Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh kon tum

103 20 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 08:08

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phát triển kinh tế nhân chủ trương lớn Đảng Nhà nước Những năm gần đây, kinh tế nhân có tiến vượt bậc nguồn lực to lớn thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển Tỉnh Kon Tum, trình xây dựng phát triển kinh tế ý đến phát triển kinh tế nhân đạt thành tựu định Đã huy động nhiều nguồn lực đầu vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, trì phát triển ngành nghề truyền thống, hổ trợ, bổ sung cho kinh tế Nhà nước, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tạo nhiều sản phẩm, hàng hóa, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách Nhà nước Tuy nhiên, kinh tế nhân Kon Tum chưa khai thác thỏa đáng Vì việc tìm kiếm giải pháp để phát triển mạnh phận kinh tế nhân yêu cầu thiết Với lý đó, em chọn đề tài “ Phát triển kinh tế nhân địa bàn tỉnh Kon Tum” làm định hướng nghiên cứu cho luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa mặt lý luận vấn đề liên qua đến phát triển kinh tế nhân - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế nhân tỉnh Kon Tum thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nhân tỉnh Kon Tum thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến việc phát triển kinh tế nhân tỉnh Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung phát triển kinh tế nhân tỉnh Kon Tum thơng qua loại hình doanh nghiệp nhân, cụ thể: doanh nghiệp nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần + Về không gian: nội dung nghiên cứu địa bàn tỉnh Kon Tum + Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm trước mắt Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp vật biện chứng - Phương pháp vật lịch sử - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp thống kê điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp - Các phương pháp nghiên cứu khác Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm có 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận KTTN phát triển KTTN Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế nhân tỉnh Kon Tum thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế nhân thời gian đến địa bàn tỉnh Kon Tum CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ NHÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 1.1 KINH TẾ NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ 1.1.1 Khái niệm kinh tế nhân Khái niệm kinh tế nhân hay khu vực kinh tế nhân có nhiều ý kiến chưa đồng Ở nhiều nước, thuật ngữ kinh tế nhân sử dụng để phân biệt với kinh tế Nhà Nước Ở Việt Nam nhiều quan điểm khác kinh tế nhân Một số người coi kinh tế nhân gồm doanh nghiệp nhân nước doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi Việc hiểu khu vực kinh tế nhân tạo sở để đánh giá hết tiềm khu vực kinh tế phát triển kinh tế Việt Nam, mặt khác lại gặp khó khăn thống kê, muốn tách bạch phần vốn góp Nhà nước cơng ty cổ phần doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp 100% vốn đầu nước Hiện nay, quan niệm nhiều người đồng tình nhất, nói đến kinh tế nhân thực chất nói đến phận kinh tế nhân, hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành dựa chế độ sở hữu nhân liệu sản xuất, lao động, sản phẩm làm ra, kết trình sản xuất thuộc nhân Kinh tế nhân Việt Nam bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ nhân Bản thân ủng hộ quan điểm [29,2] Kinh tế cá thể hiểu hình thức kinh tế hộ gia đình hay cá nhân hoạt động dựa quan hệ sở hữu nhân liệu sản xuất lao động hộ cá nhân đó, khơng thể th mướn lao động làm th Kinh tế tiểu chủ hiểu hình thức kinh tế chủ tổ chức, quản lý điều hành hoạt động dựa quan hệ sở hữu nhân liệu sản xuất sử dụng lao động làm thuê; qui mô vốn đầu lao động nhỏ hình thức doanh nghiệp nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần Kinh tế nhân, hình thức tổ chức sản xuất, hình thức doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần thành lập theo luật doanh nghiệp Trong luận văn tập trung nghiên cứu phát triển kinh tế nhân tỉnh Kon Tum thơng qua loại hình doanh nghiệp nhân, cụ thể: doanh nghiệp nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần 1.1.2 Các loại hình doanh nghiệp khu vực kinh tế nhân Theo Luật doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, thành lập đăng ký kinh doanh theo qui định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động sản xuất kinh doanh theo qui định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động sản xuất kinh doanh Các doanh nghiệp khu vực kinh tế nhân gồm: Doanh nghiệp nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, cụ thể: Doanh nghiệp nhân: doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp Chủ sở hữu doanh nghiệp nhânnhân Chủ doanh nghiệp nhân đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp nhân có tồn quyền định việc sử dụng thu nhập thuần( sau nộp thuế TNDN) Chủ doanh nghiệp nhân trực tiếp thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Trường hợp thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiêp, chủ doanh nghiệp nhân phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp [22,65] Do chủ sở hữu doanh nghiệp nên doanh nghiệp nhân hoàn toàn chủ động việc định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Chế độ trách nhiệm vô hạn chủ doanh nghiệp nhân tạo tin tưởng cho đối tác, khách hàng giúp cho doanh nghiệp chịu ràng buộc chặt chẽ bỡi pháp luật loại hình doanh nghiệp khác Tuy nhiên, khơng có cách pháp nhân nên mức độ rũi ro doanh nghiệp cao, chủ doanh nghiệp nhân phải chịu trách nhiệm toàn tài sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đầu vào doanh nghiệp Từ đặc điểm trên, nhận thấy doanh nghiệp nhân loại hình doanh nghiệp lựa chọn thời gian đến hạn chế tính rũi ro khơng đáp ứng xu hướng thay đổi kinh tế trình hội nhập quốc tế Công ty TNHH: doanh nghiệp khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp Thành viên cơng ty TNHH tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu một( hai) tối đa không vượt năm mươi Công ty TNHH có cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tuy nhiên, công ty TNHH không quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn [22,14] Cơng ty TNHH có 02 thành viên trở lên phải có hội đồng thành viên, chủ tịch thành viên, giám đốc Cơng ty TNHH có 11 thành viên phải có ban kiểm sốt Cơng ty TNHH loại hình doanh nghiệp phổ biến Việt Nam Hoạt động kinh doanh hình thức cơng ty TNHH đem lại cho nhà đầu nhiều lợi như: - Do có cách pháp nhân nên thành viên công ty chịu trách nhiệm hoạt động công ty phạm vi vốn góp vào cơng ty nên rũi ro cho người góp vốn; - Số lượng thành viên công ty TNHH không nhiều thành viên thường quen biết, tin cậy lẫn nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không phức tạp; - Chế độ chuyển nhượng vốn điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu dễ dàng kiểm soát việc thay đổi thành viên, hạn chế việc xâm nhập người lạ vào cơng ty Tuy nhiên, hình thức cơng ty TNHH có hạn chế định: - Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín công ty trước đối tác, bạn hàng phần ảnh hưởng; - Công ty TNHH chịu điều chỉnh chặt chẽ pháp luật doanh nghiệp nhân hay công ty hợp danh; - Việc huy động vốn công ty TNHH bị hạn chế khơng có quyền phát hành cổ phiếu Cơng ty cổ phần: doanh nghiệp, : - Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần - Cổ đông chịu trách nhiệm nợ khoản nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp - Cổ đơng có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết; - Cổ đơng tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu ba không hạn chế số lượng tối đa [22,36] Công ty cổ phần có cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khốn công chúng theo qui định pháp luật chứng khốn Cơng ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Giám đốc( Tổng giám đốc); cơng ty cổ phần có 11 cổ đơng phải có Ban kiểm sốt Do có đặc thù cơng ty cổ phần có lợi định là: - Chế độ trách nhiệm công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn, cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi vốn góp nên mức độ rũi ro cổ đông không cao; - Khả hoạt động công ty cổ phần rộng hầu hết lĩnh vực, ngành nghề; - Cơ cấu vốn công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện nhiều người góp vốn vào cơng ty; - Khả huy động vốn công ty cổ phần cao thông qua việc phát hành cổ phiếu cơng chúng, đặc điểm riêng có công ty cổ phần; - Việc chuyển nhượng vốn công ty cổ phần tương đối dể dàng, phạm vi đối tượng tham gia công ty cổ phần rộng, cán cơng chức có quyền mua cổ phiếu cơng ty cổ phần Bên cạnh lợi trên, loại hình cơng ty cổ phần có hạn chế định như: - Việc quản lý điều hành công ty cổ phần phức tạp số lượng cổ đơng cơng ty lớn, có nhiều người khơng quen biết chí phân hố nhóm cổ đơng đối kháng lợi ích; - Việc thành lập quản lý công ty cổ phần phức tạp loại hình cơng ty khác bị ràng buộc chặt chẽ bỡi qui định pháp luật, đặc biệt chế độ tài chính, kế tốn Như vậy, so với loại hình doanh nghiệp khác, cơng ty cổ phần loại hình doanh nghiệp có tính tổ chức xã hội hoá cao vốn hoạt động Việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước bắt đầu công việc kinh doanh quan trọng, có ảnh hưởng khơng nhỏ tới tồn phát triển doanh nghiệp Về bản, khác biệt tạo loại hình doanh nghiệp là: uy tín doanh nghiệp, khả huy động vốn, rũi ro đầu tư, tính phức tạp thủ tục chi phí thành lập doanh nghiệp, tổ chức quản lý doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò kinh tế nhân kinh tế - Huy động nhiều nguồn lực xã hội cho đầu vào sản xuất kinh doanh: Phát triển kinh tế nhân khai thác tận dụng có hiệu tiềm vốn, nguồn nguyên liệu địa phương Với lợi riêng có khu vực kinh tế nhân, phát triển kinh tế nhân tạo nguồn đầu quan trọng đóng góp vào q trình tăng trưởng phát triển kinh tế quốc dân; - Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động: Phát triển kinh tế nhân tạo việc làm cho lượng lớn lao động, đời sống góp phần vào việc ổn định kinh tế - xã hội Trong năm từ 2000 đến 2005, khu vực kinh tế nhân nước thu hút khoảng 1,6 đến triệu chỗ làm việc trở thành nơi thu hút lao động chủ yếu nước Doanh nghiệp nhân chủ yếu có quy mơ vừa nhỏ, doanh nghiệp nhân không phát triển mạnh mẽ thành thị, khu cơng nghiệp dễ thích nghi với điều kiện nơng thơn, nơi có nhiều lao động nhàn rỗi, giải việc làm, giảm thất nghiệp ; - Duy trì phát triển ngành nghề truyền thống: Kinh tế nhân góp phần trì phát triển ngành nghề truyền thống, qua sử dụng phát huy kinh nghiệp sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm quản lý sản xuất tích luỹ qua nhiều hệ, kết hợp tính truyền thống tính đại sản xuất Đặc điểm ngành nghề truyền thống gắn chặt với kinh tế cá thể thực tế chứng minh, kinh tế nhân phát triển ngành nghề truyền thống phát triển - Hỗ trợ, bổ sung cho khu vực kinh tế Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh: Kinh tế nhân giữ vai trò hỗ trợ, bổ sung cho khu vực kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước, tạo thành mối liên kết hợp tác, cạnh tranh để phát triển Vai trò hỗ trợ khơng tạo hàng hố đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà động lực để kinh tế Nhà nước thực tốt vai trò chủ đạo thơng qua cạnh tranh - Tạo nhiều sản phẩm, hàng hoá dịch vụ, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, tăng kinh ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách Nhà nước: Phát triển kinh tế nhân tạo nhiều sản phẩm, hàng hoá dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, góp phần bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát Khu vực kinh tế nhân mạnh việc huy động vốn, khai thác tiềm khác có hiệu quả, đóng góp ngày lớn cho ngân sách Nhà nước[23,1] Kinh tế nhân góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn Để cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, khơng thể khơng có doanh nghiệp quy mơ lớn, có nhiều vốn, kỹ thuật, công nghệ đại số ngành, nhằm tạo sức mạnh để cạnh tranh thị trường nước quốc tế Để làm 10 điều đó, cần tăng khả tích tụ tập trung vốn doanh nghiệp nhỏ vừa tạo điều kiện để vươn lên thành doanh nghiệp lớn Điều thực thơng qua phát triển kinh tế nhân Thực tế cho thấy, trình phát triển kinh tế nhân đồng thời trình tìm kiếm phương thức kinh doanh có hiệu nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh hàng hoá thị trường Đó q trình chủ doanh nghiệp phải tự đổi công nghệ, kỹ thuật doanh nghiệp mình, chuyển hướng kinh doanh vào vấn đề đó, tự làm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại, hợp lý Điều trở nên có ý nghĩa nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn nước ta - Nâng cao chất lượng lao động, nuôi dưỡng tiềm trí tuệ kinh doanh: Phát triển kinh tế nhân góp phần nâng cao chất lượng lao động, ni dưỡng tiềm trí tuệ kinh doanh Tiềm trí tuệ, kinh nghiệm quản lý, tay nghề lao động kinh nghiệm sản xuất kinh doanh tích luỹ, lưu truyền ngành nghề góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững Tuy nhiên, thực tế tỉnh Kon Tum kinh tế nhân chưa thực phát huy hết nguồn lực, tiềm để phát triển đóng góp tương xứng với vai trò, vị trí tăng trưởng kinh tế giải vấn đề xã hội tỉnh Kon Tum, đặc biệt trình hội nhập kinh tế quốc tế 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN Phát triển kinh tế nhân tăng trưởng khu vực kinh tế nhân đồng thời có biến đổi sâu sắc mặt cấu kinh tế, cấu xã hội theo hướng tiến 1.2.1 Phát triển số lượng doanh nghiệp 89 kiểm tra theo đánh giá rủi ro, theo tiêu thức phân tích từ sở liệu doanh nghiệp Để đáp ứng yêu cầu tự kê khai, tính thuế, nộp thuế giảm thiểu rủi ro bị xử lý vi phạm, đồng thời xu chun mơn hố để hạ thấp chi phí doanh nghiệp cần phải tìm đến dịch vụ vấn thuế để giải yêu cầu doanh nghiệp Cần phát triển đa dạng hoá loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ vấn thuế đại bàn tỉnh Kon Tum Nhà cung cấp dịch vụ vấn thuế chủ thể quan trọng thị trường vấn thuế, họ vừa trực tiếp đề thực cung ứng nội dung doanh nghiệp, vừa phát triển nhu cầu Để phát triển đa dạng loại hình cung cấp dịch vụ vấn thuế địa bàn tỉnh, giải pháp chung mang tính vĩ mơ, phải có định hướng sách khuyến khích hình thành mơ hình hoạt động cần giải pháp riêng cho loại hình nhà cung cấp dịch vụ, như: + Mơ hình tổ chức chun cung cấp dịch vụ vấn thuế: Đây tổ chức quyền đăng ký kinh doanh theo loại DNTN, cơng ty TNHH, công ty cổ phần, công hợp danh, hợp tác xã… chuyên kinh doanh dịch vụ vấn thuế Điều kiện thành lập phải phù hợp với loại hình doanh nghiệp + Mơ hình loại hình doanh nghiệp cung cấp đa dịch vụ có dịch vụ vấn thuế Những dịch vụ kinh doanh với dịch vụ vấn thuế bao gồm: dịch vụ kế tốn, vấn tài chính, vấn nguồn nhân lực, vấn đầu Trong đó, mơ hình dịch vụ vấn thuế gắn với dịch vụ kế tốn hiệu nhất, vướng mắc kế toán, chiếm tỷ trọng lớn tổng nhu cầu cần đáp ứng gắn với thủ tục thuế + Mơ hình cá nhân làm dịch vụ vấn thuế độc lập theo mơ hình hộ cá thể thao Luật Doanh nghiệp Theo mơ hình này, cá nhân đăng ký kinh doanh phải có chứng hành nghề dịch vụ vấn thuế, kinh doanh nội 90 dung dịch vụ vấn thuế, nhiên khách hàng cá nhân giới hạn hộ cá nhân nộp thuế Đối với cá nhân tham gia hợp đồng làm việc doanh nghiệp vấn chuyên gia vấn lĩnh vực chuyên sau, khách hàng doanh nghiệp lớn 3.2.4 Tăng cường liên kết doanh nghiệp Về phía Nhà nước tăng cường vai trò tổ chức hiệp hội doanh nghiệp Theo phiếu khảo sát doanh nghiệp tham gia hiệp hội hiệp hội tăng cường kết nạp, mặt khác có hình thức sinh hoạt phù hợp để lôi kéo doanh nghiệp nhân tham gia nhằm mặt giúp đỡ doanh nghiệp, mặt khác nắm thông tin kịp thời hướng dẫn sản xuất Về phía doanh nghiệp Chủ động nhận thức việc liên kết tăng cường sức cạnh tranh môi trường hội nhập kinh tế giới doanh nghiệp cần liên kết để khai thác hết mạnh mình, đồng thời tránh cạnh tranh không lành mạnh thua sân nhà Để thực tốt việc liên kết, tỉnh cần quan tâm đạo: - Tăng cường giúp đỡ Hội doanh nghiệp trẻ, Hội doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp làm vai trò cầu nối quyền doanh nghiệp Khuyến khích Hội doanh nghiệp địa bàn tỉnh chủ động tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng sách doanh nghiệp, xem kênh thông tin quan trọng việc cung cấp thơng tin sách quyền tỉnh cho doanh nghiệp KTTN, đồng thời hội thay mặt doanh nghiệp tham gia quyền việc hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, sách phát triển kinh tế nhân 91 Cần nhấn mạnh vai trò hiệp hội doanh nghiệp địa bàn tỉnh với vai trò đơn vị làm cầu nối cho tương tác trao đổi thơng tin quyền tỉnh cộng đồng doanh nghiệp - Tăng cường vai trò hội doanh nghiệp địa bàn hình thành phát triển doanh nghiệp KTTN Tăng cường vai trò hiệp hội cung cấp dịch vụ vấn pháp lý, thông tin công nghệ thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp việc tiếp cận vốn vay Ngồi hiệp hội doanh nghiệp có, cần khuyến khích thành lập hội ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, nơng - lâm - thuỷ sản… để từ có hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp lĩnh vực ngành nghề, ngành nghề mà tỉnh có nhiều lợi để phát triển doanh nghiệp KTTN Tổ chức lãnh đạo hội doanh nghiệp phải người chuyên trách, không nên lãnh đạo UBND tỉnh kiêm nhiệm nhằm tăng cường hiệu hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp Ngoài ra, tỉnh cần xúc tiến hành thành lập phòng quản lý hiệp hội nhằm giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời thông tin qua lại doanh nghiệp quyền 3.2.5 Tăng kết quả, hiệu kinh doanh Để thực mục tiêu phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế nhân khơng có nổ lực Nhà nước Chính quyền cấp mà nổ lực chủ động thân doanh nghiệp phải tự nỗ lực đổi hoàn thiện cho phù hợp với phát triển a Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh Hiện tại, đa số doanh nghiệp KTTN địa phương chưa xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, chí có DN chưa có mục tiêu rõ ràng, tượng “ăn xổi, thì” DN phổ biến Do cần xác định mục tiêu doanh nghiệp: Mục tiến chiến lĩnh thị trường, mục tiêu cải 92 tiến sản phẩm cũ thay sản phẩm mới, mục tiêu lao động suất lao động, mục tiêu doanh số, lợi nhuận, mục tiêu đào tạo nâng cao trình độ quản lý Phân tích mơi trường bên ngồi bên doanh nghiệp Phân tích mơi trường bên ngồi gồm việc phân tích yếu tố môi trường vĩ mô môi trường vi mơ yếu tố kinh tế, trị, xã hội, pháp luật, nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh Xây dựng lựa chọn chiến lược phù hợp Xây dựng chiến lược dựa sở phân tích đánh giá mơi trường kinh doanh, xác định điểm mạnh, yếu; nhận biết hội nguy tác động đến hoạt động doanh nghiệp, cụ thể: -Xác định mục tiêu doanh nghiệp, bao quát lĩnh vực sau: Mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, mục tiêu cải tiến sản phẩm cũ thay sản phẩm mới, mục tiêu lao động suất lao động, mục tiêu doanh số, lợi nhuận, mục tiêu đào tạo nâng cao trình độ quản lý - Phân tích mơi trường bên ngồi bên doanh nghiệp Phân tích mơi trường bên ngồi gồm việc phân tích yếu tố mơi trường vĩ mô môi trường vi mô yếu tố kinh tế, trị, xã hội, pháp luật, nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh Phân tích mơi trường bên yếu tố nội mà doanh nghiệp kiểm sốt nội bao gồm lĩnh vực marketing, sản xuất, tài chính, nhân lực, nghiên cứu phát triển, hệ thống thông tin - Xây dựng lựa chọn chiến lược phù hợp Xây dựng chiến lược dựa sở phân tích đánh giá mơi trường kinh doanh, xác định điểm mạnh, yếu; nhận biết hội nguy tác động đến hoạt động doanh nghiệp Từ xác định phương án chiến lược lựa chọn phương án khả thi thực đạt mục tiêu đề 93 Trong bối cảnh hội nhập kinh tế với khu vực giới nay, đề chủ động thích ứng với cạnh tranh ngày gây gắt xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý vần đề quan trọng mang tính sống doanh nghiệp b Thực tốt công tác Marketing Thời gian qua, doanh nghiệp KTTN chưa trọng nhiều đến marketing nên thường lúng túng thị trường đầu có thay đổi Đặc biệt doanh nghiệp KTTN đơn vị tham gia sản xuất hàng hoá xã hội chịu tác động trực tiếp lớn từ thị trường Vì tồn phát triển DN tuỳ thuộc vào khả nhận thức nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng thị trường tiêu thụ sản phẩm Việc nghiên cứu thị trường doanh nghiệp KTTN thời gian qua nhiều hạn chế chưa nhận dạng thị trường, thị trường nước bị thu hẹp dần thị trường nước bị thu hẹp dần thị trường nước ngồi khơng mở rộng đa số DN khơng có khả xuất trực tiếp Để nâng cao hiệu hoạt động, DN cần xây dựng chiến lược marketing hợp lý phù hợp giúp cho sản phẩm dịch vụ đến tay người tiêu dùng kích thích người tiêu dùng mua hàng hố DN * Về sản phẩm Sản phẩm hàng hố dịch vụ Mỗi sản phẩm có chu kỳ sống định, doanh nghiệp phải tính tốn để kéo dài chu kỳ sống định, doanh nghiệp phải tính tốn để kéo dài chu kỳ sống sản phẩm cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm Phần quan trọng chi phối chiến lược sản phẩm xác định thị trường mục tiêu Đối với doanh nghiệp lớn thâm nhập chiếm lĩnh phân khúc thị trường, DN KTTN sao? Vẫn có kẽ hở, ngách thị trường, phân khúc mà doanh 94 nghiệp lớn không quan tâm đầu khơng hiệu Từ DN KTTN mà đặc biệt DNNVV tìm chổ đứng cho phù hợp với nguồn lực hạn chế doanh nghiệp Sau xác định thị trường mục tiêu, doanh nghiệp tiến hành định vị sản phẩm cho khách hàng mục tiêu định vị sai dẫn đến thất bại cho doanh nghiệp Muốn thực tốt chiến lược sản phẩm, doanh nghiệp phải không ngừng đổi công nghệ Và tất nhiên, công tác nghiên cứu thị trường sản phẩm phải tiến hành cách nghiêm túc * Về giá bán Giá bán liên quan trực tiếp đến chất lượng mẫu mã sản phẩm, thời kỳ giá bán có thay đổi cho phù hợp Doanh nghiệp phải đưa giá bán phù hợp với thời kỳ để bị động Ngồi ra, doanh nghiệp cần phải có chiến lược giá bán thích hợp với thời gian, thời kỳ Trong năm giá bán giảm để khuyến mùa tăng giá bán để thu lợi mùa khác Lúc xâm nhập thị trường định giá thấp có chịu lỗ, đến sản phẩm khách hàng tín nhiệm tăng giá để thu lợi nhuận Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược đa dạng giá cả: giá ưu đãi, giá trả chậm, trả góp phù hợp với loại khách hàng Chính sách giá phù hợp vào mục tiêu định mục tiêu lợi nhuận tối đa, mục tiêu tăng doanh số hay tạo dựng vị thế, gia tăng thị phần Một số sách sách giá quản trị, sách giá cố định, sách giá linh hoạt Trên sở sách giá định lựa chọn chiến lược giá vớt váng, giá thâm nhập, chiến lược giá cạnh tranh 95 * Về phân phối Sản phẩm phân phối qua kênh trực tiếp gián tiếp, doanh nghiệp sử dụng kênh tỷ lệ tuỳ thuộc vào chi phí mức độ thâm nhập thị trường kênh Trong thời kỳ thâm nhập nên cấp tín dụng cho kênh phân phối gián tiếp qua sản phẩm phải thường xuyên giám sát chặt chẽ Đại lý phải cam kết không bán hàng đối thủ cạnh tranh Kênh gián tiếp giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai sản phẩm nhiều nơi, chi phí ban đầu không lớn, hiệu Tuy nhiên, sử dụng kênh có nhược điểm doanh nghiệp khơng hồn tồn kiểm sốt giá bán cho khách hàng, hàng giả thâm nhập làm uy tín doanh nghiệp Thêm vào đó, thơng tin phản hồi từ khách hàng khơng kịp thời đầy đủ Vì vậy, với phát triển, doanh nghiệp cần triển khai bước điểm phân phối sản phẩm thân doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với quy mơ nhỏ, thị trường co cụm, nên phát huy yếu tố để tiến hành gia tăng linh động, nhanh chóng, tiện dụng cung cấp sản phẩm đến khách hàng mục tiêu cách trực tiếp lẫn gián tiếp hệ thống chuổi cửa hàng, đại lý phân phối, siêu thị, Bên cạnh đó, việc tiếp tục nghiên cứu mở rộng phát triển mạng lưới, hệ thống phân phối vấn đề chiến lược KTTN Nó giúp doanh nghiệp mở rộng quy mơ thị trường đối phó, phân tán giảm bớt cạnh tranh, phân tán giảm rủi ro, có thêm hội kinh doanh Nguồn lực hạn chế việc mở rộng phát triển nhanh hệ thống phân phối việc làm đòi hỏi cần có đầu tiền bạc nguồn lực quản lý Do vậy, việc tận dụng nhà phân phối trung gian cho thị trường, khu vực xa cần nghiên cứu triển khai Thêm nữa, sách tín dụng, sách giá, sách hoa hồng, doanh nghiệp KTTN 96 tận dụng nguồn lực nhà trung gian kinh nghiệm, mạng lưới tiêu thụ, vốn, làm tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp KTTN Đặc biệt với phát triển khoa học công nghệ thông tin xu hướng phát triển mua hàng tương lai hình thức mua bán qua mạng, thương mại điện tử trở thành phương thức phân phối bán hiệu tốn chi phí cho doanh nghiệp Ngồi ra, trang web doanh nghiệp cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho chiến lược quảng bá truyền thông cho doanh nghiệp Hay hình thức nhượng quyền kinh doanh phương thức phân phối kinh doanh mà doanh nghiệp KTTN phải nghiên cứu vận dụng vào doanh nghiệp * Chiến lược chiêu thị Chiến lược chiêu thị doanh nghiệp KTTN có phần hạn chế ngân sách nguồn tài chưa đủ lớn để hỗ trợ cho doanh nghiệp lúc thành lập Các chương trình quảng cáo khuyến rầm rộ, chương trình truyền thơng gián tiếp xem chưa thể triển khai với quy mô lớn Các doanh nghiệp KTTN thường sử dụng biện pháp chiêu thị chiết khấu hoa hồng mua hàng ngày thành lập hay áp dụng mức giá ưu đãi hay quà tặng cho khách hàng tháng khai trương, hay chương trình quà tặng cho doanh số cao tháng, tặng quà cho khách hàng thường xuyên dịp lễ tết, Tăng cường quảng bá hoạt động vấn dịch vụ phụ trợ để thu hút khách hàng Cụ thể ưu tiên giá ưu đãi dịch vụ khách hàng thường xuyên doanh nghiệp Để khuyến khích khách hàng quay lại với doanh nghiệp, giảm giá theo hình thức khách hàng không nhận khoản giảm giá mà trừ vào hợp đồng doanh nghiệp 97 Tăng cường quảng cáo, giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ thông tin đại chúng, qua đối tác qua khách doanh nghiệp Ngồi ra, doanh nghiệp phải trọng thực biện pháp giảm thiểu rủi ro sản xuất kinh doanh DN cần thực số giải pháp sau: + Thâm nhập vào thị trường bước để đánh giá phản ứng thị trường sản phẩm doanh nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp + Đa dạng hoá sản phẩm, ngành nghề kinh doanh để hỗ trợ cho Cần tập trung vào số sản phẩm có khả thu lợi nhuận cao, giảm thiểu rủi ro + Dự trữ nguồn lực mức hợp lý để phòng ngừa rủi ro song khơng thể bị đọng vốn lớn để tăng hiệu kinh doanh Mức dự trữ nguồn lực phụ thuộc vào mức độ hoạt động kinh doanh tiến hành, phụ thuộc vào khả hạ thấp rủi ro doanh nghiệp Tóm lại, hoạt động kinh tế thị trường, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh doanh riêng phù hợp với lực mình, cần phải xác định rõ mục tiêu phát triển, vào số doanh nghiệp để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đưa cách thức để thực kế hoạch đề 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trải qua trình kinh tế nhân ngày phát triển có vị ngày quan trọng tồn q trình phát triển thành phần kinh tế Vai trò Nhà nước định hướng cho doanh nghiệp thuộc thành phần phát triển có kinh tế nhân Kể từ ngày tái lập lại tỉnh đến nay, kinh tế nhân tỉnh Kon Tum có bước phát triển định, gặt hái nhiều thành góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập Từ khẳng định vị trí kinh tế nhân động lực phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum Trong bối cảnh để thúc đẩy kinh tế nhân phát triển theo nghị tỉnh Đảng lần thứ XI cần tiếp tục đổi chế sách tỉnh cho thật thơng thống tạo điều kiện cho thành phần kinh tế nói chung kinh tế nhân nói riêng phát triển mạnh mẽ nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ kinh tế mà tỉnh đề giai đoạn 2011-2015 Tuy nhiên, thực tế cho thấy khu vực kinh tế nhân Việt Nam nói chung tỉnh Kon Tum nói riêng chưa phát huy hết tiềm to lớn Trong năm qua doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhân địa bàn tỉnh Kon Tum tạo điều kiện đất đai, cho thuê mặt bằng, nguồn tín dụng, thơng tin thị trường hội kinh doanh Tuy nhiên nhìn chung lại kinh tế nhân mà doanh nghiệp thuộc khu vực địa bàn số lượng, nhỏ qui mô, sức cạnh tranh yếu, hoạt động rời rạc, tự lập thiếu gắn kết với để tạo nên sức mạnh, đóng góp vào ngân sách chưa tương xứng với phát triển tỉnh Cho đến Kon Tum chưa có tập đồn kinh tế nhân Trong thời gian đến, để phát triển kinh tế nhân, bên cạnh việc doanh nghiệp cần phải nổ lực đổi mới, hoàn thiện cho phù hợp với 99 phát triển chung tồn tỉnh, khơng nừng nâng cao chất lượng sản phẩm, suất lao động nâng cao lực cạnh tranh, đảm bảo hiệu sản xuất góp phần tăng thu ngân sách Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhân phải biết kết hợp lợi ích thân doanh nghiệp với lợi ích người tiêu dùng Ngồi tỉnh cần có đột phá mạnh dạn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập tồn thực tiễn quản lý liên quan đến khu vực kinh tế nhân đất đai, mặt sản xuất kinh doanh, thủ tục hành chính, hổ trợ đào tạo nguồn nhân lực Trong trình nghiên cứu kinh tế nhân vấn đề khó khăn, mặt khác trình thực đề tài khả hạn hẹp kiến thức nên có vài điểm hạn chế lý luận việc điều tra số liệu, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Học viên mong đóng góp thầy giáo anh chị học viên Kiến nghị Tại Thông 93/2011/TT-BTC Bộ tài thu tiền sử dụng đất, có qui định trường hợp giá đất UBND tỉnh qui định chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường Sở tài chủ trì phối hợp với Sở tài ngun mơi trường, Cục thuế quan có liên quan xác định lại giá đất cụ thể trình UBND tỉnh đinh Sở tài th tổ chức có chức thẩm định xác định đơn giá đất, Sở tài chủ trì phối hợp với Sở tài ngun mơi trường, Cục thuế quan có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh đinh giá đất Như vậy, cấp quyền sử dụng đất giá theo giá thị trường vừa khó xác định, vừa tùy tiện chênh lêch hay nhiều phán đốn quan quản lý Nhà nước, nhiều quan tham mưu cho UBND tỉnh Chỉ cần nhận định chưa sát giá thị trường phải qua nhiều Sở chuyên ngành tham mưu hệ lụy thời 100 gian chờ phê duyệt kéo dài Qui định chưa phù hợp làm thiệt hại cho nhà đầu tư, thay qui định quan khảo sát cần giá thay đổi khoảng 10 % so với giá UBND tỉnh ban hành tham mưu UBND điều chỉnh giá Vì kiến nghị Bộ tài nên xem xét sửa Thơng cho phù hợp Ngồi ra, tại thơng liên tịch 30/2005 TTLT/ BTC-TNMT ngày 18/04/2005 Bộ tài Bộ tài ngun mơi trường qui định trình tự luân chuyển hồ sơ quan thuế quan tài nguyên môi trường, thông khơng qui định trình tự thời gian giải quan tài chính( Sở tài chính) tham mưu đơn giá cho thuê đất trình UBND tỉnh phê duyệt, sau phải gửi chậm qua quan thuế ngày Thiếu qui định dẫn đến kéo dài thời gian giải cho thuê đất, cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp khu vực kinh tế nhân Vì kiến nghị liên Bộ tài chính, Bộ tài nguyên môi trường nên xem xét sửa Thông cho phù hợp 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Đinh Văn Ân (2005), Quan niệm thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội tốc độ nhanh, bền vững chất lượng cao Việt Nam, NXB Thống Kê, Hà Nội [2] Ban cán đảng Chính phủ (2010), Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 [3] Ban đạo Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà tỉnh Kon Tum (2010), Tổng điều tra dân số nhà tỉnh Kon Tum năm 2009 [4] Báo cáo đại hội đại biểu làng nghề giai đoạn 2007-2009 [5] Bộ Kế hoạch Đầu tư, dự án “Hỗ trợ xây dựng thực Chương trình Nghị 21 Quốc gia Việt Nam” VIE/01/021, Chính sách phát triển bền vững Việt Nam, thực trạng khuyến nghị (2006), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội [6] Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam, http://www PCIvietnam.org [7] Cổng thông tin Bộ tài chính, http://www.mof.gov.vn, Thơng 93/2011/TT-BTC [8] Cổng thơng tin phủ http://www.chinhphu.vn [9] Cổng thơng tin điện tử tỉnh Kon Tum, http://www.kontum.gov.vn [10] Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, http://www.quangnam.gov.vn [11] Cục thống kê tỉnh Kon Tum (2009), Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2009 [12] Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội 102 [13] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [14] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [15] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [16] Học viện hành quốc gia (2007), Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành nhà nước [17] Phạm Chi Lan - Doanh nhân vượt qua thử lửa http://www.pti.edu.vn [18] Kết luận Bộ Chính trị tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 [19] Phạm Chi Lan, Doanh nghiệp nên tích cực tìm vốn ngồi ngân hàng, http://vnexpress.net [20] Phạm Chi Lan, Phát triển khu vực kinh tế nhân bối cảnh hội nhập quốc tế , http://fpe.hnue.edu.vn [21] Phạm Chi Lan, Để kinh tế nhân Việt Nam cất cánh, http://vccinews.vn [22] Luật doanh nghiệp năm 2005, http://www.thuvienphapluat.vn [23] Nhìn lại kinh tế Việt Nam qua 20 năm đổi mới, http://vietbao.vn [24] Những biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế nhân địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng, Đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến, Mã số: B2003-14-20 Năm: 2005 (09/05/2011) [25] Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ [26] Hà Huy Thành (chủ biên), Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ nhân - lý luận sách, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 103 [27] Thời báo kinh tế Việt Nam, http://vneconomy.vn [28] Đặng Minh Tiến, Đại học Thương mại Hà Nội, Phát triển kinh tế nhân - Xu tất yếu kinh tế thị trường nước ta nay, http://romalaw.com.vn [29] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2005), “Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhân tiến trình hội nhập kinh tế giới”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Số: (11) [30] Tỉnh uỷ Kon Tum, Văn kiện đại hội đại biểu Đảng tỉnh Kon Tum khóa XIV [31] Tổng cục thống kê (2004), Một số thuật ngữ thống kê thông dụng [32] Từ điển bách khoa toàn thư, http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn [33] UBND tỉnh Kon Tum( 2010), kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2011-2015 ... VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1 KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ 1.1.1 Khái niệm kinh tế tư nhân Khái niệm kinh tế tư nhân hay khu vực kinh tế tư nhân có nhiều... triển kinh tế tư nhân tỉnh Kon Tum thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thời gian đến địa bàn tỉnh Kon Tum 3 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ... Kon Tum, đặc biệt trình hội nhập kinh tế quốc tế 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Phát triển kinh tế tư nhân tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân đồng thời có biến đổi sâu sắc mặt cấu kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh kon tum , Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh kon tum , Phát triển thị trường là các doanh nghiệp tìm cách gia tăng sản phẩm trên thị trường và đưa ra các sản phẩm vào thị trường mới. Làm cho thị phần, khách hàng của sản phẩm ngày càng tăng., a. Các chính sách Nhà nước, b. Thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, Sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp tư nhân tỉnh Kon Tum tuy có phát triển về số lượng nhưng chưa đa dạng và phong phú, tốc độ tăng chưa cao; điều này thể hiện qua bảng 2.24., Ngoài ta thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum chưa thật sự tốt, cụ thể qua 258 doanh nghiệp khảo sát cho rằng thủ tục hành chính ở tỉnh kon tum phục vụ phát triển doanh nghiệp tư nhân chưa thật tốt, kết quả tại bảng 2.32., h. Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, Nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp, Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin, b. Thực hiện tốt công tác Marketing, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay