Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hải vân

104 11 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 08:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ VÂN BÌNH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH HẢI VÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ VÂN BÌNH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH HẢI VÂN Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng- Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Thị Vân Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÀI LIỆU CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay 1.1.2 Nguyên tắc cho vay Ngân hàng 1.1.3 Phân loại cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Căn thời hạn cho vay 1.1.3.2 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng .9 1.1.3.3 Căn theo phương thức cho vay .9 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay 11 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 14 1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan 14 1.2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 15 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 17 1.3.1 Khái quát khách hàng doanh nghiệp 17 1.3.1.1 Khái niệm doanh nghiệp .17 1.3.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 18 1.3.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp .19 1.3.2.1 Phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 19 1.3.2.2 Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 24 1.3.3 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại .28 1.3.3.1 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu: 28 1.3.3.2 Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng: .29 1.3.3.3 Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro: 30 1.3.3.4 Sự thay đổi cấu nhóm nợ xấu 30 1.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 30 CHƯƠNG - THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN 32 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN 32 2.1.1 Giới thiệu BIDV Hải Vân 32 2.1.1.1 Sự hình thành phát triển 32 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân 32 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân: 35 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 35 2.1.2.2 Hoạt động cho vay 37 2.1.2.3 Kết kinh doanh 38 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI HẢI VÂN 39 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân 39 2.2.2 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu vàPhát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân 45 2.2.2.1 Phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 45 2.2.2.2 Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 54 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BIDV HẢI VÂN 57 2.3.1 Đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân .57 2.3.2 Đánh giá chung nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân thời gian qua .58 2.3.2.1 Những mặt đạt cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân 58 2.3.2.2 Những mặt tồn công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân59 2.3.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân thời gian qua .60 CHƯƠNG - GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN .67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG MỤC TIÊU HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 67 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN 68 3.2.1 Hoàn thện giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp .68 3.2.2 Hoàn thiện biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 81 3.2.3 Các giải pháp khác 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 Kiến nghị quan liên quan 87 3.3.1.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành .87 3.3.1.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .88 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam .89 KẾT LUẬN .91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .92 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV BIDV Hải Vân Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân CIC Thông tin thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CTCP DNNN Công ty cổ phần Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp nhân DPRR Dự phòng rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QHKH Quan hệ khách hàng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ HIỆU BẢNG 2.1 2.2 2.3 2.4 TRA TÊN BẢNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2009-2011 DƯ NỢ CHO VAY GIAI ĐOẠN 2009-2011 TÌNH HÌNH THU NHẬP CHI PHÍ TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BIDV HẢI VÂN GIAI ĐOẠN 2008- NG 36 37 38 39 2011 CƠ CẤU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 NGHIỆP PHÂN THEO KỲ HẠN CƠ CẤU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP PHÂN THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CƠ CẤU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG BẢNG PHÂN LOẠI NỢ THEO XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG XỬ LÝ RỦI RO GIAI ĐOẠN 2008- 2011 KẾT QUẢ CHO VAY DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CƠ CẤU NỢ CỦA BIDV HẢI VÂN KẾT QUẢ THU HỒI NỢ TỪ PHÁT MÃI TÀI SẢN CỦA BIDV HẢI VÂN KẾT QUẢ TRÍCH DỰ PHÒNG RỦI RO XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA BIDV HẢI VÂN KẾT QUẢ BÁN NỢ HẠCH TOÁN NGOẠI BẢNG CỦA BIDV HẢI VÂN CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HẠN CHẾ RỦI RO 40 42 44 51 52 54 54 55 56 56 2.15 TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BIDV 57 2.16 HẢI VÂN GIAI ĐOẠN 2008- 2011 BẢNG CƠ CẤU CÁC NHÓM NỢ XẤU DOANH NGHIỆP 58 3.1 3.2 TẠI BIDV HẢI VÂN GIAI ĐOẠN 2008- 2011 ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI SẢN ĐẢM BẢO MA TRẬN VỀ MỨC ĐỘ RỦI RO 71 71 80 kết luận việc sử dụng vốn vay khách hàng… Tiến trình kiểm tra phải cán QHKH lập thành biên kiểm tra sử dụng vốn vay Kết cần nêu đầy đủ khẳng định khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, hiệu Trong trường hợp khách hàng có biểu bất thường ảnh hưởng đến khả trả nợ, cán QHKH báo cáo với lãnh đạo nhằm có biện pháp xử lý kịp thời hạn chế rủi ro tín dụng xảy Biện pháp kiểm tra, giám sát không hạn chế rủi ro xảy ra, đánh giá hiệu hoạt động tín dụng, tạo mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng, tiếp thị loại sản phẩm dịch vụ Ngân hàng nằm phục vụ nhu cầu đối tượng vay vốn mà thơng qua nhắc nhở, đơn đốc việc hồn thành công tác trả nợ, trả lãi đến hạn toán Để đảm bảo chất lượng biên kiểm tra theo dõi việc kiểm tra cán có thực thường xun hay khơng, Lãnh đạo phòng QHKH phải kiểm tra nội dung biên kiểm tra  Chuẩn hoá quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động cho vay Việc chuẩn hố quy chế, quy trình giúp Chi nhánh thống trình thực hiện, chất lượng thẩm định, kiểm tra giám sát nâng lên rệt Việc xây dựng quy trình chuẩn xác hạn chế việc bỏ qua bước quan trọng thẩm định, xem xét cho vay hay kiểm tra sau cho vay Chuẩn hố mẫu biểu tín dụng Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Hợp đồng tín dụng giúp cho chi nhánh hạn chế bất lợi xảy tranh chấp  Tăng cường công tác thu thập, xử lý lưu trữ thông tin Vấn đề thơng tin có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụngtrong cho vay Để xây dựng hệ thống thơng tin phòng ngừa rủi ro tín dụng, Chi nhánh cần phải khơng ngừng đổi phương pháp thu thập, lưu trữ xử lý thông tin khách hàng, thông tin quản trị đảm bảo cho Ban lãnh đạo tiếp cận nguồn thơng tin tin cậy, có hệ thống cách nhanh chóng thuận lợi Một có thơng tin kịp thời, cập nhật thường xun, xác, phù hợp, đầy đủ trình bày đọng, súc tích, ràng đảm bảo độ 81 chi tiết cần có góp phần vào việc định cho vay xác, an tồn, hạn chế ngăn chặn rủi ro phát sinh 3.2.2 Hoàn thiện biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp  Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng sở nguồn thu đảm bảo, chắn phương án trả nợ cấu khả thi Hiện nay, hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam thực cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo định 1131/QĐ-QLTD1 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ngày 12/03/2009 việc quy định cấu lại thời hạn trả nợ gia hạn bảo lãnh, quy định cấp phê duyệt tín dụng đồng thời cấp phê duyệt cấu lại nợ; Chi nhánh thực cấu lại nợ khoản vay ngắn hạn có thời gian khơng vượt q 12 tháng khoản vay trung dài hạn không vượt ½ thời hạn cho vay; vượt thời hạn cấu chi nhánh phải trình Hội sở Điều kiện cấu lại nợ : - Khách hàngvăn đề nghị cấu thời hạn trả nợ - Khách hàng khơng có khả trả nợ hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng nguyên nhân khách quan - Dư nợ vay tồn hình thái tài sản cơng nợ, bảo đảm đầy đủ tài sản theo quy định bảo đảm tiền vay hành NHĐT có khả trả nợ kỳ hạn khoảng thời gian định  Bán khoản nợ Ở Việt Nam thị trường hoạt động mua bán nợ hình thành, tính cạnh tranh hạn chế, ngân hàng thực thí điểm dừng lại việc bán khoản nợ xấu xử lý rủi ro chuyển hạch toán ngoại bảng Để giải pháp thực trở thành giải pháp xử lý nợ xấu có hiệu quả, ngồi điều kiện khách quan thị trường mua bán nợ phải phát triển, khung hành lang pháp lý điều chỉnh quan hệ mua bán nợ thị trường quy định mua bán nợ bên tham gia phải ban hành hồn thiện, sở Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN NHNNVN việc mua bán nợ, BIDV cần 82 xây dựng quy trình bán nợ cụ thể để Chi nhánh thực sau: - Bước 1: Tiến hành phân tích, lựa chọn danh mục tín dụng khoản nợ chịu tác động nhân tố khách quan chủ quan gây rủi ro tín dụng cho vay rủi ro phát sinh để thực bán danh mục tín dụng khoản nợ - Bước 2: Xây dựng phương án bán nợ phải thể nội dung sau: đánh giá khó khăn, thuận lợi khách nợ; xác định tính pháp lý, tính sở hữu, tính khoản, giá trị lại tài sản bảo đảm khoản nợ; xác định giá bán dự kiến dựa so sánh phương án thu hồi dần phương án tái đầu vốn - Bước 3: Tiến hành đàm phán, thương lượng với Công ty mua bán nợ mức giá mua bán danh mục tín dụng khoản nợ khách nợ ký biên thỏa thuận giá mua bán thông báo khách nợ khoản nợ bán Chủ nợ - Bước 4: Thực ký hợp đồng mua bán nợ, xuất hóa đơn bán khoản nợ, chuyển giao xác nhận nợ ba bên: Ngân hàng, khách nợ, chủ nợ bàn giao hồ sơ khoản vay, tài sản bảo đảm Đối với khoản nợ có tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm đánh giá có khả phát mại tính luân chuyển thấp, giấy tờ hợp pháp: cần phối hợp Công ty mua bán nợ để xử lý thông qua hình thức bán thoả thuận triển khai thực bán đấu giá khoản nợ qua trung tâm đấu giá có chức thực tổ chức đấu giá theo quy định Theo phương thức bán nợ thỏa thuận, hồ sơ vay vốn hồ sơ đảm bảo tiền vay hoàn hảo lợi lớn ngân hàng trình đàm phán, thỏa thuận giá bán khoản nợ với bên mua nợ Đối với khoản nợ xấu khơng có tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm không đủ hồ sơ pháp lý, khơng có tranh chấp, khách nợ tồn hoạt động: xác định khả tự thu, bán nợ theo hình thức bán định (bán khoản nợ cho bên mua nợ theo định Thủ tướng Chính phủ…) 83 Ngồi ra, việc mua bán nợ gặp số hạn chế định từ phía khách nợ Doanh nghiệp (nhất DNNN) thường không thích bán nợ, ngại tiếp xúc bán nợ tâm lý sợ trách nhiệm, không muốn phá dỡ có sẵn từ trước đặc biệt nợ đời giám đốc cũ để lại Ngoài ra, không bán nợ, giá trị khoản thu phản ánh sổ kế tốn tính nguyên giá trị theo mệnh giá vào tổng tài sản doanh nghiệp Vì vậy, để khắc phục hạn chế trên, ngân hàng cần trao đổi, đàm phán thuyết phục khách nợ trước thực bán nợ  Khai thác, xử lý có hiệu quả tài sản bảo đảm nợ vay Một khoản nợ xếp vào nhóm nợ xấu ngân hàng cần phải thực rà sốt lại tồn hồ sơ vay vốn hồ sơ, thủ tục đảm bảo tiền vay khoản nợ Tiến hành bổ sung, hồn thiện tài liệu có liên quan nhằm hoàn chỉnh kịp thời hồ sơ chưa đầy đủ, thiếu tính hợp lệ, hợp pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý nợ vay tài sản đảm bảo nợ vay Khó khăn, phức tạp cơng tác xử lý tài sản đảm bảo tiền vay xử lý tài sản nhà, quyền sử dụng đất quy định pháp luật cấp giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng có nhiều thay đổi Do vậy, ngân hàng cần thường xuyên cập nhật quy định có liên quan để yêu cầu khách hàng có biện pháp bổ sung, hồn thiện hồ sơ theo quy định để làm sở cho việc xử lý, tránh xảy tình trạng khách hàng lợi dụng để lừa đảo ngân hàng Đồng thời, ngân hàng tổ chức thực đánh giá lại trạng, giá trị thực tài sản đảm bảo tiến hành phân loại tài sản phương diện: tính sở hữu, tính pháp lý khả phát mại/chuyển nhượng thị trường để lựa chọn hình thức xử lý phù hợp Thứ nhất, tài sản dễ phát mại chuyển nhượng thị trường có đủ điều kiện mặt pháp lý: đề nghị khách hàng chủ động thực phát mại, chuyển nhượng tài sản; ngân hàng phối hợp với khách hàng để thực phát mại, chuyển nhượng thời gian sớm để thu hồi nợ 84 Thứ hai, tài sản đảm bảo có giấy tờ hợp pháp, có khả phát mại, chuyển nhượng tính khoản thấp, Ngân hàng phối hợp với quan chức nhà nước để thực lý tài sản theo quy định hành nhằm thu hồi nợ vay thông qua hình thức: khách hàng tự bán thị trường thông qua việc công bố rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng; Bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá Thứ ba, tài sản bảo đảm nợ thuộc vụ án Toà án phán chưa giao tài sản cho Ngân hàng, Ngân hàng tổng hợp chủ động phối hợp với quan thi hành án đề nghị nhận tài sản để xử lý thông qua quan thi hành án xử lý phát mại tài sản để thu hồi nợ Thứ tư, ngân hàng chủ động đề nghị với khách hàng để hợp tác, khai thác có hiệu tài sản đảm bảo nợ vay, tạo nguồn thu cho khách hàng để ngân hàng thu hồi nợ đồng thời ngân hàng có lợi nhuận từ hoạt động đầu  Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng hợp lý có hiệu quả Trong thời gian qua Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân thực giảm thiểu nợ xấu nhiều biện pháp, có biện pháp sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Đây giải phápngân hàng hoàn toàn chủ động thực hiện, không phụ thuộc vào khách hàng làm giảm nhanh chóng khoản nợ xấu bảng tổng kết tài sản ngân hàng Để phản ánh đầy đủ thực trạng nợ xấu, Chi nhánh cần thực phân loại nợ cách khách quan, khoa học, phản ánh trung thực chất lượng tín dụng theo nhóm nợ tương ứng, đồng thời tính tốn tăng cường trích lập dự phòng rủi ro mức tối đa, cố gắng trích đủ dự phòng rủi ro theo quy định, chủ động tạo lập nguồn tài nhằm để xử lý nợ xấu không thu nợ, nhờ làm giảm tỷ lệ nợ xấu Bên cạnh với việc xử lý rủi ro tín dụng cho vay quỹ dự phòng rủi ro, Chi nhánh cần nâng cao nhận thức số phận cán bộ, chi nhánh việc tích cực tận thu hồi nợ sau chuyển hạch tốn ngoại bảng trường hợp tận thu hồi nợ ngoại bảng nguồn thu nhập bất thường ngân hàng 85 3.2.3 Các giải pháp khác  Phân tán rủi ro: Để hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu cao, Chi nhánh cần nghiên cứu xây dựng cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực, loại hình cho vay thơng qua việc đa dạng hố danh mục đầu tư, danh mục cho vay, tài sản đảm bảo Mở rộng cho vay cho nhiều đối tượng, loại hình vay nhằm san rủi ro tập trung, giảm rủi ro tổn thất sụt giảm dòng tiền từ nhóm khách hàng bù đắp phần tăng lên dòng tiền đến từ nhóm khách hàng khác Vì vậy, Chi nhánh không nên tập trung cho vay khách hàng nhóm khách hàng Ngồi ra, Chi nhánh cần tăng cường cho vaytài sản đảm bảo, giảm dần tỷ trọng khoản cho vay khơng có bảo đảm tài sản, không cho vay phương án/dự án khơng khả thi, hiệu thấp, khách hàng có tình hình tài yếu kém, hoạt động khơng hiệu quả, ưu tiên cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi đặt biệt phát triển tín dụng bán lẻ Mặt khác khách hàng có nhu cầu vốn lớn cần phải tiến hành cho vay đồng tài trợ để chia sẻ rủi ro đảm bảo an toàn kinh doanh  Chuyển nợ thành vốn góp cổ phần Bên cạnh giải pháp xử lý thu hồi nợ xấu nêu trên, Ngân hàng cần phối hợp biện pháp xử lý nợ khác có tính chủ động linh hoạt cao như: vấn cho khách hàng đối tác có quan hệ kinh tế để tránh xảy vụ lừa đảo, hợp đồng vô hiệu dẫn đến rủi ro cho khách hàng (cũng cho Ngân hàng); Đẩy mạnh việc chuyển nợ vay thành vốn góp vào doanh nghiệptriển vọng Với hình thức này, Ngân hàng chuyển số tiền từ hình thức cho vay sang hình thức góp vốn tham gia vào điều hành hoạt động doanh nghiệp chọn thời điểm thích hợp để chuyển nhượng cổ phần  Chứng khốn hóa Chứng khốn hóa tức Ngân hàng chuyển giao phần rủi ro tín dụng cho người đầu chứng khốn, qua Ngân hàng giải phóng số vốn lớn nằm quỹ dự phòng rủi ro tiến hành chứng khốn hóa khoản nợ xấu 86 Chứng khốn hóa khoản nợ xấu giúp cho Chi nhánh cấu lại danh mục đầu mình, đồng thời có dòng tiền để tiếp tục thực việc cho vay  Sử dụng công cụ bảo hiểm tài sản đảm bảo Hoàn thiện pháptài sản bảo đảm tiền vay để thuận lợi xử lý tài sản bảo đảm, nguồn thu nợ thứ hai rủi ro tín dụng cho vay xảy Thực tế, qua xử lý số tài sản bảo đảm tiền vay Chi nhánh cho thấy việc sở hữu tài sản không ràng, khơng có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nên việc chuyển nhượng tài sản gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân tình trạng khách hàng sợ tốn chi phí nên khơng đăng ký sở hữu tài sản, Ngân hàng chậm trể việc đơn đốc khách hàng hồn thiện thủ tục tài sản bảo đảm, thêm vào việc đăng ký sở hữu tài sản đất gặp nhiều khó khăn thủ tục… nhiều tài sản đất (đất th), đặc biệt nhà xưởng, cơng trình xây dựng đất chấp Chi nhánh chưa có giấy tờ sở hữu tài sản Vì vậy, hồ sơ bảo đảm tiền vay không đầy đủ, gây khó khăn cho q trình xử lý tài sản thu hồi nợ phát sinh nợ xấu Để giảm rủi ro mặt pháp lý, Ngân hàng cần yêu cầu khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau dự án hoàn thành điều kiện tín dụng cho vay trung dài hạn, bên cạnh yêu cầu QHKH nghiêm túc thực cơng tác kiểm tra, rà sốt hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản bảo đảm Ngoài ra, Chi nhánh cần yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo khoản vay có biểu bất ổn, nguồn thu khơng ràng, giá trị tài sản đảm bảo biến động có khả bán thấp dư nợ vay Việc thực bổ sung biện pháp bảo đảm phải quy định thành văn thỏa thuận phần bổ sung cho hợp đồng tín dụng hành Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà đơi rủi ro Ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng cơng cụ bảo hiểm để hạn chế tổn thất rủi ro xảy điều cần thiết Trong trình cho vay, Chi nhánh yêu cầu khách hàng vay phải mua bảo hiểm hoàn trả hết nợ gốc lãi vay Thực mua bảo hiểm cho 87 cơng trình thi cơng, lắp đặt (đối với cho vay xây lắp) cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm cháy nổ đảm bảo cho tài sản bảo đảm… Trên thực tế thời gian qua, nhờ sử dụng yêu cầu mà tổn thất vốn vay quan bảo hiểm toán, điều giảm thiểu đáng kể tổn thất Ngân hàng Đối với người vay, biện pháp mà người vay chủ động phòng ngừa cho một tình hình sản xuất kinh doanh gặp rủi ro Nguồn tiền từ toán từ bảo hiểm giúp cho họ có nguồn vốn để tiếp tục tái đầu tư, khơi phục hoạt động sản xuất kinh doanh có nguồn thu để trả nợ Ngân hàng trả nợ trực tiếp phần vốn vay Ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị quan liên quan 3.3.1.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành - Trong hoạch định sách, khơng cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích NHTM - Nhà nước cần quy định bắt buộc doanh nghiệp thực chế độ kế toán kiểm toán, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế tốn thống kê, quan trọng để Ngân hàng xem xét, đánh giá khách hàng tăng cường công tác quản lý giám sát việc chấp hành sách - Cần ban hành quy định mang tính chặt chẽ điều kiện để thành lập Công ty kiểm tốn trách nhiệm Cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên tính xác, trung thực báo cáo kiểm toán - Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ Ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho Ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản nhằm giúp Ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ từ tài sản đảm bảo, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài tốn kém, ảnh hưởng đến tình hình tài Ngân hàng 88 - Để hoạt động cung cấp thơng tin tín dụng hiệu hơn, Nhà nước nên tiến hành xem xét việc cho thành lập tổ chức xếp hạng doanh nghiệp trung tâm thơng tin tín dụng nhân, giúp Ngân hàng có đánh giá xác, khách quan trình định cho vay Qua đó, hội tận dụng kinh nghiệm, cơng nghệ, trình độ quản lý từ cơng ty xếp hạng nước 3.3.1.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Tăng cường hoạt động tra, giám sát NHNN Nâng cao hoạt động tra, giám sát Ngân hàng NHNN cách áp dụng biện pháp sau: - Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thơng tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dụng tra phải cải tiến để đảm bảo kiểm soát NHTM, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, khơng gây ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng - Sự cạnh tranh NHTM ngày trở nên gay gắt khốc liệt dẫn đến tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng Ngân hàng hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro cho vay tăng cao Vì vậy, NHNN cần có kiểm tra, giám sát có hiệu hoạt động kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn - NHNN cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ tra giám sát Ngân hàng, đảm bảo đủ số lượng lực, kiến thức hoạt động Ngân hàng, pháp luật, đảm bảo phẩm chất đạo đức cần có để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Trong việc hồn thiện khn khổ, quy trình phương pháp tra, giám sát, NHNN nên xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro cụ thể, ràng thiết lập hệ thống giám sát có khả cảnh báo rủi ro cho Ngân hàng  Cải thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng 89 Thơng tin tín dụng phải cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu tính kịp thời Ngân hàng, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng CIC cần có quy định chặt chẽ việc cung cấp thơng tin tín dụng mang tính bắt buộc với Ngân hàng hoạt động lãnh thổ Việt Nam Từ đó, CIC tạo lập hệ thống sở liệu tín dụng tập trung, hồn chỉnh, đảm bảo tính an toàn cho hoạt động Ngân hàng Bên cạnh đó, CIC nên đa dạng hóa nguồn thơng tin đáng tin cậy từ quan thuế, phòng thương mại, hiệp hội ngành nghề Mặt khác, thông tin mà CIC cung cấp cần tiết vấn đề phát sinh nợ hạn khách hàng khứ, lịch sử khách hàng vay, thơng tin liên quan đến ý chí trả nợ khách hàng Ngoài ra, CIC tiến hành phân tích, tổng hợp thơng tin từ kho liệu sản phẩm mang tính thẩm định, cảnh báo thơng tin thống kê, mơ tả Có vậy, công tác thẩm định đối tượng vay vốn quản trị rủi ro Ngân hàng đạt hiệu cao 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Mặc dù BIDV áp dụng tin học vào trình xếp hạnghẳn hệ thống phần mềm chấm điểm, có hạn chế lớn hệ thống này, tiêu phi tài cán tự cho điểm dựa thang điểm có sẵn khơng phải điền thông tin vào cho máy tự chấm điểm tiêu tài chính, khơng tránh khỏi sai lầm chủ quan cán tín dụng Do đó, Hệ thống chấm điểm cần phải xây dựng thang điểm chi tiết tiêu phi tài chính, đồng thời đưa cơng thức tính tốn khoa học tiêu tài khơng dựa quan điểm chủ quan cán QHKH Ban hành văn qui định quản lý giới hạn tín dụng khách hàng nhóm khách hàng Xây dựng mơ hình đánh giá cảnh báo sớm rủi ro để áp dụng chung cho Chi nhánh Xây dựng quy chế, văn phù hợp với tình hình thực tế, làm khung 90 phápcho cán kiểm sốt theo thực hiện, giúp cơng tác kiểm tra, kiểm soát thuận lợi Kết luận chương 3: Từ thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân, nội dung chương xây dựng định hướng, giải pháp nhằm nâng cao công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Mặc dù thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng phải đối mặt chấp nhận rủi ro, sử dụng biện pháp nhằm hạn chế mức thấp rủi ro, nâng cao khả quản trị điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng Chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vững Đề xuất kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vấn đề chế, sách, luật pháp kiến nghị với BIDV để ngày nâng cao hiệu cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng vay doanh nghiệp giai đoạn 91 KẾT LUẬN Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cường lực tài Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta đạo toàn ngành ngân hàng triển khai thực Đề tài luận văn “Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Vân” chọn nghiên cứu để giải vấn đề trọng giai đoạn Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: 1- Luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hoạt động cho vay ngân hàng thương mại; rủi ro tín dụng cho vay NHTM nguyên nhân phát sinh nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM 2- Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, sâu phân tích, lý giải thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân 3- Trên sở đánh giá thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm quản lý nợ xấu có hiệu quả, nâng cao chất lương tín dụng BIDV Hải Vân thời gian tới Luận văn đưa số kiến nghị với quan liên quan kiến nghị BIDV Đây đề tài có tính phức tạp nên đánh giá, phân tích, giải pháp, kiến nghị khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả luận văn mong muốn nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy giáo, bạn đọc để luận văn có điều kiện hồn thiện thêm 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Để thực luận văn tác giả tham khảo tài liệu nêu vấn đề liên quan đến nội dung đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân” sau: [1] TS Hồ Diệu (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [2] Ths Lê Thị Huyền Diệu (2010), "Quản lý rủi ro tín dụng - Kinh nghiệm ngân hàng giới học cho Việt Nam", Tạp chí thị trường Tài - Tiền tệ, số 1+2, trang 72-75 [3] PGS TS Nguyễn Minh Duệ (2007), Bài giảng quản trị rủi ro, Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội [4] Frederic S.Mishkin (1999), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật [5] PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội, Thành phố Hồ chí Minh [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định ngân hàng, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh [7] Luật tổ chức tín dụng ngày 16 tháng năm 2010, điều [8] Luật doanh nghiệp năm 2005 [9] Ngân hàng Nhà nước (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nâng cao lực quản trị rủi ro NHTM Việt Nam, Nhà xuất Phương Đông [10] Ngân hàng Đầu Phát triển Chi nhánh Hải Vân (2009), Báo cáo tổng kết kinh doanh thường niên năm 2008, 2009, 2010,2011 [11] Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, tài liệu tập huấn (2006), Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, sách phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro [12] Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 93 [13] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [14] Lê Quốc Vũ (2009), Luận văn thạc sĩ kinh tế, Giải pháp hạn chế nợ xấu Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam [15] Lê Trọng Quý (2011),Luận văn thạc sĩ kinh tế, Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP Kỹ thương Đà Nẵng [16] Nguyễn Thị Kim Sơn (2011),Luận văn thạc sĩ kinh tế, Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Đà Nẵng [17] Nguyễn Quảng Đông (2012), Luận văn thạc sĩ kinh tế, Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Hải Vân [18] Trần Trung Tường (2005), "Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng giai đoạn nay", Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 9, tr 39 -43 [19] Vụ ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (2007), Quản lý nợ xấu - Nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu, Bản tin thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước, số đến số 14 năm 2007 ... rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân 39 2.2.2 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư v Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân ... CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 67 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hải vân , Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hải vân , Người hướng dẫn khoa học: TS. VÕ THỊ THÚY ANH, 1 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại, - Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn., Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác nhau tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu. Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành các loại khác nhau., 3 Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM, - Thứ hai: Thông tin tài chính của khách hàng doanh nghiệp rõ ràng, được thể hiện qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp., Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân được tổ chức theo mô hình trực tuyến và tham mưu, Giám đốc điều hành trực tiếp mọi hoạt động của ngân hàng, các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc chỉ đạo một số hoạt động của Chi nhánh. Trưởng , Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận:, Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại BIDV Hải Vân phân theo ngành kinh tế, Bảng 2.7 Cơ cấu rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế, Bảng 2.16 Bảng cơ cấu các nhóm nợ xấu doanh nghiệp tại BIDV Hải Vân giai đoạn 2008- 2011, Đvt : Triệu đồng, %, 2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân, Tổ chức giám sát nợ một cách đầy đủ, chặt chẽ, có hiệu quả thông qua hoạt động phân tích, phân loại nợ theo định kỳ, qua đó phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay, Bảng 3.2 Ma trận về mức độ rủi ro, Nâng cao chất lượng công tác thẩm định,  Cải thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng, Mặt khác, những thông tin mà CIC cung cấp cần phải chi tiết hơn nữa về vấn đề phát sinh nợ quá hạn của khách hàng trong quá khứ, lịch sử khách hàng vay, những thông tin liên quan đến ý chí trả nợ của khách hàng. Ngoài ra, CIC tiến hành hơn nữa sự phân tíc

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay