Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam CN quảng nam

87 6 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 08:59

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Anh Vũ ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng Ngân hàng Rủi ro tín dụng Ngân hàng .3 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.4 1.2 Những hậu từ rủi ro tín dụng 12 Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng: 14 1.2.1 Sự cần thiết phòng ngừa hạn chế RRTD hoạt động kinh doanh ngân hàng 14 1.2.2 Nội dung công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng quy trình nghiệp vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng 15 1.2.2.1 Các nội dung phòng ngừa rủi ro tín dụng: .15 1.2.2.2 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng: 15 1.2.2.3 Các nhân tố tác động tới hạn chế rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Một số mơ hình xếp hạng khách hàng 17 1.2.3.1 Mơ hình điểm số Z (Z – Credit scoring model) 17 1.2.3.4 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM 21 iii 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.2 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh VCB Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 .25 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 25 2.1.2.2 Hoạt động cho vay .26 2.1.2.3 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh VCB Quảng Nam 2006-2010.27 2.2 Thực trạng cơng tác Phòng ngừa hạn chế rủi ro Vietcombank Quảng Nam 29 2.2.1 Thực trạng cơng tác Phòng ngừa hạn chế rủi ro triển khai Vietcombank Quảng Nam 29 2.2.1.1 Quản trị rủi ro tín dụng .29 2.2.1.2 Quy trình đánh giá rủi ro tín dụng [7] 30 2.2.1.3 Thực trạng công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng triển khai thực NH TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 31 2.2.1.4 Áp dụng mơ hình chấm điểm khách hàng phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng[2] 31 2.2.1.5 Xây dựng hồn thiện cơng cụ quản lý rủi ro [2] 33 2.2.1.6 Biện pháp quản lý tiền vay khách hàng tương đối chặt chẽ 34 2.2.1.7 Tuân thủ qui định phân loại khoản nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng 35 2.2.2 Kết cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 35 2.3 Những tồn cơng tác phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam .37 2.3.1 Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội chưa phát huy tốt vai trò 37 2.3.2 Việc quản lý, kiểm tra, giám sát khoản vay lỏng lẻo, chưa kịp thời 38 2.3.3 Về tài sản đảm bảo .39 2.3.4 Về chất lượng cán 39 iv 2.4 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 40 2.4.1 Chưa có thơng tin ngành cách đẩy đủ, có hệ thống 40 2.4.2 Chất lượng thẩm định cho vay chưa đạt yêu cầu 41 2.4.3 Năng lực đội ngũ cán chưa đáp ứng với nhu cầu hội nhập .42 2.4.4 Rủi ro khâu giám sát tình hình SXKD, tình hình tài 44 2.4.5 Rủi ro công tác pháp chế .44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 Chương 347 GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CN QUẢNG NAM 47 3.1 Căn định hướng giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 47 3.1.1 Mục tiêu 47 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng hiệu tín dụng 47 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Quảng Nam giai đoạn thời gian tới 48 3.1.3.1 Thuận lợi 48 3.1.3.2 Khó khăn 49 3.2 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam- CN Quảng Nam 51 3.2.1 Tiếp tục cấu danh mục đầu tư tín dụng hợp lý theo sách tín dụng Ngân hàng .51 3.2.2 Tiếp tục quản lý chặt chẽ rủi ro toàn danh mục cho vay .52 3.2.3 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm trình tổ chức cho vay 53 3.2.4 Thực nghiêm túc qui định pháp luật, qui định bảo đảm tiền vay qui trình nghiệp vụ NH TMCP Ngoại thương Việt Nam 54 3.2.5 Tăng tỷ trọng cho vay có đảm bảo tài sản 55 3.3.6 Tăng cường quản lý tài sản đảm bảo 56 3.3.7 Nâng cao chất lượng quản trị điều hành 56 v 3.3.8 Nâng cao lực CBTD, CBTĐ 57 3.3.9 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 58 3.3.10 Đầu tư, hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin đồng bộ, đại 59 3.4 Một số kiến nghị với cấp quản lý vĩ mô Ngân hàng Nhà nước 59 3.4.1 Nâng cấp phát triển CIC, hồn thiện hệ thống thơng tin ngành ngân hàng 59 3.4.2 Tăng cường cơng tác quản lý nhà nước hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 60 3.4.3 Xây dựng hệ thống phân tích, xếp loại doanh nghiệp thống toàn ngành 61 3.4.4 Hoàn thiện quy chế phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng xử lý rủi ro 62 3.4.5 Sử dụng nghiệp vụ phái sinh để quản lý, phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng 62 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .67 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CBTĐ : Cán thẩm định CDS : Giao dịch hoán đổi rủi ro tín dụng (Credit default swap-CDS) CIC : Trung tâm Thông tin ứng dụng CN : Chi nhánh DN : Doanh nghiệp HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh KTKSNB : Kiểm tra kiểm soát nội NHNT : Ngân hàng Ngoại thương NHNN : Ngân hàng nhà nước NH TMCP : Ngân hàng Thương mại Cổ phần PGD : Phòng giao dịch RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo VCB : Vietcombank VND : Việt Nam đồng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Tình hình huy động vốn VCB Quảng Nam từ năm 2006-2010 Tình hình cho vay VCB Quảng Nam từ năm 2006-2010 Kết hoạt động kinh doanh VCB Quảng Nam từ năm 2006- 25 26 28 2010 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trước tình hình kinh tế nước bị suy giảm tác động khủng hoảng kinh tế, tài giới ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngành Ngân hàng Suy thoái kinh tế sụt giảm nhu cầu thị trường xuất Việt Nam dẫn đến nhu cầu vay vốn doanh nghiệp khơng cao, bên cạnh Ngân hàng thương mại chịu khống chế mức dư nợ tối đa Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhằm ổn định kinh tế Giảm tăng trưởng tín dụng đồng nghĩa với việc ngân hàng giảm bớt lợi nhuận từ hoạt động truyền thống chiếm tới 60-70% thu nhập tồn hệ thống Chính nhận thức vai trò quan trọng rủi ro hoạt động tín dụng, xác định nguyên nhân để đề biện pháp hiệu việc phòng ngừa hạn chế thấp rủi ro tín dụng vấn đề sống phát triển NHTM Việt Nam Nợ xấu bóng đè nặng lên NHTM Việt Nam Sau nhiều kiện đổ vỡ xảy cho ngành ngân hàng Nguyễn Thị Diệu Hiền (Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy Sản Bình An)… gần hàng loạt vụ lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng có khơng vụ giúp đỡ không nhỏ cán ngân hàng, chứng tỏ cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng chưa quan tâm mức Là người làm cơng tác tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam, thân muốn chia sẻ phần kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín dụng thời gian cơng tác, đóng góp vài giải pháp phòng ngừa chủ yếu nhằm giúp ngân hàng phát triển, hiệu quả, an toàn bền vững thời gian tới Vì vậy, việc chọn đề tài “Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam” cho luận văn tốt nghiệp cần thiết, với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng đề xuất số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam, góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt động tín dụng điều kiện hội nhập MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHTM - Phân tích tình hình kinh doanh biện pháp quản lý rủi ro tín dụng, từ nêu lên tồn nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam - Đề xuất số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn chủ yếu dựa vào phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp để nghiên cứu luận văn KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương, cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Chương 2: Thực trạng cơng tác Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 65 KẾT LUẬN Trước bối cảnh tình hình kinh tế nhiều bất ổn, với khủng hoảng tài tồn cầu dẫn đến suy sụp thị trường tài kinh tế nói chung phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng đến kinh tế nước Thị trường xuất bị thu hẹp, đầu tư trực tiếp gián tiếp bị suy giảm, cán cân toán trở nên xấu đi, doanh nghiệp vừa nhỏ chịu rủi ro cao, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, nhiều lao động việc làm, khoản nợ xấu Ngân hàng có dấu hiệu gia tăng… Để chủ động hạn chế tác động tiêu cực khủng hoảng kinh tế giới, suy thoái kinh tế tồn cầu Chính phủ thực sách tài tiền tệ linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhân dân sản xuất kinh doanh Tuy vậy, hẳn hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương nói riêng đứng trước khó khăn, thách thức lớn nhiều có nhiều biến động khó dự đốn trước Rủi ro tín dụng ln coi mối nguy hiểm lớn hoạt động NHTM giai đoạn Hoạt động kinh doanh chế thị trường doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phải chấp nhận rủi ro, không ngành kinh doanh chịu nhiều rủi ro ngân hàng Rủi ro tồn ngồi ý muốn người, thường gây hậu khó lường thực tế khơng thể loại trừ rủi ro khỏi môi trường kinh doanh mà phân tích, dự đốn, đo lường tìm ngun nhân, giải pháp phòng ngừa, hạn chế tác động rủi ro tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng, Luận văn sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam, mặt tồn cần khắc phục Từ đó, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam thời gian tới, dựa sở quan điểm 66 định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số nằm tầm định Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, tác giả đề xuất kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững Đề tài viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn cơng tác tín dụng tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi sai sót- hạn chế định, mong đóng góp ý kiến Thầy, Cơ anh, chị đồng nghiệp Qua xin chân thành cảm ơn Thầy TS Nguyễn Hòa Nhân, người tận tình hướng dẫn học viên hồn thành luận văn này./ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2006, năm 2007, năm 2008 năm 2009; 2010 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam [2] Các văn hành liên quan đến công tác tín dụng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam [3] PGS.TS Trần Huy Hoàng (chủ biên) (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại”, Nhà xuất lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh [4] PGS.TS Trần Huy Hồng (2009), “Phân loại nợ trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại”, Phát triển kinh tế, Số 22, tháng 4/2009 [5] Ngân hàng Nhà nước (2005), Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng”, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN ban hành [6] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Bản công bố thông tin, www.vietcombank.com.vn [7] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng [8] TS Nguyễn Trọng Tài (2008), “Phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại – kinh nghiệm vấn đền đặt Việt Nam”, Nghiên cứu kinh tế, số 361, tháng 6/2008 68 Phụ lục 1: Những dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp có tình hình SXKD, tình hình tài gặp khó khăn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Các dấu hiệu từ phía khách hàng 1.1 Dấu hiệu từ báo cáo tài Thơng tin tài nguồn thơng tin quan trọng, ban để nhận biết doanh nghiệp có dấu hiệu khó khăn Trong hợp đồng tín dụng ký kết với khách hàng quy định việc gửi báo cáo quý/năm CBTD cần giám sát thường xuyên, diễn biến hợp đồng khách hàng thơng qua báo cáo tài để bảo vệ quyền lợi ngân hàng, đặc biệt lưu ý đến nhân tố ảnh hưởng đến khả tốn (vốn chủ sở hữu, cơng nợ, hàng tồn kho) việc thực cam kết hợp đồng tín dụng 1.1.1 Bảng tổng kết tài sản: - Ngân hàng không nhận báo cáo tài kịp thời khách hàng trì hỗn việc nộp báo cáo tài - Số dư tiền mặt, tiền gửi khách hàng giảm đáng kể - Giá trị tuyệt đối tương đối khoản phải thu tăng cách đột biến - Hệ số toán ngắn hạn giảm - Tập trung đầu tư nhiều vào tài sản vơ hình - Các khoản dự trữ hàng tồn kho tăng mạnh - Xuất khoản chi phí chờ kết chuyển, phải thu khác, tài sản lưu động khác bất thường 1.1.2 Báo cáo lãi lỗ - Doanh số bán hàng giảm - Mức độ chênh lệch lớn tổng doanh thu doanh thu - Tỷ lệ phần trăm chi phí tổng doanh thu tăng lên/ mức lãi suất giảm - Doanh thu bán hàng tăng lợi nhuận giảm - Chi phí quản lý tăng khơng tương xứng với mức tăng doanh thu bán hàng - Xuất lỗ từ HĐKD lãi có tính chất tượng trưng 69 1.2 Dấu hiệu từ hoạt động kinh doanh - Thay đổi phạm vi kinh doanh - Khó khăn việc toán khoản nợ cho người bán (Thời gian chậm toán tiền hàng kéo dài) - Bố trí nhà máy thiết bị khơng hợp lý - Mất hay nhiều khách hàng có lực tài tốt nhà cung ứng - Giá trị đơn đặt hàng hợp đồng mua bán thay đổi đáng kể làm lực sản xuất hành - Thay thiết bị máy móc lỗi thời diễn chậm chạp - Hàng tồn kho có dấu hiệu chất lượng, hàng tồn kho với số lượng lớn cấu hàng tồn kho không phù hợp 1.3 Dấu hiệu từ giao dịch ngân hàng - Doanh số toán qua tài khoản ngân hàng giảm - Trông cậy nhiều vào khoản nợ ngắn hạn - Thời hạn đơn xin vay vốn theo mua thay đổi đáng kể - Xuất chủ nợ ngân hàng (ngân hàng khác, chủ nợ khác), đặc biệt chủ nợ nhận tài sản đảm bảo - Khó khăn toán nợ cho ngân hàng, phải gia hạn nợ 1.4 Dấu hiệu liên quan đến quản trị công ty - Thay đổi thái độ Ban lãnh đạo cơng ty - Có thái độ thiếu hợp tác với ngân hàng - Những nhân vật chủ chốt Ban lãnh đạo Công ty ốm chết - Có dấu hiệu nợ lương nhân viên/cơng nhân - Thay đổi tổ chức nhân sự/ người điều hành - Có dấu hiệu đồn kết nội - Lãnh đạo/ kế tốn trưởng cơng ty bị quan có thẩm quyền bắt/tạm giam liên quan đến hoạt động cơng ty Các dấu hiệu từ phía ngân hàng 70 - Khơng tn thủ quy trình cho vay - CBTD có mối quan hệ đặc biệt với khách hàng - Sự giám sát cấp quản lý thiếu sát - Khơng thể đánh giá xác/đánh giá cao/không quản lý chặt chẽ tài sản chấp - Đảo nợ - Người vay gây khó khăn cho việc kiểm tra tài sản chấp Dấu hiệu từ khoản vay - Hồ sơ vay thiếu chặt chẽ - Kế hoạch trả nợ nguồn trả nợ không hợp lý - Hạn mức tín dụng tăng quy mơ hoạt động khơng thay đổi - Vòng quay vốn tín dụng giảm - Vi phạm điều khoản hoạt động vay - Chậm toán tiền lãi đến hạn - Chấp nhận dễ dàng điều kiện ngân hàng đưa Các dấu hiệu khác - Thay đổi chế sách gây tác động với toàn ngành kinh doanh (thuế đất đai) - Ảnh hưởng sách bảo hộ quốc gia nhập hàng hóa thơng qua cơng cụ như: hàng rào thuế quan, quota (Hoa Kỳ, Châu Âu…) - Thay đổi giá thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến đầu sản phẩm mà ngân hàng đầu tư - Thiên tai ảnh hưởng đến HĐKD khách hàng 71 Phụ lục Bảng 2.3: Xếp loại doanh nghiệp NHTMCPNTVN Loại AA+: loại tối ưu Đặc điểm - Tình hình tài lành mạnh Mức độ rủi ro Thấp Điểm tín dụng tốt - Khả sinh lời tốt dành cho - Hoạt động đạt hiệu cao, ổn định khách hàng có chất - Năng lực cao quản trị lượng tín dụng tốt - Khả cạnh tranh vững vàng trước tác động môi trường kinh doanh độc quyền Nhà nước AA: Loại ưu - Đạo đức tính dụng cao - Tình hình tài lành mạnh Thấp dài - Khả sinh lời tốt hạn cao khách - Hoạt động hiệu ổn định hàng AA+ - Quản trị tốt - Triển vọng phát triển lâu dài - AA : Loại tốt - Đạo đức tín dụng tốt - Tình hình tài ổn định Thấp có hạn chế định - Hoạt động hiệu không ổn định khách hàng loại AA - Quản trị tốt - Triển vọng phát triển tốt + BB : Loại - Đạo đức tín dụng tốt - Tình hình tài ổn định Trung bình ngắn hạn có số hạn chế tài lực quản lý bị tác động mạnh điều kiện kinh tế, tài mơi trường kinh doanh - Hoạt động hiệu có hiệu 72 ngắn hạn BB: Loại trung bình - Tiềm lực tài trung bình, có Trung nguy tiềm ẩn bình, khả trả nợ gốc - Hoạt động kinh doanh tốt lãi tương lai dễ bị tổn thất đảm bảo biến động lớn kinh doanh khách hàng BB+ sức ép cạnh tranh sức ép từ - BB : Loại trung bình kinh tế nói chung - Khả tự chủ tài thấp, Cao, khả dòng tiền biến động theo chiều hướng tự chủ tài xấu thấp Ngân hàng - Hiệu hoạt động kinh doanh chưa có nguy không cao, chịu nhiều sức ép cạnh vốn tranh mạnh mẽ hơn, dễ bị tác động lâu dài lớn từ biến động kinh tế nhỏ khó khăn tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng không cải thiện CC : Loại trung - Năng lực tài yếu, bị thua lỗ Cao, mức cao + bình hay số năm tài chấp gần vật lộn để nhận được; xác suất trì khả sinh lời vi phạm hợp đồng - Hiệu hoạt động thấp, kết tín dụng cao, kinh doanh nhiều biến động khơng có - Năng lực quản lý biện pháp kịp thời, ngân hàng có nguy vốn CC: Loại yếu ngắn hạn - Năng lực tài kém, có nợ Rất cao, khả 73 hạn (dưới 90 ngày) trả nợ ngân hàng - Hiệu hoạt động thấp kém, - Năng lực quản lý biện pháp kịp thời, ngân hàng có nguy vốn - CC : Loại ngắn hạn - Năng lực tài yếu kém, có Rất cao, ngân hàng nợ hạn phải nhiều - Hiệu hoạt động thấp, bị thua thời gian công lỗ, khơng có triển vọng phục hồi C: Loại sức để thu hồi vốn - Năng lực quản lý cho vay - Các khách hàng bị thua lỗ kéo Đặc biệt cao, ngân dài, tài yếu kém, có nợ khó đòi, hàng lực quản lý thu hồi vốn vay Phụ lục 3: 74 Các nội dung phương án quản lý tiền vay, nguồn thu khách hàng vay vốn quy định Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam sau: Quản lý trước cho vay Đối với cho vay ngắn hạn Việc xem xét giải cho vay ngắn hạn chủ yếu dựa vào chứng từ liên quan đến việc toán chứng từ nhập khẩu, kế hoạch chi lương, bảng kê chứng từ vay vốn toán kỳ Đối với cho vay trung dài hạn Kiểm tra lại điều kiện mà HĐTD thông qua đầy đủ hay chưa, cần lưu ý: tỷ lệ vốn tham gia bên; vốn chủ sở hữu tham gia đến trước thời điểm giải ngân; điều kiện toán hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng; hạng mục giải ngân cần phù hợp với hạng mục đầu tư dự án trình HĐTD; tiến độ đầu tư, tình hình thực dự án, khối lượng nghiệm thu hoàn thành, tiến độ xây lắp, lắp đặt máy móc thiết bị; hồ sơ khác liên quan đến việc giải ngân Quản lý sau cho vay Đối với đơn vị Các khoản vay tốn tiền ngun vật liệu, bao bì thành phẩm gia cơng đơn vị chủ yếu tốn phương thức chuyển khoản qua ngân hàng Các khoản chi lương cho doanh nghiệp nhận nợ vay tiền mặt Tiền vay nhận từ ngân hàng nhập quỹ xuất chi lương cho cán công nhân viên Đơn vị có trách nhiệm phải cung cấp chứng từ liên quan đến việc sử dụng vốn vay CBTD tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay thực báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định sau: + Chậm ngày 10 hàng tháng đơn vị phải gửi cho SGDII báo cáo nhanh tình hình tài sản xuất kinh doanh tháng trước + Chậm 30 ngày sau kết thúc quý, đơn vị phải gửi cho SGDII báo cáo tài q trước đó, báo cáo tài phải có chi tiết nợ phải thu, phải trả hàng tồn kho đơn vị thực báo cáo tài hàng tháng, quý 75 + Chậm 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, đơn vị phải gửi cho SGDII báo cáo toán năm trước (bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ) + Chậm 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, đơn vị phải gửi cho SGDII báo cáo tốn có kiểm tốn năm trước  Đối với ngân hàng  Kiểm tra sử dụng vốn vay cân đối nợ vay - Thời gian kiểm tra: chậm ngày làm việc giải ngân tiền mặt, 10 ngày làm việc ngân chuyển khoản - Kiểm tra đối chiếu chứng từ thu chi tiền mặt - Kiểm tra nguyên vật liệu nhập kho  Thu nợ, lãi vay - Lãi vay phát sinh thu vào ngày 25 tháng từ tài khoản tiền gửi doanh nghiệp Nếu gần đến ngày thu lãi mà tài khoản tiền gửi doanh nghiệp không đủ trả lãi đơn đốc doanh nghiệp huy động nguồn tiền, kể chuyển khoản nộp tiền mặt để trả lãi vay ngân hàng - Vào đầu ngày thu CBTD gửi thông báo số lãi phải thu khách hàng cho giao dịch viên quản lý tài khoản khách hàng để đảm bảo trì tài khoản có đủ số dư thu lãi vào cuối ngày - CBTD đơn đốc đơn vị tốn nợ kỳ hạn quy định giấy nhận nợ (có thơng báo nợ đến hạn cho đơn vị tối thiếu ngày trước đến hạn) - Nguồn trả nợ liền vay từ nguồn thu tiền bán hàng (doanh thu nước doanh thu xuất khẩu), khấu hao, lợi nhuận, nguồn thu hợp pháp khác  Cơ cấu thực trả nợ Trường hợp đến kỳ hạn trả nợ mà doanh nghiệp chưa có nguồn thu nguồn thu chưa kịp để toán nợ vay hạn doanh nghiệp có cơng văn hạn nợ sau nhận công văn đề nghị doanh nghiệp CBTD thực công việc sau: + Có biên làm việc với đơn vị nêu rõ nguyên nhân phải gia hạn, nguồn trả nợ + Kiểm tra thực tế hàng tồn kho 76 + Có biên đối chiếu công nợ (trường hợp gia hạn ngày) + Phân tích đảm bảo nợ vay thực tờ trình gia hạn nợ trình lãnh đạo phòng Ban Giám đốc phê duyệt  Xử lý tài sản đảm bảo nợ vay Trường hợp gia hạn nhiều lần mà doanh nghiệp không toán nợ đến hạn theo quy định phải chuyển sang nợ hạn CBTD trình Ban Giám đốc lộ trình thu nợ phương án xử lý TSĐB để thu hồi nợ 77 Phụ lục 4: Giao dịch hốn đổi rủi ro tín dụng (Credit default swap – CDS) Việt Nam nên có cấu trúc sau: - Phạm vi đối tượng áp dụng: Giao dịch hốn đổi rủi ro tín dụng nên thực định chế tài định chế phi tài hoạt động Việt Nam (Công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư…) - Mục đích giao dịch: - Bảo hiểm rủi ro tín dụng - Bảo hiểm sản phẩm phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh - Mặc dù đầu làm gia tănng tính khoản sản phẩm mục đích giao dịch hoạt động khó kiểm sốt, kinh nghiệm điều hành phủ hạn chế nên trước mắt không nên đưa hoạt động vào - Quy trình giao dịch: Khách hàng Ngân hàng A Chọn lọc khoản vay Ngân hàng B + Bước 1: Ngân hàng A tiến hành cho vay khách hàng theo quy trình tín dụng + Bước 2: Ngân hàng A tiến hành chọn lọc khoản vay cần mua bảo hiểm danh mục cho vay 78 + Bước 3: Chọn lựa người bán bảo hiểm, nên chọn ngân hàng có uy tín, dịch vụ khách hàng tốt, có kinh nghiệm việc cung cấp sản phẩm + Bước 4: Ngân hàng B sau xem xét khoản vay có nằm danh mục phát hành CDS khơng soạn thảo hợp đồng để phát hành CDS Hợp đồng CDS nên theo chuẩn quốc tế Hiện ISDA cung cấp mẫu hợp đồng chuẩn cho sản phẩm phẩm + Bước : Định kỳ ngân hàng A tiến hành trả phí cho ngân hàng B Thời hạn trả phí dựa thỏa thuận hai bên phải ghi vào hợp đồng Mức phí phải dựa vào xác xuất xảy rủi ro Nếu khơng có kiện tín dụng xảy tiến hành liên tục hết thời hạn hợp đồng Nếu kiện tín dụng xảy ra, việc trả phí ngừng lại, chuyển sang bước + Bước 6: Ngân hàng B thực - Phí định kỳ Hiện cơng thức định giá phí phức tạp Người bán bảo hiêu phải đưa mức phí phù hợp với khả khách hàng, không nên cao, không nên thấp, thấp ảnh hưởng đến lợi nhuận khả thua lỗ kiện tín dụng xảy Mức phí tính theo ty lệ phần trăm giá trị CDS nên quy định có khoảng dao động thấp cao Tùy theo xác xuất xảy kiện tín dụng, mối quan hệ TCTD để thỏa thuận mức phí - Kỳ hạn CDS: Kỳ hạn DCS thông thường áp dụng giới từ đến 10 năm Tuy nhiên, kỳ hạn năm phổ biến Việc phát triển kỳ hạn Việt Nam nên theo thông lệ quốc tế, riêng CDS gắn với rủi ro tín dụng phủ Việt Nam nên có kỳ hạn dài Đối với CDS gắn với kiện tín dụng doanh nghiệp nên áp dụng kỳ hạn năm Điều vừa đáp ứng tính khoản CDS, vừa dễ dàng hạch toán phù hợp với chuẩn quốc tế 79 Đối với CDS có kiện tín dụng gắn với phu Việt Nam kỳ hạn dài hơn, từ 10 đến 20 năm Sự ổn định trị tiềm phát triển kinh tế nâng cao mức xếp hạng tín nhiệm Việt Nam Hơn nữa, việc cho phủ Việt Nam vay với kỳ hạn để đầu tư vào dự án cơng cộng, có quy mơ lớn có tác dụng hỗ trợ, giúp đỡ khó khăn vốn nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa ... phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng Ngân hàng Rủi ro tín dụng. .. TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CN QUẢNG NAM 47 3.1 Căn định hướng giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam 47 3.1.1... luận Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Chương 2: Thực trạng cơng tác Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nhằm phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam CN quảng nam , Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam CN quảng nam , TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, 1 Tín dụng Ngân hàng và Rủi ro tín dụng Ngân hàng, *Biểu hiện rủi ro tín dụng, b. Nhân tố thuộc về khách hàng, RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM, 1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam, 2 Thực trạng công tác Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Vietcombank Quảng Nam, Khoản tín dụng sau khi được người có thẩm quyền phê duyệt sẽ được bộ phận quản lý rủi ro giám sát tùy thuộc vào mức độ rủi ro của khoản tín dụng đó, trong suốt quá trình đàm phán ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo, hoàn thiện hồ sơ tín dụng và nhập và, 3 Những tồn tại trong công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam, Việc quản lý khách hàng, kiểm tra, giám sát khoản vay hết sức lỏng lẻo, thực hiện việc kiểm soát sau giải ngân chưa được thường xuyên, còn mang tính hình thức nên kết quả kiểm tra chưa đủ cơ sở để khẳng định khách hàng đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, th, 4 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam, Rủi ro trong khâu thẩm định khách hàng, dự án, khoản vay, GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-, 1 Căn cứ định hướng giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam., 2 Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam- CN Quảng Nam, Tăng cường giám sát sử dụng vốn vay và các luồng tiền thanh toán của khách hàng, 4 Một số kiến nghị với cấp quản lý vĩ mô và Ngân hàng Nhà nước, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay