BAI PHAT BIEU KHAI MAC + BE MAC KY HOP THU 9

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:30

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 9, HĐND XÃ BÌNH PHÚ KHĨA XI NHIỆM KỲ 2011- 2016 Kính thưa …………………………………………………………… Kính thưa ……………………………………………………………… Kính thưa …………………………………………………………… Kính thưa ……………………………………………………………… Căn Luật tổ chức HĐND UBND quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; quy chế hoạt động HĐND năm 2005 Hơm nay, HĐND xã Bình Phú tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ năm theo luật định Thay mặt chủ tọa kỳ họp chào mừng vị đại biểu HĐND huyện khu vực, vị đại biểu HĐND xã, vị đại biểu khách mời dự kỳ họp Xin gởi đến vị đại biểu khách mời, vị đại biểu HĐND xã lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi, chúc kỳ họp thành cơng tốt đẹp! Kính thưa q vị đại biểu! Kỳ họp thứ HĐND xã khóa XI diễn ngày 01/7/2014, truyền trực tiếp sóng đài truyền xã Tại kỳ họp này, HĐND xã thảo luận nghị nhiều nội dung quan trọng là: + Một là: Đánh giá tình hình KT-XH tháng đầu năm 2014 thống đề chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung để hoàn thành tiêu KTXH tháng cuối năm 2014 mà HĐND xã đề + Hai là: Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nơng thôn mới- phương hướng 06 tháng cuối năm 2014, báo cáo thu chi ngân sách tháng đầu năm bổ sung ngân sách tháng lại năm 2014 HĐND xã + Ba là: Tại kỳ họp này, HĐND xã Bình Phú tiến hành bầu bổ sung chức danh thư HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 + Bốn là: Thường trực HĐND xã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ trước kỳ họp thứ Báo cáo tình hình hoạt động Thường trực HĐND xã tháng đầu năm phương hướng 06 tháng cuối năm 2014 + Năm là: Tại kỳ họp này, đại biểu nghe UBND xã báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri + Sáu là: Thường trực HĐND nghe TT UBMTTQVN xã báo cáo cơng tác xây dựng quyền, đồng thời kỳ họp đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn trả lời chất vấn Kính thưa vị khách q! Thưa tồn thể vị đại biểu: Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND xã, ban ngành liên quan tích cực chuẩn bị nội dung điều kiện cho kỳ họp, đại biểu HĐND tham gia tiếp xúc với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cử tri, đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri Từ thường trực HĐND xã tổng hợp báo cáo kỳ họp theo luật định Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu kỳ họp HĐND xã, đề nghị kỳ họp vị đại biểu HĐND xã “Trên tinh thần khách quan, dân chủ, thẳng thắn” tích cực suy nghĩ, tập trung nghiên cứu tham gia thảo luận để khẳng định kết đạt được, phân tích, rõ thiếu sót, khuyết điểm ngun nhân; tích cực đề xuất biện pháp, giải pháp hữu hiệu, cách làm mới, cách làm hay, tăng cường chất vấn trả lời chất vấn Từ tham gia đóng góp, hiến kế nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu để bàn nghị nội dung quan trọng KT-XH mang tính khả thi cao đồng thời tâm đạo, tổ chức thực thắng lợi nghị HĐND xã đề ra, góp phần thúc đầy KT-XH xã nhà ngày phát triển, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày nâng lên Chủ tọa kỳ họp trân trọng mong tiếp tục nhận ý kiến cán bộ, nhân dân, cử tri toàn xã Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XI Kính chúc q vị đại biểu khách mời, vị đại biểu HĐND xã toàn thể bà cử tri nhân dân xã nhà mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc! Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!! BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 9, HĐND XÃ BÌNH PHÚ KHĨA XI NHIỆM KỲ 2011-2016 Kính thưa……………………………………………………………… Kính thưa ……………………………………………………………… Kính thưa …………………………………………………………… Kính thưa ……………………………………………………………… Thưa tồn thể cán nhân dân xã! Sau ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ đảm bảo luật, kỳ họp thứ HĐND xã khóa XI hồn thành tồn chương trình đề Với trách nhiệm trước cử tri nhân dân xã, HĐND xã xem xét, báo cáo UBND xã, báo cáo hoạt động HĐND xã, nghe TT UBMTTQVN xã báo cáo cơng tác tham gia xây dựng quyền, thảo luận thông qua nghị phát triển KT-XH, đảm bảo ANQP 06 tháng cuối năm 2014 thông qua nhiều nghị quan trọng khác; đồng thời HĐND xã dành nhiều thời gian thỏa đáng để Đại biểu HĐND xã, đại biểu tham dự kỳ họp phát biểu ý kiến Các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghe, thảo luận sôi thống cao với báo cáo trình bày kỳ họp Về đánh giá tình hình, kết việc tổ chức thực nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2014, hầu hết đại biểu khẳng định tháng đầu năm 2014 gặp nhiều khó khăn, thách thức, điều kiện thiên tai khắc nghiệt tác động lớn tình hình giới, lãnh đạo toàn diện BCH Đảng xã, quản lý điều hành linh hoạt, liệt quyền, nổ lực vươn lên nhân dân xã, xã Bình Phú đạt kết khả quan tất lĩnh vực, cấu kinh tế chuyển dịch tích cực hướng; xây dựng nơng thơn tích cực đạo; nghiệp văn hóa – giáo dục – y tế tiếp tục có bước phát triển; an sinh xã hội quan tâm; đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện; trật tự an toàn xã hội – an ninh nông thôn bảo đảm Hội đồng nhân dân từ xã đến tổ đại biểu tiếp tục đổi mới, chất lượng kỳ họp nâng lên; đại biểu HĐND xã tăng cường tiếp xúc cử tri, nâng cao trách nhiệm người đại biểu dân Công tác quản lý, điều hành UBND xã có tiến mới, cải cách hành tăng cường, trách nhiệm lực đội ngũ cán công chức nâng lên Bên cạnh kết đạt được, đại biểu dự kỳ họp trí với hạn chế là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao chậm chưa bền vững; chuyển dịch cấu kinh tế chậm, phát triển trồng trọt, chăn ni quan tâm kết hạn chế; Tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, dịch vụ thương mại phát triển nhỏ lẻ Về việc xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tháng cuối năm 2014, sở phân tích, đánh giá cách khách quan toàn diện thời thuận lợi thách thức, khó khăn, HĐND xã thống nghị mục tiêu nhiệm vụ tháng lại năm 2014 “Khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy lợi thế, tìm xã, tranh thủ nguồn lực bên tạo bước phát triển cao hơn, bền vững hơn, nổ lực phấn đấu giành kết quan trọng thực nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng số mơ hình phát triển kinh tế hiệu quả; tăng cường cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực hiệu đạo, điều hành quyền địa phương; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an tồn xã hội” Kính thưa q vị đại biểu! Trong điều kiện khó khăn tài nguồn huy động cho phát triển, cần phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo việc xây dựng kế hoạch, việc phát huy vai trò tự chủ, đóng góp nhân dân để tiếp tục xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật cách đồng Cần phát huy mạnh mẽ cơng tác xã hội hóa để đẩy nhanh việc thực mục tiêu chuẩn hóa trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa thơn, bước chỉnh trang nông thôn, tập trung dồn điền đổi thửa, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã tỷ lệ 1/5000 Phải làm mạnh mẽ hơn, liệt hiệu việc bảo vệ môi trường sinh thái, thiết lập trật tự an tồn giao thơng, giảm thiểu tai nạn giao thông, kiềm chế đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội Phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng – An ninh nhiệm vụ giao Để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề cho tháng lại năm 2014 năm tới Chúng ta cần đầu tư có biện pháp tích cực cho việc nâng cao ý thức trách nhiệm công dân Đây nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, định thành công việc xây dựng xã hội phát triển văn minh xây dựng người HĐND xã quan quyền lực cao xã cần phải tích cực đổi mới, thể chức năng, nhiệm vụ mình, thường trực HĐND, ban HĐND, thành viên HĐND xã phải thực cố gắng thực nhiệm vụ Kỳ họp thứ HĐND xã hồn thành nội dung chương trình đề thành công tốt đẹp, thành công kỳ họp có chuẩn bị khẩn trương TT HĐND xã, UBND xã, UBMTTQN xã ban ngành liên quan, đặc biệt tham gia đóng góp tích cực đại biểu HĐND xã vị đại biểu tham dự Kỳ họp HĐND xã nhận quan tâm thường xuyên theo dõi đông đảo cử tri xã TT HĐND xã đánh giá cao đóng góp chân thành cảm ơn vị đại biểu Xin cảm ơn ban phục vụ, Đài truyền làm tốt nhiệm vụ thơng tin kịp thời đến đơng đảo cơng dân, góp phần vào thành cơng kỳ họp Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XI Xin trân trọng cảm ơn! ... bộ, nhân dân, cử tri toàn xã Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp tơi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XI Kính chúc q vị đại biểu khách mời, vị đại biểu HĐND xã toàn thể bà... biểu HĐND tham gia tiếp xúc với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cử tri, đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri Từ thường trực HĐND xã tổng hợp báo cáo kỳ họp theo luật định Nhằm đổi mới, nâng.. .+ Sáu là: Thường trực HĐND nghe TT UBMTTQVN xã báo cáo cơng tác xây dựng quyền, đồng thời kỳ họp
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI PHAT BIEU KHAI MAC + BE MAC KY HOP THU 9, BAI PHAT BIEU KHAI MAC + BE MAC KY HOP THU 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay