Giải pháp tăng cường huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNN thành phố đà nẵng

137 13 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 08:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ THÚY HÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NH NÔNG NGHIỆP & PTNT TP ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ THÚY HÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NH NÔNG NGHIỆP & PTNT TP ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THẾ TRÀM Đà Nẵng- Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hoàng Thị Thúy Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG - MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1.1 Khái quát huy động vốn 1.1.2 Những hình thức huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Huy động từ tài khoản tiền gửi 1.1.2.2 Huy động vốn thơng qua phát hành giấy tờ có giá 1.1.2.3 Huy động vốn qua khoản vay 1.1.2.4 Các nguồn khác .11 1.1.3 Đặc điểm, vai trò huy động vốn NHTM 12 1.1.3.1 Đặc điểm 12 1.1.3.2 Vai trò hoạt động huy động vốn NHTM 13 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN 16 1.2.1 Nhân tố chủ quan 16 1.2.1.1 Xuất phát từ mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng 16 1.2.1.2 Chính sách lãi suất 17 1.2.1.3 Năng lực, trình độ lãnh đạo đội ngũ nhân viên ngân hàng 18 1.2.1.4 Uy tín, thương hiệu sách marketing ngân hàng 19 1.2.1.5 Công nghệ ngân hàng mạng lưới giao dịch 20 1.2.2 Nhân tố khách quan 21 1.2.2.1 Môi trường trị pháp lý 21 1.2.2.2 Môi trường kinh tế - xã hội .22 1.2.2.3 Môi trường cạnh tranh ngân hàng .23 1.2.2.4 Những nhân tố phía khách hàng 24 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 25 1.3.1 Quy mô tăng trưởng vốn huy động 26 1.3.2 Chỉ tiêu cấu nguồn vốn huy động .27 1.3.2.1 Cơ cấu vốn huy động theo nguồn hình thành 27 1.3.2.2 Cơ cấu vốn huy động theo kì hạn 28 1.3.2.3 Cơ cấu theo loại tiền 28 1.3.3 Chi phí huy động vốn bình quân hợp lý 28 1.3.4 Chỉ tiêu đo lường hiệu huy động vốn .29 1.4 KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN CỦA MỘT SỐ NƯỚC 29 CHƯƠNG - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1 GIỚI THIỆU CHI NHÁNH CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 33 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ chi nhánh .34 2.1.3.1 Chức chi nhánh 34 2.1.3.2 Nhiệm vụ chi nhánh 37 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo & PTNT TP Đà Nẵng năm (2007-2011) 39 2.1.4.1 Huy động vốn 40 2.1.4.2 Sử dụng vốn 40 2.1.4.3 Hoạt động liên quan khác 42 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT TP ĐÀ NẴNG 45 2.2.1 Phân tích cấu nguồn vốn huy động 45 2.2.1.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 45 2.2.1.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi VND ngoại tệ 47 2.2.1.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động khách hàng 48 2.2.2 Phân tích chi phí huy động vốn ngân hàng 50 2.3 HỆ THỐNG KÊNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TP ĐÀ NẴNG 52 2.4 CÁC CÔNG CỤ BỔ TRỢ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT TP ĐÀ NẴNG .54 2.4.1 Chất lượng phục vụ, nhân lực hoạt động huy động vốn 54 2.4.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá phân đoạn thị trường, phân loại khách hàng .54 2.4.3 Hội nghị khách hàng, chăm sóc khách hàng 55 2.4.4 Các chương trình khuyến mãi, quay số dự thưởng, tặng quà .55 2.4.5 Công nghệ thông tin hoạt động huy động vốn .55 2.5 MỘT SỐ KẾT LUẬN 56 2.5.1 Những kết đạt 56 2.5.2 Những tồn tại, hạn chế 57 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 63 2.5.3.1 Nguyên nhân chủ quan 63 2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan 65 CHƯƠNG - GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT TP ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NO&PTNT TP ĐÀ NẴNG 68 3.1.1 Định hướng chung 68 3.1.2 Định hướng phát triển huy động vốn chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng 70 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT TP ĐÀ NẴNG 73 3.2.1 Xây dựng sách lãi suất huy động vốn hợp lý 73 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn 75 3.2.3 Đa dạng hóa khách hàng .79 3.2.4 Đơn giản hóa thủ tục giao dịch .80 3.2.5 Xây dựng sách chăm sóc khách hàng hiệu 82 3.2.6 Mở rộng mạng lưới giao dịch hệ thống ngân hàng tự động 83 3.2.7 Ứng dụng công nghệ huy động vốn, đại hóa ngân hàng .84 3.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 85 3.2.9 Tăng cường cơng tác quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín thương hiệu ngân hàng .86 3.2.10 Giải pháp quản trị rủi ro huy động vốn 86 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 88 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 88 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .89 3.3.3 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam 91 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động BHXH Bảo hiểm xã hội CBNV Cán nhân viên CHK Có kỳ hạn CNH Cơng nghiệp hóa EDC Thiết bị đọc thẻ điện tử HĐH Hiện đại hóa HĐV Huy động vốn KBNN Kho bạc nhà nước KKH Không kỳ hạn NHCSXH Ngân hàng sách xã hội NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần POS Máy chấp nhận toán thẻ SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng TP Thành phố USD Đồng USD VNĐ Đồng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ HIỆU TÊN BẢNG TRA BẢNG 2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NG 39 2.2 TRONG NĂM (2007-2011) HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRONG NĂM (2007- 42 2011) 2.3 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ ATM TẠI CHI 43 2.4 NHÁNH NHNO&PTNT TP ĐÀ NẴNG SỐ LIỆU THU, CHI TIỀN MẶT TRONG 44 2.5 NĂM (2007-2011) HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ 44 2.6 TRONG NĂM (2007-2011) CƠ CẤU VỐN HUY ĐỘNG THEO KỲ HẠN 45 2.7 CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG GIỮA 47 2.8 TIỀN GỬI VND VÀ NGOẠI TỆ CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA 48 2.9 TỪNG KHÁCH HÀNG CÁC CHỈ TIÊU VỀ CHI PHÍ HUY ĐỘNG VÀ 51 2.10 CHO VAY BÌNH QUÂN SO SÁNH KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN BÌNH 52 QUÂN CỦA MỘT SỐ NHTM TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG NĂM 2011 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ SỐ HIỆU HÌNH 2.1 TÊN HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHI NHÁNH NHNO & PTNT BIỂU ĐỒ TP ĐÀ NẴNG TỔNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ NĂM 2007 – 2011 2.1 BIỂU ĐỒ TỔNG DƯ NỢ GIAI ĐOẠN NĂM (2007-2011) 2.2 TRAN G 34 40 41 Tiết kiệm không kỳ hạn Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiết kiệm không kỳ hạn” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn: không kỳ hạn - Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 100.000 VNĐ, 10 USD, 10 EUR  Gửi rút: - Gửi: KH gửi tiền nhiều lần vào tài khoản, gửi quầy giao dịch - Rút: không hạn chế số lần giao dịch rút tiền, rút quầy giao dịch  Phí lãi: - Phí: mức phí đóng sớm (khách hàng rút tiền mặt vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào sổ tiết kiệm tất tốn sổ tiết kiệm vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ theo biểu phí hành NHNo; - Lãi: Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất thay đổi Cách tính lãi: Σ số dư ngày Lãi suất tháng x tháng 30 Trả lãi: Lãi tính nhập gốc vào ngày làm việc cuối tháng Đối tượng khách hàng: Cá nhân người Việt Nam nước Mức độ tin học hoá: Giao dịch viên tiến hành đăng ký, nhập thông tin KH, TK IPCAS Hàng tháng, hệ thống tự động tính, trả lãi (lãi nhập gốc) xử lý tình phát sinh (SD trung bình < SD tối thiểu, thời gian khơng hoạt động TK giới hạn…) Kênh phân phối: trực tiếp quầy giao dịch Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Quyết định số 277/QĐ/NHNo-KHTH ngày 22/02/2008 Tiền lãi tháng = Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau tồn Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau tồn bộ” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn: có kỳ hạn, tối thiểu 15 ngày - Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR - Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ, 50 USD, 50 EUR  Gửi rút - Gửi: KH gửi tiền lần vào TK (tại quầy giao dịch CN) - Rút: KH thực rút tiền lần từ TK (tại quầy giao dịch CN) Rút vốn hạn: KH hưởng toàn tiền lãi mà NH cam kết Rút vốn trước hạn: KH trả lãi theo LS không kỳ hạn thời điểm rút cho số tiền thực nộp thời gian thực gửi Rút vốn sau hạn: Nếu đến hạn KH chưa rút vốn, NH tự động chuyển toàn SD (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn tương ứng áp dụng lãi suất hành cho kỳ hạn Trường hợp khơng có kỳ hạn tương ứng áp dụng LS kỳ hạn thấp liền kề  Phí lãi: - Phí: mức phí đóng sớm (rút tiền mặt vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm tất tốn sổ tiết kiệm vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ theo biểu phí hành NHNo - Lãi: Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cố định Cách tính lãi: Số tiền lãi = Vốn gốc x Kỳ hạn gửi x Lãi suất Trả lãi: Trả lãi sau (một lần) vào ngày đến hạn (khách hàng rút tiền) Nếu KH không đến rút, NH tự động nhập lãi vào gốc chuyển sang kỳ hạn tương ứng Đối tượng khách hàng: cá nhân người Việt Nam người nước Mức độ tin học hố: Giao dịch viên tiến hành đăng ký, nhập thơng tin KH TK IPCAS Hệ thống tự động theo dõi tính tốn số tiền lãi đến thời điểm KH rút tiền đóng tài khoản Kênh phân phối: trực tiếp quầy giao dịch Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Quyết định số 277/QĐ/NHNo-KHTH ngày 22/02/2008 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn: Có kỳ hạn, kỳ hạn tối thiểu 15 ngày - Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR - Số tiền gửi tối thiểu 500.000 VNĐ, 50 USD, 50 EUR  Gửi rút - Gửi: KH thực gửi tiền lần vào tài khoản quầy giao dịch - Rút: KH thực rút tiền lần từ TK quầy giao dịch, chuyển khoản Rút vốn hạn: KH hưởng toàn tiền lãi mà NH cam kết Rút vốn trước hạn: NH thu hồi lại toàn khoản lãi trả, trả lãi theo LS không kỳ hạn thời điểm rút cho số tiền thực nộp thời gian thực gửi Rút vốn sau hạn: Nếu đến hạn KH chưa rút vốn, NH tự động chuyển toàn số dư sang kỳ hạn tương ứng áp dụng LS hành cho kỳ hạn Trường hợp khơng có kỳ hạn tương ứng áp dụng LS kỳ hạn thấp liền kề Phương thức trả lãi kỳ hạn trả lãi sau định kỳ  Phí lãi: - Phí: mức phí đóng sớm (rút tiền mặt vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm tất toán sổ tiết kiệm vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở); phí dịch vụ theo biểu phí hành NHNo - Lãi: Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cố định Cách tính lãi: Tiền = lãi Vốn gốc x Lãi suất năm 12 Số tháng định x kỳ Trả lãi: trả sau theo định kỳ hàng tháng, tháng bội số tháng lần, lãi không nhập gốc Đối tượng khách hàng: cá nhân người Việt Nam người nước ngồi Mức độ tin học hố: Giao dịch viên tiến hành đăng ký, nhập thông tin khách hàng IPCAS Hệ thống tính, trả lãi quản lý tự động Kênh phân phối: trực tiếp quầy giao dịch Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Quyết định số 277/QĐ/NHNo-KHTH ngày 22/02/2008 Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước toàn Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước toàn bộ” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn: tính theo tháng, tối thiểu tháng - Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR - Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ, 50 USD, 50 EUR  Gửi rút - Gửi: KH thực gửi tiền lần vào TK quầy giao dịch - Rút: KH thực rút tiền lần từ TK quấy giao dịch Rút vốn hạn: KH hưởng toàn tiền lãi mà NH trả NH toán gốc theo SD ghi sổ tiết kiệm Rút vốn trước hạn: NH thu hồi lại toàn khoản lãi trả trả lãi theo LS không kỳ hạn thời điểm rút cho số tiền thực nộp thời gian thực gửi KH Rút vốn sau hạn: Thời gian hạn KH hưởng LS không kỳ hạn  Phí lãi: - Phí: mức phí đóng sớm (KH rút tiền mặt vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm tất toán sổ tiết kiệm vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ áp dụng theo biểu phí hành NHNo - Lãi: Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cố định Cách tính lãi: Tiền lãi = Vốn gốc x Lãi suất x Kỳ hạn gửi Trả lãi: tồn tiền lãi tính trả gửi Đối tượng khách hàng: Cá nhân người Việt Nam người nước Mức độ tin học hoá: Giao dịch viên tiến hành đăng ký, nhập thông tin khách hàng IPCAS Hệ thống quản lý tự động Kênh phân phối: trực tiếp quầy giao dịch Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Quyết định số 277/QĐ/NHNo-KHTH ngày 22/02/2008 Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước định kỳ Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước định kỳ” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn: tính theo tháng, tối thiểu tháng - Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR - Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ, 50 USD, 50 EUR  Gửi rút - Gửi: KH thực gửi tiền lần vào TK quầy giao dịch - Rút: KH thực rút tiền lần từ TK quầy giao dịch Rút vốn hạn: KH hưởng toàn tiền lãi mà NH trả NH toán gốc theo SD ghi sổ tiết kiệm Rút vốn trước hạn: NH thu hồi lại toàn khoản lãi trả trả lãi theo LS không kỳ hạn thời điểm rút cho số tiền thực nộp thời gian thực gửi KH Rút vốn sau hạn: Thời gian hạn KH hưởng LS không kỳ hạn  Phí lãi suất - Phí: mức phí đóng sớm (KH rút tiền mặt vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm tất toán sổ tiết kiệm vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ áp dụng theo biểu phí hành NHNo - Lãi: Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cố định Cách tính lãi: Lãi suất năm Tiền lãi Số tháng định x = kỳ 12 Trả lãi: Lãi trả trước cho định kỳ Đối tượng khách hàng: Cá nhân người Việt Nam người nước ngồi Mức độ tin học hố: Giao dịch viên tiến hành đăng ký, nhập thông tin khách hàng IPCAS Hệ thống tính, trả lãi quản lý tự động Kênh phân phối: trực tiếp quầy giao dịch Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Quyết định số 277/QĐ/NHNo-KHTH ngày 22/02/2008 Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo thời gian gửi Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo thời gian gửi” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn: Có kỳ hạn, tối đa 36 tháng - Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR - Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ, 100 USD, 100 EUR  Gửi rút: - Gửi: KH thực gửi tiền lần vào TK - Rút: KH phép rút tiền gốc nhiều lần từ số dư TK quầy giao dịch CN mở TK CN NHNo khác (TK gửi, rút nhiều nơi)  Phí lãi suất: - Phí: mức phí đóng sớm (khách hàng tất tốn sổ tiết kiệm vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ áp dụng theo biểu phí hành NHNo - Lãi: Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cố định bậc Bậc lãi suất: quy định thời gian cho bậc LS tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau toàn Bậc Thời gian (t) Lãi suất Bậc t < tháng không kỳ hạn Bậc tháng ≤ t < tháng tháng Bậc tháng ≤ t < tháng tháng Bậc tháng ≤ t < 12 tháng tháng Bậc 12 tháng ≤ t < 24 tháng 12 tháng Bậc t > 24 tháng 24 tháng Riêng khu vực cạnh tranh cao, chi nhánh qui định vụ thể thời gian cho bậc lãi suất mức lãi suất áp dụng, bậc tối thiểu 01 tháng Cách tính lãi: Tiền lãi = Số tiền gốc rút x Bậc lãi suất x thời gian thực gửi Trả lãi: NH tính trả lãi KH rút gốc Hết 36 tháng KH chưa đóng TK, NH tự động nhập lãi vào gốc, chuyển sang kỳ hạn bậc thang áp dụng LS bậc thang theo bậc mức LS thời điểm chuyển Đối tượng khách hàng: Cá nhân người Việt Nam nước ngồi Mức độ tin học hố: Giao dịch viên tiến hành đăng ký, nhập thông tin khách hàng IPCAS Hệ thống tính, trả lãi quản lý tự động Kênh phân phối: trực tiếp quầy giao dịch Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Quyết định số 277/QĐ/NHNo-KHTH ngày 22/02/2008; Quyết định số 2334/QĐ-NHNo-KHTH ngày tháng 06 năm 2008 Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo luỹ tiến số dư tiền gửi Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo luỹ tiến số dư tiền gửi” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn: kỳ hạn tính theo số tháng, tối thiểu 12 tháng - Đồng tiền: VNĐ - Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VNĐ  Gửi rút: - Gửi: KH thực gửi tiền lần vào TK quầy giao dịch - Rút: KH thực rút tiền lần từ TK quầy giao dịch CN mở TK CN NHNo khác (với TK gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi) Rút vốn hạn: KH hưởng toàn tiền lãi mà NH cam kết Rút vốn trước hạn: KH trả lãi theo LS không kỳ hạn thời điểm rút cho số tiền thực nộp thời gian thực gửi Rút vốn sau hạn: Nếu đến hạn KH chưa rút vốn, NH tự động chuyển toàn SD (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn tương ứng áp dụng LS hành cho kỳ hạn Trường hợp khơng có kỳ hạn tương ứng áp dụng LS kỳ hạn thấp liền kề  Phí lãi: - Phí: mức phí đóng sớm (KH rút tiền mặt vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm tất toán sổ tiết kiệm vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ theo quy định hành NHNo - Lãi: Phương pháp điều chỉnh lãi suất: LS cố định, LS tiết kiệm trả lãi sau tồn cộng với mức khuyến khích Mức khuyến khích: Bậc Số dư Mức khuyến khích tối đa 0,02%/tháng 0,03%/tháng 0,04%/tháng Bậc 100 triệu VNĐ đến 250 triệu VNĐ Bậc 250 triệu VNĐ đến 500 triệu VNĐ Bậc Trên 500 triệu VNĐ Cách tính lãi: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất x Kỳ hạn Trả lãi: Lãi trả lần vào ngày đến hạn Đối tượng khách hàng: Cá nhân người Việt Nam nước Mức độ tin học hố: tính lãi quản lý thủ công Kênh phân phối: trực tiếp quầy giao dịch Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Quyết định số 277/QĐ/NHNo-KHTH ngày 22/02/2008; Quyết định số 2334/QĐ-NHNo-KHTH ngày tháng 06 năm 2008 Tiết kiệm gửi góp hàng tháng  - Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiết kiệm gửi góp hàng tháng” Đặc tính sản phẩm Đặc tính chung: Kỳ hạn: Có kỳ hạn tính theo tháng Ngày đến hạn TK trước sau ngày đến hạn thoả thuận ban đầu phụ thuộc vào thời gian gửi góp sớm muộn KH kỳ gửi góp Ngày đến hạn TK tính theo cơng thức sau: Ngày đến hạn = Ngày đến hạn gốc + {(Ngày gửi góp muộn – Ngày gửi góp sớm)/Số tháng gửi góp} Số dư tiết kiệm gửi góp, số kỳ gửi góp (Số tháng) số tiền gửi góp kỳ cố định xác định mở TK Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR  Gửi rút: Gửi: KH thực gửi tiền định kỳ (gửi tiền mặt chuyển khoản từ TK tiền gửi không kỳ hạn) vào TK tiết kiệm Gửi quầy giao dịch CN mở tài khoản CN NHNo khác (TK gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi) Rút: KH thực rút tiền lần từ TK quầy giao dịch CN mở TK CN NHNo khác (với TK gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi): Rút vốn hạn: KH hưởng toàn tiền lãi mà NH cam kết Rút vốn trước hạn: KH tất toán sổ tiết kiệm gửi góp chưa thực đầy đủ số tiền gửi góp, số lần gửi góp KH yêu cầu tất toán trước ngày đến hạn, trường hợp khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn Rút vốn sau hạn: Thời gian hạn KH hưởng LS khơng kỳ hạn thời điểm rút  Phí lãi: Phí: mức phí đóng sớm (KH rút tiền mặt vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm tất tốn sổ tiết kiệm vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ theo biểu phí hành NHNo Lãi: Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cố định Cách tính lãi: Ví dụ kỳ hạn gửi góp 12 tháng, lãi tính theo tháng Tiền lãi = Số tiền gửi góp kỳ * Lãi suất (/tháng) * 12 + Số tiền gửi góp kỳ * Lãi suất (/tháng) * 11/12 + Số tiền gửi góp kỳ * Lãi suất (/tháng) * 10/12 + ……………… + Số tiền gửi góp kỳ cuối * Lãi suất (/tháng) * 1/12 Trả lãi: Trả lãi lần vào cuối kỳ Đối tượng khách hàng: Cá nhân người Việt Nam người nước ngồi Mức độ tin học hố: Quản lý tự động IPCAS Kênh phân phối: trực tiếp quầy giao dịch Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Quyết định số 277/QĐ/NHNo-KHTH ngày 22/02/2008; Quyết định số 2334/QĐ-NHNo-KHTH ngày tháng 06 năm 2008 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất tự điều chỉnh tăng theo lãi suất bản NHNN Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất tự điều chỉnh tăng theo lãi suất NHNN” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn: Có kỳ hạn, tính theo số tháng, tối thiểu 01 tháng, tối đa 06 tháng - Đồng tiền: VNĐ - Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ  Gửi rút - Gửi: KH thực gửi tiền lần vào TK quầy giao dịch - Rút: KH thực rút tiền lần từ TK quầy giao dịch Rút hạn: KH hưởng toàn tiền lãi mà NH cam kết Rút trước hạn: KH trả lãi theo LS không kỳ hạn thời điểm rút cho số tiền thực nộp thời gian thực gửi Rút sau hạn: Nếu đến hạn KH chưa rút vốn, NH tự động chuyển toàn SD (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn tương ứng áp dụng LS hành cho kỳ hạn Nếu thời điểm đáo hạn, NHNo khơng loại hình tiết kiệm chuyển sang tiền gửi tiết kiệm thơng thường có kỳ hạn ngắn liền kề theo LS thời điểm  Phí lãi: - Phí: Khơng thu phí dịch vụ phí đóng sớm - Lãi: lãi suất điều chỉnh theo lãi suất NHNN Phương pháp điều chỉnh lãi suất: LS = LSCB + Tỷ lệ % LSCB tăng → LS tăng lên tương ứng LSCB giảm → KH hưởng lãi theo mức LS cũ LS liền kề Cách tính lãi: Tiền lãi = Vốn gốc x Lãi suất x Kỳ hạn gửi Trả lãi: Lãi trả lần đến hạn Đối tượng khách hàng: cá nhân người Việt Nam người nước ngồi có nhu cầu, tự nguyện tham gia gửi tiền theo hình thức Mức độ tin học hố: Hệ thống chưa hỗ trợ tính lãi quản lý tự động Kênh phân phối: Chi nhánh (quầy giao dịch) Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Văn bản số 2458/NHNo-KHTH ngày 17/06/2008 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn: Có kỳ hạn, tối thiểu tháng - Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR - Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ, 100 USD, 100 EUR  Gửi rút - Gửi: KH thực gửi tiền lần vào TK quầy giao dịch - Rút: KH thực rút tiền lần từ TK quầy giao dịch: Rút hạn: KH hưởng toàn tiền lãi theo LS kỳ hạn gửi mà NH cam kết Rút trước hạn: KH trả lãi theo số tiền thời gian thực gửi Rút sau hạn: NH tự động chuyển toàn SD (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn tương ứng áp dụng LS hành cho kỳ hạn Nếu thời điểm đáo hạn, NH khơng triển khai loại hình tiết kiệm này, chuyển sang loại tiền gửi tiết kiệm thơng thường có kỳ hạn ngắn liền kề theo LS thời điểm  Phí lãi: - Phí: mức phí đóng sớm (KH rút tiền mặt vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm tất toán sổ tiết kiệm vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ theo biểu phí hành NHNo - Lãi: LS không mức LS tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau tương ứng Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cố định Mức lãi suất: Theo thời gian thực gửi Thời gian thực gửi Lãi suất < 1/3 kỳ hạn gửi ghi sổ Không kỳ hạn Từ 1/3 kỳ hạn gửi → 2/3 kỳ hạn gửi 60% LS ghi sổ Từ 2/3 kỳ hạn gửi → kỳ hạn gửi 80% LS ghi sổ Đủ thời gian kỳ hạn gửi 100% LS ghi sổ Cách tính lãi: Tiền lãi = Vốn gốc x Lãi suất x Thời gian thực gửi Trả lãi: Trả lãi lần KH rút gốc Đối tượng khách hàng: cá nhân người Việt Nam người nước ngồi có nhu cầu, tự nguyện tham gia gửi tiền theo hình thức Mức độ tin học hoá: quản lý tự động IPCAS Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 123/QĐ/HĐQT-KHTH ngày 21/02/2008; Văn số 2834/NHNo-KHTH ngày 10/07/2008 Tiết kiệm học đường Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:“Tiết kiệm học đường” Đặc tính sản phẩm  Đặc tính chung: - Kỳ hạn gửi: Có kỳ hạn (từ 02 đến 18 năm) - Ngày đến hạn TK: trước sau ngày đến hạn thoả thuận ban đầu Ngày đến hạn TK tính theo cơng thức sau: Ngày đến hạn = Ngày đến hạn gốc + {(Ngày gửi góp muộn – Ngày gửi góp sớm)/Số tháng gửi góp} - Đồng tiền: VNĐ, USD - Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND 10 USD - Số tiền tiết kiệm gửi góp, số kỳ gửi góp (số tháng) số tiền gửi góp định kỳ cố định xác định mở TK  Gửi rút: - Gửi: gửi định kỳ hàng tháng theo phương thức gửi trực tiếp định kỳ gửi đầu tiên; lần gửi gửi trực tiếp, thơng qua người khác, chuyển khoản từ tài khoản khác, chuyển khoản qua Atransfer, ATM ủy quyền cho ngân hàng tự động trích TKTG cá nhân Gửi tiền trước cho nhiều định kỳ: Số tiền gửi trước phải bội số số tiền gửi định kỳ KH đăng ký không vượt tổng số tiền đăng ký gửi phải gửi Gửi tiền trễ hạn so với định kỳ: tối đa 12 tháng (12 định kỳ) - Rút: KH phải rút toàn gốc lãi Rút vốn hạn: KH hưởng toàn tiền lãi mà NH cam kết theo quy định Rút vốn trước hạn: lãi cho số tiền, số ngày thực gửi định kỳ gửi đến ngày tất toán theo mức lãi suất tất toán quy định Rút vốn sau hạn: Kể từ ngày đến hạn, lãi đến hạn bảo lưu chờ toán, số tiền gốc trả theo lãi suất KKH thời điểm tất toán Tất toán trường hợp gửi trễ 12 tháng: lãi gồm hai phần: lãi tất toán trước hạn cho số tiền, số ngày định kỳ gửi đến định kỳ gửi cuối cùng; lãi suất KKH cho số dư TK TKHĐ từ định kỳ gửi cuối đến ngày tất tốn  Phí lãi: - Phí gửi rút: miễn phí gửi tất tốn trường hợp trước hạn lớn ngày, hạn, trễ hạn Trường hợp khách hàng đóng sớm TK vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở TK, KH chịu phí đóng sớm theo quy định hành NHNo - Phí dịch vụ: SMS; Internet Banking dịch vụ khác theo quy định - Lãi suất: Phương pháp điều chỉnh lãi: lãi suất thả Lãi suất áp dụng: lãi suất thả cộng với (+) lãi suất thưởng gia tăng 0,1%/năm (Lãi suất thả lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ, điều chỉnh phù hợp với lãi suất thị trường; Lãi suất thưởng áp dụng cho tồn kỳ hạn gửi) Trường hợp tất tốn trước hạn lãi suất tính sau: Thời gian thực gửi Lãi suất thời điểm tất tốn T
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNN thành phố đà nẵng , Giải pháp tăng cường huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNN thành phố đà nẵng , Chương 1 MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 Một số lý luận cơ bản về huy động vốn của NHTM, 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình huy động vốn, 3 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả huy động vốn, 4 Kinh nghiệm huy động vốn của một số nước, Chương 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 1 Giới thiệu chi nhánh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, 2 Thực trạng huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng, 4 Các công cụ bổ trợ thúc đẩy hoạt động huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng, 5 Một số kết luận, Chương 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT TP ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI, 1 Định hướng phát triển huy động vốn của Ngân hàng No&PTNT TP Đà Nẵng, 2 Giải pháp tăng cường huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng, 3 Một số kiến nghị, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay