Vận dụng mô hình capm beta zero trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

79 8 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:15

1 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, trước biến động kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng, nhà đầu tư định đầu tư vào danh mục đầu tư cần phải thận trọng để xem xét rủi ro tác động đến chứng khoán điều cần thiết Rủi ro đầu tư chứng khoán thường phân thành hai loại rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro hệ thống rủi ro xảy toàn thị trường thay đổi kinh tế, trị, xã hội Rủi ro không hệ thống rủi ro thuộc thân công ty Những yếu tố khả quản lý, mức độ sử dụng đòn bẩy tài cơng ty… nguyên nhân rủi ro phi hệ thống Hệ số beta công cụ hữu ích để đo lường rủi ro hệ thống Hệ số dựa tảng lý thuyết tài đại Lý thuyết danh mục đầu tư Harry Markowitz, hình định giá tài sản vốn – CAPM William Sharpe Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT Stephen Ross Hệ số biết đến qua hình CAPM beta zero Black Ngành thép ngành mà nhiều nhà đầu tư trọng.Trong năm gần ngành thép có bước sóng thăng trầm, để đầu tư ngành cần phải ước lượng rủi ro đặc biệt rủi ro hệ thống Do tác giả chọn đề tài “ Vận dụng hình CAPM Beta zero đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành thép sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận hình CAPM betazero, phương pháp ước lượng kiểm định hình CAPM betazero - Đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành thép niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TPHCM hình CAPM betazero - Đề xuất khuyến cáo nhà đầu tư Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành thép, danh mục thị trường sử dụng số Vnindex - Phạm vi nghiên cứu: áp dụng cổ phiếu ngành thép niêm yết HOSE, giá cổ phiếu lấy từ ngày 4/6/2010 đến ngày 8/12/2011 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng hình CAPM beta zero, phương pháp FIML, GMM phương pháp kiểm định Mackinlay Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa vấn đề liên quan đến hình định giá tài sản vốn CAPM hình CAPM betazero - Hệ thống hóa quy trình với phương pháp ước lượng kiểm định hình CAPM betazero - Ước lượng hệ số beta để nhà đầu tư xác định rủi ro hệ thống loại cổ phiếu so với rủi ro thị trường Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1: hình CAPM betazero rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành thép Trong chương này, đề tài tổng hợp kiến thức lý luận liên quan đến hình CAPM Betazero, đặc điểm ngành thép nhân tố rủi ro hệ thống Chương 2: Phương pháp ước lượng kiểm định hình CAPM betazero Chương trình bày hai phương pháp ước lượng kiểm định hình CAPM betazero: phương pháp FIML phương pháp GMM Chương 3: Tình hình rủi ro cổ phiếu ngành thép Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Chương giới thiệu ngành thép loại rủi ro hệ thống ảnh hưởng đến ngành thép Chương 4: Kết ước lượng kiểm định hình Capm betazero Chương trình bày kết ước lượng kiểm định tính hiệu lực hình Capm beta-zero thơng qua ước lượng hệ số beta để đo lượng rủi ro hệ thống loại cổ phiếu ngành thép so với rủi ro thị trường để từ đưa khuyến nghị nhà đầu tư CHƯƠNG HÌNH CAPM BETAZERO VÀ RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP 1.1 Đo lường tỷ suất lợi tức rủi ro tài sản danh mục tài sản 1.1.1 Đo lường tỷ suất lợi tức tài sản 1.1.1.1 Tỷ suất lợi tức tài sản Lợi tức tổng cộng thu từ việc đầu tư vào chứng khoán bao gồm hai phần: Các dòng thu nhập từ chứng khốn lợi tức thay đổi giá thân chứng khoán Tỷ suất lợi tức xác định với lợi tức tổng cộng nhận chia cho giá mua chứng khốn ban đầu (tỷ suất gọi tỷ suất lợi tức khoản thời gian nắm giữ chứng khoán – HPY (Holding Period Yield) (1.1) HPY = D + P1 − P0 P0 Trong đó: - D: Dòng thu nhập từ chứng khốn, - P1: Giá bán chứng khoán vào cuối thời gian nắm giữ, - P0: Giá mua chứng khoán ban đầu 1.1.1.2 Tỷ suất lợi tức trung bình tài sản Khi nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán qua nhiều năm, lợi tức mà chứng khốn mang lại thường khác Bên cạnh việc xem xét lợi tức năm cụ thể, nhà đầu tư quan tâm đến lợi tức trung bình năm chứng khốn tồn thời gian đầu tư Có hai cách tính tỷ suất lợi tức trung bình hàng năm chứng khốn: trung bình cộng (Arithmetic Mean – AM) trung bình nhân (Geometric Mean – GM) + Trung bình cộng: n AM = ∑ AHPY i i n (1.2) + Trung bình nhân: GM = n n ∏ (1 + AHPY ) − i i (1.3) Trong đó: - AHPYi : tỷ suất lợi tức năm thứ i, - n : số năm nắm giữ chứng khoán Tỷ suất lợi tức trung bình cộng ≥ Tỷ suất lợi tức trung bình nhân 1.1.1.3 Tỷ suất lợi tức kỳ vọng tài sản Các nhà đầu tư xác định tỷ suất lợi tức kỳ vọng dựa vào giá trị lợi tức ước tính xác suất lợi tức Tỷ suất lợi tức kỳ vọng chứng khoán xác định sau: n E ( R) = ∑ pi R i i (1.4) Trong đó: - E(Ri) : Tỷ suất lợi tức kỳ vọng, - Ri: Tỷ suất lợi tức nhận tình i, - Pi : Xác suất nhận Ri Trường hợp sử dụng liệu khứ tỷ suất lợi tức kỳ vọng là: (1.5) n E ( R) = ∑R i i n Trong đó: - E(Ri) : Tỷ suất lợi tức kỳ vọng, - Ri: Tỷ suất lợi tức nhận năm i, - n: Số lượng tỷ suất lợi tức từ mẫu quan sát khứ 1.1.1.4 Đo lường tỷ suất lợi tức danh mục đầu tư Lợi tức kỳ vọng danh mục đầu tư xác định sau: n E ( R p ) = ∑ w i E ( Ri ) (1.6) i n Với : ∑ w i = i Trong đó: - E(RP) : Tỷ suất lợi tức kỳ vọng danh mục đầu tư, - wi : Tỷ trọng chứng khoán i danh mục đầu tư, - E(Ri): Tỷ suất lợi tức kỳ vọng chứng khoán i, - n: số loại chứng khoán danh mục đầu tư 1.1.2 Đo lường rủi ro tài sản danh mục tài sản 1.1.2.1 Đo lường rủi ro tài sản Rủi ro đề cập đến không chắn lợi tức mà nhà đầu tư kỳ vọng nhận từ việc đầu tư Sự không chắn thể nhiều lợi tức nhận với nhiều xác suất khác Độ phân tán giá trị lợi tức so với lợi tức kỳ vọng lớn, khơng chắn (rủi ro) lợi tức kỳ vọng nhận lớn Trong đầu tư tài chính, rủi ro phương sai (variance) tiêu độ lệch chuẩn (standard deviation) phân phối tỷ suất lợi tức sử dụng để đo lường rủi ro Các tiêu thường tính sau: + Phương sai tỷ suất lợi tức( σ ) n σ = ∑ pi [Ri − E ( R )]2 (1.7) + Độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức( σ ) i σ= n ∑ p [R − E ( R)] i i i (1.8) Trong phần trên, tỷ suất lợi tức kỳ vọng rủi ro chứng khoán xác định sở phân tích tình định tương lai Ngồi ra, nhà đầu tư dựa vào liệu khứ để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng phương sai (hoặc độ lệch chuẩn) để sử dụng cho việc đầu tư tương lai Phương sai ước lượng từ liệu khứ xác định sau: n σ2 = ∑ ( R − R) i i n −1 (1.9) Trong đó: - R : Tỷ suất lợi tức trung bình cộng, - n : Số lượng tỷ suất lợi tức từ mẫu quan sát khứ 1.1.2.2 Đo lường rủi ro danh mục tài sản Để thiết lập công thức phương sai TSSL DMĐT- σ p ,chúng ta cần tìm hiểu qua hai khái niệm thống kê học hiệp phương sai (Cov) hệ số tương quan ( ρ ) ∗ Hiệp phương sai (Covariance) Hiệp phương sai hệ số đo lường mức độ theo lợi tức hai tài sản (tài sản A tài sản B) biến động so với Hiệp phương sai tỷ suất lợi tức hai tài sản A B tính toán sau: − Đối với trường hợp phân phối xác suất TSLT hai tài sản A B hiệp phương sai xác định sau: n Cov AB = ∑ pi [RA,i − E ( RA )][RB ,i − E ( RB )] i (1.10) Trong đó: - σ AB : Hiệp phương sai hai tài sản A B, - RA,i, RB,i : Lần lượt tỷ suất loại tức nhận tài sản A,B tình i, - E(RA), E(RB) : Lần lượt tỷ suất lợi tức kỳ vọng tài sản A,B − Đối với trường hợp TSLT hai tài sản A B tính tốn dựa vào liệu q khứ hiệp phương sai chúng xác định sau: Cov AB = n ∑ ( RA,i − E ( RA )( RB,i − E ( RB )  N − i =1  (1.11) Hiệp phương sai hai tài sản dương (+), âm(-), khơng (0) • Hiệp phương sai dương: lợi tức hai tài sản có mối quan hệ chiều với Khi lợi tức tài sản tăng lợi tức tài sản tăng ngược lại • Hiệp phương sai âm: Lợi tức hai tài sản có mối quan hệ ngược chiều với Khi lợi tức tài sản tăng lợi tức tài sản giảm ngược lại ∗ Hệ số tương quan (Correlation) Hệ số tương quan hai tài sản A B xác định cách chia hiệp phương sai hai tài sản ( ρ AB ) cho tích số độ lệch chuẩn hai tài sản A B ( σ A × σ B ) σ AB σ A ×σ A ρ AB = (1.12) Hệ số tương quan có giá trị thay đổi từ -1 +1 ( −1 ≤ ρ AB ≤ +1 ) Giá trị +1 thể quan hệ tuyến tính thuận hồn hảo hai tài sản Giá trị -1 thể quan hệ tuyến tính nghịch hồn hảo ∗ Rủi ro danh mục đầu tư Rủi ro danh mục đầu tư đo lường tiêu phương sai (hoặc độ lệch chuẩn) tỷ suất lợi tức danh mục đầu tư + Phương sai: n n n σ p = ∑ w iσ i + ∑∑ w i w jσ ij i =1 i =1 j =1 j ≠i (1.13) +Độ lệch chuẩn: σp = n ∑w i =1 n n σ i + ∑∑ w i w jσ ij i i =1 j =1 j ≠i (1.14) đó: - σ p : Độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức danh mục đầu tư, -wi(j) :tỷ trọng tài sản thứ i (hoặc j) danh mục đầu tư, - σ i : Độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức tài sản thứ i, - σ ij : Hiệp phương sai tỷ suất lợi tức tài sản thứ i tỷ suất lợi tức tài sản thứ j danh mục đầu tư Cơng thức tính toán độ lệch chuẩn cho thấy rằng: độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức danh mục đầu tư khơng trung bình theo trọng số độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức tài sản riêng lẻ (không độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức kỳ vọng danh mục đầu tư) Trái lại, độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức danh mục đầu tư phụ thuộc vào độ lệch chuẩn tài sản riêng lẻ hiệp phương sai cặp tài sản danh mục đầu tư 1.1.3 Phân loại rủi ro đầu tư chứng khoán Rủi ro đầu tư chứng khoán thường phân thành hai loại rủi ro phi hệ thống rủi ro hệ thống 1.1.3.1 Rủi ro phi hệ thống Đây loại rủi ro xảy loại chứng khoán Những yếu tố khả quản lý, mức độ sử dụng đòn bẩy tài cơng ty, chu kỳ ngành… ngun nhân rủi ro phi hệ thống Khi số loại chứng khoán danh mục đầu tư tăng lên, rủi ro phi hệ thống giảm xuống rủi ro hệ thống khơng thay đổi Hay nói cách khác, rủi ro phi hệ thống giảm thiểu nhờ đa dạng hóa rủi ro hệ thống khơng giảm nhờ đa dạng hóa Khi số loại cổ phiếu danh mục đầu tư đủ lớn, rủi ro phi hệ thống triệt tiêu hồn tồn 1.1.3.2 Rủi ro hệ thống nhân tố rủi ro hệ thống1 * Khái niệm rủi ro hệ thống “Rủi ro hệ thống đầu tư tài chính”, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 3/2012 10 Rủi ro hệ thống cố xảy trình vận hành hệ thống (nền kinh tế) và/hoặc cố xảy hệ thống có tác động đến phần lớn hệ thống Những rủi ro gây ảnh hưởng đến giá hầu hết chứng khốn khơng thể đa dạng hóa * Các nhân tố rủi ro hệ thống Tuy thuật ngữ rủi ro hệ thống thuật ngữ lịch sử nghiên cứu kinh tế, nhà nghiên cứu nhà ứng dụng sử dụng hình định giá APT (mơ hình định giá chênh lệch giá) để định giá tài sản dựa nguyên lý cân rủi ro tỷ suất lợi tức kỳ vọng Hay nói cách khác, tỷ suất lợi tức kỳ vọng tài sản tương ứng với mức rủi ro Tuy nhiên, giả thuyết hình, hình đo lường tác động rủi ro đa dạng hóa (rủi ro hệ thống) đến tỷ suất lợi tức kỳ vọng tài sản không đề cập đến rủi ro đặc thù Kết nghiên cứu ứng dụng hình APT định nghĩa rủi ro hệ thống phần trước cho thấy nhân tố rủi ro hệ thống bao gồm: Sự biến động dự kiến lạm phát, lãi suất: Nhiều nhà đầu tư nhầm tưởng lạm phát lãi suất kỳ vọng tạo biến động giá chứng khoán diện rộng Tuy nhiên, Chen, Roll Ross (1986) chứng minh nghiên cứu thực nghiệm lạm phát ngồi kỳ vọng có tác động đến tỷ suất lợi tức chứng khoán Những nằm kỳ vọng, chẳng hạn lạm phát kỳ vọng, lãi suất kỳ vọng nhà đầu tư đưa vào hành vi tính vào giá lạm phát hay lãi suất thực tế nằm dự kiến khơng có tác động đến giá chứng khoán Chỉ lạm phát hay lãi suất biến động dự kiến tạo biến động giá chứng khốn tác động đến tỷ suất lợi tức Sự thay đổi sách tiền tệ Chính phủ: Cũng tương tự nhân tố lãi suất, lạm phát, sách tiền tệ ổn định khơng có tạo biến động mạnh giá chứng khoán Ngược lại, thay đổi 65 CHƯƠNG KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH HÌNH CAPM BETAZERO 4.1 Phương pháp xử lý liệu Dữ liệu lấy theo giá đóng cửa hàng ngày chứng khốn ngành thép niêm yết sàn Hose từ ngày 4/6/2010 đến ngày 8/12/2011 tính TSLT hàng ngày cổ phiếu theo công thức: R it = lnPit – lnPit-1 TSLT danh mục thị trường tính dựa số Vn Index tính cơng thức tính TSLT chứng khốn Sau liệu làm excel đưa vào eviews để ước lượng kiểm định hình 4.2 Kết kiểm định quy luật phân phối chuẩn chuỗi tỷ suất lợi tức Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định Jarque-Bera để kiểm định quy luật phân phối chuẩn chuỗi tỷ suất lợi tức có cặp giả thiết: H0: chuỗi TSLT tuân thủ quy luật phân phối chuẩn, H1: chuỗi TSLT không tuân thủ quy luật phân phối chuẩn Kết kiểm định quy luật phân phối chuẩn chuỗi tỷ suất lợi tức thể bảng 4-1 Tiêu chuẩn kiểm định Jarque-Bera tuân thủ luật phân phối Chi bình phương Do đó, xác suất sai lầm bác bỏ giả thiết H0 nhỏ 0,05 kết luận chuỗi TSLT khơng tuân thủ quy luật phân phối chuẩn ngược lại xác suất lớn 0,05 khẳng định giả thiết H0 mức ý nghĩa 5% Với liệu bảng cho thấy có chuỗi tỷ suất lợi tức chứng khốn khơng tn thủ theo quy luật phân phối chuẩn (DTL, POM, VIS, HLA, HSG, SMC) TSLT chứng khoán HMC tuân theo quy luật phân phối chuẩn Bảng 4-1: Kết kiểm định quy luật phân phối chuẩn chuỗi tỷ suất lợi tức TT TSLT DTL Jarque-Bera Trị kiểm định Prob 3007.166 0.000000 Kết luận Phân phối không chuẩn 66 HMC POM VIS HLA HSG SMC 0.404142 0.817037 Phân phối chuẩn 18.39123 0.000101 Phân phối không chuẩn 13.16721 0.001383 Phân phối không chuẩn 9.494343 0.008677 Phân phối không chuẩn 795.7098 0.000000 Phân phối không chuẩn 3277.785 0.000000 Phân phối không chuẩn (Nguồn: tác giả tự tính) 4.3 Kết kiểm định hình CAPM betazero Chúng ta có: J = T  log Σˆ * − log Σˆ  : χ N −1   J = (T − N − 2)  log Σˆ * − log Σˆ  : χ N −1   Chúng ta sử dụng tiêu chuẩn kiểm định để kiểm định cặp giả thuyết đây: H0: α = (i - β)* γ , nghĩa hình CAPM beta zero có hiệu lực H1: α≠ (i - β)* γ , nghĩa hình CAPM beta zero khơng có hiệu lực Từ hình tính tiêu chuẩn kiêm định bảng : Bảng 4-2: Kiểm định hình CAPM betazero Loại kiểm định Giá trị kiểm định Xác suất J4 J5 7.715561 7.607582 1 Kết luận hình CAPM Betazero có hiệu lực hình CAPM Betazero có hiệu lực (Nguồn: tác giả tự tính) Như vậy, hai tiêu chuẩn kiểm định J tiêu chuẩn kiểm định điều chỉnh J5 cho thấy hình CAPM betazero có hiệu lực chứng khốn xác suất sai lầm bác bỏ tính hiệu lực hình Chúng ta sử dụng tham số ước lượng từ hình thực kiểm định giả thiết thống kê hệ số ước lượng hình 67 4.4 Kết ước lượng hệ số beta Trong chương 2, có hình ràng buộc hình CAPM betazero sau: E ( Rt ) = iγ + β ( E [ Rmt − γ ] = (i − β )γ + β E [ Rmt ] Trong đó, i ma trận có tất phần tử 1, γ tỷ suất lợi tức danh mục Beta đồng hành danh mục thị trường Theo liệu bảng 4-3, hệ số Beta chứng khoán khác cách ý nghĩa mức 5% Bảng 4-3: Giá trị ước lượng hình CAPM beta-zero theo hai phương pháp FIML GMM Phương pháp FIML Cổ phiếu β DTL HMC POM VIS HLA HSG SMC 1.010777 1.064374 0.840985 1.520944 1.243168 1.390612 0.735242 Phương pháp GMM Độ lệch Pβ chuẩn value 0.123130 0.0000 0.985715 0.094937 0.0000 1.228667 0.093465 0.0000 1.321171 0.100126 0.0000 1.540794 0.094781 0.0000 1.461036 0.118923 0.0000 1.437544 0.083901 0.0000 1.189849 (Nguồn: tác giả tự tính) Độ lệch chuẩn 0.131819 0.139692 0.181948 0.227436 0.198293 0.192553 0.125205 Pvalue 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Qua bảng nhận xét chênh lệch hệ số cổ phiếu theo hai phương pháp FIML GMM không lớn Tuy nhiên, cần kiểm định lại hệ sô beta cổ phiếu (bảng 4-4 bảng 4-5) Kết ước lượng hình CAPM betazero theo hai phương pháp FIML GMM thể hai bảng 4-4 bảng 4-5 Bảng 4-4: Kết ước lượng hình CAPM betazero theo phương pháp FIML STT Mã CK DTL β =1 1.01077 Độ lệch chuẩn 0.12313 Xác suất (của kiểm định Z) 0.0000 Kiểm định Beta=1(Kiểm định Wald) Trị thống Xác kê 0.123129 suất 0.930 Kết luận β =1 68 HMC POM VIS HLA HSG 7 1.06437 0.84098 1.52094 1.24316 1.39061 0.73524 0.09493 0.09346 0.10012 0.09478 0.118923 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.094937 0.093465 0.100126 0.094781 0.118923 0.497 0.088 0.000 0.010 0.001 0.001 β =1 β =1 β >1 β >1 β >1 β 1 là: VIS, HLA, HSG nghĩa mức biến động tỷ suất lợi tức lớn mức biến động tỷ suất lợi tức danh mục thị trường Chỉ có cổ phiếu SMC có hệ số β 1 0.0000 HLA 1.46103 0.19829 0.198293 0.020 β >1 0.0000 6 HSG 1.43754 0.19255 0.192553 0.023 β >1 0.0000 SMC 1.18984 0.12520 0.125205 0.129 β =1 0.0000 (Nguồn: tác giả tự tính) Kết ước lượng hình CAPM betazero theo phương pháp GMM cho thấy chứng khốn ngành thép sàn Hose có hệ số bêta Trong đó, có 4/7 chứng khốn có hệ số β =1 chứng khoán: DTL, HMC, POM, SMC nghĩa chứng khốn có rủi ro hệ thống với rủi ro hệ thống danh muc thị trường 3/7 chứng khoán lại có hệ số β >1 là: VIS, HLA, HSG, nghĩa mức biến động tỷ suất lợi tức lớn mức biến động tỷ suất lợi tức danh mục thị trường Như vậy, sau ước lượng kiểm định hình CAPM beta-zero phương pháp GMM, nhận xét phương pháp GMM sử dụng để ước lượng chứng khốn có TSLT khơng tn theo quy luật phân phối chuẩn qua bảng 4-5 nhận xét hình CAPM beta-zero có hiệu lực cho tồn chứng khốn hình có hiệu lực thị trường chứng khoán Việt Nam 70 (bảng 4-2) 4.5 Các khuyến cáo nhà đầu tư Theo kiểm định Wald kết luận hệ số beta cổ phiếu ngành thép đồ thị 4-1: Hình 4-1: Đồ thị hệ số beta cổ phiếu ngành thép Từ kết nghiên cứu trình bày mục 3.2.3 mục 3.3.3, rút số gợi ý nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư sau: Thứ nhất, nhân tố rủi ro hệ thống chủ yếu mà ngành thép chịu tác động là: lạm phát, lãi suất ngồi dự kiến, tăng trưởng kinh tế, sách tiền tệ Chính phủ biến động kinh tế khu vực Các nhân tố tác động đến giá chứng khốn Do đó, nhà đầu tư cần trọng đến nhân tố định đầu tư Thứ hai, TSLT kỳ vọng chứng khoán ngành thép giai đoạn âm (bảng 3-9) hệ số beta tất chứng khoán ≥1 chứng tỏ rủi ro hệ thống doanh nghiệp ngành thép cao, rủi ro thị trường Do đó, khơng phải nhóm cổ phiếu tốt cho nhà đầu tư Thứ ba, beta cổ phiếu ngành thép tương đối cao ≥1, nhóm cổ phiếu có hệ số beta DTL, HMC, POM, SMC nghĩa rủi ro hệ thống nhóm cổ phiếu rủi ro thị trường, nhóm cổ phiếu có hệ số beta >1 VIS, HLA, HSG nghĩa rủi ro hệ thống nhóm cổ phiếu cao rủi ro thị trường với beta VIS cao 1.540794, xếp 71 sau HLA với hệ số beta 1.461036 HSG với hệ số beta 1.189849 Như vậy, ba cổ phiếu có rủi ro hệ thống tương đối cao thực tế, ba cổ phiếu có số vốn hóa cao khả khoản cao Do đó, nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu ngành thép sàn Hose nên trọng vào ba loại cổ phiếu với mức rủi ro hệ thống cao nhà đầu tư nên trọng đến TSLT ba loại cổ phiếu xem xét có bù đắp TSLT cao hay khơng Thứ tư, nhìn vào đồ thị 4-1 nhận xét cổ phiếu ngành thép sàn Hose có hệ sơ β ≥ 1, chứng tỏ rủi ro hệ thống cổ phiếu rủi ro thị trường Trong đó, hệ số β VIS lớn với β =1.540794 hệ số β mã cổ phiếu DTL, HMC, POM, SMC nhau, nhỏ Chúng ta nhận xét rủi ro hệ thống VIS cao tỷ suất lợi tức lại khơng cao cổ phiếu lại (tỷ suất lợi tức xếp thứ bảng 3-9) Chứng tỏ đầu tư vào cổ phiếu mang lại rủi ro cao không bù đắp với tỷ suất lợi tức cao Đối với nhóm cổ phiếu có hệ số β =1 tỷ suất lợi tức là: -0.001817, -0.001975, -0.003694, -0.03126 Như cổ phiếu DTL cổ phiếu tốt để đầu tư Hai cổ phiếu lại có hệ số beta tương đối cao, hệ số β HLA, HSG 1.461036, 1.189849 tỷ suất lợi tức hai cổ phiếu là: -0.003462 -0.03811 Chúng ta nhận xét HLA có rủi ro hệ thống cao rủi ro hệ thống HSG tỷ suất lợi tức cao Như vậy, nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu HLA HLA có TSLT cao HLA có rủi ro cao Tuy nhiên, cổ phiếu HSG có rủi ro tương đối cao so với cổ phiếu ngành TSLT lại thấp so với cổ phiếu ngành Do đó, khơng cổ phiếu tốt cho lựa chọn nhà đầu tư Từ phân tích kết luận, dài hạn đầu 72 tư vào DTL, HLA Đây mã cổ phiếu có tỷ suất lợi cao rủi ro hệ thống cao Tuy nhiên, HLA có rủi ro hệ thống cao rủi ro thị trường mà DTL có rủi ro hệ thống với rủi ro thị trường, tỷ suất lợi tức DTL cao Do đó, nhà đầu tư chọn cổ phiếu có rủi ro thấp tỷ suất lợi tức cao DTL Cuối cùng, TSLT kỳ vọng cổ phiếu ngành thép sàn Hose giai đoạn âm rủi ro hệ thống nên nhóm cổ phiếu tốt cho nhà đầu tư giai đoạn dài hạn nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu DTL, cổ phiếu DTL có rủi ro hệ thống rủi ro thị trường tỷ suất lợi tức cao ngành 4.6 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai Đề tài không tránh hạn chế liệu sử dụng đề tài ngắn có mã chứng khoán ngành thép niêm yết sàn Hose Do đó, tác giả khơng thể kiểm định tính ổn định hệ số beta Mặt khác, danh mục số Vnindex đại diện cho danh mục thị trường chưa phản ánh thực tế danh mục chưa có đầy đủ cơng ty nhiều lĩnh vực khác Ngồi ra, nhận thấy tỷ suất lợi tức tất mã chứng khoán thị trường âm giai đoạn Trong thực tế, TSLT chứng khoán âm mà rủi ro chứng khoán lại cao ngành thép sàn Hose đề tài nhà đầu tư trọng đến mã chứng khốn thơng qua đề tài nhà đầu tư vận dụng hình CAPM betazero phương pháp ước lượng kiểm định hình từ đề xuất chiến lược đầu tư ngành mà nhiều ngành sàn chứng khoán Kết luận chương Chương trình bày hai phương pháp ước lượng kiểm định hệ số beta cổ phiếu ngành thép theo hai phương pháp FIML GMM Kết ước lượng cho thấy, hình CAPM beta zero ước lượng phương pháp 73 GMM thích hợp Từ kết đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu qua hệ số β , qua tác giả rút số khuyến nghị nhà đầu tư đầu tư cổ phiếu Kết nghiên cứu cho thấy, hệ số beta cổ phiếu ngành thép ≥ TSLT cổ phiếu ngành thép giai đoạn âm nên khơng phải nhóm cổ phiếu tốt cho nhà đầu tư dài hạn đầu tư vào cổ phiếu DTL cổ phiếu có TSLT cao nhóm rủi ro thấp 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài tổng hợp vấn đề có liên quan đến hình CAPM betazero Đây hình vận dụng vào TTCK Việt Nam Qua hình đánh giá rủi ro hệ thống chứng khốn thơng qua hệ số β Ngồi ra, đề tài trình bày phương pháp ước lượng kiểm định beta với hai phương pháp FIML GMM Kết cho thấy, phương pháp GMM thích hợp rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành thép sàn Hose rủi ro thị trường Như đầu tư vào ngành thép có rủi ro cao, dài hạn đánh đổi TSLT cao sau phân tích mối quan hệ rủi ro tỷ suất lợi tức, tác giả đề xuất giai đoạn nhóm cổ phiếu ngành thép không tốt cho lựa chọn nhà đầu tư TSLT kỳ vọng nhóm cổ phiếu âm rủi ro hệ thống cao dài hạn cổ phiếu DTL tốt cho lựa chọn nhà đầu tư DTL có TSLT kỳ vọng cao rủi ro thấp Đồng thời, đầu tư vào cổ phiếu ngành thép nhà đầu tư nên trọng nhân tố rủi ro hệ thống quan trọng tác động đến ngành thép như: lãi suất, lạm phát, tỷ giá Đây loại rủi ro khơng thể giảm thiểu cách đa dạng hóa đầu tư, đó, để giảm thiểu loại rủi ro cần có can thiệp mạnh mẽ Ngân hàng nhà nước NHNN nên điều hành sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, thông tin thị trường cách công khai, minh bạch, kịp thời quán Đồng thời, doanh nghiệp nên mua sản phẩm bảo hiểm rủi ro Như vậy, qua việc nghiên cứu vận dụng hình CAPM beta-zero đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành thép niêm yết sàn Hose, nhận xét để hình vận dụng vào ngành tất ngành sàn chứng khốn cần có đủ độ dài thời gian liệu thơng qua kiểm định tính ổn định beta theo thời gian i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAPM Capital Asset Pricing Model,mơ hình định giá tài sản vốn FIML Full Information Maximum Likelihood, phương pháp ước lượng thích hợp cực đại GMM General Moment method, phương pháp Mơ- ment tổng qt SGDCK Sở Giao dịch chứng khốn TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TSLT Tỷ suất lợi tức TTCK Thị trường chứng khoán TTGDCK Trung tâm Giao dịch chứng khoán NHNN Ngân hàng nhà nước ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3-1: Thống kê thị trường chứng khoán năm qua 45 Bảng 3-2: Số liệu chứng khoán giai đoạn 2000-2005 46 Bảng 3-3: Số liệu chứng khoán giai đoạn 2006-2011 47 Bảng 3-4: Một số liệu trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam .50 Bảng 3-5: Các công ty ngành thép sàn HOSE .56 Bảng 3-6: Các tiêu tài số cổ phiếu ngành thép năm 2010 .61 Bảng 3-7: Tác động lãi suất doanh nghiệp ngành thép 62 Bảng 3-8: Ảnh hưởng tỷ giá đến lợi nhuận 63 Bảng 3-9: tả thống kê tỷ suất lợi tức cổ phiếu ngành thép sàn HOSE .66 Bảng 4-1: Kết kiểm định quy luật phân phối chuẩn chuỗi tỷ suất lợi tức 71 Bảng 4-2: Kiểm định hình CAPM 71 Bảng 4-3: Giá trị ước lượng hình CAPM theo hai phương pháp FIML GMM 71 Bảng 4-4: Kết ước lượng hình CAPM betazero theo phương pháp FIML .73 Bảng 4-5: Kết ước lượng hình CAPM betazero theo phương pháp GMM 74 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1-1: Đường thị trường vốn 15 Hình 1-2: Đường thị trường chứng khoán 18 Hình 1-3: Lựa chọn đầu tư chi phí vay cao chi phí cho vay 21 Hình 1-4: Đường thị trường chứng khoán với danh mục beta 22 Hình 1-5: Tỷ suất lợi tức kỳ vọng danh mục đôi betazero 24 Hình 1-6: Tỷ suất lợi tức chứng khốn 25 Hình 3-1: Diễn biến số Vnindex từ năm 2001 đến năm 2005 46 iii Hình 3-2: Diễn biến số Vnindex từ năm 2006 đến năm 2011 51 Hình 3-3: Thống kê lạm phát lãi suất huy động qua năm 60 Hình 3-4: Tỷ giá USD/VND năm qua (2006-2011) 63 Hình 3-5: Diễn biến tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 1985 đến năm 2010 65 Hình 3-6: Biến động giá cổ phiếu HMC năm 2008 65 Hình 3-7: Biến động giá cổ phiếu SMC năm 2008 65 Hình 3-8: Biến động giá cổ phiếu VIS năm 2008 65 Hình 3-9: Biến động giá cổ phiếu ngành thép từ ngày 4/6/2010 đến ngày 8/12/2011 67 Hình 4-1: Đồ thị hệ số beta cổ phiếu ngành thép 75 PHỤ LỤC Bảng A: Giá trị ước lượng hệ số Beta hình CAPM Betazero ràng buộc theo phương pháp FIML Chứng khoán Hệ số β DTL Giá trị ước Giá trị thống Prob lượng 1.010777 kê T 8.209028 0.0000 Hệ số β HMC 1.064374 Hệ số β POM 0.840985 Hệ số β VIS 1.520944 Hệ số β HLA 1.243168 Hệ số β HSG 1.390612 Hệ số β SMC 0.735242 11.21139 8.997905 15.19034 13.11618 11.69336 8.763136 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 (Nguồn: Tác giả tự tính) Bảng B: Giá trị ước lượng hệ số Beta hình CAPM Betazero ràng buộc theo phương pháp GMM Chứng khoán Hệ số β DTL Hệ số β HMC Hệ số β POM Hệ số β VIS Hệ số β HLA Hệ số β HSG Hệ số β SMC Giá trị Giá trị ước thống kê lượng 0.98571 1.22866 1.321171 1.54079 1.46103 1.43754 1.18984 T 7.477805 Prob 0.0000 8.795551 0.0000 7.261257 0.0000 6.774617 0.0000 7.368059 0.0000 7.465709 0.0000 9.503211 (Nguồn: Tác giả tự tính) 0.0000 ... 1: Mơ hình CAPM betazero rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành thép Trong chương này, đề tài tổng hợp kiến thức lý luận liên quan đến mơ hình CAPM Betazero, đặc điểm ngành thép nhân tố rủi ro hệ thống... hình Capm beta- zero thơng qua ước lượng hệ số beta để đo lượng rủi ro hệ thống loại cổ phiếu ngành thép so với rủi ro thị trường để từ đưa khuyến nghị nhà đầu tư 4 CHƯƠNG MƠ HÌNH CAPM BETAZERO... danh mục betazero - Lợi tức tài sản riêng lẻ diễn tả kết hợp tuyến tính danh mục hiệu 1.3.2.3 Đặc tính mơ hình CAPM betazero Mơ hình CAPM betazero trường hợp khơng có tài sản phi rủi ro xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình capm beta zero trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Vận dụng mô hình capm beta zero trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay