Khoá luận tốt nghiệp vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học 5 theo hướng phát triển năng lực học sinh

74 12 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:26

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== PHAN THỊ THU PHƢƠNG VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS NGUYỄN THỊ DUYÊN HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học thầy cô giảng dạy môn Phƣơng pháp dạy học Tự nhiên Xã hội giúp đỡ em trình học tập trƣờng tạo điều kiện để em thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo - ThS Nguyễn Thị Duyên, ngƣời tận tình hƣớng dẫn bảo em trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo trƣờng Tiểu học Uy Nỗ - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội, trƣờng Tiểu học Đồng Vƣơng - huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Trong q trình nghiên cứu, khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày tháng năm 2018 Sinh viên Phan Thị Thu Phương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Qua q trình nghiên cứu nội dung liên quan đến đề tài, tơi có sử dụng tài liệu số nhà nghiên cứu tác giả khác Tuy nhiên việc sử dụng tài liệu mang tính chất tham khảo Những kết số liệu khóa luận chƣa đƣợc cơng bố dƣới hình thức Tơi xin hồn tồn, chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, Ngày tháng năm 2018 Sinh viên Phan Thị Thu Phương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HS : Học sinh GV : Giáo viên PPDH : Phƣơng pháp dạy học PH&GQVĐ : Phát giải vấn đề PP PH&GQVĐ : Phƣơng pháp phát giải vấn đề NL : Năng lực NLHS : Năng lực học sinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.1 Phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề 1.1.1 Khái niệm phương pháp phát giải vấn đề 1.1.2 Đặc trưng phương pháp phát giải vấn đề 1.1.3 Các mức độ dạy học phát giải vấn đề 13 1.1.4 Vai trò phương pháp dạy học phát giải vấn đề dạy học 14 1.2 Môn Khoa học lớp Tiểu học 15 1.2.1 Mục tiêu môn Khoa học lớp 15 1.2.2 Nội dung chương trình mơn Khoa học 17 1.2.3 Đặc điểm nội dung môn Khoa học lớp 18 1.3 Dạy học môn Khoa học theo hƣớng phát triển lực học sinh 19 1.3.1 Khái niệm lực 19 1.3.2 Định hướng dạy học theo hướng phát triển lực học sinh 20 1.3.3 Dạy học môn Khoa học lớp theo hướng phát triển lực học sinh 22 1.3.4 Vai trò PPDH phát giải vấn đề phát triển lực học sinh dạy học môn Khoa học 24 Chƣơng CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 25 2.1 Mục đích khảo sát 25 2.2 Nội dung khảo sát 25 2.3 Phƣơng pháp khảo sát 25 2.4 Kết khảo sát 25 2.4.1 Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học dạy học môn Khoa học Tiểu học 26 2.4.2 Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hướng phát triển lực học sinh 27 Chƣơng BIỆN PHÁP VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 31 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp vận dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hƣớng phát triển lực học sinh 31 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 31 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính phân hóa 31 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 32 3.2 Xây dựng tình có vấn đề dạy học mơn Khoa học 32 3.2.1 Quy trình xây dựng tình có vấn đề 32 3.2.2 Xây dựng số tình có vấn đề chương trình mơn Khoa học lớp 34 3.3 Quy trình sử dụng phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề theo hƣớng phát triển lực học sinh 39 3.3.1.Định hướng vận dụng phương pháp phát giải vấn đề theo hướng phát triển lực học sinh 39 3.3.2 Quy trình vận dụng phương pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hướng phát triển lực học sinh 40 3.4 Thiết kế số kế hoạch dạy học vận dụng PPDH phát giải vấn đề môn Khoa học theo hƣớng phát triển lực học sinh 43 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các mức độ dạy học PH&GQVĐ 14 Bảng 2.1: Mức độ sử dụng PPDH dạy học môn Khoa học lớp 26 Bảng 2.2 Tác dụng PPDH phát giải vấn đề 28 Bảng 2.3: Những khó khăn dạy học theo hƣớng phát triển lực HS 29 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình dạy học PH&GQVĐ Sơ đồ 2: Định hƣớng chức cấu trúc đa thành tố lực 21 Biểu đồ 2.1 Quan niệm GV PPDH phát giải vấn đề 27 Biểu đồ 2.2 Mức độ sử dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hƣớng phát triển lực HS 30 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nƣớc ta bƣớc vào thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc đòi hỏi nguồn nhân lực không đủ số lƣợng mà có chất lƣợng Từ đòi hòi phải có đổi mặt, đổi giáo dục đƣợc coi có vai trò đặc biệt quan trọng việc đáp ứng yêu cầu xã hội Để hồn thành sứ mệnh giáo dục phải có đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ ngƣời học GDTH bậc học quan trọng giữ vai trò tảng cho phát triển tồn diện ngƣời Chất lƣợng GDTH góp phần quan trọng đảm bảo chất lƣợng giáo dục quốc gia Cùng với mơn học khác nội dung chƣơng trình Tiểu học nói chung nội dung chƣơng trình lớp nói riêng, mơn Khoa học có vị trí vô quan trọng Môn Khoa học môn học vật, tƣợng tự nhiên, thể sức khỏe ngƣời Nội dung học tập môn Khoa học dễ khơi dậy đƣa học sinh vào tình mâu thuẫn, tình có vấn đề phƣơng pháp phát giải vấn đề phƣơng pháp đặc biệt hiệu dạy học môn Khoa học Phƣơng pháp phát giải vấn đề đƣợc biết đến phƣơng pháp dạy học tích cực giúp phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh Việc dạy học theo hƣớng phát triển lực học sinh không giúp học sinh tiểu học vận dụng tri thức vào tình thực tiễn mà chuẩn bị cho ngƣời học lực giải tình sống Tuy nhiên việc vận dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề theo hƣớng phát triển lực chƣa đƣợc thực cách thƣờng xuyên thích hợp trƣờng Tiều học Với lí tơi chọn đề tài “Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hướng phát triển lực học sinh” nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học nói chung mơn Khoa học nói riêng Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp vận dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hƣớng phát triển lực nhằm nâng cao hiệu dạy học môn Khoa học Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất đƣợc số biện pháp vận dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề theo hƣớng phát triển lực dạy học môn Khoa học góp phần phát triển lực học sinh, đồng thời nâng cao hiệu dạy học mơn Khoa học nói riêng mơn tiểu học nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lí luận sở thực tiễn phƣơng pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hƣớng phát triển lực học sinh - Đề xuất biện pháp vận dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hƣớng phát triển lực học sinh Đối tƣợng khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Mối quan hệ phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề với phát triển lực học sinh tiểu học dạy học môn Khoa học - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Khoa học Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu biện pháp vận dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề theo hƣớng phát triển lực vào dạy học môn Khoa học - GV nhắc HS không đến gần hố vơi tơi, tỏa nhiệt, gây bỏng nguy hiểm 2.3 Hoạt * Cách tiến hành: động 3: Tình huống: Khi trộn xi măng cát Phân biệt biến đổi lí học Vậy trộn xi măng, cát biến nƣớc có phải biến đổi lí học hay biến đổi hóa đổi hóa học? học - GV tổ chức chia lớp thành nhóm biến đổi lí HS: Nhóm HS giỏi, nhóm HS khá, nhóm học HS trung bình nhóm HS yếu - Đề xuất biện pháp: Tiến hành trộn xi măng, cát để quan sát, sau trộn với nƣớc - Học sinh tiến hành phát giải vấn đề: + Phát vấn đề: GV đƣa tình - Loại tình có HS xác định loại tình có vấn đề: Tình vấn đề lựa chọn + Đề xuất biện pháp giải vấn đề: - HS đề xuất tiến hành trộn xi măng cát để quan sát, sau trộn với nƣớc sau quan tƣợng KL phƣơng hƣớng giải quyết, tổ chức cho HS thực biện pháp 52 sát + Thực biện pháp giải vấn đề Nhóm HS giỏi: HS tự lựa chọn huy động kiến thức để giải vấn đề Nhóm HS khá: HS tự huy động kiến thức để giải vấn đề nhờ trợ giúp từ GV cần GV gợi ý Nhóm HS trung bình:  Khi xi măng trộn cát tính chất GV gợi ý để HS huy cát tính chất xi măng động kiến thức nhƣ nào?  Khi xi măng trộn cát nƣớc tạo thành gì? Đây biến đổi gì? GV hƣớng dẫn HS: Nhóm HS yếu: GV  Khi xi măng trộn cát tạo thành hỗn hƣớng dẫn để HS huy hợp xi măng cát, tính chất cát động kiến thức xi măng giữ nguyên Nên biến đổi lí học  Khi xi măng trộn cát nƣớc tạo thành hợp chất đƣợc gọi vữa xi măng Vậy biến đổi gì? + HS rút kết luận, đại diện nhóm trình - HS kết luận: Xi măng trộn cát bày nƣớc biến đồi lí học mà 53 biến đổi hóa học 2.4 Hoạt - Trong thực tế biến đổi hóa học có - HS trả lời: động 4: ích lợi tác hại gì? + Ích lợi: Tơi vơi, làm Một sơ ích vữa xi măng, lợi tác + Tác hại: Han gỉ kim hại loại, biến đổi hóa học chất Củng cố, dặn dò 54 PHỊNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI I Mục tiêu: - NL chung: biết vận dụng kiến thức thân để nói cảm giác an tồn giải tình đặt - Phẩm chất: Có ý thức bảo vệ sức khỏe, thể chất tinh thần thân, gia đình cộng đồng - NL chun mơn: Nhận biết đƣợc tình huống, đối tƣợng xâm hại; thực đƣợc hành vi, việc làm để phòng tránh xâm hại; phát đƣợc đối tƣợng có hành vi xâm hại tình bị xâm hại sống, có biện pháp tự bảo vệ an tồn cho thân trƣớc tình bị xâm hại II Chuẩn bị GV: Giấy a4 III Hoạt động dạy - học Hoạt động GV Nội dung Hoạt động HS Bài GV giới thiệu 1.1 Hoạt * Cách tiến hành: động 1: Nói - GV đặt câu hỏi: cảm giác Theo em, cảm giác an toàn nhƣ - 2-3 HS trả lời: An toàn an toàn nào? cảm giác thân quyền đƣợc đƣợc bảo vệ sức an toàn, bảo khỏe thân thể vệ toàn - Để hiểu rõ GV cho HS xem vẹn cá nhân, video nguy bị xâm hại phản đối trẻ em đặt câu hỏi xâm hại Qua video vừa em có cảm nhận - HS trả lời: Cần phải nhƣ nào? nghiêm khắc trừng trị 55 ngƣời xâm hại tự có ý thức bảo vệ thân trƣớc nguy bị xâm hại 1.2 Hoạt * Cách tiến hành động 2: - Tình huống: Những nguy Chọn phƣơng án nhất: dẫn đến Chiều Mai Hoa sang nhà bị xâm hại A hàng xóm chơi Chú A có hành tình dục, vi sờ soạng vào phận nhạy cảm cách phòng Mai Chú A có dặn cấm tránh ứng khơng đƣợc nói cho biết Nếu em phó có Mai em ứng xử nhƣ nguy bị nào? xâm hại tình  Sợ hãi, chạy thật nhanh nhà dục không nói cho biết  Em bảo hàng xóm khơng đƣợc sờ vào mơng em nhƣ nữa, làm cháu mách bỗ mẹ cháu  Xin phép báo cho bố mẹ biết để bố mẹ có cách giải - GV tổ chức chia lớp thành nhóm HS: Nhóm HS giỏi, nhóm HS khá, nhóm HS trung bình nhóm HS yếu - HS tiến hành phát giải - HS thảo luận nhóm 56 vấn đề: + Phát vấn đề: GV đƣa tình - Loại tình có vấn HS xac định loại tình đề: Tình lựa có vấn đề chọn HS lựa chọn phƣơng án + Đề xuất biện pháp giải vấn đề Nhóm HS giỏi: HS tự huy động kiến thức để lựa chọn biện pháp giải Nhóm HS khá: HS tự huy động kiến thức lựa chọn biện pháp giải vấn đề nhờ trợ giúp cần GV gợi ý: Nhóm HS trung bình:  Nếu em chọn phƣơng án GV gợi ý để HS lựa liệu việc bị xâm hại có tiếp chọn biện pháp tục xảy không?  Nếu em chọn phƣơng án số có nguy nguy hiểm xảy với em không?  Nếu em chọn phƣơng án số vấn đề có đƣợc giải an tồn khơng? Nhóm GV hƣớng dẫn:  Nếu em lựa chọn phƣơng án 57 HS yếu: GV hƣớng dẫn để HS lựa thứ có khả chọn biện pháp lần sau em bị xâm hại tiếp  Nếu em lựa chọn phƣơng án số có khả em gặp nguy hiểm ngƣời hàng xóm sợ em mách chuyện cho ngƣời khác  Vậy theo em nên chọn phƣơng án hợp lí nhất? + HS chọn đáp án rút kết luận - HS kết luận chọn phƣơng án thứ - GV chốt lại nhắc nhở HS biệp pháp an toàn để bảo vệ thân khỏi nguy xâm hại 1.3 Hoạt * Cách tiến hành: - HS tự vẽ bàn tay động 3: Lập - GV hƣớng dẫn lớp làm việc cá với ngón tay danh sách nhân xòe tờ giấy a4 ngƣời - HS trao đổi hình vẽ đáng tin cậy với bạn bên cạnh để chia sẻ, - 2-3 HS nói bàn tay yêu cầu tin cậy với giúp đỡ lớp thân 58 bạn bè - GV kết luận: Xung quanh - HS dƣới lớp lắng nghe có nguy có nhiều ngƣời đáng tin cậy, bị xâm hại sẵn sàng giúp đỡ lúc khó khăn Chúng ta chia sẻ, tâm để tìm kiếm giúp đỡ gặp chuyện lo lắng, sợ hãi, bối rối, khó chịu Củng cố, dặn dò 59 KẾT LUẬN Kết luận Qua trình nghiên cứu đề tài “Vận dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hƣớng phát triển lực học sinh”, rút số kết luận nhƣ sau: Theo mục đích nhiệm vụ đặt đề tài, thực đƣợc việc sau đây: Xây dựng sở lí luận phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề, làm rõ đặc trƣng vai trò phƣơng pháp Làm rõ đặc điểm môn Khoa học Tiểu học để từ sở để vận dụng PPDH dạy Làm rõ khái niệm NL, định hƣớng phát triển NLHS từ đề xuất dạy học theo hƣớng phát triển NL ngƣời học Nghiên cứu thực trạng dạy học môn Khoa học việc áp dụng PPDH phát giải vấn đề theo hƣớng phát triển NLHS Đề xuất tình có vấn đề phù hợp với NLHS quy trình sử dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề vào dạy học môn Khoa học theo hƣớng phát triển NLHS Đề xuất số kế hoạch dạy học vận dụng PPDH phát giải vấn đề môn Khoa học theo hƣớng phát triển NLHS Do thời gian nghiên cứu nhƣ lực thân hạn chế nên đề tài nghiên cứu tơi nhiều thiếu sót Tơi mong đƣợc góp ý thầy bạn để đề tài nghiên cứu đƣợc hoàn chỉnh Kiến nghị Xuất phát từ kiến nghị thu đƣợc qua q trình nghiên cứu đề tài tơi có số đề xuất nhƣ sau: Đẩy mạnh công đổi dạy học Tiểu học, đặc biệt tăng cƣờng 60 vận dụng PPDH truyền thống theo hƣớng phát huy tính tích cực học sinh kết hợp với đổi phƣơng pháp Đồng hành với việc áp dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề theo hƣớng phát triển NLHS vào trình dạy học Đội ngũ giáo viên cần phải đƣợc nâng cao trình độ chun mơn, bồi dƣỡng nghiệp vụ, tăng cƣờng sử dụng phƣơng tiện cơng nghệ q trình dạy học, thiết kế giáo án bám sát chuẩn kiến thức, kĩ học, môn học, thay đổi tƣ dạy học Cần tạo điều kiện có nhiều môi trƣờng học tập để học sinh trực tiếp phát huy lực, sáng tạo kinh nghiệm vốn có học sinh vào việc kiến tạo tri thức cho thân 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành TW Đảng khóa XI (2013), Nghị 29 - NQ/TW ngày 04/11/2013 đổi tồn diện GD & ĐT, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN hội nhập quốc tế Bộ giáo dục Đào tạo - Đổi PPDH Tiểu học Dự án phát triển GV tiểu học, NXB GD 2005 Bộ giáo dục Đào tạo - Chƣơng trình giáo dục phổ thơng mơn Khoa học (Dự thảo ngày 19-01-2018) T.V Cuđiaxep (1971) - Tâm lí học tư kĩ thuật Tóm tắt luận án tiến sĩ Tập 1, Đỗ Thị Trang - Nguyễn Ngọc Quang dịch, NXB GD Hà Nội 1978 Ông Thị Thái Hằng (2006) - Vận dụng phương pháp giải vấn đề vào dạy học môn Khoa học lớp Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Trần Bá Hoành - Đổi phương pháp dạy học, chương trình sách giáo khoa NXB Đại học Sƣ phạm I.F Khalamơp (1978) - Phát huy tính tích cực học tập HS nào? Tập 1, Đỗ Thị Trang - Nguyễn Ngọc Quang dịch, NXB GD Hà Nội Nguyễn Bá Kim (2002) - PPDH môn Tốn NXB ĐHSP M.I Makhmutơp - Lý luận thực hành dạy học nêu vấn đề dạy học Tƣ liệu ĐHSP HN (bản dịch) 10 Bùi Phƣơng Nga ( chủ biên) - Lƣơng Việt Thái, SGK Khoa học 5, NXB Giáo dục, Hà Nội 11 Bùi Phƣơng Nga (chủ biên) - Lƣơng Việt Thái, SGV Khoa học 5, NXB Giáo dục, Hà Nội 12.V.Ơkơn (1976) - Những cở việc dạy học nêu vấn đề Phạm Hoàng Gia chọn lọc, hiệu giới thiệu, NXB GD Hà Nội 13 Hoàng Phê (2006), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 62 14 Nguyễn Xuân Thức (2009), Giáo trình tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sƣ phạm 15 Đỗ Hƣơng Trà (chủ biên) - Dạy học tích hợp phát triển lực học sinh, Quyển Khoa học tự nhiên, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm 16 TS Nguyễn Văn Tuấn - Tài liệu học tập phương pháp dạy học tích hợp, trƣờng đại học Sƣ phạm kĩ thuật T.P Hồ Chí Minh 17.Weinert, F.E (2001), Comparative performance measurement in schools, Weinheim and Basejl: Beltz Verlag, pp.17-31, Bản dịch tiếng Anh 18 Webside GD mạng Internet: dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 63 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU THĂM DÒ (dành cho GV tiểu học) Họ tên giáo viên: Trƣờng tiểu học: Xin thầy (cơ) cho biết ý kiến vấn đề sau (bằng cách đánh dấu tích vào phù hợp) Câu 1: Thầy (cơ) có thƣờng xun sử dụng PPDH sau vào dạy học môn Khoa học lớp không? STT Mức độ Các PPDH Thuyết trình Đàm thoại Thảo luận nhóm Quan sát Thí nghiệm Trò chơi Động não DH theo dự án PH&GQVĐ 10 Điều tra Thƣờng Thỉnh xuyên thoảng Hiếm Chƣa Câu 2: Theo thầy (cô) phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề là?  PPDH phát giải vấn đề PPDH tích cực mà HS khơng lĩnh hội kiến thức mà đƣờng, cách thức làm nên kiến thức  PPDH phát giải vấn đề phƣơng pháp đặt trƣớc HS vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn biết chƣa biết, PL1 chuyển HS vào tình có vấn đề, kích thích họ tự lực, chủ động có nhu cầu mong muốn giải vấn đề  PPDH phát giải vấn đề PPDH sử dụng tình có vấn đề nhƣ phƣơng tiện dạy học, nguồn tri thức  PPDH phát giải vấn đề tập hợp hành động nhƣ tổ chức tình có vấn đề, phát biểu vấn đề, giải vấn đề cuối hệ thống hóa, củng cố kiến thức thu đƣợc Câu 3: Theo thầy (cô) tác dụng việc vận dụng PPDH giải vấn đề vào dạy môn Khoa học gì? (Hãy đánh dấu x vào trống)  Giúp cho HS nắm vững nhớ lâu kiến thức cần họcPhát triển lực tƣ cho HS  Nâng cao tính tích cực, chủ động nhận thức HS học tập  Hình thành cho học sinhgiải vấn đề  Rèn cho HS kĩ thực hành vận dụng vào sống  Gây hứng thú học tập cho HS Câu 4: Theo Thầy (cơ) khó khăn hình thành phát triển lực cho học sinh gì? Với học sinh  Trình độ chƣa cao, khơng đồng  Chƣa tích cực hoạt động  Năng lực hạn chế Với giáo viên  Chƣa có kinh nghiệm, phƣơng pháp  Chƣa có tài liệu hƣớng dẫn Nội dung chƣơng trình  Chƣa gắn với thực tiễn  Nặng kiến thức PL2  Không gây hứng thú cho học sinh  Mơ hình lớp học không hợp lý Ý kiến khác: Câu 5: Vận dụng PPDH giải vấn đề theo hƣớng phát triển lực HS DH môn Khoa học đƣợc thực nhƣ nào?  Chƣa sử dụng  Đôi sử dụng  Thƣờng xuyên Xin chân thành cảm ơn q thầy nhiệt tình đóng góp ý kiến để việc điều tra tiến hành cách khách quan, xác thực ! PL3 ... sử dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hướng phát triển lực học sinh 27 Chƣơng BIỆN PHÁP VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG. .. VIỆC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.1 Phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề 1.1.1 Khái niệm phương pháp phát. .. sở lí luận sở thực tiễn phƣơng pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo hƣớng phát triển lực học sinh - Đề xuất biện pháp vận dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề dạy học môn Khoa học theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận tốt nghiệp vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học 5 theo hướng phát triển năng lực học sinh , Khoá luận tốt nghiệp vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học 5 theo hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay