Vận dụng phương pháp tính giá ABC tại công ty cổ phần cao su đà nẵng

106 8 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:52

LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Họ tên tác giả TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG MỤC LỤC * Với phương pháp phân bổ tiền lương theo số lượng sản phẩm hồn thành trên, Cơng ty phần tính chi phí nhân cơng giá thành sản phẩm, phản ánh chi phí nhân cơng thực tế khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, tăng suất nâng cao tinh thần làm việc tập thể 50 ĐVT: 1.000 Đồng 50 Tên TP 50 Số lượng 50 Đơn giá 50 HSQC 50 SLQC .50 Lương 50 BH, CĐ 50 Tổng .50 Lốp ô tô 50 58.164 50 319 50 0.36 50 58.164 50 6.685.426 .50 1.537.648 .50 8.223.074 .50 Săm ô tô 50 46.088 50 11.5 50 0.86 50 46.088 50 423.764 50 97.465 50 521.229 50 Yếm ô tô 50 15.065 50 2.4 50 1.2 50 15.065 50 42.698 50 52.519 50 Lốp xe máy 50 96.359 50 4.5 50 1.1 50 96.359 50 482.061 50 592.935 50 Săm xe máy 50 155.579 50 .50 1.28 50 155.579 50 199.412 50 245.276 50 Lốp xe đạp .50 240.348 50 1.2 50 1.2 50 240.348 50 357.899 50 440.215 50 Săm xe đạp 50 341.567 50 0.5 50 1.4 50 341.567 50 225.478 50 277.337 50 Tổng cộng 50 912.101 50 912.101 50 8.416.738 .50 10.352.585 .50 (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty) 50 STT 51 Tên TP 51 SL SP .51 Định mức .51 CP Tiền điện 51 .51 Lốp ô tô 51 58.164 51 28,63 51 1.665.311 .51 .51 Săm ô tô 51 46.088 51 18,62 51 858.353 51 .51 Yếm ô tô 51 15.065 51 4,82 51 72.598 51 .51 Lốp xe máy 51 96.359 51 .51 196.858 51 .51 Săm xe máy 51 155.579 51 0.44 51 68.380 51 .51 Lốp xe đạp .51 240.348 51 0.67 51 161.990 51 .51 Săm xe đạp 51 341.567 51 0.22 51 75.940 51 Tổng cộng 51 912.101 51 3.099.430 .51 Lốp ô tô 52 Săm ô tô 52 Yếm ô tô 52 Lốp xe máy 52 Săm xe máy 52 Lốp xe đạp .52 Săm xe đạp 52 Lốp ô tô 53 1.665.311.000 53 Săm ô tô 53 858.353.000 53 Yếm ô tô 53 72.598.000 .53 Lốp xe máy 53 196.858.000 53 Săm xe máy 53 68.380.000 .53 Lốp xe đạp .53 161.990.000 53 Săm xe đạp 53 75.940.000 .53 3.099.430.000 53 Lốp ô tô 57 58.164 57 8.223.074.000 57 Săm ô tô 57 46.088 57 521.229.000 57 Yếm ô tô 57 15.065 57 52.519.000 .57 Lốp xe máy 57 96.359 57 592.935.000 57 Săm xe máy 57 155.579 57 245.276.000 57 Lốp xe đạp .57 240.348 57 440.215.000 57 Săm xe đạp 57 341.567 57 277.337.000 57 912.101 57 10.352.585.000 57 521.229.000 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BHTN : Bảo hiểm tai nạn - BHXH : Bảo hiểm xã hội - BHYT : Bảo hiểm y tế - BTP : Bán thành phẩm - Chi phí NCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp - Chi phí NVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí NVL, CCDC : Chi phí ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ - CP : Chi phí - HĐ : Hoạt động - KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm - KH : Khấu hao - KPCĐ : Kinh phí cơng đồn - NVPX : Nhân viên phân xưởng - SXC : Sản xuất chung - TSCĐ : Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Bảng 2.1 cấu sản phẩm tiêu thụ công ty qua ba năm Bảng 2.2 Bảng phân bổ lương bảo hiểm xã hội tháng Bảng 2.3 5/2011 Bảng phân bổ chi phí tiền điện cho sản phẩm Bảng 2.4 tháng 05/2011 Bảng phân bổ chi phí tiền lương BH KPCĐ Bảng 2.5 nhân viên phân xưởng tháng 05/2011 Bảng tổng hợp phân bổ chi phí sản xuất chung Bảng 2.6 tháng 05/2011 Bảng tổng hợp chi phí tính giá thành tháng Bảng 3.1 Bảng 3.2 05/2011 Tổng hợp hoạt động vào trung tâm hoạt động Bảng phân bổ chi phí khấu hao theo hoạt động Bảng 3.3 tháng 05/2011 Bảng phân loại CCDC theo hoạt động tháng Bảng 3.4 05/2011 Bảng phân bổ chi phí nhân viên phân xưởng theo Bảng 3.5 hoạt động tháng 5/2011 Bảng tổng hợp chi phí tiền điện cho hoạt động Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 tháng 05 năm 2011 Chi phí gián tiếp nguồn phát sinh chi phí Bảng xác định nguồn sinh phí cho hoạt động Bảng ma trận EDA Bảng hệ số tỷ lệ EDA tháng 5/2011 Bảng giá trị tiền ma trận EDA tháng 5/2011 Bảng ma trận ADP Bảng giá trị tiền ma trận APD tháng 5/2011 Bảng tính giá thành sản phẩm tháng 05/2011 Bảng so sánh giá thành theo phương pháp tính giá Trang 34 51 52 53 54 58 66 68 71 72 74 76 77 78 79 80 81 82 84 86 ABC DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Trang Lý thuyết ABC Mối quan hệ Chi phí – Hoạt động – Sản phẩm Hai giai đoạn tính giá phương pháp truyền thống Hai giai đoạn tính giá phương pháp ABC Mối quan hệ ABC ABM Mơ hình tổ chức sản xuất Công ty CP Cao su Đà 13 18 20 21 28 Sơ đồ 2.2 Nẵng Mơ hình tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ Sơ đồ 2.3 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ 3.1 phần Cao su Đà Nẵng Quy trình sản xuất bán thành phẩm Quy trình sản xuất thành phẩm Mơ hình tính giá dựa hoạt động Cơng ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 36 39 41 42 77 82 3.2.5 Tính giá thành cho loại sản phẩm Sau chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp loại sản phẩm xác định, ta lập bảng tính giá thành Với số liệu tháng 05/2011, giá thành loại sản phẩm xác định bảng 3.13 83 Bảng 3.13: Bảng tính giá thành sản phẩm tháng 05/2011 ĐVT: Đồng Chi phí NVLTT NCTT SX Chung Trong đó: Hoạt động tạo BTP Hoạt động nhiệt luyện Hoạt động ép đùn Hoạt động thành hình Hoạt động lưu hóa Hoạt động hồn thành Lốp tơ Lốp xe máy Lốp xe đạp 131.101.348.000 8.223.074.000 9.883.129.000 592.935.000 6.246.573.000 440.215.000 9.299.238.806 673.857.347,3 1.013.716.310,7 Sản phẩm Săm ô tô 7.144.736.000 Yếm ô tô Săm xe máy Săm xe đạp 521.229.000 725.656.000 52.519.000 3.386.895.000 245.276.000 3.943.781.000 277.337.000 491.858.566,1 580.432.685,8 58.528.842,47 273.327.222,9 309.937.719,2 76.419.420,7 48.300.441,1 55.245.316,2 5.610.997,4 26.188.523,3 30.494.538,6 230.974.320,2 16.654.691,2 12.365.006,1 14.640.572,8 1.475.183,2 6.889.450 7.789.997,5 403.444.024,4 29.090.834,23 21.598.019,33 25.572.763,35 2.576.709,965 12.033.837,53 13.606.828,22 498.165.460 35.920.841,41 26.668.847,68 31.576.790,45 3.181.675,343 14.859.167,19 16.801.467,94 555.326.495,1 40.042.509,09 29.728.913,18 35.200.008,38 3.546.750,546 16.564.153,68 18.729.319,98 662.274.424,2 47.754.122,82 35.454.276,06 41.979.025,83 4.229.803,901 19.754.172,43 22.336.318,75 84 Hoạt động KCS Hoạt động thiết kế Hoạt động hỗ trợ SX Tổng giá thành Số lượng SP Giá thành 740.013.116 53.359.568 39.615.948 46.906.582 4.726.304,2 22.072.945 24.958.187 164.364.210 11.851.686 8.799.092,7 10.418.414 1.049.758,8 4.902.618,6 5.543.459,4 5.030.960.446 362.763.674 269.328.022 318.893.212 32.131.659,2 150.062.356 169.677.602 148.623.660.806 11.149.921.347,3 7.178.646.566,1 8.246.397.685,8 836.703.842,47 3.905.498.222,9 4.531.055.719,2 58.164 2.554.048,2 96.359 115.712,3 240.348 29.867,72 46.088 178.927,2 15.065 55.539,6 155.579 25.102,9 341.567 13.265,5 85 3.3 So sánh phương pháp tính giá ABC phương pháp tính giá hành Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng So sánh kết tính tốn theo phương pháp ABC với số liệu Công ty Số liệu so sánh bảng 3.14 sau: Bảng 3.14: Bảng so sánh giá thành theo phương pháp tính giá ABC ĐVT: Đồng Sản phẩm Lốp ô tô Lốp xe máy Lốp xe đạp Săm ô tô Yếm ô tô Săm xe máy Săm xe đạp Dựa vào Phương pháp Phương pháp truyền Chênh lệch ABC thống 2.554.048,2 2.543.172,66 + 10.875,54 115.712,3 116.184,7 - 472,4 29.867,72 29.869,32 - 1.6 178.927,2 193.153,5 - 14.226,3 55.539,6 59.019,98 - 3.480,38 25.102,9 24.936,62 + 166,28 13.265,5 13.190,88 + 74,62 kết bảng 3.14 cho thấy giá thành sản phẩm lốp xe máy, lốp xe đạp, săm ô tô, yếm ô tô thấp so với cách tính truyền thống Cơng ty Trong đó, giá thành lốp tơ, săm xe máy săm xe đạp lại cao so với cách tính Điều khiến cho nhà lãnh đạo Công ty nhầm tưởng khả mang lại lợi nhuận số loại sản phẩm tính theo phương pháp giá thành thấp Và từ đưa định khơng phù hợp việc đẩy mạnh phát triển loại sản phẩm cơng ty Qua việc tính tốn phân tích hai phương pháp ta nhận thấy khác biệt rõ tiêu thức lựa chọn để phân bổ chi phí sản xuất chung Cơng ty Qua quy trình sản xuất đề cập chương 2, hầu hết sản phẩm qua nhiều giai đoạn tương tự tiêu hao nhiều nguồn lực Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, 86 chi phí điện…Các chi phí nguồn phát sinh chi phí khác Vì vậy, phân bổ chi phí chung cho sản phẩm không đơn dựa vào tiêu thức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà phải lựa chọn nhiều tiêu thức phân bổ bảo đảm cho giá thành xác Điều chứng tỏ áp dụng phương pháp tính giá ABC phản ánh giá thành cho loại sản phẩm Tóm lại, để thơng tin giá thành xác hơn, việc phân bổ chi phí sản xuất khơng đơn dựa vào tiêu thức Việc áp dụng phương pháp tính giá theo hoạt động cung cấp thông tin giá thành sản phẩm xác cạnh tranh để từ nhà quản lý định đắn chẳng hạn cắt giảm chi phí khoa học sở thiết kế lại trình sản xuất 3.4 Vận dụng phương pháp tính giá ABC phục vụ quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng Phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) phương pháp đại, phương pháp tích cực giúp tìm cách cắt giảm chi phí chi phí hoạt động Do vậy, thơng tin từ phương pháp ABC vừa cho biết chi tiết chi phí khối lượng cơng việc thực tế chi phí hoạt động, vừa cho biết chi phí sản phẩm xác hơn, cung cấp thơng tin liên quan để định quản trị sở hoạt động Quản trị dựa hoạt động sử dụng thơng tin từ ABC việc phân tích q trình để xác định hoạt động khơng hiệu không tạo giá trị loại bỏ hoạt động đó, liên tục cải tiến hoạt động Qua vận dụng phương pháp tính giá ABC Cơng ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, từ đó, Cơng ty sử dụng tiêu thức phân bổ hợp lý để đo lường thời gian chi phí tương ứng cho hoạt động Đây 87 sở để phương tính giá ABC giúp cho Công ty quản trị hoạt động thực q trình quản trị kiểm sốt chi phí thơng qua chi phí hoạt động Khi thực quản trị dựa sở hoạt động, nhà quản trị phân tích hoạt động, nguồn phát sinh chi phí hiệu hoạt động Trên sở đó, nhà quản lý so sánh tìm giải pháp giúp tăng cường hiệu hoạt động, tiết kiệm nguồn lực Về lâu dài, phân tích hiệu hoạt động giúp Công ty thay đổi nhu cầu hoạt động theo hướng tăng hoạt động tạo lợi nhuận (hoạt động gia tăng giá trị) giảm hoạt động không hiệu (hoạt động không gia tăng giá trị) Với việc vận dụng phương pháp ABC tính giá, đồng thời cung cấp liệu để xác định hoạt động hiệu Mặt khác, phương pháp ABC hỗ trợ công tác quản trị việc lập dự toán phân bổ nguồn lực cho hoạt động cách xác Đối với việc thực cơng tác quản trị sở hoạt động, phương pháp ABC thực việc cung cấp thông tin để lập báo cáo quản trị ứng với chức quản lý sau: 3.4.1 Thơng tin chi phí ABC phục vụ công tác lập kế hoạch Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng cần xây dựng quy định thống nội dung, phương pháp tính toán tiêu ban hành biểu mẫu hướng dẫn việc lập dự toán phục vụ quản trị sở hoạt động ABM Công ty thường lập dự toán SXKD thời gian năm phù hợp với năm tài doanh nghiệp chia quý, tháng năm để chi tiết hóa dự tốn theo thời gian Để việc lập dự tốn nói chung lập dự tốn CPSX giá thành nói riêng xác, thực cuối tháng, cuối quý trước lập dự toán cho tháng, quý cần đánh giá tình hình thực dự tốn tháng, q đó; tìm nguyên nhân 88 nhân tố ảnh hưởng, xác định nhân tố xã hội tác động đến tương lai mà xác định mục tiêu cần vươn tới Lập dự toán sở hoạt động: Dự toán CPSX giá thành sản phẩm phải xuất phát từ cấp quản trị hoạt động trung tâm hoạt động, sau xét đến hoạt động đơn vị sản phẩm, hoạt động cấp nhóm sản phẩm, hoạt động cấp sản phẩm, hoạt động cấp tiện ích trung tâm hoạt động Từ cấp quản trị hoạt động, vào đặc điểm hoạt động yêu cầu cụ thể trung tâm hoạt động, sở nghiên cứu tình hình thị trường, khả SXKD nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD tiến hành lập dự toán tiêu chi phí chuyển cho quản trị cấp xem xét, ý kiến phê chuẩn Một dự tốn cơng bố khơng nghi ngờ mục tiêu mà Công ty muốn đạt phương pháp đạt mục tiêu Lập dự toán theo trình tự phát huy tính chủ động, sáng tạo cấp quản trị góp phần vào q trình xây dựng dự tốn Mặt khác, lập dự tốn theo trình tự đảm bảo thực chức hoạch định mà đảm bảo thực chức kiểm soát quản trị cấp trung tâm hoạt động Báo cáo dự toán sở hoạt động: Các số liệu dự toán cần phải xây dựng theo hoạt động trung tâm hoạt động tổng hợp cho tồn Cơng ty đồng thời phải bảo đảm tính khả thi tính kiểm sốt Bộ phận KTQT giá thành khơng phải làm tất dự tốn, mà q trình làm dự tốn tham gia phối hợp tất phận Công ty KTQT giá thành tập hợp số liệu trung tâm hoạt động để tạo lập báo cáo dự tốn chi phí giá thành hoạt động, cấp hoạt động trung tâm hoạt động 3.4.2 Thơng tin chi phí ABC phục vụ tổ chức thực 89 Báo cáo thực hiện: Được xây dựng nhằm giúp nhà quản trị kiểm sốt tình hình thực dự toán CPSX giá thành sản phẩm sở hoạt động, đồng thời sở để lập dự tốn cho kỳ đến Thơng tin xử lý để lập báo cáo thông tin từ sổ KTTC cần xử lý cho phù hợp theo dạng báo cáo dự toán KTQT Những kỹ thuật phân tích hoạt động kinh doanh sử dụng để phục vụ cho trình lập báo cáo thực Chẳng hạn, báo cáo chi phí phần ảnh hưởng yếu tố lượng yếu tố giá phục vụ kiểm sốt chi phí trung tâm hoạt động cấp hoạt động liên quan 3.4.3 Thơng tin chi phí ABC phục vụ kiểm tra kiểm soát Tổ chức lập báo cáo theo mức độ tổng hợp hay chi tiết sau: - Báo cáo phận: thể định nghĩa báo cáo phần, phận Công ty mà nhà quản trị quan tâm để nâng cao hiệu phận Qua giúp nhà quản trị kiểm soát đánh giá hoạt động phận định liên quan Cơng ty nên hình thành phận hoạt động: hoạt động nhiệt luyện, hoạt động ép đùn, hoạt động thành hình, hoạt động lưu hố, hoạt động hồn thành, hoạt động KCS, hoạt động thiết kế sản phẩm, … Việc lập báo cáo phải gắn với đặc điểm hoạt động để xác định yêu cầu báo cáo cho phù hợp Qua giúp cho việc xem xét, đánh giá hiệu kinh doanh hoạt động (bộ phận) - Báo cáo tổng hợp tồn Cơng ty: Tính tổng hợp báo cáo nên nhận thức cách tương đối cấp quản lý báo cáo tổng hợp Nhưng cấp quản lý cao lại báo cáo phận Sự kết nối thông tin báo cáo phận báo cáo tổng hợp giúp nhà quản trị thuận tiện việc đọc, hiểu thông tin kế tốn cách hệ thống Các báo cáo thực lập gởi cho cấp quản trị Cơng ty Trong 90 q trình hoạch định kiểm sốt nhà quản trị ln quan tâm đến khả sinh lời Công ty Cụ thể định, nhà quản trị phải xem xét số lượng hoạt động cung cấp mối quan hệ với chi phí lợi nhuận Muốn kiểm sốt lợi nhuận, nhà quản trị cần phải biết chi phí cho hoạt động quan hệ đến khối lượng hoạt động đến lợi nhuận hoạt động đơn vị Kết đạt hoạt động sở cho việc phân định trách nhiệm quản lý kiểm sốt chi phí Các báo cáo cho phép đánh giá kết hoạt động, cấp hoạt động trung tâm hoạt động Từ giúp nhà quản lý đưa định đắn Kết khứ hữu dụng việc xác định ước lượng tương lai Điều nghĩa thơng tin chi tiết chi phí, kết hoạt động khứ phần tham dự vào hoạt động sử dụng thông tin để định cho tương lai 3.4.4 Thơng tin chi phí ABC việc định Tuy nhiên, việc định ln cần thơng tin theo nhiều tình huống, phương án khác để đưa định tốt Đây cơng việc thường hay xảy tính thời vụ linh hoạt dịch vụ cung cấp thay đổi nhanh chóng nhu cầu khách hàng thể sử dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp kỹ thuật, phương pháp tài khoản phương pháp vấn phục vụ cho việc thu thập thông tin lập báo cáo ABM phục vụ cho công tác định theo hoạt động Hoạt động hiệu ưu tiên đầu tư so với hoạt động không hiệu hay không gia tăng giá trị Tất thông tin góp phần giúp nhà quản trị định đắn việc thay đổi phương án kinh doanh, hay định giá bỏ thầu cho đơn đặt hàng xác nhất, cạnh tranh 91 Như ABM ABC quan hệ hỗ trợ cho Phương pháp ABC mặt cung cấp liệu để phân tích hoạt động nguồn sinh phí Mặt khác, hỗ trợ q trình quản trị việc lập dự toán phân bổ nguồn lực cho hoạt động Thông qua việc hiểu rõ mức tiêu hao nguồn lực hoạt động, người quản lý lập dự tốn chi phí xác nhằm quản trị hoạt động hiệu 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, tác giả nêu lên điều kiện làm sở áp dụng phương pháp tính giá ABC cho Cơng ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Tồn q trình sản xuất Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng tác giả phân chia chi tiết cho hoạt động, chi phí sản xuất tập hợp phân bổ chi tiết cho hoạt động Gía thành sản phẩm Cơng ty tính tốn lại theo phương pháp tính giá ABC cách chi tiết Trên sở giá thành tính theo phương pháp tính giá ABC, tác giả so sánh với giá thành Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, từ đưa nhận xét, kiến nghị kết luận Phương pháp san cân chi phí sản xuất chung Tức chi phí sản xuất chung sản phẩm tính cho sản phẩm ngược lại Mặc khác tính tốn chi phí sản xuất chung không bị phụ thuộc vào nhân tố ngun vật liệu chính, nhân cơng trực tiếp hay số công lao động mà phụ thuộc vào tất yếu tố tạo sản phẩm Đó kết hợp hài hòa Phản ánh chất sản phẩm giúp Công ty định giá bán lại sản phẩm để từ mở rộng cho việc sản xuất kinh doanh đầu tư việc kinh doanh Công ty 93 KẾT LUẬN KẾT LUẬN Ngày nay, kinh tế giới hội nhập tồn cầu đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp cần phải nhạy cảm vấn đề kinh doanh quản lý doanh nghiệp Do khơng theo kịp tiến độ kinh tế giới kinh tế ta bị tụt hậu nhiều kéo theo hậu xảy Nhưng biện pháp ln nhiệm vụ khó khăn tất đường Chúng ta hội nhập kinh tế đường phải theo đường kinh tế chung nhân loại Trong lĩnh vực vậy, đặc biệt lĩnh vực kế tốn tài Nếu giữ lại quy luật cũ phương pháp tính giá tại, mà không thay đổi phương pháp khác cho phù hợp với thực tế nước phát triển, doanh nghiệp cạnh tranh thị trường giới Vì khơng đưa định đắn khơng thơng tin giá thành sản phẩm xác Áp dụng phương pháp ABC hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cơng ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng nói riêng Qua luận văn ta thấy số điểm bật như: - Hệ thống ABC giúp cho Công ty nâng cao hiệu hoạt động thông qua việc đánh giá trách nhiệm phận - Vận dụng phương pháp ABC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng giúp cho Cơng ty tính giá thành xác so với phương pháp tính giá truyền thống - Vận dụng phương pháp tính giá thành sở hoạt động (ABC) tạo thay đổi chất loại sản phẩm 94 Mặc dù nhiều cố gắng tìm tòi, học hỏi nghiên cứu song thực tế luận văn không tránh khuyết điểm Kính mong nhận cảm thơng sâu sắc từ quý thầy quan tâm giúp đỡ đóng góp ý kiến để tác giả hồn thiện kiến thức chun mơn sau KIẾN NGHỊ Để vận dụng thành cơng phương pháp ABC Cơng ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng phải thay đổi cho phù hợp với hệ thống: - Về người Trước hết hệ thống ABC cần hỗ trợ tất cấp quản trị Công ty, đặc biệt từ ban giám đốc Tất nhân viên, người trực tiếp tham gia vào hệ thống ABC cần đào tạo để kiến thức đầy đủ hệ thống để giúp họ hiểu vai trò trách nhiệm họ - Về tổ chức thông tin phục vụ cho ABC Trong trình ứng dụng ABC Công ty, nhiều thông tin cần thiết chưa thu thập chưa tổ chức phù hợp với hệ thống ABC Vì vậy, để hệ thống ABC vận hành tốt, cần tổ chức lại hệ thống thông tin cho phù hợp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí làm tăng độ xác thơng tin Vì thế, trung tâm hoạt động xác định, thông tin ban đầu cần tập hợp theo dõi cho hoạt động, thay tập hợp chung cho nhiều hoạt động 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2002), Kế tốn quản trị, Nxb Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh [2] PGS.TS Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, Nxb Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh [3] PGS.TS Trương Bá Thanh (2007), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Giáo dục, thành phố Đà Nẵng [4] Nguyễn Việt (1997), “Lợi ích việc tính giá thành theo phương pháp ABC”, Tạp chí phát triển kinh tế, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, số 82 tháng 08/1997 [5] Trần Thị Uyên Phương (2008), Vận dụng phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) Công ty khí Ơtơ thiết bị điện Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [6] Nguyễn Thị Bích Lài (2010), Vận dụng phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [7] Đào Thị Thúy Hằng (2011), Vận dụng phương pháp tính giá ABC nhà máy may Hòa Thọ II – Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [8] Trần Quang Khải (2011), “Áp dụng phương pháp tính chi phí theo hoạt động (ABC) cho doanh nghiệp vừa nhỏ”, Tạp chí kế tốn TÀI LIỆU TIẾNG ANH [9] Turney P.B.B (1996), Activity based costing – The performance breakthrough, Chartered Institute of Management Accountants, Kogan Page, Cost Technology 96 [10] Wiriya Chongrksut (2002), The adaption of ABC in Thailand, School of Accounting and Finance, Victoria U0niversity [11] Innes J and F.Mithchell (1994), “Activity based costing” – A review with case studies, The Chartered Institute of Management Accountants [12] Garrison Gay.H (1998), Managerial Accounting, Irwin, eighth edition [13] Paul Scarbrough and John G.Burch (2006), Cost:Reduction, Control and Measurement, Brock University and University of Texas at Tyler [14] Norm Raffish and Peter B.B Turney (1991): The CAM – I Glossary of Activity based Management, Arlington, Texas: CAM – I [15] Horngen C.T., Foster G., Datar S.M (2000), Cost ccounting – A managerial emphasis, Prentice Hall, Tenth edition [16] Hilton R.W (2002), Managerial Accounting – Creating value in a dynamic business Environment, Irwin Mcgraw-Hill [17] Nazcyz Roztocki (1999), A proceduce for smooth in implementation of ABC in small enterprise, State University of New York, Department of Business Admistration ... phần Cao su Đà Nẵng phân tích, tổng hợp chương Chương trình bày việc vận dụng phương pháp tính giá ABC Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng 4 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Việc nghiên cứu vận dụng phương pháp. .. sánh phương pháp tính giá ABC phương pháp tính giá truyền thống 1.3.1 So sánh phương pháp tính giá ABC phương pháp tính giá truyền thống Để so sánh phương pháp tính giá dựa sở hoạt động ABC phương. .. nâng cao khả vận dụng phương pháp tính giá ABC rộng rãi nhiều lĩnh vực, luận văn nghiên cứu vận dụng phương pháp ABC Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) nhằm khẳng định thêm tính thiết thực phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp tính giá ABC tại công ty cổ phần cao su đà nẵng , Vận dụng phương pháp tính giá ABC tại công ty cổ phần cao su đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay