Hoàn thiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chinh tại Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

107 89 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - ĐINH VĂN GIAO HỒN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TỐN AASC Chun ngành: Kế tốn LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Thị Ngọc Hà Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đinh Văn Giao MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 3 Mục đích đề tài nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi đề tài nghiên cứu 5 Các phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu .6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .7 1.1 Khái quát lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nội dung 1.2 Lý luận chung thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 11 1.2.1 Lý luận chung thủ tục phân tích giai đoạn lập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 11 Khái niệm 12 1.2.2 Lý luận chung đánh giá rủi ro kiểm toán giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 14 1.3 Thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 22 1.3.1 Thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài .22 1.3.2 Thủ tục đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 30 1.3.3 Mối quan hệ thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 37 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY AASC 38 2.1 Giới thiệu Công ty AASC 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.2 Phương châm hoạt động mục tiêu phát triển 41 2.1.3 Các dịch vụ công ty AASC 41 2.1.4 Tổ chức máy quản lý Công ty AASC 43 2.1.5 Khát qt chu trình kiểm tốn Cơng ty AASC .44 2.2 Thực trạng thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài Công ty AASC 46 2.2.1 Đánh giá rủi ro giai đoạn chấp nhận khách hàng .46 2.2.2 Thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài .49 2.2.3 Đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài .63 2.3 Đánh giá ưu, nhược điểm thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch toán Báo cáo tài Cơng ty AASC .76 2.3.1 Thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài .76 2.3.2 Đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài .78 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 82 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY AASC 83 3.1 Định hướng hồn thiện thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty AASC .83 3.2 Giải pháp hoàn thiện thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài Công ty AASC 84 3.2.1 Giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục phân tich giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài 84 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài 85 3.2.3 Các giải pháp cơng tác kiểm tốn nói chung AASC 88 3.3 Điều kiện thực giải pháp .90 3.3.1 Đối với Cơ quan quản lý Nhà nước .90 3.3.2 Đối với Hiệp hội nghề nghiệp .91 3.3.3 Đối với Công ty AASC .92 3.4.4 Đối với doanh nghiệp kiểm toán 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Giải nghĩa Công ty AASC BCTC Báo cáo tài BGĐ Ban Giám đốc CĐKT Cân đối kế toán CSDL Cơ sở dẫn liệu HĐKD Hoạt động kinh doanh KSNB Kiểm soát nội KHKT Kế hoạch kiểm toán KTV Kiểm toán viên 10 RRKT Rủi ro kiểm toán 11 RRKS Rủi ro kiểm soát 12 RRTT Rủi ro tiềm tang 13 RRSSTY 14 RRPH Rủi ro phát 15 SXKD Sản xuất kinh doanh 16 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 17 VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 18 VSA 19 XDCB Công ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Rủi ro sai sót trọng yếu Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Bảng 1.1 Tên bảng Thủ tục phân tích sơ BCTC (VACPA) Trang 29 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 3.1 Thủ tục phân tích BCTC giai đoạn lập KHKT Đánh giá rủi ro dựa kết phân tích BCTC Đánh giá rủi ro cấp độ BCTC Đánh giá rủi ro cấp độ CSDL Ví dụ bảng đánh giá rủi ro CSDL 53 69 75 86 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ, biểu đồ Sơ đồ 1.1 Tên sơ đồ Trang 16 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Đồ thị biểu mối quan hệ rủi ro kiểm tốn chi phí kiểm tốn Mối quan hệ thành phần KSNB Các dịch vụ Công ty AASC Tổ chức máy quản lý Cơng ty AASC Sơ đồ 2.3 Quy trình kiểm tốn Công ty AASC hướng dẫn 45 VACPA 33 42 43 MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Cùng với phát triển vượt bậc kinh tế nước quốc tế, doanh nghiệp nước ngày phát triển mở rộng quy mô hoạt động ngành nghề kinh doanh.Vai trò điều tiết kinh tế ảnh hưởng doanh nghiệp đến đời sống kinh tế - xã hội ngày khẳng định Các đối tượng sử dụng thơng tin tài doanh nghiệp ngày tăng, thơng tin tài doanh nghiệp khơng để báo cáo cho quan quản lý nhà nước để kiểm tra xét duyệt mà cần cho nhiều người, nhiều đối tượng quan tâm, khai thác sử dụng cho định kinh tế Một câu hỏi đặt làm để thông tin tài doanh nghiệp cung cấp tin cậy trung thực Đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm toán độc lập đời trở thành phận cần thiết quan trọng thiếu đời sống hoạt động kinh tế Trong quan hệ kinh tế nhờ có kiểm tốn mà doanh nghiệp tìm tiếng nói chung tin cậy lẫn nhau, thẳng thắn, trung thực trình bày tình hình tài Hoạt động kiểm tốn dần khẳng định vị quan trọng kinh tế, đòi hỏi từ thực tiễn quản lý đặt yêu cầu phải nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp công ty kiểm toán độc lập Việt Nam Phương pháp tiếp cận kiểm toán đại Phương pháp kiểm toán dựa rủi ro Theo việc xác định, đánh giá thiết kế thủ tục để xử lý rủi ro thực suốt trình kiểm toán Đây phương pháp kiểm toán thiết kế phù hợp với quy định Hệ thống 37 chuẩn mực kiểm tốn (VSA) Bộ Tài ban hành tháng 12/2012 có hiệu lực từ 01/01/2014 Khi thực VSA này, Cơng ty kiểm tốn KTV có 02 lựa chọn: Thực kiểm tra 100% (thử nghiệm bản); Kết hợp kiểm tra với kiểm tra kiểm soát (kiểm tra hệ thống/thử nghiệm kiểm soát) theo mức độ khác nhau: Kiểm tra chủ yếu, kiểm tra hệ thống thứ yếu ngược lại Tuy nhiên, dù lựa chọn phương pháp nào, theo quy định VSA 315 - “Xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thơng qua hiểu biết đơn vị kiểm tốn mơi trường đơn vị”, KTV phải thực tìm hiểu mặt thiết kế KSNB đánh giá xem thủ tục kiểm soát có triển khai khơng Là KTV trực tiếp tham gia cơng tác kiểm tốn BCTC doanh nghiệp nhận thấy tầm quan trọng giai đoạn lập KHKT kiểm toán BCTC mà đặc biệt việc phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT khâu vô quan trọng để giúp cho cơng ty kiểm tốn xây dựng KHKT hợp lý góp phần nâng cao chất lượng hiệu kiểm toán Tuy nhiên, thực tế việc thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro mang tính xét đốn chun mơn phụ thuộc vào nhận thức KTV nhu cầu người sử dụng thông tin BCTC Do đó, thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn nhiều điểm chưa hoàn thiện chưa thực hiệu cơng tác kiểm tốn Nhận thức tầm quan trọng thủ tục phân tích đánh giá RRKT giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đòi hỏi cấp thiết cần hồn thiện cơng tác này.Với kinh nghiệm cơng tác thực tiễn kiểm tốn BCTC Công ty AASC hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình TS Hà Thị Ngọc Hà, tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chinh Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC” với mong muốn đạt phân tích, nhận xét xác đáng đóng góp hồn thiện thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC Cơng ty AASC Đây vấn đề mang tính thực tiễn, nhằm góp phần xây dựng phát triển hoạt động kiểm toán tiến Để nội dung hồn thiện lập KHKT kiểm tốn BCTC có ý nghĩa lý luận thực tiễn đòi hỏi phải thực tốt yêu cầu cách đồng 3.2 Giải pháp hoàn thiện thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty AASC 3.2.1 Giải pháp nhằm hồn thiện thủ tục phân tich giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài  Tăng cường cơng tác nghiên cứu vận dụng thủ tục phân tích Hồn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC phải hướng đến hồn thiện phạm vi, nội dung vận dụng phương pháp ba giai đoạn kiểm tốn Ví dụ như, giai đoạn lập KHKT, KTV mở rộng phạm vi áp dụng phân tích ngang phân tích dọc với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hay so sánh thông tin tương ứng ngành Đồng thời, KTV kết hợp với phân tích thơng tin phi tài khác nhằm đưa xét đốn tồn diện Trong giai lập KHKT, KTV nghiên cứu vận dụng thêm mơ hình ước tính để phân tích xét đốn Mơ hình ước tính chi tiết độ tin cậy cao KTV cần vận dụng thủ tục phân tích để đánh giá tổng thể BCTC xem xét khả hoạt động liên tục khách hàng,  Nâng cao chất lượng đội ngũ KTV Chất lượng KTV nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tốn BCTC nói chung việc thực quy trình thủ tục phân tích nói riêng cơng ty kiểm tốn Việt Nam Chính vậy, Cơng ty cần tăng cường cơng tác nghiên cứu, trao đổi, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ KTV việc vận dụng thủ tục phân tích ba giai đoạn kiểm toán Do đó, Cơng ty cần phối hợp với tổ chức nghề nghiệp kiểm tốn, phòng đào tạo kiểm sốt chất lượng AASC cần tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho KTV nhằm nâng cao chất lượng kiểm tốn 85  Tăng cường cơng tác sốt xét chất lượng kiểm tốn Việc tăng cường cơng tác kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn nói chung kiểm soát chất lượng vận dụng thủ tục phân tích nói riêng cấp sốt xét AASC, khắc phục thực trạng không vận dụng vận dụng sơ sài, khơng hiệu thủ tục phân tích KTV đánh giá Chính vậy, thời gian tới Công ty cần phải tăng cường việc kiểm tra giám sát việc vận dụng thủ tục phân tích nhằm nâng cao chất lượng kiểm tốn 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài  Áp dụng cơng tác đánh giá rủi ro kiểm tốn đồng Quy trình đánh giá rủi ro nên áp dụng cho tất khách hàng trình thực kiểm tốn đảm bảo phù hợp với quy định Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) nâng cao chất lượng kiểm toán để cạnh tranh với cơng ty kiểm tốn khác Việt Nam tham gia hiệp hội kiểm toán quốc tế Các biện pháp cơng ty làm là:  Tập huấn cho KTV tầm quan trọng cơng tác đánh giá rủi ro kiểm tốn kiểm toán đưa hướng dẫn cụ thể cho công tác đánh giá RRKT, nhân tố có ảnh hưởng định tới chất lượng kiểm toán  Quy định hồ sơ kiểm tốn khách hàng phải có giấy làm việc thể việc đánh giá rủi ro kiểm toán tăng cường kiểm tra đầy đủ hồ sơ kiểm toán  Đánh giá rủi ro tiềm tàng theo sở dẫn liệu Hiện RRTT đánh giá cấp độ BCTC cấp độ số dư khoản mục, nghiệp vụ nhiên việc đánh giá RRTT cấp độ khoản mục, nghiệp vụ thực dựa thủ tục phân tích thơng tin chung tìm hiểu từ phía khách hàng đưa đánh giá với mức độ cao, thấp, trung 86 bình cho tồn khoản mục mà không thực đánh giá theo sở dẫn liệu Các sở dẫn liệu mà KTV quan tâm đánh giá RRKT số dư tài khoản giao dịch phát sinh bao gồm:  Sự hữu phát sinh: tài sản, công nợ vốn chủ sở hữu thực tồn nghiệp vụ doanh thu, chi phí thực phát sinh;  Tính trọn vẹn (tính đầy đủ): tất nghiệp vụ khoản mục cần trình bày BCTC trình bày đầy đủ;  Quyền nghĩa vụ: số báo cáo tài sản công ty phải đại diện cho quyền tài sản công ty số trình bày cơng nợ cơng ty chúng đại diện nghĩa vụ cơng ty;  Tính giá đo lường: tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu chi phí tập hợp, cộng dồn ghi sổ số tiền hợp lý;  Tính Phân loại Trình bày: Các khoản mục BCTC cần phân loại, trình bày phù hợp;  Trình bày khai báo: sách kế tốn, ngun tắc kế toán lựa chọn áp dụng cách hợp lý thơng tin cần khai báo khai báo đầy đủ thích đáng; Trong quy trình đánh giá RRKT phương diện số dư khoản mục: Theo chuẩn mực kiểm quốc tế Việt Nam, thực đánh giá RRKT, KTV cần thực đánh giá RRTT RRKS CSDL lẽ thủ tục kiểm toán chi tiết thường thiết kế theo CSDL cụ thể Do vậy, việc áp dụng đánh giá RRKS theo CSDL giúp KTV thiết kế thực thủ tục kiểm sốt hiệu quả, tiết kiệm chi phí kiểm tốn Bảng 3.1 Ví dụ bảng đánh giá rủi ro CSDL Khoản mục Mức rủi ro ảnh hưởng tới CSDL quan trọng Tiền Tài sảncốđịnh C E A 87 V R&O P&D Vay Doanh thu - Mục tiêu đầy đủ (C - Completeness) - Mục tiêu hữu hay phát sinh (E - Existence) - Mục tiêu xác số học (A - Accuracy) - Mục tiêu tính giá (V - Valuation) - Mục tiêu quyền nghĩa vụ (R&O - Right and Obligation) - Mục tiêu phân loại trình bày (P&D - Presentation and Disclosure) Sau xây dựng bảng đánh giá mức độ rủi ro theo CSDL, KTV thiết lập thủ tục kiểm toán chi tiết cho CSDL phục vụ cho công tác Lập KHKT định hướng công tác kiểm tốn sau  Mơ tả KSNB Lưu đồ Đánh giá KSNB sở quan trọng để xác định phương hướng, thời gian, phạm vi tiến hành kiểm toán, thiết kế thủ tục kiểm toán cần áp dụng… Đối với khách hàng truyền thống, trước thực kiểm toán, KTV nên trực tiếp thu thập đánh giá thông tin Hạn chế sử dụng kết đánh giá kiểm tốn năm trước Ngồi việc áp dụng bảng câu hỏi chung tất khách hàng, Công ty nên xây dựng thêm hệ thống lưa đồ để đánh giá KSNB Các sơ đồ lưu chuyển cung cấp cho KTV tóm tắt sơ đồ tài liệu luân chuyển liệu nhằm giúp KTV nhận biết rõ ràng phức tạp hệ thống kế toán KSNB đơn vị Khi mô tả KSNB giấy làm việc, KTV nên sử dụng kết hợp bảng câu hỏi với lưu đồ Vì việc sử dụng lưu đồ giúp KTV dễ dàng phát thiếu sót thủ tục kiểm sốt, thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu chứng từ liên quan, giảm thiểu việc phải lục giở lại nhiều tài liệu vừa thời gian, vừa không khoa học Việc mô tả lại KSNB lưu đồ không tốn nhiều thời gian KTV: + Kết hợp việc đọc nghiên cứu tài liệu đơn vị với việc vẽ lại 88 giấy (các hoạt động loại nghiệp vụ, đường chứng từ, phận có liên quan) + Phân cơng cơng việc mô tả phần hành cho người phụ trách kiểm tra phần hành + Nếu khách hàng có sẵn bảng tường thuật hay lưu đồ KTV nên tận dụng chúng 3.2.3 Các giải pháp cơng tác kiểm tốn nói chung AASC Thứ nhất, trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu AASC uy tín thị trường kiểm toán Đây nhiệm vụ yêu cầu của Cơng ty AASC suốt q trình tồn phát triển Hiện nay, Công ty AASC có đến 150 đối thủ lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán Tuy lĩnh vực hoạt động Công ty AASC rộng, có hoạt động kiểm tốn BCTC mạnh riêng với nhiều khách hàng truyền thống lớn Do Công ty AASC phải không ngừng nâng cao hiệu loại hình dịch vụ, vừa mang lại doanh thu, vừa góp phần khẳng định thương hiệu công ty thị trường Thứ hai, tăng cường đào tạo đội ngũ kiểm toán đủ số lượng, giỏi chun mơn nghề nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp Quy trình lập KHKT đóng vai trò vơ quan trọng q trình kiểm tốn BCTC nên việc hồn thiện quy trình trở thành tất yếu khách quan, đặc biệt trình hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên trình lại xây dựng dựa chủ yếu sở xét đoán nghề nghiệp KTV, để hạn chế rủi ro trình thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT cần lựa chọn KTV có kinh nghiệm trình độ phù hợp với kiểm tốn Các KTV khơng phải biết tn theo quy trình đánh giá đưa mà cần linh hoạt trường hợp đặc biệt, không áp dụng hướng dẫn cách máy móc 89 hướng dẫn bao quát hết tất trường hợp đa dạng thực tế Quá trình tích luỹ kinh nghiệm chìa khố việc thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro, điều đòi hỏi KTV phải khơng ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chun mơn kinh nghiệm thu Do công ty cần tăng cường tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm toán chất lượng số lượng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp Để thực điều này, hàng năm vào đợt tuyển dụng công ty nên tổ chức buổi gặp mặt bạn sinh viên chuyên ngành kiểm toán trường đại học để giới thiệu công ty, tạo niềm hứng khởi tuyển dụng vào cơng ty, đòng thời cơng ty nên đưa đãi ngộ hấp dẫn nhân viên công ty đối tượng tuyển dụng Bên cạnh việc tuyển dụng nguồn nhân lực với chất lượng cao công ty cần thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, bàn luận vấn đề nghề nghiệp, trao đổi kinh nghiệm làm việc giãu phận, phòng ban nhân viên cơng ty Thứ ba, nâng cao tính chủ động KTV Trong nhiều trường hợp KTV thường rập khuôn cách đánh giá trọng yếu rủi ro năm trước mà khơng vào đặc điểm tình hình thực tế xét đốn chun mơn, vậy, KTV cần nâng cao tính chủ động việc thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro KTV cần xác định rủi ro tính chất hoạt động kinh doanh công ty thay đổi từ thiết kế thủ tục kiểm tốn thích hợp Thứ tư, nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh, tăng cường mối liên hệ chi nhánh với công ty chi nhánh với Tại Cơng ty AASC, có đặc điểm nhiều khách hàng có trụ sở chi nhánh, khách hàng u cầu văn phòng cơng ty thực kiểm tốn, làm tăng chi phí kiểm tốn, khơng tận dụng nguồn nhân lực chi nhánh dẫn đến hiệu hoạt động chi nhánh không cao Do 90 Công ty phải tăng cường đào tạo đội ngũ KTV, trang bị sở vật chất kĩ thuật cho chi nhánh Công ty nên thường xuyên tổ chức buổi hội thảo hướng dẫn nghề nghiệp, nâng cao trình độ cho nhân viên chi nhánh Khẳng định niềm tin với công ty khách hàng Thứ năm, trọng đầu tư trang thiết bị, sở vật chất, ứng dụng công nghệ thơng tin nhằm đại hóa hoạt động kiểm tốn Ứng dụng cơng nghệ điều cần thiết Trong thời gian tới công ty nên tập trung phát triển phần mềm ứng dụng nhằm hỗ trợ cho cơng tác tổng hợp kiểm tốn, giúp KTV giảm bớt gánh nặng trình làm việc: Xử lý thông tin giấy tờ làm việc nhanh nhạy xác hơn, giảm bớt áp lực làm việc 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Đối với Cơ quan quản lý Nhà nước Trong năm qua, Chính phủ Bộ Tài tạo nhiều điều kiện thuận lợi môi trường pháp lý cho hoạt động kiểm toán độc lập phát triển Đặc biệt ban hành Bộ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) Trong có chuẩn mực có liên quan đến việc thực phân tích, đánh giá rủi ro, lập KHKT Tuy nhiên, nội dung chuẩn mực đề cập đến vấn đề chung khó vận dụng vào thực tiển Trong chưa có văn hướng dẫn thực chuẩn mực kiểm tốn ban hành Do đó, cơng ty kiểm tốn Việt Nam nói chung Cơng ty AASC nói riêng tự chủ động việc thiết lập sách nghiệp vụ chuyên mơn, có sách thực thủ tục phân tích đánh giá RRKT kiểm tốn BCTC Điều tạo khác biệt lớn cơng ty kiểm tốn, ảnh hưởng đến q trình hợp tác hội nhập cơng ty kiểm toán nước quốc tế Do vậy, kiến nghị quan quản lý Nhà nước Bộ Tài hồn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán độc lập, 91 cần ban hành thơng tư hướng dẫn thực chuẩn mực kiểm toán, đặc biệt hướng dẫn việc thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro kiểm toán BCTC Các quan nhà nước liên quan cần kết hợp với tổ chức đào tạo nghề nghiệp ACCA, VACPA xây dựng chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức cho KTV theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nhanh chóng tạo lực lượng KTV đủ tiêu chuẩn quốc tế Ngoài ra, bên cạnh việc tiếp tục cấp chứng hành nghề cho KTV, Bộ Tài cần xem xét việc thẩm định lại khả tiếp tục hành nghề KTV độc lập Theo Thơng tư số 157/2014/TT- BTC, quan có thẩm quyền Bộ Tài chính, ủy ban Chứng khốn Nhà nước phép thành lập đoàn kiểm tra định kỳ đột xuất doanh nghiệp kiểm toán Việc tăng cường cơng tác kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn nói chung kiểm sốt chất lượng vận dụng thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT nói riêng quan này, khắc phục thực trạng không vận dụng vận dụng sơ sài, không hiệu thủ tục phân tích đánh gúa rủi ro cơng ty kiểm tốn Việt Nam Chính vậy, thời gian tới quan phải tăng cường chế tài xử phạt tích cực kiểm tra giám sát việc thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán cơng ty kiểm tốn Việt Nam 3.3.2 Đối với Hiệp hội nghề nghiệp Cùng với phát triển ngành kiểm toán độc lập, hiệp hội nghề nghiệp ngày đóng vai trò quan trọng cơng tác tổ chức soạn thảo văn bảo quy phạm, đào tạo, hợp tác kiểm soát chất lượng kiểm toán VACPA xây dựng hồ sơ kiểm toán mẫu BCTC, quy định chi tiết cụ thể mẫu biểu, thủ tục cần thực việc thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT Bộ hồ sơ mẫu xin ý kiến đóng góp rộng rãi, cơng khai 92 Bên cạnh Hiệp hội nghề nghiệp cần phối hợp với Bộ tài tiến hành đào tạo, cập nhật chuẩn mực kiểm toán đào tạo nghiệp vụ kiểm toán cấp chứng hành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao trình độ KTV Bên cạnh đó, hiệp hội cần tăng cường công tác kiểm tra chất lượng kiểm tốn cơng ty kiểm tốn hoạt động Việt Nam tổ chức diễn đàn để thành viên trao đổi kinh nghiệm hay vấn đề khó khăn thực tiễn kiểm tốn thơng qua việc kiểm tra chéo hồ sơ kiểm tốn hay buổi hội thảo cơng ty kiểm tốn 3.3.3 Đối với Cơng ty AASC Để hồn thiện thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT, đòi hỏi AASC phải có nhiều cố gắng việc thiết lập sách, tổ chức đào tạo thực tốt công tác quản lý chất lượng đội ngũ KTV hành nghề Về sách, cần phải bổ sung, sửa đổi vấn đề bất cập quy trình chương trình kiểm tốn mẫu Đặc biệt thiết lập sách đánh giá mức trọng yếu, thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro sở chuẩn mực kiểm toán ban hành Về đào tạo, việc tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức Hội KTV hành nghề tổ chức, Công ty AASC cần thực công tác đào tạo đào tạo lại định kỳ hàng năm cho đội ngũ KTV nhân viên chuyên nghiệp Việc đào tạo phải chuyên sâu theo cấp độ nhân viên Có sách khuyến khích đội ngũ nhân viên hành nghề kiểm toán thường xuyên học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn, ngoại ngữ, tin học tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm với KTV chuyên gia cơng ty kiểm tốn quốc tế Về quản lý chất lượng, cần tăng cường thực nghiêm túc cơng tác sốt xét chất lượng hoạt động kiểm tốn, kiểm tra việc lập KHKT 3.4.4 Đối với doanh nghiệp kiểm toán 93 Để thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch, KTV cần có đầy đủ thông tin liên quan đến môi trường hoạt động, đặc điểm hoạt động, số liệu, tình hình tài thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp kiểm tốn cần hiểu trách nhiệm phải cung cấp thông tin đầy đủ cho KTV để thực cơng tác kiểm tốn có hiệu Ngồi ra, KSNB doanh nghiệp có vai trò quan trọng trình hoạt động kinh doanh Các doanh nghiệp Việt Nam nên nhận thức tầm quan trọng để xây dựng KSNB có hiệu lực nhằm phát ngăn ngừa rủi ro đơn vị KẾT LUẬN CHƯƠNG III 94 Trong chương này, sở thực trạng thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC Cơng ty AASC, Tác giả phân tích, đánh giá ưu nhược điểm việc thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC Cơng ty AASC, tìm hiểu nguyên nhân tồn tại, đồng thời đưa lý cần phải hoàn thiện thực phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC Công ty AASC xuất phát từ nhu cầu việc hội nhập quốc tế chiến lược phát triển Công ty AASC Chương đưa phương hướng hoàn thiện đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán Trên sở phương hướng đó, Tác giả đề xuất giải pháp cụ thể liên quan đến chiến lược đào tạo KTV theo tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường sử dụng phương pháp tiếp cận mơ hình đánh giá rủi ro kiểm toán theo rủi ro kinh doanh khách hàng; đánh giá rủi ro kiểm toán số dư tài khoản loại nghiệp vụ chi tiết cho sở dẫn liệu; nâng cao hiệu sử dụng lưu đồ đánh giá rủi ro kiểm soát; trọng tới đánh giá rủi ro kiểm soát Ngoài ra, Tác giả đưa số kiến nghị quan Nhà nước, Công ty AASC doanh nghiệp kiểm toán nhằm thiết lập tiền đề để thực giải pháp KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường ngày phát triển đòi hỏi hồn hảo hệ thống thơng tin Chất lượng thơng tin tài cung cấp định tính lành mạnh kinh tế Nó trở thành nhân tố định thành công doanh nghiệp định nhà đầu tư Những thông tin cần phải đảm bảo phản ánh cách trung thực, hợp lý khía cạnh trọng yếu Điều thúc đẩy hoạt động kiểm tốn Thế giới nói chung Việt Nam nói riêng phát triển với bước tiến mạnh mẽ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin tài doanh nghiệp đặc biệt công ty đại chúng, công ty niêm yết sàn giao 95 dịch chứng khốn Đồng thời, làm tăng tính cạnh tranh cơng ty kiểm tốn u cầu chất lượng dịch vụ cung cấp cần phải nâng cao để hội nhập với giới Vì cơng ty kiểm tốn quốc tế hay cơng ty kiểm tốn Việt Nam, cơng ty kiểm tốn thành lập hay cơng ty kiểm tốn có thị phần thị trường Việt Nam phải khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm tốn cung cấp Áp dụng thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT yếu tố quan trọng định đến chất lượng kiểm toán, cách gián tiếp định đến danh tiếng cơng ty thị trường, định đến lòng tin người sử dụng thơng tin báo cáo kiểm tốn cơng ty phát hành Chính vây, cơng ty kiểm toán cố gắng xây dựng quy trình đánh giá RRKT mà theo cơng ty hợp lý khoa học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, đảm bảo hiệu công việc đảm bảo tiết kiệm mặt chi phí Trong thời gian tìm hiểu nghiên cứu quy trình Đánh giá trọng yếu rủi ro giai đoạn lập KHKT Công ty AASC giúp tơi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm kiến thức, AASC áp dụng cách khoa học, sáng tạo chuẩn mực, lý luận vào thực tế, không ngừng đào tạo nâng cao tay nghề đạo đức đội ngũ cán thực kiểm toán Chính vậy, chất lượng dịch vụ kiểm tốn mà Cơng ty cung cấp ngày cao, đáp ứng tiêu chuẩn Chuẩn mực kiểm toán quốc tế VSA Đến nay, AASC trở thành thành viên tổ chức kiểm toán HLB danh tiếng, Cơng ty kiểm tốn hàng đầu ngành kiểm toán Việt Nam Trong trình nghiên cứu tơi có hội tìm hiểu nhận thấy rõ tầm quan trọng hoạt động kiểm toán kinh tế thị trường nói chung doanh nghiệp nói riêng Qua Luận văn, Tơi có nhìn tồn diện quy trình thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT, trình bày hiểu biết quy trình thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT Công ty AASC Từ 96 rút nhận định chung thấy tồn quy trình Đánh giá trọng yếu rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC công ty thực đưa kiến nghị giải pháp hồn thiện cơng tác Kết thúc q trình nghiên cứu, Luận văn đạt kết sau: - Một là, luận văn làm rõ vấn đề lý luận quy trìnhthực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC Qua nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ số khái niệm nội dung nhận thức vấn đề - Hai là, sở nghiên cứu thực tế Cơng ty AASC, phân tích, đánh giá tổng kết quy trình thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC luận văn phác thảo tranh tồn diện thực trạng quy trình đánh thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC AASC thực - Ba là, sở lý luận nghiên cứu thực trạng quy thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC Công ty AASC, luận văn đánh giá ưu, nhược điểm từ đưa giải pháp hồn thiện quy trình thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC công ty AASC Các kết đạt mặt góp phần đưa đến nhận thức đầy đủ việc vận dụng thủ tục phân tích đánh ía rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC Mặt khác đề tài góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chất lượng dịch vụ kiểm tốn BCTC Cơng ty AASC công hội nhập khu vực quốc tế phù hợp với định hướng phát triển công ty tương lai Do giới hạn thời gian phạm vi tiếp cận, luận văn phán ánh nét tổng quát quy trình thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập KHKT BCTC Công ty AASC thực 97 nên không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ nhà nghiên cứu khoa học người có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề kiểm tốn nhằm giúp cho luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn TS Hà Thị Ngọc Hà, giúp đỡ Công ty AASC đơn vị khách hàng, việc hoàn thành đề tài./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO AASC (2010 – 2017) Hồ sơ kiểm toán văn đào tạo nội Bộ tài (2012), Hệ thống Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam, Nhà xuất tài Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực Kiểm tốn Quốc tế, Nhà xuất tài Hệ thống 37 chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam ban hành theo thơng tư 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Lưu Đức Tuyên, Phạm Tiến Hưng (đồng chủ biên) (2012), “Giáo trình Kiểm tốn thơng tin khác”, NXB Tài chính, Hà Nội 98 Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu (đồng chủ biên) (2013), “Lý thuyết kiểm tốn”, NXB Tài chính, Hà Nội; Nguyễn Quang Quynh, Ngơ Trí Tuệ (2011), “Giáo trình kiểm tốn tài chính” NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội; Thịnh Văn Vinh, (đồng chủ biên) (2012), “Giáo trình Tổ chức q trình Kiểm tốn Báo cáo tài chính” NXB Tài chính, Hà Nội Phạm Ngọc Hà (2015), “Hồn thiện quy trình Xác lập mức trọng yếu Đánh giá rủi ro kiểm toán giai đoạn lập KHKT BCTC Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC” 13 Http://www.mof.gov.vn (Trang tin điện tử Bộ Tài chính) 14 Http://www.vaa.vn (Trang tin điện tử Hội Kế toán Việt Nam) 15 Http://www.vacpa.org.vn (Trang tin điện tử Hội KTV hành nghề Việt Nam) 99 ... tục đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 30 1.3.3 Mối quan hệ thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 35 KẾT... 2.2.3 Đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài .63 2.3 Đánh giá ưu, nhược điểm thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch toán Báo cáo tài Cơng ty. .. hồn thiện thủ tục phân tích đánh giá rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty AASC 84 3.2.1 Giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục phân tich giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chinh tại Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Hoàn thiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chinh tại Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Khả năng khách hàng gặp khó khăn sau khi công bố Báo cáo kiểm toán: Khả năng này càng cao thì rủi ro đối với công ty kiểm toán càng cao do khả năng liên quan tới các vụ kiện của các bên sử dụng BCTC đã được công bố. Khi đó, KTV phải thiết lập một mức RRKT, Rủi ro kiểm soát, b. Rủi ro phát hiện, Các nhân tố ảnh hưởng đến RRPH,  Bảng 1.1: Thủ tục phân tích sơ bộ BCTC (VACPA), Đánh giá rủi ro kiểm soát, Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ giữa các thành phần KSNB, Với ý nghĩa đó, việc vận dụng thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, để có thể vận dụng tốt các khái niệm này nhằm nâng cao tính hữu hiệu và hiệu quả của cuộc kiểm toán, một yêu cầu được đặt ra đ, Hiện AASC là Hãng kiểm toán độc lập với vị thế đầu đàn trong hệ thống các Công ty kiểm toán Việt, Công ty cam kết đem đến những dịch vụ chất lượng tốt nhất cho Quý doanh nghiệp; nằm trong Top 5 nhà cung cấp dịch vụ lớn trên thị trường (theo thống kê của B, Tổ chức về nhân sự, Sơ đồ 2.3: Quy trình kiểm toán tại Công ty AASC và hướng dẫn VACPA, Giấy làm việc Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng (Phục lục số 01)., KTV thực hiện phân tích sơ bộ BCTC (nhằm xem xét sự biến động bất thường trong từng nhóm tài khoản so với năm trước - thể hiện trên và đánh giá bản chất của từng nhóm tài khoản và rủi ro có thể xảy ra đối với chúng. KTV cũng lập một bảng phân tích sơ bộ c, Bảng 2.1: Thủ tục phân tích BCTC trong giai đoạn lập KHKT, (Nguồn: Hồ sơ kiểm toán công ty AASC), Bảng 2.2: Đánh giá rủi ro dựa trên kết quả phân tích BCTC, KTV dựa trên kinh nghiệm xét đoán nghề nghiệp của mình cũng như các thông tin đã thu thập được về khách hàng, hồ sơ kiểm toán năm trước để đánh giá RRTT trên số dư tài khoản và loại nghiệp vụ. Trong bước này, KTV chủ yếu xem xét một số vấn đề chính: Bản c, Bảng 2.3: Đánh giá rủi ro ở cấp độ BCTC, Bảng 2.4: Đánh giá rủi ro ở cấp độ Cơ sở dẫn liệu, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY AASC, Bảng 3.1 Ví dụ về bảng đánh giá rủi ro đối với từng CSDL, Bên cạnh đó các Hiệp hội nghề nghiệp cần phối hợp với Bộ tài chính tiến hành đào tạo, cập nhật các chuẩn mực kiểm toán cũng như đào tạo nghiệp vụ kiểm toán và cấp chứng chỉ hành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao trình độ của KTV. Bên cạnh đó, hiệ, KẾT LUẬN CHƯƠNG III

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay