Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty cổ phần SÔNG đà 505

114 20 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 08:39

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hưng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG .iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ KIỂM SỐT CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Những vấn đề kiểm soát quản lý 1.1.1 Khái quát kiểm soát quản lý 1.1.2 Những vấn đề lý luận chung hệ thống kiểm soát nội .7 1.1.2.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội .7 1.1.2.2 Mục tiêu hệ thống kiểm soát nội 1.1.3 Các phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội 1.1.3.1 Mơi trường kiểm sốt .9 1.1.3.2 Đánh giá rủi ro .10 1.1.3.3.Hoạt động kiểm soát .11 1.1.3.4 Thông tin truyền thông .12 1.1.3.5 Giám sát 12 1.2 Khái niệm phân loại chi phí xây lắp 13 1.2.1 Khái niệm chi phí xây lắp 13 1.2.2 Phân loại chi phí xây lắp .13 1.3 Kiểm soát chi phí xây lắp doanh nghiệp xây dựng .16 1.3.1 Đặc điểm chi phí xây lắp ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt 16 1.3.2 Tổ chức thơng tin phục vụ kiểm sốt chi phí xây lắp 17 1.3.2.1 Tổ chức thông tin dự toán .17 1.3.2.2 Tổ chức thông tin thực 19 1.3.3 Các thủ tục kiểm sốt chi phí xây lắp 21 iii 1.3.3.1 Kiểm sốt chi phí ngun vật liệu trực tiếp .21 1.3.3.2 Thủ tục kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp .24 1.3.3.3 Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi cơng 26 1.3.3.4 Kiểm sốt chi phí sản xuất chung 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 31THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 31 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần Sông Đà 505 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Công ty 32 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 32 2.1.2.2 Các cơng trình, hạng mục cơng trình công ty tham gia xây lắp .32 2.2 Giới thiệu môi trường kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sơng Đà 505 33 2.2.1 Triết lý quản lý phong cách điều hành nhà quản lý 33 2.2.2 cấu tổ chức máy quản lý công ty 34 2.2.3 Chính sách nhân 39 2.2.4 Bộ phận kiểm toán nội 40 2.3 Giới thiệu hệ thống kế tốn cơng ty 40 2.3.1 cấu tổ chức máy kế tốn cơng ty 40 2.3.2 Hình thức kế tốn áp dụng .41 2.4 Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi phí xây lắp công ty Cổ phần Sông Đà 505 .42 2.4.1 Mục tiêu kiểm soát chi phí xây lắp Cơng ty .42 2.4.2 Tổ chức thơng tin phục vụ kiểm sốt chi phí xây lắp 43 2.4.2.1 Tổ chức thơng tin dự tốn .43 2.4.2.2 Tổ chức thông tin thực 52 2.4.3 Các thủ tục kiểm sốt chi phí xây lắp 54 2.4.3.1 Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu 54 iv 2.4.3.2 Thủ tục kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp 61 2.4.3.3 Thủ tục kiểm sốt chi phí sử dụng máy thi cơng 64 2.4.3.4 Thủ tục kiểm sốt chi phí sản xuất chung 66 2.5 Đánh giá tình hình kiểm sốt chi phí xây lắp Cơng ty Cổ phần Sông Đà 505 .67 2.5.1 Những kết đạt 67 2.5.2 Những tồn 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SỐT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 71 3.1 Xác định lại mục tiêu kiểm soát 71 3.2 Hồn thiện thơng tin kế tốn phục vụ kiểm soát 71 3.3 Tăng cường thủ tục kiểm sốt chi phí xây lắp 74 3.3.1 Thủ tục kiểm sốt chi phí ngun vật liệu trực tiếp 74 3.3.2 Thủ tục kiểm sốt chi phí nhân công trực tiếp .82 3.3.3 Thủ tục kiểm sốt chi phí sử dụng máy thi công 85 3.3.4 Thủ tục kiểm sốt chi phí sản xuất chung .87 3.4 Hồn thiện thủ tục kiểm sốt sau 89 3.4.1 Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 90 3.4.2 Phân tích chi phí nhân công trực tiếp 93 3.4.3 Phân tích chi phí máy thi cơng 96 3.4.4 Phân tích chi phí sản xuất chung 99 3.5 Giải pháp khác 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Dự tốn chi phí xây lắp 18 Bảng 1.2 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .23 Bảng 1.3 Phân tích biến động chi phí nhân cơng trực tiếp 25 Bảng 1.4 Phân tích biến động biến phí sử dụng máy thi cơng 27 Bảng 2.1 Các cơng trình, hạng mục cơng trình thi công công ty 33 Bảng 2.2 Bảng định mức chi phí nguyên vật liệu trực triếp 44 Bảng 2.3 Bảng định mức chi phí nhân cơng trực tiếp 44 Bảng 2.4 Bảng tính đơn giá ca máy, thiết bị phục vụ thi công 45 Bảng 2.5 Bảng định mức chi phí máy thi công .45 Bảng 2.6 Tổng giá trị xây lắp hạng mục Bê tông dầm ngang 40Mpa đá 1x2 .46 Bảng 2.7 Bảng dự toán cơng trình 46 Bảng 2.8 Bảng giá giao khoán nội 48 Bảng 2.9 Khối lượng xây lắp hạng mục thực tế hoàn thành tháng 09/2011 50 Bảng 2.10 Bảng đối chiếu giá trị thực chi phí thực 51 Bảng 3.1 Bảng dự trù công việc thực tháng 75 Bảng 3.2 Bảng kế hoạch vật tư tháng… 75 Bảng 3.3 Đánh giá nhà cung cấp phê duyệt .78 Bảng 3.4 Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 92 Bảng 3.5 Phân tích chi phí nhân cơng trực tiếp .95 Bảng 3.6 Phân tích chi phí sử dụng máy thi công 98 Bảng 3.7 Phân tích chi phí sản xuất chung 99 vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy quản lý công ty Cổ phần Sông Đà 505 .34 Sơ đồ 2.2 Tổ chức quản lý máy chi nhánh 37 Sơ đồ 2.3 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 40 Sơ đồ 2.4 Trình tự kế tốn cơng ty máy vi tính 42 Sơ đồ 2.5 Quy trình mua vật tư Công ty 55 Sơ đồ 2.6 Quy trình mua vật tư cơng trình Cơng ty 58 Sơ đồ 2.7 Quy trình xuất kho vật tư 60 Sơ đồ 2.8 Quy trình kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp 62 Sơ đồ 2.9 Quy trình kiểm soát ca máy hoạt động 65 Sơ đồ 3.1 Quy trình thủ tục cung ứng vật tư .76 Sơ đồ 3.2 Quy trình nhập kho vật tư 79 Sơ đồ 3.3 Quy trình thủ tục xuất kho vật tư sử dụng thi công 81 Sơ đồ 3.4 Quy trình sửa chữa máy thi cơng 86 Sơ đồ 3.5 Quy trình tuyển dụng nhân .101 Sơ đồ 3.6 Quy trình đào tạo nhân viên 103 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, với phát triển mạnh mẽ kinh tế, sở hạ tầng nước ta trọng đầu tư xây dựng quy mô đồng bộ, cơng trình (CT) giao thơng, thủy lợi, cầu cống, thủy điện; khu đô thị, trung tâm thương mại; khu nghỉ dưỡng, du lịch, vui chơi giải trí; … Chính phát triển tạo cho doanh nghiệp xây dựng khơng hội lẫn thách thức kinh doanh, thị trường xây dựng mở rộng, nguồn vốn đầu tư đa dạng, việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật xây dựng ngày tăng, … Đồng thời, doanh nghiệp không tránh khỏi cạnh tranh gay gắt với chất lượng CT xây dựng, giá trúng thầu, tiến độ thi công, … Trước cạnh tranh gay gắt ấy, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải quản lý tốt trình kiểm sốt chi phí (CP) nhằm đạt hiệu kinh doanh cao với CP bỏ thấp Đối với lĩnh vực xây dựng, chi phí xây lắp (CPXL) giá thành sản phẩm xây lắp tiêu kinh tế quan trọng nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm; CPXL tiêu phản ánh chất lượng hoạt động trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp Do đó, cơng tác kiểm sốt CPXL nhằm tiết kiệm CP đồng thời đảm bảo chất lượng CT công ty xây dựng đặt lên hàng đầu Công tác nâng cao phát huy hiệu hoạt động doanh nghiệp, mà giúp cho doanh nghiệp đưa định đắn, kịp thời việc điều chỉnh hoạt động, chất lượng CT đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ cho cơng tác kiểm tốn, tăng cường độ tin cậy báo cáo tài (BCTC)… Cơng ty Cổ phần Sông Đà 505 doanh nghiệp xây lắp lớn khu vực Miền Trung – Tây Ngun với nhiều CT thi cơng trọng điểm giá trị lớn, chủ đầu tư đánh giá cao mặt chất lượng, kỹ thuật tiến độ bàn giao CT Sản phẩm cơng ty CT xây dựng thủy điện xây dựng công nghiệp quy mơ giá trị lớn Sau trúng thầu, Cơng ty thường giao khốn lại cho chi nhánh hay công trường trực thuộc công ty thi cơng sở hợp đồng giao khốn nội Thơng qua hợp đồng giao khốn nội thủ tục kiểm sốt, cơng ty kiểm sốt tương đối chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu (CPNVL) trực tiếp, CP nhân công trực tiếp, CP máy thi cơng, chi phí sản xuất (CPSX) chung quy trình nhập, xuất vật liệu, … Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua, cơng tác kiểm sốt nói chung kiểm sốt CPXL nói riêng Cơng ty tồn số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý CP Chính vậy, việc tăng cường kiểm sốt CPXL cần thiết công ty Với tất lý tác giả chọn nghiên cứu đề tài “TĂNG CƯỜNG KIỂM SỐT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505” Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở lý luận kiểm soát CPXL thực trạng hoạt động kiểm sốt CPXL Cơng ty cổ phần Sơng Đà 505, nghiên cứu nhằm đề xuất số giải pháp tăng cường kiểm sốt CPXL Cơng ty Cổ phần Sông Đà 505 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu kiểm sốt CPXL q trình thi công xây dựng CT Công ty Cổ phần Sơng Đà 505 Bao gồm trình tự, thủ tục kiểm soát loại CPXL hoạt động xây dựng bản: CPNVL trực tiếp, CP nhân công trực tiếp, CP máy thi công, CPSX chung - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu Công ty Cổ phần Sông Đà 505 Phương pháp nghiên cứu - Phỏng vấn trực tiếp: Giám đốc công ty, Giám đốc chi nhánh, Kế tốn trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Dự án, huy trưởng (CHT) cơng trình để tìm hiểu mơi trường kiểm sốt, kiểm sốt CP thơng qua hợp đồng giao khốn nội - Quan sát, tìm hiểu vướng mắc, hạn chế quy trình kiểm sốt CPXL q trình thi cơng xây dựng CT, hạng mục cơng trình (HMCT) Cơng ty Cổ phần Sông Đà 505 - Nghiên cứu tài liệu: Vận dụng lý thuyết thủ tục, quy trình kiểm sốt CPXL để phân tích thực trạng kiểm sốt CPXL công ty nhằm đề xuất giải pháp phù hợp Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận kiểm sốt chi phí xây lắp doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi phí xây lắp cơng ty Cổ phần Sơng Đà 505 Chương 3: Các giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp cơng ty Cổ phần Sơng Đà 505 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Khủng hoảng kinh tế, cắt giảm đầu tư công, thị trường bất động sản suy thối, tín dụng thắt chặt lãi suất cho vay tăng cao … ảnh hưởng lớn đến việc phát triển nhiều ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn nay, đặc biệt phải kể đến trước hết ngành Xây dựng, đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng nước cần phải thay đổi cách nhìn nhận xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp Việc tăng cường kiểm soát CPXL nhiệm vụ trọng tâm mà doanh nghiệp xây dựng cần quan tâm thực để phát triển cạnh tranh khốc liệt Tính đến thời điểm nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề kiểm soát CPXL, cụ thể: Luận văn thạc sỹ “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất xây lắp Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cơng Trình Đơ Thị Đà Nẵng” Nguyễn Minh Toàn (2011) Luận văn hệ thống vấn đề lý luận hệ thống KSNB khái niệm, mục tiêu, nhiệm vụ hệ thống KSNB phận cấu thành hệ thống KSNB cách logic khoa học Luận văn phản ánh thực trạng cơng tác kiểm sốt CPSX xây lắp Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình Đô thị Đà Nẵng theo định hướng nghiên cứu đề cập chương 1, nhiên, phần này, tác giả chủ yếu đưa nhận xét mang tính định tính mà chưa đưa số liệu thực tế để minh họa Trong chương 3, Tác giả đưa quy trình kiểm sốt CP rõ ràng, khoa học thơng tin kế toán phục vụ kiểm soát thủ tục kiểm sốt mang nặng tính lý thuyết Nhìn chung, đề tài chưa cho thấy thực trạng kiểm soát CPSX xây lắp CT cụ thể, để từ người đọc thấy tồn đánh giá tính phù hợp giải pháp đề xuất 94 Dựa vào bảng số liệu phân tích, sau xác định yếu tố gây biến động nguyên nhân việc biến động, quy trách nhiệm cho người trực tiếp kiểm soát CP biện pháp kiểm sốt thích hợp Chẳng hạn công tác thi công bê tông dầm cầu 40 Mpa đá 1x2 hạng mục phần dầm chủ (Dầm chữ T) cơng trình Đường giao thơng Phước Chánh – Phước Kim – Phước Thành minh họa trên: CPNVL thực tế tăng so với dự toán phát sinh chủ yếu giá lượng xi măng PC40 tăng so với dự tốn, đó, biến động giá tác nhân Giá NVL xi măng, sắt thép thị trường năm 2010 tăng mạnh, nên CT sách dự trữ vật tư, điều chỉnh giá, bù giá, … khơng thể loại bỏ hồn tồn tác động việc tăng giá NVL đến giá trị CT Đây biến động khách quan kiểm sốt Do vậy, cần phải biện pháp để hạn chế gia tăng CP cách sử dụng vật liệu thay giá thành rẻ mà chất lượng tương đương chủ đầu tư chấp nhận Lượng NVL sử dụng thực tế tăng so với dự toán lượng xi măng dự trữ bị hư không sử dụng trình bảo quản thi cơng vào mùa mưa Do đó, đòi hỏi ban huy CT cần quan tâm đến hệ thống kho bãi, cách bảo quản, xuất kho vật tư thi cơng cơng trình 3.4.2 Phân tích chi phí nhân cơng trực tiếp Phân tích tình hình thực CP nhân công trực tiếp so sánh kết thực tế dự toán CP nhân công trực tiếp xác định nguyên nhân tác động đến biến động chung CP nhân công trực tiếp Chỉ tiêu phân tích: CP nhân cơng trực Định mức tiêu hao lao Khối lượng thi tiếp hạng = x động cho đơn vị công xây lắp mục thi cơng khối lượng xây lắp Đối tượng phân tích: CNC = CNC1 – CNC0 m  Q1 n1 j  p1 j  j 1 m Q j 1 n0 j  p j x Đơn giá lao động 95 Trong đó: CNC1; CNC0 : CP nhân công trực tiếp thực tế; CP nhân công trực tiếp dự tốn hạng mục thi cơng xây lắp Q1; Q0 : Khối lượng thi công xây lắp thực tế kỳ; khối lượng thi công xây lắp theo dự toán p1j; p0j : Đơn giá thực tế; đơn giá dự toán lao động j n1j; n0j : Định mức tiêu hao lao động j thực tế; định mức tiêu hao lao động j theo dự toán cho đơn vị khối lượng xây lắp Từ cơng thức thấy nhân tố ảnh hưởng đến biến động CP nhân cơng trực tiếp khối lượng công lao động đơn giá lao động - Ảnh hưởng nhân tố khối lượng công lao động (Qi x nij) (Qi x nij) =  (Q n1 j  Q0 n0 j )  p1 j CP nhân công trực tiếp biến động lượng công lao động thực tế tiêu hao nhiều dự toán xuất phát từ ngun nhân trình độ tay nghề công nhân thấp; công tác tổ chức thi công không hiệu quả; nhân công chây lười, trốn việc, làm việc không đảm bảo suất; đội trưởng CT thiếu đôn đốc, giám sát hướng dẫn công nhân thi công; … - Ảnh hưởng nhân tố đơn giá lao động (pj ) = Q n0 j ( p1 j  p j ) Đơn giá lao động biến động sách tiền lương cơng ty hay nhà nước thay đổi; cơng ty tăng lương, tăng thưởng để khuyến khích suất lao động công nhân hay tăng thời gian làm thêm để đảm bảo tiến độ CT, … làm cho CP nhân công trực tiếp biến động - Tổng biến động CP nhân công trực tiếp:   (Q n i ij )  ( p j ) Để biết xác nhân tố gây biến động CP nhân công trực tiếp mức độ ảnh hưởng nhân tố để biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tiết kiệm CP, hạ giá thành đảm bảo chất lượng CT thi công, nhà quản lý cần thiết lập bảng phân tích CP nhân cơng trực tiếp sau: 96 Bảng 3.5 Phân tích chi phí nhân cơng trực tiếp Số công lao động Chênh Loại nhân Dự Thực STT ĐVT lệch cơng tốn tế Mức % Phần dầm chủ (Dầm chữ T) 1.1 Bê tông dầm cầu 40Mpa đá 1x2 Nhân công Ngày 2.700 2.722 22 0,81 bậc 4,0/7 cơng Tổng cộng Đơn giá Dự tốn 119.815 Thực tế 140.025 Thành tiền Chênh lệch Mức % 20.210 16,78 Dự toán 323.518.712 Thực tế 381.165.209 Chênh lệch Mức % 57.646.497 17,82 97 Dựa vào bảng số liệu phân tích nhận thấy chi phí nhân cơng thực tế thi cơng bê tơng dầm cầu 40Mpa đá 1x2 cơng trình Đường giao thông Phước Chánh – Phước Kim – Phước Thành tăng cao so với dự toán (17,82%) chủ yếu giá nhân công tăng cao Nguyên nhân xuất phát từ việc mặt chung đơn giá xây dựng thị trường tăng lên mức sống người dân tăng Cơng ty phương án dự phòng vấn đề này, nhiên, mức giá tăng cao mức dự báo nên ảnh hưởng đến giá thành thi cơng cơng trình Số ngày công thi công thực tế tăng nhẹ so với dự tốn việc thi cơng chịu ảnh hưởng điều kiện thời tiết Việc đơn giá xây dựng tăng ảnh hưởng thời tiết đến trình thi công nguyên nhân khách quan không nằm khả kiểm sốt ban huy cơng trình Tuy nhiên, ban huy cơng trình phải quan tâm, xem xét để xây dựng phương án đối phó nhằm giảm thiểu tối đa gia tăng chi phí 3.4.3 Phân tích chi phí máy thi cơng Phân tích tình hình thực CP máy thi cơng so sánh kết thực với dự toán CP máy thi công xác định nguyên nhân gây nên biến động Chỉ tiêu phân tích: CP sử dụng MTC Khối lượng thi = x hạng mục thi công công xây lắp Định mức số ca MTC cho đơn vị khối lượng xây lắp x Đơn giá MTC Đối tượng phân tích: CCM = CCM1 – CCM0 m  Q1 m1 j  p1 j  j 1 m Q m0 j  p j j 1 Trong đó: CCM1; CCM0 : CP sử dụng máy thi công thực tế; CP sử dụng máy thi cơng dự tốn hạng mục thi công xây lắp Q1; Q0 : Khối lượng thi công xây lắp thực tế kỳ; khối lượng thi công xây lắp theo dự toán p1j; p0j : Đơn giá MTC thực tế; đơn giá MTC dự toán j m1j; m0j : Định mức ca máy thi công j thực tế; định mức ca máy thi công j theo dự toán cho đơn vị khối lượng xây lắp 98 Từ cơng thức thấy nhân tố ảnh hưởng đến biến động CP sử dụng máy thi cơng khối lượng ca máy thi công đơn giá máy thi công - Ảnh hưởng nhân tố khối lượng ca máy thi công (Qi x mij)  (Q (Qi x mij) = m1 j  Q0 m0 j )  p1 j CP sử dụng máy thi công biến động lượng ca máy thi công thực tế tiêu hao nhiều dự tốn xuất phát từ ngun nhân tình trạng máy thi cơng khơng ổn định, hoạt động mức suất bình thường; trình độ cơng nhân vận hành ca máy yếu làm chậm tiến độ thi công; máy hoạt động cầm chừng bị hư hỏng q trình thi cơng; … - Ảnh hưởng nhân tố đơn giá MTC (pj ) = Q m0 j ( p1 j  p j ) Biến động giá MTC đơn giá tiền lương nhân công điều khiển ca máy tăng, đơn giá nhiên liệu sử dụng cho máy thi công tăng, CP mua phục vụ hoạt động máy thi công tăng, … - Tổng biến động CP NVL trực tiếp:   (Q m i ij )  ( p j ) Các nhà quản lý lập bảng phân tích CP sử dụng máy thi cơng để biết xác nhân tố gây biến động CPNVL trực tiếp mức độ ảnh hưởng nhân tố để biện pháp khắc phục kịp thời 99 Bảng 3.6 Phân tích chi phí sử dụng máy thi công Số lượng ca máy STT Loại máy thi công ĐVT Phần dầm chủ (Dầm chữ T) 1.1 Bê tông dầm cầu 40Mpa đá 1x2 Dự Thực toán tế Đơn giá Chênh lệch Chênh lệch Dự toán Mức Thành tiền Thực tế % Chênh lệch Dự toán Mức % Thực tế Mức % Máy trộn bê tông – Ca 49 50 1,36 171.329 175.294 3.965 2,31 8.451.619 8.764.701 313.082 3,70 dung tích 250 lít Máy đầm bê tông, đầm Ca 130 130 0 120.389 121.206 817 0,68 15.628.248 15.734.301 106.053 0,68 dùi – 1,5kw Máy đầm bê tông, đầm Ca 130 130 0 116.550 118.118 1.568 1,35 15.129.968 15.333.517 203.550 1,35 bàn – 1,0kw … Tổng cộng 99 Dựa vào bảng số liệu phân tích, sau xác định yếu tố gây biến động nguyên nhân việc biến động, quy trách nhiệm cho người trực tiếp kiểm sốt CP biện pháp kiểm sốt thích hợp Đối với cơng tác minh họa trên, chi phí sử dụng máy thi cơng thực tế khơng biến động đáng kể so với dự tốn nên việc phân tích biến động khơng cần thiết 3.4.4 Phân tích chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung xây dựng loại CP phức tạp, khơng ảnh hưởng đến chất lượng CT ảnh hưởng đến giá thành CT nên việc phân tích biến động khoản mục CPSX chung góp phần hữu ích vào cơng tác kiểm soát CP Đối với CPSX chung phát sinh liên quan trực tiếp đến HMCT tập hợp riêng cho CT theo nội dung CP Đối với CP liên quan đến nhiều HMCT phải tiến hành phân bổ theo tiêu chí phù hợp Sau tiến hành so sánh CPSX chung thực tế phát sinh với dự toán CPSX chung để thấy chênh lệch nội dung, phục vụ cho cơng tác kiểm sốt CP Bảng 3.7 Phân tích chi phí sản xuất chung STT Loại CP ĐVT Dự toán Thực tế Chênh lệch Mức % Tổng cộng Để xác định nguyên nhân chênh lệch, chia CPSX chung thành biến phí định phí Biến phí SX chung bao gồm: CP vật liệu, dụng cụ dùng đội, lương khoản trích theo lương ., CP dịch vụ mua ngồi CP khác Việc phân tích biến động loại CP thực tương tự phân tích CPNVL trực tiếp CP nhân công trực tiếp Đối với định phí SX chung tiền lương cơng nhân quản lý đội, CP lán trại, CP khấu hao, ta cần so sánh thực tế với dự toán tìm ngun nhân mà khơng cần phân tích 100 thể nói việc lập báo cáo phân tích biến động CP, tìm ngun nhân biến động biện pháp hiệu để tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng giá thành CT 3.5 Giải pháp khác Ngoài giải pháp tăng cường thơng tin phục vụ kiểm sốt, tăng cường thủ tục kiểm soát tăng cường kiểm sốt sau, cơng ty cần quan tâm đến cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên phẩm chất trình độ chun mơn giỏi, góp phần vào phát triển bền vững công ty tương lai Để làm điều đòi hỏi cơng ty phải xây dựng quy trình tuyển dụng đào tạo rõ ràng khoa học, cụ thể: 101  Đối với quy trình tuyển dụng nhân sự, cơng ty thực theo lưu đồ sau: Lưu đồ TT Trách nhiệm Nhu cầu tuyển dụng nhân Các đơn vị Trưởng phòng Thơng báo tuyển dụng Thơng báo tuyển dụng Tổng hợp Các đơn vị Phòng Tổng hợp Thu xem xét hồ sơ Danh sách tuyển dụng Các đơn vị Trưởng phòng Từ chối _ Tuyển + Thử việc Từ chối _ Đạt + Hợp đồng Quyết định thành lập HĐTD HĐ thử việc QĐ tiếp nhận thử việc Biên đánh giá kết thử việc Hợp đồng lao động Quyết định tiếp nhận điều động Tổng hợp Các đơn vị Phòng TH Phòng TH Phòng TH Sơ đồ 3.5 Quy trình tuyển dụng nhân Xác định nhu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng Khi đơn vị nhu cầu bổ sung nhân gửi phiếu yêu cầu tuyển dụng Phòng tổng hợp Cơng ty, Phòng Tổng hợp trách nhiệm cân đối nhân tồn Cơng ty, điều kiện cơng ty khơng thể điều động nội phòng Tổng hợp đề xuất lên giám đốc phương án tuyển dụng nhân 102 Giám đốc xem xét yêu cầu số lượng lao động tuyển dụng, thời gian, địa điểm tuyển dụng đơn vị thực tiến trình tuyển dụng Thơng báo tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng thông báo ngành nghề, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, hạn nộp hồ sơ phương tiện thông tin đại chúng, trường đào tạo nghề đại học chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng Thu xem xét hồ sơ Đơn vị thực tuyển dụng thu xem xét hồ sơ, lập danh sách tuyển dụng thơng báo cho thí sinh đạt u cầu thời gian địa điểm sơ tuyển cụ thể Thực tuyển dụng Căn vào yêu cầu thông báo, đơn vị thực tuyển dụng kết hợp với phận chuyên môn thực công tác tuyển dụng Tùy vào yêu cầu hình thức tuyển dụng khác Đối với yêu cầu nhân cán kỹ thuật trình độ trung cấp, cao đẳng, kỹ sư thợ vận hành xe máy thiết bị đơn vị thực tuyển dụng định thành lập hội đồng tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) bao gồm: - Chủ tịch HĐTD: Giám đốc Công ty/ Giám đốc CN (người ủy quyền) - Phó chủ tịch HĐTD: Chủ tịch cơng đồn đơn vị - Ủy viên: Trưởng phận, người trực tiếp quản lý lao động cá nhân liên quan khác Thử việc Sau cơng tác tuyển dụng hồn tất, Giám đốc Công ty/ Giám đốc CN ký hợp đồng thử việc thí sinh trúng tuyển Đồng thời định tiếp nhận thử việc để phân cơng phận nhu cầu lao động, thời gian thử việc, mức lương người lao động hưởng tùy theo trình độ chun mơn, ngành nghề Đánh giá kết thử việc Các đơn vị tiến hành tiếp nhận người lao động, phân công công việc cụ thể 103 hết thời gian thử việc HĐTD tiến hành đánh giá kết thử việc theo biên đánh giá kết thử việc Ký hợp đồng Đơn vị tuyển dụng gửi biên đánh giá kết thử việc đề nghị Giám đốc Cơng ty ký hợp đồng lao động thức lao động HĐTD đánh giá đạt yêu cầu đồng thời định tiếp nhận điều động Trường hợp khơng đạt HĐTD đề xuất phương án: - Tiếp tục thử việc nửa thời gian thử việc ban đầu tiến hành đánh giá lại - Kết thúc hợp đồng thử việc, khơng tuyển dụng  Đối với quy trình đào tạo, cơng ty thực theo lưu đồ sau: Trách nhiệm Nhu cầu đào tạo _ Phòng Tổng hợp -Thơng báo /chương trình đào tạo - Đơn xin học - QĐ cử học Phòng Tổng hợp Giám đốc PD + Phiếu yêu cầu đào tạo dự kiến/đột xuất Thực đào tạo Đánh giá hiệu lực đào tạo Bằng cấp, chứng chỉ, giấy chứng nhận, kiểm tra… Giám đốc Phòng Tổng hợp Sơ đồ 3.6 Quy trình đào tạo nhân viên Nhu cầu đào tạo 104 Căn vào chủ trương lãnh đạo Công ty phát triển nguồn nhân lực; nhu cầu đơn vị Công ty; quy định Nhà nước đào tạo bắt buộc để cấp chứng học nghề, cấp Giấy chứng nhận, chứng Thí nghiệm…và thơng tin từ sở đào tạo chương trình đào tạo năm tiếp theo, phòng tổng hợp lập phiếu yêu cầu đào tạo dự kiến đột xuất trình Giám đốc phê duyệt - Nhu cầu dự kiến Căn vào việc phát triển nguồn nhân lực, nhu cầu đơn vị cơng ty Phòng Tổng hợp thu thập mẫu đơn xin học lập phiếu yêu cầu đào tạo dự kiến trình Giám đốc phê duyệt - Nhu cầu đột xuất Căn vào thông báo đào tạo quan, tổ chức bên ngồi gửi đến Cơng ty sau ý kiến giải văn Giám đốc, phiếu nhu cầu đào tạo đột xuất đơn vị, phòng tổng hợp/các đơn vị lập phiếu yêu cầu đào tạo đột xuất thu thập đơn xin học phòng tổng hợp lập danh sách tổng hợp đăng ký trình Giám đốc phê duyệt Thực đào tạo - Căn vào Phiếu nhu cầu đào tạo Giám đốc phê duyệt: phòng tổng hợp làm định cử cá nhân học trình giám đốc phê duyệt - Nếu Phiếu nhu cầu đào tạo khơng duyệt phòng tổng hợp /các đơn vị thực theo ý kiến Giám đốc ghi văn trao đổi cụ thể với trưởng đơn vị để thực lại Đánh giá hiệu lực đào tạo - Kết thúc qui trình đào tạo, người học phải nộp Giấy chứng nhận hồn thành khóa học Chứng chỉ, Bằng cấp… (bản gốc) sở đào tạo cấp để phòng tổng hợp báo cáo Giám đốc cập nhật vào hồ sơ cá nhân, lưu với hồ sơ CBNV Sau tháng làm việc kể từ đào tạo cá nhân chưa đáp ứng nhiệm vụ giao, trưởng đơn vị báo cho CBNV để xét hạ điểm bình xét thi đua chậm nâng lương/thi nâng bậc năm 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận khảo sát thực trạng cơng tác kiểm sốt CPXL cơng ty Cổ phần Sông Đà 505, tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện tăng cường cơng tác kiểm sốt CPXL cơng ty Tác giả hy vọng giải pháp đóng góp thiết thực vào việc xây dựng hồn thiện cơng tác kiểm sốt CPXL cơng ty cổ phần Sơng Đà 505 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, đem lại hiệu cao công tác SXKD quản lý gia tăng giá trị công ty tương lai 106 KẾT LUẬN Công ty Cổ phần Sông Đà 505 Công ty xây dựng khác đứng trước thách thức cạnh tranh hội nhập quốc tế, đòi hỏi cơng ty cần quan tâm đến việc quản lý tốt CP, hạ giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng cơng trình để đáp ứng u cầu ngày cao chủ đầu tư Do việc xây dựng hồn thiện kiểm sốt CPXL u cầu thiết quan trọng, nhằm đảm bảo hiệu kinh tế q trình hoạt động phát triển cơng ty Xuất phát từ thực trạng trên, luận văn cố gắng xem xét khảo sát cơng tác kiểm sốt CPXL cơng ty Cổ phần Sơng Đà 505; phân tích làm rõ ưu điểm tồn hoạt động kiểm sốt CPXL cơng ty; vận dụng sở lý luận kinh nghiệm thực tế để đề xuất giải pháp tăng cường kiểm soát CPXL mang tính thực tiễn cao, góp phần hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động công ty 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ mơn Kiểm tốn, Khoa kế tốn – Kiểm tốn, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2012), Kiểm sốt nội bộ, NXB Phương Đơng, TP HCM [2] Bộ tài (2009), Chế độ kế tốn doanh nghiệp xây lắp (đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3/2009), NXB Thống kê, Hà Nội [3] Nguyễn Đình Đỗ, Nguyễn Trọng (2003), Kế tốn phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây lắp, NXB Xây dựng, Hà Nội [4] Khoa kế toán – kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2004), Hệ thống thơng tin kế tốn, NXB Thống kê, TP HCM [5] Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (1997), Kiểm tốn, NXB Tài Chính, TP HCM [6] PGS TS Võ Văn Nhị (2009), Kế toán DN xây lắp – Kế toán đơn vị chủ đầu tư, NXB Tài chính, Hà Nội [7] Nguyễn Thị Thanh Thúy (2010), “Tăng cường kiểm sốt chi phí sản xuất cơng ty cổ phần VINACONEX 25”, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Minh Tồn (2011), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất xây lắp Cơng ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cơng Trình Đơ Thị Đà Nẵng” Luận văn Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng [9] GS TS Nguyễn Quang Quynh (2001), Kiểm tốn tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội [10] GS TS Nguyễn Quang Quynh (chủ biên), TS Ngơ Trí Tuệ Th.S Tơ Văn Nhật (2005), Lý thuyết kiểm tốn, Nxb Tài chính, Hà Nội [11] TS Đồn Thị Ngọc Trai (2009), Kiểm sốt nội bộ, Tài liệu học tập ... kiểm sốt chi phí xây lắp doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi phí xây lắp công ty Cổ phần Sông Đà 505 Chương 3: Các giải pháp tăng cường kiểm sốt chi phí xây lắp công. .. tài “TĂNG CƯỜNG KIỂM SỐT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 505 Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở lý luận kiểm soát CPXL thực trạng hoạt động kiểm soát CPXL Công ty cổ phần Sông Đà 505, ... KIỂM SỐT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 31 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần Sông Đà 505 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty cổ phần SÔNG đà 505 , Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty cổ phần SÔNG đà 505 , 1 Những vấn đề về kiểm soát trong quản lý, 2 Khái niệm và phân loại chi phí xây lắp, 3 Kiểm soát chi phí xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng, 2 Giới thiệu về môi trường kiểm soát tại Công ty cổ phần Sông Đà 505, 4 Thực trạng công tác kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty Cổ phần Sông Đà 505, 5 Đánh giá tình hình kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 505, 3 Tăng cường các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp, Sơ đồ 3.1 Quy trình về thủ tục cung ứng vật tư, Sơ đồ 3.3 Quy trình về thủ tục xuất kho vật tư sử dụng thi công, Sơ đồ 3.4 Quy trình sửa chữa máy thi công, 4 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát sau, Sơ đồ 3.6 Quy trình đào tạo nhân viên

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay