Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty sợi thuộc tổng công ty cổ phần dệt may hòa THỌ

93 7 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:15

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình hội nhập kinh tế nay, mở nhiều hội phát triển cho nước giới nói chung Việt Nam ta nói riêng, song tạo nhiều thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến đổi để tồn phát triển Để giúp cho doanh nghiệp tồn cách vững chắc, nhà quản trị cần nhận thức rõ vai trò chi phí phát sinh doanh nghiệp Chi phí giá thành nhân tố quan trọng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhà quản trị Chi phí giá thành ảnh hưởng đến lợi nhuận, tồn phát triển doanh nghiệp Vì vậy, việc tổ chức cơng tác kế tốn cho xác định chi phí giá thành sản phẩm xác vấn đề quan trọng quản lý Công ty Sợi thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ, sản phẩm chủ yếu sợi với nhiều đặc điểm quy cách khác Việc định sản xuất loại sợi nào, đồng ý sản xuất đơn đặt hàng nào, từ chối đơn đặt hàng nào, giá bán loại sợi bao nhiêu?… ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh Công ty, mà thông tin làm sở cho việc định giá thành xác định cho loại sản phẩm sợi Phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động (ABC – Activity Based Costing) với việc lựa chọn tiêu thức phân bổ nguồn lực hợp lý, sử dụng hệ thống tiêu thức phân bổ xây dựng sở phân tích mối quan hệ nhân chi phí phát sinh cho hoạt động mức độ tham gia hoạt động vào trình sản xuất kinh doanh sản phẩm, nước phát triển xem lựa chọn tối ưu việc nâng cao chất lượng thông tin chi phí cho việc định liên quan đến loại sản phẩm… Trong mức độ đó, nghiên cứu vận dụng phương pháp ABC việc tính giá thành sản phẩm sợi giải pháp góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh khả cạnh tranh thị trường Công ty Bên cạnh việc cung cấp thông tin xác giá thành, phương pháp ABC cung cấp thông tin chi tiết cấu chi phí sản phẩm, q trình ngun nhân phát sinh chi phí Việc hiểu rõ q trình ngun nhân phát sinh chi phí khơng giúp nhà quản trị tìm biện pháp thích hợp để cắt giảm chi phí mà giúp cho nhà quản lý xây dựng chế đánh giá khuyến khích nhân viên phù hợp, góp phần quan trọng nâng cao hiệu suất làm việc nhiên viên, qua đó, cải thiện hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hơn nữa, thông tin phương pháp ABC cung cấp, giúp cho nhà quản lý linh hoạt việc lập kế hoạch ngân sách điều chỉnh sách, chiến lược sản phẩm Công ty điều kiện thị trường ln biến động, từ đưa định kinh doanh đắn, tối đa hóa lợi nhuận Đã nhiều nghiên cứu phương pháp ABC nói chung nghiên cứu vận dụng phương pháp vào lĩnh vực khác như: sản xuất, dịch vụ…nói riêng Tuy nhiên, đến nay, chưa nghiên cứu nghiên cứu vận dụng phương pháp ABC doanh nghiệp kinh doanh sản xuất sợi, mặc dù, sở lý luận tương đối hoàn chỉnh phương pháp ABC số lượng doanh nghiệp sản xuất sợi ngày gia tăng thị trường Xuất phát từ yêu cầu lý luận thực tiễn, đề tài sâu nghiên cứu phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động qua nghiên cứu vận dụng phương pháp Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Qua nghiên cứu thực trạng cơng tác tính giá thành Cơng ty Sợi, nhận thấy chi phí sản xuất chung Công ty chiếm tỷ trọng tương đối cao giá thành sản phẩm, tỷ trọng xu hướng gia tăng điều kiện sản xuất ngày nâng cao Tuy nhiên, việc tập hợp chi phí sản xuất chung Công ty thực theo phân xưởng tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung dựa tiêu thức phân bổ số sản phẩm hồn thành quy chi số NE30, đó, việc tính giá thành cho sản phẩm sợi khơng phản ánh xác chi phí thực tế kết tinh đơn vị sản phẩm, dẫn đến công tác định giá bán, định sản xuất nhà quản trị không hợp lý Xuất phát từ lý đó, tác giả nghiên cứu vận dụng phương pháp ABC Công ty Sợi thuộc Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ nhằm hồn thiện cơng tác tính giá thành, làm sở để nhà quản trị lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu nhất, nâng cao khả cạnh tranh giá sản phẩm sợi Công ty, giúp Công ty vững bước đường kinh doanh Đề tài giới thiệu khái quát sở lý luận phương pháp ABC, trình bày kinh nghiệm vận dụng phương pháp ABC nước thể giới vận dụng phương pháp Việt Nam nói chung doanh nghiệp sợi nói riêng; nghiên cứu, tìm hiểu mối quan hệ Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ với Cơng ty Sợi, cấu quản lý, tổ chức sản xuất, tổ chức công tác kế tốn, thực trạng cơng tác tính giá thành Công ty Sợi đề xuất vận dụng phương pháp ABC Công ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ nhằm khắc phục hạn chế phương pháp tính giá thànhCơng ty áp dụng Phân tích thuận lợi, khó khăn nêu lên vấn đề mà Công ty Sợi cần phải hồn thiện để vận dụng thành cơng phương pháp ABC, trình bày tác dụng việc vận dụng phương pháp ABC công tác quản trị chi phí Cơng ty Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng cơng tác tính giá thành Công ty Sợi thuộc Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Qua đó, đề xuất vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động vào Cơng ty nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành, góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý Công ty Câu hỏi nghiên cứu: - Thực trạng cơng tác tính giá thành Công ty Sợi thuộc Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ nào? - Những thuận lợi khó khăn áp dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Công ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ? - Tác dụng việc áp dụng phương pháp ABC quản trị chi phí Cơng ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Cơng ty Sợi phức tạp, nên để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu dung lượng đề tài, tác giả xin đơn giản bớt phần thủ tục chứng từ, tài khoản kế tốn, định khoản, mà trình bày kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành thông qua bảng biểu cách lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí Cơng ty, tập trung nghiên cứu báo cáo kế toán, bảng biểu, quy trình sản xuất Cơng ty Sợi - Phạm vi nghiên cứu: Công ty Sợi thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tác giả dựa sở phương pháp luận vật biện chứng sử dụng phương pháp cụ thể như: Phương pháp điều tra (phỏng vấn trực tiếp người liên quan như: kế toán viên, trưởng ca…), quan sát trình sản xuất nhà máy, phương pháp khai thác số liệu thứ cấp (sử dụng, phân tích tài liệu, nghiên cứu trước như: sách, báo, tạp chí…viết phương pháp ABC, sổ sách, báo cáo Công ty…) Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Ý nghĩa khoa học: Đề tài sâu nghiên cứu phần làm rõ sở lý luận phương pháp tính giá thành mẻ doanh nghiệp Việt Nam, phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Nghiên cứu vận dụng phương pháp ABC vào công ty sợi, vấn đề mà trước đây, chưa nghiên cứu Qua đó, đề xuất phương pháp tính giá thành vận dụng thành cơng vào doanh nghiệp sợi - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài nghiên cứu vận dụng phương pháp tính giá thành (phương pháp ABC) Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, nhằm đảm bảo công tác tập hợp, phân bổ chi phí tính giá thành loại sản phẩm Cơng ty xác hợp lý Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: sở lý luận phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Chương 2: Thực trạng cơng tác tính giá thành Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ Chương 3: Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động vào Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ TỔNG QUAN TÀI LIỆU Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động vận dụng phương pháp Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Vì vậy, tác giả tập trung thu thập, tìm kiếm thông tin, tài liệu từ nhiều nguồn khác như: giáo trình, luận văn, báo, tạp chí kế tốn, tài liệu tiếng anh, phương tiện tìm kiếm đại google…viết phương pháp ABC nhằm cung cấp lượng thông tin cần thiết, giúp tác giả hiểu rõ phương pháp ABC, nắm rõ sở lý luận làm sở cho việc đánh giá phương pháp tính giá thành áp dụng Cơng ty Sợi, từ phân tích thuận lợi, khó khăn Cơng ty áp dụng phương pháp ABC đề xuất vận dụng phương pháp nhằm hồn thiện cơng tác tính giá thành Cơng ty Giáo trình Kế tốn quản trị tác giả Đặng Kim Cương, giáo trình Kế tốn quản trị tác giả Huỳnh Lợi, Giáo trình kế toán quản trị GS TS Trương Bá Thanh, giáo trình Kế tốn quản trị PGS.TS Phạm Văn Dược… giáo trình giới thiệu cách khái quát phương pháp ABC, từ đó, giới thiệu cách cụ thể nội dung phương pháp ABC từ bước Phân tích hoạt động xác định nguồn lực sử dụng cho hoạt động , phân bổ chi phí nguồn lực cho hoạt động, chọn lựa nguồn sinh phí phát sinh tương ứng với hoạt động, xác định chi phí hoạt động cho sản phẩm đến bước cuối tính giá thành sản phẩm Các giáo trình trình bày phương pháp thu thập số liệu vận dụng phương pháp tính giá thành Từ đó, giúp tác giả hiểu biết cách khái quát phương pháp ABC Những tài liệu tác giả thu thập tài liệu giới thiệu từ khái quát đến cụ thể phương pháp ABC vận dụng phương pháp ABC vào công ty khác Bài báo Áp dụng phương pháp tính chi phí theo hoạt động (ABC) cho doanh nghiệp nhỏ tác giả Nguyễn Thu Hà năm 2008; Bàn thêm phương pháp tính chi phí theo hoạt động Thạc sĩ Phạm Rin tạp chí kế tốn ngày 19/11/2006…, phân tích điều kiện, ưu điểm, hạn chế áp dụng phương pháp ABC sở để tác giả nghiên cứu, tham khảo vận dụng vào đề tài Các bước thực phương pháp ABC, đặc biệt phương pháp ước đoán q trình thu thập thơng tin thay hồn toàn liệu thực tế mà báo đưa làm sở để tác giả vận dụng vào Cơng ty Sợi, phương pháp ước đốn giúp cho Công ty tiết kiệm khoản chi phí tương đối lớn cơng tác thu thập thông tin, giảm đáng kể rủi ro việc chuyển đổi từ hệ thống tính giá thành truyền thống sang hệ thống tính giá thành theo phương pháp ABC Bởi Công ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ cơng ty thuộc loại doanh nghiệp nhỏ Hầu hết tài liệu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính gồm nghiên cứu chuyên sâu phương pháp ABC, nghiên cứu so sánh phương pháp tính giá thành truyền thống với phương pháp ABC để từ đó, giới thiệu cách khái quát phương pháp ABC, bước thực phương pháp ABC nêu ưu nhược điểm phương pháp ABC so với phương pháp tính giá thành truyền thống lợi ích doanh nghiệp áp dụng phương pháp ABC việc tính giá thành sản phẩm Hầu hết tài liệu khẳng định việc áp dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động nhiều ưu điểm phương pháp tính giá thành truyền thống mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Phương pháp ABC cung cấp thơng tin xác giá thành, mức tiêu hao nguồn lực thực tế vào sản phẩm, từ đó, giúp cho nhà quản trị xác định chi phí sản phẩm, cải thiện cấu trúc chi phí đề chiến lược kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà nhà quản trị xem xét cách thức vận dụng cho phù hợp Những giáo trình, báo, tạp chí khoa học…viết phương pháp ABC mà tác giả tìm kiếm thu thập phù hợp với nội dung đề tài mà tác giả nghiên cứu Bởi tài liệu cung cấp sở lý luận, đưa cách thức vận dụng vào loại hình doanh nghiệp cụ thể, làm sở để tác giả nghiên cứu, tham khảo hồn thiện đề tài Hiện nay, nhiều nghiên cứu phương pháp ABC nói chung nghiên cứu vận dụng phương pháp vào lĩnh vực khác như: sản xuất, dịch vụ…nói riêng, nhiên, đến nay, chưa nghiên cứu nghiên cứu vận dụng phương pháp ABC doanh nghiệp kinh doanh sản xuất sợi, mặc dù, sở lý luận tương đối hoàn chỉnh phương pháp ABC số lượng doanh nghiệp sản xuất sợi ngày gia tăng thị trường Qua trình tham khảo tài liệu viết phương pháp ABC từ sở lý luận đến nghiên cứu vận dụng phương pháp vào công ty, lĩnh vực cụ thể, đề tài nghiên cứu phát triển vận dụng phương pháp ABC vào doanh nghiệp kinh doanh sản xuất sợi mà cụ thể Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG 1.1 Sự hình thành vai trò phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động (phương pháp ABC) 1.1.1 Sự hình thành phương pháp ABC Trong năm thập niên 1980, nhiều nhà quản trị kế tốn khơng hài lòng với hệ thống tính giá thành truyền thống Bên cạnh ưu điểm, hệ thống tính giá thành bộc lộ số hạn chế dẫn đến bất lợi việc định thể bàn đến hai hạn chế lớn cách lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí kỹ thuật phân bổ chi phí Trong phương pháp tính giá thành truyền thống, đối tượng tập hợp chi phí chủ yếu theo đơn đặt hàng (hệ thống tính giá theo cơng việc) theo phân xưởng, giai đoạn sản xuất (hệ thống tính giá theo trình sản xuất) Với đối tượng đó, hệ thống tính giá thành nhằm mục đích tính giá thành sản phẩm, không mối quan hệ qua lại hoạt động phận chức khác Những vấn đề như: chi phí gia tăng khâu nào, nguyên nhân trình sản xuất nhà quản trị đặt q trình hồn thiện thiết kế lại q trình sản xuất nhằm cắt giảm chi phí Thực tế cho thấy, chi phí phát sinh nhiều hoạt động khác trình sản xuất, tập hợp chi phí góc độ chung khơng thể kiểm sốt chi phí doanh nghiệp Nói cách khác, mục tiêu kiểm soát hoạch định doanh nghiệp điều kiện cạnh tranh gia tăng chưa đáp ứng Các phương pháp tính giá thành truyền thống thường lựa chọn hay vài tiêu thức để phân bổ chi phí sản xuất chung Do vậy, giá thành sản phẩm khơng phản ánh giá phí nó, mức độ tự động hóa doanh nghiệp xu hướng ngày gia tăng Kết việc định giá bán cạnh tranh bị ảnh hường sản phẩm tính giá thành cao thấp Để khắc phục hạn chế đó, người ta bắt đầu nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm gọi phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động (phương pháp ABC) 10 Các khái niệm phương pháp ABC phát triển lĩnh vực sản xuất Hoa Kỳ năm 1970, 1980 Trong thời gian này, Hiệp hội quản lý cao cấp quốc tế, gọi đơn giản CAM-I, nghiên cứu thức hóa nguyên tắc mà biết đến tên gọi “Activity-based Costing” Robin Cooper Robert.S.Kaplan người đề xướng nên thẻ cân điểm (Balanced Scorecard), người đưa khái niệm số báo xuất Harvard Business Review năm 1988 Cooper Kaplan mô tả phương pháp ABC cách tiếp cận để giải vấn đề hệ thống quản lý chi phí truyền thống Hệ thống chi phí truyền thống thường khơng thể xác định chi phí thực tế q trình sản xuất chi phí dịch vụ liên quan Do nhà quản lý đưa định dựa thông tin khơng xác đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng, sản phẩm khác Hệ thống tính giá ABC lần định nghĩa rõ ràng vào năm 1987 Robert.S.Kaplan W.Bruns chương quyển“Accounting and Management: A Field Study Perspective” Họ tập trung vào ngành công nghiệp sản xuất đầu tiên, nơi mà tiến công nghệ gia tăng suất làm giảm tỉ lệ chi phí ngun vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp, tăng tỉ lệ chi phí gián tiếp Hệ thống tính chi phí ABC sau giải thích rõ vào năm 1999 Peter.F.Drucker “Management Challenges of the 21st Century” Khởi đầu từ ý tưởng nhà quản trị vào đầu năm 1980, phương pháp ABC kỹ thuật tính giá thành sản phẩm, dịch vụ cách áp dụng nhiều tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung để đảm bảo giá thành xác định hợp lý Nhưng đến đầu năm 1990, nhà quản trị phát rằng, với liệu ban đầu giá thành tính theo phương pháp ABC sử dụng tốt cho việc thiết kế sản phẩm thiết kế lại trình sản xuất, ABC sử dụng để đo lường hiệu hoạt động trình kinh doanh Số liệu 79 Hoạt động chuẩn bị sản xuất Hoạt động sản xuất sợi Hoạt động sản xuất sợi thô Hoạt động hồn thành Hoạt động KCS Hoạt động bảo trì Hoạt động phục vụ sản xuất - Số lượng sản phẩm sợi - Số lượng sản phẩm sợi - Số lượng sản phẩm sợi - Số lượng sản phẩm sợi - Số lượng sản phẩm sợi - Số ngày sản xuất sản phẩm - Số ngày sản xuất sản phẩm - Sản phẩm sợi hoàn chỉnh - Sản phẩm sợi hoàn chỉnh - Sản phẩm sợi hoàn chỉnh - Sản phẩm sợi hoàn chỉnh - Sản phẩm sợi hoàn chỉnh - Số ngày sản xuất sản phẩm - Số ngày sản xuất sản phẩm 3.2.4 Phân bổ chi phí hoạt động cho sản phẩm để tính giá thành: Cuối cùng, ta tính tốn chi phí sản phẩm, theo công thức: n OCP (i) = ∑TCA (j) * APD(i,j) j=1 Với: OCP (i) = Chi phí chung sản phẩm i TCA (i) = Giá trị tiền hoạt động i n = Số hoạt động APD (i,j) = Tỉ lệ ô i, j ma trận APD Như trình bày Chương I, việc phân bổ chi phí hoạt động cho đối tượng tính giá thành thơng qua việc thiết lập ma trận hoạt động – sản phẩm (APD), thể mối quan hệ hoạt động sản phẩm Tại Cơng ty Sợi, sản phẩm trải qua hoạt động nêu tiêu thức phân bổ chi phí tập hợp cho hoạt động chuẩn bị sản xuất, hoạt động sản xuất sợi thô, hoạt động sản xuất sợi con, hoạt động hoàn thành, hoạt động KCS đến sản phẩm sợi số lượng sản phẩm sợi hoàn chỉnh tiêu thức phân bổ chi phí tập hợp cho hoạt động bảo trì, hoạt động phục vụ sản xuất cho sản phẩm sợi số ngày sản xuất Căn vào số liệu số lượng loại sản phẩm sợi hoàn chỉnh số ngày tương ứng để sản xuất sản phẩm sợi phân xưởng thuộc nhà máy gửi lên cho phận kế tốn Cơng ty, ta tính tỷ lệ phân bổ hoạt động cho sản phẩm sợi cụ thể bảng sau: - Hoạt động Số lượng (kg) Tỷ lệ Sản phẩm sợi hoàn chỉnh Tỷ lệ Ngày Hoạt động phục vụ sản xuất Hoạt động bảo trì - - Hoạt động hồn thành Hoạt động KCS - - Hoạt động sản xuất sợi Hoạt động sản xuất sợi thô - Hoạt động chuẩn bị sản xuất - 80 Bảng 3.6 Ma trận hoạt động – Sản phẩm (APD) Sản phẩm Số ngày sản xuất Tỷ lệ Số ngày sản xuất Tỷ lệ 81 Sợi 20 PE+PM Sợi 20/2PEM Sợi 22 PEM(S)XK Sợi 28 PE + PM Sợi 30 PE+PM Sợi 30/2PEMXK Sợi 30 PE +PM(Xơ TQ) Sợi 32 PEM (S) Sợi 40 PE+PM Sợi 40/3 PEM Sợi 40/3 PEM (Xơ TQ) Sợi 20/2 PE R Sợi 40/2 PE R … Tổng cộng 2079.12 1011.98 3220.56 1575.04 42056.18 6531.84 46414.52 6804 92.62 2949.48 1290.38 5170.84 2857.32 706069.81 0.00294 0.00143 0.00456 0.00223 0.05956 0.00925 0.00294 0.00143 0.00456 0.00223 0.05956 0.00925 0.02256 0.01504 0.03008 0.02256 0.05263 0.03759 0.02256 0.01504 0.03008 0.02256 0.05263 0.03759 0.06574 0.00964 0.00013 0.00418 0.06574 0.00964 0.00013 0.00418 0.06015 0.02256 0.00752 0.03008 0.06015 0.02256 0.00752 0.03008 0.00183 0.00732 0.00405 0.00183 0.00732 0.00405 3 0.03008 0.02256 0.02256 0.03008 0.02256 0.02256 133 82 Áp dụng cơng thức trên, ta xác định giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC, sau: Bảng 3.7 Bảng tính giá thành theo phương pháp ABC tháng 5/2011 Sản phẩm Sợi 20 PE+PM Sợi 20/2PEM Sợi 22 PEM(S)XK Sợi 28 PE + PM Sợi 30 PE+PM Sợi 30/2PEMXK Sợi 30 PE +PM(Xơ TQ) Sợi 32 PEM (S) Sợi 40 PE+PM Sợi 40/3 PEM Sợi 40/3 PEM (Xơ TQ) Hoạt động chuẩn bị sản xuất 228,664,800.85 Hoạt động sản xuất sợi thô 2,410,445,712 Hoạt động sản xuất sợi 2,671,675,542 1,011.98 672 ,274.51 326 ,990.67 7,086 ,710.39 3,446 ,937.37 7,854 ,726.09 3,820 ,496.02 3,220.56 1,042 ,711.49 10,991 ,632.45 12,182 ,840.47 157,504 509 ,922.51 5,375,293.94 42,0 56.18 13,619 ,275.54 6,531.84 Hoạt động KCS 364,203,263 Hoạt động bảo trì máy 35,620,979 934,101 65 454,341 96 803,4 80.73 535,6 53.82 605,182.00 1,448,810 73 5,957,836.46 295,955.23 143,566 ,146.62 159,124 ,995.26 2,115, 149.41 22,296 ,622.84 6,414.52 15,032 ,424.01 6,804.00 Số lượng 2,079.12 92.62 2,949.48 1,290.38 Hoạt động hoàn thành 132,715,350.9 Hoạt động phục vụ sản xuất 49,956,735 Chi phí trực tiếp 54, 807.44 56, 709.03 147,764,464 176,821,776.5 54, 904.05 1,126,843.6 73,285,240 88,167,055.5 55, 977.66 1,874,7 88.36 2,629,301.83 1,967,503,834 2,317,914,695.0 55, 114.72 2,938,925 27 1,339,1 34.54 1,878,072.74 318,484,715 375,422,852.3 57, 475.82 8,724,707.17 20,885,892 20 2,142,6 15.27 3,004,916.38 2,006,542,701 2,393,488,722.9 51, 567.67 1,279,375.98 3,061,705 92 803,4 80.73 1,126,843.64 319,893,065 377,809,974.0 55, 527.63 41,677 72 1,327,225 22 267,8 26.91 1,071,3 07.63 375,614.55 4,389,213 1,502,458.19 148,308,495 1502458.191 60,347,824 5,787,759.1 175,158,879.6 73,550,102.1 288,468,435.6 62, 489.30 59, 386.36 56, 998.79 55, 787.54 390,183.13 94,945,957 751,229.10 47,796,300 1,071,3 07.63 1,502,458.19 708,519.28 803,4 80.73 7,904,526.30 18,923,501 55 24,712 ,998.76 1,227,617.00 158,454 ,134.61 175,626 ,455.21 2,204 ,328.68 23,228 ,117.66 25,745 ,443.48 29 ,726.42 955 ,818.87 316 ,194.63 10,069 ,204.66 350 ,461.93 11,160 ,445.42 4,405,217.295 4,882,628.653 242,869.09 580,653.1572 189,782.95 17,253.00 554,750.17 1,071,307.63 Sợi 20/2 PE R 5170.84 1,673 ,826.34 17,652,686.65 19565780.27 971,476.37 2,326,806.5 803,480.7 1,126,843.64 244,025,402 Sợi 40/2 PE R 2857.32 926,092.44 9,754,580.418 10811724.07 537,497.17 1,285,754.49 803,480.73 1,126,843.64 142,108,082 …… Giá thành đơn vị 113,951,243.0 57,388,407.0 1,126,843.64 418,456.59 Tổng giá thành 167,559,920.52 58,642.34 83 thể thấy giá thành theo phương pháp truyền thống cao thấp so với giá thành theo phương pháp ABC Căn vào bảng phân tích giá thành Cơng ty Sợi vào tháng 5/2011 bảng tính giá thành cho sản phẩm theo phương pháp ABC, ta bảng so sánh giá thành phương pháp sau: Bảng 3.8 Bảng so sánh giá thành loại sản phẩm phương pháp Chênh lệch Giá thành theo Sản phẩm phương pháp Giá thành theo Công ty áp phương pháp ABC phương pháp ABC dụng Sợi 20 PE + PM Sợi 20/2 PEM Sợi 22 PEM(S)XK Sợi 28 PE+PM Sợi 30 PE+PM Sợi 30/2PEMXK Sợi 30 PE+PM(Xơ TQ) Sợi 32 PEM(S) Sợi 40PE+PM Sợi 40/3 PEM …… 51.422,11 54.454,26 52.227,32 54.585,44 55.430,88 60.033,28 51.880,29 56.240,79 58.148,67 64.256,89 54.807,44 56.709,03 54.904,05 55.977,66 55.114,72 57.475,82 51.567,67 55.527,63 62.489,30 59.386,36 phương pháp công ty áp dụng 3.385,33 2.254,77 2.676,73 1.392,22 -316,16 -2.557,46 -312,62 -713,16 4.340,63 -4.870,53 3.3 Tác dụng phương ABC quản trị chi phí Công ty Sợi thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ 3.3.1 Làm sở cho việc xác định giá bán loại sản phẩm Phương pháp ABC sử dụng nhiều tiêu thức phân bổ thông qua hoạt động, đó, giá thành sản phẩm xác định theo phương pháp ABC phản ánh nguồn lực bỏ để sản xuất sản phẩm so với phương phápCông ty Sợi áp dụng Tại Cơng ty, giá bán Phòng Kinh doanh định dựa vào giá thành Phòng Kế tốn cung cấp Vì vậy, khơng xác giá thành chắn ảnh 84 hưởng đến công tác định giá bán sản phẩm Công ty Với phương pháp ABC, chi phí sản xuất chung Cơng ty phân bổ đến sản phẩm sợi thực nhiều tiêu thức khác nhau, sở phân tích chi tiết mối quan hệ nhân chi phí phát sinh cho hoạt động với mức độ tham gia hoạt động vào trình sản xuất sản phẩm, thay sử dụng tiêu thức phân bổ số lượng sản phẩm hoàn thành quy chi số NE30 mà Công ty áp dụng Các tiêu thức phân bổ phản ánh xác mức độ tiêu hao nguồn lực thực tế sản phẩm Theo đó, phương pháp ABC giúp cho nhà quản lý Công ty tránh định sai lầm sử dụng thông tin không xác giá thành Ngồi ra, bên cạnh việc cung cấp thơng tin xác giá thành, phương pháp ABC cung cấp thơng tin chi tiết cấu chi phí sản phẩm Từ đó, giúp cho nhà quản lý linh hoạt việc lập kế hoạch ngân sách điều chỉnh sách, chiến lược sản phẩm Công ty điều kiện thị trường biến động Hơn nữa, việc áp dụng phương pháp ABC góp phần hỗ trợ Cơng ty việc xác định giá bán tối ưu, khả cạnh tranh cao thị trường Đồng thời, giúp cho Cơng ty chủ động xây dựng chiến lược marketing để định hướng nhu cầu khách hàng vào mặt hàng lợi nhuận cao, thay cho mặt hàng mà Cơng ty khơng lợi 3.3.2 Xác định mức đóng góp hoạt động vào giá trị sản phẩm, làm sở cho việc quản trị chi phí sản xuất Khi áp dụng phương pháp ABC vào cơng tác tính giá thành sản phẩm Công ty, giúp cho nhà quản trị Công ty xác định mức đóng góp hoạt động vào giá trị sản phẩm Nhà quản trị phân loại hoạt động Công ty theo nhóm hoạt động: nhóm hoạt động mức đóng góp cao vào giá trị sản phẩm, hoạt động mức đóng góp thấp, nhóm hoạt động khơng đóng góp, chí nhân tố cản trở q trình sản xuất kinh doanh Trên sở hiểu rõ tầm quan trọng 85 hoạt động, nhà quản trị Cơng ty đưa biện pháp nâng cao hiệu hoạt động Công ty cách loại bỏ hoạt động khơng đóng góp vào giá trị sản phẩm, tổ chức lại hoạt động mức đóng góp thấp nhằm nâng cao mức đóng góp hoạt động Ngay hoạt động mức đóng góp cao, phương pháp ABC cung cấp thơng tin q trình phát sinh chi phí, nguyên nhân phát sinh chi phí cho hoạt động, qua tạo hội cắt giảm chi phí khơng thật cần thiết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Ví dụ như: sản phẩm sợi 20 PE+PM chi phí cho hoạt động hồn thành, hoạt động bảo trì, hoạt động phục vụ sản xuất chiếm tỷ lệ ít, mức đóng góp hoạt động sản xuất sợi thô hoạt động sản xuất sợi lớn tổng chi phí sản xuất loại sợi Do đó, nhà quản trị nâng cao hiệu hoạt động sản xuất sợi thô, hoạt động sản xuất sợi cách đầu tư vào chiều sâu, áp dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng hệ thống máy móc, dây chuyền cơng nghệ đại đội ngũ kỹ thuật lành nghề …trong trình sản xuất sợi thô, sợi nhằm cắt giảm chi phí hoạt động Còn hoạt động mức đóng góp thấp hoạt động hồn thành, bảo trì, phục vụ sản xuất, nhà quản trị cần biện pháp để tổ chức lại hoạt động này, xây dựng quy trình, lịch trình bảo trì máy, vệ sinh phân xưởng…một cách khoa học, tạo chế làm việc mà khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả, khơng gò bó nhân viên dừng lại mức độ tiết kiệm để cắt giảm chi phí, mà phải thúc đẩy nhân viên làm việc khoa học, sáng tạo để tạo giá trị tăng thêm Tóm lại, việc áp dụng phương pháp ABC tính ưu việt so với phương phápCông ty áp dụng chỗ, phương pháp ABC không cung cấp thơng tin giá thành sản phẩm xác hơn, mà cung cấp thơng tin hữu ích cho công tác quản trị nội Các thông tin phương pháp ABC cung cấp giúp Cơng ty quản lý tốt chi phí sản xuất kinh doanh, loại chi phí chi phí sản xuất chung sử dụng hoạt động nào, hoạt động mức đóng góp cao 86 tổng chi phí sản phẩm, từ đó, giúp Công ty loại bỏ, tăng thêm hay giảm đóng góp hoạt động giá thành sản phẩm, giúp Công ty xây dựng hệ thống đánh giá quản lý nhân phù hợp, hỗ trợ xây dựng sách giá, xác định cấu sản phẩm, chiến lược marketing KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, tác giả trình bày phân tích điều kiện lao động, tổ chức quản lý, quy trình cơng nghệ tổ chức sản xuất tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Sợi để làm sở áp dụng phương pháp ABC 87 Để áp dụng phương pháp ABC, tác giả nghiên cứu tồn q trình sản xuất Công ty, tiến hành phân thành 07 hoạt động gồm: hoạt động chuẩn bị sản xuất, hoạt động sản xuất sợi thô, hoạt động sản xuất sợi con, hoạt động hoàn thành, hoạt động KCS, hoạt động bảo trì máy hoạt động phục vụ sản xuất; xác định nguồn lực sử dụng để tiến hành hoạt động gồm: vật tư, lao động, tài sản cố định, dịch vụ mua ngồi, chi phí khác tiền; xác định nguồn sinh phí ứng với hoạt động từ đó, tiến hành phân bổ chi phí theo hoạt động phân bổ chi phí hoạt động cho sản phẩm để tính giá thành Trên sở giá thành tính theo phương pháp ABC, tác giả so sánh với giá thành theo phương phápCông ty áp dụng, từ nêu lên tác dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động quản trị chi phí Cơng ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ KẾT LUẬN Trong điều kiện hội nhập ngày nay, mà Việt Nam thành viên thức tổ chức thương mại giới WTO, yêu cầu nâng cao hiệu kinh 88 doanh doanh nghiệp điều kiện hàng đầu, định tồn phát triển doanh nghiệp Muốn làm điều này, doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp dệt may nói riêng phải khơng ngừng hồn thiện việc tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất mình, đặc biệt cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành để nâng cao khả cạnh tranh thị trường Bởi cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành coi công tác quan trọng ý nghĩa lớn doanh nghiệp Nó cung cấp thơng tin chi phí cách đầy đủ, trung thực, kịp thời nâng cao chất lượng thơng tin giá thành sản phẩm Vì vậy, vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động thật cần thiết điều kiện Bởi việc áp dụng phương pháp ABC giúp cung cấp thơng tin chi phí cách xác kịp thời Qua thời gian tìm hiểu kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành Cơng ty Sợi, sở nghiên cứu lý luận phương pháp ABC, đề tài hoàn thành nội dung sau: Thứ nhất, trình bày sở lý luận giá thành phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Thứ hai, nghiên cứu thực trạng công tác tính giá thành cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Qua đó, đưa ý kiến để đánh giá cơng tác tính giá thành Công ty Thứ ba, sở lý luận thực trạng cơng tác tính giá thành Công ty Sợi, đề tài đưa số vấn đề nhằm vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Qua đó, giúp tác giả hiểu kỹ phương pháp ABC mặt sở lý luận vận dụng vào thực tế Công ty Sợi, đồng thời góp phần hồn thiện cơng tác tính giá thành Cơng ty Tuy nhiên, đề tài số hạn chế định sau: Thứ nhất, hầu hết tài liệu liên quan đến phương pháp tính giá ABC 89 tài liệu nước ngồi nên q trình nghiên cứu phương pháp chưa thông suốt, mạch lạc Thứ hai, số thơng tin phi tài Cơng ty chưa thu thập hay tổ chức cho phù hợp với phương pháp ABC Điều chưa cho phép tác giả phân tích kỹ số quy trình hoạt động, nguồn phát sinh chi phí để phân bổ chi phí cách xác Vì vậy, để tăng độ xác cho thơng tin giá thành, cần thiết phải tổ chức thu thập thông tin thời gian tới, đó, phân chia hoạt động cách chi tiết xác Hiện nay, nhiều nguyên nhân khách quan, phương pháp ABC chưa áp dụng rộng rãi doanh nghiệp Việt Nam Nhưng điều chắn rằng, với ưu điểm vượt trội phương pháp ABC, tương lai phương pháp áp dụng rộng rãi doanh nghiệp mang lại hiệu nhiều công tác quản lý MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC 90 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC ĐỒ MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài …………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………… 3 Câu hỏi nghiên cứu………………………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu ………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài…………………………………… Kết cấu đề tài…………………………………………………………………… TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………………………………… CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG ………………………………………………9 1.1 Sự hình thành vai trò phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động (phương pháp ABC) ………………………………………………………… 1.1.1 Sự hình thành phương pháp ABC ………………………………….……… 1.1.2 Vai trò phương pháp ABC ……………………………………… ……11 1.2 Nội dung phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động ……… 13 1.2.1 Phân tích hoạt động xác định nguồn lực sử dụng………… … 13 1.2.2 Phân bổ chi phí nguồn lực cho hoạt động ………………….…………13 1.2.3 Chọn lựa nguồn sinh phí phát sinh……………………………… …… 18 1.2.4 Xác định chi phí hoạt động cho sản phẩm…………………… … 20 1.2.5 Tính giá thành sản phẩm………………………………….……….…… 22 1.3 Kinh nghiệm vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động nước Sự vận dụng Việt Nam nói chung doanh nghiệp sợi nói riêng………………………………………………………………………………… 22 91 1.3.1 Kinh nghiệm vận dụng phương pháp ABC nước …… ………… 22 1.3.2 Vận dụng phương pháp tính ABC Việt Nam nói chung doanh nghiệp Sợi nói riêng ………………………………………………………….……… … 30 1.3.2.1 Vận dụng phương pháp ABC Việt Nam ……………………… … 30 1.3.2.2 Vận dụng phương pháp ABC doanh nghiệp Sợi …… ……… 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG …………………………………………………………33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CƠNG TY SỢI THUỘC TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HỊA THỌ………………………………………………………………………………… 34 2.1 Tổng quan Công ty Sợi thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ ……34 2.1.1 Cơng ty Sợi - Đơn vị trực thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ …34 2.1.1.1 Khái qt Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ………….… 34 2.1.1.2 Sự hình thành Công ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ……………………………………………………………………… … 37 2.1.1.3 Mối quan hệ Công ty Sợi Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ…… ………………………………………………………………….… 39 2.1.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Công ty Sợi ……………… 40 2.1.3 cấu tổ chức quản lý Công ty Sợi……………………………… … 41 2.1.4 Tổ chức kế tốn Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty CP Dệt may Hòa Thọ … ………………………………………………………………………………45 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành Cơng ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ……………………………… 47 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành phương pháp tính giá thành Công ty………………………………………………………………… 47 2.2.2 Tổ chức công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty Sợi ……….47 2.2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp………………………… 47 2.2.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp……………………………… 50 92 2.2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung…………………………………… 55 2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm Cơng ty Sợi 60 2.2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang (SPDD) ……………………………….60 2.2.3.2 Tính giá thành sản phẩm ……………………………………………… 63 2.2.4 Đánh giá cơng tác tính giá thành Cơng ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ……………………………………………………………….67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2……………………………… …………………… ….69 CHƯƠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY SỢI THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ ………………………………………….70 3.1 sở vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ ……………………… 70 3.2 Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ… …………………… 72 3.2.1 Phân tích hoạt động xác định nguồn lực…………………….72 3.2.2 Phân bổ chi phí theo hoạt động tính giá hoạt động……… 75 3.2.3 Chọn lựa nguồn phát sinh chi phí……………………………………… 78 3.2.4 Phân bổ chi phí hoạt động cho sản phẩm để tính giá thành ………………………………………………………………………80 3.3 Tác dụng phương ABC quản trị chi phí Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty CP Dệt may Hòa Thọ… ……………………………………… 84 3.3.1 Làm sở cho việc xác định giá bán loại sản phẩm………………84 3.3.2 Xác định mức đóng góp hoạt động vào giá trị sản phẩm, làm sở cho việc quản trị chi phí sản xuất………………………………………… 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG … ………………………………………………… 88 KẾT LUẬN … .………………………………………………………… 89 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC ... trạng cơng tác tính giá thành Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ Chương 3: Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động vào Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty Cổ phần Dệt may. .. dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Công ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ? - Tác dụng việc áp dụng phương pháp ABC quản trị chi phí Công ty Sợi thuộc Tổng công ty. .. trạng công tác tính giá thành Cơng ty Sợi thuộc Tổng Cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Qua đó, đề xuất vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động vào Cơng ty nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty sợi thuộc tổng công ty cổ phần dệt may hòa THỌ , Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty sợi thuộc tổng công ty cổ phần dệt may hòa THỌ , Kết cấu đề tài:, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG, - Mô hình ABC tại Công ty Mason & Cox ở Australia:, - Sự hình thành Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ:, Vật liệu phụ phát sinh tại Công ty rất đa dạng và phức tạp, vì máy móc thiết bị kéo sợi được nhập từ nhiều nước khác nhau. Chi phí vật liệu tại công ty Sợi chính là chi phí phụ tùng, vật tư thay thế, như: vòng bi, bánh răng, dây đai…, Các khoản mục chi phí sản xuất chung tại Công ty được tập hợp tại Sổ chi tiết tài khoản 627 (Phụ lục 1), TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay