Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quốc tế việt nam, chi nhánh đăk lăk

92 8 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:50

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói chung, ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng, hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng xảy ảnh hưởng đến khả thu hồi vốn vay, làm ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng, làm giảm khả cung cấp vốn cho kinh tế cuối ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Do vậy, hạn chế rủi ro tín dụng ln vấn đề mà ngân hàng thương mại quan tâm Cũng ngân hàng thương mại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động tín dụng (chiếm khoảng 80% tổng thu nhập ngân hàng) Hay nói khác, chức dẫn đến rủi ro lớn ngân hàng toàn gánh nặng rủi ro kinh doanh ngân hàng Nguyên nhân họat động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng bộc lộ nhiều hạn chế, chưa tiếp cận phương pháp quản lý ngân hàng đại Quá trình hội nhập quốc tế cạnh tranh ngày mạnh mẽ, rủi ro tín dụng có xu hướng tăng Do đó, việc nghiên cứu giải pháp để chủ động hạn chế rủi ro tín dụng có ý nghĩa định tồn phát triển Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk Chính vậy, tơi chọn đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận hạn chế rủi ro tín dụng phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk, từ đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung: Đề tài tập trung vào nội dung hạn chế rủi ro tín dụng mà khơng nghiên cứu tồn nội dung quản trị rủi ro tín dụng - Thời gian: Các liệu rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng giới hạn năm 2009, 2010 2011 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, với việc vận dụng phương pháp luận nghiên cứu khoa học như: vật lịch sử, vật biện chứng… luận văn trọng sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: logic lịch sử; quy nạp diễn dịch; phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê… Các số liệu thông tin cơng tác tín dụng quản lý rủi ro tín dụng thu thập từ báo cáo qua năm VIB Đăk Lăk như: Báo cáo tổng kết; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo tài chính, Báo cáo tổng kết Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đăk Lăk tư liệu nghiên cứu có quản trị rủi ro tín dụng đăng tải báo, tạp chí Internet… Ngồi ra, báo cáo khoa học, luận văn người trước sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo quý giá kế thừa cách hợp lý luận văn Trên sở tài liệu tổng hợp, vận dụng phương pháp phân tích thống kê số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân gia quyền, lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn, tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ tăng (giảm) liên hoàn, phương pháp dãy số theo thời gian phương pháp so sánh để phân tích thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng qua năm nhằm đáp ứng mục đích nghiên cứu đề tài đặt Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương chính: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Chương 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK Chương 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng hoạt động mà ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng hình thức cho vay, bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá, cho th tài hình thức khác Bản chất tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng khoảng thời gian định với khoản chi phí định Cũng quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: - Có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng - Sự chuyển nhượng có thời hạn hay mang tính tạm thời - Sự chuyển nhượng có kèm theo chi phí Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, định nghĩa hoạt động cấp tín dụng “việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác” Để có sở để tiếp cận cách quán hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại, cần có định nghĩa ràng hợp chuẩn pháp lý cho hình thức cấp tín dụng nói trên: - Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi - Bao tốn hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng bên mua hàng thơng qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi khoản phải thu khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ - Bảo lãnh ngân hàng hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh việc tổ chức tín dụng thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng khách hàng khơng thực thực không đầy đủ nghĩa vụ cam kết; khách hàng phải nhận nợ hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận - Chiết khấu việc mua có kỳ hạn mua có bảo lưu quyền truy đòi cơng cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác người thụ hưởng trước đến hạn toán - Tái chiết khấu việc chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác chiết khấu trước đến hạn toán - Hoạt động cho thuê tài việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn sở hợp đồng cho thuê tài phải có điều kiện sau đây: + Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê tiếp tục thuê theo thỏa thuận hai bên; + Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp giá trị thực tế tài sản cho thuê thời điểm mua lại; + Thời hạn cho thuê tài sản phải 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó; + Tổng số tiền thuê tài sản quy định hợp đồng cho thuê tài phải giá trị tài sản thời điểm ký hợp đồng 1.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng a Căn vào thời hạn, tín dụng ngân hàng có loại sau - Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng có thời hạn năm, sử dụng vay bổ sung vốn lưu động tạm thời doanh nghiệp cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân - Tín dụng trung hạn: loại tín dụng hai kỳ hạn trên, loại tín dụng cung cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi kỹ thuật, mở rộng xây dựng cơng trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh - Tín dụng dài hạn: loại tín dụng có thời hạn năm năm, sử dụng để cấp vốn cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu như: xây dựng bản, đầu tư xây dựng xí nghiệp mới, sở hạ tầng, cải tiến mở rộng sản xuất b Căn vào tính chất luân chuyển vốn, tín dụng ngân hàng có loại sau - Tín dụng vốn lưu động: loại tín dụng dùng để hình thành vốn lưu động, sử dụng để bù đắp mức vốn thiếu hụt tạm thời cho tổ chức kinh tế, chia làm loại sau: bổ sung vốn lưu động, dự trữ hàng hóa, tốn khoản nợ… Thời hạn cho vay loại tín dụng ngắn hạn - Tín dụng vốn cố định: loại tín dụng dùng để hình thành tài sản cố định, thường đầu tư để mua tài sản cố định, cải tiến đổi kỹ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng xí nghiệp cơng trình Thời hạn cho vay loại tín dụng trung hạn dài hạn c Căn vào tính chất đảm bảo, tín dụng ngân hàng có loại sau - Tín dụng tín chấp (hay tín dụng bảo đảm khơng tài sản): loại cho vay khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ ba, mà việc cho vay dựa vào uy tín thân khách hàng Đối với khách hàng tốt, trung thực kinh doanh, có khả tài mạnh, quản trị có hiệu ngân hàng cấp tín dụng dựa vào uy tín, khả trả nợ thực chất thân khách hàng mà không cần nguồn thu nợ thứ hai bổ sung - Tín dụng có đảm bảo: loại cho vay ngân hàng cung ứng phải có tài sản chấp cầm cố, phải có bảo lãnh bên thứ ba Đối với khách hàng khơng có uy tín cao ngân hàng, vay vốn đòi hỏi phải có bảo đảm Sự bảo đảm pháp lý để ngân hàng có thêm nguồn thu thứ hai, bổ sung cho nguồn thu nợ thứ thiếu chắn d Căn vào mối quan hệ chủ thể, tín dụng ngân hàng có loại sau - Tín dụng trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu khách hàng trực tiếp trả nợ vay cho ngân hàng - Tín dụng gián tiếp: Là khoản vay thực thông qua việc mua lại khế ước, chứng từ nợ phát sinh thời hạn toán, chiết khấu thương phiếu, mua phiếu bán hàng tiêu dùng… e Căn vào phương pháp cấp tiền vay, tín dụng ngân hàng có loại sau - Tín dụng lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng ngân hàng thực thủ tục vay vốn cần thiết ký kết hợp đồng tín dụng Tín dụng hạn mức: Ngân hàng khách hàng xác định thoả thuận hạn mức tín dụng trì khoảng thời gian định f Căn vào mục đích sử dụng vốn, tín dụng ngân hàng có loại sa - Tín dụng sản xuất lưu thơng hàng hóa: loại tín dụng dành cho doanh nghiệp chủ thể kinh doanh để tiến hành sản xuất lưu thơng hàng hóa - Tín dụng tiêu dùng: hình thức tín dụng dành cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu như: mua nhà cửa, xe cộ, du học… thường ngân hàng, quỹ tiết kiệm, hợp tác xã tín dụng tổ chức tín dụng cung cấp Ngồi ra, bán trả góp coi hình thức tín dụng cơng ty, cửa hàng thực 1.1.2 Rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Có nhiều học giả nghiên cứu rủi ro đưa khái niệm rủi ro như: “Rủi ro bất trắc gây mát, thiệt hại”; “Rủi ro bất trắc cụ thể liên quan đến nhiều biến cố không mang đợi” Tuy nhiên, hầu hết quan điểm thống quan điểm: “Rủi ro khả xảy biến cố không lường trước thường gây hậu xấu” Rủi ro xuất bất ngờ đe dọa sống doanh nghiệp Thường hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cao ẩn chứa rủi ro lớn, mâu thuẫn ln tồn Vì vậy, muốn có lợi nhuận cao cần phải chấp nhận rủi ro Vì thế, để tồn phát triển môi trường cạnh tranh gây gắt biến động, doanh nghiệp cần phải đương đầu với rủi ro dự đoán rủi ro xảy để tìm biện pháp hạn chế, phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại rủi ro gây Là đơn vị kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng thương mại phải thường xuyên đối mặt với nhiều loại rủi ro Do đặc thù kinh doanh nên ngân hàng thường hay đối mặt với rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro đạo đức, rủi ro lạm phát, rủi ro tỷ giá hối đoái Trong điều kiện nay, cung cấp tín dụng hoạt động ngân hàng đồng thời, rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy gây hậu nặng nề hoạt động ngân hàng Sở dĩ hầu hết ngân hàng, dư nợ tín dụng thường chiếm nửa giá trị tổng tài sản tạo từ 1/2 đến 2/3 nguồn thu ngân hàng Hơn nữa, rủi ro kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng Khi ngân hàng rơi vào tình trạng tài khó khăn nghiêm trọng nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động tín dụng ngân hàng Vì thế, rủi ro tín dụng nhiều tác giả nghiên cứu đưa nhiều quan niệm rủi ro tín dụng - Rủi ro tín dụng hiểu tổn thất khách hàng không trả nợ giảm sút chất lượng tín dụng khoản vay; - Rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng không thu đầy đủ gốc lãi khoản vay việc toán nợ gốc lãi không kỳ hạn; - Rủi ro tín dụng định nghĩa nguy mà người vay khơng thể chi trả tiền lãi, hồn trả vốn gốc so với thời gian ấn định hợp đồng tín dụng Đây thuộc tính vốn có hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng tức việc chi trả bị trì hỗn, tồi tệ khơng hồn trả dược tồn Điều gây cố dòng chu chuyển tiền tệ gây ảnh hưởng tới khả khoản ngân hàng - Theo định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì: “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết” Nếu coi tín dụng việc “tin tưởng” mà đưa cho khách hàng sử dụng giá 10 trị với mong muốn nhận giá trị tương lai thời gian định rủi ro tín dụng khả mà mong muốn khơng đáp ứng hay nói cách khác khả xảy khác biệt không mong muốn kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch - hạn nhận đầy đủ gốc lãi Với mục tiêu hạn theo hợp đồng tín dụng, bên cho vay nhận đầy đủ gốc lãi nêu trên, rủi ro tín dụng hiểu tổn thất tiềm xảy bên đối tác hợp đồng tín dụng khơng có khả khơng có đủ lực thực nghĩa vụ họ cách đầy đủ hạn theo cam kết Như vậy, rủi ro tín dụng khả bên vay không trả, không trả hạn không trả đầy đủ gốc lãi cho ngân hàng Như phân tích, rủi ro tín dụng gắn liền với hoạt động quan trọng ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng Các khoản cho vay thường chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản ngân hàng thương mại, mang lại phần lớn thu nhập cho ngân hàng Song hoạt động mang lại tổn thất nặng nề, có dẫn đến phá sản ngân hàng Trước cấp tín dụng, ngân hàng phân tích yếu tố người vay cho độ an toàn cao Nhìn chung ngân hàng định cho vay thấy rủi ro tín dụng khơng xảy Tuy nhiên ngân hàng dự đốn xác vấn đề xảy Khả hồn trả tiền vay khách hàng bị thay đổi nhiều nguyên nhân Hơn nhiều cán tín dụng ngân hàng khơng có khả thực phân tích tín dụng thích đáng Do quan điểm quản lý toàn ngân hàng, rủi ro tín dụng khơng thể tránh khỏi, khách quan Nhiều quan điểm trí rằng, rủi ro tín dụng bạn đường kinh doanh, đề phòng, hạn chế khơng thể loại trừ 78 gắng nỗ lực công việc Việc gắn trách nhiệm quyền lợi thích đáng cán tín dụng giúp cho Ngân hàng mở rộng nâng cao chất lượng khoản tín dụng Điều thực thông qua chế khốn dư nợ cán tín dụng Chi nhánh quyền lợi cán tín dụng chưa tương xứng với trách nhiệm Nếu làm tốt, Chi nhánh hưởng Nếu vỡ nợ, trách nhiệm dồn lên vai cán tín dụng Do vậy, họ thận trọng mức cần thiết xét duyệt cho vay cho vay khách hàngtài sản đảm bảo quan tâm đến vấn đề liên quan tài sản đảm bảo giấy tờ tài sản đảm bảo có đầy đủ, hợp lệ khơng Tùy theo trường hợp cụ thể mà Chi nhánh nên quy mức trách nhiệm cán tín dụng làm vốn Ngân hàng như: buộc cán tín dụng làm vốn Ngân hàng phải bồi thường Có vậy, giảm áp lực trách nhiệm để mở rộng dư nợ mà nâng cao chất lượng khoản cho vay - Vấn đề bồi dưỡng cán bộ: Nâng cao kiến thức quản trị nguồn nhân lực cán quản lý để giúp Ngân hàng bố trí người, việc, phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán tín dụng chun mơn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp ý thức phòng ngừa rủi ro để họ vận dụng cách linh hoạt hiệu cho vay Cần phải thường xuyên tập huấn cho cán tín dụng, có buổi giới thiệu kinh nghiệm cán tín dụng điển hình Bên cạnh đó, nên mời chuyên gia pháp lý đến giảng, trao đổi kinh nghiệm tình huống, vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng để cán Ngân hàng có thêm kinh nghiệm, hiểu thêm pháp luật, định cho vay an toàn Ngoài ra, phải nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán tín dụng Yêu cầu cán tín dụng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát khách hàng sau cho vay việc 79 phải đơn đốc giám sát thường xun Nếu trình độ cán tín dụng phát huy hiệu trình xét duyệt cho vay khoản vay coi tốt trình thẩm định trở thành khoản vay xấu thiếu giám sát chặt chẽ cán tín dụng biến đổi bất thường kinh tế trình sản xuất kinh doanh khách hàng mà q trình thẩm định khơng thể lường trước 3.2.5 Tích cực xử lý khoản nợ xấu, nợ khó đòi tồn đọng Để nâng cao chất lượng danh mục cho vay, song song với thực giải pháp nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu việc xử lý khoản nợ xấu, nợ khó đòi tồn đọng quan trọng Việc phải phân tích loại nợ xấu, nợ khó đòi để tìm hiểu ngun nhân phát sinh, sở phân thành nợ xấu có khả thu hồi nợ xấu khó đòi để áp dụng biện pháp như: - Đối với khoản nợ có khả thu hồi: Ngân hàng cần phân loại chi tiết sở nguyên nhân gây nợ xấu Những khách hàng khó khăn trả nợ nguyên nhân chủ quan, vật tư hàng hố, hoạt động lực giảm Ngân hàng nên đơn đốc họ bán hàng hố tìm nguồn khác để trả nợ, thu hồi vốn nhanh Sau thu hồi nợ, Ngân hàng nên thẩm định lại yêu cầu vay vốn, điều chỉnh lại hạn mức tín dụng, chí từ chối cho vay tiếp Đối với doanh nghiệp có uy tín quan hệ tín dụng bị thua lỗ nguyên nhân khách quan dẫn tới nợ xấu, Ngân hàng nên đánh giá lại thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm biện pháp khơi phục tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng triển vọng, Ngân hàng nên áp dụng biện pháp “nuôi nợ để thu nợ” cách tiếp tục cho họ vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện trả nợ Ngân hàng Trong trường hợp này, Ngân hàng nên quan tâm tham gia sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 80 việc làm cố vấn cho khách hàng định sản phẩm sản xuất, hạ giá bán, phát triển mạng lưới tiêu thụ, tăng cường chiến dịch quảng cáo… đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động bán hàng doanh nghiệp để thu hồi nợ Những khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, phải tìm cách thu hồi vốn có biểu chây ì, lừa đảo kiên chuyển hồ sơ sang quan pháp luật để phối hợp giải - Đối với khoản nợ khả tốn mà phải xử lý tài sản đảm bảo, Ngân hàng nên tìm khách hàng có khả tài nhận lại nợ khách hàng khó khăn để tiếp tục khai thác hiệu tài sản đảm bảo khả trả nợ Ngân hàng cần rà sốt tài sản đảm bảo, tình trạng tài sản, hồ sơ pháp lý để phát mại tài sản thu hồi vốn Phối hợp với Sở, Ban, Ngành để lý, phát mại tài sản đảm bảo cho vay theo định để thu hồi vốn Trong trường hợp tài sản phát mại khơng đủ thu hồi vốn buộc khách hàng phải trả tiếp phần lại thơng qua việc bán tiếp tài sản, khơng Ngân hàng tun bố phá sản 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro Đo lường rủi ro điều mà tất nhà quản lý ngân hàng quan tâm, đo lường việc hạn chế rủi ro trở nên dễ dàng - Đo lường hay xác định số thiệt hại rủi ro gây ra, phản ánh hậu rủi ro xác định rủi ro xảy Số số tuyệt đối, số tương đối theo tiêu thức khác giá trị thiệt hại, số lần bị rủi ro, tỉ lệ tài sản bị rủi ro Sau thời gian định, số phản ánh rủi ro kỳ sau: Tổng giá trị TS bị thiệt hại rủi ro lần kỳ Tổng giá trị tài sản bị rủi ro kỳ báo cáo = Tổng giá trị TS có sinh lời kỳ 81 Tổng % tài sản bị rủi ro Tổng giá trị TS rủi ro kỳ x 100% = kỳ Tổng giá trị cácTS có sinh lời kỳ Đây công thức xác định tài sản bị rủi ro xảy Theo quan điểm xác suất thống kê, lượng hố khả bị rủi ro loại tài sản có ngân hàng - Đo lường khả bị rủi ro (xác suất bị rủi ro) dựa vào cơng thức tính xác suất biến cố ngẫu nhiên theo quan điểm thống kê, xác định xác suất rủi ro tín dụng ngân hàng sau: P rủi ro = Số cho vay bị rủi ro kỳ báo cáo Tổng số lần cho vay kỳ báo cáo x 100% P rủi ro = Tổng giá trị tài sản bị rủi ro Tổng giá trị cho vay kỳ x 100% Đồng thời, theo Basel II tính xác suất rủi ro dự kiến, hay tổn thất dự kiến EL (Expected Loss) theo khả vỡ nợ PD (Probability of Default) với mức độ tổn thất vỡ nợ LGD (Loss Given Default) theo công thức sau: EL = Giá trị khoản vay x PD x LGD Theo công thức này, cho vay coi thực phép thử có số liệu thống kê rủi ro đầy đủ, xác định cách tương đối xác xác suất bị rủi ro loại tài sản ngân hàng thời kỳ, loại hình tín dụng, lĩnh vực đầu tư Điều có ý nghĩa quan trọng giác độ: + Trên sở xác suất rủi ro tính tốn, ngân hàng xây dựng cấu lãi suất cho phù hợp Bởi vì, lợi nhuận ngân hàng thu sở lãi 82 cho vay, lãi suất phải đảm bảo chi trả phần tiền lãi vay, chi phí quản lý ngân hàng, bù đắp rủi ro có lãi Đối với tài sản có ngân hàng, mức độ rủi ro cao, độ an toàn thấp lãi suất chúng phải cao + Trên sở xác suất rủi ro, ngân hàng có chiến lược quản lý tài sản có tài sản nợ thích hợp, đảm bảo khả tốn + Dựa vào xác suất rủi ro loại tài sản có, xây dựng hệ số rủi ro loại tài sản làm sở tính hệ số an toàn vốn ngân hàng làm sở để tính phí bảo hiểm cho loại tài sản - Phương pháp tính tốn giá trị rủi ro VAR (Value at Risk): Phương pháp giá trị rủi ro VAR cung cấp cho nhà quản lý số phản ánh nguy tổn thất xảy biến động thị trường VAR thể nguy tổn thất lớn xảy khoảng thời gian định mức độ tin cậy cho phép 3.2.7 Giải pháp công tác thu thập, xử lý lưu trữ thông tin Thông tin yếu tố quan trọng phục vụ cho công tác thẩm định, định cho vay, sở để Ngân hàng tiến hành đánh giá, kiểm sốt nguồn rủi ro tín dụng Vai trò thơng tin tín dụng thể hiện: “Nếu Ngân hàng có thơng tin đầy đủ, chuẩn xác khơng cần phải óc thơng minh định được” Ngoài ra, theo yêu cầu Basel II, Ngân hàng dựa hệ thống liệu nội để ước tính khả tổn thất tín dụng ứng với kỳ hạn theo công thức: EL=PDxEADxLGD Việc xác định EL khoản vay sở quan trọng để Ngân hàng đánh giá lực quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng, lực nhân viên trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng xác Ngồi ra, việc xác định PD giúp Ngân hàng có biện pháp giám sát hợp lý sở để tái xếp hạng khách hàng Tuy nhiên, để ước tính tiêu này, Ngân hàng phải có sở liệu đầy đủ lưu trữ khoa học Vì thế, việc tăng cường đầu tư xây dựng 83 hệ thống kho liệu thông tin đáp ứng yêu cầu đầy đủ, cập nhật, xác lưu trữ khoa học giúp Ngân hàng thực tốt cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nội Hiện hoạt động Trung tâm phòng ngừa rủi ro NHNN (CIC) Trung tâm thông tin ngân hàng thương mại (TPR) đạt kết định chưa đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động tín dụng Để công tác thu thập, xử lý lưu trữ thơng tin đạt hiệu quả, Ngân hàng thực số giải pháp sau: - Khai thác triệt để kênh thơng tin ngồi kênh thơng tin khách hàng cung cấp thông tin lưu trữ Ngân hàng, thơng tin bên ngồi cung cấp, đặc biệt trung tâm thông tin NHNN (CIC), để có điều kiện kiểm chứng thơng tin khách hàng cung cấp Có vậy, cán tín dụng vượt qua thông tin không cân xứng lựa chọn đối nghịch - Các cán tín dụng cần tranh thủ nắm bắt thơng tin có ích thị trường cách thường xuyên theo dõi qua phương tiện thông tin đại chúng khai thác thông tin qua mạng Internet - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán làm công tác thông tin phòng ngừa rủi ro Ngân hàng để trang bị phương pháp tìm kiếm, tra cứu, phân tích thơng tin từ nguồn nhằm cung cấp cho cán tín dụng cán lãnh đạo trước định cho vay - Trong Nhà nước chưa có quy định chế độ kiểm toán bắt buộc doanh nghiệp, Ngân hàng cần có quy định cụ thể trách nhiệm nghĩa vụ phải gửi báo cáo tài cho Ngân hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng theo quy định coi điều kiện bắt buộc doanh nghiệp để tiếp tục có quan hệ tín dụng với Ngân hàng - Ngồi ra, để nắm bắt thơng tin kịp thời, xác, cán tín dụng cần phải biết cách thâm nhập, gần gũi với khách hàng Tranh thủ giúp đỡ 84 quan có liên quan phối hợp với quyền địa phương, tổ chức đồn thể trình cho vay hộ gia đình họ người trực tiếp sống với dân, biết toàn diện người, điều kiện kinh tế, phong tục tập quán địa phương - Đầu tư hệ thống đại hố cơng nghệ Ngân hàng Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quản lý rủi ro tín dụng tốt hơn, công tác thu thập lưu trữ thơng tin, chi nhánh cần đại hố cơng nghệ Ngân hàng Các Ngân hàng phối hợp vay quản lý khoản vay khách hàng, tránh việc nhiều Ngân hàng cho vay cơng trình, dự án mà khơng thông qua đồng tài trợ, dẫn đến rủi ro hoàn trả nợ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ - Xây dựng hệ thống pháp lý đủ mạnh, cho phép cưỡng chế thực hợp đồng tài chính, thu hồi vốn vay phát mại tài sản chấp Bên cạnh đó, cần phải xây dựng máy hành đủ lực cưỡng chế, thi hành luật Để làm điều đó, khn khổ pháp lý phải bao gồm luật thích hợp doanh nghiệp, phá sản, hợp đồng, sở hữu Hệ thống tồ án phải cơng hiểu biết giao dịch tài để cưỡng chế thực quyền nghĩa vụ kinh tế cách cơng nhanh chóng; - Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện văn pháp quy nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam, tiến tới hình thành hệ thống ngân hàng cạnh tranh Đây điều kiện cần thiết để đảm bảo tính hiệu an toàn dài hạn, giúp cho ngân hàng phản ứng linh hoạt trước thay đổi môi trường kinh tế; - Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động Ngân hàng hoạt động tín dụng nói riêng thơng qua việc xây dựng hồn thiện sách phát triển kinh tế, xã hội Trong trình xây dựng 85 chế, sách cần tham khảo ý kiến Bộ, ngành có liên quan cộng đồng doanh nghiệp Có bước đệm, lộ trình thực biện pháp tháo gỡ khó khăn xuất thay đổi chế, sách, tránh làm xáo trộn hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp sử dụng vốn vay ngân hàng đặc biệt bội cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay; - Thúc đẩy thị trường tài chính, trước hết thị trường liên ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn đa dạng hố cơng cụ tốn Thị trường tài phát triển giúp ngân hàng thương mại quen dần với áp lực cạnh tranh, kiểm soát mối quan hệ tương tác với ngân hàng, với ngân hàng không lành mạnh nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động toán liên ngân hàng; - Xây dựng hệ thống kế tốn quy tắc đánh giá tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tránh nhầm lẫn khơng đáng có hạch tốn thu nhập, lợi nhuận nguồn vốn; - Sửa đổi, bổ sung quy định kiểm tốn độc lập, bổ sung đối tượng kiểm tốn bắt buộc cơng ty cổ phần, doanh nghiệp có doanh số hoạt động lớn công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, có số dư nợ vốn vay ngân hàng lớn sau doanh nghiệp nhà nước; giúp cho ngân hàng thẩm định lực tài doanh nghiệp vay vốn an toàn trước, sau cho vay tạo điều kiện để doanh nghiệp thích ứng với trình hội nhập; - Nâng cao hiệu lực hệ thống kiểm soát nội nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, dùng áp lực thị trường để buộc cán quản lý nhân viên ngân hàng phải giữ gìn uy tín kỷ luật lao động 86 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật và xác khách hàng Sau số biện pháp đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng thời gian tới: + Củng cố phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng đảm bảo cấu có đủ tầm gánh vác nhiệm vụ giao bao gồm: Trung tâm thơng tin tín dụng; phận thông tin chi nhánh NHNN; Trung tâm thơng tin tín dụng, phân thơng tin khách hàng tổ chức tín dụng + Cần có biện pháp tun truyền thích hợp để ngân hàng thương mại nhận thấy quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ Trung tâm thơng tin tín dụng nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng + Trung tâm thơng tin tín dụng nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng cơng nghệ mới, đại hố tự động hố tất công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin; đẩy mạnh việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ có hiệu cho hoạt động tổ chức tín dụng phục vụ cho hoạt động giám sát NHNN Đồng thời sâu phân tích đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng + Thanh tra NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung tâm thơng tin tín dụng phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc báo cáo, khai thác thơng tin tổ chức tín dụng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đơn vị vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng - Phối hợp với Bộ, ngành hồn thiện hệ thống kế tốn theo chuẩn mực kế toán quốc tế Xây dựng giải pháp hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng tiến tới theo chuẩn 87 mực quốc tế - Hoàn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ Trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) * Kịp thời triển khai việc xây dựng hệ thống tính điểm tín dụng nội nhằm hỗ trợ cho cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Nghiên cứu, đưa vào áp dụng phương pháp quản lý rủi ro phù hợp với quy định hành, đặc điểm hoạt động hệ thống VIB thông lệ quốc tế * Cần phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng cho cán * Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng tồn hệ thống * Cần quan tâm việc xây dựng chiến lược phát triển - Về chiến lược hoạt động, cần chuyển từ định hướng theo số lượng sang định hướng theo lợi nhuận (hiệu kinh doanh) Không nên trọng đến việc tăng số lượng tài sản, khách hàng thị phần mà nên ý đến tiêu hiệu khách hàng có lựa chọn phân đoạn sản phẩm Không nên ý vào việc phát triển hoạt động đa (làm tất nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, đầu tư…) mà nên lựa chọn tập trung vào số sản phẩm hạt nhân mạnh Ngân hàng - Cần tập trung tới thị trường khách hàng truyền thống mình, 88 cần đặc biệt trọng đến khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, sản phẩm mạnh có lợi cạnh tranh ngân hàng, việc tăng trưởng doanh số hoạt động kinh doanh cần đảm bảo tiêu hiệu tiêu an tồn ROE (thu nhập ròng tổng số vốn), ROA (thu nhập ròng tổng tài sản)… * Cần tìm biện pháp để nâng cao lực tài tồn hệ thống VIB - Cần điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng cho phù hợp với khả vốn tự có để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn mức độ cao hơn, đạt chuẩn mực quy định - Tích cực xử lý nợ tồn đọng để thu hồi vốn, đồng thời hạn chế khoản nợ xấu phát sinh để tăng tỷ trọng khoản cho vay sinh lời - Tăng cường lực quản trị điều hành cần trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cán quản lý - Chú trọng tăng cường công tác quản lý rủi ro, cần ý công tác thông tin theo dõi, đánh giá khách hàng, phục vụ cơng tác cho vay (hạn mức tín dụng) Xây dựng hệ thống đo lường tín dụng, phân loại khoản vay, phương pháp trích lập sử dụng dự phòng rủi ro cho phù hợp với nhu cầu Ngân hàng Nhà nước - Cần ý đẩy mạnh q trình đại hóa công nghệ ngân hàng, sở tảng công nghệ cao phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng Đồng thời thu thập thơng tin khách hàng nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro cho hoạt động ngân hàng, có rủi ro tín dụng 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung trọng tâm Chương giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh VIB Đaklak Trên sở kết phân tích, đánh giá Chương 2, Luận văn xuất phát từ định hướng chung VIB Đăk Lăk để đề xuất hệ thống gồm giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Luận văn đề xuất kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt nam VIB nhằm tạo điều kiện tốt cho việc thực thi giải pháp 90 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế nước ta nay, với phát triển hoạt động ngân hàng, nguy rủi ro ngày gia tăng đòi hỏi ngân hàng thương mại phải đảm bảo tâm nâng cao chất lượng hạn chế rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu để hội nhập phát triển Với điều kiện thực tế ngân hàng thương mại Việt Nam nay, hoạt động tín dụng hoạt động mang lại thu nhập lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì thế, hạn chế rủi ro tín dụng nhiệm vụ quan trọng quản trị rủi ro ngân hàng thương mại ngân hàng muốn tồn phát triển bền vững , đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập, ngày tiến gần đến thông lệ quốc tế Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát thực tế, Luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý thuyết hạn chế rủi ro tín dụng NHTM - Đã phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh VIB Đăk Lăk Qua đó, tìm hiểu mặt hạn chế cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh - Trên sở lý thuyết thực tiễn đó, Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh - Luận văn đưa số kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Do thời gian có hạn khả tiếp cận thực tế hạn chế, khn khổ Luận văn thạc sĩ đề tài không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, kính mong thầy người đọc góp ý để tác giả tiếp tục hoàn thiện tương lai 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2009), “Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại”, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [2] Trần Đình Định (2008), Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội [3] Đỗ Văn Độ (2007), “Quản lý rủi ro ngân hàng thương mại nhà nước’’, Tạp chí ngân hàng, (Số 15, tr 26-30) [4] TS Phan Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại quản trị nghiệp vụ, NXB Thống kê, Hà Nội [5] TS Phí Trọng Hiển (2005), “Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (Số chuyên đề năm 2005, tr.8 -13) [6] PGS TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Lao động, Hà nội [7] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Thống Kê, Hà nội [8] Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà nội [9] Phạm Văn Tính (2007), “Rủi ro tín dụng cách nhìn nhận mới”, Tạp chí ngân hàng, (Số 4, tr 11-17) [10] Tạp chí ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, “Số chuyên đề năm 2011” [11] Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk, “Các báo cáo thường niên, báo cáo tổng kết, báo cáo kết hoạt động tín dụng, báo cáo phân loại nợ năm 2009, 2010, 2011.” 92 [12] Quốc hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [13] Nghị định số 10/2010/NĐ-CP “Hoạt động thơng tin tín dụng” Chính phủ ban hành Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2010 ... trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk Chương đề xuất giải pháp Chương 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT... GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG... hoạt động tín dụng ngân hàng 15 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng Hạn chế rủi ro tín dụng tồn hoạt động ngân hàng nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quốc tế việt nam, chi nhánh đăk lăk , Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quốc tế việt nam, chi nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay