hiệu quả khai thác tối ưu

57 39 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 22:00

Hàm sản xuất là một hàm số biểu thị sự phụ thuộc của sản lượng vào các yếu tố đầu vào. Nói cách khác, trong hàm sản xuất, biến số phụ thuộc (hay biến số được thuyết minh) là sản lượng, còn biến số độc lập (hay biến số thuyết minh) là các mức đầu vào.Với các yếu tố đầu vào đang sử dụng, việc xác định mức sản lượng khai thác hiện tại có tối ưu hay không rất quan trọng, vì nó giúp Công ty xác định xem việc sử dụng các nguồn lực có hiệu quả hay không? Xuất phát từ vấn đề trên đề tài: “ Xác định sản lượng khai thác than tối ưu của công ty Than Nam Mẫu tại Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh” là cần thiết. Tên khóa luận Xác định sản lượng khai thác than tối ưu công ty Than Nam Mẫu Thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh Sinh viên: Vũ Diễm Quỳnh DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải AT - ĐT An toàn – đầu tư ATLĐ BQLDA CBCNV DA ĐK ĐTM KCM KH PCCC PCMB PGĐ PX PX SXKD TCLĐ TĐ TĐ TGM TGM TNLĐ VLNCN VP XDCB An toàn lao động Ban quản lý dự án Cán công nhân viên Dự án Điều khiển Đầu tư môi trường Kỹ thuật công nghệ mỏ Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy Phòng chống mưa bão Phó giám đốc Phân xưởng Phân xưởng Sản xuất kinh doanh Tổ chức – lao động tiền lương Trắc địa, địa chất Trắc địa, địa chất Thơng gió, nước mỏ Thơng gió, nước mỏ Tai nạn lao động Vật liệu nổ cơng nghiệp Văn phòng Xây dựng ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Ngành công nghiệp than ngành công nghiệp khai thác tài nguyên thiên nhiên không tái tạo quốc gia, đóng vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế đất nước đặc biệt đảm bảo an ninh lượng quốc gia Nó có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân: nguồn cung cấp lượng chủ yếu sản phẩm thiếu sản xuất đời sống, tham gia vào hầu hết ngành công nghiệp lớn nước ta Trong thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp ngành Than chưa đánh giá tầm quan trọng nó: máy móc thiết bị lạc hậu, khai thác thủ công, giá sản xuất cao, chất lượng v.v Ngành than rơi vào tình trạng sản xuất trì trệ, làm ăn thua lỗ, đời sống người lao động khơng đảm bảo.Sau Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VI, kinh tế Đất nước chuyển sang chế thị trường có quản lí Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trong kinh tế xuất nhiều thành phần kinh tế tồn cạnh tranh phát triển Với chủ trương Nhà nước đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa ngành cơng nghiệp khai thác có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Than mặt hàng quan trọng có giá trị cơng nghiệp cao, nguồn lượng, nguyên liệu nhiều ngành công nghiệp khác Điện, Đạm, Xi măng Do việc trì phát triển ngành than quan trọng cần thiết công phát triển đất nước Hàm sản xuất hàm số biểu thị phụ thuộc sản lượng vào yếu tố đầu vào Nói cách khác, hàm sản xuất, biến số phụ thuộc (hay biến số thuyết minh) sản lượng, biến số độc lập (hay biến số thuyết minh) mức đầu vào.Với yếu tố đầu vào sử dụng, việc xác định mức sản lượng khai thác có tối ưu hay khơng quan trọng, giúp Cơng ty xác định xem việc sử dụng nguồn lực có hiệu hay không? Xuất phát từ vấn đề em lựa chọn đề tài: “ Xác định sản lượng khai thác than tối ưu công ty Than Nam Mẫu Thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh” 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Phân tích tình hình khai thác than Công ty than Nam Mẫu thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh, xác định sản lượng khai thác than tối ưu; sở đưa giải pháp để nâng cao hiệu việc sử dụng nguồn lực khai thác than tối ưu 2.2 Mục tiêu cụ thể - Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu - Đặc điểm Công ty Than Nam Mẫu thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh - Phân tích tình hình khai thác than Công ty Than Nam Mẫu (2014-2016) từ xác định quy mơ khai thác than tối ưu Công ty - Đưa giải pháp để nâng cao hiệu khai thác than tối ưu năm tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Hoạt động khai thác than Công ty than Nam Mẫu Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: nghiên cứu Công ty than Mam Mẫu thành - phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh - Phạm vi thời gian: thời gian đánh giá thực trạng 2014 – 2016 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: kế thừa tài liệu kết sản xuất kinh doanh cơng ty: + Báo cáo tài năm 2014 – 2016 + Báo cáo tình hính sản xuất kinh doanh năm 2014 – 2016 + Các tài liệu khác liên quan đến trình sản xuất cơng ty + Khảo sát thực tiễn q trình sản xuất - Phương pháp xử lý số liệu: Dùng phần mềm Stata Excel để tập hợp xử lý số liệu - Phương pháp nghiên cứu: + Thống kê kinh tế: Sử dụng phương pháp để so sánh sản lượng, mức đầu tư yếu tố đầu vào cơng ty + Phương pháp xây dựng mơ hình hồi quy Để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến qui mô sản xuất kinh doanh tối ưu công ty xây dựng hàm sản xuất CobbDouglas có dạng: Q= AX1α1 X2α2 X5α5 eui Trong đó: Q sản lượng than khai thác (tấn/tháng) A hệ số tự X1 lượng thuốc nổ cần dùng tháng(kg/tháng) X2 lượng cáp cao su cần dùng tháng (tấn/tháng) X3 lượng xăng cần dùng tháng (tấn/tháng) X4 lượng lao động cần dùng tháng (người/tháng) X5 lượng điện cần dùng tháng (Kwh/tháng) α1, α2, α5 hệ sốảnh hưởng Xi đến Yi ui sai số mơ hình Bằng phương pháp bình phương nhỏ OLS, ước lượng hệ số α1, α2, α5, sở xác định mức đầu vào tối ưu Điều kiện để doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất: MPi ∗ Py = Px Trong đó: MPi : sản phẩm cận biên đầu vào i Py : Giá sản phẩm đầu Px : Giá đầu vào MPi hiệu ứng biên, điều kiện để tối ưu hóa sản xuất doanh nghiệp αi Y ∗ Py = Px X Từ công thức ta xác định Xi ∗ P  = αi ∗  y  ∗ Y  Px  Như vậy, dựa vào công thức ta xác định mức đầu vào tối ưu sản xuất từ ta xác định mức đầu ra, qui mô tối ưu doanh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thuyết hàm sản xuất 1.1.1 Các yếu tố đầu vào Trong trình sản xuất doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu …được kết hợp với thành sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ thị trường Các nguyên vật liệu gọi đầu vào, sản phẩm gọi đầu trình sản xuất Sản xuất Đầu vào Đầu 1.1.2 Hàm sản xuất Quan hệ đầu vào đầu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thể hàm sản xuất Hàm sản xuất : chỉ rõ mối quan hệ sản lượng tối đa thu từ tập hợp khác yếu tố đầu vào với trình độ cơng nghệ định Hàm sản xuất có dạng: Trong đó: Q = f (x1, x2, xn) Q: Sản lượng đầu x1, x2 xn: Các yếu tố đầu vào Nếu cố định yếu tố đầu vào khác chỉ xét đến thay đổi yếu tố vốn (K) lao động (L) hàm sản xuất có dạng: Q = f(K,L) Hàm sản xuất thông dụng hàm Cobb – Douglas (Tên nhà kinh tế học P.H Cobb nhà thống kê học C.V Douglas) Q = a KαLβ Trong đó: Q: Sản lượng đầu K : Vốn L : Lao động a : Hằng số tuỳ thuộc đơn vị đo lường đầu vào đầu α, β : Hằng số cho biết tầm quan trọng tương đối K L Khái niệm hiệu suất quy mô đề cập tới thay đổi sản lượng đầu tất đầu vào tăng theo tỷ lệ - Khi tăng h lần yếu tố đầu vào mà đầu tăng h lần, đâylàtrường hợp hiệu suất tăng theo quy mơ f (hK, hL) > hf ( K, L) - Khi tăng h lần yếu tố đầu vào mà đầu tăng h lần, ta có hiệu suất giảm dần theo quy mô f (hK, hL) < hf (hK, hL) - Khi tăng h lần yếu tố đầu vào mà đầu tăng h lần trường hợp hiệu suất khơng đổi theo quy mô f (hK, hL) = hf (K,L) * Đối với hàm Cobb - Douglas EKQ = ELQ = dQ K K = a α K α − Lβ =α dK Q Q dQ l L = a α Lβ − K α = β dL Q Q Như vậy: - Nếu tăng vốn 1% sản lượng tăng α % - Nếu tăng lao động 1% sản lượng tăng Tổng hệ số α β β % cho biết hiệu suất quy mô hàm sản xuất + Nếu + Nếu + Nếu α α α + + + β β >1 hàm sản xuất có hiệu suất tăng theo quy mơ < hàm sản xuất có hiệu suất giảm theo quy mơ β = hàm sản xuất có hiệu suất không đổi theo quy mô 1.1.3 Sản xuất ngắn hạn Chúng ta xem xét trường hợp vốn cố định, lao động biến đổi cho doanh nghiệp sản xuất nhiều đầu cách tăng số lượng đầu - Năng suất cận biên (MP: marginal product): số đầu sản xuất thêm số lượng đầu vào tăng thêm đơn vị đầu vào Năng suất cận biờn c tớnh bng cụng thc: Số thayđổicủađầura Q MP = = Sè thay®ỉicđalao®éng ∆ L Trong trường hợp hàm sản xuất cho biểu thức đại số suất cận biên lao động tính đạo hàm bậc cuả hàm sản xuất MPL = Q’(L) b Mối quan hệ tổng sản lượng đầu ra, APL MPL TPmax ' ( TP )Q = , MPL = - Đường TP mô tả thay đổi tổng sản lượng đầu số lao động sử dụng thay đổi - Năng suất biên lúc đầu tăng, sau giảm dần đến 0, sản lượng đầu Q lớn tiếp âm - Khi suất cận biên lớn suất bình quân đẩy đường suất bình quân lên, MPL< APL kéo đường APL xuống MPL = APL APL khơng tăng, khơng giảm đạt giá trị lớn Để xác định mức sản lượng để có lợi nhuận tối đa ta so sánh MR MC - Nếu MR > MC doanh nghiệp tăng Q làm cho lợi nhuận tăng - Nếu MR < MC doanh nghiệp tăng Q làm cho lợi nhuận giảm - Khi MR =MC Lợi nhuận đạt max, Q sản lượng tối ưu 1.1.4 Sản xuất dài hạn Trong dài hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo sản xuất sản lượng Q*NH thu lợi nhuận tối đa, lúc doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất dài hạn Khi xác định sản lượng tối ưu dài hạn doanh nghiệp áp dụng giống nguyên tắc đạt lợi nhuân tối đa ngắn hạn là: P* = LMC Như vậy, doanh nghiệp lựa chọn sản xuất sản lượng Q*DH để đạt lợi nhuận tối đa dài hạn 1.2 Lý thuyết khai thác tài nguyên không tái tạo 1.2.1 Quan điểm kinh tế khai thác tài nguyên không tái tạo Tài nguyên tái tạo bao gồm loại nhiên liệu - dầu khí, khí đốt tự nhiên, uranium, than đá khống sản – đồng, niclkel, bauxite, kẽm nhiều loại khác Những tài nguyên thiên nhiên hình thành từ q trình đại lý mà thơng thường kéo dài hàng triệu năm, co loại tài nguyên có trữ lượng cố định Nghĩa trữ lượng khống sản lòng đất cố định lấy không thay Tính khơng thể tái tạo gây số vấn đề phân tích q trình sản xuất khai thác mỏ, mà vấn đề không phát sinh loại hàng hóa tái sản xuất nơng sản, thủy sản gỗ Mỗi giai đoạn khác lượng tài nguyên lại khác Điều mà quan tâm tài nguyên tái tạo tốc độ khai thác – dòng sản lượng khai thác theo thời gian khai thác hết 36 118735,7 -150840,852 96 154830,5 -114746 37 119836 -149740,552 97 152426,7 -117150 38 122659,9 -146916,652 98 164758,6 -104818 39 122883,5 -146693,052 99 165860,8 -103716 40 122138 -147438,552 100 164985,8 -104591 41 123025,3 -146551,252 101 164664,2 -104912 42 123293,8 -146282,752 102 164812,3 -104764 43 123128,3 -146448,252 103 163714,1 -105862 44 122134,7 -147441,852 104 164804 -104773 45 122641,7 -146934,852 105 164829,8 -104747 46 123563 -146013,552 106 163840 -105737 47 123660,1 -145916,452 107 163959,2 -105617 48 121821,7 -147754,852 108 164683,2 -104893 49 121835 -147741,552 109 164188 -105389 50 138818,1 -130758,452 110 181064,1 -88512,5 51 137756,7 -131819,852 111 180166,5 -89410,1 52 137576,5 -132000,052 112 180268,2 -89308,4 53 138603,3 -130973,252 113 181896,9 -87679,7 54 137243,6 -132332,952 114 180175,6 -89401 55 137198,7 -132377,852 115 180279,7 -89296,9 56 137386,5 -132190,052 116 180495 -89081,6 57 138334,2 -131242,352 117 181422,6 -88154 58 138341,8 -131234,752 118 181533,1 -88043,5 59 138445,2 -131131,352 119 180549,2 -89027,4 60 138370 -131206,552 120 181565,1 -88011,5 Nguồn: Tổng hợp từ kết tính tốn chạy mơ hình 43 Từ bảng 3.6 ta nhận thấy phần chênh lệch (±Δ) mang dấu âm, lý giải thực tế sản xuất tháng 10 năm 2007 2016 công ty chưa đạt đến mức sản lượng tối ưu Để đạt mức sản lượng tối ưu, công ty cần tăng yếu tố đầu vào phân tích Qua so sánh sản lượng khai thác thực tế với sản lượng tối ưu ta thấy chưa đạt mức sản lương sản xuất mức tối ưu nên công ty chưa đạt mức lợi nhuận cao Vậy yếu tố đầu vào bảng 3.5 có thực tối ưu không? Để chứng minh ta so sánh với mức đầu vào khác mức đầu vào tối ưu thông qua bảng 3.7 sau Bảng: 3.7 So sánh mức sản lượng đầu vào Chỉ tiêu Xăng, dầu (lít) Cáp cao su(cái) Thuốc nổ (kg) Lao động (nghìn/người/t Điện (kwh) Q(tấn) Doanh thu(nghìn đồn Chi phí(nghìn đồng Lợi nhuận(nghìn đồn Nguồn: Tởng hợp từ kết tính tốn chạy mơ hình Qua bảng 3.7 so sánh mức sản lượng đầu vào ta thấy dù mức đầu vào yếu tố có lớn hay nhỏ mức đầu vào tối ưu khơng cho mức sản lượng lợi nhuận tối đa Do kết luận với mức đầu vào tối ưu tính tốn sản lượng Q=269.576,5522 mức sản lượng tối ưu Công ty 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác Công ty 44 Đầu tiên điều kiện địa chất phức tạp gây khó khăn việc áp dụng công nghệ vào khai thác than Điều kiện địa chất gồm nước mặt nước đất; nước mặt nước mưa sản xuất chảy xuống khai trường làm ảnh hưởng đến sản xuất, khai thác; nước đất có áp lực cục bộ, nhiều nơi mực thủy áp cao mặt đất 5m Hai loại có quan hệ thủy lực nói chung,điều kiện địa chất mỏ phức tạp Thứ hai nguồn thiết bị đồng phục vụ q trình khai thác than gặp khó khăn Bởi vì, thiết bị chủ yếu nhập từ nước nên bị động, hay chế tạo khí nước chưa phát triển dẫn đễn việc khó khăn lựa chọn đồng thiết bị Thứ ba ảnh hưởng mưa lũ Thiên tai điều tránh khỏi, ảnh hưởng chúng gây nghiêm trọng Mưa lũ làm cho mỏ khai thác lộ thiên bị ngập, máy móc thiết bị bị vùi lấp, tuyến đường để vận tải than sạt lở gây chia cắt giao thơng q trình vận chuyển than Khơng vậy, mưa lũ khiến than bị trơi nhiều, nước ngập làm ảnh hưởng đến chất lượng than 3.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác than tối ưu 3.5.1 Giải pháp tăng yếu tố đầu vào để đạt sản lượng tối ưu Xăng ngun liệu cơng việc khai thác sản xuất than Công ty sử dụng chưa đạt mức tối ưu nguyên liệu nên Công ty vẫn chưa đạt đến sản lượng than tối ưu 269.576,5522tấn/ tháng Công ty cần đầu tư thêm nguyên liệu xăng cho loại máy móc thiết bị tiêu hao lượng xăng để phục vụ cho trình khai thác than Cáp cao su trang thiết bị cần thiết cho công việc khai thác than Qua phân tích thấy số cáp cao su dùng cho việc khai thác chỉ đạt 51,45% so với mức đầu vào tối ưu Vì vậy, Công ty cần đầu tư thêm để phục vụ trình khai thác than tăng suất lao động nâng mức lợi nhuận công ty 3.5.2 Giải pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn sản xuất 45 Tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV làm chuyển biến ý thức nhận thức chấp hành thực đầy đủ, quy định, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn; nâng cao ý thức tự bảo hiểm cho thân Nâng cao chất lượng huấn luyên an toàn biện pháp thi công, nhận diện đánh giá nguy rủi ro cơng việc, vị trí sản xuất đơn vị để có đối sách phòng tránh rủi ro Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực quy định AT-BHLĐ quy trình, quy phạm kỹ thuật an tồn Ngăn chặn xử lý kịp thời cá nhân, đơn vị vi phạm Rà sốt, hồn thiện hệ thống quy định, quy trình kỹ thuật an tồn khơng phù hợp, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế điều kiện sản xuất Công ty Giám đốc với trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp phải tổ chức, chỉ đạo thực biện pháp để làm tốt cơng tác an tồn, làm tất cho an toàn Muốn làm tốt an toàn cần thực hiện: Xây dựng cách đồng cụ thể kế hoạch loại trừ cố, kế hoạch AT-BHLĐ, kế hoạch bảo vệ môi trường theo nội dung thời gian quy định, thường xuyên cập nhật điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thời gian, khơng gian q trình sản xuất Ưu tiên số nguồn tài chính, sở vật chất, kỹ thuật nguồn nhân lực cho công tác Đầu tư trang thiết bị tốt có thể, phù hợp với điều kiện Công ty sức khoẻ cơng nhân: Có nhiều cơng việc người khơng thể làm thay máy móc, thiết bị Đặc biệt trang thiết bị cho hầm lò như: thiết bị đo gió, đo khí cầm tay, bình tự cứu, máy thở, quạt gió cơng suất lớn Lắp đặt camera kiểm tra cửa lò khu vực cần thiết 3.5.3 Giải pháp công tác môi trường Thực nghiêm túc quy định bảo vệ môi trường, thực cam kết báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo không xảy cố môi trường 46 Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cho CBCNV công tác bảo vệ môi trường sản xuất sinh hoạt Khảo sát thường xuyên khu vực bãi thải, bờ moong để có biện pháp san lấp, trồng phục hồi môi trường, phú xanh bãi thải 3.5.4 Giải pháp công tác tổ chức, điều hành sản xuất Phát huy tốt đoàn kết, thống lãnh đạo, chỉ dạo tổ chức thực đạt vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao Nâng cao lực đội ngũ cán điều hành sản xuất, tiếp tục nghiên cứu công tác tổ chức sản xuất, điều hành hợp lý không để ách tắc sản xuất Thực tốt quy định về; đối thoại trực tiếp nơi làm việc Nâng cao mối quan hệ người lao động tập thể người lao động với người sử dụng lao động, đươc xác lập qua đối thoại, thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện trí, bình đẳng, hợp tác, tơn trọng quyền lợi ích hợp pháp Với mơ hình tổ chức phòng ban đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty Trong thời gian tới với việc mở rộng diện sản xuất, tăng sản lượng mỏ, củng cố xếp đầu mối nhân lực cho phù hợp, với yêu cầu trình độ quản lý, chất lượng cơng việc ngày cao, đảm bảo tỷ lệ khối sản xuất chính, phụ trợ, phục vụ gián tiếp Tiếp tục chương trình tái cấu lao động theo chủ chương TKV, tiến hành xếp lại phòng ban, phân xưởng với tiêu trí tinh gọn, hiệu quả, mục tiêu giảm dần lao động gián tiếp lao động phụ trợ Tiếp tục hoàn thiện trả lương cho ngành nghề đảm bảo giãn cách tiền lương theo quy định Tập đoàn để tiền lương thực đòn bẩy việc tăng suất lao động, tạo động lực phát triển nhanh bền vững Tổ chức sản xuất bố trí lao động theo hướng phân xưởng vừa khai thác, vừa đào lò với đội thợ đa 47 Tiếp tục công tác đào tao bồi dưỡng CBVC công nhân lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất giai đoạn Công nghiệp hóa, đai hóa đất nước 3.5.5 Các giải pháp quản trị chi phí, tài chính, quản lý vật tư theo hướng tiết kiệm triệt để: Đầu tư, mua máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để phục vụ cho trình sản xuất nhằm tăng suất lao động nâng cao mức lợi nhuận Công ty Đầu tư thêm nguồn nguyên liệu đầu vào để phục vụ trình sản xuất đạt mức sản lượng tối ưu đặt Giảm bớt nguồn nguyên liệu đầu vào không cần thiết để tiết kiệm chi phí Tranh thủ nguồn vốn tài trợ tổ chức tín dụng có lãi suất ưu đãi nhằm tiết giảm chi phí tài Công ty xây dựng phương án cụ thể để triển khai điều hành cơng tác khốn, quản tri chi phí năm 2016 năm Đặc biêt cơng ty gắn nhiệm vụ kiểm sốt, điều hành chi phí cho lãnh đao phòng ban phân xưởng, tổ sản xuất đến người lao động Xây dựng chương trình hành động tăng cường công tác tiết kiệm, chống lãng phi tới tận người lao động hàng năm Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành Công ty, tăng cường quản lý KTCB, xây dựng quản lý tốt chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, sử dụng vật tư, thiết bị có hiệu cao để tiết kiệm điện năng, quản lý tốt tài nguyên, giảm tỷ lệ tổn thất than khai thác, nâng cao chất lượng sản phẩm Đảm bảo tồn kho hợp lý theo TKV, quản lý chặt chẽ giá đầu vào, lãi vay, tiết kiệm chi phí quản lý Thực chế khuyến khích theo nguyên tắc tiền lương, tiền khuyến khích lũy tiến theo sản lượng chia sẻ hiệu kinh doanh người lao động với doanh nghiệp 48 Chủ động khâu gia công chế biến, đảm bảo đủ chân hàng chất lương theo kế hoạch, phục vụ công tác tiêu thụ Tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng than khai thác từ lò, khâu gia công chế biến vận chuyển tiêu thụ Việc triển khai thực nhóm giải pháp để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành khơng phải thực riêng biệt mà phải thực đồng bộ, đan xen phối hợp nhịp nhàng phân 3.5.6 Giải pháp công tác kỹ thuật công nghệ, nâng cao suất lao động Việc nâng cao suất trình khai thác mỏ chỉ tiêu quan trọng, nâng cao suất lao động gắn liển với việc giải pháp công tác kỹ thuật công nghệ phải phù hợp, điều kiện khai thác mỏ ngày xuống sâu vào xa muốn có suất lao động cao khơng cách khác phải có giải pháp kỹ thuật công nghệ thật phù hợp với Công ty Vì phải xác định rõ tầm quan trọng công tác kỹ thuật công nghệ: muốn sản xuất an tồn, suất cao, có hiệu cơng tác kỹ thuật phải làm tốt Để thực tốt công tác quản lý kỹ thuật cần thực nội dung sau : Ln có kế hoạch kỹ thuật dài hạn, trung hạn mang tính định hướng Kế hoạch kỹ thuật hàng năm phải tương đối cụ thể chuẩn xác Hoàn thiện biện pháp quản lý kỹ thuật chỉ tiêu công nghệ Nâng cao chất lượng thiết kế, biện pháp thi công Trên sở tài liệu trắc địa, địa chất phải lập quy hoạch mở vỉa cho tất khu vực dự kiến huy động sản lượng kỳ kế hoạch (quy hoạch phải tính đến việc lựa chọn cơng nghệ, u cầu thơng gió, vận tải, nước ) * Đối với cơng tác khai thác hầm lò: Đầu tư đổi công nghệ khai thác để nâng cao cơng suất lò chợ, đào lò, NSLĐ, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc 49 Đầu tư áp dụng công nghệ khai thác than vỉa dốc cảu Công ty để tăng suất, tận thu triệt để nguồn tài nguyên Mở rộng đầu tư áp dụng công nghệ phát huy hiệu giá thủy lực dạng khung ZH, GK giá xích Nghiên cứu đầu tư áp dụng công nghệ khấu hợp lý vỉa dầy, dốc để nâng dần cơng suất lò chợ đảm bảo cơng tác an tồn; Triển khai áp dụng thí điểm cơng nghệ khai thác lò chợ giới hóa đồng bộ,… phù hợp với điều kiện Cơng ty Cơ giới hóa khai thác than - Vấn đề cấp thiết thời gian tới Vấn đề giới hóa khai thác than cần phải xem xét cách nghiêm túc vấn đề cấp thiết nay, vì: Thứ nhất, mỏ khai thác than hầm lò nói chung, Cơng ty than Nam Mẫu - TKV nói riêng vẫn chủ yếu áp dụng công nghệ khai thác phương pháp khoan nổ mìn, giá TLDĐ…vv Các công nghệ cải thiện so với công nghệ trước việc khai thác vẫn chủ yếu dựa vào sức người nên suất lao động thấp tiềm ẩn nguy an toàn lao động cao Thứ hai, mức độ tăng sản lượng năm tới Công ty tương đối cao (bình quân 5-10 %/năm từ đến 2018) Công ty tăng số lượng lao động theo mức độ tăng sản lượng khai thác Thứ ba, quốc gia tiên tiến, có cơng nghiệp phát triển áp dụng giới hóa khai thác than Thứ tư: Chỉ có CGH tăng suất lao động, nâng cao mức độ đảm bảo an toàn cho người lao động, hạ giá thành sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất Vì vậy, việc giới hóa khai thác than cấp thiết chỉ có tăng suất, sản lượng cao, đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu than nước ngày tăng cao năm tới Đồng thời giới hóa cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an tồn cho người cơng nhân, an tồn cho thiết bị cơng trình Nhưng phải rà sốt, đánh 50 giá cách nghiêm túc xem điều kiện địa chất mỏ có áp dụng CGH khơng, áp dụng CGH mức cho phù hợp với thực tế cho phép, khơng áp dụng tràn lan tránh lãng phí, hiệu Tiếp tục mở rộng việc áp dụng công nghệ khấu ngang nghiêng vỉa dày, dốc với chiều cao tầng hợp lý thay cho công nghệ khấu buồng Tiếp tục phối hợp với Viện KHCN Mỏ nghiên cứu lựa chọn hệ thống khai thác giới hóa cho vỉa dốc phù hợp Với khu vực có điều kiện địa chất phức tạp, chưa có cơng nghệ phù hợp, cần tiếp tục phối hợp với Viện KHCN Mỏ lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, tiết kiệm tài nguyên, hiệu quả: Trong năm tới xem xét nghiên cứu cơng nghệ khai thác lò dọc vỉa phân tầng, nổ mìn lỗ khoan dài, với chiều dày vỉa trung bình, góc dốc vỉa α> 45° * Đối với cơng tác đào lò: Hàng năm, Cơng ty phải đào lò XDCB, CBSX với khối lượng lớn, từ 25.000 -:- 30.000 mét năm 2016 tăng dần lên năm tới khối lượng mét lò đào đá chiếm tỉ trọng trên, 20% Với khối lượng đào lò cần phải có biện pháp tích cực để nâng cao tốc độ đào lò Vì cần tập trung: Đẩy mạnh việc chống lò cơng nghệ neo, để tiết kiệm chi phí; Thực giới hóa tối đa cơng đoạn đào lò để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, tăng suất lao động Các đường lò có tiết diện lớn (đặc biệt đường lò đào đá) cần đầu tư thiết bị đồng bộ: từ máy khoan, máy xúc, hệ thống vận tải Áp dụng cơng nghệ chống neo đường lò * Đối với cơng tác điện, sàng tuyển, vận tải: Đầu tư tời, xe song loan chở người tạo điều kiện thuận lợi nhât cho việc lại cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNVC 51 Tiếp tục sử dụng băng tải hầm lò thay cho máng cáo đường lò có thời gian vận tải tương đối lâu, nhằm giảm cố thiết bị, nâng cao suất.Băng tải hóa từ chân lò chợ đến nhà sàng tới nơi tiêu thụ Tiếp tục sử dụng thiết bị công nghệ để tiết kiệm điện biến tần, khởi động mềm, tụ bù…vv Tiếp tục việc đấu nối liên động thiết bị tuyến dây chuyền để tiết kiệm nhân lực, nâng cao hiệu Nghiên cứu đầu tư hệ thống giám sát tập trung để quản lý điều hành sản xuất Phổ biến công nghệ thông tin công tác quản lý 3.5.7 Giải pháp công tác bảo vệ trật tự an ninh Duy trì phong trào thi đua thắng, hồn thành tốt nhiệm vụ qn sự, anninh tri tồn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ trật tự ranh giới mỏ, tăng cường công tác quản lý than, bảo vệ vật tư, tài sản Công ty, giữ vững an ninh trật tự xã hội khu mỏ Phối hợp tận dụng có hiệu giúp đỡ quyền nhân dân địa phương thơng qua quy chế phối hợp hàng năm Tiếp tục phát huy nề nếp dân chủ Cơng ty, trì thông tin công khai đối thoại, tiếp công dân, giải đơn thư, kiến nghị kịp thời, quy định 3.5.8 Giải pháp công tác đời sống, thi đua, phát triển nguồn nhân lực * Công tác đời sống, thi đua: Đảm bảo việc làm cho người lao động thơng qua giải pháp bố trí diện sản xuất liên tục không bị gián đoạn tạo điều kiện tốt lại, môi trường làm việc để người lao động có hội nâng cao suất lao động Phân phối tiền lương, tiền thưởng phải công bằng, có chế độ khuyến khích hợp lý thơng qua quy chế Duy trì khu tập thể văn hố, văn minh đảm bảo cơng nhân có mơi trường sinh hoạt lành mạnh 52 Tiếp tục quan tâm tốt đến điều kiện phục vụ cho người lao động: nhà tắm, nhà ăn, chất lượng bữa ăn, chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng bảo hộ lao động Duy trì danh hiệu thi đua: "Thợ mỏ ưu tú"; "Cán quản lý giỏi"; "Đơn vị văn hóa" Cơng ty Hàng năm xây dựng tập thể, cá nhân điển hình xét đề nghị cấp khen thưởng Tiếp tục trì đẩy mạnh phòng trào thể thao văn hóa, thường xun tổ chức sinh hoạt câu lạc thợ mỏ Công ty tiến hành giao lưu đơn vị Tổ chức khám sức khỏe cho CBCN có sức khỏe yếu, bố trí cơng việc phù hợp với ngành nghề, đối tượng cho nhóm sức khỏe Khen thưởng kịp thời cá nhân xuất sắc trình sản xuất, an tồn, đẩy mạnh cơng tác qun truyền, giáo dục người lao động nhằm giúp người lao động nâng cao ý thức, nhận thức công tác đảm bảo an toàn lao động sản xuất Tổ chức cho CBCN thăm quan nghỉ mát, cán cơng nhân có thành tích tốt thăm quan nước ngồi * Cơng tác phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục khuyến khích nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học tạo đội ngũ cán có lực đáp ứng yêu cầu ngày phát triển Công ty Xây dựng đội ngũ cán kế cận từ cấp Công ty đến cấp đơn vị, thường xuyên giao thử việc, kèm cặp nhằm phát bồi dưỡng, đảm bảo có đội ngũ cán kế cận vững mạnh lĩnh vực, sẵn sàng thay cần thiết phát huy vai trò sau thay Cần có kế hoạch, chế đào tạo nâng cao cho cán bộ, công nhân tiếp cận công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất năm tới Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu số lao động có, thường xun rà sốt, cân đối điều chuyển lao động hợp lý phân xưởng; nghiên 53 cứu đổi phương thức tổ chức sản xuất theo hướng khoa học, bố trí dây chuyền công nghệ hợp lý để tăng suất lao động Phải cách tạo môi trường, điều kiện làm việc tốt nhất, có chế khuyến khích, động viên CBCNV tốt nhất, sửa đổi bổ xung, xây dựng quy chế trả lương, thưởng, phụ cấp đầy đủ để người lao động yên tâm, thu hút, giữ chân người lao động gắn bó với cơng ty điều kiện nghành mỏ có sức thu hút lao động khó khăn nghành nghề khác Cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo mục tiêu dài hạn, nâng caochất lượng lao động, phối hợp với trường để đào tạo nhân lực đầu vào, thi tuyển đánh giá lực đầu vào trước tuyển dụng, trọng vào việc đào tạo thợ hầm lò, điện hàm lò số nghề khác phù hợp với dây truyền công nghệ sản xuất Công ty Cơng ty cần có sách giảm bớt số lao động khơng cần thiết để tiết kiệm thêm chi phí từ nâng cao mức lợi nhuận Công ty 3.5.9 Giải pháp xây dựng phát triển văn hoá doanh nghiệp Văn hố DN sức mạnh, văn hố ngày tinh thần doanh nghiệp, nét văn hố đặc trưng cho Cơng ty Cần xây dựng văn hố doanh nghiệp theo tiêu chí : Doanh nghiệp tự giác nghiêm túc chấp hành sách pháp luật Nhà nước cam kết quốc tế Kỷ luật - đồng tâm: xây dựng ý thức kỷ luật tốt, giờ, kế hoạch, bố trí thời gian, công việc hợp lý, Kỷ luật đồng tâm lao động sản xuất; nề nếp, tác phong công việc Người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy trình, quy phạm Kỷ luật lao động giữ vững, tập thể CBCN đoàn kết, yên tâm cơng tác, đồng sức, đồng lòng xây dựng Cơng ty Sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, minh bạch hoạt động 54 Thân thiện với môi trường, hài hồ với quyền địa phương cộng đồng, tích cực tham gia cơng tác từ thiện Cơ chế quản lý khuyến khích sáng tạo người lao động Đời sống vật chất tinh thần người lao động ngày nâng cao Tồn thể cơng nhân cán tin tưởng vào lãnh đạo Cơng ty, có niềm tin gắn bó với Cơng ty Xây dựng, thực văn hóa doanh nghiệp ứng sử, xây dựng hình ảnh, thương hiệu đơn vị 3.5.10 Giải pháp đầu tư, phát triển bền vững Công ty Đẩy nhanh tiến độ thi các dự án như: dự án nhà máy sàng tuyển Nam Mẫu, đặc biệt dự án giếng Nam Mẫu mức -200 để đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng Công ty sau năm 2017 Đồng thời trọng nâng cao chất lượng giám sát, nghiệm thu, kiểm sốt tiến độ thi cơng cơng trình xây dựng sử dụng hiệu cơng trình đầu tư hồn thành, thực đầy đủ thủ tục trình tự đầu tư theo quy định pháp luật Để trì phát triển bền vững năm sau giai đoạn 2020, thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển ngành than Than Việt Nam đến năm 2020 có xét triển vọng đến năm 2030, triển khai bước khảo sát, thăm dò bổ sung tài liệu tri dự án đầu tư, khả thi dự án khai thác đến mức -200 Dự án khai thác hầm lò tầng lò giếng từ +200 đến -200 khu Nam Mẫu công suất 2.5 triệu tấn/năm; 55 KẾT LUẬN Ta tìm sản lượng tối ưu Cơng ty 392.385,48 tấn/tháng Khi so sánh với sản lượng thực tế Công ty 10 năm qua (2007 – 2016) ta thấy phần chênh lệch có xu hướng giảm dần, chứng tỏ Công ty gần đạt đến qui mô sản lượng khai thác tối ưu Song yếu tố đầu vào điện, thuốc nổ, lao động công ty sử dụng mức tối ưu Cơng ty cần xem xét, đề xuất sách nhằm làm giảm lượng dùng yếu tố trênđể tiết kiệm thêm chi phí sản xuất tăng mức lợi nhuận Những yếu tố đầu vào lại xăng, cáp cao su chưa sử dụng đạt đến mức tối ưu, Công ty cần tăng đầu tư yếu tố đầu vào để tiến đến sản lượng tối ưu tăng mức lợi nhuận Công ty Hoạt động khai thác tiêu thụ than Công ty Than Nam Mẫu hồn thành tốt vai trò nó, đem lại hiệu xã hội to lớn, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế quốc gia thời kì hội nhập Tuy nhiên, Cơng ty gặp số hạn chế như: công ty giao quản lý nguồn tài nguyên với trữ lượng lớn điều kiện khai thác lại khơng thuận lợi, khó khăn Đội ngũ lao động Cơng ty đơng đảo, có trình độ, sức khỏe tốt lại gắn bó với nghề, đủ khả đáp ứng u cầu đòi hỏi cơng việc Đội ngũ cán Công ty đào tạo bản, giàu kinh nghiệm ngày trẻ hóa, động Bên cạnh thêm truyền thống lao động anh hùng công nhân vùng mỏ trở thành yếu tố định phát triển ổn định lâu dài Công ty Sự phát triển kinh tế toàn cầu với tăng lên nhu cầu lượng thực hội vàng thách thức lớn cho ngành than nói 56 chung Cơng ty Than Nam Mẫu nói riêng Nhu cầu than thị trường nội địa ngày tăng điều tất yếu Do đó, vấn đề đảm bảo an ninh lượng quốc gia cần đặt lên hàng đầu 57 ... Phân tích tình hình khai thác than Công ty Than Nam Mẫu (2014-2016) từ xác định quy mơ khai thác than tối ưu Công ty - Đưa giải pháp để nâng cao hiệu khai thác than tối ưu năm tới Đối tượng,... khai thác có tối ưu hay khơng quan trọng, giúp Cơng ty xác định xem việc sử dụng nguồn lực có hiệu hay khơng? Xuất phát từ vấn đề em lựa chọn đề tài: “ Xác định sản lượng khai thác than tối ưu. .. độ khai thác – dòng sản lượng khai thác theo thời gian khai thác hết Chúng ta xem xét sản lượng tài nguyên khai thác hiệu theo thời gian – lượng tài nguyên khai thác gian đoạn Trong tất trường
- Xem thêm -

Xem thêm: hiệu quả khai thác tối ưu, hiệu quả khai thác tối ưu, + Phòng y tế: Lập hồ sơ sức khỏe cho từng CBCNV; theo dõi và quản lý tình hình sức khỏe của người lao động bao gồm: tổ chức khám sức khỏe định kỳ; bệnh nghề nghiệp; lưu giữ và theo dõi hồ sơ sức khỏe đảm bảo quy định: quản lý cơ số trang thiết bị thuốc me, Bảng 3.1: Kết quả sản xuât kinh doanh của công ty, Qua tìm hiểu tôi thấy, các yếu tố chủ yếu tham gia vào quá trình khai thác than đó là: thuốc nổ, cáp cao su, xăng; và 2 yếu tố không thể thiếu đó là lao động và điện năng dùng cho sản xuất. Vì vậy đề nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến , Bảng 3.5: So sánh sản lượng thực tế và sản lượng tối ưu của công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay