Đánh giá thành tích nhân viên tại xí nghiệp mộc việt đức

123 9 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:54

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Trang ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU vii Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa việc đánh giá thành tích nhân viên 1.2 NỘI DUNG CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 1.2.2 Xác định tiêu chí đánh giá thành tích viên 1.2.3 Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 10 1.2.4 Thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 20 1.2.5 Đối tượng đánh giá thành tích nhân viên 21 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 24 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên ngồi 24 1.3.2 Các yếu tố mơi trường bên 24 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP MỘC VIỆT ĐỨC 28 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÍ NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP 28 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngành gỗ chế biến 28 iii 2.1.2 Tình hình tổ chức Xí nghiệp 29 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực Xí nghiệp 33 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Xí nghiệp thời gian qua 44 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP MỘC VIỆT ĐỨC THỜI GIAN QUA 46 2.2.1 Thực trạng mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 46 2.2.2 Thực trạng xác định tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 52 2.2.3 Thực trạng lựa chọn phương pháp đánh giá thành tích nhân viên56 2.2.4 Thực trạng thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 59 2.2.5 Thực trạng xác định đối tượng đánh giá thành tích nhân viên 60 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP MỘC VIỆT ĐỨC 65 2.3.1 Các yếu tố mơi trường bên ngồi 65 2.3.2 Các yếu tố môi trường bên 65 2.4 NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP MỘC VIỆT ĐỨC 66 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 66 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 67 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP MỘC VIỆT ĐỨC 69 3.1 CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP TRONG THỜI GIAN ĐẾN 69 3.1.1 Xu hướng đánh giá thành tích nhân viên 69 3.1.2 Mục tiêu chiến lược Xí nghiệp thời gian đến 73 3.1.3 Một số quan điểm xây dựng giải pháp 73 iv 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP MỘC VIỆT ĐỨC 74 3.2.1 Hồn thiện việc xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 74 3.2.2 Hồn thiện việc xác định tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 76 3.2.3 Hồn thiện phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 82 3.2.4 Xác định thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 89 3.2.5 Xác định đối tượng đánh giá thành tích nhân viên 89 3.2.7 Một số biện pháp khác 91 3.3 KIẾN NGHỊ 101 3.3.1 Đối với Nhà nước quyền địa phương 101 3.3.2 Đối với Xí nghiệp Mộc Việt Đức 102 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình lao động Xí nghiệp mộc Việt Đức (2008 – 2011) 34 2.2 Tình hình lao động theo khối chức giai đoạn 2008 - 2011 35 bảng 2.3 Trình độ chun mơn đội ngũ lao động Xí nghiệp (2008 – 2011) 37 2.4 Tình hình thu nhập người lao động từ năm 2008 - 2011 39 2.5 Bảng cân đối kế toán xí nghiệp Mộc Việt Đức (2009 – 2011) 40 2.6 Tình hình sử dụng mặt Xí nghiệp năm 2011 43 2.7 Tình hình trang thiết bị, máy móc Xí nghiệp năm 2011 43 2.8 Kết hoạt động kinh doanh Xí nghiệp (2009-2011) 44 2.9 Thời hạn nâng bậc thợ công nhân sản xuất năm 2011 48 2.10 Kết điều tra mục tiêu hệ thống đánh giá thành tích Xí nghiệp Mộc Việt Đức năm 2011 51 2.11 Tiêu chí đánh giá thành tích xí nghiệp năm 2011 52 2.12 Kết điều tra tiêu chí đánh giá Xí nghiệp 2011 55 2.13 Thang điểm đánh giá thành tích Xí nghiệp năm 2011 57 2.14 2.15 2.16 2.17 Kết điều tra phương pháp đánh giá thành tích Xí nghiệp 2011 Kết điều tra đối tượng đánh giá thành tích Xí nghiệp 2011 Kết điều tra thơng tin phản hồi kết đánh giá thành tích Xí nghiệp năm 2011 Kết điều tra tham gia nhân viên vào q trình đánh giá thành tích năm 2011 58 62 64 67 vi 3.1 Bảng minh họa tiêu chí hành vi thái độ nhân viên 80 3.2 Bảng minh họa tiêu chí lực thực nhân viên 81 3.3 3.4 3.5 Hướng dẫn chấm điểm mức độ đạt mục tiêu kết thực công tác chuyên môn Minh họa chấm điểm mức độ tiêu chuẩn thái độ lao động Minh họa chấm điểm mức độ tiêu chuẩn lực thực công việc 83 85 88 3.6 Kết điều tra định kỳ đánh giá thành tích nhân viên 89 3.7 Kết điều tra đối tượng đánh giá thành tích nhân viên 90 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình Tên hình vẽ vẽ, đồ thị 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Trang Quản trị theo mục tiêu 15 Mơ hình tổ chức máy quản lý Xí nghiệp Mộc 32 Việt Đức Biểu đồ lao động Xí nghiệp mộc Việt Đức 34 (2008 – 2011) Biểu đồ lao động theo khối chức 36 Biểu đồ mô tả trình độ học vấn chun mơn 38 đội ngũ lao động (2008 – 2011) Mức lương bình quân lao động 39 Xí nghiệp Mộc Việt Đức (2008 – 2011) Nhận xét phương pháp đánh giá thành tích 59 nhân viên năm 2011 Kết lựa chọn đối tượng đánh giá thành tích 63 nhân viên 2011 3.1 Căn cách thức xây dựng tiêu chí đánh giá 77 3.2 Mơ tả phân hệ phần mềm Bizzone 2012 100 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ thức gia nhập WTO vào năm 2007, kinh tế Việt Nam đà phát triển mạnh, bước hội nhập vào kinh tế Thế giới Muốn đứng vững môi trường kinh doanh đầy thử thách nay, vấn đề quan tâm hàng đầu nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhân Jim Keyser nói: Các cơng ty ngày hay khơng phẩm chất, trình độ gắn bó công nhân viên Công ty Nghĩa nhà quản trị phải nhận thức đề chiến lược quản trị tài nguyên nhân cách hiệu Đánh giá nhân viên việc làm cần thiết nhà quản lý doanh nghiệp, mà đặc biệt nhà quản lý nhân Tuy nhiên, lại công việc nhạy cảm tế nhị khiến nhà quản lý nhiều e ngại đánh giá nhân viên chưa thật khách quan xác Thực tế mang tính "có" chưa thực quan tâm làm tốt Việc đánh giá thường vào cuối năm mục đích việc đánh giá để làm sở điều chỉnh mức lương thưởng, gia hạn hợp đồng v.v giải khía cạnh việc đánh ý nghĩa công việc Xác định điểm mạnh, điểm yếu cá nhân, cách họ làm việc, suy nghĩ mong muốn họ giúp nhà quản trị có phân công công việc hợp lý Điều giúp cho cá nhân có cơng việc mà họ "will do" "can do", cá nhân hài lòng với cơng việc phân cơng có hướng phấn đấu cơng việc phù hợp với khả nguyện vọng Ở Việt Nam phần lớn doanh nghiệp biết nên làm gì? Nghĩa xác định trạng lại chưa biết nên làm nào? (thiếu phương pháp công cụ đánh giá) Nhiều doanh nghiệp có tâm lý “đau đâu chữa đấy” mà không cho đánh giá công việc khâu chuỗi hoạt động quản lý, phải đặt hệ thống cần tác động tìm phương pháp nhanh nhất, tiết kiệm thời gian Qua thời gian tìm hiểu thực tiễn công tác nhận thấy đánh giá thành tích Xí nghiệp Mộc Việt Đức nhiều bất cập cần hồn thiện Vì lý trên, tơi chọn đề tài: “Đánh giá thành tích nhân viên Xí nghiệp Mộc Việt Đức” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Thơng qua đề tài này, tác giả mong muốn luận văn đạt mục đích sau: - Hệ thống hóa làm rõ lý luận liên quan đến việc đánh giá thành tích nhân viên tổ chức, cơng sở - Phân tích, đánh giá thực trạng thực đánh giá thành tích nhân viên Xí nghiệp Mộc Việt Đức - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích Xí nghiệp Mộc Việt Đức Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc đánh giá thành tích nhân viên Xí nghiệp Mộc Việt Đức - Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: nghiên cứu vấn đề việc đánh giá thành tích + Về khơng gian: đề tài tập trung nghiên cứu nội dung nêu Xí nghiệp Mộc Việt Đức ... tin, nhân cách người [27] - Nhân viên Nhân viên người làm việc quan, tổ chức với vai trò họ - Nguồn nhân lực Hiện có nhiều định nghĩa khác “nguồn nhân lực” thể nhiều góc độ khác nhau, là: Nguồn nhân. .. giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên tiến trình đánh giá đóng góp nhân viên cho tổ chức cho giai đoạn [28] Theo tác giả Nguyễn Hữu Thân: Đánh giá thành nhân viên hay đánh giá... thực công việc nhân viên dựa theo nguyên tắc sau: + Nếu nhân viên bị đánh giá yếu yêu cầu chủ yếu nào, nhân viên bị đánh giá chung yếu bị cho nghỉ việc thun chuyển cơng tác + Khi nhân viên không
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại xí nghiệp mộc việt đức , Đánh giá thành tích nhân viên tại xí nghiệp mộc việt đức , Bố cục đề tài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay