Giải pháp mở rộng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện hòa vang

84 15 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:13

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ Ông Hùng Cường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm chất tín dụng 1.1.2 Các nguyên tắc TD .7 1.1.3 Tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.3.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 10 1.1.3.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 12 1.2 MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Nội dung mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2.2 Tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng 16 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại 20 1.2.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi Ngân hàng .20 1.2.5.2 Nhân tố bên 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNo - CHI NHÁNH HÒA VANG, TP ĐÀ NẴNG .27 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH NHN0 HÒA VANG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG TÍN DỤNG 27 iii 2.1.1 Đặc điểm chung trình hình thành; chức năng, nhiệm vụ NHNo&PTNT VN 27 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực chi nhánh NHNo&PTNT Hòa Vang28 2.1.2.1 Về nguồn vốn hoạt động 28 2.1.2.2 Về sở vật chất, mạng lưới 29 2.1.2.3 Về nguồn nhân lực 30 2.2.3 Đặc điểm cấu sản phẩm, thu nhập .31 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHN0 & PTNT HÒA VANG 32 2.2.1 Tình hình chung hoạt động tín dụng 32 2.2.2 Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng chi nhánh 34 2.2.2.1 Các tiêu tăng trưởng quy tín dụng .34 2.2.2.2 Về thị phần dư nợ tín dụng .37 2.2.2.3 Về mức độ đa dạng hóa cấu tín dụng 38 2.2.2.4 Đánh giá mục tiêu kiểm soát 45 2.3 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ĐẾN THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG 48 2.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi Ngân hàng 48 2.3.2 Các nhân tố nội ngân hàng 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÒA VANG 55 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .55 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Hòa Vang 55 3.1.2 Kết phân tích thực trạng mở rộng tín dụng Chi nhánh 57 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NHN0 CHI NHÁNH HÒA VANG 58 iv 3.2.1 Tích cực tiếp cận khách hàng, chủ động gợi mở nhu cầu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng 58 3.2.2 Tăng tỷ trọng cho vay tiêu dùng đa dạng hóa cấu tín dụng theo ngành, theo loại hình khách hàng 59 3.2.3 Triển khai rộng rãi phương thức cho vay theo hạn mức; cho vay theo dự án đầu tư hình thức cấp tín dụng khác 61 3.2.4 Hồn thiện sách bảo đảm tiền vay 63 3.2.5 Tiếp tục phát triển mạng lưới giao dịch với hình thức thích hợp 64 3.2.6 Đối cấu kỳ hạn sách kỳ hạn sách tín dụng 65 3.2.7 Tích cực mở rộng tín dụng nơng nghiệpnơng thơn theo sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệpnơng thơn Chính phủ 67 3.2.8 Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng 69 3.2.9 Các giải pháp bổ trợ 71 3.2.9.1 Về đào tạo, huấn luyện nhân .71 3.2.9.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị ngân hàng .72 3.3 KIẾN NGHỊ 73 3.3.1 Kiến nghị với quan quyền cấp 73 3.3.2 Kiến nghị NHNNo TP Đà nẵng NHNNo Việt Nam 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT CBNV : Cán nhân viên CBTD : Cán tín dụng CN-TTCN : Cơng nghiệp tiểu thủ công nghiệp CNV : Công nhân viên DN : Doanh nghiệp DAĐT : Dự án đầu tư GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã HSX : Hộ sản xuất KH : Khách hàng LN : Lợi nhuận MM : Máy móc NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng Thương mại NHNNo PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHNo : Ngân hàng Nông nghiệp NHNNo PTNT VN: : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHTMCP : Ngân hàng Thương mại Cổ phần TPĐN : Thành phố Đà Nẵng vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Tên bảng Các tiêu chủ yếu hoạt động tín dụng NH Trang 29 qua năm 2008 – 2010 Một số tiêu đánh giá tăng trưởng quy tín 30 dụng Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng Cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm tiền vay Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế mục đich vay 31 32 34 37 vốn Cơ cấu dư nợ theo phương thức cấp tín dụng Thực trạng rủi ro tín dụng qua năm 2007 – 2010 Cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm tiền vay Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế mục đich vay 38 39 40 42 vốn Cơ cấu dư nợ theo phương thức cấp tín dụng Thực trạng rủi ro tín dụng qua năm 2007 – 2010 Tình hình tăng, giảm lãi suất 44 46 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động nội bảng mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng Việt nam Tín dụng hoạt động thu hút nguồn lực chủ yếu ngân hàng Mặt khác, hoạt động tín dụng biểu tập trung đánh đổi rủi ro sinh lời hoạt động kinh doanh ngân hàng Ở nước phát triển, hoạt động ngân hàng có xu hướng tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ ngoại bảng Tuy nhiên, Việt nam thời gian khơng ngắn nữa, hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại Mở rộng quy tín dụng đường chủ yếu để ngân hàng gia tăng thu nhập, khả sinh lời, đáp ứng mục tiêu cạnh tranh thị trường Mặt khác, bối cảnh nay, ngân hàng đa tổ chức kinh doanh hoạt động phi truyền thống như: kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh bất động sản đòi hỏi phải tổ chức công ty Hệ là, chi nhánh, hoạt động tín dụng trước sau hoạt động chủ yếu Vì vậy, đơn vi này, mở rộng tín dụng ln mục tiêu ưu tiên Hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT huyện Hòa Vang, thuộc NHNNo PTNT – Chi nhánh Đà Nẵng khơng nằm ngồi xu hướng chung Trong năm qua, chi nhánh NHNNo Hòa Vang khơng ngừng mở rộng quy tín dụng đạt thành đáng khích lệ Tuy nhiên, kết đạt chưa tương xứng với tiềm nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Mặt khác, nhu cầu vay vốn thị trường mục tiêu ngân hàng địa bàn huyện Hoà Vang chưa đáp ứng đầy đủ Đây địa bàn tiến trình thị hố mạnh mẽ, có tốc độ tăng trưởng cao, có nhiều tiềm lợi để phát triển nên nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư tiêu dùng ngày gia tăng Vì vậy, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu nhằm tìm giải pháp khả thi để mở rộng tín dụng Chi nhánh NH Trong đó, NH chưa có nghiên cứu theo hướng Do vậy, học viên chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng tín dụng NHNNo PTNT - chi nhánh huyện Hòa vang” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa, tổng hợp phân tích số vấn đề lý luận mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng Chi nhánh NHNNo PTNT huyện Hòa vang - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng NHNNo PTNT huyện Hòa Vang Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động mở rộng tín dụng NHNNo PTNT, chi nhánh Hòa Vang Phạm vị nghiên cứu: Khái niệm tín dụng giới hạn hoạt động cấp tín dụng theo định nghĩa Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 Về liệu sử dụng để phân tích, đánh giá thực trạng, Luận văn giới hạn khoảng thời gian từ 2008 – 2010 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng luận văn phương pháp phân tích tổng hợp; diễn dịch quy nạp, logic lịch sử Các phương pháp tổng hợp phân tích thống kê sử dụng phổ biến Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về lý luận, luận văn hệ thống hoá nội dung tín dụng, tín dụng ngân hàng, đặc biệt luận văn lý giải có hệ thống nội dung mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại, đề xuất tiêu chí đánh giá q trình mở rộng tín dụng, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại Về thực tiễn, luận văn tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng mở rộng tín dụng NHNNo PTNT, Chi nhánh Hòa vang, qua rút nhận định quan trọng bất cập, hạn chế q trình Trên sở đó, kết hợp với sở lý luận, luận văn đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Chi nhánh NH Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG II THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNNo PTNT – CHI NHÁNH HÒA VANG CHƯƠNG III GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNNo PTNT – CHI NHÁNH HÒA VANG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm chất tín dụng Tín dụng đời xã hội có phân công lao động xuất chế độ tư hữu tư liệu sản xuất Mặt khác, điều kiện thiên nhiên, điều kiện sản xuất ln ln có rủi ro đòi hỏi phải có sư vay mượn để điều hồ sống Do vậy, hình thức tín dụng sơ khai vật xuất Tín dụng tồn nhiều phương thức sản xuất khác nhau, phương thức nào, tín dụng biểu vay mượn lẫn tạm thời số tiền tệ Như Tín dụng quan hệ kinh tế người cho vay người vay, chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị hay vật theo điều kiện mà hai bên thoả thuận Quan hệ kinh tế thơng qua vận động giá trị vốn tín dụng qua giai đoạn: - Giai đoạn phân phối vốn Tín dụng: Ở giai đoạn vốn tiền tệ giá trị vật tư hàng hoá chuyển từ người đến người khác, hành vi cho vay vay - Giai đoạn sử dụng vốn Tín dụng: Ở giai đoạn vốn vay sử dụng trực tiếp(nếu vay vật) vốn vay sử dụng để mua hàng hoá( vay tiền) để thoả mãn nhu cầu sản xuất tiêu dùng người vay Tuy nhiên, người vay khơng có quyền sở hữu giá trị đó, mà có quyền sử dụng tạm thời thời gian định 64 Tối đa đến 200 triệu đồng hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề làm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn Tối đa đến 500 triệu đồng đối tượng hợp tác xã, chủ trang trại Ngoài ra, nghị định quy định NH xem xét cho vay tín chấp đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình sở bảo đảm tổ chức trị - xã hội nông thôn Như vậy, với đối tượng khách hàng nói trên, NH có sở pháp lý vững để tiến hành cho vay bảo đảm không tài sản cho vay dựa sở tín chấp (mà thực chất cho vay bảo đảm không tài sản) b Đa dạng hóa cấu bảo đảm tài sản theo hướng giảm bớt tỷ trọng bảo đảm chấp bất động sản Biến động thị trường bất động sản thời gian qua cho thấy rủi ro tiềm ẩn hình thức bảo đảm này, Chẳng hạn, rủi ro khoản, rủi ro giá Vì vậy, cần thiết phải áp dụng hình thức bảo đảm đa dạng hơn: tăng tỷ trọng bảo đảm cầm cố giấy tờ, máy móc thiết bị; triển khai hình thức bảo đảm tài sản hình thành tương lai c Nâng cao kỹ thẩm định tài sản bảo đảm, ý kỹ thẩm định gía trị, tính pháp lý, khả khoản 3.2.5 Tiếp tục phát triển mạng lưới giao dịch với hình thức thích hợp Số lượng khách hàng vay vốn NH thấp so với tiềm nhận định rút từ phân tích thực trạng Một lý có ưu đinh phân bổ mạng lưới sở giao dịch địa bàn rộng (chiếm đến 80% diện tích TP Đà nẵng), dân cư phân bố khơng đều, chi nhánh phòng giao dịch phân bố khu vực đông dân cư nên làm giảm khả tiếp cận vốn vay ngân hàng hộ xa 65 sở giao dịch Mặt khác, với hộ gia đình nơng thôn, hạn chế tâm lý, thông tin, kiến thức, việc tiếp xúc trực tiếp với nhân viên ngân hàng tiền đề quan trọng để họ nảy sinh nhu cầu vay vốn Do vậy, nhu cầu mở rộng mạng lưới giao dịch, đưa sở giao dịch đến gần với khu vực dân cư vấn đề cần đặt Tuy nhiên, việc mở rộng mạng lưới giao dịch nảy sinh vấn đề chi phí hiệu kinh doanh Đây tốn khó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đòi hỏi cân nhắc nhiều mặt Giải pháp khả thi cho vấn đề ngân hàng nghiên cứu hình thức thích hợp điểm giao dịch phù hợp với quy giao dịch tiềm Theo hướng đó, bố trí điểm giao dịch gọn nhẹ mạnh dạn thí điểm hình thức đại lý giao dịch Dự án Ngân hàng lưu động kênh chuyển tải vốn kịp thời đến với khu vực xa trung tâm nhằm giúp cho hộ gia đình, hộ sản xuất nơng thơn tiếp cận vốn vay kịp thời dịch vụ khác ngân hàng Đối với sở giao dịch có (Trung tâm chi nhánh Hòa vang; Chi nhánh Hòa Sơn Phòng giao dịch Hòa Phước) tiếp tục đầu tư đại hóa trang, thiết bị, xây dựng, cải tạo sở khang trang, đáp ứng đủ tiêu chuẩn sở giao dịch, đồng thời chứng vật chất cho hoạt động Marketing, tạo uy tín cho ngân hàng 3.2.6 Đối cấu kỳ hạn sách kỳ hạn sách tín dụng - Tăng kỳ hạn vay bình quân theo hướng tăng tỷ trọng vay trung dài hạn Trong đó, ý triển khai khoản vay dài hạn chưa áp dụng Để làm điều cần phải triển khai biện pháp đồng sau: + Điều chỉnh cấu kỳ hạn huy động vốn theo hướng tăng tỷ trọng huy động vốn trung, dài hạn Như phân tích chương 2, tỷ trọng huy động tiền gửi không kỳ hạn 12 tháng chiếm tỷ trọng cao tổng huy động 66 Đây nguyên nhân làm cho ngân hàng bị hạn chế việc tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn Vì vây, NH phải nỗ lực nhiều việc tìm kiếm nguồn vốn có kỳ hạn 12 tháng + Tăng tỷ trọng cho vay theo dự án đầu tư Tỷ trọng cho vay theo dự án đầu tư thấp, năm cao chưa đạt đến 8% Việc tăng tỷ trọng cho vay theo dự án đầu tư kéo theo tỷ trọng cho vay trung, dài hạn tăng Mặt khác, cho vay theo dự án đầu tư thường có quy lớn, mặt mở rộng quy mô, mặt khác, tận dụng lợi tiết kiệm chi phí quy để nâng cao lực sinh lời Hiện nay, NHNNo Hoà vang tiến hành tiếp cận dự án đầu tư Trong thời gian tới, NH cần nỗ lực để nâng dư nợ cho vay theo dự án đầu tư + Nghiên cứu áp dụng cấu trúc kỳ hạn khoản vay phù hợp với đặc điểm biến động lãi suất thời kỳ Về lý thuyết, tương quan lãi suất khoản vay có mức rủi ro vỡ nợ, khả khoản, thuế thu nhập khác kỳ hạn gọi cấu trúc kỳ hạn lãi suất Để có sách lãi suất hợp lý, cần phải xây dựng mức lãi suất phân biệt theo kỳ hạn vào diễn biến lãi suất theo thời kỳ Điều này, đòi hỏi phải có dự báo tốt biến động lãi suất + Cơ cấu kỳ hạn cho vay phụ thuộc vào lực quản trị rủi tro lãi suất ngân hàng Thường để hạn chế rủi ro lãi suất, cấu kỳ hạn tài sản NH phải phù hợp với cáu kỳ hạn nợ Mặt khác, khoản cho vay có kỳ hạn dài rủi ro lãi suất lớn Do đó, tăng cường lực quản trị rủi ro lãi suất, áp dụng hình quản trị rủi ro lãi suất tiên tiến giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực rủi tro lãi suất, tăng tính chủ động việc xác định cấu dư nợ tín dụng theo kỳ hạn 67 - Xác định thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, đặc biệt chu kỳ trồng, vật nuôi cho vay ngành nơng nghiệp có tính đến biến động thị trường Đặc điểm ngành sản xuất nơng nghiệp tính đa dạng chu kỳ sinh trưởng trồng, vật nuôi tác động định đến chu kỳ sản xuất – kinh doanh - Phân kỳ hạn trả lãi nợ hợp lý khách hàng vay hộ sản xuất theo dòng tiền phương án sản xuất kinh doanh tạo nhằm mặt, hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng, mặt khác, tạo thuận tiện cho người vay 3.2.7 Tích cực mở rộng tín dụng nơng nghiệpnơng thơn theo sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệpnơng thơn Chính phủ Nghị định 41/2010/NĐ-CP phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệpnơng thơn sách loạt sách nhằm phục vụ chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệpnông thôn mà Đảng Nhà nước khởi động từ nhiều năm trước Nghị định mặt đặt nghĩa vụ hổ trợ phát triển nông nghiệpnông thôn tổ chức tín dụng, mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng Điều Nghị định nêu rõ: “Chính phủ có sách khuyến khích, hổ trợ việc cho vay lính vực nơng nghiệp, nơng thơn thơng qua cơng cụ điều hành sách tiền tệ, sách xử lý rủi ro phát sinh diện rộng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sách cụ thể khác thời kỳ” Ngồi ra, tổ chức tín dụng thực cho vay nơng nghiệp, nơng thơn hổ trợ đắc lực có trách nhiệm tồn hệ thống trị nơng thơn Thực tiễn cho thấy, nhân tố quan trọng thúc đẩy mở rộng tín dụng bảo đảm hạn chế rủi ro tín dụngchi nhánh NHNNo, với ưu phân tích phần trước luận văn, NHNNo Hòa vang có đủ điều kiện thuận lợi để thực nghị địa bàn huyện Hòa vang 68 Do đó, bối cảnh tại, tham gia tích cực khai thác hội việc triển khai nghị định giải pháp hàng đầu để mở rộng tín dụng Để thực giải pháp này, NH cần lưu ý thực nội dung sau: - Mở rộng cho vay đối tượng vay vốn theo nghị định, bao gồm vay phục vụ sản xuất – kinh doanh vay tiêu dùng: hộ gia đình, hộ kinh doanh địa bàn nông thôn; cá nhân; chủ trang trại; HTX, tổ hợp tác địa bàn nông thôn; tổ chức cá nhân cung ứng dịch vụ phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tiêu thụ xuất sản phẩm nông, lâm, diêm nghiệp thủy sản; doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ nông nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác có sở địa bàn nơng thơn - Đa dạng hóa lĩnh vực cho vay theo quy định nghị định Cụ thể, lĩnh vực cho vay mà NH thực bao gồm: + Cho vay chi phí sản xuất lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; + Cho vay phát triển ngành nghề nông thôn; + Cho vay đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông thôn; + Cho vay chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản muối; + Cho vay để kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm, diêm nghiệp thuỷ sản; + Cho vay phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại cung ứng dịch vụ phi nông nghiệp địa bàn nông thôn; + Cho vay tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống nhân dân nông thôn; + Cho vay theo chương trình kinh tế Chính phủ Đối với NHNNo chi nhánh Hoà Vang hoạt động địa bàn ngoại thành mà khu vực nông nghiệpnơng thơn chiếm tỷ trọng lớn, nghị định mở nhiều hội để mở rông quy tín dụng thơng qua mở rộng quy cho vay nông nghiệpnông thôn theo lĩnh vực Các lĩnh vực 69 nói bao gồm nhiều ngành nghề đa dạng từ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại cho vay tiêu dùng nên mặt tạo điều kiện cho NH tăng dư nợ mặt khác, thực điều làm cho NH đa dạng hố danh mục cho vay qua hạn chế rủi ro tín dụng đặc thù - Về nguồn vốn cho vay nông nghiệpnông thôn, NH cần khai thác triệt để nguồn vốn mà nghị định cho phép tạo điều kiện Đó nguồn vốn nguồn vốn tự huy động ngân hàng: - Vốn vay, vốn nhận tài trợ, uỷ thác tổ chức tài chính, tín dụng nước; - Nguồn vốn uỷ thác Chính phủ cho vay lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thôn; - Vốn điều chuyển từ cấp thông qua vay vốn Ngân hàng Nhà nước Nghị định phủ nêu: “căn mục tiêu điều hành sách tiền tệ yêu cầu phát triển kinh tế thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước có sách hỗ trợ nguồn vốn cho tổ chức tín dụng thơng qua việc sử dụng cơng cụ điều hành sách tiền tệ” - Ngồi ra, NH Chính phủ bảo đảm nguồn vốn cho vay từ ngân sách chuyển sang cấp bù chênh lệch lãi suất huy động lãi suất cho vay tổ chức tín dụng khoản cho vay đối tượng sách, chương trình kinh tế Chính phủ nơng thơn, - Có biện pháp tăng cường áp dụng quy định bảo đảm tiền vay theo nghị định này, quy định cho vay bảo đảm tài sản; cho vay tín chấp khách hàng cá nhân, hộ gia đình sở bảo đảm tổ chức trị - xã hội nông thôn hành 3.2.8 Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Kết phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cho thấy, rủi ro tín dụng ngân hàng phụ thuộc nhiều vào biến động môi trường vĩ Một số năm, tỷ lệ nợ xấu cao 70 Vì vây, q trình mở rộng tín dụng phải đôi với việc tăng cường lực kiểm sốt rủi ro tín dụng Điều đòi hỏi ngân hàng phải nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng Những vấn đề cần phải giải hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh bao gồm: - Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý lưu trữ thông tin khách hàng khách hàng khách hàng tiềm phục vụ công tác thẩm định tín dụng xếp hạng tín dụng cơng tác giám sát sau vay có sách khách hàng thích hợp - Từng bước áp dụng nguyên tắc quy trình quản trị rủi ro tín dụng đại, tương thích với bối cảnh kinh tế đặc thù thị trường mục tiêu trình độ đội ngũ nhân viên ngân hàng Thực quy trình tín dụng chặt chẽ khoa học Để đảm bảo chất lượng khoản cho vay, nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng đến mức thấp việc Ngân hàng phải làm xây dựng quy trình tín dụng chặt chẽ thực có chất lượng quy trình Ngân hàng cần xây dựng quy trình xét duyệt, cho vay theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập phân định rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới khâu thẩm định định cho vay Khâu quan trọng quy trình tín dụng, có ý nghĩa định đến chất lượng khoản cho vay khâu thẩm định trước cho vay Khả phát sinh rủi ro kinh doanh tín dụng nhiều mức độ hình thức khác nhau, có nhiều biện pháp phòng tránh rủi ro cách tổ chức tiến hành Tuy nhiên biện pháp quan trọng cán tín dụng cán có liên quan phải thực nghiêm túc, đầy đủ chế độ, thể lệ hành thống đốc NHNN văn hướng dẫn, đạo tín dụng đảm bảo an tồn tín dụng Ngân hàng Nno Việt nam Tất khoản cấp tín dụng phải thực quy trình nghiệp vụ, tiến hành thẩm định, kiểm tra - Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích tín dụng Áp dụng kỹ thuật cơng cụ phân tích tín dụng thích hợp Cụ thể hóa phương pháp đo 71 lường rủi ro tín dụng định tính định lượng áp dụng (ví dụ: hình 6C, hình chấm điểm tín dụng ) - Thực đầy đủ biện pháp kiểm soát tài trợ rủi ro tổng kết Trong đó, trọng biện pháp liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi giá trị khoản vay, biện pháp liên quan đến bảo hiểm yêu cầu khách hàng vay vốn mua bảo hiểm rủi ro - Trước mắt, NH cần triển khai tốt công việc sau: + Khi cho vay hộ cần phải rà soát tất kênh cho vay nhằm tránh việc cho vay trùng lắp, khó theo dõi + Tập trung thu hồi nợ tiềm ẩn, nợ cần ý, nợ xử lý rủi ro, nợ xấu thu hồi nợ gốc, nợ lãi tồn đọng Quán triệt xác định mục tiêu toàn chi nhánh, trước hết cán tín dụng chi nhánh, phòng giao dịch việc thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu mục tiêu quan trọng hàng đầu Trên sở phân tích cụ thể tình hình khoản nợ xử lý rủi ro, xác định nguyên nhân phát sinh rủi ro khả thu hồi để xây dựng kế hoạch thu hồi Tiến hành giao khoán trách nhiệm với việc đánh giá chất lượng cán hàng tháng, hàng quý gắn với chế độ thưởng, phạt vật chất định kỳ - Duy trì thực nghiêm túc cơng tác tra, kiểm sốt tín dụng Thực chấn chỉnh sửa sai sau tra, kiểm sốt, tăng cường cơng tác kiểm tra tồn quy trình tín dụng, hạn chế sai sót chủ quan khâu nghiệp vụ 3.2.9 Các giải pháp bổ trợ Để giải pháp nêu có tính khả thi, cần tiến hành số giải pháp bổ trợ Có hai giải pháp bổ trợ quan trọng là: đào tạo, huấn luyện nhân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 3.2.9.1 Về đào tạo, huấn luyện nhân Công tác đào tạo, huấn luyện nhân điều kiện tiền đề định thành công giải pháp 72 Công tác đào tạo tập trung trước hết cho việc nâng cao trình độ trình độ chun mơn chung qua đó, nâng cao tầm nhận thức tồn thể cán cơng nhân viên Trước hết, cần hình thành nhận thức quán CBCNV chiến lược kinh doanh, sách cụ thể ngân hàng, hình thành nên văn hóa doanh nghiệp Cơng tác huấn luyện cần tập trung vào kỹ cụ thể kỹ tiếp cận khách hàng, kỹ giao tiếp, thương lượng kỹ mà nhân viên ngân hàng chưa học hành cách Ngoài ra, kỹ thẩm định phân tích tín dụng; kỹ định giá; kỹ soạn thảo văn hợp đồng kỹ mà nhân viên có đào tạo cần phải cập nhật cho phù hợp với bối cảnh Mặt khác, điều kiện ứng dụng cơng nghệ vào quản trị hoạt động tín dụng, vấn đề giao dịch cửa, tích hợp khâu kiểm soát…dể dẫn đến vấn đề lạm dụng, trục lợi nhân viên Những lạm dụng, trục lợi gọi chung rủi ro đạo đức nhân viên có khả đặt ngân hàng trước nguy rủi ro mới, nhiều nguy hiểm Vì vậy, nội dung đào tạo, huấn luyện nhân ngân hàng cần bổ sung vấn đề đạo đức nhân viên, nhận thức rủi ro tiềm ẩn điều kiện mới, biện pháp ngăn chặn ngân hàng, yêu cầu nhân viên điều kiện ứng dụng công nghệ đại 3.2.9.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị ngân hàng - Mặc dù việc ứng dụng công nghệ tạo nên nhiều rủi ro mới, nhiều thách thức ngân hàng có lựa chọn khác ngồi cách phải áp dụng công nghệ đại vào hoạt động ngân hàng nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng 73 - Trong năm qua NHNo&PTNT VN triển khai rộng rãi từ cấp TW đến chi nhánh phòng giao dịch tồn hệ thống đại hóa cơng nghệ thơng tin lĩnh vực ngân hàng Chi nhánh NHNo Hòa vang cần khai thác hiệu hệ thống hạ tầng phần mềm quản lý đại Mặt khác, qua thực tiễn sử dụng, cần phát mặt bất cập, không phù hợp để có kiến nghị xác đáng với ngân hàng cấp để hoàn thiện hệ thống, bảo đảm khai thác tối ưu hệ thống phục vụ quản trị ngân hàng - Bản thân chi nhánh NHNNo Hòa Vang, xuất phát từ thực tiễn đặc thù hoạt động quản trị tín dụng có đề xuất hệ thống phần mềm phù hợp phục vụ cho cơng tác quản trị tín dụng Xây dựng phương án phát triển ứng dụng công nghệ sở xác đinh mục tiêu hoạt động, chiến lược kinh doanh, xác định khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm để từ có ứng dụng cơng nghệ tương ứng phù hợp tạo điều kiện khai thác hiệu tính cơng nghệ đại 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với quan quyền cấp - Chính phủ cần tiếp tục cụ thể hóa sách tín dụng lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn Đặc biệt cụ thể hóa sách hổ trợ phủ hoạt động cấp tín dụng tổ chức tín dụng cho khu vực nông ngiệp, nông thôn - Trong năm qua, phủ ban hành nhiều quy định pháp lý quan trọng liên quan đến hoạt động tín dụng Ngân hàng Tuy nhiên số vấn đề cần quy định rõ hơn, phủ cần xem xét quy định rõ vấn đề sau : + Quy định rõ hoạt động phát bán đấu giá tài sản đảm bảo NHTM + Quy định rõ trường hợp vô hiệu hố hợp đồng tín dụng 74 + Quy định trách nhiệm rõ ràng cho cấp ngành việc xử lý tài sản chấp NHTM Đồng thời quy định rõ thời gian thủ tục xử lý trường hợp + Trách nhiệm pháp lý khách hàng ngân hàng việc để xảy rủi ro tín dụng cần phân định rõ Trong trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, kinh doanh hiệu cố tình lừa đảo khách hàng phải chịu trách nhiệm hồn tồn trước pháp luật Ngân hàng xem bên bị hại có quyền đề nghị truy tố khách hàng để bảo vệ tài sản Ngân hàng Trong trường hợp khơng có chứng hành vi thống đồng, trục lợi NH khơng nên hình hố mà nên xem xét quan hệ dân Kinh doanh ngân hàng đồng nghĩa với kinh doanh rủi ro rủi ro điều khơng thể tránh khỏi Vì vây, cần có quy định pháp lý cụ thể, chi tiết để vừa xác định hành vi cố ý làm trái, trục lợi nhân viên, vừa bảo vệ nhân viên ngân hàng, tạo yên tâm công tác cho họ mơi trường kinh doanh tín dụng ngày phức tạp - Chính phủ quyền địa phương tiếp tục phát triển sở hạ tầng nơng thơn địa bàn - Có sách đào tạo nghề cho lực lượng nơng thơn - Có chế hổ trợ cho vùng có làng nghề truyền thống nhằm phát huy nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm truyền thống + Hoàn thiện quy hoach, kế hoạch phát triển kinh tế để NH hoạch định chiến lược sách tín dụng phù hợp + Các quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư phối hợp với Hội nơng dân, Hội Phụ nữ, Đồn niên cấp việc chuyển giao kỹ thuật, tiến công nghệ đến với HSX thông qua tổ vay vốn + Tạo điều kiện cho hộ làm thủ tục quyền sử dụng đất nhà để HSX có điều kiện vay vốn Ngân hàng 75 + Hổ trợ tích cực ngân hàng tồn quy trình tín dụng từ: giai đoạn thẩm định, hợp đòng, giải ngân , thu nợ, xử lý nợ 3.3.2 Kiến nghị NHNNo TP Đà nẵng NHNNo Việt Nam - Hỗ trợ mặt cho chi nhánh, đó, tập trung hổ trợ tiếp cận thị trường, tiếp cận khách hàng lớn có liên quan đến địa bàn, hổ trợ tiếp cận cho vay dự án đầu tư - Tăng cường trang thiết bị, đại hóa sở vật chất chi nhánh - Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện tập trung - Triển khai hình quản trị tiên tiến tồn hệ thống, chẳng hạn, hình quản trị rủi ro lãi suất (mơ hình tái định giá, hình thời lượng), hình quản trị khoản; áp dụng hình đo lường rủi ro tín dụng đại Tiểu kết chương Chương luận văn giải vấn đề sau: - Phân tích đề xuất giải pháp Các bao gồm: Định hướng hoạt động tín dụng Chi nhánh NHNNo huyện Hồ Vang nhận định rút từ kết phân tích thực trạng mở rộng tín dụng Chi nhánh NHNNo Hoà Vang - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Chi nhánh NHNNo Hồ Vang Luận văn đề xuất giải pháp giải pháp bổ trợ - Luận văn đề xuất kiến nghị với quan quyền cấp; kiến nghị NHNNo TP Đà Nẵng NHNNo Việt Nam Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất 76 KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, Luận văn đạt số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận về tín dụng ngân hàng - Phân tích, lý giải vấn đề liên quan đến mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại (nội dung mở rộng tín dụng; tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng; nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng ngân hàng) - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng chi nhánh NHNNo Hòa vang dựa tiêu chí đánh giá q trình mở rộng tín dụng nêu chương - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến q trình mở rộng tín dụng ngân hàng thời gian qua - Phân tích đề xuất giải pháp đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Chi nhánh NHNNo Hồ Vang Luận văn đề xuất giải pháp giải pháp bổ trợ - Luận văn đề xuất kiến nghị với quan quyền cấp; kiến nghị NHNNo TP Đà Nẵng NHNNo Việt Nam Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Ban chấp hành Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Hòa Vang (2020), Nghị 01-NQ-HU ngày 15/12/2010 [2]PGS.TS Phan Thị Cúc (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông vận tải [3]TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Tài [4]PGS.TS Đỗ Tất Ngọc (2006), Tín dụng Ngân hàng kinh tế hộ Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội [5]Ngân hàng No&PTNT – chi nhánh Hòa Vang (2007), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2006 phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2007 [6]Ngân hàng No&PTNT – chi nhánh Hòa Vang (2007), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2007 phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2008 [7]Ngân hàng No&PTNT – chi nhánh Hòa Vang (2007), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2008 phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2009 [8]Ngân hàng No&PTNT – chi nhánh Hòa Vang (2007), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009 phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010 [9]Ngân hàng No&PTNT – chi nhánh Hòa Vang (2007), Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2007 [10] Ngân hàng No&PTNT – chi nhánh Hòa Vang (2007), Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2008 78 [11] Ngân hàng No&PTNT – chi nhánh Hòa Vang (2007), Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2009 [12] Ngân hàng No&PTNT – chi nhánh Hòa Vang (2007), Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2010 [13] Quốc hội khóa 12 (2010), Luật tổ chức tín dụng [14] Peter.S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [15] Sổ tay tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam [16] PGS.TS Lê Văn Tề (2009), Ngiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê [17] Ủy ban nhân dân huyện Hòa vang (2010), Quy hoạch nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Hòa vang đến năm 2020 [18] Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam (2010), Văn qui phạm pháp luật NHNN, NHNo&PTNT VN từ năm 2005-2010 ... Khách hàng LN : Lợi nhuận MM : Máy móc NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng Thương mại NHNNo PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHNo : Ngân hàng Nông nghiệp NHNNo PTNT VN: : Ngân hàng Nông. .. XUẤT GIẢI PHÁP .55 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Hòa Vang 55 3.1.2 Kết phân tích thực trạng mở rộng tín dụng Chi nhánh 57 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG... tín dụng ngân hàng 12 1.2 MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Nội dung mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2.2 Tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện hòa vang , Giải pháp mở rộng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện hòa vang , NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Để đảm bảo nguyên tắc hoàn trả và đảm bảo cho nền kinh tế phát triển cân đối, thì khi cho vay, cần phải biết người vay sử dụng vào mục đích gì, có khả năng thu hồi nợ hay không, lợi nhuận tạo ra có đủ trang trại nợ gốc và lãi vay không, mức độ mạo hiểm nh, c. Cho vay có bảo đảm, a. Mức tăng trưởng tổng dư nợ cấp tín dụng dưới tất cả các hình thức, Trong hai chỉ tiêu tốc độ tăng và tốc độ phát triển thông thường chỉ tiêu tốc độ tăng được sử dụng phổ biến hơn, THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNo - CHI NHÁNH HÒA VANG, TP ĐÀ NẴNG, - Do ưu thế về mạng lưới. NHNNo là NH có đến 3 cơ sở giao dịch: Trung tâm chi nhánh, Chi nhánh Hoà Sơn; Phòng giao dịch Hoà Phước., Thị phần dư nợ tín dụng của NHNNo Hoà vang và mức tăng trưởng thị phần dư nợ tín dụng như đã trình bày trong bảng trên thể hiện ưu thế vượt trội về năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong lĩnh vực tín dụng., Luận văn cũng đã tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình mở rộng tín dụng của ngân hàng trong thời gian qua. Các phân tích này xuất phát từ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đã đề cập ở chương 1., GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÒA VANG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay