Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế đà nẵng

100 12 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG DUY NGỌC THỦY KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG DUY NGỌC THỦY KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trương Duy Ngọc Thủy MỤC LỤC [11] RICHARD M.S WILSON WAI FONG CHUA (1993), MANAGERIAL ACCOUNTING : METHOD AND MEANING 84 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP : Chi phi DT : Doanh thu TC - HC : Tổ chức - hành chinh KHKD-XNK : Kế hoạch kinh doanh – xuất nhập khẩu TTTBYT : Trung tâm thiết bị y tế HĐQT : Hội đồng quản trị PXSX : Phân xưởng sản xuất TPHCM : Thành phố Hồ Chi Minh MDV : Mậu dịch viên BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phi công đoàn GĐ : Giám đốc GTGT : Giá trị gia tăng TT : Trung tâm DNNN : Doanh nghiệp nhà nước LN : Lợi nhuận DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ TÊN BẢNG HIỆU TRAN G BẢNG 1.1 BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM CHI PHÍ Error: Refere nce source not 1.2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC found Error: TRUNG TÂM DOANH THU Refere nce source not 1.3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG found Error: TÂM LỢI NHUẬN Refere nce source not 1.4 BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM ĐẦU found Error: TƯ Refere nce source not 2.1 BẢNG TỔNG HỢP PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP found Error: TRÁCH NHIỆM Refere SỐ TÊN BẢNG TRAN HIỆU G BẢNG nce source not 2.2 CÁC LOẠI BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG found Error: TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG Refere nce source not 2.3 found Error: THỰC HIỆN SXKD 2011 - KẾ HOẠCH 2012 Refere nce source not 2.4 CHỈ TIÊU GIAO KHOÁN DOANH THU TRUNG TÂM DƯỢC PHẨM HẢI CHÂU CHO found Error: Refere nce source not 2.5 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI PXSX QUÝ 4/2011 found Error: Refere nce source not SỐ TÊN BẢNG HIỆU TRAN G BẢNG 2.6 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP CHO found Error: MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM VASELIN Refere nce source not 2.7 KẾ HOẠCH CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC found Error: TIẾP QUÝ 4/2011 Refere nce source not 2.8 KẾ HOẠCH CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP found Error: QUÝ 4/2011 Refere nce source not 2.9 KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG QUÝ found Error: 4/2011 Refere nce source not 2.10 XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC GIÁ THÀNH CHO TỪNG found Error: SẢN PHẨM QUÝ 4/2011 Refere nce SỐ TÊN BẢNG HIỆU TRAN G BẢNG source not 2.11 BÁO CÁO DOANH SỐ Q 4/2011 CỦA TỒN found Error: CƠNG TY Refere nce source not 2.12 BẢNG BÁN HÀNG QUÝ 4/2011 TẠI TRUNG TÂM found Error: 02 PHAN ĐÌNH PHÙNG Refere nce source not 2.13 BÁO CÁO TỔNG HỢP HÀNG HỐ TRUNG TÂM 02 found Error: PHAN ĐÌNH PHÙNG Refere nce source not 2.14 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO YẾU TỐ QUÍ found Error: 4/2011 Refere nce source not 2.15 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM QUÝ found Error: SỐ TÊN BẢNG HIỆU TRAN G BẢNG 4/2011 Refere nce source not 2.16 BÁO CÁO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH found Error: QUÝ 4/2011 Refere nce source not 2.17 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH found Error: NĂM 2011 Refere nce source not 3.1 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG found Error: TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Refere nce source not 3.2 BỘ MÃ TÀI KHOẢN CHI PHÍ found Error: Refere nce source 71 biết tổng chi phi loại chi phi phát sinh tại bộ phận kỳ, qua cung cấp thơng tin phục vụ quản lý nội bộ 3.2.3 Xác định tiêu đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 3.2.3.1 Trung tâm đầu tư lợi nhuận Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận xây dựng theo hình thức số dư đảm phi hữu ich để đánh giá trách nhiệm quản lý đóng góp thành trung tâm lợi nhuận Cần tiến hành so sánh lợi nhuận đạt với dự toán, đồng thời kết hợp với kết phân tich trung tâm doanh thu, chi phi để từ thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phi đến lợi nhuận Các tiêu dùng để đánh giá như: Số dư đảm phi = Tỷ suất lợi nhuận doanh thu = Tỷ suất số dư đảm phi Doanh thu - Tổng biến phi Lợi nhuận trước thuế Doanh thu trước thuế = x 100% Số dư đảm phi x 100% Doanh thu trước thuế doanh thu Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư dùng để đánh giá thành quản lý Tổng Giám đốc ban lãnh đạo Công ty Báo cáo thực trung tâm đầu tư thể thông tin doanh thu, biến phi, định phi, số dư đảm phi lợi nhuận trước thuế trung tâm lợi nhuận Để đánh giá thành trung tâm đầu tư, ta dựa tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI, tiêu lợi nhuận lại RI Chi phi sử dụng vốn = ROI = Chi phi lãi vay Lợi nhuận trước thuế x Vốn hoạt đợng bình qn 100% 72 3.2.3.2 Trung tâm doanh thu Để đánh giá hoạt động tiêu thụ ở cửa hàng, trung tâm, báo cáo doanh thu thực nay, nên tổ chức thêm phần đánh sau: Bảng 3.9 Báo cáo bán hàng trung tâm 02 Phan Đình Phùng STT I II Khoản mục Phần cửa hàng báo cáo Tờn hàng hóa đầu kỳ Tổng giá trị hàng nhận tháng Tổng xuất kỳ Tờn kho cuối kỳ Phần kế tốn theo dõi Doanh số thực bán (xuất bán) Doanh số công ty giao khốn (dự tốn) Vượt(+), khơng vượt(-) so với khốn Thưởng(+)(2*1%), phạt(-)(2*3%) tiêu doanh số Số tiền 11.293.573.537 75.642.759.421 81.972.482.733 11.381.869.203 72.972.155.588 65.987.200.000 6.984.955.588 69.849.556 Để kiểm soát doanh thu điều kiện kế toán trách nhiệm, cần thiết lập doanh thu riêng biệt cho bộ phận, hoạt động, đồng thời ghi nhận doanh thu thực tế riêng biệt cho vùng Kế toán trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình thực dự tốn tiêu thụ cho bợ phận, thể doanh thu thực tế so với dự toán phân tich chênh lệch chúng nhân tố sản lượng bán, giá bán qua đánh giá khả hoàn thành kế hoạch giao người chịu trách nhiệm Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán 3.2.3.3 Trung tâm chi phí Mục tiêu ở phân xưởng tối đa sản lượng sản phẩm sản xuất, tối thiểu hoá chi phi sử dụng Đánh giá trung tâm chi phi dựa báo cáo chi phi kế hoạch thực hiện, so sánh dự toán thực để xác định mức độ thực kế hoạch sản lượng chi phi tại trung tâm, theo tiêu: 73 Chênh lệch số lượng sản phẩm sản xuất Chênh lệch chi phi sản xuất = = số lượng sản phẩm sản xuất thực tế Chi phi sản xuất thực tế - số lượng sản phẩm sản xuất dự toán Chi phi sản xuất dự toán Thành trung tâm chi phi đánh giá dựa sở báo cáo chi phi Bảng 3.10 Bảng báo cáo chi phí phân xưởng sản xuất TT Chỉ tiêu Chi phi nguyên vật liệu Chi phi nhân công trực tiếp Chi phi sản xuất chung - Lương quản lý gián tiếp - BHXH,BHYT,KPCĐ - Khấu hao TSCĐ - Chi phí chung Tổng Dự toán 561.242.371 84.907.365 232.461.489 91.138.689 18.246.306 18.048.010 105.028.484 878.611.225 Thành tiền 589.304.427 89.406.981 226.399.787 91.138.689 18.246.306 18.048.010 98.966.782 905.111.195 Chênh lệch 28.062.056 4.499.616 (6.061.702) (6.061.702) Ngồi tinh tốn đợ lệch, cần thực việc phân tich đợ lệch nhằm tìm mức độ ảnh hưởng lượng giá, từ tìm ngun nhân gây biến đợng chi phi Đây nợi dung quan trọng kế tốn trách nhiệm ở trung tâm chi phi phân xưởng, thể qua bảng phân tich biến động chi phi cụ thể sau : 74 Bảng 3.11 Bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phân xưởng sản xuất quý 4/2011 Tổng chi phí NVL STT Tên vật liệu ĐVT trực tiếp Nguyên vật liệu Dự toán Thực Dự toán Vaselin kg Tinh dầu hoa hồng lit Nhãn Vaselin Hộp Vaselin Tổng cộng Hộp Đơn giá vật liệu Thực Dự toán 4.096.472 4.196.995 0,00096398 0,00096399 530.000 665.247 678.864 601.350 601.350 304.684 304.684 5.667.753 5.781.893 0,0003386 0,1 0,00033867 245.000 0,1 75 380 Thực Chênh lệch chi phí NVL TT Số Giá lượng 543.00 44 100.479,00 250.00 41 13.576,00 75 380 - Tổng chi phí 100.523 13.617 114.140 75 Bảng 3.12 Bảng phân tích chi phí nhân cơng trực tiếp phân xưởng sản xuất quý 4/2011 Tổng CP nhân công trực tiếp TT Tên sản phẩm ĐVT Oxy già 30ml Cồn 70 30ml Ben sa 30ml Thuốc đỏ Hương xả Gynos 150 ml Gynos 500 ml Vazelin ……………… Tổng cộng lọ lọ lọ lọ lọ lọ lọ hợp Số lượng Dự tốn Thực Dự toán Thực 7.093.800 1.788.060 1.350.000 927.696 787.410 1.902.810 1.068.900 1.260.000 7.450.814 1.857.041 1.402.860 955.527 811.032 1.924.632 1.100.967 1.238.781 84.907.365 89.406.981 101.340 26.295 13.500 5.271 6.057 9.282 3.054 8.400 … 103.340 26.514 13.620 5.271 6.057 9.115 3.054 8.018 Đơn giá Chênh lệch chi phí NCTT Dự Thực tốn 70 68 100 176 130 205 350 150 Số lượng Đơn giá Tổng chi phí 72 140.000 217.014 70 14.892 54.089 103 12.000 40.860 181 27.831 134 23.622 211 (34.235) 56.057 361 32.067 155 (57.300) 36.081 357.014 68.981 52.860 27.831 23.622 21.822 32.067 (21.219) 4.499.616 76 Báo cáo thành phân xưởng xây dựng sở đánh giá biến động chi phi sản xuất theo dự toán theo thực tế Thực chất việc đánh giá so sánh chênh lệch giá thành sản xuất thực tế giá thành sản xuất định mức, sử dụng công cụ phân tich chênh lệch để đánh giá biến đợng chi phi sản xuất, từ đánh giá trách nhiệm hạ giá thành sản phẩm thực tốt hay không 3.2.4 Tổ chức báo cáo kế toán trung tâm trách nhiệm Cơng ty 3.2.4.1 Báo cáo kế tốn trung tâm đầu tư lợi nhuận Căn vào báo cáo doanh thu báo cáo chi phi, dự toán thực tế trưởng phòng Tài chinh kế tốn lập báo cáo lợi nhuận để đánh giá hoạt động Công ty Bảng 3.13 Báo cáo kế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 TT CHỈ TIÊU Doanh thu Tổng biến phi Giá vốn hàng bán Biến phi sản xuất Biến phi bán hàng Số dư đảm phi % số dư đảm phi doanh thu(%) Tổng định phi Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận doanh thu(%) KẾ HOẠCH 1.200.000 989.930 723.654 190.986 75.290 210.070 THỰC HIỆN 1.550.600 1.363.232 1.049.063 224.987 89.182 187.368 18% 12% 199.087 10.983 1% Chênh lệch Giá trị % 350.600 29% 373.302 38% 325.409 45% 34.001 18% 13.892 18% (22.702) -11% 175.166 (23.921) 12.202 1.219 1% -12% 11% 0% Với báo cáo thiết kế trên, Giám đốc thể đánh giá tình hình thực mục tiêu lợi nhuận trung tâm lợi nhuận, thể nhận biết biện pháp nâng cao khả sinh lợi ở bộ phận yếu 77 Chẳng hạn, vào năm 2011 doanh thu công ty tăng so với kế hoạch 350.600 triệu đồng lợi nhuận tăng 1.219 triệu đồng Doanh thu Công ty tăng chủ yếu đã tăng cường đưa chinh sách chiến lược bán hàng hợp lý nhằm đẩy cao mức tiêu thụ ở cửa hàng tḥc Cơng ty Tuy nhiên mục tiêu tìm kiếm nguồn hàng hợp lý Công ty không đạt mong muốn tỷ lệ doanh thu vượt 29% so với kế hoạch tởng biến phi lại tăng đến 38% nhiên biến động giá thị trường đã đẩy chi phi tăng cao, chi phi quản lý vượt mức dự toán doanh nghiệp đã hạn chế định phi Để cải thiện tình hình vào năm sau, phòng kinh doanh cần đẩy mạnh cơng tác tìm kiềm ng̀n hàng tốt chất lượng giá phù hợp quản lý chặt chẽ chi phi tại bộ phận Công ty Dựa báo cáo kết hoạt đợng kinh doanh, phòng Tài chinh kế toán lập báo cáo hiệu đầu tư Đây báo cáo tổng quát giúp Tổng giám đốc HĐQT nhìn tởng qt hiệu hoạt động Công ty Bảng 3.14 Báo cáo hiệu đầu tư năm 2011 TT 10 11 Chỉ tiêu Kế hoạch Thực Doanh thu 1.200.000 1.550.600 Lợi nhuận trước thuế 10.982 12.202 Thuế thu nhập doanh nghiệp (2*25%) 2.745 3.051 Lợi nhuận sau thuế (2-3) 8.236 9.152 Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu (4/1) 0,69% 0,59% Vốn đầu tư 72.431 72.431 Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI (4/6) 11% 13% Tỷ suất chi phi vốn 7% 8% Chi phi sử dụng vốn (6*8) 5.070 5.432 Lợi nhuận để lại RI (4-9) 5.912 6.770 Số vòng quay vốn (1/6) 17 21 (Nguồn số liệu: Công ty CP dược thiết bị y tế Đà Nẵng) Chênh lệch 350.600 1.220 305 915 -0,10% 1,26% 0,50% 362 858 78 thể thấy rằng, tiêu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư theo kế hoạch 11%, nhiên thực đã đạt 13% tăng cao so với kế hoạch đã đề ra, điều cho thấy hiệu sử dụng vốn Công ty cao so với kế hoạch Ngồi ra, lợi nhuận lại thực tế năm 2011 đã đạt cao so với kế hoạch Dựa vào đó, tiêu doanh thu, lợi nhuận phát sinh năm, lãnh đạo thể đánh giá hiệu đầu tư ở Công ty, từ đưa biện pháp cải thiện phù hợp 3.2.4.2 Báo cáo kế toán trung tâm doanh thu Định kỳ, chi nhánh đơn vị sở lập báo cáo thực tại chi nhánh cụ thể sau: Bảng 3.15 Báo cáo doanh thu tiêu thụ quý 4/2011 Trung tâm 02 Phan Đình Phùng TT Tên hàng hóa Kế hoạch Thực 105.165.000 51.408.315 110.700.000 57.762.152 Ace- cold 200ml 37.008.153 40.668.300 Ace Hasan 200mg 59.564.635 66.182.928 Fluoro uracil 250 ml Accuprij 5mg … Tổng cộng tiền toán Chênh lệch Số tiền % 5.535.000 105,26 6.353.837 112,36 3.660.147 6.618.293 109,89 111,11 65.987.200.000 72.972.155.588 6.984.955.588 110,59 Dựa báo cáo chi nhánh đơn vị sở, phòng Tài chinh– kế tốn tởng hợp báo cáo doanh thu tồn Công ty Bảng 3.16 Báo cáo doanh thu quý 4/2011 tồn Cơng ty 79 TT Chỉ tiêu Doanh số tại phòng Kế hoạch KD XNK - Hải Châu - Thanh Khê - Sơn Trà - 02 Phan Đình Phùng …… Doanh số cửa hàng sỉ Doanh số cửa hàng Đông dược Doanh số TT VTYT Doanh số Hòa Vang Doanh số PXSX Tổng cộng Kế hoạch Thực 254.817.100.000 326.556.790.033 Giá trị Số tiền % 71.739.690.033 28% 1.401.000.00 902.000.00 850.000.00 1.568.005.430 167.005.430 12% 1.082.000.000 180.000.000 20% 1.175.298.000 325.298.000 38% 65.987.200.00 72.972.155.588 6.984.955.588 11% 29.400.000.000 …… 36.824.000.000 7.424.000.000 25% 180.000.000 205.783.000 25.783.000 14% 13.652.900.000 1.000.000.000 950.000.000 300.000.000.00 21.988.458.653 1.075.298.000 999.670.314 8.335.558.653 75.298.000 49.670.314 61% 8% 5% 387.650.000.000 87.650.000.000 Dựa vào số liệu từ bảng tổng hợp trên, lãnh đạo Cơng ty thể đánh giá tình hình thực kế hoạch doanh thu ở bộ phận kinh doanh Chẳng hạn, vào qui 4/2011, phòng kinh doanh ở Công ty đạt vượt tiêu doanh thu nhiên cửa hàng đạt vượt tiêu cửa hàng khơng đạt tiêu đã đề tiến hành phân tich doanh thu, thể xác định ngun nhân việc khơng hồn thành kế hoạch cửa hàng bán lẻ, trung tâm dược phẩm bộ phận thực bán hàng Cơng ty Từ đó, ban lãnh đạo cơng ty thể biện pháp xử lý thưởng phạt đối với trung tâm, người phụ trách 3.2.4.3 Báo cáo kế tốn trung tâm chi phí Các báo cáo trung tâm chi phí cụ thể sau : 80 - Báo cáo chi phi tại phòng ban : Ngoài trung tâm chi phi định mức, tại Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng tờn tại trung tâm chi phi linh hoạt bợ phận quản lý bao gờm phòng kế tốn, phòng kế hoạch kinh doanh… Đây bợ phận gián tiếp thể nói biến động trung tâm chi phi không ảnh hưởng đến suất bộ phận sản phẩm hay kinh doanh khó đánh giá Tuy nhiên, cần tiến hành đối chiếu chi phi thực tế phát sinh kế hoạch duyệt qua kỳ kinh doanh để thấy tiết kiệm hay gia tăng chi phi trung tâm qua đánh giá khả kiểm soát chi phi ở trung tâm Bảng 3.17 Báo cáo chi phí phòng ban Cơng ty TT Chỉ tiêu Công tác phi Văn phòng phẩm Xe bợ phận quản lý Chi phi tiếp khách Chi phi tiền lương, bảo hiểm Khấu hao Thuế đất, thuế môn Tiền điện Tiền nước 10 Điện thoại 11 Internet Tổng cộng Kế hoạch Thực 87.426.459 21.219.940 19.726.738 100.283.000 95.028.760 21.653.000 20.764.987 117.980.000 2.300.935.578 Chênh lệch Giá trị % 7.602.301 9% 433.060 2% 1.038.249 5% 17.697.000 18% 2.556.595.087 255.659.509 11% 197.276.980 197.276.980 - 0% 45.000.000 45.000.000 - 0% 68.899.404 25.986.087 19.499.003 5.927.329 2.892.180.518 74.890.657 26.789.780 21.908.992 5.987.201 3.183.875.444 5.991.253 9% 803.693 3% 2.409.989 12% 59.872 1% - Báo cáo chi phi tại phân xưởng sản xuất kế toán phân xưởng sản xuất thực Báo cáo thành phân xưởng xây dựng sở đánh giá biến động chi phi sản xuất theo kế hoạch theo thực tế Thực chất việc đánh giá so sánh chênh lệch giá thành sản xuất thực tế giá thành sản xuất định mức, sử dụng công cụ phân tich chênh lệch để 81 đánh giá biến động chi phi sản xuất, từ đánh giá trách nhiệm hạ giá thành sản phẩm thực tốt hay khơng Bảng 3.18 Báo cáo chi phí phân xưởng sản xuất TT Chỉ tiêu Chi phi nguyên vật liệu Chi phi nhân công - Lương NC trực tiếp - BHXH,BHYT,KPCĐ Biến phi sản xuất - Tiền điện - Tiền nước - Tiền điện thoại Định phi sản xuất - Khấu hao TSCĐ - Lương quản lý gián tiếp - BHXH,BHYT,KPCĐ - Chi phí văn phòng phẩm - Chi phí thuê mặt Tổng cộng Kế hoạch Thực 561.242.371 589.304.427 84.907.365 89.406.981 83.429.810 87.818.212 1.477.555 1.588.769 94.717.082 88.554.117 67.460.816 61.890.657 25.172.478 24.678.900 2.083.788 1.984.560 137.744.407 137.845.670 18.048.010 18.048.010 91.138.689 91.138.689 18.246.306 18.246.306 1.851.402 1.412.665 8.460.000 878.611.225 9.000.000 905.111.195 Chênh lệch Giá trị % 28.062.056 5% 4.499.616 5% 4.388.402 5% 111.214 8% (6.162.965) -7% (5.570.159) -8% (493.578) -2% (99.228) -5% - 0% 0% 0% (438.737) 24% 540.000 26.499.970 6% Qua bảng 3.18, cho thấy yếu tố giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nên quản lý phân xưởng đã biện pháp tich cực việc giảm thiểu chi phi chung nhằm giúp cho giá thành sản phẩm không bị chênh lệch cao so với dự toán KẾT LUẬN Trong bối cảnh thị trường ngày cạnh tranh khốc liệt, định hướng phát triển Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng từ đến năm 82 2015 thành nhà phân phối chuyên nghiệp phát triển xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối, tái cấu lại tở chức, kiện tồn nhân sự, củng cố chun nghiệp hố phòng ban chức để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển tồn Cơng ty việc đầu tư mở rợng sở sản xuất, nâng cấp sản phẩm sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường chuyên nghiệp hoá giao nhận, phân phối đấu thầu việc thực phân cấp quản lý chặt chẽ điều tất yếu Theo thơng tin phục vụ chức quản lý đòi hỏi ngày cao số lượng chất lượng, nhằm giúp nhà quản lý Công ty kiểm soát đánh giá tốt trách nhiệm đơn vị, cá nhân việc góp phần hồn thành mục tiêu chung Công ty Mặc dù, Công ty đã phân cấp quản lý nhiên thơng tin kế tốn chưa tở chức với gắn với cấp quản lý nên chưa đánh giá thành trách nhiệm bợ phận vào q trình đóng góp bợ phận vào kết hoạt đợng chung tồn Cơng ty hệ thống kế tốn trách nhiệm xem công cụ quản lý hiệu cần thiết để thu thập xử lý cung cấp thông tin Theo với mục đich nghiên cứu, luận văn đã giải một số vấn đề sau : - Hệ thống vấn đề lý luận kế tốn trách nhiệm Đờng thời phản ảnh thực trạng cơng tác kế tốn phục vụ quản trị nợi bợ tại Cơng ty, qua đánh giá mặt chưa ở giác độ kế tốn trách nhiệm tại Cơng ty - Trong qua trình nghiên cứu, tác giả đã đưa mợt số giải pháp tở chức cơng tác kế tốn trách nhiệm tại Cơng ty Tuy nhiên, để kế tốn trách nhiệm thực công cụ đắc lực hệ thống quản lý tại Cơng ty, đòi hỏi phải tham gia tich cực bộ phận cá nhân Cơng ty Đờng thời cần phải mợt số biện pháp hỗ trợ nhằm triển khai công tác kế tốn trách nhiệm tại Cơng ty cụ thể sau : 83 - Nâng cao nhận thức nhà quản trị tầm quan trọng kế toán quản trị kế toán trách nhiệm việc điều hành hoạt động Công ty Tổ chức bộ máy kế tốn quản trị nhằm cung cấp thơng tin thực chức kiểm sốt, điều hành hoạt đợng kinh doanh nhà quản trị - Ứng dụng khoa học công nghệ thông tin để tổ chức phần mềm kế tốn thể xử lý nhanh thơng tin thu thập nhằm đưa báo cáo trách nhiệm kịp thời đảm bảo thông tin hữu ich đối với nhà quản trị - Xây dựng chinh sách đào tạo nhân viên trình đợ chun mơn, nghiệp vụ, kỹ thiết kế báo cáo kế tốn quản trị báo cáo kế toán trách nhiệm phù hợp với đặc thù kinh doanh tình hình phát triển Cơng ty Nhìn chung, luận văn đã tập trung giải vấn đề tồn tại công tác kế tốn trách nhiệm tại Cơng ty, hỗ trợ thêm một công cụ đắc lực cho công tác quản lý tại doanh nghiệp Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn TS Trần Đình Khơi Ngun, người đã giúp đỡ em tận tình trình nghiên cứu hoàn thành luận văn này./ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Ngô Thế Chi (1999), Kế tốn quản trị tình cho nhà quản lý, NXB Thống [2] TS Phan Đức Dũng (2008), Kế toán quản trị, NXB Thống [3] PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Đức Lộng, TS Trần Văn Tùng, TS Phạm Xn Thành, TS Trần Phước (2010), Mơ hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị Công ty niêm yết, NXB Phương Đông [4] PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Đặng Kim Cương (2008), Kế toán quản trị, NXB Thống [5] PGS.TS Nguyễn Minh Phương (2007), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Tài chinh [6] PGS TS Đào Văn Tài, TS Võ Văn Nhị, TS Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài chinh [7] GS TS Trương Bá Thanh, TS Trần Đình Khơi Ngun, ThS Lê Văn Nam (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, NXB Giáo dục [8] PGS.TS Đoàn Xuân Tiên (2007), Giáo trình kế tốn quản trị doanh nghiệp, NXB Tài Chinh Tiếng Anh [9] Ailman, H.B, Basic Organizational Planning to tie in with Responsipility Accounting, 1950 [10] Clive Emmanuel, David Otley and Kenneth Mar-chant (1990), Managerial Accounting [11] Richard M.S Wilson Wai fong Chua (1993), Managerial accounting : method and meaning [12] Weygant, Kieso&Kimmel (2001), Manageral Acccounting Information For Decision 85 PHỤ LỤC ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG DUY NGỌC TH Y KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN... tác kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1.Khái niệm chất kế toán trách. .. đầu”, “ Kết luận”, Luận văn gờm có phần: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế đà nẵng , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay