Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bình định

105 76 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 10:57

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ ðẶNG THỊ NGUYỆT LN HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH BÌNH ðỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN ðà Nẵng, 2017 ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ ðẶNG THỊ NGUYỆT LN HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH BÌNH ðỊNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Hà Tấn ðà Nẵng, Năm 2017 LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa ñược cơng bố cơng trình khác Tác giả ðặng Thị Nguyệt Luân MỤC LỤC MỞ ðẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 ðối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: .3 Ý nghĩa lý luận thực tiễn ñề tài Kết cấu ñề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1.1 Ngân hàng thương mại 10 1.2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.2.1 Báo cáo tài doanh nghiệp 16 1.2.2 Sự cần thiết phân tích báo cáo tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng NHTM …………………………………………………… 18 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.3.1 Phân tích cấu trúc cân tài 19 1.3.2 Phân tích hệ số tài 23 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 26 1.4.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng 26 1.4.2 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp 27 1.4.3 Các nhân tố khác 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 31 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH BÌNH ðỊNH 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH BÌNH ðỊNH 31 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ ñặc ñiểm hoạt ñộng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Bình ðịnh 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình ðịnh 33 2.1.3 Tình hình hoạt động VPBank – CN Bình ðịnh 35 2.1.4 Quy trình cấp tín dụng VPBank – CN Bình ðịnh 38 2.2 CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH BÌNH ðỊNH 39 2.2.1 Phân tích khái qt tình hình tài kết hoạt động kinh doanh40 2.2.2 Phân tích hệ số tài 40 2.2.3 Lập tờ trình tín dụng đề xuất giới hạn tín dụng 43 2.3 MINH HỌA PHÂN TÍCH BCTC CỦA MỘT SỐ DN VAY VỐN Ở VPBANK – CN BÌNH ðỊNH 44 2.3.1 Phân tích BCTC Cơng ty Cổ phần ñầu tư xây dựng An Nghĩa 44 2.3.2 Phân tích BCTC Cơng ty TNHH Hồng Tân 51 2.4 ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VAY TÍN DỤNG 58 2.4.1 Những kết ñạt ñược 58 2.4.2 Những mặt hạn chế 58 CHƯƠNG …….62 HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VAY TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH BÌNH ðỊNH 62 3.1 CĂN CỨ VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG Ở VPBANK – CN BÌNH ðỊNH 62 3.1.1 Căn hồn thiện phân tích BCTC DN vay tín dụng VPBank – CN Bình ðịnh 62 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện phân tích BCTC DN vay tín dụng VPBank - CN Bình ðịnh……………………………………………………………………63 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG TẠI VPBANK - CHI NHÁNH BÌNH ðỊNH………………………………… .64 3.2.1 Hồn thiện cơng tác thu thập số liệu phục vụ phân tích BCTC… 64 3.2.2 Hồn thiện số nội dung phân tích BCTC DN………………… .65 3.2.3 Bổ sung số gốc số trung bình ngành so sánh tiêu tài DN …77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3……………………………………………………84 KẾT LUẬN CHUNG………………………………………………………85 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa BCTC Báo cáo tài BCðKT Bảng cân đối kế tốn BCKQHðKD Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu ðTDH ðầu tư dài hạn HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế NCVLðR Nhu cầu vốn lưu ñộng ròng NVTT Nguồn vốn tạm thời NVTX Nguồn vốn thường xuyên NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần TSCð Tài sản cố ñịnh TSLð Tài sản lưu ñộng TMBCTC Thuyết minh BCTC VCSH Vốn chủ sở hữu VLðR Vốn lưu động ròng VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 Tên bảng Tình hình huy động vốn Ngân hàng VPBank – Bình ðịnh Tình hình cho vay Ngân hàng VPBank – Bình ðịnh Phân tích khái qt cấu trúc tài sản cơng ty CP XD An Nghĩa Phân tích khái quát cấu trúc nguồn vốn công ty CP XD An Nghĩa Trang 35 36 46 47 Phân tích khái quát kết hoạt ñộng 2.5 kinh doanh Công ty CP XD An 48 Nghĩa 2.6 2.7 2.8 Phân tích tiêu tài cơng ty CP XD An Nghĩa Phân tích khái quát cấu trúc tài sản Cơng ty TNHH Hồng Tân Phân tích khái quát cấu trúc nguồn vốn Công ty TNHH Hồng Tân 50 53 54 Phân tích khái qt kết hoạt 2.9 động kinh doanh Cơng ty 55 TNHH Hồng Tân 2.10 Phân tích hệ số tài Cơng ty TNHH Hồng Tân 3.1 3.2 Phân tích khả tốn tức thời cơng ty CP XD An Nghĩa Phân tích khả tốn tức 57 66 67 thời cơng ty TNHH Hồng Tân 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Phân tích tiêu RE cơng ty CP XD An Nghĩa Phân tích tiêu RE cơng ty TNHH Hồng Tân Tính khả tốn lãi vay cơng ty CP XD An Nghĩa Tính khả tốn lãi vay cơng ty TNHH Hồng Tân Phân tích cân tài cơng ty CP XD An Nghĩa Phân tích cân tài cơng ty TNHH Hồng Tân 68 69 71 71 72 74 Phân tích tỷ trọng dòng tiền thu, chi 3.9 từ hoạt động Cơng ty TNHH 76 Hồng Tân 3.10 3.11 Phân tích biến động dòng tiền Cơng ty TNHH Hồng Tân Bảng số liệu trung bình ngành xây dựng thực phẩm 77 78 Bảng so sánh tiêu tài 3.12 công ty CP XD An Nghĩa với 79 trung bình ngành xây dựng năm 2016 Bảng so sánh tiêu tài 3.13 cơng ty TNHH Hồng Tân với trung bình ngành thực phẩm năm 2016 81 DANH MỤC HÌNH VẼ, ðỒ THỊ Số hiệu Sơ ñồ 2.1 Tên hình vẽ Cơ cấu tổ chức Ngân hàng VPBank – Bình ðịnh Biểu đồ Tình hình hoạt động kinh doanh VPBank – CN 2.1 Bình ðịnh giai ñoạn 2014 – 2016 Trang 33 38 81 Bảng 3.12: Bảng so sánh tiêu tài cơng ty TNHH Hồng Tân với trung bình ngành năm 2016 Cơng ty Chỉ tiêu TNHH Hồng Tân Trung bình Nhận xét ngành thực phẩm Cao so với trung bình ngành cho Tỷ suất nợ 52% 45% thấy cơng ty chịu áp lực tốn nhiều so với DN ngành Thấp so với trung bình ngành cho Tỷ suất tự tài trợ 48% 55% thấy mức độ tự chủ tài cơng ty không tốt DN khác ngành Thấp nhiều so với trung bình Khả tốn 129% 189% hành Thấp nhiều so với trung bình 69% 148% nhanh LNTT/DTT với nợ ngắn hạn cơng ty mức độ thấp Khả tốn ngành, cân ñối tài sản ngắn hạn ngành, phản ánh khả tốn nhanh cơng ty mức độ thấp trung bình ngành 4.7% 13% Thấp nhiều so với trung bình 82 ngành, dấu hiệu khơng tốt tình hình hoạt ñộng kinh doanh công ty Thấp 3.3 lần so với trung bình LNST/DTT 3.7% 11% ngành, cho thấy hoạt động kinh doanh cơng ty khơng tốt Thấp nhiều so với trung bình ROA 13.8% 17% ngành, cho thấy khả sinh lời tài sản công ty mức thấp Thấp nhiều so với trung bình ROE 21.7% 27% ngành, cơng ty khó tiếp cận nguồn vốn Nguồn: Tác giả tổng hợp từ tiêu tài Cơng ty TNHH Hồng Tân số liệu trung bình ngành bảng 3.11 Qua bảng so sánh thấy, tiêu tài Cơng ty TNHH Hồng Tân đa số thấp nhiều so với trung bình ngành thực phẩm ðiều cho thấy tình hình tài hiệu hoạt động kinh doanh công ty không tốt DN khác ngành Cơng ty có khó khăn định việc tìm kiếm nguồn vốn ñây ñể VPBank – CN Bình ðịnh xem xét định tín dụng Công ty 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ việc đánh giá thực trạng phân tích BCTC DN vay vốn VPBank- CN Bình ðịnh, rút tồn tại, hạn chế, luận văn ñã ñưa giải pháp hồn thiện phân tích BCTC DN vay vốn VPBank - CN Bình ðịnh Các giải pháp là: Hồn thiện cơng tác thu thập số liệu phân tích: tăng cường việc tìm hiểu, tiếp xúc khách hàng, yêu cầu khách hàng cung cấp ñầy ñủ BCTC để việc phân tích xác Hồn thiện nội dung phân tích: Bổ sung thêm tiêu phân tích, bổ sung phân tích cân tài chính, phân tích BCLCTT Hồn thiện phương pháp phân tích: so sánh với tiêu tài trung bình ngành Các giải pháp hồn thiện phân tích BCTC DN giúp đảm bảo nguồn thơng tin phục vụ việc định tín dụng xác đầy đủ Từ nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh 84 KẾT LUẬN CHUNG Phân tích BCTC DN khách hàng vay vốn NHTM ngày đóng vai trò quan trọng việc định cấp tín dụng ban lãnh đạo ngân hàng Nâng cao chất lượng phân tích BCTC khách hàng trở thành u cầu mang tính cấp thiết NHTM để ñáp ứng tăng trưởng ñảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng – hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng Ngày với tình hình cạnh tranh gay gắt ngân hàng phân tích BCTC DN cơng cụ hữu ích, qua phân tích BCTC, dựa cân ñối ñiểm mạnh, ñiểm yếu khách hàng từ có sách tín dụng phù hợp DN Q trình phân tích BCTC DN khách hàng NHTM ñang nỗ lực chuyển ñổi phương pháp lẫn tư phân tích, mặt nhằm hồn thiện phương pháp phân tích theo hệ thống chuẩn, mặt khác phải tạo tính cạnh tranh riêng cho hệ thống ngân hàng nói chung VPBank nói riêng Tuy nhiên, cơng tác phân tích BCTC nhìn chung chưa đạt hiệu cao, nội dung phương pháp phân tích chưa đầy đủ, nhận định mang tính chủ quan nên kết luận đưa đóng vai trò hỗ trợ chưa chủ yếu định cấp tín dụng Trên sở kết nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện phân tích báo cáo tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình ðịnh”, luận văn đạt mục tiêu ñã ñặt sau: Một là, tổng hợp lý luận tín dụng ngân hàng, báo cáo tài cơng tác phân tích BCTC DN vay vốn NHTM Hai là, khái qt tình hình hoạt ñộng kinh doanh VPBank – CN Bình ðịnh, ñồng thời đánh giá thực trạng cơng tác phân tích BCTC DN ñể phục vụ việc ñịnh cấp tín dụng Từ việc phân tích thực trạng, luận văn ñã nêu ñược kết ñạt ñược khó khăn hạn chế 85 cơng tác phân tích BCTC DN vay vốn VPBank – CN Bình ðịnh Những kết đạt như: đánh giá ñược tính cân ñối cấu trúc nguồn vốn tài sản, tình hình sản xuất kinh doanh, số tài chủ yếu DN…Bên cạnh số hạn chế như: sở số liệu phân tích chưa đầy đủ, thiếu nội dung phân tích quan trọng… Ba là, từ phân tích sở lý luận thực tiễn, luận văn ñã ñưa giải pháp nhằm hồn thiện phân tích BCTC DN vay vốn VPBank – CN Bình ðịnh Các giải pháp gồm: (1) Hồn thiện cơng tác thu thập số liệu phục vụ phân tích, (2) Hồn thiện số nội dung phân tích, (3) Hồn thiện, bổ sung số gốc số trung bình ngành trình phân tích ðể góp phần thực giải pháp trên, theo tác giả, VPBank – CN Bình ðịnh cần ý số điểm sau: Với tình hình nguồn lực người, sở vật chất Chi nhánh nhiều hạn chế, thời gian tới, nhu cầu vay vốn DN khách hàng địa bàn tăng cao, đòi hỏi VPBank – CN Bình ðịnh cần phải nâng cao trình độ đội ngũ cán tín dụng, đầu tư cơng nghệ trang thiết bị việc phân tích BCTC dễ dàng, nhanh chóng mang lại hiệu Việc phân tích BCTC khách hàng phải thực cách định kỳ, thường xun suốt q trình vay vốn ñể nắm bắt kịp thời diễn biến tài hoạt động kinh doanh DN khách hàng, qua có sách, biện pháp phù hợp thời điểm, giai đoạn Qua q trình nghiên cứu, tác giả hy vọng kết góp phần vào việc nâng cao chất lượng phân tích BCTC khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng VPBank – CN Bình ðịnh Tuy nhiên hạn chế thời gian hiểu biết có hạn tác giả nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý thầy, giáo đồng nghiệp ñể luận văn ñược hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Lý Hồng Ánh, Nguyễn ðăng Dờn (2014), Giáo trình thẩm định tín dụng, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Minh Kiều (2014), Phân tích báo cáo tài cơng ty, Chương trình Giảng dạy Kinh Tế Fulbright [3] Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [4] Nguyễn Hồng Thắng (2011), Bài giảng phân tích báo cáo tài chính, ðại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [5] Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [6] Nguyễn Văn Hương (2013), “Ngun nhân nợ xấu góc nhìn từ báo cáo tài doanh nghiệp”, ðại học Nha Trang [7] Nguyễn Thành Cơng (2014), “Thẩm định tư cách, phân tích tài phương án vay khách hàng”, Diễn đàn Kế tốn [8] Nguyễn Khắc Bình - ðỗ Thị Nhàn (2014) “Phân tích tín dụng cho vay doanh nghiệp: giải pháp số kiến nghị”, Tạp chí Hỗ trợ phát triển số 94 [9] Nguyễn Thị Bích Ngọc (2012), “Hồn thiện cơng tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh ðà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ quản trị kinh doanh, ðại học ðà Nẵng [10] Hồng Ngọc Minh Hiếu (2013) , “Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp vay vốn ngân hàng TMCP Phương ðông – Chi nhánh Trung Việt”, Luận văn Thạc sỹ kế toán, ðại học ðà Nẵng [11] http://www.cicb.vn/ [12] http://www.vpbank.com.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1a Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP XD An Nghĩa ðVT: Triệu ñồng BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tài Sản Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương ñương tiền Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định (Giá trị hao mòn lũy kế) Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tổng tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG TÀI SẢN Nợ Phải Trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng Nợ Nguồn Vốn Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng Nguồn Vốn Lợi ích cổ đơng thiểu số TỔNG NGUỒN VỐN 2014 2015 2016 264,190 542,550 365,800 N/A 702,300 69,320 6410 1,042,220 N/A 185,500 -439,120 N/A 321,710 N/A N/A 1,549,430 52,920 569,360 351,290 28,130 1,544,250 N/A 942,480 -1,589,740 N/A N/A 44,030 N/A 2,556,300 45,470 883,510 418,680 16,500 1,729,960 N/A 929,270 -1,820,940 N/A N/A 31,320 N/A 2,690,550 785,970 N/A 785,970 759,170 700 759,870 774,300 700 775,000 763,460 N/A 763,460 N/A 1,549,430 1,796,440 N/A 1,796,440 1,915,560 N/A 1,915,560 2,556,300 2,690,550 PHỤ LỤC 1b Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh CP XD An Nghĩa ðVT: Triệu ñồng Kết Quả Kinh Doanh Doanh Thu Thuần Giá Vốn Hàng Bán Lợi Nhuận Gộp Chi phí hoạt động Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng Chi phí hoạt động Tổng doanh thu hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí lợi nhuận Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi ích cổ đơng thiểu số Tổng Chi phí lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 2014 1,009,710 783,020 226,690 2015 2016 2,296,170 3,653,490 1,858,700 2,950,370 437,470 703,110 -35,720 85,320 N/A 93,600 57,880 83,550 4630 3840 53,410 208,060 266,100 45,800 6750 6070 93,140 296,930 396,820 22,390 252,370 2790 255,160 217,170 282,040 499,210 328,690 26,090 354,780 41,160 N/A N/A 41,160 214,000 55,560 -520 79,680 120 90,330 444,170 137,790 274,980 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 2a Bảng cân ñối kế tốn Cơng ty TNHH Hồng Tân ðVT: Triệu đồng BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tài Sản Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương ñương tiền Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định (Giá trị hao mòn lũy kế) Bất ñộng sản ñầu tư Các khoản ñầu tư tài dài hạn Tổng tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG TÀI SẢN Nợ Phải Trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng Nợ Nguồn Vốn Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng Nguồn Vốn Lợi ích cổ đơng thiểu số TỔNG NGUỒN VỐN 2013 2014 2015 11,451 1,133 62,713 104,418 13,146 192,861 N/A 127,872 -52,889 N/A 2,645 3,822 N/A 337,429 48,87 2,232 75,584 123,606 4,177 254,47 N/A 131,205 -62,58 N/A N/A 4,836 N/A 402,917 48,566 1,455 118,176 146,054 1,082 315,333 N/A 142,298 -74,738 N/A N/A 6,066 N/A 467,763 148,822 N/A 148,822 199,634 N/A 199,634 243,676 N/A 243,676 188,607 N/A 188,607 N/A 337,429 203,283 N/A 203,283 N/A 402,917 224,087 N/A 224,087 N/A 467,763 PHỤ LỤC 2b Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh Cơng ty TNHH Hồng Tân ðVT: Triệu đồng Kết Quả Kinh Doanh Doanh Thu Thuần Giá Vốn Hàng Bán Lợi Nhuận Gộp Chi phí hoạt động Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng Chi phí hoạt động Tổng doanh thu hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí lợi nhuận Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi ích cổ đơng thiểu số Tổng Chi phí lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 853,11 659,3 193,811 2014 1,017,431 779,614 237,817 2015 1,268,529 948,349 320,179 3,99 3,601 109,211 40,317 153,518 494 5,404 4,534 134,905 48,57 188,879 1,839 7,684 4,502 186,274 68,264 262,222 2,545 40,789 1,637 42,426 50,777 -8 50,768 60,501 -493 60,008 8,485 N/A N/A 8,485 10,182 N/A N/A 10,182 13,706 N/A N/A 13,706 33,941 40,586 46,303 PHỤ LỤC 2c Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty TNHH Hồng Tân ðVT: Triệu đồng Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao ñộng Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt ñộng kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCð tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCð tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua cơng cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ ñơn vị khác Tiền chi ñầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận ñược chia Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận 2014 2015 2016 849,959 982,996 1,216,231 -558,154 -77,769 -3,493 -733,477 -104,246 -4,534 -971,451 -115,111 -4,464 -7,135 -10,339 -14,897 57,743 -211,065 54,982 -147,193 51,444 -132,643 50,087 38,189 29,109 -299 -14,281 -17,258 54 12 77 -5000 2,291 5,357 210 726 270 2,255 -13,185 -16,911 vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp ñã phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCð, BðS ñầu tư Tiền chi trả nợ th tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Chi từ quỹ doanh nghiệp Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương ñương tiền ñầu kỳ Ảnh hưởng thay ñổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ Tiền tương ñương tiền cuối kỳ 205,463 -236,623 387,388 -357,724 404,565 -404,698 -11,256 -17,636 -12,315 -42,415 9,926 1,524 12,028 37,032 11,465 -12,448 -250 48,87 11,451 372 48,87 -54 48,566 ... CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ðỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH BÌNH ðỊNH 39 2.2.1 Phân tích khái qt tình hình tài kết hoạt động kinh doanh4 0 2.2.2 Phân tích... ñộng ngân hàng Trong năm gần ñây, với phát triển kinh tế, có nhiều doanh nghiệp thành lập công ty mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi. .. thiện phân tích báo cáo tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình ðịnh.” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hố vấn đề lý luận phân tích báo cáo tài doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bình định , Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn