Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh đà nẵng

101 29 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 18:22

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Đà Nẵng, ngày tháng năm 2015 Tác giả LÊ THỊ THÚY HẰNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KÍ HIỆU Ý NGHĨA BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung Ương TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định iii DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG NỘI DUNG TRANG 2.1 Bảng tình hình sử dụng nguồn vốn NH TMCP Đông 43 Á- CN Đà Nẵng từ năm 2012 – 2014 2.2 Bảng kết hoạt động kinh doanh NH TMCP 46 Đông Á – CN Đà Nẵng từ năm 2012 – 2014 2.3 Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Đông Phát từ 66 năm 2012 – 2013 2.4 Bảng báo cáo kết kinh doanh Công ty TNHH 67 Đông Phát từ năm 2012 – 2013 2.5 Một số tiêu tài Cơng ty TNHH Đơng phát 68 từ năm 2012 – 2013 2.6 Bảng tình hình cho vay chung Đơng Á Bank Đà 71 Nẵng từ năm 2013 - 2014 DANH MỤC SƠ ĐỒ Hình NỘI DUNG TRANG 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lí NH TMCP 40 Đơng Á – CN Đà Nẵng iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn: Tổng quan tài liệu nghiên cứu: CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Nội dung thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.2.1 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng NHTM 20 1.2.2 Mục đích ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng NHTM 20 1.2.3 Phương pháp phân tích 21 1.2.4 Nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng 23 v 1.3 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31 1.3.1 Nhân tố chủ quan 31 1.3.2 Nhân tố khách quan 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Quá trình phát triển 36 2.1.2 Các kênh giao dịch 37 2.1.3 Các cổ đông pháp nhân lớn 37 2.1.4 Công ty thành viên 38 2.1.5 Công nghệ 38 2.1.6 Chức nhiệm vụ ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Đà Nẵng 38 2.1.7 Cơ cấu tổ chức 39 2.1.8 Sản phẩm dịch vụ 40 2.1.9 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2012- 2014 42 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 47 2.2.1 Nội dung thẩm định tình hình tài doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á 47 vi 2.2.2 Thực trạng công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng ngân hàng Đơng Á – Chi nhánh Đà Nẵng 63 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 70 2.3.1 Kết đạt được: 70 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 77 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 77 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG Á- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 78 3.2.1 Hoàn thiện nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng 78 3.2.2 Thực đúng, đầy đủ, nghiêm ngặt quy trình phân tích tài khách hàng doanh nghiệp vay vốn 81 3.2.3 Phân loại, quản lý khách hàng theo nhóm, ngành nghề kinh doanh quy mô khách hàng 82 3.2.4 Hồn thiện cơng tác thu thập thơng tin nâng cao chất lượng thông tin 82 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thẩm định 84 vii 3.2.6 Giải pháp trang thiết bị, công nghệ ngân hàng 86 3.2.7 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 87 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 87 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Đông Á – Hội sở 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, đất nước đà phát triển tạo điều kiện đầu tư cho nhiều dự án thuộc thành phần kinh tế, ngành nghề lĩnh vực Song việc đảm bảo nguồn vốn tốn khó cho nhà đầu tư Đối với dự án đầu tư lớn đòi hỏi lượng vốn đầu tư phải lớn nhiều so với vốn tự có nhà đầu tư nhà đầu tư tìm nguồn tài hỗ trợ từ bên ngồi Trong đó, nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại quan trọng Đối với ngân hàng thương mại hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Vì vậy, để đảm bảo ngân hàng thu hồi gốc lãi vay cơng tác phân tích tài thẩm định tín dụng quan trọng Nó có tính định tới chất lượng cho vay ngân hàng, tới tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu ảnh hưởng tới thu nhập hoạt động ngân hàng Các ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng thương mại cổ phần Đơng Á nói riêng nhận thức tầm quan trọng cơng tác phân tích tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng nên đã, đưa định hướng nhằm hồn thiện cơng tác Tuy nhiên, tránh khỏi vấn đề bất cập khó khăn tồn Nhận thức vấn đề này, định chọn đề tài: “ Hồn thiện cơng tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lí luận cơng tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại 78 dựng mơ hình quản lý theo khối khách hàng: khối khách hàng doanh nghiệp khối khách hàng cá nhân + Tiếp tục đầu tư củng cố tảng công nghệ khai thác tiện ích nhằm thực chiến lược phát triển đa dạng sản phẩm ngân hàng bán lẻ nhằm cung ứng sản phẩm dịch vụ tổng hợp đa dạng chuyên biệt theo yêu cầu nhiều đối tượng khách hàng khác + Củng cố, tăng cường mở rộng quan hệ với khách hàng truyền thống, khách hàng bao gồm đối tượng doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp tư nhân tập trung vào khách hàng cá nhân, tạo dựng sở khách hàng rộng lớn, đa dạng làm tảng vững cho ngân hàng hoạt động phát triển bền vững + Tăng cường củng cố phát triển thương hiệu, hình ảnh ngân hàng Đơng Á thị trường quốc tế + Tiếp tục thực chiến lược phát triển mạng lưới, trọng nâng cấp sở vật chất + Tăng cường hoạt động đối ngoại, mảng hoạt động truyền thống mạnh ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng, phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng nước 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hồn thiện nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng Với phương hướng mở rộng cho vay doanh nghiệp việc xây dựng sách riêng doanh nghiệp góp phần thu hút khách hàng vay 79 vốn ngân hàng Hoạt động phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng tốt giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Vì vậy, hồn thiện nội dung thẩm định vấn đề cấp bách - Cần bổ sung thêm việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Hiện việc phân tích sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để định hướng cho phân tích tín dụng hạn chế Thơng thường cán tín dụng tập trung vào xem xét gian lận báo cáo kết kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận) bảng cân đối phát sinh tài khoản (nợ phải thu, nợ phải trả…) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa ý nhiều Trong đó, sai phạm gian lận báo cáo lưu chuyển tiền tệ không nhỏ Vì việc kiểm tốn báo cáo lưu chuyển tiền tệ vô quan trọng để giảm nguy gian lận tăng độ tin cậy báo cáo tài Từ ngân hàng thấy khả tài thực doanh nghiệp đưa định tín dụng đắn + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp nhìn tổng thể tình hình tài doanh nghiệp việc dòng tiền tệ vào hoạt động: hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài doanh nghiệp lợi nhuận tổ chức chuyển thành dòng tiền Đồng thời, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ đánh giá hiệu tài doanh nghiệp, khả tạo tiền tương lai, khả toán khoản nợ đến hạn; khả hoạt động liên tục doanh nghiệp thông qua việc xem xét tiêu tài có sử dụng thước đo dòng tiền đề đánh giá - Ngân hàng phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn, khơng dừng lại tính khả thi phương án mà phải dự đốn rủi ro xảy Các điều kiện kinh tế xã hội ảnh hưởng đến khả hoàn trả doanh nghiệp chúng thường vượt kiểm 80 soát ngân hàng Doanh nghiệp có uy tín tốt, khả tạo lợi nhuận cao, điều kiện kinh tế khơng thuận lợi doanh nghiệp khơng trả nợ Chính vậy, cơng tác thẩm định, CBTD phải dự đoán kinh tế, phải thường xuyên cập nhật thông tin nhịp độ kinh tế đất nước giới Để dự báo tình hình, CBTD phải biết thay đổi ngành điều kiện cạnh tranh, kỹ thuật công nghệ, nhu cầu sản phẩm, nguồn nguyên liệu… - Sau tính tốn số tài doanh nghiệp, CBTD nên so sánh số bình quân ngành, doanh nghiệp cạnh tranh để thấy vị doanh nghiệp thị trường Đơi khi, số tài doanh nghiệp cao, tăng trưởng theo thời gian so với ngành thấp chậm chạp tương lai thị phần doanh nghiệp nhỏ dần nguy bị doanh nghiệp cạnh tranh thôn tính dễ dàng - Hiện nay, DongABank- Đà Nẵng chủ yếu cho vay doanh nghiệp có tài sản đảm bảo, điều phòng tránh rủi ro cho ngân hàng tài sản đảm bảo nguồn thu nợ thứ hai doanh nghiệp khả tốn Tuy nhiên, gây khó khăn cho doanh nghiệp có tình hình tài lành mạnh, phương án kinh doanh khả thi tài sản đảm bảo Đối với trường hợp này, CBTD nên linh động xem xét, xin ý kiến đạo cấp vay doanh nghiệp tiềm Vì vậy, cơng tác thẩm định tín dụng DongABank – Đà Nẵng cần ý đến tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh tài sản đảm bảo Vì qua thực tế cho thấy, tài sản đảm bảo an tồn vốn vay khơng tài sản chấp mà tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh, thu nhập từ kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp nguồn thu nợ lãi gốc cho ngân hàng Để nhận biết phương án sản xuất kinh doanh có 81 khả thi hay khơng CBTD chi nhánh phải thẩm định luồng thơng tin sau thật xác: + Thơng tin thị trường tiêu thụ sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, thị trường nguyên vật liệu để thẩm định giá tiêu thụ sản phẩm, chi phí sản xuất kinh doanh doanh thu, lợi nhuận sản phẩm + Thơng tin tính năng, đặc điểm hoạt động máy móc thiết bị, cơng nghệ sản xuất…để đánh giá công suất, sản lượng đảm bảo doanh thu cho phương án + Thông tin biến động giá cả, tỷ giá hối đối, sách thuế suất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng…ở tương lai để có kết luận xác tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh - Nội dung thẩm định cần phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp để xem xét thay đổi nguồn vốn cách thức sử dụng vốn doanh nghiệp, qua ngân hàng đánh giá việc sử dụng vốn doanh nghiệp để đầu tư vào tài sản có hợp lí chưa, vai trò nguồn vốn hình thành nên loại tài sản Điều giúp cho ngân hàng biết nhu cầu vốn doanh nghiệp tương lai liệu doanh nghiệp có xảy rủi ro việc sử dụng vốn khơng hợp lý - Ngồi việc thẩm định tỷ số tài chính, ngân hàng cần trọng đến phương pháp phân tích Dupont Điều giúp cho CBTD hiểu lý thực dẫn đến tăng trưởng hay suy giảm tình hình tài doanh nghiệp 3.2.2 Thực đúng, đầy đủ, nghiêm ngặt quy trình phân tích tài khách hàng doanh nghiệp vay vốn Bất ngân hàng thương mại đề cho quy trình tín dụng rõ ràng với đầy đủ nguyên tắc, phương pháp cụ thể Song việc thực vấn đề đáng quan tâm Nhờ vào linh 82 hoạt hay kinh nghiệm CBTD q trình phân tích thẩm định khách hàng hay khách hàng truyền thống mà CBTD bỏ qua hay khơng thực phần quy trình Tuy nhiên điều gặp khơng rủi ro xảy cho ngân hàng Do đó, để tránh rủi ro khơng đáng có DongAbank cần phải yêu cầu CBTD thực nghiêm ngặt, đầy đủ tất bước quy trình thẩm định khách hàng mà không bỏ bước 3.2.3 Phân loại, quản lý khách hàng theo nhóm, ngành nghề kinh doanh quy mô khách hàng Khách hàng doanh nghiệp vay vốn DongABank ngày phong phú, đa dạng nhiều ngành nghề Không doanh nghiệp có quy mơ lớn mà có doanh nghiệp vừa nhỏ Và việc phân tích khách hàng doanh nghiệp khác Do vậy, ngân hàng cần phải phân loại nhóm khách hàng, loại hình kinh doanh để thuận tiện việc quản lý Ví dụ: - Đối với doanh nghiệp nhà nước báo cáo tài trọng đến khoản mục cấp phát sử dụng kinh phí, vật liệu - Đối với doanh nghiệp ngồi quốc doanh trọng đến vốn tự có, hệ số nợ - Đối với ngành xây dựng khoản mục hàng tồn kho trọng hệ số nợ chấp nhận cao so với ngành thương mại, dịch vụ Nhưng DongABank chưa có phân cơng rõ ràng theo hướng chun mơn hóa CBTD Do đó, để đạt hiệu cao hoạt động thẩm định tín dụng việc cần làm phải phân cơng cán chun mơn hóa phụ trách theo nhóm, ngành nghề kinh doanh quy mơ kinh doanh 3.2.4 Hồn thiện cơng tác thu thập thông tin nâng cao chất lượng thông tin 83 Việc thu thập thông tin từ khách hàng xem bước đầu vô quan trọng công tác phân tích tài doanh nghiệp Bởi thơng tin sai làm cho cơng tác phân tích bị lệch lạc dẫn đến định không đắn Vì vậy, chi nhánh cần có quy trình thu thập thơng tin hợp lý để cơng tác phân tích thực nhanh chóng đồng thời tiết kiệm chi phí Quy trình cần thực theo bước sau: Đưa nội dung cần thu thập, xem xét thông tin cần thu thập, thu thập thông tin, kiểm chứng thơng tin Cán tín dụng nhanh chóng có thơng tin nội doanh nghiệp thông tin cần thiết khác từ khác hàng Song việc xử lý thông tin không đơn giản doanh nghiệp cố tình che giấu thông tin xấu làm ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngân hàng Vì vậy, để có thơng tin có chất lượng cao CBTD cần thu thập chọn lọc từ nhiều nguồn song cần ý tới nguồn sau: - Thơng tin thu thập từ doanh nghiệp vay vốn: Để vay vốn, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng: tư cách pháp nhân, tình hình tài chính, kế hoạch sản xuất…Thơng thường CBTD vào báo cáo tài để đánh giá lực tài khách hàng lại khó xác định độ tin cậy báo cáo tài quy chế kiểm toán độc lập áp dụng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa nhỏ quy chế kiểm tốn chưa mang tính bắt buộc Vì vậy, trường hợp nghi vấn độ tin cậy báo cáo tài chính, ngân hàng u cầu báo cáo tài phải kiểm tốn u cầu doanh nghiệp vay vốn phải giải trình chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu ghi báo cáo.Bên cạnh đó, ngồi việc CBTD tiến hành điều tra sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải tìm hiểu, tiếp cận xung quanh 84 sở sản xuất để nắm tình hình thực tế kiểm tra độ chuẩn xác thơng tin - Nguồn thơng tin từ báo chí: Trong hệ thống thơng tin thu thập nguồn thơng tin từ báo chí khơng thể thiếu Từ tính khách quan thơng tin báo chí ngân hàng thu thập thơng tin tương đối xác từ doanh nghiệp vay vốn Việc sử dụng thông tin cách hiệu quả, kết hợp với phương pháp phân tích, đánh giá tốt giảm yếu tố chủ quan công tác thẩm định tín dụng Để nâng cao hiệu việc thu thập sử dụng thơng tin báo chí, ngân hàng cần trọng đến số nội dung sau: + Quán triệt đến tất CBTD để người nhận thức rõ vai trò, tác dụng thơng tin báo chí liên quan đến hoạt động ngân hàng nói chung khách hàng nói riêng + Việc thu thập, xử lý nguồn thông tin từ báo chí phải thực thường xuyên có sàng lọc kỹ + Xây dựng hệ thống thơng tin thu thập báo chí phải đảm bảo tính thống nội dung thơng tin Nâng cao hiệu khai thác sử dụng thơng tin báo chí CBTD Hồn thiện kỹ sử dụng thơng tin báo chí thẩm định tình hình doanh nghiệp vay vốn Chi nhánh - Bên cạnh đó, ngân hàng cần thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn khác thông tin từ ngân hàng thương mại khác, thông tin từ ngân hàng nhà nước Liên kết thu thập thông tin thông qua quan thuế, công an, cục hải quan Việc thu thập thông tin cần thiết tránh tình trạng doanh nghiệp lừa dối ngân hàng quan hệ tín dụng 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thẩm định - Thẩm định tín dụng nghiệp vụ quan trọng ngân hàng đòi hỏi đội ngũ CBTD thực phải có trình độ nghiệp vụ cao nghiệp vụ 85 khác Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng ngân hàng phải tuyển dụng , đào tạo đội ngũ cán chuyên môn tín dụng có trình độ, lực, chun mơn tốt, vững vàng, có hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh Hơn họ phải người có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc có kinh nghiệm công tác Đây vấn đề quan trọng nơi tiềm ẩn nợ xấu Để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định tín dụng, ngân hàng cần thực tốt biện pháp sau để nâng cáo chất lượng đội ngũ CBTD: + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán nghiệp vụ đương nhiệm nhằm nâng cáo hiểu biết CBTD Tổ chức buổi thảo luận, học hỏi kinh nghiệm từ ngân hàng tiên tiến khác Tiến hành đào tạo nhiều hình thức, đào tạo nước kết hợp với đào tạo khảo sát kinh nghiệm nước Hiện nay, đa phần CBTD Chi nhánh đào tạo trung tâm ngân hàng Đông Á nước Trong bối cảnh hội nhập nay, ngân hàng nên cử CBTD đào tạo nước ngồi để tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm phân tích tài nước bạn, từ áp dụng vào tình hình thực tế nước Bởi muốn thuyết phục doanh nghiệp trọng việc thực bảng biểu tài chính, làm cho báo cáo thực vai trò phản ánh thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài ngân hàng phải nâng cao trình độ hiểu biết vấn đề này, có doanh nghiệp không dám “ qua mặt” CBTD Chính vấn đề nâng cao trình độ phân tích tài cho đội ngũ CBTD điều cần làm làm DongABank – Đà Nẵng + Ngân hàng cần phải có sách thu hút nhân tài hợp lý, tổ chức nghiêm túc việc tuyển dụng Các nhân viên tuyển dụng cần đào tạo bào bản, chuyên nghiệp từ học định hướng đến học chuyên sâu, nắm vững 86 văn pháp luật, quy định Nhà nước thẩm định tín dụng cần phải bố trí cán phù hợp Hiện nay, Chi nhánh chưa có phân cơng CBTD cho vay riêng biệt nhóm doanh nghiệp, CBTD phải đảm nhiệm nhiều loại hình doanh nghiệp khác với khối lượng làm việc lớn Do đó, ngân hàng cần có giải pháp chun mơn hóa bố trí cán phụ trách cho vay nhóm doanh nghiệp lớn, nhóm doanh nghiệp vừa nhỏ, bố trí cơng việc phù hợp để tránh tình trạng q tải làm ảnh hưởng đến hiệu công việc + Ngân hàng nên tổ chức thi lớn nhỏ, khen thưởng cán thẩm định giỏi, nhằm động viên trau dồi thêm hiểu biết cán thẩm định có trình độ nghiệp vụ non Lãnh đạo phòng thẩm định tín dụng nên quan tâm đến đời sống CBTD phòng Và đặc biệt tạo bầu khơng khí làm việc tập thể hăng say, sơi nổi, cá nhân tích cực phát huy lực riêng phải làm lợi cho tập thể trước 3.2.6 Giải pháp trang thiết bị, công nghệ ngân hàng Đối với công tác thẩm định, công nghệ, trang thiết bị có vai trò lớn trình tìm kiếm, thu thập lưu trữ xử lý thông tin doanh nghiệp Công nghệ trang thiết bị đại giúp cho CBTD tiếp cận, xử lý thơng tin cách nhanh chóng, đầy đử xác Hiện tại, so với số ngân hàng khác trang thiết bị, cơng nghệ ngân hàng Đông Á chưa cao Điều làm ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng thẩm định tài doanh nghiệp Vì vậy, thời gian đến ngân hàng cần trọng thực giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trang thiết bị, công nghệ để giúp cho cơng tác quản lí thơng tin khách hàng, quản lí nhân viên, quản lí khoản vay nhằm nâng cao chất lượng thẩm định 87 3.2.7 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát Nội dung kiểm tra, kiểm soát gồm: kiểm tra CBTD thu thập, xử lý thẩm định tình hình tài doanh nghiệp xin vay nào, có thực quy trình, đầy đủ nội dung thẩm định hay không Đặc biệt, chi nhánh nên ý tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát lại công tác thẩm định doanh nghiệp sau cho vay Từ sai sót đó, rút học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thẩm định Việc kiểm tra, kiểm soát thực qua giai đoạn: - Kiểm soát trước: giai đoạn kiểm tra để phát điểm bất hợp lý nghiệp vụ thẩm định trước thực Cụ thể: điều kiện vay vốn Chi nhánh theo chế ngân hàng Nhà nước ngân hàng Đông Á đầy đủ hợp lệ chưa? Thơng tin dự án có thu thập đầy đủ chưa? - Kiểm soát trong: tác dụng giai đoạn giám sát trình thực hiện, hạn chế biểu thiếu sót, thực khơng quy trình quy định nghiệp vụ thẩm định…tránh thiệt hại sau - Kiểm soát sau: thực nghiệp vụ thẩm định hoàn thiện, kiểm tra hồ sơ hợp pháp hợp lệ giai đoạn trước, mục đích phát tượng bất thường, đảm bảo tính đắn trước định cho vay 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng nhà nước - Xây dựng tiêu trung bình ngành quan trọng làm tiêu chuẩn cho kết cuối cơng tác phân tích, đánh giá tài Đây cụ thể làm sở cho CBTD q trình thẩm định tín dụng Do đó, kiến nghị với ngân hàng Nhà nước xây dựng tiêu trung bình ngành cho tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng, tạo thống 88 toàn hệ thống ngân hàng chi nhánh ngân hàng Giải pháp cụ thể: + Ngân hàng Nhà nước với quan hữu quan phối hợp để đưa tiêu trung bình ngành + Trong trường hợp chưa có đủ điều kiện để tiêu trung bình ngành sử dụng cho tồn hệ thống thân ngân hàng Nhà nước tự nghiên cứu với đóng góp ngân hàng thương mại để đưa hệ thống tiêu trung bình ngành - Ngân hàng Nhà nước cần tiến hành rà soát lại văn pháp luật ban hành, hoàn thiện hệ thống văn pháp luật có liên quan đến quy trình phân tích đánh giá tình hình tài khách hàng nói chung doanh nghiệp nói riêng Vì phân tích tài khâu định cho vay hay không cho vay, khâu lốn quy trình thẩm định cho vay, khâu phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian cơng sức Do đó, cần có văn hướng dẫn sơ từ ngân hàng Nhà nước, sau có hướng dẫn cụ thể đến ngân hàng thương mại, trình tự qua khâu sau: + Tiếp nhận hồ sơ + Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hinh doanh + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài + Biên kiểm tra kiểm soát phương hướng hoạt động kì + Kiểm tra tính xác, độ trung thực hồ sơ kinh tế + Tiến hành phân tích + Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp + Phân tích kết cấu tài sản nguồn vốn bảng cân đối kế toán 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Đông Á – Hội sở 89 - Mở rộng cơng tác đào tạo: Hòa nhập chung với phát triển kinh tế đất nước nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng Để tồn cạnh tranh, chiếm vị thị trường đòi hỏi ngân hàng phải thường xuyên tự đổi nâng cao mình, khơng ngừng trau dồi trang bị kiến thức Nhận thức điều ngân hàng Đông Á – Hội sở tổ chức cho cán tham gia nhiều khóa học hội thảo ngân hàng trung tâm nước Tuy nhiên tiêu nằm chương trình nhỏ so với nhu cầu, ngân hàng cần nâng cao tiêu tích cực cơng tác - Hội sở cần triển khai văn bản, định ngân hàng nhà nước cách nhanh chóng kịp thời - Hội sở cần hỗ trợ cho chi nhánh nhiều cơng tác phân tích tài khách hàng thẩm định tín dụng 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng phân tích chương hai, đồng thời dựa vào lý thuyết nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng, chương xây dựng số giải pháp để hồn thiện cơng tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng ngân hàng Đơng Á – Chi nhánh Đà Nẵng Giải pháp đưa việc hoàn thiện phương thức thu thập phân tích sở thông tin khách hàng; bổ sung thêm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy trình phân tích tài với mục tiêu mang đến cho khách hàng thoải mái hài lòng vay ngân hàng, bên cạnh giúp cho ngân hàng có định đắn định tín dụng Cuối đề xuất lên Chính phủ, ngân hàng Nhà nước ngân hàng Đông Á – Hội sở 91 KẾT LUẬN Mục đích hoạt động ngân hàng xác định rõ ràng tăng lợi nhuận giảm thiểu rủi ro Trong thẩm định tín dụng vấn đề phức tạp thiết yếu hoạt động cho vay, tác động mạnh mẽ đến phát triển ngân hàng Phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng xem công cụ cạnh tranh ngân hàng Bởi cơng tác phân tích có hiệu quả, chất lượng, ngân hàng có nhiều sở để đưa định đắn, tránh gây tổn thất để từ có sách ưu đãi cạnh tranh với ngân hàng khác mang lại lợi ích cho ngân hàng Ngược lại cơng tác phân tích mắc phải sai sót, vi phạm thiệt hại ngân hàng không thu hồi khoản tiển vay, giảm uy tín, ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn ngân hàng Tuy nhiên, cơng tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng ngân hàng gặp nhiều khó khăn chưa đạt hiệu cao Bởi định tín dụng đưa phụ thuộc nhiều vào cảm tính người phân tích, mà quan trọng dựa số liệu mà ta phân tích Vì vậy, để có phương pháp phân tích mang tính trung thực đòi hỏi ngân hàng phải có giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác phân tích DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung ( 2010 ), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài [2] TS Nguyễn Minh Kiều ( 2006 ), Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài [3] TS Nguyễn Hòa Nhân, Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài [4] PGS.TS Trương Bá Thanh, TS Trần Đình Khơi ( 2009 ), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Kế toán – Đại học Kinh tế Đà Nẵng [5] www.DongABank.com.vn [6] Quy trình thẩm định tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng ... thực trạng cơng tác ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp thẩm định tín dụng ngân hàng TMCP Đơng Á – Chi nhánh Đà Nẵng Phương... tiền lương /Doanh thu • Chi phí hành chính /Doanh thu • Chi phí quản lý /Doanh thu • Chi phí khấu hao /Doanh thu • Các khoản thuế /Doanh thu • Giá vốn hàng bán /Doanh thu Khi đánh giá tiêu này, ngân hàng... CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG Á - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á- CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh đà nẵng , Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn