ĐỒ án kỹ THUẬT THI CÔNG BIỆN PHÁP THI CÔNG CỘT

13 42 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:28

Đồ án kỹ thuật thi công, biện pháp thi công cột giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, các bước thực hiện đồ án để các bạn sinh viên hoàn thành tốt môn học đồ án của mình. Nội dung bao gồm: Căn cứ áp dụng, thiết kế ván khuôn cột, biện pháp thi công, gia công lắp dựng cốt thép,... ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP THI CÔNG CỘT 3.1 Căn áp dụng - TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép tồn khối – Quy phạm thi cơng nghiệm thu - TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 5308:1991Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng - TCVN 8828:2011 Bê tông- yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 3.2 Thiết kế ván khuôn cột Dựa vào quy mơ cơng trình, số lượng khối lượng cấu kiện bê tơng cốt thép cơng trình: - Sử dụng ván khuôn gỗ Giữa ván liên kết với đinh hệ gông - Sau kích thước, chi tiết, đặc tính kỹ thuật, chống thép Bảng 3.1: Các thơng số kích thước chống đơn Chiều cao ống Chiều cao sử dụng Tải trọng (mm) Chiều cao ống (mm) K-102 1500 2000 2000 3500 2000 1500 12,7 K-103 1500 2400 2400 3900 1900 1300 13,6 K-103B 1500 2500 2500 4000 1850 1250 13,83 K-104 1500 2700 2700 4200 1800 1200 14,8 K-105 1500 3000 3000 4500 1700 1100 15,5 Loại Họ tên Lớp: Min (mm) Max (mm) Khi đóng (kg) Khi kéo (kg) MSSV: Trọng lượng (kg) Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: Hình 3.1 Khóa giáo Hình 3.2 Chân giáo có ren điều chình Hình 3.3 Hệ giàn giáo a) - Thiết kế ván khn cột: Tính tốn với cột có tiết diện lớn để bố trí tồn Tồn cột đổ bê tông trộn máy Tiết diện cột lầu C3: 250x400 cao L= 3.4 -0.4 = 3.0 (m) Chọn ván khn gỗ có tiết diện 250x30 để tính tốn Đặc trưng hình học ván khuôn: J = = = 56.25 (cm4) W = = = 37.5 (cm3)  Tải trọng tác dụng: Áp lực ngang vữa bê tông: - P1tc = γbt x H =2500 x 0.75 = 1875 (daN/m2) - P1tt = P1tc x 1.3 = 2437.5 (daN/m2) - Trong đó: Họ tên Lớp: MSSV: Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: + n: Hệ số tin cậy , nt = 1.3 + H: Chiều cao ảnh hưởng vùng bê tông H = 0.75m + γ: Trọng lượng riêng bê tông: γ = 2500 kg/m3 Tải trọng đổ đầm bê tông: - P2tc = 400 (daN/m3) - P2tt = 400 x n = 400 x 1.3 = 520 (daN/m2) Tổng tải trọng tác dụng lên bề mặt ván khuôn: - Qtc = P1tc + P2tc = 1875 + 400 = 2275 (daN/m2) - Qtt = P1tt + P2tt = 2437.5 + 520 = 2957.5 ( daN/m2) Tải phân bố tác dụng dọc theo ván khuôn b= 0.25 (m) qvktc = Qtc x b =2275 x 0.25 = 568.75 (daN/m) qvktt = Qtt x b = 2957.5 x 0.25 = 739.375 (daN/m) Sơ đồ tính ván khuôn cột Xem ván khuôn cột dầm liên tục, điều nhịp Chịu tải trọng phân bố kê lên gối gông cột - Momen lớn nhịp dầm liên tục:  - Hình 3.4: Sơ đồ tính ván khn cột  Nội lực nguy hiểm - Mmax =  Kiểm tra: Họ tên Lớp: MSSV: Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG Điều kiện bền : σmax ≤ [ GVHD: σ ]  ≤ [ σ ] ≤ [ σ ] - Trong đó: + [ σ ] : Ứng suất gỗ [ σ ] = 150 (daN/cm2) + W = 37.5 cm3 : Momem kháng uốn ván khuôn gỗ  lg1≤ = = 87.22 (cm) Điều kiện biến dạng: fmax ≤ [f]  lg2 = 70.4 (cm) - Trong đó: J = 56.25 cm4 momen qn tính ván khuôn gỗ Chọn khoảng cách gông lg = 60 (cm) b) + +  - Thiết kế gông cột Chọn gơng gỗ có tiết diện 3x6 (cm) Đặc trưng hình học gơng: J = = 54 (cm4) W = = 18 (cm3) Tải trọng tác dụng lên gông (do ván khuôn truyền về) qgtc = Qtc x lg = 2275 x 0.6 = 1365 (daN/m) qgtt = Qtt x lg = 2957.5 x 0.6 = 1774.5 (daN/m) Sơ đồ tính: Gơng làm việc dầm đơn giản, gối tựa vào gơng theo cạnh lại cột Chịu tải trọng phân bố Nhịp gơng bề rộng cột 250mm Hình 3.5: Sơ đồ tính gơng cột  Nội lực nguy hiểm: M=  Kiểm tra: Điều kiện bền: Họ tên Lớp: max ≤ [] ≤ [] ≤ [] MSSV: Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG  GVHD: = = 77 (daN/cm2) < 150 (daN/cm2) Điều kiện biến dạng: fmax ≤ [f ] x ≤ [f] x = 0.012 (cm) < =0.0625 (cm) Tính tốn chống xiên Tải trọng chống xiên có theo tải trọng xơ ngang bê tông cột Xem chống làm việc chịu nén tâm Tải trọng tác dụng lên chống chủ yếu áp lực bê tông - Tải trọng tác dụng lên đầu chống ( gông truyền ) P - Pcctt = qvktt x S =739.375 x 1.65 = 1220 (daN)   c) - 600 Hình 3.6: Sơ đồ tính tốn chống xiên N N2 P P N1 600 Hình 3.7:Quy tải trọng tác dụng dọc theo trục chống xiên N1 = P x Cos(600) = 1220 x 0.5 = 610 (daN) Họ tên Lớp: MSSV: Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: - Sử dụng chống đơn thép K-102 có NCC =2000 (daN) (tra bảng 3.1) - Khi đặt chống xiên nghiêng góc 600 chiều dài lớn cần thiết chống là: + l = = 3.1 (m) - Có thể thay chống xiên dây căng chịu lực cột nằm ngồi biên chống khơng chống Kiểm tra chống: N1 = 610 < Ncc = 2000 (daN) 3.3 Biện pháp thi công a) Khối lượng bê tông cột tầng - Cột C2: 200x250 + 6C2 = x 0.2 x 0.25 x 3.0 = 0.9 (m3) - Cột C3: 250x400 + 12C3 = 12 x 0.25 x 0.4 x 3.0 = 3.6 (m3) Tổng khối lượng bê tông cột: m = 0.9 + 3.6 = 4.5 (m3) b) Gia công, lắp dựng cốt thép cột  Gia công cốt thép: Nắn thẳng: - Cốt thép trước cắt, uốn phải sửa hay nắn thẳng - Đối với thép cuộn (φ ≤ 10mm), ta dùng tời để nắn thẳng cốt thép Có thể dung tời điện hay tời tay Khi tời thép, phải bố trí khoảng sân bẳng phẳng có chiều dài từ 30 – 50m Cuộn thép cần nắn thẳng phải đặt giá có trục quay để thép khơng bị xoắn - Đối với thép có φ ≥ 10mm (dài 11,7m gập đôi), dùng sức người để bẻ thẳng cách tương đối dùng vam hay búa để sửa lại cho thẳng Cạo rỉ: - Cốt thép trước gia công, lắp dựng đổ bê tơng phải cạo rỉ - Có thể dùng bàn chải thép tuốt thép cát để làm rỉ Đo lấy móc: - Trước cắt, uốn thép phải đo đánh dấu để việc gia cơng xác Dấu phấn sơn - Đối với thép phải gia cơng uốn, phải tính đến độ giản dài thép uốn: - Khi uốn cơng 450 thép dãn dài 0,5d (d đường kính thép) - Khi uốn cơng 900 thép dãn dài 1d - Khi uốn cơng 1800 thép dãn dài 1,5d Họ tên Lớp: MSSV: Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: Cắt thép: - Khi cắt hàng loạt chiều dài lấy cỡ bàn cắt lấy làm chuẩn để cắt sau Thanh chuẩn phải dùng từ đầu đến cuối để tránh sai số cộng dồn - Cốt thép có φ ≤ 8mm, dùng kéo để cắt - Cốt thép có φ ≤ 18mm, dùng đục búa để cắt - Cốt thép có φ ≥ 18mm, dùng máy cắt, máy hàn cưa để cắt Uốn thép: - Dùng vam để uốn thép có φ ≤ 8mm - Với thép có đường kính lớn hơn, dùng bàn để uốn Bàn uống dùng sức người tời để xoay - Có thể dùng bàn uốn cố định kết hợp với vam để uốn thép I II Hình 3.8 Uốn cốt thép 1.Thanh thép uốn Bàn uốn chốt di động Chốt giữ Vam Chốt cố định I, II Các vị trí Nối hàn cốt thép - Nối hàn: + Cốt thép nối phương pháp hàn có khả chịu lực sau nối + Sử dụng cho kết cấu đứng cột - Nối buộc: Liên kết thép đai với thép dọc chịu lực thép buộc 1mm  Biện pháp vận chuyển cốt thép: - Bằng vận thăng, kết hợp với thủ công để vận chuyển từ vị trí bãi gia cơng mặt công trường lên sàn công tác cao - Khâu chuẩn bị: Thép thành phẩm bó chặt thành bó - Cáp buột, vật kê cần phải kiểm tra chuẩn bị đầy đủ - Sàn công tác phải đủ rộng đảm bảo độ chắn để tập kết cốt thép thành phẩm Họ tên Lớp: MSSV: Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD:  Lắp dựng cốt thép: Chọn phương pháp lắp dựng phần: - c) - - - Xác định xác tim cốt cột theo phương Lồng sẵn cốt thép đai với số lượng đếm đủ cho chiều dài tiêu chuẩn kết cấu Đưa cốt thép dọc chịu lực nối với thép chờ théo tiêu chuẩn neo nối Sau nối xong cốt thép dọc, nâng cốt đai lên buộc theo khoảng cách đai thiết kế yêu cầu độ cao 1.5m bắc giáo buộc tiếp lên phía Để đảm bảo khoảng cách cần thiết cho lớp bê tông bảo vệ cốt thép, dùng miếng đệm cài vào cốt đai Khoảng cách miếng đệm bê tông khoảng 1m Gia công lắp dựng ván khuôn cột Ván khuôn cần phải bơi dầu chống dính, khơng cơng vênh Xác định tim ngang, tim dọc cột máy kinh vĩ Các vị trí xác định phải đánh dấu tam giác xuống mặt sàn sơn đỏ hình tam giác có cạnh dài trùng với trục tim cột Vạch mặt cắt cột lên mặt vị trí Lấy khoảng cách kích thước lỗ đầu ván khuôn đánh dấu vào mặt cắt cột vừa vạch, sau khoan lỗ xuống sàn vị trí lỗ Ghim khung định vị ván khuôn chân cột lên sàn cách xuyên đoạn thép từ khung định vị xuống lỗ khoan Như ta có vị trí chân cột xác Ghép cốp pha lại với gông thép Nên dựng trước mặt lại với vị trí chân cột để đỡ cơng vận chuyển Dựng mặt ván khn ghép sẵn vào vị trí khung định vị (đã có cốt thép cột lắp dựng trước), đóng lại, chống gơng sơ Dùng dọi máy kinh vĩ kiểm tra tim cạnh ván khn Điều chỉnh cho thật xác độ thẳng góc khoảng cách gơng chống néo kỹ Kiểm tra lại độ thẳng đứng ván khuôn lần Khoảng cách gông phải thiết kế Khoảng cách nẹp gấp đôi khoảng cách gông Lắp dụng sàn công tác: Chiều cao cột 3.4m, ta chọn bắt tầng giáo: 1.2m Yêu cầu: - Vận chuyển, trục lên, hạ xuống phải nhẹ nhàng, tránh va chạm xô đẩy làm cho ván khuôn bị biến dạng Dây treo buộc không ép mạnh, ăn sâu vào ván khuôn - Trước vận chuyển phải kiểm tra vững dàn giáo, sàn thao tác, đường lại để đảm bảo an toàn - Trụ chống dàn giáo phải dựa vững chắc, khơng trượt Diện tích mặt cắt ngang trụ chống phải đủ rộng để đổ bêtông, kết cấu chống đở không bị lún trị số cho phép Họ tên Lớp: MSSV: Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG GVHD: - Phương pháp lắp ghép ván khn, giàn giáo phải bảo đảm nguyên tắc đơn giản dể tháo, phận tháo trước không bị phụ thuộc vào phận tháo sau Khi cố định ván khuôn dây giằng móc neo, dây móc phải không bị tuột, dây phải thật căng để chịu lực ván khuôn không vị biến dạng - Mặt tiếp giáp khối bê tông đổ trước, khe hở ván khuôn phải đảm bảo khơng cho vữa xi măng chảy ngồi - Khi ghép dựng ván khuôn, phải chừa lại lổ bên để rửa ván khuôn mặt nền, nước rác bẩn có chổ để ngồi Trước đổ bê tơng, lổ phải bịt kín lại - Trong q trình lắp cốp pha cột để kiểm tra phương ta dùng máy trắc địa (để kiểm tra mặt cắt ngang cột) dọi (để kiểm tra theo phương đứng) d) Đổ bê tông cột Trộn bê tông Sử dụng máy trộn có dung tích 380l Hình 3.9: Máy trộn bê tơng Cách trộn: - Thể tích vật liệu đưa vào thùng thùng trộn phải phù hợp với dung tích quy định máy Thể tích vật liệu đưa vào thùng trộn khơng nên q 10% dung tích quy định - Đầu tiên cho máy chạy khơng tải vài vòng đổ 15-20% lượng nước vào thùng, sau đổ vật liệu vào thùng trộn ( thùng tiếp liệu) đồng thời đổ dần liên tục phần nước lại trộn đến xong - Để bê tông đạt tính chất cần thiết thường cho máy trộn quay khoảng 20 vòng - Trong q trình trộn để tránh vữa xi măng bám vào thành trộn, sau làm việc cần đổ vào thùng trộn toàn cốt liệu lớn nước mẻ trộn quay máy trộn khoảng phút Sau cho cát xi măng vào trộn thời gian quy định - Khi trộn bê tông trường cần lưu ý: Nếu dùng cát ẩm lượng cát tăng lên độ ẩm tăng lên 3% lượng cát phải tăng lên 25-30% lượng Họ tên Lớp: MSSV: Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: nước giảm Việc hiệu chỉnh thành phần bê tông trường theo nguyên tắc không làm thay đổi tỷ lệ N/X thành phần bê tông thiết kế Vận chuyển bê tông - Sau bê tông trộn xong xả trực tiếp vào thùng - Vận chuyển xe đẩy tay ( xe rùa) : Vận chuyển thùng chứa bê tông từ máy trộn bê tông đến khu vực đổ bê tông thi công tầng khu vực tời bê tông đổ bê tông lầu 123 - Sử dụng máy tời để tời thùng bê tông lên lầu công tác, tiếp tục sử dụng xe rùa để vận chuyển thùng bê tông đến nơi thi công đổ bê tông cột - Đường vận chuyển phải phẳng đảm bảo xe di chuyển dễ dàng - Thời gian vận chuyển tốt kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng bê tông Quy trình đổ bê tơng cột: - Thiết kế cửa đổ: Cửa đổ đặt cạnh 400(mm), chiều cao cửa đổ 400(mm), đặt độ cao 1.5(m) - Đưa bê tông qua cửa đổ thông qua máng đổ - Bắt giàn giáo đổ đến độ cao 1.5 (m) để tiếp tục công tác - Khi đổ tới cửa đổ bịt cửa lại tiếp tục đổ lên phía bên - Tiếp tục làm đổ hết chiều dài cột bê tông - Đầm bê tông máy đầm dùi: Đưa đầm vào theo phương thẳng đứng, chiều sâu đầm khoảng 30 đến 75 cm, thời gian đầm cho lượt khoảng 30 giây Trong trình đầm xi măng cần phải khéo léo cho không làm thay đổi cấu tạo, hình dạng kích thước khối thép bên Một số lưu ý: - Trước đổ bê tông cột cần phải dọn vệ sinh chân cột, đánh sờn bề mặt bê tông cũ tiến hành đổ - Tưới nước ván khuôn - Đổ trước vào chân cột lớp vữa xi măng cát vàng tỉ lệ 1/2 ÷ 1/3 dày ÷ 10cm, đầm để tránh tượng rỗ chân cột - Đổ bê tông liên tục Do chiều cao cột lớn 2m nên phải đổ bê tông qua ống cao su chờ sẵn - Đổ bê tông từ cao xuống chỗ sâu - Bê tông phải đổ liên tục, đổ tới đâu đầm tới cần dừng phải dừng vị trí mạch ngừng theo quy định Họ tên Lớp: MSSV: Trang 10 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: - Để tránh phân tầng, chiều cao rơi tự hỗn hợp bê tông đổ không vượt 1,5m - Đổ bê tông cột từ cao xuống, chân cột hay bị rỗ, sỏi đá từ cao xuống đọng dần đáy Vì vậy, nên đổ bê tơng chân cột loại vữa có cốt liệu nhỏ, dày 30cm, đổ đợt bê tông sau sỏi đá lớn rơi vùi vào lớp vữa làm cho có thành phần bình thường e) Bảo dưỡng bê tơng cột - Bảo dưỡng điều kiện có độ ẩm nhiệt độ cần thiết để đóng rắn ngăn ngừa ảnh hưởng có hại q trình đóng rắn bê tông - Bao gồm giai đoạn, hai giai đoạn liên tục khơng có bước gián đoạn, kể từ hồn thiện xong bề mặt bê tông bê tông đạt cường độ bảo dưỡng tới hạn Giai đoạn bảo dưỡng ban đầu:( Bê tông sau tạo hình) Tiến hành bảo dưỡng ban đầu sau: - Bê tơng sau tạo hình xong phủ bề mặt vật liệu làm ẩm (rơm, rạ, cót ẩm v.v…) Lúc không tưới nước để tránh cho bê tông không bị nước phá hoại chưa có đủ cường độ cần thiết, không va chạm mạnh vào bê tông Cũng phủ mặt bê tơng vật liệu cách nước nilon, vải bạt… - Việc phủ mặt kéo dài tới bê tông đạt cường độ 5Kg/cm2 khoảng sau 2,5 ÷ 5h - Ở trường xác định thời gian cách tưới thử nước lên mặt bê tông, không bị phá hoại bề mặt được, bắt đầu giai đoạn bảo dưỡng tiếp theo, phải tưới nước giữ ẩm liên tục, thường xuyên Giai đoạn bão dưỡng ( sau giai đoạn ban đầu) - Đây giai đoạn cần tưới nước giữ ẩm liên tục bề mặt hở bê tông ngừng q trình bảo dưỡng - Dựa vào mơi trường khí hậu địa phương xây dựng cơng trình mưa nắng nhiều, bề mặt bê tông ẩm ướt Việc tưới nước giữ ẩm cần trì ban ngày lẫn ban đêm khoảng thời gian từ 6-7 ngày, đảm bảo cho bề mặt bê tông giữ ẩm - Nước dùng để tưới giữ ẩm bề mặt bê tơng dùng nước sơng, nước hồ ao khơng có tạp chất gây hại cho bê tông để bảo dưỡng ẩm bê tông f) Tháo vỡ ván khuôn cột Theo TCVN 4453 : 1995 Kết cấu bê tơng cốt thép tồn khối Quy phạm thi công nghiệm thu Điều 3.6: Họ tên Lớp: MSSV: Trang 11 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: - Coffa không chịu lực đông rắn (như coffa thành bên dầm, cột tường ) tháo dỡ bê tông đạt 50 (daN/cm2) cường độ (1 ngày) Lưu ý cần đảm bảo cường độ để không làm cạnh cấu kiện 3.4 Kiểm tra, nghiệm thu cột Nghiệm thu cốt thép: Trước đổ bê tông, phải làm biên nghiệm thu cốt thép Biên nghiệm thu phải ghi rõ điểm sau đây: - Cường độ cốt thép, đường kính cốt thép Số lượng cốt thép Khoảng cách cốt thép Vị trí điểm đặt cốt thép Chiều dài đường hàn nối cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ Các chi tiết chôn sẵn bê tơng Sau tiến hành lắp dựng coffa cột Khi ván khuôn giàn giáo dựng xong phải kiểm tra nghiệm thu theo: - - Độ xác ván khn so với thiết kế Độ xác phận đặt sẳn Độ chặt, kín ván khn với mặt Sự vững ván khuôn giàn giáo (chú ý chổ nối chổ tựa) Kiểm tra độ xác phận ván khn Sai lệch vị trí kích thước ván khuôn giàn giáo dựng xong không vượt trị số cho phép Trong tình đổ bê tơng phải thường xun kiểm tra hình dạng vị trí ván khn, có biến dạng dịch chuyển phải xữ lý kịp thời Để vị trí cột không bị xê dịch, ta dùng ống chống xiên tỳ xuống (hoặc sàn) Do cột h > m, nên lắp cốp pha cần chừa lổ dọn rát Trước tiến hành đợt bê tông phải tiến hành số công việc sau: Kiểm tra lại cốp pha cốt thép Cạo gỉ cốt thép cần Quét rác rưởi, tẩy vết dơ bẩn bên Nếu đổ bê tông lên lớp bê tơng cũ, phải đánh sờn mặt tiếp xúc, cạo rữa mặt bụi mặt bê tơng Kiểm tra, nghiệm thu bê tơng: - Kiểm tra tất khâu vật liệu, thiết bị, quy trình thi cơng, tính chất hỗn hợp bê tông bê tông đông cứng: - Kiểm tra chất lượng vật liệu: Gồm chất lượng xi măng, cát, đá, phụ gia, nước, điều kiện bảo quản loại vật liệu Họ tên Lớp: MSSV: Trang 12 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: - Kiểm tra q trình thi cơng: Cân đong vật liệu, q trình trộn,vận chuyển hỗn hợp bê tơng, đổ, đầm bả dưỡng bê tông - Kiểm tra chất lượng kết cấu bê tơng hồn thành: Bao gồm: + Cường độ nén bê tông, xác định cách thử mẫu, mẫu thí nghiệm lấy nơi đổ bê tông theo tổ mẫu, tổ gồm viên mẫu lấy lúc chổ Cường độ bê tơng cơng trình sau kiểm tra tuổi 28 ngày ép mẫu đúc trường coi đat yêu cầu thiết kế giá trị trung bình tổ mẫu ≥ mác thiết kế khơng có mẫu tổ hợp mẫu có cường độ 85% mác thiết kế - Kiểm tra bề mặt kết cấu Việc đổ bê tông cần đảm yêu cầu sau: - Khơng làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốp pha, chiều dày lớp bê tông bảo vệ - Bê tơng phải đổ liên tục hồn thành kết cấu theo qui định thiết kế - Giám sát chặt chẻ tượng cốp pha, giàn giáo cốt thép q trình thi cơng để xữ lý kịp thời có cố xảy - Mức độ đổ đầy hỗn hợp bê tông vào cốp pha phải phù hợp với số liệu tính tốn, độ cứng chịu áp lực ngang cốp pha hỗn hợp bê tông đổ gây - Khi trời mưa phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bê tông Trong trường hợp đổ bê tơng q thời hạn qui định phải đợi đến bê tông đạt cường độ 25 kg/cm2 tiếp tục đổ bê tông, trước đổ bê tông phải xữ lý làm nhám mặt bê tông cũ Đổ bê tơng vào ban đêm có sương mù phải bảo đảm đủ ánh sáng nơi trộn nơi đổ bê tông - Để tránh bê tông bị phân tầng, chiều cao rơi tự hỗn hợp bê tông đổ không vượt 1,5m - Chiều dày lớp đổ bê tông phải vào lực trộn, cự ly vận chuyển, khả đầm, tính chất kết cấu điều kiện thời tiết để định Họ tên Lớp: MSSV: Trang 13 ...ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG GVHD: Hình 3.1 Khóa giáo Hình 3.2 Chân giáo có ren điều chình Hình 3.3 Hệ giàn giáo a) - Thi t kế ván khuôn cột: Tính tốn với cột có tiết diện lớn để bố trí tồn Tồn cột. .. (daN/m) Sơ đồ tính ván khn cột Xem ván khuôn cột dầm liên tục, điều nhịp Chịu tải trọng phân bố kê lên gối gông cột - Momen lớn nhịp dầm liên tục:  - Hình 3.4: Sơ đồ tính ván khuôn cột  Nội... Nhịp gông bề rộng cột 250mm Hình 3.5: Sơ đồ tính gơng cột  Nội lực nguy hiểm: M=  Kiểm tra: Điều kiện bền: Họ tên Lớp: max ≤ [] ≤ [] ≤ [] MSSV: Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG  GVHD: =
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án kỹ THUẬT THI CÔNG BIỆN PHÁP THI CÔNG CỘT, ĐỒ án kỹ THUẬT THI CÔNG BIỆN PHÁP THI CÔNG CỘT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay