Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận cẩm lệ thành phố đà nẵng

106 25 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 09:00

a LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn tận tình GS.TS Trương Bá Thanh Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyên Thảo b MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn .3 Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.2 Phân loại cho vay tiêu dùng 1.1.3 Quy trình cho vay tiêu dùng 1.1.4 Lợi ích cho vay tiêu dùng .11 1.2 Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 13 1.2.1 Quan niệm đẩy mạnh cho vay tiêu dùng 13 1.2.2 Cơ sở đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng 14 1.2.3 Các tiêu đánh giá đẩy mạnh CVTD NHTM 15 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến đẩy mạnh cho vay tiêu dùng 18 Kết luận chương 24 c Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 25 2.1 Đặc điểm Chi nhánh ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến hoạt động CVTD .25 2.1.1 Đặc điểm phân cấp ngân hàng .25 2.1.2 Đặc điểm mạng lưới hoạt động 26 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức 26 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực 29 2.1.5 Đặc điểm công nghệ .29 2.1.6 Đặc điểm hoạt động 30 2.2 Thực trạng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 36 2.2.1 Khái quát chung cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 36 2.2.2 Phân tích thực trạng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ 48 2.2.2.1 Phân tích đẩy mạnh dư nợ cho vay tiêu dùng 48 2.2.2.2 Phân tích đẩy mạnh cho vay tiêu dùng qua việc khai thác khách hàng 51 2.2.2.3 Phân tích đẩy mạnh cho vay tiêu dùng qua việc đa dạng hóa sản phẩm .53 2.2.2.4 Phân tích đẩy mạnh cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo 56 2.2.2.5 Phân tích đẩy mạnh cho vay tiêu dùng qua tăng trưởng thị phần 57 2.2.2.6 Phân tích tăng tưởng lợi nhuận CVTD 58 2.2.2.7 Phân tích khả kiểm sốt rủi ro hoạt động CVTD qua chi tiêu nợ xấu 60 d 2.3 Đánh giá hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 62 2.3.1 Những kết đạt .62 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 64 Kết luận chương 70 Chương GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .72 3.1 Định hướng đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ thời gian tới 72 3.1.1 Định hướng chung cho chiến lược phát triển Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ 72 3.1.2 Định hướng chiến lược đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2012 74 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT Quận Cẩm Lệ 76 3.2.1 Đẩy mạnh dư nợ CVTD qua đa dạng hóa đối tượng vay vốn .76 3.2.2 Mở rộng thời hạn cho vay tiêu dùng 78 3.2.3 Hồn thiện sách thu hút khách hàng .79 3.2.4 Đa dạng hóa cấu sản phẩm CVTD phát triển sản phẩm CVTD 81 3.2.5 Phát triển thị phần cho vay tiêu dùng 82 3.2.6 Các giải pháp bổ trợ 84 3.3 Một số kiến nghị 91 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ .91 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 92 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng No & PTNT Việt Nam 94 3.3.4 Kiến nghị với Ngân hàng No & PTNT thành phố Đà Nẵng 94 Kết luận chương 96 KẾT LUẬN 97 e TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 f DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC No & PTNN Nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước CVTD Cho vay tiêu dùng PGD Phòng giao dịch ĐVT Đơn vị tính TCKT Tổ chức kinh tế KBNN Kho bạc Nhà nước CN Chi nhánh NH Ngân hàng CBTD Cán tín dụng CBCNV Cán công nhân viên CB Cán g DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Sơ đồ bảng biểu Sơ đồ 1.1a: Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp Sơ đồ 1.1b: Quy trình cho vay tiêu dùng trực tiếp Sơ đồ 2.1: Cơ cầu tổ chức Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn NH No & PTNT quận Cẩm Lệ Bảng 2.2: Tình hình cho vay NH No & PTNT quận Cẩm Lệ Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.4: Tình hình cho vay tiêu dùng NH No & PTNT quận Cẩm Lệ Bảng 2.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo đối tượng khách hàng Bảng 2.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn 10 Bảng 2.7: Số lượng khách hàng vay tiêu dùng 11 Bảng 2.8: Dư nợ bình quân theo số lượng khách hàng vay tiêu dùng 12 Bảng 2.9 Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng vốn 13 Bảng 2.10: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo 14 Bảng 2.11: Thu lãi cho vay tiêu dùng 15 Bảng 2.12: Nợ xấu cho vay tiêu dùng 16 Bảng 2.13: Cơ cấu nợ xấu cho vay tiêu dùng Trang 27 32 34 35 38 48 50 51 53 54 56 58 60 61 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong toàn hoạt động NHTM diễn giới nước ta, tín dụng đóng vai trò quan trọng, khoản mục tạo lợi nhuận chủ yếu NHTM Một xu hướng tăng lên gần hai thập kỷ qua cho vay người tiêu dùng Việt Nam hội nhập kinh tế giới, đường hội nhập ngành ngân hàng trở để thích ứng với xu thời đại Đa dạng hóa mở rộng thị trường điều kiện cần thiết để hạn chế rủi ro cung cấp cho khách hàng hình ảnh ngân hàng tồn diện Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng điều đắn thời điểm Thực tế cho thấy, xã hội ngày phát triển, mức sống người dân nâng cao, sống khơng bó hẹp “ăn no, mặc ấm” mà chuyển sang “ăn ngon, mặc đẹp” nhiều nhu cầu khác cần phải đáp ứng Tuy nhiên, khơng phải lúc họ chi trả cho tất nhu cầu Nắm bắt điều này, NHTM phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng, không phương thức giải nhu cầu cấp bách mà phương tiện nhằm cải thiện mức sống người dân mà họ chưa có khả chi trả, mặt khác vừa tạo thêm thu nhập cho thân ngân hàng Hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng năm gần không ngừng đẩy mạnh, nhiên kinh nghiệm lĩnh vực chưa nhiều, bên cạnh chế quản lý NHTM Nhà nước chưa có linh hoạt thực tế loại hình cho vay số tồn vướng mắc khách quan, chủ quan làm ảnh hưởng đến khả tăng trưởng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Do đó, việc đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng có ý nghĩa to lớn phát triển lâu dài Ngân hàng Với thực tế nêu trên, việc nghiên cứu để đưa giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vơ cần thiết Đó lý chọn đề tài “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Thu thập liệu, điều tra, phân tích đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng từ năm 2009-2011 Đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng sở tình hình thực tế Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu nghiên cứu thực tiễn đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ 2009 đến 2011 Phương pháp nghiên cứu Dựa phương pháp thống kê, phân tích, so sánh tổng hợp kết hợp với điều tra Trên sở hiểu biết lý thuyết cho vay tiêu dùng thực tiễn Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đưa giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng phải phù hợp mang tính ứng dụng thực tế cao trình cho vay tiêu dùng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Việc nghiên cứu đẩy mạnh cho vay tiêu dùng nhằm đánh giá cách đầy đủ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, từ đưa giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung nghiên cứu luận văn trình bày gồm chương: Chương : Lý luận chung đẩy mạnh cho vay tiêu dùng NHTM Chương : Thực trạng hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Chương : Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 85 thể nhiều thời gian giao dịch với ngân hàng chấp nhận vay Vì cần phải xem xét tăng hạn mức cho vay cho phù hợp với nhu cầu khả trả nợ khách hàng Chi nhánh nên linh hoạt mức cho vay đối tượng khách hàng Nếu khách hàng có thu nhập cao họ chứng minh thu nhập họ dài hạn thông qua hợp đồng lao động chi nhánh xem xét cho vay với mức cao với thời hạn dài mà khơng sợ rủi ro Đối với CVTD có tài sản đảm bảo quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất nên định giá tài sản đảm bảo theo giá thị trường thời điểm cho vay cộng với giá trị tài sản theo giá nhà nước thời điểm chia hai, lúc tài sản đảm bảo sát với giá trị thực từ kéo theo mức cho vay hợp lý 3.2.6.2 Xử lý nợ xấu CBTD cần theo dõi sát theo nhóm nợ, đặc biệt trọng đến nhóm nợ có rủi ro cao, tiếp xúc, đơn đốc khách hàng trả nợ, tìm hiểu nguyên trễ hạn khách hàng đưa giải pháp cụ thể Thêm vào đó, chi nhánh cần linh động giải tình phát sinh cụ thể ví dụ gia hạn nợ nhằm giúp khách hàng vượt qua hồn cảnh khó khăn trước mắt, tiếp tục ổn định công việc Như vật, khả thu hồi nợ chi nhánh trở nên khả thi thúc ép khách hàng phải trả nợ Khách hàng nhận ưu đãi có cách nhìn khác chi nhánh trở thành khách hàng trung thành, gắn bó lâu dài đồng thời quảng bá thương hiệu chi nhánh cho bạn bè biết Tuy nhiên, CVTD cần xem xét kỹ nguy tiềm ẩn gây thất việc thu hồi nợ hay không trước thực việc gia hạn nợ 3.2.6.3 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao lực nghiệp vụ cán tín dụng 86 Yếu tố người cần đặc biệt trọng mắt khách hàng, nhân viên hình ảnh ngân hàng Kết hoạt động tín dụng phụ thuộc lớn vào trình độ nghiệp vụ, tính động sáng tạo đạo đức nghề nghiệp người CBTD Tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, vấn đề nhân lực vấn đề cấp bách, số lượng CBTD hạn hẹp dẫn tới việc phải kiêm nhiệm nhiều công việc làm cho chất lượng công việc bị ảnh hưởng nhiều Chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh không đồng Vì vậy, muốn mở rộng hoạt động cho vay nói chung CVTD nói riêng, chi nhánh cần đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tự tin, lĩnh nghề nghiệp, bồi dưỡng rèn luyện đạo đức tư tưởng đắn cho đội ngũ CBTD Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ cần phải có đội ngũ CBTD có lực động, điều kiện tiên để chi nhánh cạnh tranh với ngân hàng khác Để có đội ngũ CBTD đáp ứng yêu cầu đặt ra, chi nhánh cần phải tiến hành giải pháp : - Thường xuyên tổ chức buổi học huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, yêu cầu tất CBTD phải nắm vững thực chế, quy chế quy trình nghiệp vụ tín dụng, thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm cán làm cơng tác tín dụng xét duyệt cho vay xử lý thu hồi nợ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế thị trường, phương pháp thẩm định tín dụng, khả giao tiếp, trình độ quản trị tâm lý khách hàng khả nắm bắt nhanh chóng chuyển biến thị trường tác động đến tình hình tài khách hàng - CBTD ngồi việc phải tính tốn tiêu định cho vay phải tự tách khỏi mơi trường làm việc quen thuộc để khảo sát sở người vay Như họ nhận thơng tin xác người vay mà bảng báo cáo tài khơng có Nó đòi hỏi 87 cán tín dụng khơng có kiến thức chun mơn nghiệp vụ mà phải có trực gián nhạy bén, sắc sảo việc đánh giá khách hàng - Ban lãnh đạo chi nhánh cần có quy trình chặt chẽ buộc CBTD phải có thói quen làm việc động, phải có trách nhiệm cao hơn, đề chế độ xử phạt nghiêm minh để từ khuyến khích tất cán làm việc nhiệt tình hăng say cơng việc - Ngồi ra, để CBTD có tinh thần hăng hái làm việc, có niềm tin vào chi nhánh phục vụ chi nhánh cần có sách ưu đãi, chăm sóc cho họ Ngoài chế độ lương thưởng quy định, cá nhân xuất sắc công việc, chi nhánh cần phải thường xuyên có thái độ khen thưởng kịp thời để tạo phấn khởi, tinh thần hăng hái làm việc cho nhân viên Lãnh đạo chi nhánh cần quan tâm đến đời sống nhân viên gia đình nhân viên nhằm tạo gần gũi, qua hiểu rõ sống cá nhân Vào dịp lễ, tết, ngày đặt biệt quan trọng nên tổ chức buổi du lịch ngoại, gặp mặt phòng ban nhằm giúp nhân viên ngân hàng có hội giao lưu, gặp gỡ, tạo tinh thần đồn kết gắn bó phòng ban để giúp đỡ công việc sống 3.2.6.4 Cải thiện quy trình, quy chế cho vay hợp lý, rút ngắn thời gian giao dịch Sự cạnh tranh NHTM diễn ngày gay gắt, khách hàng có nhiều lựa chọn ngân hàng để vay Điều bất lợi cho NHTM nhà nước quy trình, quy chế cho vay rườm rà, nhiều thủ tục Trong NHTM cổ phẩn có sách cho vay thống nên có tỷ trọng cho vay tiêu dùng cao Do để đẩy mạnh hoạt động CVTD tăng tính cạnh tranh với NHTM cổ phần địa bàn, Ngân hàng No & PTNT 88 quận Cẩm Lệ cần hồn thiện quy trình, quy chế cho vay theo hướng phù hợp với đối tượng khách hàng Cụ thể: - Thời gian xét duyệt, định cấp tín dụng cho khách hàng yếu tố có ảnh hưởng đến uy tín sức ảnh hưởng chi nhánh đến việc mở rộng kinh doanh sau Nhất thiết phải đẩy nhanh thời gian phục vụ khách hàng Quy định mức khống chế thời gian thực loại nghiệp vụ khâu, cần có phối hợp nhịp nhàng hỗ trợ lẫn phận, phòng ban có liên quan cơng tác tín dụng, đơn giản hóa thủ tục giấy tờ Việc đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, đẩy nhanh thời gian giải hồ sơ phải đôi với việc quản lý giảm thiểu rủi ro nên cần xây dựng cụ thể rõ ràng phương pháp quản trị khoản CVTD hiệu - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội để kịp thời phát thiết sót, bất hợp lý chế điều hành hoạt động vi phạm pháp luật, chế độ ngành, tham mưu cho lãnh đạo đạo khắc phục tồn tại, yếu kém, ngăn chặn sai phạm rủi ro tổn thất, đồng thời giúp lãnh đạo hoạch định tốt chiến lược kinh doanh - Duy trì liên hệ thường xuyên với khách hàng cách hiệu để có thơng tin tình hình tài khách hàng (như việc làm có thay đổi khơng, có chuyển chổ ở, tình hình thu nhập,…) Khi cán tín dụng nhận thấy có dấu hiệu gây bất lợi đến khả trả nợ khách hàng làm ảnh hưởng đến giá trị tài sản đảm bảo để kịp thời trình lãnh đạo có giải pháp ngăn chặn tình trạng khả trả nợ vay ngân hàng - Quy định phải thực tái thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay định kỳ tháng 12 tháng lần tùy vào loại tài sản đảm bảo Nếu giá trị tài sản giảm phải yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo khác giảm dư nợ cho vay xuống nhằm đảm bảo an tồn tín dụng 3.2.6.5 Tăng cường hoạt động marketing cho vay tiêu dùng 89 Do hạn chế hiểu biết người dân ngân hàng làm phận dân cư có nhiều nhu cầu cần thoả mãn lại khơng muốn cải thiện sống Họ chấp nhận với sống điều hiển nhiên cho mắc nợ ngân hàng điều khơng tốt họ tự tạo yếu tố tâm lý nặng nề đến làm việc với ngân hàng Vì vậy, chi nhánh nên quảng cáo hình thức CVTD cách trực tiếp đến đối tượng cụ thể Thị trường CVTD ngày trở nên sôi động với tham gia nhiều ngân hàng, cơng ty tài với mức độ cạnh tranh ngày gay gắt Người tiêu dùng đứng trước nhiều lựa chọn thường sử dụng sản phẩm ngân hàng có thương hiệu mạnh Ngân hàng có nhiều khách hàng lựa chọn có hội đứng vững thị trường Chính vậy, chủ động tìm kiếm khách hàng điều quan trọng điều kiện Để góp phần hồn thiện tính chun nghiệp sản phẩm CVTD Ngân hàng No & PTNT Việt Nam đề ra, trước hết Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ cần thống chủ trương chung ban hành mẫu giới thiệu, đăng ký sản phẩm, hoạt động tuyên truyền,… cách thân thiện, rõ ràng, dễ hiểu, đồng thời cần có biện pháp đổi cơng tác marketing Cụ thể: - Triển khai tốt công tác tiếp thị, tuyên truyền quảng bá sản phẩm CVTD tới khách hàng, thực mơ hình sản phẩm CVTD áp dụng cho nhóm đối tượng khách hàng, thơng qua nhiều hình thức giới thiệu sản phẩm như: gửi thư mời, gửi tờ rơi, khai thác tối đa phương tiện thông tin đại chúng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quảng bá, đưa thông tin đến với công chúng - Tổ chức hội nghị khách hàng, hoạt động tài trợ, từ thiện, hoạt động khuyến mãi, hậu cung cấp sản phẩm,… 90 - Thiếp lập đường dây nóng để tạo điệu kiện cho người dân tìm hiểu thơng tin cách thuận lợi - Tiếp thị tận nhà, tận quan đơn vị - Làm tốt cơng tác chăm sóc khách hàng, vận dụng linh hoạt ưu đãi khách hàng lớn, thường xuyên củng cố, trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống, giữ vững khách hàng có thu hút khách hàng - Đẩy mạnh khả dự đoán, dự báo, nắm bắt kịp thời diễn biến, nhu cầu khách hàng phản ứng thị trường sản phẩm CVTD mà chi nhánh đưa để có đối sách phù hợp - Duy trì mối quan hệ tốt với tổ chức, ngành, hội đồn thể, cấp quyền địa phương - Tổ chức nghiên cứu, đánh giá thị trường, phân đoạn thị trường, nghiên cứu tính đặc thù ngành, phân loại khách hàng,… nhằm đưa hình thức tiếp thị phù hợp, tương ứng cho loại khách hàng, từ có sở tổ chức triển khai, chủ động tiếp cận khách hàng, tích cực đưa sản phẩm cho CVTD đến với khách hàng với tinh thần làm cho khách hàng biết sử dụng sản phẩm dịch vụ chi nhánh 3.2.6.6 Đẩy mạnh công tác huy động nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tín dụng khách hàng Nếu nguồn vốn sở hữu đóng vai trò sống việc trì hoạt động thường nhật ngân hàng nguồn vốn huy động đóng vai trò định phát triển ngân hàng Có thể khẳng định không ngân hàng phát triển dựa vào nguồn vốn tự có Với chức mình, NHTM huy động vốn cho vay lại, NHTM nói chung Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ nói riêng muốn đẩy mạnh hoạt động CVTD trước tiên phải mở rộng nguồn vốn huy động 91 Công tác huy động vốn sở, tổ chức tuyên truyền hình thức truyền thông đại chúng qua đài phát phường, xã đợt huy động tiết kiệm dự thưởng Ngân hàng No & PTNT Việt Nam Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ phát hành Năm 2011 kinh tế dần phục hồi trở lại, thị trường tài sơi động trở lại sở cho việc huy động vốn, nhiên cạnh tranh hoạt động huy động vốn ngân hàng ln gay gắt Trước tình hình đó, Ngân hàng No & PTNT Quận Cẩm Lệ cung cấp sản phẩm tiết kiệm với mức lãi suất hấp dẫn, đặt biệt chương trình “Doanh số vàng”, “Cùng Agribank mở thẻ trả lương, tăng cường hợp tác” Từ làm tăng khả huy động vốn chi nhánh 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 3.3.1.1 Xây dựng hệ thống quản lý hành Chính phủ cần xây dựng hệ thống quản lý hành triển khai dự án quản lý hành cơng nghệ thơng tin đại, để quản lý tồn thơng tin việc làm, nhân thân, cá thể xã hội Nếu thực điều giải nhiều vấn đề nhiều lĩnh vực nghiệp vụ tín dụng nói riêng Với hệ thống quản lý thơng tin nhân tốt phủ ngân hàng dễ dạng triển khai sản phẩm cho vay khơng có đảm bảo tài sản đòi với đối tượng : cán quản lý, cán công nhân viên, học sinh, sinh viên, du học, hợp tác lao động, nhờ xác định cách mong chóng, xác nguồn thu nhập, uy tín nhân quản lý cá nhân vay vốn, giảm thiểu chi phí điều tra, đơn giản thủ tục hồ sơ tiết kiệm chi phí 92 Bên cạnh Chính phủ đưa biện pháp hạn chế tình trạng tăng giá ảo nhà ở, đất nhà đầu gây ra, điều gây khó khăn cho người có nhu cầu nhà thực 3.3.1.2 Xây dựng hệ thống luật hỗ trợ ngân hàng thương mại Chính phủ xây dựng hành lang pháp lý an toàn : luật nhà ở, luật dân sự, luật kinh tế, nhằm tạo sở pháp lý vững bảo vệ quyền lợi người vay ngân hàng Đặc biệt phòng cơng chứng phòng đăng ký giao dịch đảm bảo hai phận có vai trò quan trọng, hỗ trợ ngân hàng xác minh hành vi chấp, cầm cố tài sản khách hàng ngân hàng Liên quan đến tín dụng cá thể có phát sinh mối quan hệ dân chủ yếu người vay người cho vay Quan hệ dân cần làm rõ, minh bạch quy định nghĩa vụ người vay trách nhiệm quyền hạn người cho vay mà cụ thể NHTM Trong Luật dân sự, đất đai cần có quy định cụ thể bảo vệ quyền lợi người cho vay trường hợp người vay khơng tốn nợ Đồng thời quan thực thi pháp luật cần hỗ trợ ngân hàng việc giải tranh chấp, hỗ trợ ngân hàng thu hồi nợ đọng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Với chức quản lý vĩ mơ sách tiền tệ quốc gia, NHNN đóng vai trò quan trọng việc trì phát triển vững mạnh tài tiền tệ Nếu đất nước có tài chính, tiền tệ ổn định thơng qua tính ổn định hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan thành viên tham gia có nhiều hội phát triển cách bình đẳng tồn diện Yếu tố định đảm bảo cho tăng trưởng không ngừng thị trường bán lẻ nước có kinh tế tăng trưởng liên tục kinh tế, với cải thiện môi trường pháp luật hạ 93 tầng tài Đây vấn đề khơng đơn giản, song rõ ràng để thực điều đó, vai trò NHNN ngành có liên quan quan trọng NHNN cần tiếp tục hoàn thiện trung tâm thơng tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhập thông tin khách hàng cho biết tình trạng nợ cá nhân hay doanh nghiệp tổ chức tín dụng Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin tổ chức tín dụng NHNN cần tiếp tục đổi chế lãi suất phù hợp mục tiêu sách tiền tệ, phù hợp với cung cầu tiền tệ điều kiện thực tế Khuyến khích NHTM áp dụng chế quản trị lãi suất để tránh rủi ro có chênh lệch lãi suất đầu đầu vào cao mức nay, bảo đảm cho NHTM đủ bù đắp chi phí, rủi ro có lợi nhuận để phát triển bền vững Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển Trong thời gian tới, NHNN cần ban hành hệ thống văn hướng dẫn cụ thể loại hình sản phẩm- dịch vụ cho vay tiêu dùng, đồng thời ban hành văn hỗ trợ, khuyến khích cho vay tiêu dùng, tạo hành lang pháp lý thơng thống đầy đủ nhằm bảo vệ quyền lợi cho NHTM phát triển hoạt động NHNN cần tạo khả thêm cho NHTM tự chủ, chịu trách nhiệm kinh doanh Bên cạnh đó, NHNN nên hỗ trợ cho NHTM việc tổ chức khoá học hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động ngân hàng nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng No & PTNT Việt Nam 94 Kịp thời có văn đạo, hướng dẫn nghiệp vụ có văn NHNN, Chính phủ ngành có liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng Ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam cần có sách khách hàng cụ thể để đạo chi nhánh đến tiếp thị khai thác khách hàng Chú trọng có tập trung xây dựng chiến lược cụ thể nhằm tạo lợi khác biệt cho sản phẩm cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT Việt Nam Đầu tư người vật chất cho việc phát triển công nghệ ngân hàng vấn đề sống ngân hàng thời đại Chủ động tham gia trao đổi cập nhật thông tin liên quan tới lĩnh vực ngân hàng với thành phần kinh tế Vừa có hội thu thập thơng tin cần thiết vừa giới thiệu hình ảnh tới đối tượng khách hàng 3.3.4 Kiến nghị với Ngân hàng No & PTNT thành phố Đà Nẵng Là đơn vị quản lí trực tiếp nên hoạt động Ngân hàng No & PTNT thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động chi nhánh Cẩm Lệ Do Ngân hàng No & PTNT thành phố Đà Nẵng cần có quan tâm định tới chi nhánh Cẩm Lệ nhằm mở rộng hoạt động CVTD chi nhánh - Có kế hoạch hoạt động hợp lí, đưa định hướng chiến lược thị trường, khách hàng cho chi nhánh - Tăng cường cơng tác quản lí, giám sát hoạt động chi nhánh Tổ chức thường xuyên đợt tra, kiểm tra, kiểm sốt - Có sách đào tạo nguồn nhân lực cho chi nhánh, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho chi nhánh 95 - Chuyển số cán có kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ chi nhánh - Hỗ trợ kinh phí cho chi nhánh xây dựng ổn định sở vật chất mở rộng thêm phòng làm việc, xây dựng thêm địa điểm giao dịch, trang bị thêm phương tiện vận chuyển - Cần nghiên cứu, bổ sung hồn thiện qui trình cho vay đặc biệt cho vay tiêu dùng cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, phù hợp với đối tượng cho vay 96 Kết luận chương Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng yêu cầu cần thiết, quan trọng để nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ với NHTM khác địa bàn Mức cho vay tiêu dùng chi nhánh chưa tương xứng với khả có chi nhánh tốc độ phát triển kinh tế quận mức độ tăng thu nhập người lao động Chi nhánh cần xem cho vay tiêu dùng chiến lược phát triển, cần có sách riêng để đẩy mạnh loại hình dịch vụ Khi cho vay tiêu dùng đẩy mạnh đến số đông công chúng điều kiện tiền đề quan trọng để phát triển loại hình dịch vụ khác phục vụ cá nhân Trên sở đó, luận văn mạnh dạn đưa số giải pháp có tính chất phù hợp với tình hình thực tiễn chi nhánh Những giải pháp hy vọng đóng góp phần cho q trình đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh đạt hiệu cao 97 KẾT LUẬN Phát triển cho vay tiêu dùng trở thành mục tiêu chiến lược mang tầm quan trọng ngân hàng thương mại điều kiện phát triển kinh tế Phát triển cho vay tiêu dùng tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng ngày tăng Mặt khác, phát triển cho vay tiêu dùng biện pháp hữu hiệu để phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng, xu tất yếu lợi ích thiết thực mà cho vay tiêu dùng mang lại Xét giác độ tài quản trị ngân hàng, cho vay tiêu dùng giúp đa dạng hóa hoạt động, hạn chế rủi ro cho ngân hàng Xét giác độ kinh tế xã hội, cho vay tiêu dùng kích thích sản xuất nước phát triển, cải thiện đời sống dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo ổn định trật tự xã hội Đó chưa kể đến việc dịch vụ với tiện ích tốn khơng dùng tiền mặt cải thiện môi trường tiêu dùng, xây dựng văn minh tốn, góp phần tạo sở để Việt Nam hòa nhập với cộng đồng phát triển quốc tế Mặc vay tiêu dùng NH No & PTNT quận Cẩm Lệ triển khai vào năm gần khẳng định vai trò tích cực khơng Ngân hàng, người tiêu dùng mà tồn kinh tế Nhận thức tầm quan trọng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng, năm qua, NH No & PTNT quận Cẩm Lệ tích cực thực biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng, khẳng định vai trò ngân hàng đa có chất lượng phục vụ hàng đầu Bước đầu hoạt động cho vay tiêu dùng đạt kết đáng khích lệ, đóng góp vào thành tích chung Ngân hàng năm gần Trên sở lý luận phân tích tổng hợp số liệu thống kê, xuất phát từ thực trạng hoạt động triển khai cho vay tiêu dùng NH No & PTNT quận 98 Cẩm Lệ, nội dung luận văn nêu lên hạn chế nguyên nhân tồn ảnh hưởng đến mức độ cho vay tiêu dùng chưa xứng với tiềm NH No & PTNT quận Cẩm Lệ, từ đưa số giải pháp cụ thể với hy vọng góp phần hồn thiện phát triển mảng cho vay tiêu dùng NH No & PTNT quận Cẩm Lệ, nâng cao lực cạnh tranh NH No & PTNT quận Cẩm Lệ giai đoạn Giải pháp đẩy mạnh cho vay tiêu dùng NH No & PTNT quận Cẩm Lệ đề tài không nội dung quan tâm nhiều người, đặc biệt trăn trở phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng Việt Nam Do tính chất phong phú lĩnh vực nghiên cứu nên nội dung luận văn nhiều khiếm khuyết hạn chế cần bổ sung Xin cám ơn tham gia đóng góp, chỉnh sửa Q thầy giáo để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu luận văn Em xin chân thành cảm ơn! 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ (2009-2011), Báo cáo tổng kết hoạt động qua năm (2009-2011) [2] TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Phương Dung (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Tài [3] Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài [4] Nguyễn Minh Kiều (2006), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê [5] Nguyễn Minh Kiều (2000), Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê [6] Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng (2010), Hướng dẫn quản lý sách tiền tệ đảm bảo hoạt động ngân hàng an tồn, hiệu quả, NXB Tài chính, Chi nhánh phía Nam [7] Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội [8] Quyết định 666/QĐ-HĐQT-TD Ho (2010), việc ban hành quy định cho vay khách hàng hệ thống ngân hàng No&PTNT Việt Nam [9] Sổ tay tín dụng Agribank [10] Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Hà Nội ... Chương GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .72 3.1 Định hướng đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ thời... vay tiêu dùng NHTM Chương : Thực trạng hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Chương : Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng. .. đẩy mạnh cho vay tiêu dùng nhằm đánh giá cách đầy đủ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, từ đưa giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận cẩm lệ thành phố đà nẵng , Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận cẩm lệ thành phố đà nẵng , DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 Hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM, 2 Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 1 Đặc điểm cơ bản của Chi nhánh ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến hoạt động CVTD, 2 Thực trạng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, 3 Đánh giá hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No&PTNT Quận Cẩm Lệ, Kết luận chương 3

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay