Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh daklak

142 11 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 07:58

1 M Đ U TÍNH C P THI T C A Đ TÀI: Vi c hàng lo t Ngân hàng th ơng m i (NHTM) hình thành, phát triển t n t i hàng trăm năm qua giới, đặc bi c n ớc có kinh tế phát triển, b đ v từ cu i năm 2007 n i cộm năm 2008 đến nay, mà nguyên nhân r i ro tín d ng (RRTD) mang l i, đặt cho tất nhà quản tr ngân hàng vấn đề cần giải quyết, lực quản tr r i ro tín d ng (QTRRTD) ho t động c a ngân hàng Vấn đề xây dựng h th ng QTRRTD nhằm thực hi n đ c trình xem xét đánh giá tồn di n ho t động tín d ng c a NHTM, từ để nhận biết nguy tiềm ẩn tác động xấu đến mặt ho t động c a mình, sở đ a giải pháp ng phó, phòng ngừa phù h p t ơng ng với nguy xảy r i ro yêu cầu b c thiết đ i với nhà quản tr NHTM giới nói chung t i Vi t Nam nói riêng Tỷ trọng r i ro tín d ng c a NHTM n ớc th ờng chiếm tới 54% t ng giá tr r i ro Tỷ l n ớc ta chắn cao hơn, NHTM n ớc ta ch yếu ho t động tín d ng, ho t động t o l i nhuận cao cấu t ng l i nhuận Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát triển Nông thôn (NHNo&PTNT) t nh Daklak thành viên trực thuộc NHNo&PTNT Vi t Nam Hi n t i l i nhuận từ ho t động tín d ng chiếm 80% cấu t ng l i nhuận, r i ro ho t động chiếm tỷ l cao Do đó, công tác QTRRTD, đặc bi t RRTD lĩnh vực cho vay công vi c hết s c quan trọng, đ nh thành cơng hay thất b i ho t động kinh doanh c a chi nhánh Mặc dù sử d ng bi n pháp phòng ngừa h n chế r i ro c a Ngân hàng Nhà n ớc, NHNo&PTNT Vi t Nam, nh ng đặc thù riêng, đòi h i cần có nghiên c u h th ng mang tính riêng bi t lĩnh vực nh ng hi n ch a có đề tài nghiên c u đề cập đến Xuất phát từ u cầu chúng tơi chọn đề tài: “Quản trị r i ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Daklak” để làm luận văn nghiên c u, có ý nghĩa thiết thực lý luận lẫn thực ti n M C TIÊU NGHIÊN C U: 2.1 M c tiêu chung: M c tiêu chung c a đề tài nghiên c u c vào thực tr ng vấn đề r i ro tín d ng lĩnh vực cho vay t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak, vận d ng lý thuyết quản tr r i ro để nhận di n, đo l ờng đ cm c độ r i ro tín d ng mà đơn v gánh ch u, xác đ nh nhóm nguyên nhân ch yếu, từ đề xuất s giải pháp nhằm nâng cao lực QTRRTD 2.2 M c tiêu c th : - H th ng hóa sở lý luận thực ti n r i ro, r i ro tín d ng QTRRTD c a NHTM - Đánh giá thực tr ng r i ro tín d ng, công tác QTRRTD t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak - Vận d ng lý thuyết quản tr r i ro vào thực ti n để nhận di n, đo l ờng đ c m c độ r i ro tín d ng t i đơn v , xác đ nh nhóm nguyên nhân ch yếu, từ đề xuất s giải pháp nhằm nâng cao lực QTRRTD t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak Đ I T NG NGHIÊN C U: - Nghiên c u thực tr ng r i ro công tác QTRRTD lĩnh vực cho vay c a chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak PH M VI NGHIÊN C U: - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên c u vấn đề lý luận thực ti n ho t động tín d ng r i ro tín d ng; vấn đề QTRRTD lĩnh vực cho vay t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak - Ph m vi thời gian: Nghiên c u tình hình s li u từ năm 2006 đến năm 2009 Trên sở phân tích, đánh giá, đ a đ nh h ớng giải pháp nhằm áp d ng từ đến 2012 PH NG PHÁP NGHIÊN C U Để thực hi n luận văn này, sử d ng ph ơng pháp nghiên c u nh : Phương pháp thu thập thông tin xử lý thông tin (sơ cấp, thứ cấp); phương pháp chuyên gia, chuyên khảo; phương pháp thu thập kế thừa số liệu; phương pháp thống kê mô tả; phương pháp so sánh, biện luận… NH NG ĐÓNG GÓP KHOA H C: Qua thực hi n luận văn, đóng góp đ - V lý lu n: H th ng hóa đ c vấn đề sau: c vấn đề r i ro, r i ro tín d ng QTRRTD c a NHTM - V th c ti n: + Đánh giá đ c thực tr ng r i ro tín d ng cơng tác QTRRTD t i NHNo&PTNT Daklak + Vận d ng đ c lý thuyết quản tr r i ro vào thực ti n t i đơn v nghiên c u, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực QTRRTD theo h ớng hi n đ i, phù h p với điều ki n c a NHNo&PTNT Daklak, đ ng thời ti m cận với thông l qu c tế K T C U LU N VĔN Ngoài phần mở đầu, kết luận tài li u tham khảo, nội dung c a luận văn đ c trình bày ch ơng Ch ng 1: C S LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG C A CÁC NGÂN HÀNG TH Ch NG M I; ng 2: TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I CHI NHÁNH NHNo&PTNT T NH DAKLAK; Ch THI N ng 3: M T S CÔNG GI I PHÁP KI N NGH NH M HOÀN TÁC QU N NHNo&PTNT DAKLAK TR R I RO TÍN D NG T I Ch C S ng LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1 R I RO TÍN D NG TRONG NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1.1 Khái ni m v r i ro ho t đ ng ngân hàng NHTM với đặc thù t ch c kinh doanh tiền t cung ng d ch v ngân hàng theo Luật TCTD nên tính chất ho t động r i ro có khác bi t so với doanh nghi p khác Các lo i r i ro th ờng gặp ho t động ngân hàng bao g m: R i ro tín d ng, r i ro ngo i h i (còn gọi r i ro tỷ giá), r i ro khoản, r i ro lãi suất, r i ro th tr ờng, r i ro ho t động cơng ngh … Từ r i ro phân tích kinh tế đ c dùng để đề cập đến tình tr ng đ nh có nhiều kết với khả khác Có thể hiểu cách chung r i ro ho t động ngân hàng thi t h i, mát, nguy hiểm hay yếu t liên quan đến nguy hiểm, khó khăn xảy cho ngân hàng Trong thời đ i ngày nay, đặc thù kinh tế th tr ờng với chi ph i quy luật kinh tế đặc thù nh quy luật giá tr , quy luật cung cầu quy luật c nh tranh ngày phát huy tác d ng Những r i ro sản xuất kinh doanh c a kinh tế trực tiếp hay gián tiếp tác động dến hi u kinh doanh c a NHTM Đây t ch c kinh doanh lĩnh vực có độ nh y cảm cao, nên khả xảy r i ro ho t động c a NHTM cao hơn, nói lo i r i ro “b nhân đôi” Các nhà nghiên c u điều hành ho t động tài chính, ngân hàng cho rằng: R i ro hoạt động NHTM gắn với biến cố có khả xẩy khơng dự kiến dẫn đến tổn thất, mát xảy cho ngân hàng 1.1.2 Khái ni m r i ro tín d ng Một ho t động c a NHTM ho t động cho vay nên r i ro tín d ng nhân t hết s c quan trọng, đòi h i ngân hàng phải có khả phân tích, đánh giá quản lý r i ro hi u Nếu ngân hàng chấp nhận nhiều khoản cho vay có r i ro tín d ng cao ngân hàng có khả phải đ i mặt với tình tr ng thiếu v n hay tính khoản thấp Điều làm giảm ho t động kinh doanh thu l i nhuận c a ngân hàng, chí phá sản Vì phận quảntín d ng quản tr r i ro hai phận thiếu cấu t ch c c a NHTM R i ro tín d ng ho t động ngân hàng c a t ch c tín d ng (TCTD), theo quy đ nh t i điều Quy đ nh phân lo i n , trích lập sử d ng dự phòng để xử lý r i ro tín d ng ban hành theo Quyết đ nh s 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 c a th ng đ c Ngân hàng Nhà n ớc Vi t Nam (NHNN), khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng c a TCTD khách hàng không thực khơng có khả thực nghĩa vụ c a theo cam kết 1.1.2.1 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng Tr ớc ng ời ta th ờng dùng khái ni m n h n, t c khoản vay thời h n trả n g c lãi để đo l ờng r i ro tín d ng, tiêu chí đ c sử d ng ph biến n xấu Nếu nh n h n ch khoản n mà khách hàng khơng có khả trả n g c lãi h n không đ c ngân hàng đ ng ý điều ch nh kỳ h n cho gia h n n (đơn theo đ nh l ng), khái ni m n xấu rộng không ch dựa vào thời h n trả n mà dựa vào tình hình tài có xu h ớng xấu, suy giảm khả trả n , tính chất c a khoản vay nh tình hình quan h tín d ng với t ch c tín d ng khác Để đo l ờng chất l ng tín d ng ng ời ta th ờng sử d ng ch tiêu sau: N xấu tỷ l n xấu t ng d n Tỷ l n xấu v n ch sở hữu N đáng nghi ngờ (n có vấn đề), t c khoản n có khả chuyển thành n xấu cao N khơng có tài sản bảo đảm… Tiêu chí n xấu tỷ l n xấu t ng d n đ nhất, nói đến chất l c sử d ng ph biến ng tín d ng ng ời ta nghĩ đến tỷ l n xấu t ng d n Tuỳ thuộc vào trình độ c a h th ng thông tin, thông kê, kế tốn mà qu c gia có khác bi t đ nh nghĩa n xấu dẫn đến khác bi t đánh giá n xấu hay tỷ l n xấu Chẳng h n nh năm 2004 n xấu c a NHNo&PTNT Vi t Nam ch 2,4 %, nh ng kết qua kiểm toán qu c tế tăng lên khoảng từ 14-15 % - Theo đ nh nghĩa n xấu c a Phòng Th ng kê - Liên h p qu c, khoản n đ c coi n xấu h n trả lãi và/hoặc g c 90 ngày; khoản lãi ch a trả từ 90 ngày trở lên đ c nhập g c, tái cấp v n chậm trả theo thoả thuận; khoản phải toán h n d ới 90 ngày nh ng có lý chắn để nghi ngờ khả khoản vay đ c toán đầy đ Nh vậy, n xấu đ c xác đ nh dựa yếu t : hạn 90 ngày khả trả nợ bị nghi ngờ Đây đ coi đ nh nghĩa c a h th ng kiểm toán qu c tế (IAS) đ c c áp d ng ph biến hi n hành giới - Một đ nh nghĩa n xấu theo chuẩn mực báo cáo tài qu c tế (IFRS) IAS 39 vừa đ đ c Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán qu c tế cho đời c khuyến cáo áp d ng s n ớc phát triển vào đầu năm 2005 Về IAS 39 ch trọng đến khả hoàn trả c a khoản vay thời gian h n ch a tới 90 ngày ch a h n Ph ơng pháp để đánh giá khả trả n c a khách hàng th ờng ph ơng pháp phân tích dòng tiền t ơng lai xếp h ng khoản vay (khách hàng) H th ng đ c coi xác mặt lý thuyết, nh ng vi c áp d ng thực tế gặp nhiều khó khăn Vì vậy, đ c Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán qu c tế ch nh sửa l i - Căn c Quyết đ nh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 c a Th ng Đ c NHNN Vi t Nam, V/v: Quy đ nh phân lo i n , trích lập sử d ng dự phòng để xử lý r i ro tín d ng ho t động ngân hàng c a TCTD, Nợ xấu khoản n thuộc nhóm n 3, quy đ nh t i Điều Điều (đ c trình bày phần sau) Tỷ l n xấu t ng d n tỷ l để đánh giá chất l ng tín d ng c a TCTD Nh vậy, theo quan điểm c a NHNN Vi t Nam n xấu c a TCTD bao g m: n d ới tiêu chuẩn (nhóm 3), n nghi ngờ (nhóm 4) n có khả v n (nhóm 5) Vi c quy đ nh n xấu, tỷ l n xấu t ng d n tín d ng để đánh giá chất l ng tín d ng c a TCTD, tiêu chuẩn để đo l ờng, cảnh báo độ an toàn c a TCTD Tỷ l cao độ r i ro tín d ng c a TCTD cao, ng c l i tỷ l thấp đánh giá độ r i ro tín d ng c a TCTD thấp, đ ơng nhiên hi u kinh doanh c a TCTD cao Vi t Nam gia nhập WTO, kinh tế n ớc ta hội nhập kinh tế giới, chuyển từ kinh tế hành chính, kế ho ch hoá tập trung sang kinh tế th tr ờng, ho t động c a h th ng NHTM Vi t Nam có chuyển biến nét Song song với vi c mở rộng quy mô hi u c a NHTM, vấn đề QTRRTD b ớc đ đ c trọng quan tâm đặc bi t QTRRTD c coi vấn đề s ng c a TCTD, tiêu chí đo chất l ng, hi u kinh doanh khả c nh tr nh c a TCTD 1.1.2.2 Các quy định phân loại nợ Để tăng c ờng QTRRTD đ i với h th ng NHTM, NHNN Vi t nam lần cho áp d ng chuẩn mực qu c tế r i ro ho t động ngân hàng, “Chuẩn mực Basel I + II” Uỷ ban Basel giám sát ho t động nghi p v ngân hàng xây dựng ban hành (Uỷ ban Basel đ c thành lập Th ng đ c Ngân hàng Trung ơng c a nhóm G10 vào năm 1975 g m B , Canađa, Pháp, Đ c, Italia, Nhật Bản, Hà Lan, Thuỵ Điển, V ơng qu c Anh Hoa kỳ) Tuy nhiên, để b ớc thích nghi phù h p với điều ki n kinh tế ho t động NHTM Vi t Nam, chuẩn mực đ c b ớc áp d ng, thể hi n: ngày 22/4/2005, Th ng đ c NHNN ban hành Quyết đ nh 493/2005/QĐ-NHNN, v/v: Quy đ nh phân lo i n , trích lập sử d ng dự phòng để xử lý r i ro tín d ng ho t động ngân hàng c a TCTD Hai năm sau, để phù h p với chuẩn mực qu c tế, NHNN ban hành Quyết đ nh s 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007, v/v sửa đ i, b sung s điều c a quy đ nh phân lo i n , trích lập sử d ng dự phòng để xử lý r i ro tín d ng ho t động ngân hàng c a TCTD ban hành kèm theo Quyết đ nh 493/2005/QĐ-NHNN Với đời c a Quyết đ nh s 18/2007/QĐ-NHNN, vi c phân lo i n , trích lập dự phòng sử d ng dự phòng để xử lý r i ro tín d ng c a TCTD chặt chẽ hơn, tính an tồn ho t động tín d ng cao hơn, ngày m c tiêu quản tr r i ro c a NHTM Vi t nam sát với chuẩn mực qu c tế (các Quyết đ nh liên quan phân lo i n đ c trình bày t i ph l c s 3) 1.1.3 Nguyên nhân gây r i ro tín d ng R i ro tín d ng cho vay v n đ i với khách hàng c a ngân hàng thi t h i mà ngân hàng phải gánh ch u cấp tín d ng cho khách hàng Nguyên nhân r i ro tín d ng đ c chia làm ba nhóm (theo sơ đ 1.1) 10 Do quản tr điều hành Nhóm Do khơng thực hi n sai quy chế, quy trình tín d ng, thẩm đ nh sơ sài; n Do không kiểm tra, kiểm sốt sau vay; Hoặc có nh ng khơng xử lý kiên Do khách hàng SXKD thua lỗ Do khách hàng sử d ng v n không m c đích nguyê nhân ch quan c a ngân Nhóm ngun nhân ch quan từ phía khách hàng Nhóm Do nguyên nhân bất khả kháng Do h th ng kiểm tra, kiểm soát nội yếu nguyên Do cán ngân hàng c tình làm sai R I Do khách hàng b phá sản RO Do KH ch ý lừa đảo, chây ỳ, b tr n TÍN D NG Do nguyên nhân từ biến động th tr ờng nhân Do nguyên nhân từ chế, sách khách quan Do mơi tr ờng xã hội, tr S đ 1.1 Các nhóm nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng 128 NHNo nơi cho vay phải phân lo i l i khoản n l i c a khách hàng vào nhóm - Đ i với khoản cho vay h p v n (NHNo làm đầu m i NHNo tham gia h p v n), khách hàng có khoản n nhóm 2, chi nhánh NHNo nơi cho vay phải thực hi n phân lo i n đ i với khoản cho vay h p v n vào nhóm 2; - NHNo nơi cho vay phải ch động phân lo i khoản n đ c phân lo i vào nhóm theo đánh giá xảy tr ờng h p sau: Có di n biến bất l i tác động tiêu cực đến môi tr ờng, lĩnh vực kinh doanh c a khách hàng; Các khoản n c a khách hàng b TCTD khác phân lo i vào nhóm (nếu có đ thơng tin); Các ch tiêu tài c a khách hàng (về khả sinh lời, khả tốn, tỷ l n v n dòng tiền) khả trả n c a khách hàng b suy giảm liên t c có biến động lớn theo chiều h ớng suy giảm; Khách hàng không cung cấp đầy đ , k p thời trung thực thơng tin tài theo u cầu c a NHNo * Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao g m: - Các khoản n h n từ 91 đến 180 ngày; Các khoản n cấu l i thời h n n lần đầu (gia h n n ); Các khoản n đ c mi n giảm lãi khách hàng không đ khả trả lãi đầy đ theo h p động tín d ng; - Các khoản n đ c phân vào nhóm đ i với khách hàng có từ hai (02) khoản n trở lên t i NHNo nơi cho vay mà có bất c khoản n b phân lo i vào nhóm 3, khách hàngquan h tín d ng với nhiều chi nhánh h th ng NHNo hay TCTD khác, NHNo nơi cho vay có thơng tin đ c T ng Giám đ c thơng báo khách hàng có n nhóm 3, NHNo nơi cho vay phải phân lo i l i khoản n l i c a khách hàng vào nhóm 129 - Đ i với khoản cho vay h p v n (NHNo làm đầu m i NHNo tham gia h p v n), khách hàng có khoản n nhóm 3, chi nhánh NHNo nơi cho vay phải thực hi n phân lo i n đ i với khoản cho vay h p v n vào nhóm 3; - NHNo nơi cho vay phải ch động phân lo i khoản n đ c phân lo i vào nhóm theo đánh giá xảy tr ờng h p sau: Có di n biến bất l i tác động tiêu cực đến môi tr ờng, lĩnh vực kinh doanh c a khách hàng; Các khoản n c a khách hàng b TCTD khác phân lo i vào nhóm (nếu có đ thơng tin); Các ch tiêu tài c a khách hàng (về khả sinh lời, khả toán, tỷ l n v n dòng tiền) khả trả n c a khách hàng b suy giảm liên t c có biến động lớn theo chiều h ớng suy giảm; Khách hàng không cung cấp đầy đ , k p thời trung thực thông tin tài theo u cầu c a NHNo * Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao g m: - Các khoản n h n từ 181 đến 360 ngày; Các khoản n cấu l i thời h n n lần đầu h n d ới 90 ngày theo thời h n trả n đ c cấu l i lần đầu Các khoản n cấu l i thời h n trả n lần th hai; - Các khoản n đ c phân vào nhóm đ i với khách hàng có từ hai (02) khoản n trở lên t i NHNo nơi cho vay mà có bất c khoản n b phân lo i vào nhóm 4, khách hàngquan h tín d ng với nhiều chi nhánh h th ng NHNo hay TCTD khác, NHNo nơi cho vay có thơng tin đ c T ng Giám đ c thơng báo khách hàng có n nhóm 4, NHNo nơi cho vay phải phân lo i l i khoản n l i c a khách hàng vào nhóm - Đ i với khoản cho vay h p v n (NHNo làm đầu m i NHNo tham gia h p v n), khách hàng có khoản n nhóm 3, chi nhánh 130 NHNo nơi cho vay phải thực hi n phân lo i n đ i với khoản cho vay h p v n vào nhóm 3; - NHNo nơi cho vay phải ch động phân lo i khoản n đ c phân lo i vào nhóm theo đánh giá xảy tr ờng h p sau: Có di n biến bất l i tác động tiêu cực đến môi tr ờng, lĩnh vực kinh doanh c a khách hàng; Các khoản n c a khách hàng b TCTD khác phân lo i vào nhóm (nếu có đ thơng tin); Các ch tiêu tài c a khách hàng (về khả sinh lời, khả toán, tỷ l n v n dòng tiền) khả trả n c a khách hàng b suy giảm liên t c có biến động lớn theo chiều h ớng suy giảm; Khách hàng không cung cấp đầy đ , k p thời trung thực thơng tin tài theo yêu cầu c a NHNo * Nhóm (Nợ có khả vốn) bao g m: - Các khoản n h n 360 ngày; Các khoản n cấu l i thời h n n lần đầu h n từ 90 ngày trở lên theo thời h n trả n đ c cấu l i lần đầu; Các khoản n cấu l i thời h n n lần th hai h n theo thời h n trả n đ c cấu l i lần th hai; Các khoản n cấu l i thời h n trả n lần th ba trở lên, kể ch a b h n h n; Các khoản n khoanh, n chờ xử lý; - Các khoản n đ c phân vào nhóm đ i với khách hàng có từ hai (02) khoản n trở lên t i NHNo nơi cho vay mà có bất c khoản n b phân lo i vào nhóm 5, khách hàngquan h tín d ng với nhiều chi nhánh h th ng NHNo hay TCTD khác, NHNo nơi cho vay có thơng tin đ c T ng Giám đ c thơng báo khách hàng có n nhóm 5, NHNo nơi cho vay phải phân lo i l i khoản n l i c a khách hàng vào nhóm 131 - Đ i với khoản cho vay h p v n (NHNo làm đầu m i NHNo tham gia h p v n), khách hàng có khoản n nhóm 5, chi nhánh NHNo nơi cho vay phải thực hi n phân lo i n đ i với khoản cho vay h p v n vào nhóm 5; - NHNo nơi cho vay phải ch động phân lo i khoản n đ c phân lo i vào nhóm theo đánh giá xảy tr ờng h p sau: Có di n biến bất l i tác động tiêu cực đến môi tr ờng, lĩnh vực kinh doanh c a khách hàng; Các khoản n c a khách hàng b TCTD khác phân lo i vào nhóm (nếu có đ thơng tin); Các ch tiêu tài c a khách hàng (về khả sinh lời, khả toán, tỷ l n v n dòng tiền) khả trả n c a khách hàng b suy giảm liên t c có biến động lớn theo chiều h ớng suy giảm; Khách hàng không cung cấp đầy đ , k p thời trung thực thơng tin tài theo u cầu c a NHNo Nợ xấu khoản dư nợ NHNo&PTNT nơi cho vay phân loại từ nhóm đến nhóm nói Ngoài ra, đ i với khoản n nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, khách hàng đ lý đ c NHNo&PTNT VN cho khoanh n , giãn n chờ xử c xếp vào khoản n xấu Tuỳ thực tr ng c a khoản n xấu (theo thời gian h n, theo khả trả n , theo m c độ suy giảm, tình hình tài khả khắc ph c c a khách hàng ) mà ngân hàng cho vay đ nh phân lo i vào nhóm n nào, đ nh hình th c xử lý thích h p 132 L I CA+M ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng d ới h ớng dẫn c a Thầy PGS.TS Lê Thế Giới Các s li u, kết nêu Luận văn trung thực ch a đ công b cơng trình khác Ng ời viết Hà Hồi Nam c 133 M CL C M Đ U 1 TÍNH C P THI T C A Đ TÀI: M C TIÊU NGHIÊN C U: 2.1 M c tiêu chung: 2.2 M c tiêu c th : 2 Đ I T NG NGHIÊN C U: PH M VI NGHIÊN C U: PH NG PHÁP NGHIÊN C U NH NG ĐÓNG GÓP KHOA H C: K T C U LU N VĔN Ch ng C S LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1 R I RO TÍN D NG TRONG NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1.1 Khái ni m v r i ro ho t đ ng ngân hàng 1.1.2 Khái ni m r i ro tín d ng 1.1.3 Nguyên nhân gây r i ro tín d ng 1.1.4 H u qu c a r i ro tín d ng 12 1.2 QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I 13 1.2.1 Khái ni m QTRRTD 1.2.2 Quá trình qu n tr r i ro 1.2.3 Công c QTRRTD c a NHTM 1.2.4 H th ng mơ hình nh m nh n d ng, phân tích đo l 13 14 16 ng r i ro tín d ng 20 134 21 1.3 KINH NGHI M QU C T V QU N TR R I RO TÍN D NG 26 1.4 TH C TI N HO T Đ NG TÍN D NG C A NHNo&PTNT VI T NAM V N Đ X LÝ N X U 28 1.4.1 K t qu ho t đ ng tín d ng c a NHNo&PTNT Vi t Nam 28 1.4.2 M t s gi i pháp h n ch x lý n x u c a NHNo&PTNT Vi t Nam 29 B ng 1.1 K t qu ho t đ ng tín d ng c a NHNo&PTNT Vi t Nam 29 Ch ng 33 TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG 33 T I CHI NHÁNH NHNo&PTNT T NH DAKLAK 33 135 2.1 Đ C ĐI M Đ A BÀN NGHIÊN C U 33 2.1.1 Đ c m v t nhiên, kinh t - xã h i c a t nh Daklak 2.1.2 Gi i thi u chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 33 34 B ng 2.1: Tình hình lao đ ng c a chi nhánh NHNo&PTNT t nh ĐakLak 38 2.2 TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I CHI NHÁNH NHNo&PTNT T NH DAKLAK 39 2.2.1 T ng quan tình hình ho t đ ng kinh doanh t i Chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 39 B ng 2.2 Tình hình huy đ ng ngu n v n qua nĕm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 40 B ng 2.3 Tình hình d n cho vay qua nĕm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 43 B ng 2.4 K t qu kinh doanh qua nĕm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 45 2.2.2 Th c tr ng r i ro tín d ng t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 49 B ng 2.5 Th c tr ng n x u qua nĕm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 49 B ng 2.6 Phân l nhóm n qua nĕm t i chi nhánh 51 B ng 2.7 N x u phân theo theo tính ch t b o đ m, theo thành ph n ngành kinh t t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 53 B ng 2.8 Tình hình trích l p r i ro t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 57 B ng 2.9 Tình hình thu n x lý r i ro t i NHNo&PTNT Daklak 59 2.2.3 Đánh giá th c tr ng r i ro tín d ng t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak.60 Ch ng 65 Đ XU T M T S GI I PHÁP NH M HỒN THI N 65 CƠNG TÁC QU N TR R I RO TÍN D NG 65 T I CHI NHÁNH NHNo&PTNT T NH DAKLAK 65 136 3.1 PH NG H NG HO T Đ NG C A CHI NHÁNH NHNo&PTNT T NH DAKLAK TRONG TH I GIAN T I 65 3.1.1 Các ch tiêu phát tri n đ nh l ng ch t l ng ho t đ ng c a chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak giai đo n 2010 đ n 2012 65 3.1.2 Xác đ nh m c tiêu, yêu c u v công tác QTRRTD t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak giai đo n s p đ n 66 3.2 Đ XU T M T S GI I PHÁP NH M HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR R I RO TÍN D NG T I CHI NHÁNH NHNo&PTNT T NH DAKLAK 69 3.2.1 Gi i pháp nh n di n r i ro 70 B ng 3.1 R i ro t ngu n thông tin b t cân x ng 72 B ng 3.2 Ngu n r i ro t khách hàng 73 B ng 3.3 Ngu n r i ro t phía ngân hàng 75 3.2.2 Gi i pháp đo l d ng ng, phân tích, xác đ nh nguyên nhân d n đ n r i ro tín 75 B ng 3.4 T ng h p n x u phân theo nhóm nguyên nhân 77 B ng 3.5 T n su t phát sinh n x u qua nĕm 82 3.2.3 Gi i pháp ki m sốt - phòng ng a r i ro 3.2.4 Gi i pháp x lý r i ro 83 92 K T LU N 102 TÀI LI U THAM KH O 103 PH L C 105 H 2.3 ng dụng kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng việc định cấp tín dụng giám sát sau cho vay 116 ng d n ch m m tín d ng x p h ng khách hàng cá nhân 118 3.1 Hạng khách hàng 118 3.2 Quy trình chấm điểm tín dụng 118 L I CA+M ĐOAN 131 DANH M C CÁC B NG 138 B ng 1.1 K t qu ho t đ ng tín d ng c a NHNo&PTNT Vi t Nam 29 138 B ng 2.1: Tình hình lao đ ng c a chi nhánh NHNo&PTNT t nh ĐakLak 38 138 137 B ng 2.2 Tình hình huy đ ng ngu n v n qua nĕm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 40138 B ng 2.3 Tình hình d n cho vay qua nĕm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 43 138 B ng 2.4 K t qu kinh doanh qua nĕm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 38 B ng 2.5 Th c tr ng n x u qua nĕm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 49 138 B ng 2.6 Phân l nhóm n qua nĕm t i chi nhánh 51 138 B ng 2.7 N x u phân theo theo tính ch t b o đ m, theo thành ph n ngành kinh t t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 53 138 B ng 2.8 Tình hình trích l p r i ro t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 57138 B ng 2.9 Tình hình thu n x lý r i ro t i NHNo&PTNT Daklak 59 138 B ng 3.1 R i ro t ngu n thông tin b t cân x ng 72 138 B ng 3.2 Ngu n r i ro t khách hàng 73 138 B ng 3.3 Ngu n r i ro t phía ngân hàng 75 138 B ng 3.4 T ng h p n x u phân theo nhóm nguyên nhân 77 138 B ng 3.5 T n su t phát sinh n x u qua nĕm 82 138 DANH M C CÁC S Đ 139 DANH M C CÁC BI U Đ 140 138 DANH M C T VI T T T 141 139 DANH M C CÁC B NG Bảng 1.1 Kết ho t động tín d ng c a NHNo&PTNT Vi t Nam 29 Bảng 2.1: Tình hình lao động c a chi nhánh NHNo&PTNT t nh ĐakLak 38 Bảng 2.2 Tình hình huy động ngu n v n qua năm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 40 Bảng 2.3 Tình hình d n cho vay qua năm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 43 Bảng 2.4 Kết kinh doanh qua năm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 45 Bảng 2.5 Thực tr ng n xấu qua năm t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 49 Bảng 2.6 Phân lọai nhóm n qua năm t i chi nhánh 51 Bảng 2.7 N xấu phân theo theo tính chất bảo đảm, theo thành phần ngành kinh tế t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 53 Bảng 2.8 Tình hình trích lập r i ro t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak 57 Bảng 2.9 Tình hình thu n xử lý r i ro t i NHNo&PTNT Daklak 59 Bảng 3.1 R i ro từ ngu n thông tin bất cân x ng 72 Bảng 3.2 Ngu n r i ro từ khách hàng 73 Bảng 3.3 Ngu n r i ro từ phía ngân hàng 75 Bảng 3.4 T ng h p n xấu phân theo nhóm nguyên nhân 77 Bảng 3.5 Tần suất phát sinh n xấu qua năm 82 140 DANH M C CÁC S TÊN S STT Đ Đ TRANG S đ 1.1: Các nhóm nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng 24 S đ 1.3: Quy trình chi n l 33 S đ 1.4: Qu n lý n có v n đ 35 S đ 2.1: S đ c c u t ch c NHNo&PTNT t nh ĐakLak 51 S đ 3.1: Quy trình nh n di n r i ro 86 S đ 3.2: Quy trình, n i dung ki m sốt - phòng ng a r i ro tín d ng 99 c đ i phó r i ro 141 DANH M C CÁC BI U Đ TÊN BI U Đ STT TRANG Bi u đ 2.1: Tình hình huy đ ng v n qua nĕm 56 Bi u đ 2.2: D n cho vay theo th i gian qua nĕm 59 Bi u đ 2.3: Di n bi n chi phí r i ro tín d ng so v i l i nhu n 62 Bi u đ 2.4: Xu h ng n x u qua nĕm 65 Bi u đ 2.5: Di n bi n c c u n x u qua nĕm 67 Bi u đ 2.6: N x u phân theo thành ph n kinh t 69 Bi u đ 2.7: S ti n ph i trích r i ro theo n x u hàng nĕm 73 Bi u đ 2.8: Tỷ l thu đ 75 Bi u đ 3.1: Tác đ ng c a nhóm nguyên nhân gây r i ro tín d ng 95 Bi u đ 3.2: T n su t phát sinh n x u qua nĕm 98 Bi u đ 3.3: c n XLRR hàng nĕm so v i t ng n XLRR 142 DANH M C T VI T T T CBTD : Cán tín d ng CIC : Trung tâm thơng tin tín d ng (Credit Information Centre) DN : Doanh nghi p DNNN : Doanh nghi p nhà n ớc DNTN : Doanh nghi p t nhân IPCAS : H th ng toán kế toán khách hàng nội ngân hàng (Intra-Bank Payment and Customer Accounting System) HĐTD : H p đ ng tín d ng HMTD : H n m c tín d ng GDP : Thu nhập tính theo bình qn đầu ng ời năm NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghi p Phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng th ơng m i NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà n ớc TCTD : T ch c tín d ng TCKT : T ch c kinh tế TNHH : Trách nhi m hữu h n TSBĐ : Tài sản bảo đảm SXKD : Sản xuất kinh doanh RRTD : R i ro tín d ng XLRR : Xử lý r i ro ... mang tính riêng bi t lĩnh vực nh ng hi n ch a có đề tài nghiên c u đề cập đến Xuất phát từ u cầu chúng tơi chọn đề tài: Quản trị r i ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn. .. NHNo&PTNT DAKLAK TR R I RO TÍN D NG T I Ch C S ng LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1 R I RO TÍN D NG TRONG NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1.1 Khái ni m v r i ro ho t đ ng ngân hàng. .. nhân gây r i ro tín d ng R i ro tín d ng cho vay v n đ i với khách hàng c a ngân hàng thi t h i mà ngân hàng phải gánh ch u cấp tín d ng cho khách hàng Nguyên nhân r i ro tín d ng đ c chia làm ba
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh daklak , Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh daklak , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Xử lý tín dụng có vấn đề, PV: giá trị thực của luồng tiền trong tương lai; r: Lãi suất thị trường (hợp lý), TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH DAKLAK, Bảng 2.1: Tình hình lao động của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh ĐakLak, - Dành sự tập trung đầu tư tín dụng cho khu vực Nông nghiệp - Nông thôn với tỷ trọng cho vay phục vụ Nông nghiệp, Nông thôn trên 70%/ tổng dư nợ. Trong đó: Dư nợ cho vay doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 44%/ tổng dư nợ cho vay ..., Đo lường rủi ro tín dụng qua các chỉ tiêu định tính, Thông qua hai mô hình Kiểm tra, phân tích tín dụng và Xử lý tín dụng có vấn đề, áp dụng vào thực tiễn trên cơ sở tổng hợp các hồ sơ tín dụng tại các chi nhánh trong hệ thống chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Daklak. Đồng thời điều tra trực tiếp chọn mẫu khách , Đo lường rủi ro tín dụng qua chỉ tiêu định lượng, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Hướng dẫn chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng cá nhân, Bảng 2.1: Tình hình lao động của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh ĐakLak 38

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay