Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm kế toán vietsoft acounnting của công ty TNHH phần mềm việt

129 12 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:54

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -  - LÊ VĂN BÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIETSOFT ACCOUNTING CỦA CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VIỆT Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH LIÊM ĐÀ NẴNG - NĂM 2011 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả LÊ VĂN BÌNH iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 01 Lý hình thành đề tài 01 Mục tiêu nghiên cứu 02 Phạm vi nghiên cứu 02 Phương pháp nghiên cứu 02 Ý nghĩa thực tiễn 03 Bố cục luận văn 03 CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH LÝ THUYẾT 05 1.1 Chất lượng dịch vụ 06 1.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ 06 1.1.2 Các nhân tố định chất lượng dịch vụ 07 1.2 Sự hài lòng khách hàng 08 1.2.1 Khái niệm hài lòng khách hàng 08 1.2.2 Phân loại hài lòng khách hàng 09 1.2.3 Các nhân tố định hài lòng khách hàng 10 1.3 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 14 1.4 Mơ hình nghiên cứu hài lòng khách hàng 14 1.4.1 Mơ hình chất lượng dịch vụ Servqual 14 1.4.2 Một số mơ hình chất lượng phần mềm 17 1.5 Tóm tắt chương 25 CHƯƠNG - KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM MƠ HÌNH HÀI LỊNG iv CỦA KHÁCH HÀNG DN KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIETSOFT ACCOUNTING 26 2.1 Tổng quan phần mềm kế toán 26 2.1.1 Khái niệm phần mềm kế toán 26 2.1.2 Đặc trưng phần mềm kế toán 27 2.1.3 Tình hình ứng dụng phần mềm SXKD DN 30 2.2 Khảo sát hài lòng khách hàng sử dụng phần mềm 33 2.2.1 Nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng 33 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết 34 2.2.3 Các bước tiến hành khảo sát nghiên cứu hài lòng khách hàng 35 2.3 Phương pháp giả thiết nghiên cứu 36 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu 36 2.3.2 Các giả thiết nghiên cứu mơ hình 37 2.4 Thực nghiên cứu 38 2.4.1 Nghiên cứu 38 2.4.2 Nghiên cứu thức 42 2.4.3 Kế hoạch phân tích liệu 44 2.4.4 Phương pháp phân tích liệu thu thập 45 2.5 Tóm tắt chương 47 CHƯƠNG - PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 48 3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 48 3.2 Kết khảo sát 50 3.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 54 3.3.1 Kết phân tích thang đo với thành phần tính chức 54 3.3.2 Kết phân tích thang đo với thành phần tính tin cậy 55 3.3.3 Kết phân tích thang đo với thành phần tính khả dụng 56 3.3.4 Kết phân tích thang đo với thành phần tính hiệu 56 3.3.5 Kết phân tích thang đo với thành phần khả bảo hành - bảo trì 57 3.3.6 Kết phân tích thang đo với thành phần tính khả chuyển 57 v 3.3.7 Kết phân tích thang đo hài lòng 58 3.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 58 3.4.1 Phân tích nhân tố thành phần tác động đến hài lòng 59 3.4.2 Phân tích nhân tố thang đo mức độ hài lòng chung khách hàng 62 3.5 Phân tích tương quan phân tích hồi quy 63 3.5.1 Phân tích tương quan 63 3.5.2 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 65 3.5.3 Các nhân tố tác động lên hài lòng DN sử dụng phền mềm VA 69 3.5.4 Kiểm định giả thuyết 70 3.6 Phân tích ANOVA 71 3.7 Kết luận chương 73 CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH 75 4.1 Bình luận kết nghiên cứu hài lòng khách hàng 75 4.1.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 75 4.1.2 Ý nghĩa nghiên cứu 75 4.2 Đề xuất sách thơng qua kết nghiên cứu 76 4.3 Một số khó khăn gặp phải nghiên cứu đề tài 77 4.4 Hạn chế đề xuất cho nghiên cứu tương lai 77 4.5 Đóng góp đề tài 78 4.5.1 Đóng góp lý thuyết 78 4.5.2 Đóng góp thực tiễn 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ Viết tắt Giải thích DN Doanh nghiệp VA VietSoft Accounting TNHH CP Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần DNTN Doanh nghiệp tư nhân CNTT Công nghệ thông tin vii DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1 Các nhân tố chất lượng dịch vụ 15 Bảng 1.2 Các nhân tố SERVQUAL (1988) 16 Bảng 2.1 Tiến độ thực nghiên cứu 36 Bảng 2.1 Chi tiết nhân tố công cụ đo lường chất lượng phần mềm 38 Bảng 2.3 Thang đo hài lòng .40 Bảng 2.2 Chi tiết nhân tố sau bước nghiên cứu .41 Bảng 2.3 Mã hóa thang đo chất lượng phần mềm VietSoft Accounting 44 Bảng 3.1 Kết thu thập mẫu .48 Bảng 3.2 Tổng hợp thang đo mã hóa .48 Bảng 3.3 Bảng thống kế theo thời gian sử dụng mẫu nguyên cứu 50 Bảng 3.4 Bảng thống theo số máy đăng ký sử dụng mẫu nguyên cứu 51 Bảng 3.5 Bảng thống theo hình thức sở hữu vốn mẫu nguyên cứu 51 Bảng 3.6 Bảng thống theo giới thiệu phần mềm mẫu nguyên cứu .52 Bảng 3.7 Thống mô tả biến thu thập 52 Bảng 3.8 Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần tính chức 55 Bảng 3.9 Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần Tin cậy .55 Bảng 3.10 Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần khả dụng 56 Bảng 3.11 Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần Hiệu 56 Bảng 3.12 Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần Bảo trì - Bảo hành 57 Bảng 3.13 Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần Khả chuyển .57 Bảng 3.14 Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần Sự hài lòng 58 Bảng 3.15 Bảng KMO and Bartlett’s Test 59 Bảng 3.16 Kết phân tích nhân tố lần .59 Bảng 3.17 KMO and Bartlett's Test 61 Bảng 3.18 Kết phân tích nhân tố EFA lần .61 viii Bảng 3.19 Kết đánh giá lại độ tin cậy thành phần khả dụng 62 Bảng 3.20 KMO and Bartlett's Test Sự hài lòng 63 Bảng 3.21 Bảng Component Matrixa .63 Bảng 3.22 Kết phân tích tương quan 64 Bảng 3.23 Hệ số xác định kiểm định Durbin-Watson 66 Bảng 3.24 Bảng kiểm định phân 66 Bảng 3.25 Các hệ số hồi quy theo phương pháp StepWise .67 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình Trang Hình 1.1 Hệ thống mở vận hành dịch vụ 07 Hình 1.2 Mơ hình SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) 17 Hình 1.3 Mơ hình chất lượng McCall et al (1977) 19 Hình 1.4 Mơ hình chất lượng Boehm theo Pfleeger (2003), Boehm et al (1976; 1978) 20 Hình 1.5 Mơ hình chất lượng Dromey 21 Hình 1.6 Mơ hình chất lượng cho chất lượng ngồi 22 Hình 2.1: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 27 Hình 2.2 Thông tin sử dụng phần mềm DN 31 Hình 2.3 Ứng dụng thêm phần mềm/dịch vụ CNTT thời gian đến 32 Hình 2.4 Số liệu thống khó khăn DN úng dụng CNTT 33 Hình 2.4 Số liệu thống khó khăn DN úng dụng CNTT 33 Hình 2.5 Mơ hình nghiên cứu ban đầu 35 Hình 2.6 Quy trình nghiên cứu 37 Hình 2.7 Các giải thiết nghiên cứu mơ hình 37 Hình 3.1 Kết hồi quy đa biến 68 MỞ ĐẦU Lý hình thành đề tài: Trong thời gian qua ngành công nghiệp phần mềm chuyển trọng tâm từ việc cung cấp sản phẩm sang cải thiện chất lượng sản phẩm như: dễ sử dụng, bảo mật, ổn định độ tin cậy Một số sản phẩm phần mềm, đặc biệt lặp lại sản phẩm Microsoft trì hoãn để nâng cao chất lượng sản phẩm Như vậy, chất lượng phần mềm trở thành chủ đề quan trọng ngành công nghiệp Theo truyền thống, yêu cầu phần mềm phải đảm bảo chức hay khơng đảm bảo cuối phải có chất lượng Để xác định chất lượng thân chất lượng phải xác định Hiện nay, chất lượng phần mềm thiếu tảng mơ hình vững để đánh giá xác định Bourque (2000) cho thực chất lượng sản phảm phần mềm nỗ lực cần quản lý thức vòng đời Chất lượng thực nên bắt đầu với đặc điểm kỹ thuật yêu cầu từ người sử dụng Như cách tiếp cận để thực chất lượng phần mềm Suryn (2003) cho kỷ luật định nghĩa Các ứng dụng cách liên tục, có hệ thống, xử lý kỷ luật, định lượng tiếp cận với phát triển, trì chất lượng sản phẩm phần mềm Hiện chất lượng phần mềm Việt Nam mang tính chất tương đối người dùng cảm nhận qua trình sử dụng Phần mềm kế tốn VietSoft Accounting khơng nằm ngoại lệ Nhằm đánh giá hài lòng khách hàng sử dụng phần mềm để tạo uy tín nhà cung cấp sản phẩm vấn đề đặt lên hàng đầu, tài sản quý giá nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, từ nâng cao lực cạnh tranh Thực tế kinh doanh cho thấy, doanh nghiệp gia tăng 5% khách hàng trung thành nhờ hài lòng họ sản phẩm lợi nhuận tăng lên khoảng 25 - 28% 106 Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Variance Proportions Condition Index (Constant) Kha chuyen Chuc nang Hieu qua Tin cay 1.000 1.000 50 50 1.000 1.000 50 50 1.000 1.000 50 50 00 1.000 1.000 00 00 1.00 1.000 1.000 50 50 00 1.000 1.000 29 71 00 00 1.000 1.000 00 00 03 97 1.000 1.000 71 29 00 00 1.000 1.000 00 00 97 03 1.000 1.000 00 00 67 11 23 1.000 1.000 29 71 00 00 00 1.000 1.000 00 00 02 46 52 1.000 1.000 71 29 00 00 00 1.000 1.000 00 00 31 44 25 a Dependent Variable: Su hai long Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N -2.7472866 1.3043373 0038340 71392164 225 -2.72058105 2.14732766 00000000 70103017 225 Std Predicted Value -3.854 1.822 000 1.000 225 Std Residual -3.846 3.036 000 991 225 Residual a Dependent Variable: Su hai long 107 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH ANOVA Thời gian sử dụng tác động đến nhân tố Chức năng: Chuc nang 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound < nam 79 -.6531340 91427944 10286447 -.8579214 -.4483465 -2.10380 1.37474 nam duoi nam 60 2778224 86747328 11199032 0537303 5019145 -1.93001 1.65459 nam duoi nam 47 3184323 90274974 13167958 0533750 5834895 -2.42739 1.87461 tren nam 39 5118442 78804796 12618866 2563886 7672998 -1.32524 1.62645 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -2.42739 1.87461 87882478 05858832 -.1154633 1154633 29401509 -.9356872 9356872 Total Model 225 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Chuc nang Levene Statistic df1 221 df2 Sig 221 882 ANOVA Chuc nang Sum of Squares Between Groups df Mean Square 53.314 17.771 Within Groups 170.686 221 772 Total 224.000 224 Thời gian sử dụng tác động nhân tố tin cậy F 23.010 Sig .000 108 Tin cay 95% Confidence Interval for N Std Mean Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound < nam 79 -.6293182 66279093 07456981 nam duoi nam 60 3047123 96213248 12421077 47 3069552 39 nam duoi nam tren nam Total Model 225 -.7777752 -.4808611 -1.76914 1.04397 0561671 5532574 -1.81703 1.86206 15247140 0000462 6138642 -2.45898 2.28846 4360642 97542530 15619305 1198679 7522605 -1.97167 2.06533 06666667 -.1313741 1313741 -2.45898 2.28846 89061833 05937456 -.1170128 1170128 28094251 -.8940845 8940845 0000000 Fixed Effects 1.0452912 1.0000000 Random Effects Test of Homogeneity of Variances Tin cay Levene Statistic df1 4.052 df2 Sig 221 008 ANOVA Tin cay Sum of Squares Between Groups df Mean Square 48.703 16.234 Within Groups 175.297 221 793 Total 224.000 224 Thời gian sử dụng tác động nhân tố Hiệu F 20.467 Sig .000 109 Hieu qua 95% Confidence Interval for N Std Mean Mean Std Error Deviation Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound < nam 79 1032358 1.01874133 11461735 -.1249498 3314214 -2.90483 1.13854 nam duoi nam 60 -.3985917 1.05169704 13577350 -.6702738 -.1269095 -2.58130 98453 nam duoi nam 47 0038742 90507691 13201904 -.2618663 2696148 -2.49262 1.03745 tren nam 39 3994303 78659914 12595667 1444444 6544163 -2.34645 1.12920 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -2.90483 1.13854 96874828 06458322 -.1272778 1272778 16311032 -.5190898 5190898 Total Model 225 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Hieu qua Levene Statistic df1 df2 Sig 2.275 221 081 ANOVA Hieu qua Sum of Squares Between Groups df Mean Square 16.597 5.532 Within Groups 207.403 221 938 Total 224.000 224 Thời gian sử dụng tác động đến nhân tố khả chuyển F Sig 5.895 001 110 Kha chuyen 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound < nam 79 -.0224037 1.02154684 11493300 -.2512177 2064103 -3.45642 1.41936 nam duoi nam 60 -.0721627 1.01034013 13043435 -.3331612 1888358 -2.19728 1.41645 nam duoi nam 47 -.0252663 1.04995550 15315175 -.3335448 2830122 -3.69563 1.55854 tren nam 39 88736185 14209162 -.1007989 4745000 -2.73353 1.42363 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -3.69563 1.55854 1.00283824 06685588 -.1317567 1317567 -.2127653a 2127653a Total Model 225 1868505 Fixed Effects Random Effects 06685588 a a Warning: Between-component variance is negative It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure Test of Homogeneity of Variances Kha chuyen Levene Statistic df1 1.009 df2 Sig 221 389 ANOVA Kha chuyen Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.744 581 Within Groups 222.256 221 1.006 Total 224.000 224 Thời gian sử dụng phần mềm tác động đến nhân tố Sự hài lòng F Sig .578 630 111 Su hai long 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound < nam 80 -.3304445 1.00415294 11226771 -.5539078 -.1069812 -2.91912 1.63665 nam duoi nam 60 -.0373009 89889054 11604627 -.2695090 1949071 -2.09793 1.47713 nam duoi nam 47 2567064 98225278 14327629 -.0316938 5451066 -3.61652 2.04724 tren nam 39 4258568 95006223 15213171 1178823 7338314 -2.66804 2.04724 0000000 1.00000000 06651901 -.1310799 1310799 -3.61652 2.04724 96331590 06407882 -.1262806 1262806 17454942 -.5554941 5554941 Total Model 226 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Su hai long Levene Statistic df1 382 df2 Sig 222 766 ANOVA Su hai long Sum of Squares Between Groups df Mean Square 18.989 6.330 Within Groups 206.011 222 928 Total 225.000 225 Loại hình DN tác động đến nhân tố Chức F Sig 6.821 000 112 Chuc nang 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound TNHH 94 -.4455688 99995656 10313764 -.6503797 -.2407579 -2.10380 1.65459 Co Phan 68 1468044 96282033 11675912 -.0862478 3798566 -2.42739 1.87461 Lien doanh 22 5151602 64631998 13779588 2285980 8017224 -.83460 1.48947 DNTN 41 77203975 12057235 2579543 7453259 -1.32524 1.62645 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -2.42739 1.87461 92162702 06144180 -.1210868 1210868 26591361 -.8462558 8462558 Total Model 225 5016401 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Chuc nang Levene Statistic df1 df2 3.275 Sig 221 022 ANOVA Chuc nang Sum of Squares Between Groups df Mean Square 36.283 12.094 Within Groups 187.717 221 849 Total 224.000 224 Loại hình DN tác động đến nhân tố Tin Cậy F 14.239 Sig .000 113 Tin cay 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound TNHH 94 -.5433488 74103886 07643232 -.6951283 -.3915694 -1.81703 1.24901 Co Phan 68 4248651 99467952 12062261 1841014 6656288 -2.45898 2.28846 Lien doanh 22 2626089 1.00109748 21343470 -.1812529 7064706 -2.08674 1.80927 DNTN 41 4001602 96807098 15118729 0945993 7057211 -1.97167 2.06533 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -2.45898 2.28846 89212598 05947507 -.1172109 1172109 30700714 -.9770337 9770337 Total Model 225 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Tin cay Levene Statistic df1 2.267 df2 Sig 221 082 ANOVA Tin cay Sum of Squares Between Groups df Mean Square 48.109 16.036 Within Groups 175.891 221 796 Total 224.000 224 Loại hình DN tác động đến nhân tố Hiệu F 20.149 Sig .000 114 Hieu qua 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound TNHH 94 0446138 1.02542309 10576432 -.1654132 2546407 -2.90483 1.13854 Co Phan 68 -.2803161 1.00151643 12145171 -.5227347 -.0378974 -2.58130 1.03745 Lien doanh 22 -.0786179 1.04624970 22306119 -.5424990 3852632 -2.49262 93961 DNTN 41 76868809 12004891 1621865 6474423 -2.34645 1.12920 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -2.90483 1.13854 97853622 06523575 -.1285638 1285638 15208507 -.4840026 4840026 Total Model 225 4048144 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Hieu qua Levene Statistic df1 2.885 df2 Sig 221 037 ANOVA Hieu qua Sum of Squares Between Groups df Mean Square 12.385 4.128 Within Groups 211.615 221 958 Total 224.000 224 Loại hình DN tác động đến nhân tố khả chuyển F Sig 4.311 006 115 Kha chuyen 95% Confidence Interval for N Std Mean Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound TNHH 94 -.0357872 1.02624985 10584959 -.2459835 1744091 -3.45642 1.41936 Co Phan 68 -.0046955 93243675 11307457 -.2303933 2210023 -2.08157 1.15300 Lien doanh 22 -.1961487 1.29561637 27622634 -.7705928 3782954 -3.69563 1.55854 DNTN 41 86633257 13529842 -.0783614 4685352 -2.73353 1.42363 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -3.69563 1.55854 1.00106564 06673771 -.1315238 1315238 06673771a -.2123892a 2123892a Total Model 225 Fixed Effects 1950869 Random Effects a Warning: Between-component variance is negative It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure Test of Homogeneity of Variances Kha chuyen Levene Statistic df1 1.903 df2 Sig 221 130 ANOVA Kha chuyen Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.529 843 Within Groups 221.471 221 1.002 Total 224.000 224 10 Loại hình DN tác động đến hài lòng F Sig .841 473 116 Su hai long 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound TNHH 95 -.2571503 98558578 10111897 -.4579244 -.0563762 -2.91912 1.63665 Co Phan 68 0572813 93629388 11354231 -.1693501 2839127 -2.09793 1.63665 Lien doanh 22 0814845 1.08356909 23101771 -.3989431 5619122 -3.61652 2.04724 DNTN 41 4571094 93648794 14625485 1615174 7527015 -2.66804 2.04724 0000000 1.00000000 06651901 -.1310799 1310799 -3.61652 2.04724 97209234 06466262 -.1274311 1274311 16957102 -.5396507 5396507 Total Model 226 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Su hai long Levene Statistic df1 255 df2 Sig 222 857 ANOVA Su hai long Sum of Squares Between Groups df Mean Square 15.218 5.073 Within Groups 209.782 222 945 Total 225.000 225 F Sig 5.368 11 Ý định giới thiệu cho đơn vị khác tác động lên nhân tố Chức 001 117 Chuc nang 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound Co 157 -.1985507 1.02225018 08158445 Khong 68 Total Model 225 -.3597035 -.0373980 -2.42739 1.87461 77749463 09428507 2702248 6466124 -2.04965 1.62645 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -2.42739 1.87461 95532646 06368843 -.1255082 1255082 35111289 -4.4613122 4.4613122 4584186 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Chuc nang Levene Statistic df1 df2 6.647 Sig 223 011 ANOVA Chuc nang Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 20.479 20.479 Within Groups 203.521 223 913 Total 224.000 224 22.439 Sig .000 12 Ý định giới thiệu cho đơn vị khác tác động lên nhân tố Tin cậy Tin cay 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Std Error Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound Co 157 -.1769924 Khong 68 Total Model 225 Fixed Effects Random Effects 96080910 07668091 -.3284593 -.0255256 -2.45898 2.28846 97517238 11825702 1726022 6446862 -2.08674 2.06533 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -2.45898 2.28846 96514699 06434313 -.1267984 1267984 31244578 -3.9700001 3.9700001 4086442 118 Test of Homogeneity of Variances Tin cay Levene Statistic df1 003 df2 Sig 223 957 ANOVA Tin cay Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 16.274 16.274 Within Groups 207.726 223 932 Total 224.000 224 17.470 Sig .000 13 Ý định giới thiệu cho đơn vị khác tác động lên nhân tố Hiệu Hieu qua 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound Co 157 -.0983041 1.03366751 Khong 68 Total Model 225 08249565 -.2612567 0646485 -2.90483 1.13854 88350357 10714055 0131134 4408202 -2.49262 1.12920 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -2.90483 1.13854 99094522 06606301 -.1301877 1301877 17020507 -2.1626605 2.1626605 2269668 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Hieu qua Levene Statistic 4.036 df1 df2 Sig 223 046 119 ANOVA Hieu qua Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 5.020 5.020 Within Groups 218.980 223 982 Total 224.000 224 Sig 5.112 025 14 Ý định giới thiệu cho đơn vị khác tác động lên nhân tố Khả chuyển Kha chuyen 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound Co 157 -.0064844 Khong Total Model 98558625 07865835 -.1618572 1488885 -3.45642 1.41936 68 0149713 1.03982516 12609732 -.2367200 2666626 -3.69563 1.55854 225 0000000 1.00000000 06666667 -.1313741 1313741 -3.69563 1.55854 1.00219078 06681272 -.1316651 1316651 -.8489361a 8489361a Fixed Effects Random Effects 06681272 a a Warning: Between-component variance is negative It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure Test of Homogeneity of Variances Kha chuyen Levene Statistic df1 001 df2 Sig 223 980 ANOVA Kha chuyen Sum of Squares Between Groups df Mean Square 022 022 Within Groups 223.978 223 1.004 Total 224.000 224 F Sig .022 883 120 15 Ý định giới thiệu cho đơn vị khác tác động lên nhân tố Sự hài lòng Su hai long 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound Co 158 -.1274698 Khong Total Model 96975132 07714927 -.2798542 0249147 -2.91912 1.63665 68 2961797 1.01350609 12290567 0508590 5415005 -3.61652 2.04724 226 0000000 1.00000000 06651901 -.1310799 1310799 -3.61652 2.04724 98304285 06539104 -.1288603 1288603 22444071 -2.8517896 2.8517896 Fixed Effects Random Effects Test of Homogeneity of Variances Su hai long Levene Statistic df1 071 df2 Sig 224 791 ANOVA Su hai long Sum of Squares Between Groups df Mean Square 8.532 8.532 Within Groups 216.468 224 966 Total 225.000 225 F Sig 8.829 003 ... lòng khách hàng doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế tốn VietSoft Accounting Cơng ty TNHH Phần Mềm Việt làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng mơ hình nghiên cứu hài lòng khách hàng doanh. .. doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế tốn VietSoft Accounting Cơng ty TNHH Phần Mềm Việt Trên sở mơ hình nghiên cứu để đánh giá, xác định mức độ hài lòng khách hàng Đưa mơ hình nghiên cứu hài lòng khách. .. NGHIỆM MƠ HÌNH HÀI LỊNG iv CỦA KHÁCH HÀNG DN KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIETSOFT ACCOUNTING 26 2.1 Tổng quan phần mềm kế toán 26 2.1.1 Khái niệm phần mềm kế toán 26
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm kế toán vietsoft acounnting của công ty TNHH phần mềm việt , Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm kế toán vietsoft acounnting của công ty TNHH phần mềm việt , CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay