm tình hình kinh doanh doanh nghiệp, nguyên nhân dẫn đến phát sinh nợ có vấn đề Phân tích khả phục hồi hoạt động kinh doanh, hợp tác khách hàng trả nợ cho Ngân hàng, tình trạng hướng xử lý tài sản đảm bảo - Lựa chọn phương án xử lý nợ xấu phù hợp đặc điểm riêng biệt DNXL cụ thể đảm bảo phương án lựa chọn phương án tối ưu phù hợp với khả Chi nhánh chi phí hợp lý - Trên sở phận xử lý nợ xấu thành lập Chi nhánh, cần tham mưu cho Ban Giám đốc hướng xử lý khoản nợ có vấn đề có - 96 - đề xuất từ phía phòng nghiệp vụ có liên quan Cần trọng xây dựng kế hoạch tận thu hồi nợ xấu xử lý quỹ DPRR - Bên cạnh đó, Chi nhánh cần xây dựng chế thưởng phạt ràng nhằm động viên cán có thành tích cơng tác tận thu nợ có vấn đề, nợ xấu xử lý quỹ DPRR có hình thức kỷ luật cán thiếu trách nhiệm công việc làm phát sinh nợ xấu - Tiếp tục hợp tác với quan thi hành án Công ty mua bán nợ tồn đọng doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài (DATC) để xử lý dứt điểm khoản nợ xấu đặc biệt khoản nợ xấu CVXL 3.2.9 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng, thực xét duyệt hạn mức tín dụng doanh nghiệp, đặc biệt DNXL cán QHKH cần bổ sung điều kiện doanh nghiệp cần phải mua bảo hiểm trình xây dựng, mua bảo hiểm cơng trình dự án đầu Điều hạn chế phần thiệt hại cho Chi nhánhrủi ro xảy Hoàn thiện mặt pháp lý hồ sơ tài sản đảm bảo cho khoản vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi xử lý tài sản này, nguồn thu nợ hợp pháp Ngân hàngrủi ro xảy Đối với trường hợp tài sản chấp gắn liền đất th việc đăng ký giao dịch đảm bảo khơng thể thực đó, cán QHKH cần đôn đốc khách hàng bổ sung TSĐB thực theo sách khách hàng, đồng thời thực nghiêm túc cơng tác kiểm tra, liên tục rà sốt hồ sơ pháp lý thực trạng TSĐB Bên cạnh đó, cán QHKH phải tuân thủ nguyên tắc TSĐB phải hợp pháp, hợp lệ có khả phát mại, tiến hành thực đăng ký giao dịch đảm bảo TSĐB Chi nhánh 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ - 97 - Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý liên quan đến hoạt động xây lắp thực cải cách thủ tục hành quản lý đầu xây dựng: Hiện nay, hệ thống văn pháp lý liên quan đến hoạt động xây lắp nhiều, vậy, cần phải có phối hợp đồng ban ngành việc văn Cần có phối hợp xây dựng quy chế làm việc đơn vị hoạt động lĩnh vực xây lắp chủ đầu tư, Bộ kế hoạch đầu tư, tài ngân hàng sở ban ngành có liên quan địa phương nhằm đảm bảo đủ vốn toán khối lượng hồn thành cho bên thi cơng đối cơng trình xây dựng đưa vào kế hoạch đầu hàng năm Cấp đủ vốn cho DNXL nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vốn để thực thi công ban đầu đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn BIDV Về nguyên tắc DNXL vay vốn BIDV phải có vốn tự có tham gia vào cơng trình với tỷ lệ tối thiệu 20%, DNXL cần phải có kế hoạch bổ sung đầy đủ vốn tự có theo quy định, Chính phủ cần khuyến khích DNXL bổ sung vốn từ nguồn lợi nhuận thu hàng năm Thực chế độ bảo hiểm cơng trình ngành xây dựng bản: Đặc điểm hoạt động xây dựng đòi hỏi chi phí lớn đồng thời hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên Bên cạnh đó, phần lớn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vốn vay Ngân hàng nên có rủi ro xảy hoạt động sản xuất doanh nghiệp kéo theo tình trạng khó khăn việc trả nợ cho Ngân hàng dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng cho vay Vì vậy, Nhà nước cần phải có quy định bắt buộc chế độ bảo hiểm cơng trình để giảm bớt rủi ro cho Chủ đầu tư, DNXL Ngân hàng có cố xảy Tăng cường rà sốt giám sát chặt chẽ cơng trình dự án thực đầu dự án dự định đầu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu tránh tình trạng đầu dàn trải, khơng đảm bảo vốn tốn Kiên từ chối đầu dự án không đảm bảo nguồn vốn - 98 - tốn, tránh tình trạng cơng trình đầu dở dang, kéo dài, khơng phát huy hiệu gây lãng phí vốn ngân sách Đẩy mạnh cơng tác giải phóng mặt bằng, có chế tài ràng với đối tượng cản trở công tác giải phóng mặt ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng cơng trình Nhà nước cần quy định chế độ xử lý nghiêm minh doanh nghiệp vi phạm chế độ kế toán Căn xét duyệt cho vay doanh nghiệp vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, tình hình tài lành mạnh, thực tế có doanh nghiệp sai phạm chế độ tài cách có chủ ý nhằm phản ánh sai thật để vay vốn Ngân hàng Dẫn đến tình trạng Ngân hàng cho vay doanh nghiệp dễ phát sinh nợ q hạn, nợ khó đòi, chí vốn, điều ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế nói chung Vì cần xây dựng chế độ xử phát nghiêm minh nhằm góp phần hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Đẩy nhanh tiến độ xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt DNXL mạnh dạn giải thể doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giải nhanh nợ tồn đọng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Cần nâng cấp chất lượng thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC), liệu cung cấp từ CIC đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ phân tích tín dụng TCTD, nhiên thông tin cung cấp từ CIC chưa mang tính kịp thời phụ thuộc vào thời điểm liệu cung cấp TCTD có liên quan đến khách hàng Vì vậy, NHNN cần phải có quy định phù hợp bắt buộc TCTD phải cập nhật liệu kịp thời có phát sinh khách hàng, thực chế độ báo cáo xác, đồng thời xây dựng phận đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng có dư nợ Trung tâm CIC cần đưa tất liệu khách hàng dư nợ, diễn biến dư nợ, giá trị tên TSĐB khách hàng vào báo cáo quan hệ tín dụng khách hàng TCTD để - 99 - TCTD tiện theo dõi tham khảo thông tin từ CIC mà thực khai thác thông tin từ nhiều nguồn báo cáo khác Bên cạnh đó, Trung tâm CIC cần cho phép TCTD khai thác liệu khứ doanh nghiệp nhằm hỗ trợ TCTD khai thác thông tin khách hàng; cần xây dựng trung tâm đánh giá chất lượng tín dụng đánh giá khách hàng nhằm đưa cảnh báo cho TCTD Tại Trung tâm CIC cần xây dựng tin thị trường đưa nhận định chung xu hướng thị trường ngày, tuần, góp phần tạo dựng kênh thơng tin hiệu nhằm nâng cao chất lượng thông tin hỗ trợ TCTD NHNN cần nâng cao vai trò Hiệp hội ngân hàng Việt Nam nhằm đưa kiến nghị, tiếng nói chung đại diện cho hệ thống Ngân hàng nói chung có phản ánh, kiến nghị sách, quy định trước quan quản lý Nâng cao chất lượng công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng NHTM, NHNN cần xử lý kiên với trường hợp sai phạm, đồng thời phối hợp với ngành có liên quan để có hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trình hoạt động NHTM 3.3.3 Kiến nghị DNXL Để hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động CVXL, thân DNXL cần phải có thay đổi theo hướng sau: Nâng cao lực quản lý, nhà quản lý phải xác định mục tiêu doanh nghiệp, xếp hình thức tổ chức thực cơng việc, xây dựng sách kinh doanh hợp lý nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp Các nhà quản lý cần kiểm sốt q trình thực cơng việc, bám sát tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ chất lượng kỹ thuật Nhà quản lý cần phải có nhận định đắn diễn biến thị trường để đưa giải pháp phù hợp góp phần giảm thiểu rủi ro yếu tố thị trường Nếu công tác quản lý bị buông lỏng, khả tạo lợi nhuận chắn bị giảm sút, ảnh hưởng đến khả trả nợ Ngân hàng - 100 - Trong điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động nay, doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển hạn chế khó khăn kinh doanh doanh nghiệp cần phải thường xuyên đổi mới, nâng cao lực kinh doanh để nâng cao lực cạnh tranh thị trường, doanh nghiệp cần phải: - Thường xuyên đổi trang thiết bị thi công để nâng cao lực thi cơng, góp phần giảm giá thành xây dựng chi phí hoạt động Để hạn chế khó khăn vốn đảm bảo hiệu kinh doanh, đặc điểm kinh doanh DNXL hoạt động chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng đơn vị thi cơng cần hạn chế cơng trình khơng xác định nguồn vốn toán, lựa chọn dự án xác định nguồn vốn toán chắn nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho nhân công đảm bảo thu nhập để trả nợ cho Ngân hàng - Thực tốt công tác tốn khối lượng xây dựng hồn thành Trên sở tiến độ thi cơng cơng trình, đơn vị thi cơng cần tiến hành hồn tất thủ tục hồ sơ điểm dừng kỹ thuật thỏa thuận kế hoạch toán khối lượng xây dựng hồn thành đảm bảo vốn thi cơng, đảm bảo khả trả nợ gốc lãi cho Ngân hàng Bên cạnh đó, DNXL cần nâng cao tinh thần tự giác trung thực trình cung cấp báo cáo tài thơng tin trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để tạo điều kiện cho ngân hàng đánh giá cách đắn tạo uy tín doanh nghiệp Ngân hàng việc cho vay vốn Đảm bảo thực vay trả theo tiến độ, doanh nghiệp thật gặp khó khăn q trình kinh doanh cần phải thông báo cách trung thực với ngân hàng khó khăn mà doanh nghiệp mắc phải để Ngân hàng có biện pháp hỗ trợ kịp thời - 101 - KẾT LUẬN Rủi ro hoạt động tín dụng nói chung rủi ro hoạt động cho vay xây lắp nói riêng vấn đề mà NHTM cung ứng sản phẩm trọng Với đặc thù hoạt động kinh doanh BIDV nói chung BIDV Đà Nẵng nói riêng, việc xây dựng giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay xây lắp điều cần thiết Trong năm qua, tiêu phản ánh rủi ro tín dụng hoạt động cho vay xây lắp có xu hướng giảm mức cao so với hoạt động tín dụng chung BIDV Đà Nẵng Trên sở đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cho vay xây lắp công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay xây lắp Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay xây lắp Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng Luận văn đưa số kiến nghị với Nhà nước, kiến nghị với NHNN, kiến nghị với DNXL Trong xu phát triển kinh tế nay, việc hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung việc hạn chế rủi ro tín dụng ngành nghề nói riêng nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu chung ngành ngân hàng nghiên cứu, phát triển hoàn thiện để nhằm mang lại hiệu chung hoạt động ngân hàng Đây đề tài có quy mơ lớn đó, khn khổ luận văn thạc sỹ không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, kính mong q Thầy cơ, người quan tâm đóng góp ý kiến để tác giả tiếp tục hoàn thiện tương lai - 102 - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Phương Anh (2008), “Nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn doanh nghiệp xây lắp Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thành phố Hà Nội”, Chuyên đề tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân [2] TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung (2010), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất tài [3] Phan Thị Bình (2010), “Chất lượng cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân [4] Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng, Các báo cáo kết hoạt động Chi nhánh năm 2008, 2009, 2010, 2011 [5] Nguyễn Thúy Dung (2010), “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nội,” Luận văn thạc sỹ, Học viện Ngân hàng [6] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2010), Slide giảng quản trị ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [7] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [8] Cấn Văn Lực (2010), Slide giảng lớp Quản lý rủi ro bản, Trung tâm đào tạo BIDV [9] Nguyễn Thị Loan (2006), “Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp Chi nhánh Ngân - 103 - hàng Đầu Phát triển Hà Nội”, Chuyên đề tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân [10] Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, Các văn bản, quy định hoạt động cho vay xây lắp [11] Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [12] Nguyễn Thị Kim Sơn (2010), “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng ... tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay xây lắp NHTM; - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cho vay xây lắp cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay xây lắp Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Đà. .. TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG .36 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG (BIDV ĐÀ... đề rủi ro tín dụng cho vay xây lắp NHTM Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay xây lắp Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay xây lắp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển đà nẵng , Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay xây lắp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển đà nẵng , NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP CỦA NHTM, 1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG, 2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP, - Rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay xây lắp không chỉ phụ thuộc vào năng lực thực hiện hợp đồng của các DNXL mà còn phụ thuộc chủ yếu vào ý thức và khả năng thanh toán của Chủ đầu tư. Nếu Chủ đầu tư không thanh toán cho các DNXL theo đúng tiến độ , 3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP CỦA NHTM, THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG, 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG (BIDV ĐÀ NẴNG), 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG, 1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012-2015, 2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay