Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

98 12 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 08:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG _ TRẦN PHƯƠNG HẠNH GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG _ TRẦN PHƯƠNG HẠNH GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH LIÊM Đà Nẵng – Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Phương Hạnh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Những khái niệm tạo động lực làm việc cho người người lao động.4 1.1.1 Nhu cầu người 1.1.1.1 Khái niệm nhu cầu 1.1.1.2 Phân loại nhu cầu .4 1.1.2 Lợi ích mong muốn .5 1.1.2.1 Khái niệm lợi ích 1.1.2.2 Phân loại lợi ích 1.1.3 Động người 1.1.3.1 Khái niệm động 1.1.3.2 Phân loại động .7 1.1.4 Động lực làm việc người lao động 1.1.4.1 Khái niệm động lực 1.1.4.2 Phân loại động lực 1.1.5Mối quan hệ khái niệm liên quan 1.2 Các học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc cho người người lao động 1.2.1Học thuyết phân cấp nhu cầu A.Maslow 1.2.2Học thuyết ERG 11 1.2.3Học thuyết yếu tố 12 1.2.4Học thuyết thúc đẩy theo nhu cầu .13 1.2.5Học thuyết công 14 1.2.6Học thuyết kì vọng .15 1.2.7Học thuyết tăng cường tích cực 16 1.2.8Học thuyết đặt mục tiêu 16 1.3 Tầm quan trọng việc tạo động lực làm việc cho người người lao động qua nghiên cứu giới .16 1.4 Định hướng sử dụng công cụ tạo động lực .18 1.4.1Các yêu cầu việc sử dụng công cụ tạo động lực hiệu .18 1.4.2Các nguyên tắc sử dụng công cụ tạo động lực .18 1.5 Các công cụ tạo động lực làm việc cho người người lao động doanh nghiệp 19 1.5.1 Tạo động lực làm việc công cụ tiền lương 19 1.5.1.1 Khái niệm tiền lương 19 1.5.1.2 Các hình thức trả lương doanh nghiệp 19 1.5.1.2 Vai trò tiền lương .22 1.5.2 Tạo động lực làm việc công cụ tiền thưởng 22 1.4.2.1 Khái niệm tiền thưởng 22 1.5.2.2 Vai trò tiền thưởng 23 1.5.3 Tạo động lực làm việc công cụ chế độ phúc lợi 24 1.5.3.1 Khái niệm .24 1.5.3.2 Vai trò phúc lợi 25 1.5.3.3 Xây dựng quản lí chương trình phúc lợi cho người lao động .26 1.5.4 Tạo động lực làm việc công cụ hệ thống đánh giá thành tích cơng hiệu 26 1.5.5 Tạo động lực làm việc công cụ yếu tố thuộc công việc 27 1.5.5.1 Công việc ổn định 27 1.4.5.2 Cơng việc có hội thăng tiến .28 1.5.5.3 Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào tạo 28 1.5.6 Tạo động lực làm việc công cụ môi trường làm việc vật chất 29 1.5.7 Tạo động lực làm việc công cụ văn hóa doanh nghiệp 29 1.6 Các vấn đề doanh nghiệp Việt nam gặp phải xây dựng sử dụng công cụ nhằm gia tăng động lực cho người lao động 30 CHƯƠNG 32 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG .32 2.1 Tổng quan công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng 32 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành cơng ty 32 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh .34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 34 2.1.4 Nguồn lực công ty .36 2.1.4.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật công ty 36 2.2 Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty .42 2.3 Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng .43 2.3.1 Thực trạng tạo động lực làm việc công cụ tiền lương .46 2.3.2 Thực trạng tạo động lực làm việc công cụ tiền thưởng .49 2.3.3 Thực trạng tạo động lực làm việc công cụ phúc lợi 51 2.3.4 Thực trạng tạo động lực làm việc công cụ hệ thống đánh giá thành tích .52 2.3.5 Tạo động lực làm việc công cụ yếu tố thuộc công việc 54 2.3.5.1 Công việc ổn định 54 2.3.5.2 Cơng việc có hội thăng tiến .55 2.3.5.3 Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào tạo 56 2.3.6 Thực trạng tạo động lực làm việc công cụ môi trường làm việc vật chất .58 2.3.7 Thực trạng tạo động lực làm việc cơng cụ văn hóa doanh nghiệp .60 CHƯƠNG 65 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG .65 3.1 Căn cho việc đề xuất giải pháp 65 3.1.1 Mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 65 3.1.2 Mục tiêu công ty thời gian tới 66 3.1.2.1 Mục tiêu chung .66 3.1.2.2 Mục tiêu chất lượng năm 2011 .66 3.1.3 Nhu cầu cao người lao động chất lượng công việc 67 3.2 Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng .68 3.2.1 Tạo động lực thông qua công cụ tiền lương .68 3.2.2 Tạo động lực thông qua công cụ tiền thưởng .70 3.2.3 Tạo động lực thông qua công cụ phúc lợi 70 3.2.4 Tạo động lực thông qua công cụ hệ thống đánh giá thành tích 71 3.2.5 Tạo động lực thông qua công cụ yếu tố thuộc công việc 76 3.2.5.1 Công việc có hội thăng tiến .76 3.2.5.2 Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào tạo 76 3.2.6 Tạo động lực thông qua công cụ môi trường làm việc vật chất 78 3.2.7 Tạo động lực thơng qua cơng cụ văn hóa doanh nghiệp 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3 Bảng kiểm tra môi trường làm việc DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Nguồn lực người ln đóng vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp hay tổ chức Do đó, việc khai thác tốt nguồn lực để phục vụ phát triển doanh nghiệp từ đóng góp vào phát triển chung tồn xã hội vấn đề quan trọng đầu tư nghiên cứu suốt thời gian qua Tuy nhiên, công tác quản lý nguồn lực người muốn đạt hiệu đòi hỏi phải có hiểu biết người nhiều khía cạnh lấy người yếu tố trung tâm phát triển Từ quan niệm đó, nhiều kỹ thuật quản lý nhân lực đời nhằm mục đích giúp người phát huy hết khả tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu tổ chức Muốn vậy, điều quan trọng phải tạo động lực cho người lao động làm việc với sáng tạo lớn Động lực lao động đóng vai trò định đến hiệu suất q trình lao động Khi người lao độngđộng lực làm việc, họ làm việc với suất cao: họ làm việc cách say mê với mong muốn cống hiến cho tổ chức Ngược lại, người lao động khơng có động lực làm việc suy giảm động lực, họ không tha thiết với cơng việc, làm việc cầm chừng, khơng chủ động hiệu quả, từ ảnh hưởng đến suất lao động, làm giảm suất chung tổ chức việc hoàn thành mục tiêu tổ chức Vậy làm để nâng cao động lực làm việc người lao động cách tối đa? Đã có nhiều học thuyết việc nâng cao động lực cho người lao động việc áp dụng vào doanh nghiệp khác Từ thực tiễn nhận thức tầm quan trọng công tác nâng cao động lực làm việc cho người lao động tình hình nay, nên sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, tơi chọn đề tài: “Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.” II Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục tiêu đề tài - Xây dựng giải pháp để nâng cao động lực làm việc cho người lao động Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Hệ thống sở lý luận tạo động lực làm việc cho người lao động - Tìm hiểu thực trạng động lực làm việc người lao động Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng III Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Những vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến việc tạo động lực làm việc cho người lao động - Người lao động công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, cụ thể đối tượng: Giám đốc QL phòng ban, nhân viên phòng ban, cơng nhân trực tiếp Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu đề xuất giải pháp để tạo động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - Phạm vi thời gian: giai đoạn nghiên cứu 2008-2010 ứng dụng giải pháp từ năm 2011-2015 IV Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp chủ yếu sau: 76 - Bước 5: Đánh giá kết công việc Tổng số điểm định lượng tổng số điểm đạt công việc đảm nhiệm kỳ lao động Căn vào phần công việc, số lượng mảng công việc, đầu việc đảm nhiệm, tiến hành chấm điểm đánh giá - Sau đánh giá thành tích người lao động cần phải thưởng phạt phân minh, kịp thời, kịp lúc Ngồi khoản tiền thưởng, cần phải: Xây dựng “ Bức tường danh vọng”- công ty dành vị trí trang trọng để treo ảnh tập thể chụp toàn nhân viên, lời cảm ơn, khen ngợi từ phía khách hàng minh chứng cho thành công doanh nghiệp; cách để biểu dương người lao động cách có hiệu 3.2.5 Tạo động lực thơng qua công cụ yếu tố thuộc công việc 3.2.5.1 Cơng việc có hội thăng tiến - Thơng qua kết khen thưởng, tạo điều kiện để người lao động có hội thăng tiến Ví dụ, đạt kết hồn thành cơng việc mức xuất sắc kết hợp với đạo đức tốt thăng chức - Tổ chức kì thi chức danh cách công khai, minh bạch, đưa hội thăng tiến đến gần với người lao động, tạo cho họ có mục tiêu để phấn đấu - Có kế hoạch quy hoạch đội ngũ cán nguồn: xác định số lượng chức danh cần quy hoạch, số lượng người dự bị cho vị trí, thời gian cần thay thế; từ đó, xem xét, đánh giá, lựa chọn cá nhân đáp ứng nhu cầu cần quy hoạch; xác định nội dung, chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thực chương trình bồi dưỡng 3.2.5.2 Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào tạo - Gia tăng tiêu đào tạo để đáp ứng nhu cầu người lao động Ngoài ra, cần phải đa dạng hình thức đào tạo để phù hợp với đối tượng lao động 77 • Lao động trực tiếp: nên đào tạo chỗ, theo hình thức dẫn để dễ thị phạm, người lao động dễ hiểu dễ tiếp cận • Cán quản lý nhân viên phòng ban: gửi đào tạo, học nâng cao thông qua hội nghị, hội thảo, chuyên đề cải tiến phương pháp làm việc - Tạo điều kiện cho đối tượng có lực, có khả có nhu cầu đào tạo dài hạn, đào tạo chuyên sâu học thạc sĩ, học nước học Không nên giới hạn tham gia lớp ngắn hạn nước - Để công tác bồi dưỡng cho cán cơng nhân viên có hiệu quả, lãnh đạo cơng ty phải tiến hành tìm hiểu kỹ trình độ đội ngũ cán cơng nhân viên, nghiên cứu đánh giá phân loại trình độ cán công nhân viên (trên sở kết đánh giá phân loại chất lượng cán công nhân viên năm trước) mặt Đặc biệt ý đến số cán cơng nhân viên non yếu chuyên môn, cán công nhân viên công ty số cán công nhân viên làm nòng cốt chun mơn để dùng số nhân viên giỏi làm cốt cán tham gia hoạt động đạo chuyên môn công ty - Cần có kế hoạch đào tạo, học tập, huấn luyện chuyên môn cụ thể, chi tiết sau: o Số lượng cán cơng nhân viên tham gia khóa học o Các mục tiêu cụ thể, rõ ràng mà học viên tham gia cần đạt sau kết thúc khóa học o Tiến hành kiểm tra sát hạch sau kết thúc khóa học o Có lộ trình ứng dụng kiến thức học vào trình làm việc o Kế hoạch đào tạo, học tập, huấn luyện chuyên môn cần phải xem xét dựa kế hoạch phân bổ nguồn nhân tới o Kế hoạch đào tạo, học tập, huấn luyện chuyên mơn cần phải xem xét dựa q trình phân tích cơng việc 78 - Bên cạnh cơng tác chuyên môn, công ty cần tổ chức lớp tun truyền, giáo dục tư tưởng cho cơng đồn viên cấp Tư tưởng ý thức người lao động xuất phát điểm quan trọng kinh tế thị trường Người có ý thức tốt hăng say làm việc Ngược lại người có ý thức khơng lao động thiếu nhiệt tình, suất lao động thấp mà có lúc mang tính chất phá hoại Cơng tác tun truyền, giáo dục tư tưởng góp phần nâng cao nhận thức trị, hiểu biết pháp luật nhà nước, xây dựng đội ngũ lao động không vững chuyên mơn mà vững vàng lĩnh trị Đặc biệt, theo đạo Đảng uỷ, tiếp tục phát động vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, lớp học an tồn lao động, phòng cháy chữa cháy 3.2.6 Tạo động lực thông qua công cụ môi trường làm việc vật chất - Bản thân môi trường làm việc cơng ty khang trang, thống mát thiếu chỗ để nhân viên nghỉ ngơi buổi trưa căng tin cơng ty (mới có bếp ăn tập thể phân xưởng xa trung tâm) để nhân viên tiện mua đồ ăn Thiết nghĩ ban lãnh đạo nên lưu tâm tới điều để môi trường làm việc ngày thoải mái, thuận tiện cho người lao độngđộng lực làm việc - Tăng cường thiết bị bảo hộ lao động như: mũ, giày, quần áo chống điện giật, dây đai bảo hiểm, thiết bị phòng chống cháy nổ.v.v… nhằm hạn chế đến mức tối thiểu rủi ro xảy cho người lao động tác nghiệp, đặc biệt lao động trực tiếp, công nhân thi công đường dây - Tiến hành kiểm tra, khám sức khỏe định kì nghiêm túc cho người lao động Cụ thể, khám định kì lần/năm/người; tăng chi phí khám chữa bệnh nhân viên hành văn phòng từ 70000đ lên 85000đ/người/lượt khám Đối với đối tượng công nhân làm việc mơi trường nguy hiểm, độc hại 79 tháng phụ cấp thêm 100000đ, cung cấp quần áo bảo hiểm, giày bảo hộ lao động, ủng cách điện,… - Có thiết bị chống độc, bụi bẩn phân xưởng Kiểm tra, giám sát người lao động có mặc thiết bị bảo hộ đầy đủ làm việc chưa - Tiến hành đo lường tiêu an tồn lao động theo định kì, lần/ năm Các tiêu chí đo lường gồm: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ồn, tốc độ gió Bảng 3 Bảng kiểm tra môi trường làm việc Các tiêu Nhiệt độ o C Độ ẩm % Tốc độ gió m/s Tiếng ồn dAB Ánh sáng Lux Bộ phận Điểm đo Tiêu chuẩn cho phép Dưới 30 o C Dưới 80% 0,5-1,5 Dưới 500 dAB Trên 100 Lux 3.2.7 Tạo động lực thông qua cơng cụ văn hóa doanh nghiệp - Cơng ty nên tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó, có biện pháp kích thích làm cho nhân viên thực cảm thấy u thích cơng việc Kết điều tra mạng cho thấy cảm giác thoải mái công việc tăng thêm 10 - 25% hiệu suất làm việc nhân viên - Tăng cường hoạt động tập thể, giải trí, kỷ niệm Khơng hoạt động thường niên mang tính chất phong trào, nhà quản trị nhân lực công ty phải nghiên cứu xem nhân viên thực cần gì, để tạo hoạt động khiến họ thực yêu thích Ví dụ lập câu lạc khiêu vũ (vì theo khảo sát phần đơng nhân viên u thích hình thức giải trí này), câu lạc tiếng anh (giúp nhân viên nâng cao trình độ tiếng anh) - Có sách ưu đãi cho người lao động như: tạo điều kiện q trình tuyển dụng vào cơng ty người thân người lao động (chẳng hạn, cộng điểm ưu tiên thi tuyển dụng em ngành), 80 người làm việc lâu năm, cống hiến nhiều cho công ty, lao động nghỉ sức, lao động bị tai nạn nghề nghiệp,… KẾT LUẬN Tạo động lực làm việc nhân tố vô quan trọng công tác quản lý hiệu suất làm việc Thực tế, việc đóng vai trò yếu quản lý hiệu suất làm việc điều mà nhà quản lý phải quan tâm Nhà quản lý huấn luyện nhân viên khắc phục thiếu sót cải thiện hiệu suất làm việc, nhân viên không tâm vào việc huấn luyện 81 thân không muốn hay khơng có động lực thúc đẩy Nhà quản lý bỏ nhiều thời gian cho việc đánh giá hiệu suất hoạt động hàng năm nhân viên trao đổi nó, thời gian trở nên lãng phí nhân viên khơng có động tiến Các nguyên tắc tạo động lực làm việc hiệu có từ lâu Ở giai đoạn nhà lãnh đạo quản lý nhận thức tầm quan trọng việc tạo động lực nên thử nghiệm nhiều cách khác để đạt tới mục tiêu thúc đẩy người lao động với hiệu suất cao nhất: từ Frederick Taylor - người xem cha đẻ quản lý khoa học, Douglas McGregor đến thử nghiệm Elton Mayo thực Hawthorne Works,… Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động lao động cơng ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng, mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động, từ nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị Phòng Tổ chức Lao động Phòng Tài chính-kế tốn nhiệt tình giúp đỡ tơi có thơng tin cần thiết để đưa vào đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thanh Liêm – Giáo viên hướng dẫn giúp tơi hồn thành đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tiếng Việt [1] PGS.TS Lê Thế Giới (Chủ biên) (2008), Quản trị học, NXB Tài [2] TS Võ Xuân Tiến (2003), Quản trị Nhân sự, NXB [3] TS Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên) (2008), Quản trị Nhân sự, NXBThống kê 82 [4] TS Nguyễn Thanh Hội, TS Phan Thăng (2006), Quản trị học, NXB Thống kê [5] Nguyễn Hải Sản (1998), Quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê [6] Đỗ Bá Tường (2008), Một số vấn đề Luật lao động nước ta, NXB Chính trị Quốc gia [7] Các tài liệu quy chế Quản lý tiền lương, quy chế chi tiêu nội Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng [8] Tài liệu Văn hóa EVNCPC tháng 10/2010 Tiếng Anh [9] Abaraham F.Maslow, “A Theory of Human Motivation”, Psychological Các website [10] http://www.dnp.com.vn/ [11] http://www.cpc.vn [12] http://congdoandlvn.org.vn [13] http://www.hrclub.com.vn [14] http://baokinhteht.com.vn PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Kính chào anh (chị), thực đề tài nghiên cứu giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng Thông qua bảng câu hỏi điều tra giúp xác định yếu tố tạo nên động lực cho người lao động công ty, thực trạng vấn đề tạo động lực làm 83 việc cho người lao động, sở đưa giải pháp nhằm nâng cao động lực, giúp người lao động cảm thấy hăng hái hơn, có động lực q trình lao động cơng ty Anh (chị) vui lòng điền vào thơng tin đây: A Thơng tin cá nhân 1.Họ tên:……………………………….Tuổi:…… Giới tính:………… Bộ phận cơng tác:……………………….Điện thoại:…………………… Tình trạng nhân: Độc thân Đã lập gia đình Chồng (vợ) Ly hôn Lý lựa chọn cơng việc: Sở thích cá nhân Bố mẹ Đáp ứng sống Khác 84 B Thông tin liên quan đến yếu tố tạo động lực làm việc nhân viên CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Anh (chị) vui lòng đánh số thứ tự từ cao đến thấp điều anh (chị) mong muốn, quan tâm (1 Tầm quan trọng cao nhất; Tầm quan trọng thấp nhất) STT TIÊU CHÍ Mức lương hấp dẫn Tiền thưởng cao Chế độ phúc lợi, dịch vụ tốt Cơng việc ổn định, có địa vị xã hội Cơng việc có hội thăng tiến Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào tạo, phát triển Cơ sở vật chất nơi làm việc đầy đủ, sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động Quan hệ đồng nghiệp thân thiện, ĐIỂM vui vẻ, có hoạt động phong trào vui chơi giải trí, quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng người lao động Có sách đánh giá thành tích cơng việc rõ ràng, minh bạch MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HIỆN NAY TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Mức độ hài lòng anh (chị) yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty 85 Đánh vào dấu vào thích hợp bảng theo ý nghĩa sau: Rất hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Hài lòng Ít hài lòng STT TIÊU CHÍ Mức lương hấp dẫn Tiền thưởng cao Chế độ phúc lợi, dịch vụ tốt Cơng việc ổn định, có địa vị xã hội Cơng việc có hội thăng tiến Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào tạo, phát triển, nâng cao tay nghề Cơ sở vật chất nơi làm việc đầy đủ, sẽ, đảm bảo vệ sinh an tồn lao động Văn hóa doanh nghiệp: Quan hệ ĐIỂM đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ, có hoạt động phong trào vui chơi giải trí, quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng người lao động, sách đãi ngộ khác Có sách đánh giá thành tích cơng việc rõ ràng, minh bạch Cảm ơn hợp tác anh (chị) Chúc anh (chị) sức khỏe thành đạt! END -PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG A/ Kết tình trạng nhân lý lựa chọn cơng việc Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ (%) 200 100 Độc thân 50 25 Đã lập gia đình 144 72 a Tình trạng hôn nhân 86 Chồng (vợ) 4 Ly 200 100 Sở thích cá nhân 50 25 Bố mẹ 20 10 Đáp ứng sống 120 60 10 b Lý lựa chọn công việc Khác B/ Kết điều tra CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (1: Tầm quan trọng cao nhất, 9: Tầm quan trọng thấp nhất) Kết xếp theo trật tự tiêu chí từ có tầm quan trọng cao đến tầm quan trọng thấp lựa chọn nhiều - Đối với Ban giám đốc quản lý phòng ban: 10 người STT TIÊU CHÍ Tỷ lệ % Cơng việc có hội thăng tiến Cơng việc ổn định, có địa vị xã hội Mức lương hấp dẫn Văn hóa doanh nghiệp: Quan hệ 90 80 70 70 đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ, có hoạt động phong trào vui chơi giải trí, quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng người lao động, sách đãi ngộ khác Tiền thưởng cao Có sách đánh giá thành tích cơng 50 60 việc rõ ràng, minh bạch Công việc có hội tiếp tục học tập, đào 70 tạo, phát triển, nâng cao tay nghề Cơ sở vật chất nơi làm việc đầy đủ, 70 sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động 87 Chế độ phúc lợi, dịch vụ tốt 80 - Đối với nhân viên phòng ban: 15 người STT TIÊU CHÍ Tỷ lệ % Mức lương hấp dẫn Công việc có hội tiếp tục học tập, đào 70 60 tạo, phát triển, nâng cao tay nghề Cơng việc có hội thăng tiến Cơng việc ổn định, có địa vị xã hội Cơ sở vật chất nơi làm việc đầy đủ, 50 80 60 sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động Tiền thưởng cao Chế độ phúc lợi, dịch vụ tốt Có sách đánh giá thành tích công 70 80 70 việc rõ ràng, minh bạch Văn hóa doanh nghiệp: Quan hệ 80 đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ, có hoạt động phong trào vui chơi giải trí, quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng người lao động, sách đãi ngộ khác - Đối với công nhân trực tiếp: 175 người STT TIÊU CHÍ Tỷ lệ % Mức lương hấp dẫn Chế độ phúc lợi, dịch vụ tốt Cơ sở vật chất nơi làm việc đầy đủ, 90 70 80 sẽ, đảm bảo vệ sinh an tồn lao động Cơng việc ổn định, có địa vị xã hội Cơng việc có mức tiền thưởng cao Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào 90 60 50 88 tạo, phát triển, nâng cao tay nghề Có sách đánh giá thành tích cơng 70 việc rõ ràng, minh bạch Văn hóa doanh nghiệp: Quan hệ 70 đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ, có hoạt động phong trào vui chơi giải trí, quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng người lao động, sách đãi ngộ khác Cơng việc có hội thăng tiến 80 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HIỆN NAY TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Số lượng người lao động: 200 người - Đối với Ban giám đốc quản lý phòng ban: 10 người ĐIỂM Mức lương hấp dẫn 20 150 20 Tiền thưởng cao 10 170 Chế độ phúc lợi, dịch vụ tốt 100 70 30 Công việc ổn định, có địa vị xã hội 170 30 Cơng việc có hội thăng tiến 10 50 Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào 10 10 180 tạo, phát triển, nâng cao tay nghề Cơ sở vật chất nơi làm việc đầy đủ, 57 143 sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động Văn hóa doanh nghiệp: Quan hệ 45 97 STT TIÊU CHÍ đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ, có hoạt động phong trào vui chơi giải trí, quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng người lao động, sách đãi ngộ khác 50 10 20 130 10 89 Có sách đánh giá thành tích cơng 23 - 15 85 63 14 10 20 việc rõ ràng, minh bạch Đối với nhân viên phòng ban: 15 người ĐIỂM Mức lương hấp dẫn 150 20 Tiền thưởng cao 10 170 Chế độ phúc lợi, dịch vụ tốt 100 70 30 Công việc ổn định, có địa vị xã hội 170 30 Cơng việc có hội thăng tiến 10 50 Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào 10 10 180 tạo, phát triển, nâng cao tay nghề Cơ sở vật chất nơi làm việc đầy đủ, 57 143 sẽ, đảm bảo vệ sinh an tồn lao động Văn hóa doanh nghiệp: Quan hệ 45 97 50 15 85 63 14 10 20 STT TIÊU CHÍ 20 130 10 đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ, có hoạt động phong trào vui chơi giải trí, quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng người lao động, sách đãi ngộ khác Có sách đánh giá thành tích cơng 23 việc rõ ràng, minh bạch - Đối với công nhân trực tiếp: 175 người ĐIỂM Mức lương hấp dẫn 20 150 20 Tiền thưởng cao 10 170 Chế độ phúc lợi, dịch vụ tốt 100 70 30 Cơng việc ổn định, có địa vị xã hội 170 30 Cơng việc có hội thăng tiến 10 50 Cơng việc có hội tiếp tục học tập, đào 10 10 180 tạo, phát triển, nâng cao tay nghề Cơ sở vật chất nơi làm việc đầy đủ, 57 143 sẽ, đảm bảo vệ sinh an tồn lao động Văn hóa doanh nghiệp: Quan hệ 45 97 STT TIÊU CHÍ đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ, có 50 130 10 90 hoạt động phong trào vui chơi giải trí, quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng người lao động, sách đãi ngộ khác Có sách đánh giá thành tích cơng 23 việc rõ ràng, minh bạch END 15 85 63 14 ... pháp tạo động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Những khái niệm tạo động lực làm việc cho. .. làm việc cho người lao động - Tìm hiểu yếu tố tạo nên động lực làm việc người lao động Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - Đánh giá hạn chế thành công công tác tạo động lực làm việc người lao động. .. chia làm phần: Phần 1: Cơ sở lý luận tạo động lực làm việc cho người lao động Phần 2: Thực trạng vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Phần 3: Một số giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng , Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, 1 Những khái niệm cơ bản về tạo động lực làm việc cho người người lao động, 2 Các học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc cho người người lao động, 5 Các công cụ tạo động lực làm việc cho người người lao động trong doanh nghiệp, THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG, 1 Tổng quan công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng, 3 Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG, 1 Căn cứ cho việc đề xuất giải pháp, 2 Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay