Giáo án Hóa học 12 bài 23: Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

9 17 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:39

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 BÀI 23: LUYỆN TẬP: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức nguyên tắc điều chế kim loại phương pháp điều chế kim loại Kĩ năng: Kĩ tính toán lượng kim loại điều chế theo phương pháp đại lượng có liên quan Thái độ: Học tập nghiêm túc, chủ động tích cực trình lĩnh hội tri thức II CHUẨN BỊ: Các tập III PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ Hoạt động  HS nhắc lại phương pháp điều chế kim loại phạm vi áp dụng phương pháp  GV ?: Kim loại Ag, Mg hoạt động hoá học mạnh hay yếu ? Ta sử dụng phương pháp để điều chế kim loại Ag từ dung dịch AgNO3, kim loại Mg từ dung dịch MgCl2 ?  HS vận dụng kiến thức có liên quan để giải toán NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1: Bằng phương pháp điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2 ? Viết phương trình hố học Giải Từ dung dịch AgNO3 điều chế Ag Có cách:  Dùng kim loại có tính khử mạnh để khử ion Ag+ Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag  Điện phân dung dịch AgNO3: 4AgNO3 + 2H 2O ñpdd 4Ag +O2 +4HNO3  Cô cạn dung dịch nhiệt phân AgNO3: 2AgNO3 t0 2Ag + 2NO2 + O2 Từ dung dịch MgCl2 điều chế Mg: có GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 cách cạn dung dịch điện phân nóng chảy: MgCl2 Hoạt động  HS - Viết PTHH phản ứng - Xác định khối lượng AgNO3 có 250g dung dịch số mol AgNO3 phản ứng  GV phát vấn để dẫn dắt HS tính khối lượng vật sau phản ứng theo công thức: mvật sau phản ứng = mCu(bđ) – mCu(phản ứng) + mAg(bám vào) ñpnc Mg + Cl2 Bài 2: Ngâm vật đồng có khối lượng 10g 250g dung dịch AgNO3 4% Khi lấy vật khối lượng AgNO3 dung dịch giảm 17% a) Viết phương trình hố học phản ứng cho biết vai trò chất tham gia phản ứng b) Xác định khối lượng vật sau phản ứng Giải a) PTHH Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag b) Xác định khối lượng vật sau phản ứng Khối lượng AgNO3 có 250g dd: 250 4= 10(g) 100 Số mol AgNO3 tham gia phản ứng là: 10.17 = 0,01(mol) 100.170 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag mol: 0,005 →0,01→ 0,01 Khối lượng vật sau phản ứng là: 10 + (108.0,01) – (64.0,005+ = 10,76 (g) Bài 3: Để khử hoàn toàn 23,2g oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đkc) Kim loại A Mg B Cu C Fe D Cr Hoạt động Giải  GV hướng dẫn HS giải tập MxOy + yH2 → xM + yH2O nH2 = 0,4  nO(oxit) = nH2 = 0,4  mkim loai oxit = 23,2 – 0,4.16 = 16,8 (g) x:y= Hoạt động  GV ?: 16,8 M : 0,4 Thay giá trị nguyên tử khối kim loại vào biểu thức ta tìm giá trị M 56 phù hợp với tỉ lệ x : y Bài 4: Cho 9,6g bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, phản ứng kết thúc thu GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Trong số kim loại cho, kim loại 5,376 lít H2 (đkc) Kim loại M là: phản ứng với dung dịch HCl ? A Mg B Ca C Fe D Ba Hoá trị kim loại muối clorua Giải thu có điểm giống ? nH2 = 5,376/22,4 = 0,24 (mol) - Sau phản ứng kim loại với dd nHCl = 0,5.1 = 0,5 (mol) HCl kim loại hết hay không ? M + 2HCl → MCl2 + H2  HS giải toán sở 0,24 0,48 →0,24 hướng dẫn GV nHCl(pứ) = 0,48 < nHCl(b) = 0,5  Kim loại hết, HCl dư M= Hoạt động  HS lập phương trình liên hệ hoá trị kim loại khối lượng mol kim loại  GV theo dõi, giúp đỡ HS giải toán 9,6 = 40 0,24 M Ca Bài 5: Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại M Ở catot thu 6g kim loại anot thu 3,36 lít khí (đkc) Muối clorua A NaCl B KCl C BaCl2 D CaCl2 Giải nCl2 = 0,15 2MCln → 2M + nCl2 0,3 n M= 0,3 = →0,15 20n  n = & M = 40 M Ca n V CỦNG CỐ: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 MgO (đun nóng) Khi phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn gồm: A Cu, Al, Mg Cu, Al2O3, MgO B Cu, Al, MgO C Cu, Al2O3, Mg D Hoà tan hoàn toàn 28g Fe vào dung dịch AgNO3 dư khối lượng chất rắn thu là: A 108g D 154g B 162g  C 216g GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 VI DẶN DỊ: 1.Ơn tập đề cương chuẩn bị thi HKI Xem lại tất kiến thức phần hoá hữu học hệ thống lại vào bảng sau, tiết sau ôn tập HK I (2 tiết) ESTE – LIPIT Este Lipit Khái niệm Tính chất hố học CACBOHIĐRAT Glucozơ Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ CTPT CTCT thu gọn Tính chất hố học AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN Amin Khái niệm CTPT Tính chất hoá học Amino axit Peptit protein GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 POLIME VẬT LIỆU POLIME Polime Vật liệu polime Khái niệm Tính chất hố học Điều chế * Kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………… ………………………… LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI I MỤC TIÊU: GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Kiến thức: Củng cố kiến thức chất ăn mòn kim loại, kiểu ăn mòn kim loại chống ăn mòn Kĩ năng: Kĩ tính tốn lượng kim loại điều chế theo phương pháp đại lượng có liên quan Thái độ: Nhận thức tác hại nghiêm trọng ăn mòn kim loại, nước ta vào vùng nhiệt đới gió mùa, nóng nhiều độ ẩm cao Từ đó, có ý thức hành động cụ thể để bảo vệ kim loại, tuyên truyền vận động người thực nhiệm vụ II CHUẨN BỊ: Các tập III PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động Bài 1: Sự ăn mòn kim loại HS vận dụng kiến thức lí thuyết ăn A khử kim loạimòn kim loại để chọn đáp án B oxi hoá kim loại C phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường D biến đơn chất kim loại thành hợp chất Bài 2: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh Hoạt động trường hợp sau ?  HS xác định trường hợp, A Ngâm dung dịch HCl B Ngâm dung dịch HgSO4 trường hợp ăn mòn hố học, C Ngâm dung dịch H2SO4 loãng trường hợp ăn mòn điện hố D Ngâm dung dịch H2SO4 lỗng có nhỏ  GV yêu cầu HS cho biết chế thêm vài giọt dung dịch CuSO4  trình ăn mòn điện hố đáp án D Hoạt động Bài 3: Sắt tây sắt tráng thiếc Nếu lớp thiếc bị  HS so sánh độ hoạt động hố học xước sâu tới lớp sắt kim loại bị ăn mòn trước kim loại để biết khả ăn mòn là: A thiếc B sắt kim loại Fe Sn GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 C hai bị ăn mòn D khơng kim loại bị ăn mòn Bài 4: Sau ngày lao động, người ta phải làm Hoạt động 3: HS vận dụng kiến thức vệ sinh bề mặt kim loại thiết bị máy ăn mòn kim loại liên hệ đến kiến thức móc, dụng cụ lao động Việc làm có mục sống để chọ đáp án đích ? A Để kim loại sáng bóng đẹp mắt B Để không gây ô nhiễm môi trường C Để không làm bẩn quần áo lao động D Để kim loại đỡ bị ăn mònBài 5: Một số hố chất để ngăn tủ có Hoạt động khung làm kim loại Sau thời gian,  GV ?: Trong số hoá chất cho, người ta thấy khung kim loại bị gỉ Hố chất sau có khả gây tượng ? hố chất có khả ăn mòn kim A Etanol B Dây nhơm loại ? C Dầu hoả D Axit clohiđric  HS chọn đáp án giải thích Bài 6: Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim kim Hoạt động loại tác dụng trực tiếp với chất oxi hoá HS vận dụng định nghĩa ăn mòn mơi trường gọi hố học ăn mòn điện hoá để chọn đáp A khử kim loại án B tác dụng kim loại với nước C ăn mòn hố học  D ăn mòn điên hố học Bài 7: Khi điều chế H2 từ Zn dung dịch H2SO4 loãng, thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào dung dịch axit thấy khí H2 nhanh hẳn Hãy giải thích tượng Hoạt động  GV ?: Ban đầu xảy q trình ăn Giải mòn hố học hay ăn mòn điện hố ? Vì  Ban đầu Zn tiếp xúc trực tiếp với dung dịch tốc độ khí lại bị chậm lại ?  Khi thêm vào vài giọt dung dịch H2SO4 lỗng bị ăn mòn hố học CuSO4 có phản ứng hoá học xảy Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ? xảy q trình ăn mòn loại ? Khí H2 sinh bám vào bề mặt Zn , ngăn cản tiếp xúc Zn H2SO4 nên phản ứng xảy GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 chậm  Khi thêm vào vài giọt dung dịch CuSO4, có phản ứng: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu Cu tạo thành bám vào Fe tạo thành cặp điện cực Fe bị ăn mòn điện hố - Ở cực âm (Fe): Kẽm bị oxi hoá Zn – 2e → Zn2+ - Ở cực dương (Cu): Các ion H+ dung dịch H2SO4 lỗng bị khử thành khí H2 2H+ + 2e → H2 H2 thoát cực đồng, nên Zn bị ăn mòn nhanh hơn, phản ứng xảy mạnh Hoạt động  GV ?: Khi ngâm hợp kim Cu – Zn dung dịch HCl kim loại bị ăn mòn ?  HS dựa vào lượng khí H2 thu được, tính lượng Zn có hợp kim từ xác định % khối lượng hợp kim Bài 8: Ngâm 9g hợp kim Cu – Zn dung dịch HCl dư thu 896 ml H2 (đkc) Xác định % khối lượng hợp kim Giải Ngâm hợp kim Cu – Zn dung dịch HCl dư, có Zn phản ứng Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2  nZn = nH2 = 0,986 = 0,04 22,4  %Zn = 0,04.65.100= 28,89% %Cu = 71,11% V CỦNG CỐ: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Có cặp kim loại sau tiếp xúc với dung dịch chất điện li: a) Al – Fe; b) Cu – Fe; c) Fe – Sn Cho biết kim loại cặp bị ăn mòn điện hố học A Cu, Al, Mg D Cu, Al2O3, MgO B Cu, Al, MgO C Cu, Al2O3, Mg Vì nối sợi dây điện đồng với sợi dây điện nhơm chổ nối trở nên mau tiếp xúc VI DẶN DÒ: Xem trước THỰC HÀNH * Kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… ... ………………………… LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI I MỤC TIÊU: GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Kiến thức: Củng cố kiến thức chất ăn mòn kim loại, kiểu ăn mòn kim loại chống ăn mòn Kĩ năng: Kĩ tính tốn lượng kim loại điều chế. .. GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 C hai bị ăn mòn D khơng kim loại bị ăn mòn Bài 4: Sau ngày lao động, người ta phải làm Hoạt động 3: HS vận dụng kiến thức vệ sinh bề mặt kim loại thiết bị máy ăn mòn kim loại. .. chọn đáp A khử kim loại án B tác dụng kim loại với nước C ăn mòn hố học  D ăn mòn điên hố học Bài 7: Khi điều chế H2 từ Zn dung dịch H2SO4 loãng, thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào dung dịch axit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 23: Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại, Giáo án Hóa học 12 bài 23: Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay