Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh kon tum

102 9 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 08:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ MINH VƯƠNG HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ MINH VƯƠNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng- Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Lê Minh Vương MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP .4 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 1.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG .5 1.2.1 Khái niệm hệ thống xếp hạng tín dụng 1.2.2 Vai trò hệ thống xếp hạng tín dụng 1.2.3 Các yêu cầu hệ thống xếp hạng tín dụng .6 1.3 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.3.1 Loại hình doanh nghiệp 1.3.2 Các tiêu tài phi tài 10 1.3.3 Tổng hợp điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 11 1.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP 11 1.4.1 Tính hợp lý hệ thống tiêu trọng số 11 1.4.2 Tính khả thi tính thực tế hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 12 1.4.3 Có khả đo lường xác rủi ro tình hình tài doanh nghiệp 12 1.5 KINH NGHIỆM VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .13 1.5.1 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thị trường tài Mỹ 13 1.5.2 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp số ngân hàng thương mại Việt Nam 17 1.5.3 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam việc nâng cao hiệu hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp .21 Chương - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KON TUM 23 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN KON TUM 23 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) .23 2.1.2 Giới thiệu chi nhánh Ngân hàng Đầu & Phát triển Kon Tum .23 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh BIDV Kon Tum thời gian qua 24 2.2 TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA BIDV KON TUM 25 2.2.1 Khái quát hoạt động cho vay BIDV Kon Tum 25 2.2.2 Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp 27 2.3 QUY TRÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KON TUM .30 2.3.1 Nguồn thông tin xếp hạng tín nhiệm 30 2.3.2 Các bước thực 30 2.3.3 Phương pháp xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV .31 2.4 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA BIDV KON TUM 36 2.4.1 Đánh giá tính hợp lý hệ thống tiêu 36 2.4.2 Đánh giá tính khả thi tính thực tế hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 38 2.4.3 Đánh giá khả đo lường xác rủi ro tình hình tài doanh nghiệp 38 2.5.NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG THỰC TẾ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KON TUM .41 2.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA BIDV 44 2.6.1 Những tác động tích cực hoạt động tín dụng 44 2.6.2 Những hạn chế hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 46 Chương - HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 51 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA BIDV KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2013 51 3.1.1 Mục tiêu định hướng .51 3.1.2 Nội dung 51 3.1.3 Định hướng tiêu tín dụng khách hàng doanh nghiệp BIDV Kon Tum đến năm 2013 52 3.1.4 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 53 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA BIDV KON TUM 53 3.2.1 Đối với NHĐT&PTVN .53 3.2.2 Đề xuất sửa đổi mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV .56 3.2.3 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng BIDV sau điều chỉnh 62 3.3 CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CẦN THIẾT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA BIDV KON TUM 66 3.4 KIẾN NGHỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC .67 3.4.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 67 3.4.2 Kiến nghị quan quản lý nhà nước 69 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BIDV : Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam; BIDV TW : Hội sở Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam; CBCNV : Cán công nhân viên; CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; DN : Doanh nghiệp; DNNN : Doanh nghiệp nhà nước; DPRR : Dự phòng rủi ro; HTXHTD : Hệ thống xếp hạng tín dụng KH : Khách hàng; NHĐT & PTVN : Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam; NHNN (hay NHNNVN) : Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam; NHTM : Ngân hàng Thương mại; PGĐ : Phó giám đốc QHKH : Quan hệ khách hàng; QLRR : Quản lý rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng XHTD : Xếp hạng tín dụng; DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tương quan số tín dụng Z”-điều chỉnh Altman 16 1.2 với hệ thống ký hiệu xếp hạng S&P Điểm trọng số tiêu phi tài chấm điểm XHTD 18 1.3 doanh nghiệp Vietinbank Điểm trọng số tiêu tài phi tài chấm 18 1.4 điểm XHTD doanh nghiệp Vietinbank Điểm trọng số tiêu phi tài chấm điểm XHTD 20 1.5 doanh nghiệp Vietcombank Điểm trọng số tiêu tài phi tài chấm 21 2.1 điểm XHTD doanh nghiệp Vietcombank Kết kinh doanh 25 2.2 Kết hoạt động tín dụng BIDV qua năm 25 2.3 Cơ cấu cho vay 27 2.4 Thực trạng doanh nghiệp theo nhóm nợ 27 2.5 Thực trạng phát sinh nợ xấu doanh nghiệp 2009-2010 29 2.6 Hướng dẫn tính tốn số tiêu phân tích tài 34 2.7 chấm điểm XHTD doanh nghiệp BIDV Tỷ trọng điểm theo loại hình sở hữu doanh nghiệp 35 2.8 Thực trạng khách hàng doanh nghiệp theo xếp hạng DN 39 2.9 Thực trạng xếp hạng nợ xấu khách hàng doanh 40 2.10 nghiệp BIDV Kon Tum Tóm tắt bảng cân đối kế tốn năm 2009 Cơng ty CP A 41 2.11 Điểm trọng số tiêu phi tài Cơng ty CP A 43 2.12 Điểm trọng số tiêu tài phi tài chấm 43 điểm XHTD doanh nghiệp BIDV Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Chấm điểm tiêu tài XHTD doanh nghiệp 57 3.2 Chấm điểm tiêu dự báo nguy khó khăn tài 58 3.3 XHTD doanh nghiệp Chấm điểm tiêu thơng tin phi tài XHTD doanh 59 3.4 nghiệp Điểm trọng số tiêu tài phi tài chấm 61 3.5 điểm XHTD doanh nghiệp BIDV Đánh giá tình hình trả nợ doanh nghiệp 61 3.6 Ma trận xếp loại khoản vay doanh nghiệp 62 3.7 Chấm điểm tiêu tài Cơng ty CP A mơ 63 3.8 hình sửa đổi theo đề xuất luận văn Chấm điểm tiêu dự báo nguy khó khăn tài 64 Cơng ty CP A mơ hình sửa đổi theo đề xuất 3.9 luận văn Chấm điểm tiêu thơng tin phi tài Cơng ty CP A mơ hình sửa đổi theo đề xuất luận văn 64 CÁC CHỈ TIÊU đoạn từ đến năm tới Tỷ trọng Giá trị Điểm Điểm số * số Tỷ trọng lược kinh doanh, nhiên tính khả thi số trường hợp hạn chế Quan hệ với ngân hàng Lịch sử trả nợ KH (bao gồm gốc lãi) 12 tháng qua 4.44% Luôn trả nợ hạn 100.000 4.440 Số lần cấu lại (bao gồm gốc lãi) 12 tháng vừa qua 4.44% lần 100.000 4.440 Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dư nợ thời điểm đánh giá 4.44% % 100.000 4.440 Tình hình nợ hạn dư nợ 4.44% Khơng có nợ q hạn 100.000 4.440 Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng (thư tín dụng, bảo lãnh, cam kết toán khác ) BIDV chưa lần phải thực thay nghĩa vụ cho khách 4.44% hàng 24 tháng 100.000 qua; khách hàng giao dịch ngoại bảng 4.440 Tình hình cung cấp thông tin KH theo yêu cầu BIDV 12 tháng qua Thông tin cung 2.96% cấp đạt yêu cầu Hợp tác mức trung bình 80.000 2.368 Tỷ trọng doanh thu chuyển qua BIDV tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài trợ vốn BIDV tổng số vốn tài trợ DN 2.96% 152.9 % 100.000 2.960 Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) BIDV Khách hàng sử dụng dịch vụ BIDV 2.96% với mức độ lớn so 80.000 với ngân hàng khác 2.368 Thời gian quan hệ tín dụng vói BIDV 2.96% 11 năm 100.000 2.960 Tình trạng nợ hạn Ngân hàng khác 12 tháng qua Khơng có nợ q hạn/ 1.48% Khơng có dư nợ vay 100.000 ngân hàng khác 1.480 Định hướng quan hệ tín dụng với KH theo quan điểm CBTD 1.48% Phát triển 1.480 Các nhân tố bên 100.000 CÁC CHỈ TIÊU Tỷ trọng Giá trị Điểm Điểm số * số Tỷ trọng Triển vọng ngành 1.65% Tương đối phát triển 80.000 1.320 Khả gia nhập thị trường DN theo đánh giá CBTD Khó, đòi hỏi đầu 1.54% vốn lao động lớn, trình độ cao 80.000 1.232 Khả sản phẩm DN bị thay "sản phẩm thay thế" 1.54% Tương đối khó 80.000 1.232 Tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào (khối lượng giá cả) Tương đối ổn định có biến động ảnh hưởng 1.54% 60.000 đến hoạt động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp 0.924 Các sách bảo hộ / ưu đãi nhà nước Khơng có sách bảo hộ/ ưu đãi; có doanh nghiệp khơng thể tận dụng để 1.54% 60.000 sách phát huy hiệu hoạt động kinh doanh 0.924 Ảnh hưởng sách nước - thị trường xuất doanh nghiệp 1.65% Thuận lợi 80.000 1.320 Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên Có phụ thuộc 1.54% ảnh hưởng không đáng 80.000 kể 1.232 Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp (nguồn nguyên liệu đầu vào) 1.90% Bình thường 60.000 1.140 Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) 1.52% 100.000 1.520 Tốc độ tăng trưởng trung bình năm doanh thu DN năm gần 1.71% 1.28 % 40.000 0.684 Tốc độ tăng trưởng trung bình năm lợi nhuận (sau thuế) DN năm gần 1.71% -21.23 % 20.000 0.342 Số năm hoạt động ngành 1.90% 11 Năm 100.000 1.900 Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (tiêu thụ sản phẩm) 1.90% 100.000 1.900 Các đặc điểm hoạt động khác Nhu cầu sản phẩm thị trường lớn Tồn quốc, có hoạt động xuất CÁC CHỈ TIÊU Tỷ trọng Giá trị Điểm Điểm số * số Tỷ trọng Uy tín doanh nghiệp với người tiêu dùng Có thương hiệu nhiều người tiêu dùng 1.71% biết đến nhận giải thưởng cấp tỉnh/ thành phố 80.000 1.368 Mức độ bảo hiểm tài sản 1.71% 39 % 60.000 1.026 Ảnh hưởng biến động nhân đến hoạt động kinh doanh DN năm gần Có biến động, khơng ảnh hưởng hoạt 1.52% động kinh doanh 60.000 doanh nghiệp; / khơng có biến động 0.912 Khả tiếp cận nguồn vốn Có thể tiếp cận nhiều nguồn khác nhau, 1.52% nhiên, quy mơ huy động hạn chế 80.000 1.216 Triển vọng phát triển DN theo đánh giá CBTD Phát triển mức độ trung bình tương 1.90% đối vững đến năm tới 80.000 1.520 TỔNG ĐIỂM CỦA THƠNG TIN PHI TÀI CHÍNH (Nguồn : Trích từ liệu tiếp cận BIDV Kon Tum) 85.60 TIÊU CHUẨN TÍNH ĐIỂM XHTD DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG DẪN CỦA NHNN Bảng III.01 : Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành nơng, lâm, ngư nghiệp theo định 57/2002/QĐ-NHNN Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ Chỉ tiêu A B C D A B C D A B C D Chỉ tiêu khoản Khả toán ngắn 2,1 1,5 1,0 0,7 2,3 1,6 1,2 0,9 2,5 2,0 1,5 1,0 hạn Khả toán nhanh 1,1 0,8 0,6 0,2 1,3 1,0 0,7 0,4 1,5 1,2 1,0 1,0 Chỉ tiêu hoạt động Luân chuyển hàng tồn kho 4,0 3,5 3,0 2,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,0 3,0 2,5 2,0 Kỳ thu tiền bình quân 40 50 60 70 39 45 55 60 34 38 44 55 Hệ số sử dụng tài sản 3,5 2,9 2,3 1,7 4,5 3,9 3,3 2,7 5,5 4,9 4,3 3,7 Chỉ tiêu cân nợ Nợ phải trả/Tổng tài sản 39 48 59 70 30 40 52 60 30 35 45 55 Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 64 92 143 233 42 66 108 185 42 53 81 122 Nợ hạn/Tổng dư nợ 3 ngân hàng Chỉ tiêu thu nhập Thu nhập trước thuế 3,0 2,5 2,0 1,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,0 4,5 4,0 3,5 /Doanh thu 10 Thu nhập trước thuế/Tổng 4,5 4,0 3,5 3,0 5,0 4,5 4,0 3,5 6,0 5,5 5,0 4,5 tài sản 11 Thu nhập trước thuế/Vốn 10 8,5 7,6 7,5 10 7,5 10 8,3 8,4 chủ sở hữu (Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt nam) Ghi : Từ A phía trái : điểm Sau A đến B : điểm Sau B đến C : điểm Sau C đến D : điểm Từ sau D phía phải : điểm Các số lợi nhuận mục 9, 10, 11 < : điểm Tỷ số Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu mục < : điểm Bảng III.02 : Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ theo định 57/2002/QĐ-NHNN Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ Chỉ tiêu A B C D A B C D A B C D Các tiêu khoản 1- Khả toán ngắn 2,1 1,6 1,1 0,8 2,3 1,7 1,2 1,0 2,9 2,3 1,7 1,4 hạn 2- Khả toán nhanh 1,4 0,9 0,6 0,4 1,7 1,1 0,7 0,6 2,2 1,8 1,2 0,9 Các tiêu hoạt động 3- Vòng quay hàng tồn kho 5,0 4,5 4,0 3,5 6,0 5,5 5,0 4,5 7,0 6,5 6,0 5,5 4- Kỳ thu tiền bình quân 39 45 55 60 34 38 44 55 32 37 43 50 5- Hiệu sử dụng tài sản 3,0 2,5 2,0 1,5 3,5 3,0 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 2,5 Các tiêu cân nợ 6- Nợ phải trả/Tổng tài sản 35 45 55 65 30 40 50 60 25 35 45 55 7- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ 53 69 122 185 42 66 100 150 33 54 81 122 sở hữu 8- Nợ hạn/Tổng nợ ngân 1,0 1,5 2,0 1,6 1,8 2,0 1,6 1,8 2,0 hàng Các tiêu thu nhập 9- Tổng thu nhập trước thuế 7,0 6,5 6,0 5,5 7,5 7,0 6,5 6,0 8,0 7,5 7,0 6,5 /Doanh thu 10- Tổng thu nhập trước thuế 6,5 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 6,0 5,5 7,5 7,0 6,5 6,0 /Tổng tài sản có 11- Tổng thu nhập trước 14,2 12,2 9,6 9,8 13,7 12 10,8 9,8 13,3 11,8 10,9 10 thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt nam) Bảng III.03 : Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành xây dựng theo định 57/2002/QĐ-NHNN Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ Chỉ tiêu A B C D A B C D A B C D Các tiêu khoản 1- Khả toán ngắn hạn 1,9 1,0 0,8 0,5 2,1 1,1 0,9 0,6 2,3 1,2 1,0 0,9 2- Khả toán nhanh 0,9 0,7 0,4 0,1 1,0 0,7 0,5 0,3 1,2 1,0 0,8 0,4 Các tiêu hoạt động 3- Vòng quay hàng tồn kho 3,5 3,0 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 2,5 3,5 3,0 2,0 1,0 4- Kỳ thu tiền bình quân 60 90 120 150 45 55 60 65 40 50 55 60 5- Hiệu sử dụng tài sản 2,5 2,3 2,0 1,7 4,0 3,5 2,8 2,2 5,0 4,2 3,5 2,5 Các tiêu cân nợ 6- Nợ phải trả/Tổng tài sản 55 60 65 70 50 55 60 65 45 50 55 60 7- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở 69 100 150 233 69 100 122 150 66 69 100 122 hữu 8- Nợ hạn/Tổng nợ ngân hàng 1,5 2,0 1,6 1,8 2,0 1,5 2,0 Các tiêu thu nhập 9- Tổng thu nhập trước 8,0 7,0 6,0 5,0 9,0 8,0 7,0 6,0 10 9,0 8,0 7,0 thuế/Doanh thu 10- Tổng thu nhập trước 4,5 3,5 2,5 6,5 5,5 4,5 3,5 7,5 6,5 5,5 4,5 thuế/Tổng tài sản có 11- Tổng thu nhập trước 9,2 8,7 8,3 11,5 11 10 8,7 11,3 11 10 9,5 thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt nam) Bảng III.04 : Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành công nghiệp theo định 57/2002/QĐ-NHNN Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ Chỉ tiêu A B C D A B C D A B C D Các tiêu khoản 1- Khả toán ngắn hạn 2,0 1,4 1,0 0,5 2,2 1,6 1,1 0,8 2,5 1,8 1,3 1,0 2- Khả toán nhanh 1,1 0,8 0,4 0,2 1,2 0,9 0,7 0,3 1,3 0,8 0,6 Các tiêu hoạt động 3- Vòng quay hàng tồn kho 5,0 4,0 3,0 2,5 6,0 5,0 4,0 3,0 4,3 4,0 3,7 3,4 4- Kỳ thu tiền bình quân 45 55 60 65 35 45 55 60 30 40 50 55 5- Hiệu sử dụng tài sản 2,3 2,0 1,7 1,5 3,5 2,8 2,2 1,5 4,2 3,5 2,5 1,5 Các tiêu cân nợ 6- Nợ phải trả/Tổng tài sản 45 50 60 70 45 50 55 65 40 45 50 55 7- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở 122 150 185 233 100 122 150 185 82 100 122 150 hữu 8- Nợ hạn/Tổng nợ ngân hàng 1,5 2,0 1,6 1,8 2,0 1,4 1,8 Các tiêu thu nhập 9- Tổng thu nhập trước 5,5 5,0 4,0 3,0 6,0 5,0 4,0 2,5 6,5 6,0 5,0 4,0 thuế/Doanh thu 10- Tổng thu nhập trước 6,0 5,5 5,0 4,0 6,5 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 6,0 5,0 thuế/Tổng tài sản có 11- Tổng thu nhập trước 14,2 13,7 13,3 13 14,2 13,3 13 12,2 13,3 13 12,9 12,5 thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt nam) TIÊU CHUẨN TÍNH ĐIỂM XHTD DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG DẪN CỦA NHNN, VÀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA LUẬN VĂN Bảng IV.01 : Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành nông, lâm, ngư nghiệp Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ Chỉ tiêu A B C D A B C D A B C D Chỉ tiêu khoản Khả toán ngắn 2,1 1,5 1,0 0,7 2,3 1,6 1,2 0,9 2,5 2,0 1,5 1,0 hạn Khả toán nhanh 1,1 0,8 0,6 0,2 1,3 1,0 0,7 0,4 1,5 1,2 1,0 1,0 Chỉ tiêu hoạt động Luân chuyển hàng tồn kho 4,0 3,5 3,0 2,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,0 3,0 2,5 2,0 Kỳ thu tiền bình quân 40 50 60 70 39 45 55 60 34 38 44 55 Doanh thu/Tổng tài sản 3,5 2,9 2,3 1,7 4,5 3,9 3,3 2,7 5,5 4,9 4,3 3,7 Chỉ tiêu cân nợ Nợ phải trả/Tổng tài sản 39 48 59 70 30 40 52 60 30 35 45 55 Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 64 92 143 233 42 66 108 185 42 53 81 122 Chỉ tiêu thu nhập Thu nhập trước thuế 3,0 2,5 2,0 1,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,0 4,5 4,0 3,5 /Doanh thu Thu nhập trước thuế/Tổng 4,5 4,0 3,5 3,0 5,0 4,5 4,0 3,5 6,0 5,5 5,0 4,5 tài sản 10 Thu nhập trước thuế/Vốn 10 8,5 7,6 7,5 10 7,5 10 8,3 8,4 chủ sở hữu (Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt nam) Ghi : Từ A phía trái : 100 điểm Sau A đến B : 75 điểm Sau B đến C :50 điểm Sau C đến D : 25 điểm Từ sau D phía phải : điểm Các số lợi nhuận mục 9, 10, 11 < : điểm Tỷ số Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu mục < : điểm Bảng IV.02 : Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ Chỉ tiêu A B C D A B C D A B C D Các tiêu khoản Khả toán ngắn 2,1 1,6 1,1 0,8 2,3 1,7 1,2 1,0 2,9 2,3 1,7 1,4 hạn Khả toán nhanh 1,4 0,9 0,6 0,4 1,7 1,1 0,7 0,6 2,2 1,8 1,2 0,9 Các tiêu hoạt động Vòng quay hàng tồn kho 5,0 4,5 4,0 3,5 6,0 5,5 5,0 4,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Kỳ thu tiền bình quân 39 45 55 60 34 38 44 55 32 37 43 50 Doanh thu/Tổng tài sản 3,0 2,5 2,0 1,5 3,5 3,0 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 2,5 Các tiêu cân nợ Nợ phải trả/Tổng tài sản 35 45 55 65 30 40 50 60 25 35 45 55 Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ 53 69 122 185 42 66 100 150 33 54 81 122 sở hữu Các tiêu thu nhập Tổng thu nhập trước thuế 7,0 6,5 6,0 5,5 7,5 7,0 6,5 6,0 8,0 7,5 7,0 6,5 /Doanh thu Tổng thu nhập trước thuế 6,5 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 6,0 5,5 7,5 7,0 6,5 6,0 /Tổng tài sản có 10 Tổng thu nhập trước 14,2 12,2 9,6 9,8 13,7 12 10,8 9,8 13,3 11,8 10,9 10 thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt nam) Bảng IV.03 : Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành xây dựng Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ Chỉ tiêu A B C D A B C D A B C D Các tiêu khoản Khả toán ngắn hạn 1,9 1,0 0,8 0,5 2,1 1,1 0,9 0,6 2,3 1,2 1,0 0,9 Khả toán nhanh 0,9 0,7 0,4 0,1 1,0 0,7 0,5 0,3 1,2 1,0 0,8 0,4 Các tiêu hoạt động Vòng quay hàng tồn kho 3,5 3,0 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 2,5 3,5 3,0 2,0 1,0 Kỳ thu tiền bình quân 60 90 120 150 45 55 60 65 40 50 55 60 Doanh thu/Tổng tài sản 2,5 2,3 2,0 1,7 4,0 3,5 2,8 2,2 5,0 4,2 3,5 2,5 Các tiêu cân nợ (%) Nợ phải trả/Tổng tài sản 55 60 65 70 50 55 60 65 45 50 55 60 Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở 69 100 150 233 69 100 122 150 66 69 100 122 hữu Các tiêu thu nhập (%) Tổng thu nhập trước 8,0 7,0 6,0 5,0 9,0 8,0 7,0 6,0 10 9,0 8,0 7,0 thuế/Doanh thu Tổng thu nhập trước thuế/Tổng 4,5 3,5 2,5 6,5 5,5 4,5 3,5 7,5 6,5 5,5 4,5 tài sản có 10 Tổng thu nhập trước 9,2 8,7 8,3 11,5 11 10 8,7 11,3 11 10 9,5 thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt nam) Bảng IV.04 : Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành công nghiệp Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ Chỉ tiêu A B C D A B C D A B C D Các tiêu khoản 1- Khả toán ngắn hạn 2,0 1,4 1,0 0,5 2,2 1,6 1,1 0,8 2,5 1,8 1,3 1,0 2- Khả toán nhanh 1,1 0,8 0,4 0,2 1,2 0,9 0,7 0,3 1,3 0,8 0,6 Các tiêu hoạt động 3- Vòng quay hàng tồn kho 5,0 4,0 3,0 2,5 6,0 5,0 4,0 3,0 4,3 4,0 3,7 3,4 4- Kỳ thu tiền bình quân 45 55 60 65 35 45 55 60 30 40 50 55 5- Doanh thu/Tổng tài sản 2,3 2,0 1,7 1,5 3,5 2,8 2,2 1,5 4,2 3,5 2,5 1,5 Các tiêu cân nợ (%) 6- Nợ phải trả/Tổng tài sản 45 50 60 70 45 50 55 65 40 45 50 55 7- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở 122 150 185 233 100 122 150 185 82 100 122 150 hữu Các tiêu thu nhập (%) 9- Tổng thu nhập trước 5,5 5,0 4,0 3,0 6,0 5,0 4,0 2,5 6,5 6,0 5,0 4,0 thuế/Doanh thu 10- Tổng thu nhập trước 6,0 5,5 5,0 4,0 6,5 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 6,0 5,0 thuế/Tổng tài sản có 11- Tổng thu nhập trước 14,2 13,7 13,3 13 14,2 13,3 13 12,2 13,3 13 12,912,5 thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt nam) Bảng V: Chấm điểm tiêu phi tài Bộ tiêu phi tài gồm 40 tiêu thuộc nhóm: − Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ (2 tiêu) + Khả trả nợ trung dài hạn + Nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá cán tín dụng − Trình độ quản lý mơi trường nội doanh nghiệp (9 tiêu) + Nhân thân người đứng đầu doanh nghiệp kế tốn trưởng + Kinh nghiệm chun mơn người đứng đầu Doanh nghiệp + Học vấn người đứng đầu Doanh nghiệp + Năng lực điều hành người đứng đầu doanh nghiệp theo đánh giá cán tín dụng + Quan hệ Ban lãnh đạo Doanh nghiệp với quan hữu quan + Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo Doanh nghiệp với thay đổi thị trường theo đánh giá cán tín dụng + Mơi trường kiểm sốt nội bộ, cấu tổ chức doanh nghiệp theo đánh giá CBTD + Môi trường nhân nội doanh nghiệp theo đánh giá cán tín dụng + Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh DN từ đến năm tới − Quan hệ với Ngân hàng (11 tiêu) + Lịch sử trả nợ khách hàng 12 tháng qua + Số lần cấu lại nợ 12 tháng qua + Tỷ trọng nợ cấu lại tổng dư nợ + Tình hình nợ hạn dư nợ + Lịch sử quan hệ với cam kết ngoại bảng + Tình hình cung cấp thơng tin theo yêu cầu BIDV 12 tháng qua + Tỷ trọng doanh thu chuyển BIDV 12 tháng qua so với tỷ trọng vốn BIDV tổng số vốn tài trợ doanh nghiệp + Mức độ sử dụng dịch vụ BIDV + Tình trạng nợ hạn Ngân hàng khác 12 tháng qua + Định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng − Các nhân tố bên (7 tiêu) + Triển vọng ngành + Khả gia nhập thị phần DN theo đánh giá CBTD + Khả sản phẩm doanh nghiệp bị thay “sản phẩm khác” + Tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào + Các sách bảo hộ/ưu đãi nhà nước + Ảnh hưởng sách nước-thị trường xuất + Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vào điều kiện tự nhiên − Các đặc điểm hoạt động khác (11 tiêu) + Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp (các yếu tố đầu vào) + Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (các yếu tố đầu ra) + Tốc độ tăng trưởng doanh thu 03 năm gần + Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (sau thuế) 03 năm gần + Số năm hoạt động ngành + Phạm vi hoạt động doanh nghiệp ( phạm vi tiêu thụ sản phẩm) + Uy tín doanh nghiệp người tiêu dùng + Mức độ bảo hiểm tài sản + Ảnh hưởng biến động nhân đến hoạt động kinh doanh DN + Khả tiếp cận nguồn vốn + Triển vọng phát triển doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Bảng VI: Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo thang điểm Điểm Mức xếp Ý nghĩa hạng Khách hàng đặc biệt tốt, kinh doanh hiệu cao, tăng 91 – 100 AAA trưởng cao, tiềm tài cực mạnh đáp ứng tốt nghĩa vụ trả nợ Cho vay khách hàng ngân hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi hạn Khách hàng tốt, kinh doanh hiệu cao, tăng trưởng 83 – 90 AA vững chắc, tiềm tài tốt đảm bảo nghĩa vụ tài cam kết Cho vay khách hàng ngân hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi hạn Khách hàng tốt, kinh doanh hiệu cao tăng 77 – 82 A trưởng , tình hình tài ổn định khả trả nợ đảm bảo Cho vay khách hàng ngân hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi hạn Khách hàng tương đối tốt, hoạt động kinh doanh có hiệu nhạy cảm với thay đổi điều kiện ngoại 71– 76 BBB cảnh Tình hình tài ổn định Cho vay khách hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi có dấu hiệu suy giảm khả trả nợ Khách hàng bình thường, hoạt động kinh doanh có hiệu hiệu khơng cao nhạy cảm với thay đổi 65– 70 BB điều kiện ngoại cảnh Khách hàng có số yếu điểm tài chính, khả quản lý Cho vay khách hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi có dấu hiệu suy giảm khả trả nợ Là khách hàng cần ý, hoạt động kinh doanh 59 – 64 B không hiệu quả, lực tài suy giảm, trình độ quan lý nhiều bất cập Dư nợ khách hàng có khả tổn thất phần nợ gốc lãi Điểm Mức xếp Ý nghĩa hạng Là khách hàng yếu, hoạt động kinh doanh cầm chừng, 53 – 58 lực quản trị khơng tốt, tài cân đối chịu tác CCC động lớn có thay đổi môi trường kinh doanh Dư nợ khách hàng có khả tổn thất phần nợ gốc lãi 44 – 52 35 – 43 Là khách hàng yếu kém, hoạt động kinh doanh cầm chừng, CC không thực cam kết trả nợ Dư nợ khách hàng có khả tổn thất phần nợ gốc lãi Là khách hàng yếu, hoạt động kinh doanh thua lỗ có C khả phục hồi Dư nợ khách hàng có khả tổn thất cao Là khách hàng đặt biệt yếu kém, hoạt động kinh doanh Ít 35 D thua lỗ kéo dài khơng khả phục hồi Dư nợ khách hàng khơng khả thu hồi, vốn ... BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KON TUM 23 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KON TUM 23 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam... 2.1.2 Giới thiệu chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Kon Tum .23 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh BIDV Kon Tum thời gian qua 24 2.2 TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA BIDV KON TUM 25 2.2.1... ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh kon tum , Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh kon tum , Người hướng dẫn khoa học: TS. VÕ THỊ THÚY ANH, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Chương 2 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KON TUM, Chương 3 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH KON TUM, Các cơ quản lý Nhà nước cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay