Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của cán bộ công nhân viên chức tại trung tâm y tế thị xã hương thủy

124 6 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THANH XN HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THANH XN HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Bùi Quang Bình Đà Nẵng – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Xuân MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH 10 MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1 Tổng quan đánh giá thành tích nhân viên 1.1.1 Các khái niệm liên quan .4 1.1.2 Tầm quan trọng chiến lược đánh giá thành tích 1.1.3 Vai trò đánh giá thành tích 1.1.4 Các chức công tác đánh giá thành tích 1.1.4.1 Là công cụ phát triển nhân viên 1.1.4.2 Đánh giá thành tích cơng cụ hành 1.2 Nội dung đánh giá thành tích nhân viên 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá 1.2.2 Tiêu chí đánh giá thành tích .10 1.2.2.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá thành tích .10 1.2.2.2 Thiết lập tiêu chí đánh giá 11 1.2.2.3 Các loại tiêu chí đánh giá 12 1.2.2.4 Các yêu cầu tiêu chí đánh giá 15 1.2.3 Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên .15 1.2.3.1 Đánh giá khách quan .16 1.2.3.2 Đánh giá chủ quan 16 1.2.3.3 Phương pháp quản trị mục tiêu (Management by objectives – MBO) 18 1.2.3.4 Phương pháp phân tích định lượng 19 1.2.4 Đối tượng thực đánh giá thành tích 21 1.2.5 Thời điểm đánh giá thành tích 22 1.2.6 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 23 1.3 Các điểm cần lưu ý đánh giá thành tích cơng tác nhân viên 23 1.3.1 Những lỗi thường mắc phải đánh giá 23 1.3.2 Các biện pháp khắc phục lỗi thường mắc phải thực hện đánh giá thành tích cơng tác 24 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá thành tích nhân viên 25 Tiến trình đánh giá thành tích cơng tác bị ảnh hưởng mơi trường bên ngồi mơi trường bên 25 1.4.1 Các yếu tố mơi trường bên ngồi .25 1.4.2 Các yếu tố môi trường bên 26 1.5 Đặc điểm hoạt động Trung tâm y tế liên quan đến công tác đánh giá thành tích cán cơng nhân viên chức 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 .30 Trong phẩn này, tác giả tìm hiểu tổng quan đánh giá thành tích Đánh giá thành tích hệ thống thức xét duyệt, đánh giá hồn thành cơng tác cá nhân theo định kỳ Tầm quan trọng chiến lược vai trò chức đánh giá thành tích: cơng cụ phát triển nhân viên cơng cụ hành Điều quan trọng nội dung đánh giá thành tích xác định mục tiêu, tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá, đối tượng thời điểm đánh giá Bên cạnh cần ý lỗi thường mắc phải đánh giá biện pháp khắc phục nhân tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá bao gồm yếu tố môi trường bên môi trường bên Những vấn đề đánh giá thành tích nêu phần sở mặt lý luận trình nghiên cứu, phân tích thực trạng đơn vị đề xuất hường giải tồn 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÁN BỘ CNVC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY .31 2.1 Vài nét khái quát thị xã Hương Thủy đội ngũ cán CNVC tai Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội thị xã Hương Thủy .31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy .32 2.1.2.1 Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: 32 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ quyền hạn trung tâm .33 2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy .40 2.2.1 Xác định mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích CBCNVC trung tâm y tế thị xã Hương Thủy .42 2.2.1.1 Đánh giá thành tích để định khen thưởng thành tích CBCNVC định kỳ hàng năm 43 2.2.1.2 Đánh giá thành tích để nâng lương, đào tạo bồi dưỡng 46 2.2.1.3 Đánh giá thành tích để làm sở chi trả thu nhập tăng thêm hàng tháng 47 2.2.1.4 Đánh giá thành tích để xem xét ký tiếp hợp đồng lao động 49 2.2.2 Xác định tiêu chí đánh giá thành tích CBCNVC 50 2.2.2.1 Xác lập tiêu chí đánh giá .50 2.2.2.2 Loại tiêu chí đánh giá thành tích 52 2.2.2.3 Việc đáp ứng yêu cầu tiêu chí đánh giá 52 2.2.3 Phương pháp đánh giá thành tích CBCNVC 53 2.2.4 Thời điểm đánh giá thành tích CBCNVC 55 2.2.5 Đối tượng thực đánh giá thành tích CBCNVC 56 2.2.6 Tiến trình đánh giá thành tích CBCNVC 57 - Việc đào tạo lãnh đạo phương pháp đánh giá nhân viên quan trọng: đơn vị Nhà nước thường khơng thích việc đánh giá nhân viên lãng tránh thực công việc Họ cho thời gian, nản chí nhân viên tạo căng thẳng nhân viên việc đánh giá lãnh đạo khơng rõ ràng, minh bạch, có sở Vì vậy, đánh hoàn toàn mục tiêu thực sự, thường đánh giá nhân viên đưa mức trung bình, chiếm tỷ lệ 54,92% Qua kết khảo sát lãnh đạo thường mắc số lỗi đánh giá nhân viên: 59 Bảng 2.9 Kết điều tra lỗi đánh giá cấp đánh giá thành tích CBCNVC 59 Chỉ tiêu .59 Tỷ lệ (%) 59 Đánh giá cao thực tế 59 13,11 59 Đánh giá theo cảm tình cá nhân 59 18,85 59 Đưa mức trung bình 59 54,92 59 Đánh giá thấp thực tế .59 9,02 59 Khơng có ý kiến 59 12,30 59 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng công tác đánh giá thành tích CBCNVC Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy 60 2.3.1 Các yếu tố môi trường bên .60 - Sự khan nguồn lực Y tế nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày cao thực trang nguồn lực bệnh viện chưa đáp ứng đủ chất lượng lẫn số lượng Đặc biệt cạnh tranh thu hút nhân tài bệnh viện tư, sở kinh doanh mục đích lợi nhuận nên họ sẵn sàng trả mức lương cao đài ngộ tốt để giữ chân nhân viên y tế giỏi, tay nghề cao để tạo uy tín tốt Chính vậy, TTYT thị xã cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hệ thống ĐGTT công tác xã hội ngành nghề để tổ chức tiện lợi việc đánh giá CBCNVC cua Đánh giá phù hợp người lao động thấy coi trọng hơn, có khả phát triển làm việc đơn vị 61 2.3.2 Các yếu tố môi trường bên 61 3.1 Những hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích cán cơng nhân viên chức Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 66 3.1.1 Mục tiêu định hướng phát triển nghiệp y tế Hương Thủy .66 3.1.2 Yêu cầu nguồn nhân lực y tế Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy thời gian đến .67 3.2 Một số giải pháp cụ thể hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích CBCNVC Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 68 3.2.1 Xác định mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích CBCNVC Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 68 3.2.2 Hồn thiện tiêu chí đánh giá thành tích CBCNVC 70 3.2.2.1 Xác định cách thức xây dựng tiêu chí đánh giá 71 3.2.2.2 Xác định loại tiêu chuẩn đánh giá thành tích CBCC 79 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp đánh giá thành tích CBCNVC 86 3.2.4 Xác định thời điểm thực đánh giá CBCNVC 88 3.2.5 Xác định đối tượng thực đánh giá đào tạo phương pháp đánh giá thành tích CBCNVC cho cấp nhân viên 89 3.2.6 Hồn thiện tiến trình đánh giá thành tích CBCNVC 92 3.3 Áp dụng kết đánh giá thành tích số hoạt động quản lý CBCNVC Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 97 3.3.1 Cải tiến công tác phân phối thu nhập tăng thêm hàng tháng cho CBCNVC 97 3.3.2 Cải tiến sách đào tạo phát triển 98 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVCSSKND Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân BVBMTE Bảo vệ bà mẹ trẻ em CBCNVC Cán công nhân viên chức CNVC Công nhân viên chức CSSK Chăm sóc sức khỏe ĐGTT Đánh giá thành tích NNL Nguồn nhân lực NSNN Ngân sách Nhà nước KCB Khám chữa bệnh KCN Khu Cơng nghiệp KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình KH - NV Kế hoạch – Nghiệp vụ LĐTT Lao động tiên tiến QTNNL Quản trị nguồn nhân lực TCHC-QT Tổ chức Hành – Quản trị TTYT Trung tâm Y tế UBND Ủy ban nhân dân YHCT Y học cổ truyền YTDP Y tế dự phòng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Tên bảng Các loại tiêu chí đánh giá thành tích Biểu mẫu đánh giá theo phương pháp thang điểm đánh giá Cơ cấu CBCNVC y tế theo trình độ đào tạo năm 2010 Cơ cấu CBCNVC y tế theo giới tính Kết xếp loại CBCNVC năm 2008-2010 Phân loại thành tích để tính thu nhập tăng thêm hàng tháng Kết điều tra mục tiêu hệ thống đánh giá thành tích Bảng chi tiết tiêu chí đánh giá thành tich CBCNVC Kết điều tra thực trạng tiêu chí đánh giá thành tích Điểm đánh giá cho tiêu chí Kết điều tra lỗi đánh giá cấp đánh giá thành tích CBCNVC Kết điều tra thơng tin phản hồi kết đánh giá Kết điều tra mong muốn, nguyện vọng CBCNVC công tác đánh giá thành tích Kết điều tra ảnh hưởng văn hố đơn vị cơng tác đánh giá thành tích CBCNVC Ảnh hưởng đồn thể đến đánh giá thành tích CBCNVC Bảng tiêu chí đánh giá phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Bảng tiêu chí thái thái độ giao tiếp, phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân giáo dục sức khỏe vị trí cử nhân điều dưỡng Bảng minh họa trọng số tiêu chuyên môn Kết điều tra thời điểm định kỳ đánh giá thành tích CBCNVC khoa, phòng Kết điều tra đối tượng thực đánh giá thành tích CBCNVC Bảng kế hoạch thực cơng việc CBCNVC Bảng phân tích thời gian thực mục tiêu công việc Trang 14 17 40 41 45 48 50 51 53 54 59 60 61 62 62 81 85 87 88 90 95 96 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 Tên hình Mơ hình tháp nhu cầu Abrahan Maslow Sơ đồ tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy Quy trình đánh giá CBCNVC định kỳ hàng năm sơ đồ hoá Căn cách thức xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thành tích Tiến trình đánh giá thành tích CBCNVC Trang 27 35 58 72 93 100 Thông qua vấn đề lý luận nêu chương sở phân tích thực trạng đánh giá thành tích CBCNVC trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy Bên cạnh dựa vào mục tiêu định hướng phát triển nghiệp Y tế Hương Thủy yêu cầu nguồn lực y tế trung tâm thời gian đến tác giả đề xuất giải pháp để góp phần khắc phục tồn hướng tới hồn thiện thời gian tới cơng tác đánh giá thành tích, đặc biệt việc ứng dụng bước tiến trình đánh giá thành tích CBCNVC đơn vị đem lại hiệu ứng tích cực có chuẩn bị kỹ cơng tác tổ chức đánh giá thành tích có hướng dẫn cụ thể mà tất thành viên tổ chức phổ biến thông qua văn Điều mang lại kết đánh giá phù hợp, có tương thưởng tương xứng với đóng góp cán áp dụng kết đánh giá công tác quản lý CBCNVC Chính tạo động lực thúc đẩy nỗ lực cá nhân để hướng đến việc hoàn thành tốt mục tiêu chung tổ chức phát triển tổ chức 101 KẾT LUẬN Công tác đánh giá thành tích cơng tác CBCNVC phận khơng thể thiếu cần thiết hoạt động quản trị nhân Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy Cơng tác đánh giá thành tích công tác CBCNVC y tế thực tốt việc sử dụng kết đánh giá đem lại nguồn lực vơ hình, tạo động lực làm việc, nâng cao lực phát huy tính chủ động, sáng tạo cơng tác chăm sóc chữa bệnh cho nhân dân Việc phát triển nguồn nhân lực việc làm ưu tiên hàng đầu chương trình phát triển hoạt động y tế nào, tất khoa, phòng, đội đạt mục tiêu đặt thông qua nổ lực cán y tế Đánh giá thành tích cơng tác CBCNVC cần thiết, thân cá nhân người lao động, công việc tổ chức thay đổi tác động môi trường, khơng có đánh giá tổ chức khơng kiểm sốt mục tiêu Nhưng thực tế Trung tâm y tế thị xã công tác ĐGTT chưa thực trọng, mang tính hình thức Căn vào định hướng phát triển ngành y tế mục tiêu phát triển nguồn nhân lực TTYT thị xã Hương Thủy để xây dựng số nội dung nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích áp dụng đơn vị thời gian đến Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp giúp tác giả hồn thiện cơng tác nghiên cứu Tác giả xin chân thành cám ơn quý thầy cô Đại học Đà Nẵng Đại học kinh tế Đà Nẵng, anh/chị cán y tế Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy, Phòng TCHC-QT Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy giúp đỡ q trình nghiên cứu học tập, đặc biệt Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Quang Bình tận tình dẫn suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn này./ 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ sách cẩm nang kinh doanh Harvard (2006), Quản lý hiệu suất làm việc nhân viên, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [2] Bộ sách cẩm nang Quản trị nguồn nhân lực Business Edge (2004), Đánh giá hiệu làm việc, NSB trẻ TP Hà Nội [3] Trần Kim Dung (2003), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội [4] GS Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người cơng nghiệp hóa - đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [5] Đồn Văn Khải (2005), Nguồn lực người q trình Cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội [6] Luật Viên chức Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XII, lỳ họp thứ thơng qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 [7] TS Lê Quân (2005), Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Đại học Thương mại [8] Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [9] Nguyễn Hữu Thân (2004), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [10] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2008), Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Lớp Cao học QTKD, Đại học Đà Nẵng [11] Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy (2010), Báo cáo tổng kết cuối năm phát triển nghiệp y tế Phòng TCHC-QT [12] Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng, Đào Hữu Hoà, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, nhà xuất Thống kê Phụ lục 1: Phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào Quý Anh (Chị)! Tôi học viên cao học ngành Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng Hiện thực Luận văn thạc sĩ với đề tài: “Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích CBCNVC Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy” Để thực chương trình nghiên cứu này, tơi mong nhận giúp đỡ quý Anh (Chị) cách trả lời câu hỏi nêu Kết điều tra phục vụ cho việc thực đề tài, không sử dụng vào mục đích khác giữ bí mật Rất mong nhận hợp tác quý Anh (Chị) Xin chân thành cảm ơn LÊ THỊ THANH XUÂN A Anh/chị cho biết chức danh công tác đơn vị: Lao động quản lý Lao động chuyên môn nghiệp vụ Lao động phục vụ Y B Xin đánh chéo vào câu trả lời mà quý anh/chị cho phù hợp Tại khoa,phòng , đội anh / chị thực việc đánh giá thành tích CBCNVC hay chưa? (chọn 01 ơ)  Có  Khơng Theo anh/chị vui lòng cho biết vai trò cơng tác đánh giá thành tích CBCNVC Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy là? (chọn 01 ô)  Có ý nghĩa quan trọng, thiết thực  Chỉ mang tính hình thực Khơng trả lời Theo anh /chị cơng tác đánh giá thành tích CBCNVC Trung tâm y tế thị xã nhằm mục đích gì? Đào tạo, phát triển Thun chuyển đề bạt, sa thải Tất công tác Trả lương, khen thưởng Phát triển Khơng có cơng tác Anh/Chị cho biết mức độ phù hợp lực khối lượng công việc phân công? (Chọn ô) Rất không phù hợp Không phù hợp Chấp nhận Phù hợp Rất phù hợp Anh/Chị cho biết mức độ phù hợp trình độ chun mơn yêu cầu công việc phân công? (Chọn ô)  Rất không  Không phù  Chấp nhận  Phù hợp  Rất phù hợp phù hợp hợp Anh/Chị đánh dấu vào ô từ đến đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá thành tích CBCNVC y tế Trung tâm y tế thị xã (1 không phù hợp phù hợp) Yêu cầu tiêu chuẩn ĐGTT Cụ thể (gắn với mục tiêu tổ chức gắn với công việc, giúp cán nhận biết hành vi chấp nhận không chấp nhận) Có thể đo lường (lượng hóa mức độ thành tích) Có thể đạt (mang tính thách thức thực tế cho cán bộ, khuyến khích nỗ lực cán bộ) Hợp lý (bao quát tồn nơi dung nhiệm vụ đặt cán bộ, có tính đến yếu tố ảnh hưởng ngồi tầm kiểm sốt cán bộ) Có hạn định thời gian (biết phải hồn tất cơng việc) Theo anh/chị việc đánh giá CBCNVC có cần tiết cụ thể hóa thêm nội dung đánh giá khơng?  Có  Khơng Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng anh/chị yếu tố tính minh bạch hoạt động đánh giá thành tích cơng tác Trung tâm y tế thị xã  Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Rất hài lòng Hồn tồn hài lòng Chấp nhận Theo anh/chị yếu tố cần thiết phải cụ thể hóa vào nội dung đánh giá thành tích CBCNVC? (Đánh theo thứ tự ưu tiên từ đến 8) Khối lượng công việc Chất lượng công việc Bảo đảm tính thời gian Có đề xuất, cơng trình nghiên cứu, giải vấn đề sở Tinh thần phối hợp công tác Văn hóa, giao tiếp, ứng xử ( đơn vị bệnh nhân, người nhà bệnh nhân) Tính trung thực Tính xác 10 Theo anh/chị thời gian thực đánh giá thành tích định kỳ phù hợp Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy? (Chọn ô)  Hàng tháng  Hàng quý  tháng  Một năm 11 Theo anh/chị đối tượng thực đánh giá thành tích phù hợp Trung tâm y tế thị xã? (Chọn ô)  Tự thân  Đồng nghiệp  Cấp trực tiếp  Cấp  Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân  Tất 12 Anh/Chị cho nhận xét phương pháp đánh giá thành tích áp dụng tạo Trung tâm y tế thị xã? (Chọn ô) Không ý kiến Nên thay đổi Cần cải tiến Phù hợp Hồn tồn phù hợp 13 Anh/Chị có nhận từ cấp hành động hỗ trợ q trình đánh giá thành tích khơng? (Chọn dòng) Hành động hỗ trợ cấp Thường Thỉnh xun thoảng Rất Khơng Thông báo mục tiêu kế hoạch ĐGTT cán trước kỳ đánh giá Thống với CBCNVC tiêu chuẩn ĐGTT Cung cấp thông tin phản hồi điểm mạnh điểm yếu đề phát huy khắc phục Thảo luận với CBCNVC kết thành tích Thống với CBCNVC kế hoạch khắc phục cho kỳ đánh giá 14 Anh/Chị cho biết vấn đề cần ưu tiên xem xét q trình đánh giá thành tích? (Chon ơ)  Thành tích tập thể  Thành tích cá nhânCơng Khơng có ý kiến 15 Anh/Chị cho biết thành tích hoạt động cơng đồn, đồn thể CBCNVC ảnh hưởng đến đánh giá thành tích CBCNVC nào? (Chọn ơ) Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Tương đối ảnh hưởng Không ảnh hưởng Rất khơng ảnh hưởng 16 Anh/Chị có mong đợi lành đạo ghi nhận thành tích cơng việc khơng? (Chọn ơ) Có Khơng Khơng có ý kiến 17 Khi làm việc Trung tâm y tế thị xã, điều kiện điều mà anh/chị mong muốn nhất?  Thu nhập cao  Môi trường làm  Công việc nhẹ nhàng, không áp việc tốt Phát triển chun lực mơn  Có điều kiện đào tạo tốt 18 Anh/Chị cho biết lãnh đạo cấp thường phạm lỗi trình đánh giá thành tích CBCNVC? (Chọn ơ) Đánh giá thấp thực tế  Đưa mức trung bình Đánh giá cao thực tế Khơng có ý kiến Đánh giá theo cảm tình Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh/chị ! Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm mức độ đạt mục tiêu kết thực công tác chuyên mơn Điểm Mức độ đạt mục tiêu Khối lượng hồn thành Chất lượng đạt Đạt từ 120% mục tiêu Chủ động, linh hoạt, sáng giao trở lên, đảm bảo chất lượng tạo, áp dụng cải tiến công việc giao kỹ thuật y học tiến hiệu Thời gian hồn thành nhiệm quả, khơng có sai sót, tiết vụ giao giảm từ 20% trở kiệm thời gian điều trị bệnh lên so với nhân 20% vấn liên kế hoạch quan Hoàn toàn Số lượng văn chủ trì soạn vượt trội thảo: 70 văn Cơng trình nghiên cứu, tham gia nghiên cứu: từ trở lên Tỷ lệ giải vấn đề sở hoàn thành 100% Tỷ lệ hoàn thành báo cáo thời gian quy định:100% Cứ giảm 5% vượt mức khối lượng mức chất lượng giảm 0,5 điểm Đạt đến 110% mục tiêu Chủ động, sáng tạo, ứng giao trở lên, đảm bảo chất lượng dụng cải tiến kỹ thuật y cơng việc giao học lĩnh vực Thời gian hồn thành nhiệm yếu, khơng xảy sai xót, vụ giao giảm từ 10% trở tiết kiệm thời gian điều trị lên so với kế hoạch bệnh nhân 10%, chi phí điều Đạt yêu cầu Số lượng văn chủ trì soạn trị mức cho phép công việc thảo: 50 văn mức vượt trội Cơng trình nghiên cứu, tham gia nghiên cứu: từ trở lên Tỷ lệ giải vấn đề sở hoàn thành 100% Tỷ lệ hoàn thành báo cáo thời gian quy định:100% Cứ giảm 5% vượt mức khối lượng mức chất lượng giảm 0,5 điểm Đạt đến 100% mục tiêu Không xảy sai xót giao trở lên, đảm bảo chất lượng hoạt động chuyên môn, công việc giao khơng gây thiệt hại, thời Thời gian hồn thành nhiệm gian/chi phí mức cho phép vụ giao hạn so với Đạt yêu cầu kế hoạch cơng việc Số lượng văn chủ trì soạn mức tốt thảo: 30 văn Tỷ lệ giải vấn đề sở hoàn thành 100% Tỷ lệ hoàn thành báo cáo thời gian quy định:100% Cứ giảm 5% vượt mức khối lượng mức chất lượng giảm 0,5 điểm Đạt từ 90% đến 100% mục Còn nhiều hạn chế cần học tiêu giao tập tiếp thu cải tiến Số lượng tỷ lệ hoàn thành kỹ thuật y học tiên tiến, nỗ nhiệm vụ chuyên môn lực hơn, có thiếu xót thơng thường đạt 90% trở lên nhẹ, thời gian vượt mức Đạt yêu cầu Thời gian hồn thành nhiệm khoảng 10% cơng việc vụ giao không trễ hẹn mức trung 10% so với kế hoạch bình Số lượng văn chủ trì soạn thảo: 20 văn Tỷ lệ giải vấn đề sở đạt từ 80% trở lên Tỷ lệ hoàn thành báo cáo thời gian quy định:90% Cứ giảm 5% vượt mức khối lượng mức chất lượng giảm 0,5 điểm Chỉ đạt từ 70% mục tiêu Nhiều vi phạm, sai xót giao trở xuống quy trình KCB, vượt q Tỷ lệ giải vấn đề 20% thời gian trở lên Khơng đạt u sở hồn thành 50% Khơng hồn thành nhiều lần cầu Hầu hết báo cáo không hoạt động chuyên thời gian quy định, bị nhắc môn nhở nhiều lần, thời gian hồn thành nhiệm vụ ln bị kéo dài Phụ lục Chấm điểm mức độ tiêu chuẩn thái độ, kỷ luật làm việc Quy định Tiêu chuẩn 5- Thực nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ cán bộ, viên chức, sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác, gương mẫu, nhắc nhở gia đình, đồng nghiệp chấp hành 4- Chấp hành quy định pháp luật nghĩa vụ cán bộ, viên chức sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác, khơng có sai sót - Việc chấp hành 3- Cơ chấp hành quy định pháp luật nghĩa vụ chủ trương, cán bộ, viên chức sách Nhà nước liên quan sách pháp luật đến lĩnh vực cơng tác, có sai sót nhỏ khách quan kịp Nhà nước thời khắc phục không gây hậu 2- Chấp hành quy định pháp luật, sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực cơng tác, sai sót nhỏ chủ quan, có khắc phục khơng gây hậu nghiêm trọng 1- Chấp hành quy định pháp luật, sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực cơng tác, sai sót có tính hệ thống gây hậu nghiêm trọng 5- Thực hiên nghiêm túc quy định tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế ; Chấp hành tốt nội quy quan, thực tốt ý kiến đạo cấp trên; làm sớm quy định làm thêm có cơng việc đột xuất Không nghỉ làm việc 01 ngày công/tháng 4- Thực hiên nghiêm túc quy định tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế ; Chấp hành tốt nội quy quan, ý kiến đạo cấp trên; làm giờ, làm thêm có cơng việc đột xuất Không nghỉ làm việc 02 ngày công/tháng trở lên - Chấp hành nội 3- Thực hiên quy định tiêu chuẩn đạo đức quy, quy chế làm người làm công tác y tế; Chấp hành tốt nội quy quan, ý việc đơn vị kiến đạo cấp trên; thường làm (trễ không lần/tháng, lần không 10 phút); Không nghỉ làm việc 03 ngày công/ tháng 2- Chấp hành nội quy quan, quy đinh tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế; Không nghỉ làm việc 04 ngày công/tháng trở lên; thường làm (trễ không lần/tháng, lần không 10 phút) 1- Chấp hành chưa tốt nội quy quan, quy định tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế, vi phạm cam kết xây dựng quan văn hóa; Nghỉ làm việc từ 05 ngày công/tháng trở lên; thường xuyên trễ - Chống quan liêu, lãng phí biểu tiêu cực khác - Chấp hành quy trình, nhiệm vụ chuyên môn khám, chữa bệnh 5- Trung thực, chân thành, đồn kết, tích cực cơng tác chống quan liêu, nghiêm túc thực phê bình tự phê bình hàng tháng thân đồng nghiệp Phát đấu tranh với tiêu cực Nghiêm túc thực việc tiết kiệm nhắc nhở người, không bị đồng nghiệp phát vi phạm lãng phí (điện, nước, văn phòng phẩm…) 4- Có ý thức chống quan liêu, có thực phê bình tự phê bình hàng tháng thân Phát tiêu cực đồng nghiệp báo cáo lãnh đạo Nghiêm túc thực việc tiết kiệm, không bị đồng nghiệp phát vi phạm lãng phí (điện, nước, văn phòng phẩm…) 3- Có ý thức chống quan liêu, có thực phê bình tự phê bình hàng tháng thân Thực việc tiết kiệm chưa triệt để, 1-2 lần bị lãnh đạo nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2- Có ý thức chống quan liêu, chưa thực phê bình tự phê bình hàng tháng thân Thực việc tiết kiệm chưa triệt để, 3-4 lần bị lãnh đạo nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí 1- Chưa có ý thức chống quan liêu, chưa thực phê bình tự phê bình hàng tháng thân, có hành vi bao che cho sai phạm Không thực việc tiết kiệm chống lãng phí, lần bị lãnh đạo nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí 5- Tuân thủ tuyệt đối quy trình, nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo xử lý công việc theo chức giao, phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm biết phối hợp với phận có liên quan để xử lý cơng tác có hiệu Không đùn đẩy công việc mà trách nhiệm xử lý, có trách nhiệm đóng góp ý kiến hoạt động 4- Tn thủ tuyệt đối quy trình, nhiệm vụ chun mơn, phục tùng chấp hành nhiệm vụ giao theo chức năng, phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm Không đùn đẩy công việc mà trách nhiệm xử lý 3- Tn thủ tuyệt đối quy trình, nhiệm vụ chun mơn đảm bảo xử lý công việc theo chức giao, chưa nắm vững quy trình nên làm chậm tiến độ công việc Chưa nắm rõ công việc mà trách nhiệm xử lý nên chưa xử lý kịp thời 2- Vi phạm quy trình, quy phạm, xử lý công việc chưa gây hậu nghiêm trọng Từ 1-2 lần đùn đẩy trách nhiệm cho người khác 1- Vi phạm quy trình, quy phạm gây hậu nghiêm trọng - Các hành vi tác phong làm việc, ứng xử văn hóa, lịch sự, niềm nở với đồng nghiệp đơn vị, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Thường xuyên né tránh, đùn đẩy công việc 5- Chấp hành nghiêm chỉnh tác phong, thái độ ứng xử khéo léo, mặc trang phục, đeo thẻ cán bộ, viên chức theo quy định, ln giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo đồng nghiệp, khen ngợi yêu mếm người, làm đẹp hình ảnh người cán y tế mắt người 4- Đảm bảo tác phong, thái độ ứng xử mức, mặc trang phục, đeo thẻ cán bộ, viên chức theo quy định, giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo đồng nghiệp, nhận nhận xét tốt bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đồng nghiệp 3- Đảm bảo tác phong, thái độ ứng xử nguyên tắc, mặc trang phục, đeo thẻ cán bộ, viên chức theo quy định, giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, lãnh đạo đồng nghiệp, không bị đồng nghiệp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phê bình 2- Tác phong làm việc chưa đảm bảo, thái độ cứng nhắc, không mang trang phục, đeo thẻ cán bộ, viên chức làm việc, 1-2 lần bị nhắc nhở/tháng biết khắc phục sữa chửa 1- Tác phong chưa đảm bảo, thái độ tiêu cực, không đeo thẻ cán thường xuyên, không mang trang phục, bị nhắc nhở không khắc phục Bị bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phê bình, phản ảnh với lãnh đạo Phụ lục Chấm điểm mức độ tiêu chuẩn lực thực công việc Điểm Mức độ đạt mục tiêu Ý nghĩa mức độ Hiệu công việc mục tiêu phấn đấu hàng đầu Thực cơng việc mang tính chủ động, sáng tạo, đề xuất biện pháp giải quyết, hướng dẫn công việc cho Đạt 100% yêu cầu cao đồng nghiệp tận tình, tạo phong cách tiêu chuẩn chức để cấp đồng nghiệp noi theo Có danh CBCNVC khả chịu đựng áp lực công việc cao, công việc nhiều xử lý kịp thời hiệu Có thể xem xét đề bạt, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo Có tinh thần trách nhiệm, lo lắng công việc, tiếp cận xử lý công việc chủ động nhanh Sẵn sáng giúp đỡ nhau, phối hợp chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm cung khó khăn, vướng mắc với đồng Đạt 80% yêu cầu cao nghiệp thực nhiệm vụ giao, gương mẫu, tích cực công tác, học hỏi lẫn thực nhiệm vụ hạn chế áp lực cơng việc Có thể xem xét đưa vào danh sách cán đề bạt vị trí trưởng khoa, phòng, đội Giải công việc độc lập, không cần nhắc nhở kèm cặp, nỗ lực hoàn thành yêu cầu chưa thể Đạt 60% yêu cầu cao đốn Có thể xem xét bổ sung vào dánh sách CBCNVC quy hoạch đào tạo để bồi dưỡng phát triển Khả năng, kiến thức chun mơn hạn chế, thường xuyên cần giúp đỡ, hỗ trợ, giám sát từ lãnh đạo khoa, phòng đồng Đạt 40% yêu cầu cao nghiệp, cần đào tạo thêm chuyên môn Xem xét bổ sung vào danh sách CBCNVC cần đào tạo, đào tạo lại để ổn định công việc Đạt từ 20% yêu cầu cao Cần xem xét đào tạo lại thuyên trở xuống chuyển, sa thải… Ghi chú: Từ mức điểm đến điểm giảm mức độ đạt yêu cầu cao 5% bị trừ 0,25 điểm, Từ mức điểm đến mức tăng mức độ đạt yêu cầu cao 10% cộng 0,25 điểm Phụ lục Thang điểm đánh giá hành vi phục vụ bệnh nhân, người nhà người bệnh Bác sỹ khoa Khám chữa bệnh Điểm Mức độ tiêu chuẩn Có thái độ hòa nhã, lịch sự, văn minh, động viên, an ủi, tôn trọng người bệnh gia đình người bệnh Tìm hiểu nắm bắt diễn biến tâm lý người bệnh gia đình bệnh nhân trình khám bệnh, chữa bệnh Tham mưu với bệnh viên để có cách điều trị bệnh nhân tốt Thực nghiêm túc quy định chế độ giao tiếp sở khám chữa bệnh.Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc quy chế chuyên môn khám chữa bệnh; Thực tốt hiệu “ Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân chăm sóc tận tình, bệnh nhân về, dặn dò chu đáo” Tuân thủ nghiêm túc quy chế chuyên môn khám chữa bệnh; Thường xuyên theo dõi diễn biến tâm lý người bệnh gia đình bệnh nhân trình khám chữa bệnh để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời bệnh lý cách xác, đầy đủ Tư vấn cho người nhà bệnh nhân bệnh nhân cách điều trị hiệu tiết kiệm thủ tục liên quan khác có lợi cho bệnh nhân Thực theo quy trình, quy chế chun mơn khám bênh, chữa bệnh chưa hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân liệu pháp điều trị tốt hiệu thủ tục hưởng tiết kiệm chi phí trường hợp bệnh nhân có hồn cảnh đực biệt Có hành vi tiêu cực, lạm dụng nghề nghiệp để gây khó khăn, trì hỗn, thờ với người bệnh gia đình người bệnh Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trình khám chữa bệnh, làm trái quy chế chuyên môn thi hành nhiệm vụ / ... cho nhân viên biết họ có y u cầu chủ y u nhân viên thực công việc Các công việc khác có y u cầu khác chun mơn, nghiệp vụ, tính tình, sức khoẻ Nếu bị điểm y u cầu chủ y u nào, nhân viên bị thuyên... cơng nhân viên chức Trung tâm Y tế thị xã Hương Th y 3.2 Phạm vi nghiên cứu Thời gian: Nghiên cứu vấn đề việc đánh giá thành tích Trung tâm Y tế thị xã Hương Th y (các phòng ban, ban chuyên môn)... trình b y thành ba chương Chương 1: Những vấn đề lý luận đánh giá thành tích nhân viên tổ chức Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích cán cơng nhân viên chức Trung tâm Y tế thị xã Hương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của cán bộ công nhân viên chức tại trung tâm y tế thị xã hương thủy , Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của cán bộ công nhân viên chức tại trung tâm y tế thị xã hương thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay