Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện tây giang, tỉnh quảng nam

106 12 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 08:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH MÂY PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG, NĂM 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH MÂY PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hiệp ĐÀ NẴNG, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Phát triển Bảo hiểm hội tự nguyện địa bàn huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu tơi thực Luận văn hồn thành dựa q trình học tập, nghiên cứu thân hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Hiệp Các số liệu, kết nêu luận văn thu thập từ nguồn thân thực phân tích, tổng hợp Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Quảng Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Mây MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Những đóng góp đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN 10 1.1.1 Tổng quan bảo hiểm hội 10 1.1.2 Khái niệm đặc điểm BHXH tự nguyện 13 1.1.3 Những quy định chế độ bảo hiểm hội tự nguyện Việt Nam 14 1.1.4 Các nguyên tắc bảo hiểm hội tự nguyện 16 1.2 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN 19 1.2.1 Phát triển 19 1.2.2 Phát triển bảo hiểm hội tự nguyện 20 1.3 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN (BHXHTN) 21 1.3.1 Phát triển số lượng 21 1.3.2 Phát triển chất lượng BHXH TN 22 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN 25 1.4.1 Hệ thống luật pháp sách bảo hiểm hội 25 1.4.2 Nhận thức người dân 26 1.4.3 Nhân tố phát triển kinh tế 26 1.4.4 Nhân tố thu nhập 27 1.4.5 Thực sách BHXH 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 31 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN TÂY GIANG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN 31 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 31 2.1.2 Đặc điểm kinh tế hội: 32 2.1.3 Nhận thức người dân khả thu nhập 35 2.1.4 Thực sách bảo hiểm hội 37 2.2 THỰC TRANG PHÁT TRIỂN BHXH TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 38 2.2.1 Thực trạng phát triển số lượng BHXHTN 38 2.2.2 Thực trạng phát triển chất lượng BHXH TN huyện Tây Giang 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 54 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 54 3.1.1 Định hướng phát triển ngành BHXH 54 3.1.2 Quan điểm chung phát triển bảo hiểm hội tự nguyện người lao động 54 3.1.3 Mục tiêu phát triển bảo hiểm hội tự nguyện cho NLĐ huyện Tây Giang 55 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 57 3.2.1 Nhóm giải pháp chế sách 57 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực 63 3.2.3 Giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT 73 3.2.4 Giải pháp thực đối tượng thụ hưởng 74 3.3 CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC THI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BHXH TỰ NGUYỆN CHO NGƯỜI DÂN 75 3.3.1 Nhóm điều kiện pháp lý 75 3.3.2 Nhóm điều kiện kinh tế 76 3.3.3 Nhóm điều kiện tổ chức quản lý cán 76 3.4 CÁC KIẾN NGHỊ 77 KẾT LUẬN 79 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASXH : An sinh hội BHXH : Bảo hiểm hội BHXH TN : Bảo hiểm hội tự nguyện BHYT : Bảo hiểm y tế BNN : Bệnh nghề nghiệp NLĐ : Người lao động TNLĐ : Tai nạn lao động DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9A 2.10 2.11 Tình hình dân số huyện Tây Giang (2012- 2016) Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên huyện Tây Giang (2012- 2016) Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên huyện Tây Giang (2012- 2016) Số thu tốc độ tăng số thu BHXH BHXH tự nguyện địa bàn huyện Tây Giang Số lượng người tốc độ tăng số lượng người tham gia BHXH BHXH tự nguyện địa bàn huyện Tây Giang Số lượng tham gia BHXH tự nguyện nông dân địa bàn huyện Tây Giang Kết khảo sát Nhu cầu tham gia BHXHTN người dân Kinh phí tuyên truyền BHXH tỉnh Quảng Nam giao tình hình sử dụng kinh BHXH huyện Tây Giang Đánh giá chất lượng dịch vụ cho đối tượng BHXH tự nguyện Đánh giá thời gian phương thức đóng sách BHXH tự nguyện Kết khảo sát tổ chức thực sách bảo hiểm hội tự nguyện BHXH tự nguyện Kết khảo sát mức độ hấp dẫn sách BHXH tự nguyện Trang 33 34 34 39 40 41 43 45 47 49 50 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hội đại, quốc gia, mặt nỗ lực hướng vào phát huy nguồn lực, nguồn nhân lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả cạnh tranh kinh tế, tạo bước phát triển bền vững ngày phồn vinh cho đất nước; mặt khác, không ngừng hoàn thiện hệ thống (an sinh hội) ASXH, trước hết bảo hiểm hội (BHXH) để giúp cho người, người lao động có khả chống đỡ với rủi ro hội, đặc biệt rủi ro kinh tế thị trường rủi ro hội khác Kinh tế ngày phát triển theo hướng thị trường, ASXH phải đảm bảo tốt Vấn đề an sinh hội xem tảng vững cho phát triển kinh tế ổn định hội quốc gia giới Với cách trụ cột hệ thống sách an sinh hội, BHXH thực trở thành công cụ đắc lực hiệu giúp cho Nhà nước điều tiết hội kinh tế thị trường, gắn kết phát triển kinh tế với thực công bằng, tiến phát triển hội bền vững Tại Việt Nam, việc thực BHXH cho người lao động thông qua việc mở rộng độ bao phủ nâng cao hiệu sách BHXH tự nguyện nhằm phát huy đầy đủ vai trò trụ cột BHXH, góp phần quan trọng khơng cho phát triển kinh tế mà nhằm mục tiêu ổn định hội an sinh cho người dân Tham gia BHXH TN, lao động tự có thu nhập thấp, khơng ổn định, hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm sống già Trên thực tế sau thời gian triển khai người lao động thực quan tâm tham gia loại hình bảo hiểm Điều lâu dài gây nên gánh nặng lớn cho sách an sinh hội, hàng trăm nghìn người lao động đến tuổi hưu mà khơng có lương hưu Do đó, việc đánh giá tình hình triển khai BHXHTN để khắc phục điểm yếu, phát huy yếu tố có lợi, đồng thời đề biện pháp nhằm cải thiện tình hình, thu hút người lao động tham gia cần thiết có vai trò quan trọng việc hồn thiện hệ thống an sinh hội nước ta Huyện Tây Giang có 10 xã, có biên giới giáp với nước bạn Lào Dân số huyện khoảng 17.780 người, cư dân sinh sống chủ yếu dân tộc C’tu (chiếm 93%), lại dân tộc Kinh lên công tác và ̀ buôn bán Bảo hiểm hội tự nguyện đời từ năm 2008, mở hội cho người lao động hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm sống họ già Tính ưu việt sách rõ Tuy nhiên, 10 năm trôi qua số lượng người tham gia bảo hiểm hội tự nguyện huyện Tây Giang hạn chế (tháng 12 năm 2016 315 người) số lượng người lao động tham gia chưa xứng với kỳ vọng tiềm năng, nhiều người dân chưa tiếp cận với thông tin bảo hiểm hội tự nguyện Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu người có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu; số người tham gia BHXH tự nguyện hạn chế, hàng năm phát triển chậm Từ lý trên, tác giả chọn đề tài "Phát triển Bảo hiểm hội tự nguyện địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam" để nghiên cứu thực trạng vấn đề đưa giải pháp góp phần nâng cao hiệu sách an sinh hội huyện Tây Giang Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm hội tự nguyện địa bàn huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam Để đạt mục tiêu này, đề tài xác định triển khai nhiệm vụ sau: TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bảo hiểm hội Việt Nam (2017), Công văn số 1612/BHXH-TT ngày 19/5/2017về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến sách BHXH, BHYT [2] Bảo hiểm hội Việt Nam (2017), Công văn số 1856/BHXH-KHĐT ngày 19/5/2017 việc hướng dẫn tổ chức thực dự toán chi KCB BHYT năm 2017 [3] BHXH Quảng Nam, Báo cáo năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 [4] BHXH Việt Nam (2016), Quyết định số 3588/QĐ-BHXH ngày 21/12/2016 ban hành quy trình lập, phân bổ giao dự toán thu, chi chế độ BHXH, BHYT, BHTN chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm [5] Bộ Chính trị (2012), Nghị số 21-ND/TW ngày 22/11/2012 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác BHXH, BHYT giai đoạn [6] Cục thống kê Quảng Nam (2016), Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam 2015, Nxb Thống Kê Hà Nội [7] Hỏi đáp sách Bảo hiểm hội (2009), Bảo hiểm hội Việt Nam, NXB Lao động – Hội, Hà Nội [8] Hồ Chí Minh (2002), Hồ Chí Minh tồn tập Tập 05 (162), Nxb Chính trị Quốc Gia Hà Nội [9] Lê Thị Thu Hương (2007), Bảo hiểm hội tự nguyện số vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng, Luận văn Thạc sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội 104 tr [10] Vương Đình Huệ (2014), Hội thảo khoa học Bảo hiểm hội Việt Nam năm đổi Phát triển, Tổ chức ngày 19 tháng năm 2014 Hà Nội [11] Trần Quang Hùng (1993), Đổi sách bảo hiểm hội cho người lao động thành phần kinh tế Việt Nam, Đề tài cấp nhà nước KX.04.05.02 [12] Trần Quang Hùng Mạc Văn Tiến (1998), Đổi sách bảo hiểm hội người lao động, NXB Chính trị Quốc gia [13] PGS.TS Nguyễn Hữu Hải (2010), Giáo trình lý luận hành Nhà nước, Hà Nội [14] Phạm Thị Định, Nguyễn Văn Định (2015), Giáo trình Kinh tế Bảo hiểm, Đại học kinh tế Quốc Dân [15] Mạc Văn Tiến (2005), Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm hội vấn đề đặt ra, An sinh hội phát triển nhân lực NXB Lao động - Hội [16] Trần Văn Toàn (2012), Tham gia BHXH tự nguyện ngừng tham gia bảo hiểm hội bắt buộc, Truy cập ngày 5/4/2012 từ http://baodientu.chinhphu.vn/Huong-dan-chinh-sach-phapluat/Tham-gia-BHXH-tu-nguyen-khi-ngung-tham-gia-BHXH-batbuoc/133911.vgp [17] Phạm Đỗ Nhật Tân (2014a), “Đề xuất hồn thiện sách bảo hiểm hội tự nguyện”, Tạp chí Bảo hiểm hội Số 256 tr 16-18 [18] Nguyễn Xuân Vinh (2010), Kinh nghiệm quản lý bảo hiểm hội nước vận dụng vào Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ [19] Đỗ Văn Quân (2008), Bảo đảm an sinh hội cho nông dân Một số vấn đề hội cấp bách nước ta nay, Tạp chí Bảo hiểm hội, Số tháng 7/2008 tr.15-18 [20] Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/07/2013 Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013 -2020 [21] Tỉnh ủy Quảng Nam (2013), Chương trình số 23-CTr/TU ngày 05/3/2013 việc thực Nghị số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 [22] TS Dương Văn Thắng (2014), Đổi phát triển Bảo hiểm hội Việt Nam, NXB Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội [23] TS Lê Bảo (2016), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [24] Cục thống kê Quảng Nam, http://qso.gov.vn/ [25] Tạp chí Bảo hiểm hội, http://www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn/ BAI HOC DA NANG · TRU'ONG DAI HOC KINH TE S6: 2,/ ,:,5 /QD-BHKT CONG HOA Xi-\ HOI CHU NGHIA VIET NAM D9c l�p - Tv: - H�nh phuc fJa N6ng, g thang -12 nam iO ft QUYETDlNH yg vi�c giao a� tai va phan c6ng ngll'O'i htr&ng d�n lu�n van th�c si HIEU KINH TE HOC TRUONG TRUONG DAI Can cu Nghi dinh s6 32/CP 04 thang nam 1994 cua Chinh phu v§ vi�c l�p D?i h9c Ba N�ng va cac Truang thuc,k D?i h9c Ba N�ng; Can cu Thong tu s6 08/2014/TT-BGDDT 20 thang nam 2014 cua B9 truang B9 Giao dvc va Dao t?O v§ vi�c ban hanh Quy ch§ t6 chuc va ho?t d9ng cua d �� , r - •' t \ , , ,- - ,, (' p ·e;,�o····· \�($·�····�· � 4\8t····c_\a�·'7l ;,avt::i······e,�·:··········· -tcs· ··· ·· ·· .,, -j -J \ � �.h� �¥ .�� .) .��"13·····�� � : I ···"·································································································· ; ···································· ·=····16�···4�·····\R�···l'::-u·�······························ "\ r-\ ' .� cf.-:�� � J( '1� � e.&n c_,�.\1)-S �.½., ············································································: :.:.:············,···················r ········· ··· ··········································"· c) Chu ttch H9i a6ng uy quyJn cha Thu ky kidm tra va ky vaa baa caa giczi trinh chinh sua luc;in van (ar5i vai truong h9'p Chu ttch a ngaai DHDN) d) Didm aanh gia: , , /1 - , I f"' ' • Bang so: '-0 S Bang chfr: lI A.\1\0.1 15 H9c vien phat biĐu y ki@n 16 Chu tich Hi suy va khao sat diSu tra ch9n m�u Phuang phap nghien cuu dam bao tinh khoa h9c ct€ d�t GUQ'C m1_1c dich dS Cac phuang phap nghien CU'U ma tac gia da SU d1_1ng dam bao GQ tin c�y d€ thlJC hi�n vi�c nghien CUU S6 li�u sa c§.p: Su d1.1ng bang cau hoi vS vi�c thµc hi�n dich Vl_l BHXH tµ ; nguy�n cho nguoi dan d€ khao sat m(>t s6 xa tren dia ban huy�n S6 li�u thu c§.p: tu ngu6n s6 li�u th6ng ke cua Bao hi€m xa h(>i tinh Quang Nam, Bao hi€m xa h(>i huy�n Tay Giang, Chi cvc Th6ng ke huy�n Tay Giang 2.6 V� k�t qua nghien CU'U Va ban lu�n: v'e k�t qua nghien cuu, tac gia lu�n van da d�t duqc nhfrng cong chu y€u sau day: d Chuo·ng lu�n van da h� th6ng h6a ca sa ly lu�n v'e phat tri6n bao hi€m xa h(>i w nguy�n Tac gia lu�n van da neu T6ng quan v'e bao hi6m xa h(>i, Khai ni�m va dc dim cua BHXH tà nguyn; Ban chĐ.t va dc trung cua BHXH tµ nguy�n; Nhfrng quy dinh ca ban v'e ch€ d(> bao hi€m xa h(>i tµ nguy�n a Vi�t Nam; Cac nguyen tic cua baa hi€m xa h9i n,r nguy�n; Phat tri€n; Phat tri€n baa hi€m xa h9i t1,r nguy�n Lu�n van da lam r5 n9i dung phat tri€n ba? hi€m xa h9i tv nguy�n tren cac khia C9-nh Phat trien v€ s6 luqng, Phat tri€n v€ ch�t luqng; Phat triSn v€ ca c�u Tac gia lu�n van cilng c1a lam r5 cac nhan t6 anh huang den phat triSn baa hiSm xa h9i 11,f nguy�n nhu H� th6ng lu�t phap va chinh sach v€ baa hiSm xa h9i, Nh�n thuc cua nguo·i dan; Nhan t6 v€ phat trien kinh te; Nhan t6 v€ thu nh�p; ThS che t6 chuc b9 may va can b9 Trang chuang th1,rc tr�ng phat tri€n baa hi€m xa h9i t\t nguy�n tren dia ban d m1,1c 2.1 tac gia da trinh bay di€u B�c di€m t1,r nhien va B�c di6m xa h9i anh huang t&i phat triSn baa hi€m xa h9i n,r nguy�n d lll\lC 2.2 Lu�n van da huy�n Tay Giang phan tich th1,rc tr�ng phat triSn baa hi€m xa h9i 11,f nguy�n tren dia ban huy�n Tay Giang Tren ca SO' phan tich lu�n van da danh gia nhfrng m�t cong, h9-n che va nguyen nhan cua cac m�t h�n che trang thai gian qua d chuang cua lu�n van, tac gia da nghien cuu can cu cte dua giai phap phat tri€n bao hiSm xa h9i tv nguy�n g6m Binh hu&ng phat tri€n cua nganh BHXH Quan di€m chung v€ phat tri€n bao hi€m xa h9i ti; nguy�n d6i v&i ngucJi laa d(mg; M\lc tieu phat tri€n baa hi€m xa h9i tv nguy�n cha NLB t�i huy�n Tay Giang Lu�n van da ct� xuit nhom giai phap nhim phat tri€n baa hiSm xa hoi u.r nguy�n va_ cac ai€u ki�n th1,rc thi giai phap phat tri€n dich V\l bhxh UJ nguy�n cho nong dan 2.7 v� phftn k�t lu�n: Cac ket lu�n duqc rut tir cac ket qua nghien cuu cua d€ tai 2.8 v� dong g6p m6i (n�u c6): G6p ph§.n lam r5 ca sa ly lu�n v€ vi�c phat tri€n dich V1:1 BHXH t1,r nguy�n Phan tich r5 tinh hinh BHXH t1J nguy�n cha d6i tuqng la nguo·i dan, tim nhfrng v�n d€ h�n che trang phat tri€n baa hi€m xa h9i 11,r nguy�n tren dia ban huy¢n Tay Giang f)€ xuit nhfrng giai phap phat triSn BHXH 11,f nguy�n nhim dap l'.rng cang t6t han d6i tuqng tham gia dich V1:1 BHXH thai gian t&i tren 1dia ban huy�n Tay Giang Nhfi:ng hl;ln ch� cua lu�n van: Trang ph§.n ma d§.u nen viet l�i: Tinh dp thiet cua de tai; B6i tuqng, plwm vi nghien cuu; Phuang phap nghien cuu (c6 s1,r nh§.m l�n gifra thu c�p va so· dp, giai thich r5 phuang phap di€u tra khaa sat, Bang h6i di€u tra khaa sat thiet ke thiJu khaa l19c) M\lC T6ng quan tai li�u nghien cuu nen viet C\l thS han va phu hqp vo-i qui dinh Trang chuong lll\lC 1.3 Ni dung phan tich va phe phan tai li�u t6ng quan 2.4 V� CO' SO' ly thuy�t: Nhin chung, cac ca s& ly thuy6t trinh bay a chuang c6 lien quan d6n chu d€ va n(>i dung nghien cuu 2.5 V� phlfO'Ilg phap nghien CU'U: PhuO'Ilg phap nghien cuu tuO'Ilg d6i phu hc;rp v6i chu d€/v§.n d€ nghien cuu a g6c d(> ti6p c�n dinh tinh Su d1=1ng phuO'Ilg phap di€u tra bfulg bang hoi kha phu hQ'P v6i chu d€ nghien cuu 2.6 V� k�t qua nghien CU'U Va ban luin: Nhin chung, k6t qua nghien cuu dam bao tinh tin c�y, barn sat ffi\lC tieu da d�t 2.7 V� phftn k�t luin: Phfin k6t lu�n cua lu�n van da mo ta du9c nhung di�m chinh cua lu�n van 2.8 v� dong g6p m6'i (n�u c6): Lu�n van da h� th6ng h6a dugc mp vJ Phong Dao tqo: Gidy xac nhqn n(>p hru chidu /uqn van, ban Btin gitii trinh szra chira kem theo trang thong tin /uqn an ad haem thu t7:1c xet 161 nghi¢p huy�n Tay Giang Mvc 2.2 Tht,rc tr:;mg phat Ba phan tich va silp x�p l?i tri�n BHXH TN tren dia theo dung tieu chi ban huy�n Tay Giang Ba b6 sung va sap xep cac nh6m giai phap cho hqp ly Chuong Giai phap hon v&i mvc tieu nghien cuu cua d� tai Trang 38 dSn trang 51 Trang 56 dSn trang 72 Da Nang, 21 thang 09 niim 2018 HQC vien Nguy�n Thi Thanh May Xac nhin ciia Ngtrcri hmrng d§n khoa hQc Nguai hu&ng dftn khoa h9c d6ng y v&i giai trinh chinh sua cua h9c vien: Chu tjch Hqi dfing danh gia luin van Khoa Quan ly chuyen nganh da ki�m tra va xac nhin: -� Lu(in van GU(YC trinh bay theo dung quy ajnh vJ hinh thuc va da ilu(Yc chinh sita theo kit lu(in cita H(>i i16ng � lS.N� 11: 1� y.u _ Ghi chu: ) Mdu EJT-ThS-LV17 - Ban giai trinh chinh sfra luqn van se au(Jc kem cu6n lwJn van ad 111Jp luu chidu a Thu vi¢n - Sau ail n¢p hru chidu, H9c vien n¢p vii Phong Dao tqo: Gidy xac nhijn n¢p hnt chidu luqn van, ban Ban giai trinh sira chiJa kem theo /rang thong tin !uqn an ad /10011 thu ti,tc xet 161 nghi¢p ... định chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện Việt Nam 14 1.1.4 Các nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện 16 1.2 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Xà HỘI TỰ NGUYỆN 19 1.2.1 Phát triển ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Xà HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 31 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN TÂY GIANG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM Xà HỘI TỰ NGUYỆN 31 2.1.1... triển bảo hiểm xã hội tự nguyện người lao động 54 3.1.3 Mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho NLĐ huyện Tây Giang 55 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện tây giang, tỉnh quảng nam , Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện tây giang, tỉnh quảng nam , Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG, 1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN TÂY GIANG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, Số thu BHXHTN ngày càng tăng của người dân đang tham gia đóng BHXHTN để hưởng khi về già cũng ngày một tăng. Chọn mức đóng trung bình đóng BHXHTN của người dân hiện nay cũng cao hơn mức lương tối thiểu chung của nhà nước quy định., GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG, Các cấp, các ngành mà đặc biệt là cơ quan BHXH huyện và Hội nông dân huỵên cần phải phối hợp thật tốt để tác động đến người lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH TN; Bởi vì, người dân trên địa bàn huyện là người trực tiếp thụ hưởng chính sách ..., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay